Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

21 Eyiul 1954 Kıbns Türk Kok kömürü tasarrufu Etiket işine dair yeni karar anlaşmazlıklar zarurî bir hal alıyor heyelinin yarattı aeskiaiüâsı (Baştamfı î inci sahiiede) 1957 de 12.000 ton temin edecek. Resimli Romanımız >« CAĞ/M Vazaa: GEOKGE SIMENON SAKSI *Vl£ /SE Blft ŞEYLE/l O14JYOA~.. G£L LÜKA Memnunîyetle «ğrendiSbnise gB1600 ton veren Kandilli de 1959 re, gazetemlzin bu komıdaki neşriElektrik işleri 1950 den sonra peyderpey ele alınmağa başlanmış da 3000 ton verecektir. Fakat bu (Baştarafı 1 inci sah.Heie) tu Akar sulardan da. petroldan da miktarlar da istıhlâki karşılayamı yatını gözonünde tutan Ticaret Vekâleti, durumun mkişaina intizar tâşarkm ve dolayısile bütün dünyacaktır.» istıfade etmek lâzım geliyor. etmeyi münasib gormüstflr. Şehriyanm menfaati icsbıdır. Ada. YuVekil, kok satışlannm da durmaBu bakımdan yeni yeni işletmetanıstana ilhak edildıği takdirde. ler. damarlar bulmağa calrmak ve dan arttığına işarete geçen sene 17 mizde bulunan Tiearet Vekâleti mü burada yaşayan Türklerin hakları petrol mevzuunda kendimizin yü eylule kadar İstanbul satışlarımn fettişleri ve Vali Gökay dün hususî nazan dıkkste almmıyacak, malî rütemiveceği petrol kanunundân 80 556 tonu bulduğuııu, bu sene temaslar yaparak son karann tatsarıada bir çokme olacak. sosyal iç istıfade etmek ve sn kuvvetini de 118,890 tona yükseldğini söylem'ş bikatta hasıl edeceği neticeler üzerinde görüşmüşlerdir Müteakıben timai ve kuitürel s^halarda da ayr.ı kullanmak serektir Hiikı'ırret 1950 tir. Valinin riyasetinde, Belediye Reia çökme kendini gösterecektir. Ve denberi bunlann proielerini ikmal Aynca kömür tozlarmdan istifa Muavini Ferruh lter, Mıntaka Tiruhayet, dahili bir harb patlak ve ettirmekle meşguldür. de için Ankarada 24 bin, Zongul caret Müdürü ve diğer ilgililerin rebdeoektır.» 1950 de 800 milyon kilovat olarak dakta 100 bin tonluk birer fabrik^ iştirakile bir toplantı yapılmıştır. Heyet başkanı, yapılacak bir istihsal edilen elektrik 1954 +e 1 80P kurulacağmı, denize akan 50 bin Ayrıca Vali Gökay, Ticaret Vekâkömürün kurtarılacağını da leti Müsteşarı İle telefonla yaptığı plebısıtın. yahıız komünistlere ya milyar, 1960 sonunda ise 3,5 milyar ton ilâve etmiştir. görüsmede, İstanbulun hususî Curayacağıru, adanın yüzde 60 ının kilovata yükselecektir. Vekil, sözlerine şöyle devara ey rumunu Ayrıca limsn. su ve stılama işbelirte»ek son kamrm i komünist olduğunu Eöylemıştir. > müstehlik aleyhine inkişaf edaceği Kıbns Türk heyeti başkanı, A leri ve mahrukat davaa 6a ele a]ın 1 | iştir: «Fakat bütün bu tedblrler de kanaatini savunmuştur. darun Yunanistana ilhakı için. Yu mışür: Dış tediyedeki zorluk yüzüı den uğranılan müsküller malum vetmezse asaarî zarurl ihtiyaclarınan hukumetinin Birleşmiş MılletDün kendisile görüştügibna« V»ll dur. Bu iş de zaten yıllardır sü mızı temin için icabında kömür itlere müracaatinin nasıl karşılandıren ihmallerin neticesidir. Ihraea hal yoluna gideceğiz. Tabiî bu ted Gökay şunları söylemişti: ğı suaüne de «Yunan hukumetinin «Henüz verilmiş kat^î Wr katırnız döviz sağlamaşa kâfi gelmi bire en son olarak başvurulacakbu hareketi esefle karşılanrmşür» yor. Dış finansraanı sağlamak lâ tır. Üç aydanberi bu dava üzerinde rar yoktur. Hükumetle temaa hademiştir. lindeyiz. Neşriyatmızı takib ediyoduruvoruz. zımdır. Ham petrol miktannı da yükselt rum. Bugün Ticaret Vekâleti musFaiz Kaymak, aynca, Ingütere Kömür istihsali ne kadar artsa teşarı ile görüştüm. Yann Tiearet | tarafmdan hayirlanacak bir anaya gene de ihtiyaca kâfi gelroiyacek mek ve bunu kullanmak en büyük Vekili Sıtkı Yırcalı yurda avdet sanm Kıbns Türkleri tarafmdan tir. Çünkü istihlâk de durmadan gayelerimizden biridir.» edecektir. Kendisile derhal bu m w İzahattan anlaşıldıama eöre Türdestekleneceğini büdirmiştir. artmaktadu. Bu vazivet karsısında zu etrafında konuşacağım ı kiye, petrol araştırmaları bakımınDığer taraftan verilen bü habere tasamıf çarelerini araraak elzemDünkü tema* ve istişarelerden dan 9 bdlgeye aynlmış ve yedisi gcre, Kıbns Türk heyeti, Londra dir.» MACERALARI: tamamen, ikisi kısmen araştırma sonra. tahmin edildiğine göre, duBundan «onra amenajman plâdaki temaslarından sonra, Amerilara açık rutulmuştur. Simdiye ka rum müstehlik lehine inkişaf edenından bahseden Vekil, bunun 1950 kava hareket edecektır. cek şekle dönmüştür. den sonra tahakkuk safhasına çır dar altı şirket işletme müsaadesi sl Kıbnsta Runı miting hanrüğı Dığer taraftan, son karann aleymıştır. İkisi de ayrıcac .nüracaat Lefkoşe 20 (T.HA.) Birleşmiş diğine işaret ederek 1956 da kömür etmiştir. hinde bulunanlar, etiket mecburiihtiyacının 7.45 milyon tona yükMıiletler Genel Kurul topolantılaAynca 150 milyon Hra sermayeli yeti konusunda belediyelere koorselececğini. istihsalin ise ancak mım açılış günü olan 22 eylulde 5,5JD milyonu bulacağını sövliyerek bir de Türkıye petrol'.arı ortaklığı dinasyon karan ile yetki verildiğiKıbns Enmlan kliselerde mitmg tasarrufun kaçınılmaı bir lüzum kurulmuştur. Bu şirkete özel te ne herhangi bir vekâletin bu koorler tertiblemişlerdir. sebbüsün ve bankaların katılınası dinasyon kararmı nakzeden yeni olduğunu sövlemiştir. bir karar alamıyacağına işaret etYunan hükumetmin Kıbns meAvrıca Haydarpaşa Ankan memnuniyeti mucib olmaktadır. Petrol ssve^indp vakıt ihtiyacı mektedirler. eelesini bahis mevzuu edeceği bu Zonguldak şimendifer hattının Buna mukabil, dün bazı esnaf senede nın bir hayli azalacağı umulmaktadevrenin Rumların aşm taşkmlık elektriklenmesi savesinde Ticaret Vekâletinin gazetelerde ve lanna ssbebiyet vereceği yapılan 400 bin ton, Mürefteden elde edi dır. radyoda yayınlanan bahis konusu lecek tabii îgaz savesinde istanbul *** hazırhklardan anlaşıbnışto. Elektrik idaresine verilen kömürBundan sonra Vekile Havzada tebliğini esas tutarak vitrinlerüıden Yonan kiKseleri ve Kıbrn den 275 bin ton ve Demiryollanna yeraltında çalışanlann az para al alış etiketlerini kaldırmalan üzetemin olunan ham petroldan 170 dığı söylenmiş ve bunun sebe Jİ so rine Belediye murakıblarınm kendilerine ceza kesmelerine itirazla Atina 20 (a.a.) Yunan orto bin ton raddelerinde bir tasarruf rulmuştur. doks kilisesi Genel Sekreteri Argos temin clunacağmı ilâve eden VaFethi Çelikbas. ücret mes«İ5Sİ.ıin şunları ileri sürmüşlerdir: <<Biz son karan cumartesi gttZodiatis, Kıbnstaki protestan ki kil sözlerine şöyle devam etmiştir: bir Fransız mütehassısına tetkik «Bizim kömür madenlerinde ettirildiğini VP bir ava kadar bun ın nü radyoda dinledik ve o gün çıLsesının Kıbnsm Yunanıstana il(Bastarnfı ı <rn v','1>) kan gazetelerde metnini okuduk. I mri hakına muhalif olduğuna dair çı damarlar gayet intizamsızdır. Bu halledüeceğini bildırmiştir. Ancak bunun üzerine ahs etiket lık Ayrancı barajmm inşaatınm iki vilâyeti birleştiren kar« yollan Vekil. vatandaşın yakıt ohrak kan haberleri reddederek Kıbrıs yüzden işletme cok zor şartlar içinkaldırdık. başlama töreninde bulunmuş, 6,5 üzerinde tatbik olunacaköT. Kerekihsesinin ilhak için çalıştığını, de ^nıku bulmaktadır. Tasarruf yü kullandığı kömürde tasarruf <ihe'. lerını vitrinlerimızden yoktur. (Baştarafı I inci «n zünden kbmüre kül de kansmakta tine gidLİmiyece&ini. bu hususta Ayrıca Vilâyete tebligst vapılacagı milyon liralık Ereğli iplik ve maYunan ortodoks kilisesinin de buna 5 Halen yürürlükte bulunan ye kayıdlı olursa olsun, hangi plâmüfredat programlan bir ve lavuarların 50 sene ewel ku daha ziyade sına* müesseselerin göz m ve sonra karann tetbik edilece kara fabrikasının küşadını yapmış kayı taşırsa taşısın bütün nakll v»dua ettiğini soylemıştir. ve akşam saat 21.30 da Konyaya revizyona tâbi tutulmuş ve varılac imtihan şekillerinde bir değişiklik sıtalan bu iki vilâyetln BBirlan nılması yüzünden istenılen kömür önünde tutulacağını, israfın önle ğini bilmiyorduk » esaslar dairesinde tedrisata baş yapılmamıştır. Bulundukları smıfl&r Zodiatis, ortodoks Sınod Başkanı miktan temizlenememektedir. Bız Tatmınkâr görulmiyen bu lzahat dönmüştür. neceğıni soyletnış ve demiştir ki: Başvekil Adnan Menderes. tren lanması 42 1139 ssyılı tamimle va da kalan talebeler kendılerini ta içine veya Ankar» ile tstanbula Haci Intoniou'nun Kıbns Başpis kömür rezervi bakımından zengin flıerfnde «Ecnebi şirketler araşrırma karsısında, ilgililer: kiben gelen sınıfların şaıtlarına tâbi birleştiren kara yollan koposu Makerios'a bir mektub değilız 0nun için kisti de alıyor uz. «Son karar kati değildir. , yolu bo>oınca bütün istasyonlarda ıliklere bilcirilrriştir. başlama» traflk yapalım derlerse onlan ister ortak olacaklardır. ' Yalnız 1954 19"ı5 1 harekete başlar sondererek bütün Yunan ortodoksEfasen şimdiki idare verine oir olarak, ister müteahhid olank ka ] katileşinciye kadar mevcud şartlar j toplanmış bulunan büyük vatandaş j Bu tanıime s°re: kanunu hükümlerine tâbi olacaktır. 1 19541955 ders yılından Iti ders yı'ı sonunda dördüncü Binıfta krmın Kıbrısm anavatana ilhak anonim şirket olsaydı istihsal dana' bul edeceğiz. Vakit kaybetmemeğe j devam edecektir ve o zamana ka kütlelerinin tezahürleri ile karşıkalacak olsn talebeler ertesi y:l j Bu kanuna göre, ehliyetnamesiı edıleceğı o mesud günün bır an i\"i vürürdü. Belki eldekı •esislerin i mecburuz. İstihsali süratle arttır d?r da ceza kesmekte devam ede lanmış. bu tezahürler bilha?sa Ka baren liselerde 3 aylık program 1 muvaffak oiamadıklan derslerden vasıta kuüanan vey« kultandrraa» e^"vel tahakkukur.u bekledıklerini satılması ileri sürulebilır. fakat bu mağa ihtıvac var. ramanda çok büyük ve heyecanîı tatbi kedilprek ve 4 ceğız.» demektedirler. dprslerin adedi ne olursa ol \ lar 25 üra para cezasını çarptınnun ne kadar zor hattâ imkânsız yazdığını ıfade etmiştir. olmuştur. Karamanlılann tezabür ramdan 3 yıMık program intikal şu l Kâr hadleri kararnamesînde Avrıca Edremidde de demir cev•un imtihan için dört hakları mah '< lacak ve vasıta kullanmalann* der olduğu Beykoz Kundura fabrıkası lerine cevaben kısa bir hitabede suretle yapılac^ıktır: yapıtacak değişiklikler Kıbns ve Birleşmiş Milletler heri hakkmrla tetkikler yapılmakhal mâni olunacaktır. Fazla »ttratl» satışa çıkanldığı zaman anlaşıldu a Liselerin birinci «mıflanna ' fuz olarak lise bitirrr.e imtıh?nlaAnkara 20 (Telefonla) Kâr j bulunan Basvekil ezcümle şöyle tadır. İki Alman ve bir Holanda n n a devam edeceklerdir Bu tuı seyyreden şoförlerden 25 liradaa Bırlesnıiş Mdletler Merkezı (New 300 milvon değerindeki bu fabrı ş;iren talebeler yeni üç yıllık proghadleri kararnamesi tatbikatma aid demiştir: firması tetkikst yapmaktadır.» lü öğrencilein yetiştirilmesi için j 100 liraya kadar ceıa «lınacaktır. Ycrk) 20 (A.P.) Genül Sekre kaya 2 milyon kıymet biçildi. n j tebliğlerde İktisad ve Ticaret VeVekil son olarak demiştir ki: , Suç tekerrür ettiği takdlrde ehllyrt kurslar açılacaktır. ter Das Hamark3jold bugün Bir «İstihsal masraflanmızın faz>" kâletıncce bazı değişiklikler yapıl dileklerinizi verine getirmek mes i b Hslen iki ve üciinrfl sınıfBugün için Catalağzı günde 600"1 Bundan sonra 3 smıflık esas lise . nameler geri alır.acaktır. UyuştuİEşmış Mılletîere intikal eden iki j olduğuna işaret etmek doğru olur dığını ve bu meyanda etiket koy uliyet mevkiinde bulunanlar için j larda bulunan talebeler 3 vıllık reji programı ile intikal smıflarının prog ' rucu madde ve içki kullanan fof8r yerü munazaalı mesele Kıbns ve ton kömür temin etmektedir. Ame] âb l t tâbi olacaklardır. tkirci ve ürıajman sonunda bu miktar 8000 Hususî teşebbüs erbabınm daha az ma mecburıyeti ve muvakkat ka en mutlu îşlerdendir. Istemekte ramlarma ve kitablara aid izahlar ı lerin ehliyetnameleri dafanl olarak batı Yeni Gine konularını, Genel istihsal masrafı ile çalışabildiği mu bul yolu ile yapılan ithalârta bu olduŞunuz iplik fabrikanız elbette ÇÜncü sın'.flara rintikal sınıf.an» adı okullara tevn olur.mak üzere bu | geri almacak ve bunlar» bir daaa tona yükselecektir. Kurul Siy?set Komisyonu tarafın ! değişikliklerin n*», dana getirildiği yapılacaktır. Çektiçiniz susuzluk verilecek ve bu sınıfların talebeleri tarrimle birlikte valiliklere gönde I Türkiyenin hiç bir yerinde «WiZonçuldak 7900 ton »eriyv. hakkakhr.» dan ele alınmasını tavsiye etmisni bildirmiştik. Aynca, ithalâtçı ve derdine barajlarla ve yeraltı sulan 19541955 ders yılsıda Intikaî prog rilmiştr. yername rerilmiyecektir. ür. *takib edeceklerdir. Üçüncü sıimalâtçılara bir de imalâtçı masrafı nı meydana çıkarmak suretile en ' Aynca lstiab haddinden fazt* y«| Ankara. 20 (Telefonla"» Otatanımaması perakendecilerin mas kua zamanda son verilecektir. Mem ' nıflar edebiyat ve fen koüanna ayGer.el Sekreter. müzakere günokul ve liselerde bir dersten mu cu ve yük ahnması da menedilmlşleketin diğer bölgelerinin olduğu nlacaklardır. raflarının tanınması sanayi maliyedemme dahıl 64 konunun 7 ko2 Bugünkü dördüncü smıflarda vaffak o'.amıyan talebelerın 'iiıram tir. Kara yollarmdaki trafik işnrrt tinin ve kârlarmın hesablanması ve gibi Karamanm da kendisine lâyık mısyon arasında paylaşüması huolan mevkie yükselmesi için daha bulunan talebeler gelişlerindeki esa larile alâkalı bir tamim Maarif Ve ve levbalannı boranlar» 1 aydaa faturalarda bulunması gereken kasusunda bır teklif hazsrlamıştır. (Baştarafı 1 inci sah;fede) yıdlarda kolaylıklar sağlanması gi neler yapmak lâzım gelirse mut sa tâbi olarak 4 yıllık lise progra kâletince ilgililere gönderilmiş'ir. 3 aya kadar hapis, k*ra yollannı Bu husustaki nıhaî karan Kurulun (Baştarafı 1 inci Karamanlılan mır.m dördüncü sınıf müfredatmı Buna göre. devlet ortaokul ve lise tahrib edenlere ise 1 «ydan 1 t t n * . bi bazı noktaların da bu arada de laka yapılacaktır. Çahşmayı Tanzim Komisyonu vebitirme imtihanlanna başladıkları ye kadar hapis cezası verilmeei uytetkik etmektedir. Mütehassıs, tet Kaymakamhğı tarafından ilçililere ğiştırildiğini yazmıştık. gurbete düsüren sebebler ne'er ise takib edeceklerdir. recekse de. bu grup umumiyetle • 3 Bu sene üçüncü ve dördüncü ! y l ! ı n e y l u l döneminde yalnrz bir . gun görülmüştür. Vatandaşlann ba kikleri sonunda bir rapor verecek tebligat yapılmıştır. Bu tebligatta, Öğrendiğimize göre, bunlardan onların hepsini ortadan ka' / mak Gen.=l Sekreterin ta%'Sİyelermi tas ve önümüzdeki bötç« yıhnda sağ bahçenin saat 16 ya kadar tahliyesi | hu<mstaki en ufak şikâyetlerinl bile başka bu mevzuda yeni bazı tadıller ve Karamanlılan kendi vuvalann sın:flarda bulunan talebeler aynı ! cd^rsten b3şarı eösteremiven rö«reni1er vıb etmektedir. Emeniyet imtihan yönetmeliğinin 2 nci alâkalılara bildirmeleri lık merkezleri teşkilâü genişletile lüzumu kat'î olarak bildirilmiştir. daha beklenmektedır. Bunlar tüccar da mesud ve müreffeh kılmak boy zamanda ve normal ders yılınm ' Fakat gazino idaresi dün, bahçe ve esnaf tarafmdan vaki şikâyet ve numuzun borcu olsun.» hitamında mezun olacaklardır. (Bu i maddesi gereğince yukarı der.'celi Genel miidürlüğü tarafındaa lstecektir. yi boşa'.ttırmak istememiş ve kara ikazlar üzerine yapılması tekarrur nilmektedir. Nafıa Vekilinin verdiği izahata izahata göre dördüncü smıflar ted okulun birinci sınıfma devam eDiğer taraftan muesseseti sıhhive rı Vılâyet nezdinde protesto et eden, ancak tatbıki için İcra VeTrafik kanununun yarmdan »ongöre, Ayrancıda inşasına başlanan risatının şubatta sona ereceei yo debileceklerdir. miman W. S. Vetter beraberinde miştir. Ancak aynı maddenin sonunla ra yürürlüğe girmesi munssebetOe killeri heyetinin kararma lüzum toprak baraj 36 metre yüksekliğin lundaki h^berler doğru değüdir.) •hbbi müşaviri Dr. Brideman olduBunun üzerine ileililerden mü4 Oğretimde ki "O yılın sonunda devlet ortaokul Emniyet Genel Müdürü Ethem Yet ğu halde memleketimize gelmiş ve rekkeb bir heyet saat 17 de bah gösteren değişikliklerdir. Bu deği de olacak, arkasında 30 milyon tablar 17 51954 tarih ve 799 sayılı l diploması alamıyanların devam ve kiner şehir içinde ve kara yollatetkiklerine başlamıştır. Vetter, ye çeye gelerek lözumlu tedbirleri al şikliklerin de İktisad ve Ticaret metre küp su toplanacaktır. 50 bin Vekili Sıtkı Yırcaldnın Viyanadan dönüm araziyi sulayacak olan ba TebMğler Dergisinin liselere aid j not kazanclarmın hiç bir değeri nnda vazife alan 90 seyrusrfer meTelAviv 20 (a,a.) TelAviv e nl yapılaeak olan hastanelerimizin mış ve bahçeyi tamamen boşalttır yurda dönmesini müteakıb hemer. raj 1956 da tamamlanacaktır. kısmında yazılı kitablardır. Müfre kalmsz» hükmü imtihan yönetme muru ile konusarak kendilerlne b« gelen İstanbul Besiktaş takımı dün nasıl yapılması lSzım geldiği, ve mıştır. ele abnacağı tahmin edilmektedu. öeleden sonra, Raroatşan »tadında Adnan Menderes ve beraberin dat programınm ihtiva ettiği bahis Iiğinin 58 inci maddesile değiştıril şarılar dilemiştlr. eskiden yapılmış olanlann ıslahı, 15.000 »eyircmın önünde yaptığı deki zevat varın sabah uçalka Mer ler göz önünde tutularak öğrenci miştir. Gene! müdürün bndlrdlfin» ««maçta Petach Tikva takımını 20 teçhizi, mutfaklarının modernleşzifona eid^cekler. oradan Amasya lere bir kısım dersler için birden Buna g5re, devlet ortaokul dlp re. 1955 yıb bötçesinden »onra tirilmesi hususunda Vekâlete mumağlub etmiştir. Haftaymda vaziya ve Erzuruma geçeceklerdir. fazla kitab aldırılabilir. lomasmı o yılın sonunda değil. sevrüsefer kadrosu genişletilerek fassal bir rapor veTecektir. yet 00 idt Tamimin bu fıkrası göstermekte müteakıb yıllarda almağa muvaf rfiSer şehlrlere de teşmil edileeekDür.va sağlık teşkilâtı halk P5İdir ki. bazı gazetelerde 1936 vıh fak olanlann, kayıd ve kabul şart tir. Manîlya fuanntk Türk müfredat programına dönüldüğü ve | larıru taşıdıklan lise birinci sınıf Trafik komisvonnntm «Nhı iebah timi mütehassısı Dr. D. Ward ise Izmir 20 (Ankat Dün akşam binaenaleyh o senelerde basılmış i derslerini de başardıkları takdirde, paviyomı (Bastarafı 1 nci aahifcde) halen Hıfzıssıhha okulunda eğitime yaptıjh toplantı Apollo sirkinde enteresan bir hâDün geceyarısına kadar Fuarı (Baştarafı 1 inci sah\'eâe) kitablardan istifade olunacagı, bu j doğrudan doğruya lisenin ikinci sıMarsflya 20 (a.a) Otuzuncu başlamıştır. fstanbul Trafik Komisyanu. (îfln halin ise kitab buhram yaratacağı' nıflarına devamlarına müsaade eBundan baçks modern ane?tezi dise olmuşrur. Bir kadın. dostu ile riyaret edenlei'in yekunu 1.685.000 i Marsilya fuan dün büvük mera4 Her üç memlekete aid üs saat 11 de Vilâvette Valinin riyasesimle açılmıştır. Bu fuardaki Türk mütehassısı Viyanalı Virtinger Is birlikte yakaladığı kocasını binler bulmuçtur. Beynelmilel Izmir Fu ve limanlann müştereken kulanıl yolunda yapılan neşriyatta isabet' .Hlecektir. tinde yaptığı bir toplantida yarın ce kişınin önünde adamakı'.lı döv arına 17 yabancı devlet ile 3565 paviyonunu ziyaret eden Fransız tanbulda Nümune hastanesinde aması. : Kahirede yapılacak 1954 Federasyon kupası meriyete girecek olan yeni Trsfik müştur. Hâdisenin cereyan tarzı yeıü ve yabancı firma iştirak etTicaret ve eadüstri vekili paviyo çılan kursun başma getirilmiştir. Yunan Genelkurmay Başkanı ou Kanımunur. tatbikahnı «aglıyacak miştir. Bugün öğleyin Belediye Reşnyledir: mm tertib ve tanzün |ekli karşıakşam. Türkiye Genelkurmay Başeskrim müsabakalan enternasyonal basketbol tedbirleri mîteakere etmi» ve b a a isi Doktor Salâhaddin Akçiçck. aada takdirlerini paviyon komiseHamid adında bir şahıs. kansmkanı Orgeneral Baransel ve Yugosİzmir, 20 (SHA) İzmirde, İs kararlar almıştır. ftıara iştirak edenler şerefine oır müsabakalan rin« bildirmiştir. Türk paviyonunu dan habersiz olarak yanma aldığı lav Genelkurmay Başkanı şerefine tanbul, Ankara, İzmir, Bursa, EsToplantıva Emnfyet Mudflrfl. Beo£!e zivafeti vermiştir. Ziyafette ziyaret edenler bühassa elişleri, bir zivafet vermiştir. Hilmiye ismindeki bir kadmla dün Kayire. 20 (SHA) Mısır Bas kişehir ve Kocaeli eskrimcilerinin ledive Reis Muavinl, 6 n<a Şubs Belediye Reisinin solunda Rusyanın seramik ve halılann teshir edildiği Baransel Atinaya gitti akşam ApoUo sirkine girmiştir. Ankara Büyuk Elçısi yer almış buketbol Federasyonu, bu mevsim ga iştirakile yapılan ve üç gün devam Müdürü. Baymdırlık ve Millî Eğistandlar önünde uzunuzadıya duAnkara Andlaşması ve Bled it yet yüklü ve zengin bir program edilen 1954 Federasyon kupası es tim Müdürlerile Soförler ve AraTemsiller başladıktan kısa bir müd lunuvordu. Rus elci'inin yanında rarak eşyalan tetkik etmektedirdet sonra. ALye kocasmın başka da şehrimizdeki NATO karargâhı tifaknamesi mucibince müşterek kabul etmiş ve Avrupanın oirinci krim müsabakalarının finallerinde bacılar cemiyetleri temsilcileri işler. numaraları nın kurmay başkanı Ameıikalı Ge müdafaa meselelerini görüşmek ü sınıf basketbol ekiplerini tirak etmislerdir. davet alman neticeler şunlardır: Milletlerarası Havacılık Fpderas bir kadınla birlikte zere Türkiye, Yugoslavya ve Yu etmiştir. Bayanlar (Flöre): 1 İfakat M?r yonunun 47 nci genel konferansına seyrcttığini aörmüş ve kıskançlık neral Danyel oturuyordu. Alman kararlara gore fstanrml nnn Erkânıharbiyei Umumiye ReDevlet dairelerindeki Ziyafette, Fuar güzellik müsabaEkim ayııan son iki haftas'nda gen (İst): 2 Rosa Wikes (Ank); Vüâyetire bağh Catalca. Silivri, iştirak edecek olan Amerikan de tan doğan büyük bir öfkeyle koislerinin iştirakile yapılacak top3 Güner Kuntkaya (İst.); yangınlann sebebleri Kartal, Yalova, Şile, Maltepe ve legeleri Jacqueline Cochran Ides, casmın yanına gidip üzerine atıl kasında derece alanlar da hazır lanüya katılaeak olan Erkânıhar Sovyet Rusya millî ekipine en fazErkekler (Kılıç): 1 Seyyid Mı Pendik Be'.ediyelerinden evvelce vemıştır. Hamid kendisini toplayın bulunmuslardır. la oyuncu veren Giorcisna KahireLevorone, Hughes, Amiral Lonbiyei Umumiye Reisl Orgeneral sırlı (İst); 2 Haydar Gülüce rilrr.iş olan plâkalar derhaî İstanbul caya kadar Alive. tekme ve toAnkara 20 (TJÎ.A.) Yangın Nureddin Baransel beraberinde Er de muhtelif karşılaşmalar yapacak (Ank.); 3 Orhan Kartıl (İst.). ^uest. Boyet. Enyart. İs\içre de:ekatlarla koocasım yere j'ikmış ve istatiîtıklerir.den alman netıcelere p'âkasile tebdil edilecek ve bu BeBir Meksikalı boğa kânıharbiyei Umumiye Harekât tır. Bu ziyareti mllll ve temsill mügesi Muri. Fransız delegesi Ther? hayret dolu bakışiar arssmda uzun Erkekler (Epe): 1 Nefi Güven gore, Guıel Sanatlar Akademısi ve Dairesi Başkanı Korgeneral Salih sabakalar yapacak olan Macaristan (Ank); 2 Sümer Hetman (ist.); ledivelerden ehliyet alanlar Istangüreşçisi sahada Müü Eğıtıın binaları g:bi maddi ve az. İtalyan delesesi Del Duca v* müddet dövmüştür. buldaki esaslar dahilnde yeniden Coşkun olduğu halde dün sabah millî basketbol takımı lakib ede 3 Olcay Yetkin (İst.). imtihana tâbi tutulacaklardır. Bu im rr.anevî büyük zararlara mal olan dıser deîpaeîer şphrimize gelmtş can verdi saat 08,45 te özel bir askerî uçakla cektir. Polislerin yetişmeçi ile kavga) tihanda muvaffak olamıyanlara eh57 resmi daıre ve muessese yan hulunmaktadır. Paderevski'nin kalbi cılar ayrılmışsa da, Aliye bir müdBogota 20 (a.a.) «El Charro» Atinaya hareket etmiştir. o ( Diğer taraftan, San Remo'da yaliyet verilmiyecektir. gmlaıının, çatı aralarındaki elskDün. tertib komitf>=i tarafmdan det sonra polisin elindcn kurtula adile tanınan Meksikalı genc boğa Oreeneral Baransel ve KoreeneAmerikada kalacak trık kontaktlarından ılerı geldığini delegeler şerefırta YılrİTZ^aki Cadır rak tckrar Hamidin üstüne atıhp sürescisi Arturo Banales güreş ğa ' ral Coşkun hava alanmda bir ihti pılan bir enternasyonal turnuvada aNew York, 20 (USIS) Jan Pate^bit etmıştır. ram kıtası tarafmdan selâmlanmış kuvvetinl ortaya koyan İtalyanın köşkünde bır kokteyl parüsi ve tokaîîamağa bdşlamışfır. İkinci bir ianmda çok feci bir surette can : maruf Borletti takımı, noel yor derevski'nin kalbi Amerikada kaBu hususun pasif korunma ba rilmiştir. mücadele netıcesinde kıskanç ka ' vermiştir. Bu hâdise meşhur Af: tır. tusunda Kahire, Iskenderiye ve ! lacaktır. Polonyalı piyanist ve devlet kımj~.ian da mahzuriu olduğu gözdın yakalanmış. kocoasını dö\Tnek cionado'nun ölümündcn sonra rast Dün.vanın meşhur havacılannın hürriyete Port Saidde müsabakalar yapacak adamı, Polonya tekrar önüne aiinarak bütün devlet bmave poli5e mukaveraet etmek sucun lanan en feci boğa güreş kazalakafclacağı be>Tielmilel konfsrans kavuşuncaya kadar kalbinin Amttır. larınm çatı araianndaki elektrik dan hakkmda soruşturmaya baş nndan biri olmuştur. bueün saat 10 30 da Sale kdşkünJe Dün öğleden sonra Bogota'nın Mısır Basketbol FıderMyenunun rikada ahkonarak doğum yeri otenviratı kaldırılmış. bu yasak lanmıştır. fBaştarafı 1 inci mhiiede) açıîacaktır. Konferansı Münakalât Santa Maria güreş alanmda müthiş IVJısırda şehirler arasında tertib et lan Polonyaya iade edilmemesini 3 15S15 numaralı talimatnameye Vekili Muammer Çavuşoğ^ açasavunmasına. Almanyanm gllâhSıtkı Yırcalı şerefine bir boğa ile güreşmekte olan Armiş olduğu turnuva, 19 eylul tari vasiyet etaıiştir. 5 ınci madde olarak konuimuştur.. Sanatkârm vasiyetinl tatbik »» lanmasına dair jeni Fransız plScaktır. Açıhşı müteakıb T. H. K. turo Banales bu oyuna has bir fihinde başlamıştır. ziyafet hasına koyanlar halen durumun nmı açıklamıştır. Rac'yo ile it"are edilen Başkanı M Zıren İIP Feders!v"n eürü denedığı sırada hayvan şidEge ormanlannda yangınlar değişmemiş olduğuna karar vevmiş Bu Fransız plânına göre. Brük1 Viyana, 20 (a a) Avustuı\a detle hücuma gccmi? ve boynuzlaBaşkanı Mc Kolff birer konusnıa t elektrcn' : robot lerdir. Kalb, New York s:en. inde! sel paktı değiştirümeîi, Almanva Dı^ Iglerı Vekili, Avusturya hu ıından birini güreşçinin sol gözüyapacaklardır. devam ediyor Antalya 20 (Telefonlai AntalGypress Hills'de bir kilisenin mah ' ve Italya bu pakta ithal olunmaCharleroi 20 (aa.) E/iyo ile kumetmın davetıisi ola1.ak Vı>a ne saplamıştır. Fakat bu darbe o I . jandarma teşkilâtı Merkez Koİzmir 20 (Telefonla ) Ege or zeninde muhafaza edümektedir. idare edilen ve Avrupada japılan nada bulunsn İktisid ve Ticaret V« derece şiddetli olmuştur ki boymız | Litanlığı, 2 jeep ve bir müfreze hdır. Üye devletler. batı savunma. Washinşton 20 >'aa) Yabancı kili Sıtkı Yırcalı şerefine Pallav: aene Meksıkalmm göz çukurunıj manlarmda çıkan yangınlar «rtük elektronik robot Cahr'.ercı Mılj sı için vereoekleri kmnetleri tesbi, üç gündenberi bir Fransız sey makta ve devam etmektedir. Sefe AVTUF» briç şampiyonası let.eraraii ser;isinde gösterilecek memleketlere ıktisadî yardım da cini sarayında bır ogle zıyafeti ver Jelerek beynine kadar gitmiştir. Montreux, 20 (a.«.) Avrupa etmelller ve silâhlanma da kontrc>. ihını aramaktadır. Şehrimiıe 20 iresinden bugün bildiriHiğine gö mistir. Bu yemekte Ticaret Vekitir 21 yaşırıda olan Banales iki dı ^ılometre mesafede bulunan Duz rihlsann Kuyucek köyü eivannda briç şampiyonasında İngiltere, yır a'tma alınmalıdır. Bunu mömküı» 250 k:lo ağırlığınca olar. bu çelik re, bazı memleketlercie sivil ha [ letile ilgi'.i iki devlet Vekili. Dıj • •a sonra hastaneye nakledildi lerçamı mevklindeki ormanlıklar pazar akşanu çıkıruş olan yangın mi lekiz milletten yirmi •. ı k «ltuuıı kılmak için de teftiş komisyonlar» : adamın beyni elektronık tüplerden vacılıfm ge iştirilmesi gayesile ha j İşleri. Maliye ve Ticaret Vekâlet ,'inde ölmüş bulunuyoıdu. yenmek luretil» başta gitmektedir. teşkil edilmeüdir. ifcrisinde yaralandığı ileri sürülen hâli tSndürfilememiştİT. meydana geîmıstir. Ve adaleleri de zırlanan bir progrsm tatbik mev 1 leri ileri gelcnleri ile Türkiyenin Kemalpaçanıo YUkan Kmlea Şimdiye kadar hiç mağîub olmıyan Bu hâdise hazır bulunanlan deh Fransız seyyahı bundan bir kaç Fransız Başbakanı, bupîânkabıfl elektrik motorlerinden ibarettir. Ro kiine konacaktır. Bu programdan Viyana Elçiliği e^kânı bulunmuş şet içinde bırakmış ve dünkü gi"1 gün evvel Fethiyeden geçen ve ya mıntakasmda çıkan orman yangını fngiliz takımının diğer iki milleti edıldiği takdirde Fransanm Balj faydaldnacak ılk memleketler Tür lardır. botu idarc sistemine bağlıysn hiç de jeneceği tahmin edümektedir. a oîarak dünya turuna çıkmış bugün »öndürülebilmiştir. reşler son derece ağır ve hüzünlı Almanyanm NATO'va istirakin.» bir te! yoktur. Harek°Ucri ve stozîe kıye ve Pakistan olacaktır. 15 gün Bir kadm intihar etti olan Jean Dubais'tir. Antalya Vabir hsvf» içinde geçmı 'ir. muhalefetinl azalUcağını da kav ri idare odabindan radyoelektrik cı icinHe bir Amerikan hava ekipı A'ikara lg (Telefonla) Kücıı'. El Ch^rro'nun arka'l^'lan, gerr l'sine hitaben fransızca yazılmış odetmlşür. haziarla ayarlanm^ktadır. Paki&tana göndsıüecektır. Bu ekip % Ead bağlarmda orurmakta olan Meksikaiımn can verdiğı aynı sa lın ve bir kövlü tarafmdan Turizm bır Pakistan hava personeli yetışÇelik adam >ürüyebılij'or, konuMendes France'a g5r«, teşkilâl Yeniköyde Afifpaşa korusu namı ile maruf parsellenmi? Derneğine getirilen mektubunda Hawa Parkk adında genc bir kaşabılıyor ve broşürler dsğıtıyor. nrmekle »örevli olacaktır. Buna dm dün gece eviade tabancayla in hada gelecek hafta için yeni bir ^ l e süratie kurulabilir ve böylelikle d« su ve elektriği mevcud arsalar gatılıktır. demektedir: «Meçhul bir agüreş serisi tertibl i^.i.slsrdir. Bu d a m Hattâ obcğazmdaı gayet mtizamîı benzer bır başka ekıp de Turkiye tıhar etmiştir. İntihann sebebi heAvnıparuB «avunnıası temiatt alMüracaat: Köybaşı Cad. 355 Yalı karşısı. Tel: 8832J tonfa*** dövüldüm. Param süreşlerin hasılâtı ölen MeksikalıB e n i kurtaruu tına alınmif oltn. bir nabız atışı bile farkediliyor. ye gonderılecektir. «» nüa biliamemektedir. run ailesine verilecektir. (Baftarnfı I inci tahiftdt) *tct 6b*oOĞ£hnhj Ayrancı barajının inşasına başlandı Lise programlarmda revizyon tamamlandı Trafik kanunu yarın yürürlüğe girecek 4 sağlık mütehassısı ceibedildi Taksim Bahçesi boşaltıldı Beşikîas, Telaviy'de 20 gatib Bir kadın sirkle kocasını dcvdü İzmir Fuarı kapandı Baransel, Atinaya gitti Havacılık kongresi bugün açılıyor Antalya civarında kaybolan Fransız seyyahı aranıyor Uvripanın savunmasr için Fransız plânı m SATILIK ARSALAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog