Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

21 EyHH 1954 CDMTTDltrTCT BRS Yugoslavyada muşahede Ingiltere Saraymda "Agamemnon,, un gezisinden değişmiyen âdetler edilen smaı kalkınma çıkan tek aşk hikâyesi Yazan: Nnyan Yiğit Yazan: Feyyaz Tokar İngiltert $»r»yının asırlardanberi surüp gel«n muhararakârhğı, Wind »6r Dükünün güniltülü bir şekilde bıraktığı Kraliyet tacından tonra Prenses Margaret'in de n»ihlik •«lifesinden ayrılışını rarurî kıldı. Sevimli Prensesın Ingiltert tahtınm naıbliğınden vazgeçmesini icsb ettiren sebebler daha evvel y»ztlmıştJ. Onun, bugunkü hayatırun tablosunu çizmeden evvel, Ingilir efkSn umumiyesinin eskl adetler mevruund* ne derece muhafazakâr olduğunu, çok sevdikleri K'aliçeleri Elizabeth'i dahi tenkidden çekinmeyişlerile inh etmek mümkün. L SEYAHAT NOTLARI 3 F îngiltercden Notlar j Günttn Hâdiseleri Vuet>slavyanın merkesi Belfrad şehrinin ana caddelerindcn biri tktirlara rcsme n geldığı zaman | harıc. butün hukunıet makamıarı lann üstunde aramadıg:n kadar Mnıeşal Tıto \'e demıs: c ö n ü ' bu bınada toplanacakmış. Matbuat Mudırhetındekı memurBelgraddan başka Saravbosna, lardan bırı (artA muzde yspılacak çok ış var.» Yugosalvyada Yugoslav Devıet Reisı, bu yapıls Zagreb ve Lublıjana'da da her bırı polıs miktan azaltıldı. Eskıden Belcak ışleıin başında heıhalde sınaî | bir Hılton otelı büyuklüğünde a grad şehrinin en buyük beş binası sahada ıleılemeyı kasdetmış oUa j parümanlar yapılrruş. Yapıhyor ve | pohs mudırıyetn dı Şımdi bir.a aı gerek Nıtekım e'de edilen netıce \apılacakmış. dedı dahi bire ındı) derken (ya ler müsbet olarak goıe batmaktaİstanbul ve Ankaradaki Ataturk azaltılmasaymış kımoılir bız ne kadır. Surasını da unutmsmak ıcab | bulvarlarının genişliğı Ue kıyash dar polij ile karşılaşacaktık) diye ve Zagreb hayretler ıçinde kaldık. eder: I^çı zumresıni muhalefetsız j yabıleceğım Belgrad bir şekılde iktidara getiren her ko ı caddeleri ış saatierınde boş, boş Balkan paktında mukadderatımımunıst memlekette. sanayi saha ! saatlerde de tıkkm üklıra. Haik zı bağ'adığırruz Yugoslavlar yol dalınriaki kalkınma, ziraî kalkınma oıtahalli bir Tüık memurunun kı vasmı da ele almışlar Bayarı Riyafetmden çok dun bir sevıvede ya tercıh edılegeimiştır jeka'da trenîe uğurladıktan sonra Tesıs olarak bız sadece. Reisi gı\ınıyor Bununla beraber pej1 otomobıle atladık. Zagreb tarıkıle cumhur Bayaıin Yugoslav topıak mürde kılıklı bir dılencıye de rast Belgrada trenden 6ncce geldık larına asak bastığı Rıjekada beş J lamadık: yahud rastlatürılmadık. Zagreb Belgrad arasında uzanan ten fazla gemıyı aynı zamanda kı' Biz. Istanbulluların yadırgadığı oto^tratta otomobilimız 100 km den tağa koymus tersaneyı. Belgrad' mız ıkıncı şey de yoilann hıç tı asağı sürate inmedi Aynca, her «vaıındakı askerî tabukayı. Sa j kanmaması ıdı Koskoca başkentte 100 km de bır yol kenarına, içinravBosnanın 10 kılometıe yakı j o kadar az otoraobıl var kı, yol de otelı, restoranı .telefonu bulunındakı meı m, fabrıkasını, Zanıtsa kavsaklarındakı sevrusefer me nan ben?in istasvonları da inşa ve Lublıjana lakı demır ve çelık muıları uzaktan gelen bir otomo edılmiş Yugoslavlar bu yola para bıl gördukleri vakıt ışaret verece sarfedılmedığıni ve mılletın gonullü bııkaldrmı eoıebıldik. OtoZagreb fuaıında ıse Yugoslav sa ğız dıye adeta sevınivorlar olarak bedava çahştığını so\lüyor. mobillerin hepsinı toplasan bırkaç yaptıgı hemen her şe\ın Bu sene Zagreb Lublijana. gelemuşahede ettık Bu\uk Dı; vuzu geçmez Bunlann da çoğu cek sene diğer şehirlerın yolları sefaret, turist ve makdm arabası inşa edp.ecekmış. istanbul LonÇalışan taksilerın en yenılerı Putyonunda evvelâ sarp Balkan dağnık'te. Putnık her müessese gıbı dra asfaJtmm Balkanlarda, Yugoslaıını orten yeşıl oımanların sanatişl etmek ten, lavyanm hıssesıne dıişen kısmı yakâr ellerde ne kadar nefıs bırer devletin malı Taksi yapmaktan, pılmakta İkı merkez arasındaki vol acentalığı yatak, venıek ve yazı odası takımı sevahat kambıvo muamelelerine kadar her tamamlanmcac hiç şüphe vok ki halıne getıuldığ»nı gorduk. Hattâ ışi vapıvor, Avrupaya karadsn bağlar.ma babunlardan bırı Devlet Reısımıze Yugoslavya dahilinde imal edil kımından en fazla Türkıye btıfade hodıye edılmışUr Pavıyonun içıçe geçme bolmeleıınde porselen. cam mıven her mala mantığın kabul edecektir. Tepkıli uçak motörü imali ve ve deri mimulleıle karşıiaştık. etmıyeceği ağırlıkta eumruk konmuş Meselâ, orta tipte bir daktüo stomu parçalamak içın vap'lan Çae Ikinci pavıyonon bahçesınde « , m a k i n e s ı n i n fiatl iki üâ üç bin Ura Iışmalara hız veren Yugosalvların gıttikçe ağır.aşan sanajiin ornek a r a s ı n d a icinde bulunduğu durumu Ceıâ' lerını bulduk. Vınçler. romorklar, dolavlanr.daki Belgrad şehrinde bu (yok) larır Bayar, Lubl'iana karmonlar, traktöıler. konserve Me fabrikanın çıkıs kapısmda Türk (çok) lar d a fabııkasının makıtıe ıskelctı ve ^ ^ H cmen her dairenin ka gaze^ecilerine şöyle izah ettî: «Şas e l a hıdroelektrik santrahnm caııshcı j pısında, her ana caddenın kavşa yanı hayret derecede bir kalkınma bır tesisi sırayla gozleıımızın 6 ğında. her parkta. her otelin önün volundalar ' nundeydi. Balkanlarda cidden kalkman bir] de, her sefaretın civarında ve Maİkınci pavıyonun içi ıse kıymet reşal Tıto'nun sarayına giden yol dostumuz var ve emek bakımından daha ehemmueHndı Buıada bibiklet, toına Ormancılık politikası seminerinde 1000 er beygirlik iki römorkör ve pulanya tezgâblan, radyolar. tezgâha kondu çalışmalar dınamolar, leneratorler. smema ma Kregll Kumur Ijletmeıerl Bir h«.ftad»nb«rl Ut»nbul Ünlverrtkınelerı dızılmıştı Yuaoslav pavı te*l Hnkuk Pakulîeslnde faallyette bu ısmarlanan biner bevgirHk lkl romoryonunun çıkıs yerine kuçueük bir lunsn Takınşsrk mem'.eketierl orman körün omurg«lan Denlrclllk B«nk» mtnertne dun eö de •ına bkglı Hıllç Tenanestnde tezyah» kondordan gidılivor. Sanavılenmn ! c;lık poiıtlkası konmuştur. Bu ameüı e sıras.nda Etlen mutena eserleri işte burada vam edtimiştır bank İle Denlzyollan Işletmesl erkâm Kııstal takımlann karsısında telej Dünkü çalısmMann llk kısmmda hazır bulunmuştur. F A O nun mutehass.slarmdan Moser, fon kuranportörü saatleıın yanına kısa vadeli orrasncıl.k politlkasında Ankara Valisinin teşekkürü rontgen makmesı konmuş. ormBnlsnn muhaf8E««ı problemlnl InT Se . slU babsmın Tefaıı doıavıslle geHer verde Türk gazetecilerine celemlştir Moser orm»n pollUkMi bakımmdaa ormanlarm muhafazası rek blzzat cenaze>« ve eve gelmek istedıklen doğru malumatı veımek meT.zuımda şımlan »Ğ^lemlştlr' gerek çlçck şoncier'iıek ve gerekse telvzere ta\ın edılmıs mıhıridndaı 1a• Ormanl»rm budud'.andırılm&sı graf ve mektubla îazlrede bıılunmak ve rın soyledığıne eore. bu ıabıikala ormcnda lntlfa hBkkımn tsnıtvması TB »uretile acılarımıza tştlrak eden daha mlnnetrın kuıulmasında yabancı mu'e | nlhnvet orman düşmanlanna fcarşı butun allemizl bir kere arız dostları tar bırakan vefakir ve h e ba 1IcmM1 hass.s ve elem.nlar kullanılmı?: I muhafazanın™ "•«' »* '?•"««>• ** ana şartlanndandır • » mıza «lleml'in en jrvirekten gelen şükranlarnı takdlm eder, kendllerlr.l şimdi. yetıştııilen gencler, Muteakıben Kıbrıs delegesl Iorahlm Tsnndan büyük ac.lartian kor^jmasiDi verıni alıyoımuş Sıtkı, ı^eçl nıe\zuuna tema» etmlş ve nlyaz ederlz Ağır ve hafıi sanavün yanında keçlnin ormandan behemehal çıkanlAnkara Vallsl imar haıeketi de Yugoslavyada ması lüzutnunu bellrtml^tlr Kemal Avg an Ocleden »onrakl toplantUard» Or hummalı bır şekıldedır. Mazısi aman FBkul'esl pro'esorlerınden doktor Millî Tıb kongresi sırUra d&van:ın Be'. ad şehıının Flkre; SafUçlSlu. orman lsî.ihsalatının Üçuncü Mllli Tıb kongresi 27 ey merl.ezi sıkletı halrn Sjva nehıı ıslahı nıevîivıunda bir kor.uşma 7»pIrmırde M»ndenın bir janında. Yenı Belgıad ıse mıştır Senılner. çalışmalarına bugün luldetarafından Başvçkıl ^Sn<^;ı Koucre res açılacaktır Sa\anın obur yanında kuruluvor de devam edecektlr Sıhhat Vekill Behcet üz ve profesor Kazıır. Ism'iı Gurkan.n nutvklarındar. Hdva alanından şehre gelırkeh m15 öğrenciye burs verilecek sonra çalışmpğa başl'.vacfktır sanın kaışısına. Dolm bahçe sarayı Konereve 2 rax>or ve 115 tebllî y»Maden TetK k En^tltusu kddar genis. ikı mislı deıın ve her adına 1954 1955 ve Arnma için Maden pılac«k, eğltlm merkzelnde 4 şube Uders yılı yerı muavede s?lonunun damı feagırıs ımuhan'nda en ıyı pu ?er.ne çal'.;ılacaktır Dort gun devam dar yüksek bır bmanın vepyeni iske eti çıkıyor Haricive Vekâle»! ( a n l lik telefonda olmuj. O ramana kad«r Kral ailesinin teleîonda haricle konuşabilmeleri için sarayın fcu mevıı ile ilgüi şahsiyetlerin n müs«?delerinin aunması lâzımmış Diifc bu kaydı kaldırttıktan maa'l. Kıal ai'esinin saraydan izinsu oYunsn kral ailesinın Affamemlarak çıkması hususundaki müiy non luks volcu gemisi ıle tacîı ve yideyi de değiştirtmiş. tacsız bir çok kral. kralice. prens Kraliçerun tenkidle. e yol « a n ve rjrensesm ıştırakıle tertıb eyle> bir kaç mımığı ıle Edmburg Du dik'eri seyahat ne ?ibi neücecler kunün yaptıkları ınuka.vese rdi'.e verdi? cek olursa muhafazakâr İr>3ili7İeYunan saraymm. hsrb tazminatı rın Dükü nasıl olup da cfaroz et olar?k İtalvadan alınan bu volcu medikleruıe doğrusu Insan saşırı gemisi ile tertib ettık'eri sevahatle vor. Fakat bunda her şeyleri de şu iki hedefe varmavı duşünduklegisik ve bir nebze acayib olan İn ri soylenmıştı: EUzabeth'in tngilıı Kraliyet t*h gilızlerin başka bir hususiyeü o1 Yunanlstsna turist akunnı ün« oturuyunu takib eden gunler, larak kabul etmek lânm. yer.iden eanlartdırmak, tebaasmın sevgi ve hürmetini ka2 Sıkı akrabalık baglan lle **• zanmasile devam edıyordu Krallmerbut bulunan bekâr prens ve Prenses Margaret'e gelince, Mar prensesler arasında tanışmak im ı çenın son derece ağırbaşh hareketleri. yaşından çok dah* olgun ha garet'in bugunkü hayıtını tarii ( k â n l a r l n l y a r a t r n a k ve bdyle'ıkle vası, vatsndaşlarmm kalbındeki mu Win «o kadar kımseye aldırış çt j k r a l ; d ü ğ u n ı e r e y o l a ç r n a k . Aralaıı habbet kapısıru kolayca açabihyor m vor» dernek galıba en yerınr.e açık bulunanları da banştırmak du. Kraliçe, altı ay Roval Tour ızah şekli olacak. Yalnu bu nldırış *** j sıasmda bu sevgi tohumlarmı Bri etmemeden mütevellid hareketlerin Bılhassa Avrupa gazetelerinde, | eşırı oldu^u hıç bir zaman ıdJıa etanya İmparatorluğunun dort bir tarsfına saçmak muvBffaknetmi de | dilemez. Margaret alelâde bir ın kralıyet »ıleieri ıle yakin temasl»gösterdi. Roy3İ Tour'u boyle bir san gibi yajımak istiyor Canı ar n dolayısıle yapıian n«şrıy»t (AmuvaffaJayet havası Jçerisinde t» zu ettiği zaman bir toplantHa si gamemnon) luks yolccu gemısını mambyan Eliz^beth, coşkun bir kar garasını yakabümeji veya kioar tanıtmıştır. Ş.mdı bir çok Avrupa şehirlerinşılanu tör«ni ile memleketine ddn bir dansige gitmeyi en tabiî h?kde şu sekı'de ılânlar verılmektedır dü. l»rından sayıyor ve yapıyor da... «Kralıarın, kralıçeıerın, prens Fakat bur.ları yaptıktan sonra geHalk arasında Kraliçenin tenkilin bir de kulağınızı halka venn lerın \e prenseslerm yattıklan yadine yol açan hâoiseler, meşhur taklarda \atmak. onların seyahat Derby yanşlarıle başledı Her gun Genc kular (galiba biraz da K15 ettikleri bir gemıde dolaşmak ıstekanclık hissile olacak) Magaret'in yarısları gorme^e gıden Kralıçe Emez mısınız'' Bır çok hanedana Afamenon'un seyahati esnasında koca bulanuynü«Td»« üzabeth de her insan gibi bu ya bu hallerıni gösteriî olarak vasıf measub 100 kadar kral, kralıçe, Lüksemburr Prensesi Marçaret ••İngıltere rışlar «rasında biraz heyecanlandı landırıyorlar. Yaşlılar prens ve prenses Aeamemnon geElızabeth'in daima değişik pozla sarayı bugünleri de mi görecekt.'» mısinde yaşadılar, siz de onların üzeTİne derhal mühim sayıda taleb kılacak olur»«, labık ttalyan n nıyakalamak için çırpınan foto diye başlıyorlar İnsaf sahibleri ise kralıyet hayatmı süriın'» karşısında kalacaklannı tahmln et Umberto'nun kızı: Prense» Marıa» seyleri muhabirleri pek tabiî olarak, he «bir insanın hakkı olan İlânlarda belırtılen noktalardan mişler, ona göre de tedbirler al Pia Manover prensi tarafindan be» yecanlı Kraliçenm alt dudağını yi yapıyor» diyo.lar ama, galiba onbm de, Ege denırindeki adaların mışlardj. Şimdıki halde, kral ve ğenllmi} ve aralarında ban «açk yişini, koşulara iştirak eden kendi lar da pek azınlıkta kahyorlar. etmi?! F»k»% ve bu arada Onıki adanın Yunan kralıçelerin yattıklan yataklards I sahneleTİ» c*rey«n atını gösterişini ve nihay«t atınm yatmak lstiyen, bu şekilde dolaç Hanovef prensi gibi gen« Yunaa *** oldugu, oralara da gidıleceğıdır. yanşı kaj+ıcdisi üzerine yüzünün mayı ırru eden turistlerin sayısı j sarayı İle »krabalığı bulunan dig«r Yunan ıktısadıyatında turızm tngiltere larayınm koyu taassualdığı üzgün ifadeyl fotofraflarla fazla, yüksek degildir. Yalnız bu bir prensin d« Maria . Pıt'y» fcşık bu her geçen gun biraz daha ^ev muhım bir ver ışgal etmektedır. nun lleride artacağı da soyletriyor. tesbit etrnekten jreri kalmadılar. olduğu ilâve «diliyor. Son zamanlarda bu gelır kaynağı şiyor. Fakat bu gevşekliği husule İşte bir insamn pek tabit h«Marla Pia hangisi ile •vleneteîcAgamemnon geferl, beklenildigi getirenler de yirminci asrm, 16 ncı I azalmaga yüı tmtmuştur. Mevcud reketleri olan çu sıraladığım »assır zhniyetli ınsanlan tarafındsn kanaate göre. Agamemnon'un kra gibi (kralıyet duğünleri) ne he tlr? Şimdikl halde babası tplnk ziyetler, gazftelerde ve kültürlü seferi, veniden bır turist akı men yol açmamıştır. Fakat, bunun İtalyan Kralı Uınberto, kızmın evBatabakada değil. fakat bir kısım dar ter.kidlere maruz kalıyorlar. kalım bu hal ne kadar sürecek ve nı SBğlanmasını mumkün kılabile ıçın müsaid durumun yaratıldığın lenmek üzere oldutuni dair h«gelili ve dar eörüşlü k mseler taberleri kafî bir ?ekıHe tekzıb etdan bahsedilıyor. rahnd?n da tenkid mevruu vapıldı Sd ay içindeki eski âdetler muca cektir Ortada dolaşan dedıkodulara ba tırmıştir. Halbuki Yunan sarayına Hattâ ılgıliler. bu ılânların neşri deıe^i kaç V'alı tacından edecek" Dar göruşe diyecek \ok ama dar vskın çevrelerınm verdıklen m«gelirle ne alâkası var? dıye duşiilumata bakılacak olursa, İt»lv»a neceklerîniz muhakkak ki prensesı Yunan kraliçesinin erkck tır Kısaca irah edevimkardeşi Hanover prensi Pıcn» Christian ile sevişmektedır ve iki Dar gelırlıb 1 hepsı değil, fagenc yakmda evleneceklerinı de kat büvjV bı kısmı Ingiltere E ilân edeceklerdlr. raymın büyük masraflara yol açtığmden babisle Royal Familv'e karAgamemnon seferi sonunda ortaşı oek büyük sempatı beslemıyorya çıkan tek «aşk hıkA\esi» de ou olmuştur Halbuki bu sevahat soXral5çepin halk arasmd» tenkıdnunda kendilerine birer koca buyol acsn ikinci bir vsk'ası da isim İBcakları tahmin edilerıîeT ars^ngünü merasiminde kocasma atfetda İsveç pren.=esi Marge'eta, N T « tıği tatlı bir nazar oldu. Merasimveç prensesi Astriri, BUIBOT pr«ı* deki yüruyüş sırasında at üstunde sesi Maria Luise da vardı Bun« ve ssğ gerisinde Guards elbisesıle lardan hiç bahsedılmemekledır, gelen kocası BMmburg Düküne. Y»ln« bir kaç gnlıik BuİKar kr»t» mutebe<^İTn bir bakışını vakahyan genc Simeneon'un kardeçi ol..n fotoğrafcılar giınun en orijinsl resprenses Mana Luısa'nm d« bn e$ mi olarak bunu vasıflandırdılar ve bulduğ\mdan bahsedenler bulun» Kraliçenin bu tatlı tebessümü ertesi muş fakat buniar bu pronsın kım nunkü bütün gazetelerde yer «Idı. olduğunu sçıklamanıişlardır!. Yalnır resmin altmda onun kadmAgamemr.on «evahatı sa\esm'"'« varl bir bakışı şeklinde resim altsabık İtalyan Kralı Umberto ıl» ları da gorüldü. karısı Maric Jote'nm barıstıkları Haddizahnda incir çekırdefi hl İfalyan Prenscsi MariaPia'mn Yunan Kraliçesinin erfcek kardeşl Hanover Prensi Christian ile evlenecekleri söyleniyor Güzeller Tarsasla Avrupaya Gidiyoriar ğ ı m l s oğrencı.er arasından 15 oğa renc ye burs verlecegı ogrenllmistlr b ederek olan konsrcve beş ' htklm Ijttrak ede>eH:tlr yuz kd kadar kâyesine bile girmiyecek olan ru meseleler simdilik kulaktan kulağa dolaşmaktan geri kalmıyor. Bu arada bazı kuitürlü insanlann tile Kralice halkın arasında çok görulmeğe başladı bu kadarı dosrru değil, şeklinde konuşmağa başladıklarına rastlanıyor. Edinburg Dükünün durumu i;e, karısma nazaan biraz daha iyı denilcbilir Zira Dük bir Krali^eye nasıl kocalık edilmesi hususunia, âdeta kendinden sonr» (feleceKİere ders teşkıl edçcek şekilde, muvsffak oluyor. Hiç bir zsman ve hıç bir merasimde sönuk kalmıyor Ya kısıkh Dukün kadınların bo! bulunduğu mahal'erde karmndan fazla alkış topladığı da oluyor. | Umurrî halile pe\ fazla sıkıntıy» ve e^kı âHetl?re tahpmmu! edemı\ ecveini ih>: s etmesine raârppn Edinbure Duku. gcne de sevıliyor Bu arada Dükün. Buckinham earayında büyük değisiklikler icrs tttiği de hayretle muşahede ediliyor Meselâ. Elizabeth'in Kral'çe ohrafinı takib eden günlerds Dü1 kiir. saravda yaptn !*: ılk deâiş'k İstanbul Gazeteciler Sendikssmın tertlblediği ve Dünya gszeteslle ınüştereken yaptıfı 1954 Turkiye Güzellık Kralıçesi seçıminde HALK. ZARAFET, BAHAR, GAZETECİLER ve FOTOGRAF Krahçeiiğıni kazanan SUNA SOLEY SUNA ARCAN, EFSKR SOLAK, SUNA CANITEZ, YILD1Z AKYUZ 29 Eylulde 17 eünluk turistik Botı Akdenız gezisine çıkacak olan TARSUS gemisıle ve Sendik»nın davetlisi olarak Avrupaya gıdeceklerdir. TARSUS'ıın bu seyahatıne sit de katılınu Bıleüer taksitledir ve 640 liradan başlamaktadır. PIRE, ATINA, NAPÜLİ ROMA NİS, MONTEKARLO, KAN, PARİS, EARSELONA ve MADRID'i gorecek ve gezeceksiniz Vapurda her gece GUZELLER BALOLARI verılerek ve yolcular bu balolarda GUZELLÎK KRALÎÇE'lerinin davetlileri bulunacaklarjır. Şimdi\ e kadar hıçbir ?eyaha(te gorülmemiş eğlenceleri bu seyahatte goreceksiniz. Muracaat Türk Turizm Seyahat Acentası. Meşrutiyet Cad. No. da oğTenilmiştir. Buniar, h»rbiR sonundanberi hemen herti«n avn yaşamaktaydılar Yunan «rayı h^r ikisini ds ieyahat» d»vet edınc« mcrakla fU rual coruİTiuîtu: «Gemid» ne yapacaklar, bir« birlerik konujacaklar mı?» Bunlar gemtde birbirl*rin» dargın gözükmemişler, kolkola dol»|mjşlar ve barıştıklan hıssıni UJandırmışlardır. Fakat bu. muvakkat mi degil mi* Bu sual derhal cevablandınlmıjor. 50 nmz dört bılet 54 Tepphaşı tstan^ul Telgraf' Turk Turizm İstanbul. Telefon: 42305 PasaporÜaacenta tarafindan alınacaktır. Derhal acentaya müracaat edıp nüfus tezkerenizle fotografmızı veriniı. Ankara ve Izmırde Denizcilık Bankası Acentalanndan da satışı yapılır. da dışan çıkarlarksn dayanamadı sordu. Tabiî dinlemezdi Hem mü Leylanm omıunu sefkatle okjiyaosvherlerı duğun hedıyesı olarak rak: Size lyi bir haberim daha var, Güle verecekti. Çahnanlar pek mi kıymetll dedi. Aynurun hastalığl oylt tehlıkeli değil. Daha zıyadt asabt imış? bır Leylâ omuzlannı hafifçe oynata Maam?fıh büsbütun sağlam kalbi var demek ıstemıyorum Dıkrak: Galiba, dedi Hem de hâtıra. kat etznesı, kendine bakması lâzım Doktor bır kere de Aynura baka Ama... caksınız değil mi? Bu «efer s8zu Lsyll kesti. Tabü, tabiî.. Aynur kalbin Aman kuzum doktor den mi rahatsızî kimseye söylemeyiiL Evet, epey oluyor bir kriı Doktor ha>retle: geçirm:ştl. Sız 9eyahatte idinlz İı Niçin* diye sorrlu. zet Bey gelmişti. Şu mücevher meseleM H°r Onun branşı değil ama tabü nedense A\Tiurdan şüphelenmis. hasta o'.madığıru bılirse büsbütun anlar Ne dedı? Tehlıkeli buldu Sinirlenmesin, tazyık eder. istirahat «tsın dedi. İl&clar verdi. Şimdi asıl kendinln böyle Ondanberi oldukça rahatü. Amma şeylerle meşgul olmaması lâzım b'agün, Evet ama dınîemez k'. Gorürsünüz kendine gelsjı neler ya Bugün gene krlz mi geldi? pacak. Evet. Bihrun onun için yg ben de Allah Allah bugün herkesın krizi bjtien tutmuf. Bir Aynura onu uyuttuın. Kerdıne ge.ır gelbakalım da sıze de Güle de bırer meı avukatı ıstsdı. Öyle bır hırs kalman vereyım. Sızler daha ayak ! içmde kı canmı bıle dü^ünınüyor. tasınız ama ıkinızın de halmi pek j Kat'r, en mâni olunuz! Avukct beğenmedım. beye de tenbıh ett:m. Bır kaç gun Yaşlı «daaı güUü, hafifçe ba^ını gelirv ıle y.ınına gırmes,in. Hastasalladı. Urun senelerdenb^n bu bakıcîsına Ja tcıbıh ettırn, bu koca köşkün iç âlemini bıhtdi | ı.esele üzennde konu^nak yok. Aynurun yatak odasına girerken Bır şey söylenıege kalkîrsa. susvanıniakı güzel kadına merhametle turmaca sakm'«ftırme^e çalışırhaktı. H^stayı dikkatle muavenr 'înız Clmszsa yanınrian çıkın Hsf etukten, reçetelerı yaz,iklan sonıa j tabakıcı vazıjete gor« ıcabına be Ajramemnon adlı gemld» jrirml yaşından küçük 37 pr«ns ve prenses bulunuyordu. (Kuzenler gezisi) dıy» adlandırılan seyahat, .damarlannda mavi kan (!) bulunduğu söylenen bu genclerin *«ch v « " va tacsıı hanedanlar dıjı (sivıllerle) evlenmelerini onlemek ıstiyenler memnun detillerdir. Bunlardan en az yansım evlendirmemll lâzımdı, olmadı dıyorlar. Biral S. kar. Güle de aynı seyleri tenbih edeceğım. Krizi atlattı, fakat kendini iyıce toplajvncaya kadar tam bir sükunet lizım' Leylâ teşekkur ederek doktoru uğıjrladı. Tekrar Aynurun yanmı gırdi. Ortaya çıktığı zaman sallanıyordu. Odasma g.dıp yatmayı duşünüjordu ama hızrrıetçiler etraJını aldılar. Hanımefendı vemeğe b u ^ n m . Hanımefendı biraz bir şey yiyin. Hariimefendl »çlıktan bayılacaksınız. Sahıden de icinde btr baygin'Ot vardî. Bac?klannın üstun'i? muvazenesinı zor temin Yemek salonuna gırdi. yalnız Ferıdun vardı Yemeğe başlamamış beklivordu Leylâ: «Gul nerede?» dıy« sardu. Ferıdun lâkayd: İştahı yokmuj, (relmedi Bıraa vatacjk'nış E/.rem Bey de mahkemesı varmış, gıtmış Levlâ: «Ekrem nicın gelmişti acaba?» aıye düşundü. «Herhald» kocası çağıımıstî.» I^eylâ adamm karşısma oturdu. Knstal kadehten iki yudum şarab ıc,t: Ahmedin Uîattîğı gümüş tabaktan bır parça %t aldı, önündeki limoges tabafa koydu. Yavaf yavaş yempğe başladı, sonr» KSIlerini adaına doğru kaHıraısk: MHl'RİYET» in TefrikaM: 1 3 A.DA.M GIRDİ Yazan PERIHAN ZORLU İri kemikh san yüzlü kıı 1 kendine gelmemişti. âdeta çırkındı Hem de Hem de.. Leylâ da bir koltuğa oturdu. Üçü Fei""'una baktı Daıma şuzel dai de susmuştu Ferıdun artık kâğıdme sakın Ehndekı kâğıdı ufacık dan top yapıp ateşsız şomineye attoplar vapıp sonımeye fırlatıvordu mıyordu, fakat gene de dikkatle Gul: «Yeter, dıve bağırdı, top onlara bakıyordu. Sankı gunün en ovıı^^ığın art'k vster'» muhım vak'ası şu ufak kâğıd buru Peki ne Vaptığ.mı istıyorsun, sukları idi Leylâ «Ne de çok atne saDabılınm' Bağııayım, tepınemış», dıye dusündü. Galiba siniryım mı? lenmekte Gülün hakkı vardı YaGenc k'Z ellerını kopararak: rabbi Güle ne olmuştu'' Bir uzün Sf>n ınsanı çıldııtıısn, dedi. tunün bu kadar bozabıleceği bir Adam elindekı burus'uHuğu tcâ1 ğıdı îomineve attı Gül yermden suzelli : olur muydu? Gü! bi'den sert bir sesle: fırlsvacsk Gibi oldu Ferıdun vakıt Nı\c oyle suıatıma bakıyors Son k.iSıddı Seni sınırlendi un. dedı diğım icin mi]tee?finm DüşunmeGenc ksiın şaşırdı sadeos gözleden vaptım dedı. rmi çevirdı «Nereye bakayım» dıLeylâ Feridurıdan gözlerini ala ye düşündü Şöminedeki kâğıdlan mıyordu. Sanki nnun o ffüzel kara saymava başladı Dakikalar öyle sının içinı <;önniye calışnordu ağır geçiyordu ki Leylâya acaıb Zorla kerıJinı toplavarak Güîe: bır hii geidi Sanki sanıyeler bu Doktoı br.bmı kuMfmak için odadan =iir*une siıtüne müebbed malıkumlar gıbı zmcırlerını süruye elınden eeleni vapıvor. dedi Evet bılıyorum Demincçk ^üru\ e gecvorlar ve her geçişte kapısının onune kadar eıttim Benı bu zıncırli kara av^klar cbğsune Içen almadılar, fakat gordum hâlâ bası>or. Bu tazyık buyuk bir f« lâket kadar ağır göğsünu eziyor Geniş bir nefes almak içm başını kaldırdı. Karşıda duvarda asılı duran koca ceviz mTihafszalı saati gördu Bu koca saatte neler yok. Çıldırtıcı bir ıntizamla durmadan gidıp gelen rakkasesi ve işte zincirlerin ucunda sallanan kara ayaklar Her tarafa koca saatler asmak ihtıyann merakı. Acaba niçin o sakat koltuğunda saate bu kadar ehemmıyet verirdi. Şimdi bu geçen dakıkalann farkında mı. kendine geldi mi. yoksa oldu mü?. Yanına gıtmesı lâzım. Kansınm yanında bulunması lâzım. Ama onu istemedıler. Nıçın istemedıler"' Ne olursa olsun istemedıklerı ivi oliu: O da gormek ıstemiyor. Çağrılmcaya kadar burada oturacak. Yerine yerlesti, hareketsiz kaldı Gene se«rsİ7İık ırinde n*^r i^ır creç^n sanivısler.. Derken bırden o koca cevız kutıınun tavan ara>;'ndan bir kapı açılıp bir kns çıktı Üç kerr. "=ankı uçune de birpr kere gııeuk iedı Levlj evvelâ sankı bu hrlayan kusu Uk defa göruyonnu» gıbı hayretle baktı. sonra gene o münasebetsiz gülüşü tuttu. Kahkahalarla guluyordu. Bu sefer hizmetçılenn jeriııe Feıidunla Gül şaşırdılar. Gul: «Utanmıyorsun» diye bağırdı. 1 «Utanmıyotsun Ban sevıncıru bel| • lı etme. Bak Ferıdun nasıl saklıyabıliyor. Halbuki o da memnun. Onun da işine gelıyor!» Fer:dun yavaşça: Çıldırıyor musun Gül? Ne sö\ ledığıru bilmıyorsun! dedi. Hayır çıldırmıyorum, ne söylsdığımı de çok iyı biliyorum! Babam ölürse Leylâ zengin olacak işte neşe^ınin sebebi Zengin olacak. O zaman .. Yerinden kalktı, tekrar etti «O zaman..» Tam bu sırada kapı açıldı Önunde doktor görundü. Ayakta duran Güle bakarak: Müjde, dedi Baban kurtuldu Gul oldugu verde sallandı ve kalktığı y«re tekrar otunjverdl. Sahi mi doktor, tamamile kurtuldu mu? Doktor gü'ümsiverek cevab verdi: Tabiî tamamile Babamn kalh\ raaşaalljh çok saŞlamdır. Oynıvan ufâk bir tansiyonu vardı Sızlere sSyleJıg.rnı istemezdı Kendjne baktğını b Idiğım için ben de onu dınlerdim. Zaten muhım bır sev dfcıHı. Bueun buvuk a^b! bır şok geçurruı. Tansıyon bırden fırlamış. İşte mesele bu. Taniıyonu epey indırdık. Kendine geldi. Kalb muntszam. Bırkaç gun tam istırahat Mesele yok Bıttı gıttı... Sade daha yanma gitrneyın. Hattâ avukat bey dahi yanına gıtmıyecek Çünku onu gorür gormez hey'5can] 'andı. Konuşma kistedi, zor mâni oldum. Şimdi yanında hastabakıcı var, teskin edıcı bır ığne yaptıın, mışıl mışıl u>\ıyor. Merak edecek hiç bir şey yok. E şimdıhk Allahaısmarladık çocuklar. Ben aksam gene uğrarım. Leylâ doktorun arkasından fırladı. Kolundan tutarak yavaşça: Sahi mi doktor. Tehlıke yok mu* Dive sordu. Doktor dıkkaüe kadınm yözüne bakarak: Ha>ır, 4edt Tehlikey! atlattı Tansiyon çok fazla yükselmlşti Şırr.di çok daha düşük. Fakat fena sarsılmış. Onu üzen, çıldırtan bir şey var! Mucevherler olacak. Evet söyledıler. Bırkaç parça mücevher ıçm bu hale gelmek olur şey değil. Yirmi beş senedir ilk defa olarak o odava g'i'di. Fvet eve1 o da var. Olur ş^y değil Keşke bıidkmasâydınıı. Ben mi? Doktor tekrar kadına dikkatle baktı: Dınlemeıdi, değil mi7 Dıj« (Arkan ru)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog