Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

EyHÖ 19M YUNUS NADI CtlUkâfah EN GUZEL FIKIK YAZlSl 1O Inkılâblarımızı nasıl koruyabiliriz? Yazan: Necdet Kiraz (Eskişehir) Tarihten ders almıyan ve yenillğe yânelmiyen bir milletin çökmesi, ne kadar kolaysa, inkılâblarını hazmedemiyen ve onlan koruyamıyan milietlerin bekası da o derece şüphelidir. înkılâblanmın, ko ruma çarelerini araştırırken, tarihte bizim için en büyük ders olan «hasta adamm» dillerinden ve inkı lâbımıza arız olabilecek aynı soydan eelen mikropların bertaraf edil?bilmesmden bahsedeceğim. 1 Tarihe taıkılâbsever bir devlet olarak katılan ve orıun seyrini dejhştiren Osmanh Imparatoriuğunun. çökmeğe baslamnsı, kültürel fa?Uyetlerde köhne ksfoUnn nszım rol aldığı münevverlerin azaltılıp sindiridiği zamana, 2 tnhitat devresinin had noktası, din istismareılanmn ve kafasmda sarıŞıırian baska bir mevcudiyet bulunmıvan, din adamlannın en fazla olduğu ana, 3 Millet Dünya münasçV'etlerinin en az buîunduğu, yeniüktcn vehadan korkar gibi kaçma fikrinin. zihinlerde ve kalbl»rde yerleştiri'diği devreye rastlar? Yukarıda kısa hülâsa ettilim üç iüetin mikroplan bugün dahi, kendiWine karşı gösterilecek gayet cüz'î bir müsaraaha neticesinde bile, sapasağlam bir bünyeyi kısa zamsnd» harab edebilecek derecede tehlikelidir. Orta Anadoludaki nıuhitimde ve mensub olduğum, yüksek öğretim üyeleri arasında, yaptığını etüdler ve tarihten aldığım ders neticesirde vardığım ve aşağıda zikredeceğim hususların, titizlikle takibinden, inkılâblarımızı koruyucu ve geliştirici bir tebdir olarak pek fazla istifade edileceği kanaatindeyim. A Cehalet; ikılâbın en büyük re ezeli düşmanıdır. Inkılâbların vefakâr müdaflleri, hakiki münev»erler olacağına göre, müdafaa edeceği varlığm ufacık bir şüpheye dahi mahal bırakmıyacak derecede, küçük yaştan ona tanıtılması icab eder, müstakar bir Millî Eğiüm poHtikası takibi »uretile başanlabilir. «Bugün maalesef üniversitelerimize kadar gelip de, inkılâblanmızdan bihaber bulunan ve irtical fikirlere sahib oian, yüksek öğretim üyeleri mevtruddur? Bunlar, o derece müfrittirler ki; bir zaman irticai fikirlerini yaymak için talebe derneklerini e!de etmek cüretml bi'.e göstrmişlerdir. Fakat inkılâbsever gencliğin aldığı yerinde bir kararla cemiyetlerdeıı ihrac edilerek muattal hale getirildiler.» B Din insanların mantığmdan ziyade maneviyatına hitab eden biı inançtı. Bu inanç, bir defa yerleştikten sonra yanlış veya dognı şeküyle ikna yoluyla onu değijtirmek çok güçtür. Eğer dinm gerüiği benimsiyen bir zihniyetin gelijmesine yol açacak şekilde öğretilmesine müsaade edersek, inkılâblanmıza en ağır darbeyi kendi elimizle indirmiş oluruz. Dinler, bilhassa Müslüman dini, insanlann iyiiiği için en güzel kaideleri ihtiva eder. Müslüman dini o derere inkılâb sever ve tejvik eder bir dindir ki; aı da olsa doğru malumatı olan kimse onu menfaatlerine âlet edenlere ve kötü gösterenlere lânet eder. O halde, dinimizin istismar edilmesine asla göz yummamalıyız. Din adamlarınnızı müne\'VT ve inkılâba yetiştirmek hususunda sarfedeceğimiz gayretlerin, koruyucu tedbirlerden en belli başlısı oldugunu kabul etmeliyixBuşün Anadoluda halkla en çok temasi olan ve onlar üzerirtde azamî tesiri icra eden din adamlandırOsmanh İmparatorluğunun son dem '.erinde örümcekli kaiaları ile etrafa zehir saçan istismarcılar hep eahil | kimselerdi. Asıl âlimler «idıkları ' para ie sefil bir hayat sürerlerken, \ dini halkın arzusuna, daha doğ' rusu ondan para sızdırabileceği şekilde tefsir eden büyücü v» muskacılar saltanat sürüyorlardj. Kıya.met günü, çehidin karu âlimln mürekkebi ile yanyana getirilecek ve biri diğerine tercih olunmıyacaktırbuyuran bu hadisi aerifteki muaczam terakki fikrini afilayabilecek din adamlanna Ihtiyacımınn ne kadar fazla oldugunu elbette takdlr edersiniz HER YOLCU YJYECEĞİNİ DÜŞÜNMEYE MECBUROUR ŞİMDİ DE Muayyen zamanlardaki sancılara kaışı DiŞ SAĞUĞI HİZMETİNDE Â ğ ı z d a k i kokuları ve d i ş l e r i n çürümesine sebebiyet v e r e n a sit l a k t i k b a k t e r i l e r i n i yok eden KLOROFİLLİ RADYOLİN Satısa çıkarılmıştır. Ç&ncbkece. HİDEYİ BOZMAZ, KALBİ VE BÖ8REKLERİ YORMAL KLOROFILLl Baf, dij. ıdale, ıınir. lam* bâgo «e romatitma rını te«kin eder. Grip ve nezle ba;langicın« da bir çok fenalıklanönler Sflratle haemolur ve derhal tesirioi gösterir. SABAH, ÖĞLE, AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA YENİ KAVAKLIDERE SİRKESİYLE kaloriferi havi kiralık iş hanı tamamen veya kat kat vcri I lebilir. Müracaat: Beyoğlu. Meşrutiyet Cad. Alp otell kar I şısında. Tel: 49733. Hergün saat 1113 arası. Tel: 29974 | Banka ve Resmî Daire ve Şirketlerin \ Nazarı Dikkaline 40 oda, asma katı ve zemin katile blr mağaza, asansör v» . Ist. Bornsınra 20/9/1954 fiatları ct B OR SA Karaköyde Satılık Kıymetli AKAR Galata, Necatibey cadc'eslnde Karaköy börekçisi 15 No. da Küçük Manukyan Han altındakl dukkânlarile birllkte 4 Eklm 1954 Pazartesi günü saat 14 te Beyoğlu 3 üncü Hukuk kaleminde izalei şüyu febebile satıja çıkarüacaktır. Tafsilât 43104. 1 SterllB 7S4. 784. 1M Dolar < 28230 28030 100 fr»rwı» frangı S.8U. 6£u.10* Ltrct 44.80 44.80 100 ttvlçr» tanfl M 03 64 03 1(0 nortn 73*8 40 13 «8 40 tOt» Beictlu tranfi 5 60 S.«0 tM Oratunl 03.M »3.34 100 Çaknslo RUT SS.S881 38.88 87 100 ftvec Rıtr 54 12.50 M 12 5> f CSHAM r» % I IAHVÎLI.EH 21 00 Zl 65 • 21.80 22.00 22.25 * 23 35 • 22.30 • 22.R5 23 10 zl 00 • 108.90 K*ymkhdere Şarabları Llmlted Şlrketlnin hlc bir ve münasebetl yoktur. Piyasada YENİ KAVAKLIDERE SİRKESt namiyl* etlketlenmUı sirkeler satılmaktadır. Bu sirkelerin 8İ«e etlketlerine KAVAKLIDERE ŞARABLARI LtMİTED ŞÜU KETİNİN etiketlerinde bulunan dere ve üzüm salkunı resimleri konmus bulunuyor. Kavaklıdere tînvanı Müessesemlze ald müseccel blr ticart unvandır. Bizim ise bu sirkelerln nefaseti ve imâl tarzı hakkında hiç bir mes'uliyet ve lştirakimiz olmadıgı gibt bunların âmillerl olan ve unvammızı taakzıs olarak kullanmakta bulunan sahıslarla da hiç bir alâka ve münasebetimiz yoktur. YENt KAVAKLIDERE SİRKESİ namı İle satılmakta olan sirkelerln müessesemiz tarafmdan İmâl olunmadığını ve bizimle hiç bir şekil ve suretle ve hiç bir derecede ilgisi bulunmadığmı saym halkımıza duyurmağı borç biliriz. KAVAKLTDERE ŞARABLARI LİMtTED SİRKETt M M İ ^ H I I H H ^ H H H B İ H A KR NAA GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet altnablllr. Aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olup olmadığını bizzat kontrol ediniz. Vardiya I 1 Mudürlüğümüzün Dlzel santrallarında îrullanılrnaİE üzere 2 vardiya jefi 4 vardiyacı v« 2 motör tamircisi alınacaktır. 2 Taliblerin bilgilerine göre vardiya seflerine 30, vardiyacı ve motör tamircilerine 20 Uraya kadar yevmlye verilecektir. Vardiya seflerinin motör tamiri hakkında esash bilgiye sahib kalüiye isci olmalan sarttır. 3 tmtihanlar 24.9 1954 günü Etibank tstanbul Şubesinde saat 10 da yapılacaktır 4 tsteklilerin dllekçe il« Stibank 8arıyar Tfeai«l«ri Grup Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. (1^104) Şefi, Vardiyacı Ve Molör Tamircisi Alınacaktır. • İ \ i Sıvas Krzurum 1 Sıyas Errunnn 2T 1941 Demiryohı I Mllll Müdafaa II 1942 Demlryolu III Mfflt Müdafaa I MiUÎ Müdafaa n \Ii!!l Müdafaa III Millt Müdafaa IV Ziraat Bankası I Ziraat Bankası II %4 rABVTLLBR (941 D Demlryolu KaUcınma I Kalkırana n tCalkınmı m 1948 istikrazı I 1948 ljttkrtn n 1949 TahviU * IV 104.50 104 50 105.00 ' 105 00 108.00 ' 105.00 104.00 S FÂÎZL» TAHVtLLEP 22.25 • 23.75 111.00 112.00 • 102.90 • 102 90* 101.05 • 100 65» 100.80» 1938 Ikratniyell *kr. M. Müdafaa Ttr. D. Yolu rV fkr. 1941 D. Yolu 1951 TahvUl 195S t»hvlll Ziraat Bankatl m Ziraat Bankaıı IV Zlrut Bankıu V C Milletlerarası mOnasebetler geliştikçe birbirlerile temas eden kütlelerde, daim! blr ilerleme mfişahede edilmektedir. Avrupa ve ilerlsindeki medeniyetten haberdar olan bir zümreye geri fikirler empoze et meniB ne kadar zorlasacağı gün g1W aşikârdır. Her lnsan, kendislnden KızErkek Ogrencilere Beynelmilel Diploma verilir fazla malumatı olan muhatabmm tesiri altında kalabilir. Bir de hiç Broşür isteyiniz bir şejTİen haberi olnııyan ferdl AORES: BEŞİKTAŞ YILOIZ CAD.Tel: 8 7 S 5 2 düşününöz. onu kendinize hayran bıraktığmız an esirinİ2 olmuştur. Şu halde milletimizi malumat sahibi ederek kötu nlyetli bıkıllb düşmalannın tesirlerlnden ve yenlliklerimizi dinlmize aykın, an'ane § 'ermizle uyuçmaz gösteren softala17 aded müstahzarat ile çahşan tanınmış tıbbt müstah I rın zararlanndan masun kılmamız zarat lâboratuarı satılıktır. Müracaat: tş saatlerinde, lâzımdır. Tel: 21155 23510. Beşiktaş Telsiz ve Radyo Kurslârr UNLARI W^ ««OALARIN EN AIÂJIDIR, LtNB E C K E R T Phüadelphia, Baltimore, New York A k d ı n i ı 22 Eylul tarihinde İstanbula muvasalatına intizar edilmekte olan İsveç bandıralı, ARI Etibank Sarıyar Tesisleri Grup Müdüriüğii Nallıhan Baraj Ankara 1 Pan American ayırltığımz yeri sür'atle Safılık Tıbbî Müstahzarat Lâborahıarı \ tevid eder % 4.5 TAÎZlJ rAHVtl.l.lR 1949 Tahvlll 103.50 8ank« HiMeleri »e Maden Şlrketlert T. C. Merkez Bankan 23fi 00 • Ci«r«nt1 Banka«ı H lSnoo Oblieasvo" And IIl 172 00 rurkly? Kr*d) Bankm 132 00 U Bnnkatı Sl fto V'apı ve Kredl Bankan N. 15 75 Akbank T A O 1300 nn San«y1 Rnlkmnu B 100 00 Aslan Çtmento 62.00 Şark r>eimıenlerl 41 75 " Ticaret Bankası 64.00 Bu gaye içir.: a Okumuş adedinin ax ofanasını ve okuma yazma bilenlerin sğır bir lisanla yazılmış kitablardan favdalanraasındaki Torluğu nazan itibara alarak: Halk için küçük çapta gayet tatlı lisanla yazılmış inkılâb eserleri çıkanlmasını, sinemalardan islifade ederek, eskl ve yeniyi mukayese eden ve daha ileri memleket lerdekine erişme arzusunu uyandıracak filmler gösterilmesini, lnkılâblanmızın piyeslerde ve köylü saatlerkıde alâka çekld vaziyette halka sunulmasını, b Her üniversite genelne vüâyetindeki inkılâblarımızı tanıtıa, benimsetici faaliyetlerde bulunup, bu çalışmalarmm neticesinj etüd etmek vazifesinin verilmesini faaliyet ve etüdlerile en faydab neticeyi elde eden 3 veya 4 gencin mü kâfat olarak, bütün yüksek tahsil derneklertein temin edecekleri para ile ysbaneı memleketlerde okutulmasını faydalı ve lüzumlu görüyonım. OOnyae» şffhret I Müracaat: tstanbul Yetüpostane caddesi No. 47 Satılık Demir PARİS Bf>RSASl ALTIN rtATl (1) fl) kllo altın Dolar 426.000 Fr. 372 Fr. DÖV1Z1.ER 15001525 99100 16001650 615620 628630 144145 SEBERS7 PTYASADA Sterlln efektiı Fımnsıı Fr. (58) TOrklshAccant Dolar efektif Dolar N. W. Isvlçre frangı , eElbet bizim de naçiz vücudleribir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payiCumhurlyet Ata50005050 dar kalacaktırı diyen Atama: 58504870 Refad Ingilll 59506000 «Edbet bizim de naçiz vücudleriGulden 48104815 miz, bir gün toprak olacaktır. FaKülçc 739740 K.AI.IN BEŞ BİRLtKLtH ! kat Türkiyemiz ve ikılâblarınu* Cumhuriyet 2460024700 ilelebed payidar kalacaktır» diyeRe«ad 4350044000 rek kutlu emanetine olan derin sevHamid S3800340OO • ATU gimizi belirtirken, inkılâblanmızm 3000030200 Saat U d« teebtt «11101 bânisi sevgili Atama ve bu sütunu (*l ttarciMieı fı r*{)QB amarnel* ayıran Yunus Nadi beye Allahtan ^öretıı*ı«1ıı rahmet dilerim. 8AKKAFLARUA ALT1N İstanbul Aaliye » uncu Hukuk HAkimliftnden: 954/330 Ortakfiy Plgml«o$la «okak No. 47 de mufelm Şükran, Mel&hat, Mübshat, Fuad T« Nejsd vekl'Jert »TOlat Bedll Karaosman tarafmdan açılan mahkemenlzln 954/330 sayısında fcayıdll Janni Besi dav» İle Ortaköy PlşmUoglu K>kak Taİzmir, hudl ır.pzarllğı 47 kapı, 179 ad», 54 tstanbul. Galata Hovagimyan han Atatürk Bulvan parael numarada kayıdlı olup kadtt troca tesbltlnde mallkl haneBl açık Telefon: 47530 Telefon: 5956 bırakılmıj bulucan 1638 metre »rtayı • • B Adreslerine müracaat edilmesi rica olunur. müvekkilinlzta ylnnl »eneyl mütecavlz blr zamandanberl fasılasız T« nlzanz •clarak ve malllı sıfatlle ellnde bulundurdugund&n bahUle M K. mıo 839 uncu martdeslne tevflkan tesçlllne karar vertlrnesl lEtenllmlş clup muhakeTÜRK YÜNLÜ ÖRME mece lşbu rayrlrp.pnkul İle al&kası olanlarm müracaat re ltlrazl»rmı bildlrıaelerl İçin üç defa gazete İle ve o SANAYİİ SATIŞ EVİ m6h9l m'jhtarlık odaaının roünaslb yerlne yapıştırılması suretlİB Cumhurlyet Eâzeteslle llânına karar verllmlş Yeni mevsime 215 kadın modeli, 97 erkek modeli v* bulundutundan lşbu arsa İle alâkaaı olanlann blr ay zarfmda yukarıda58 çocuk rnodellerile satışlanna devam etmektedir. ki dosya numarası İle mahkememlze Toptan satrş mnkezi Perakende sattj jubesi müracaat ve ltlrazlannı blldlrmelerl Yenipostane Cad. Emniyet Mısırçarşısı içi No. 80 Ist. lüzuınu 6333 No. lı kanun hükümlerîne tevflkan İlân olunur. (12982) han No 15 Telgraf: YÜNLÜLER {Emniyet Sandığı üstü) Telefon: 28564 1 M/S «GRUNDSUNDAÎ tahliyeyi müteakıb, Casablanka, Lizbon, New York, Philadelphia ve Bâltlmore limanları İçin her nevi eşya kabul edecektir. Her türlü malumat için Kontuar Maritim Satılık Otomobil 1948 model, hususide kullarnlmış Dikkai: Fırsaftan istifade ediniz. Beyoğlu, Tozkoparan, Perapalas arkasında Camadan So. No. 19 21 23 25 dörder katlı dört büyük kârgir bab evlerin ikinci arttırrcası 23.9.1954 Perşembe günü saat 11 12 ye kadar Yenipostanenln ikinci katında İcra daireleri satış salonunda yapılacaktır. Fıraatı kaçırmayınıı DESOTO • Müracaat: Harbiye Dolabdere N o 282 286 T. Oto Tamircisi JtRAYİR Telefon: 87991 Pan Ameriean, dİnTaya jamil estis telaU tesisatı Myesinde m&obal yerleri derhal tesbit eder, Sejrahat Acenteniae bildirir, yerinUi sflr'atle tavtih ve teyid eder. Bir yolca t^larak bunnn ne büyük rihin rahat* bğı oldnğuna takdir edersiniz. Aynlan yeria teyidl bnsasandaki bo Bflr'atll va doetea tervia, tecrflb«U nçak yolcnlanıu " Paa Aokericaa, bir havayolo |irked nıml Ijletilir, bilir. dedirtea «ebeplerdea biridit Seyahat Aoantenln vtym Pan AiMrlcan BUrolanna müracaat edinls • T.S. Ziraat Bankası Golata İstanbul Şubesinden: 17.9.1954 tarihli nüshamızın 9 uncu sainifenirv 5 ve 6 ncı sütunlarında çıkan Ziraat Bankası İstanbul Galata şubesinin keşide ilânında (500 lira) isabet eden 145294) numaralı (Şükrü) sehven neşredilnıemiştir. Tashihen ilân olunur Tashilı İlânı . ÖZEL YENİ HiSİL OKULU Y U V A İ L K Nuruosmahiye caddesi No. 67 İstanbul Üçüncü sınıftan itibaren kuvvatli ingilizce Muntazam otobüs servisi Eski talebe kayıd müddeti dolmuş, yeni talebe kaydma başlanmıştır. Yerlerimiz mahdaddur. CÎCEK MAĞAZASI • 7 lŞ AN NİKAW SEPETLE&İ CELFNkLED BUKETLEg Ü ISTANBULı aıKtMtray. tmt MT% D, Tel tinSIOBSP K. VHİ M A ANKARA; kaktn P»H» OM. M . T«l: 13681 aaV 4 OÛNYANIN tH TECR08Oİ MAVâVOUAM J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog