Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

nrtırr CÜMHUKI Eylul 1954 p©r anlayışımız Batı • um ^sına dönduğumüzden üzürı ü ile işaret edelim Bırıcik Yelker Kulubumün gelişbu yai)a hutun hayat fonn!anmızaa aynı hızla eelışemedik Kışının eği me imkânlan gecflctirilır diğer kutırntıide, yeti'^ıesinde sporun bü lübler.n yelkencılik jubeleri üve\ yiiV değerını henüz anhvamaıms evlâc olarak almır ve buna teşk durumdayız B'miın rtedeni, spor lâtın Tiaddt ve nanevi Rİİkasızhp' Bnlayışımızda 'erçeğı vanhş yerde da eklenirse yukandakı durum \n 1 ser>&bi ko avca anlaşılır Türkivedt r amamızda sak ıır velken » p n r j n yapıldığını zanSporca kalkınrram zı, oyunu seyre koşar ku'.en^i çoduguna bağladık netağjmiz uc ılden Istanbulda duKütiean kendi^me gerçek, salt, eği rum bu iken s'tmış bir teknesiz ve tici spcra vsoti'ma çabamızm bü ye'kensir ilımıHcki vazivetlerden jukliıeune deği. Alletizm umnas soz açnıak yeıınde oiuı m ' j ' Yelkencıiığin alkış tutan tnbünt»k. vuzıtıe sibi bırçok soylu sporlar ara=mda koca velkencilık de bu leri haftada on bınlerce lıra kazanc perçeğ n vsnlıs verde arar.ışının sağhyan imkânlan yoktur Basında knrbarı nVn Bütün doğal ve ge namlı bır yabana futbolcunun a ^ k lenekse' unkanlara raâmen bugun kabı»:n.n resmi kadar ıbbar go.yaygın sm^tör bir Türk yelkenci mez Faknt jelken spn;u mucadelığindor «öz açılamaTiasının sebe leci, raerd ve ıdeahst ınsan yetişbı bv «p"»un liıks kpbul edılm°si tirir Biz deniz sporlarındaki anladef:ştirmedikçe yaln:z oır Yelkencılısın denızrihfımzin yışırnızı gelişmesırHeki verini gdrmemezlık j dünkü denizcıliğ'mız ve renizcilenten ge'memeiiyız Bugun kuçuk spor nv7İe o\ uner°âız c y m B tekne^rde suya yakl ışan ve denizı Turgud ve Piri Reislerimiz varrı tawyan oğrencı yarm yuro kalkın . Bııffm Frans z'arın Gerraut su ve masında savunmasında yennı de ı Dr Bonbard'ı, İnaılızlerın AtUntığı nızci calrak alacaktır. Bu hakika velkenü tekne ıîe iki defa eecra tm anlaşılmasında gecikı'jıse. kara Mrs Davidsoc'u vardır Bugün icin salanmızdaki zengin deniz nı?hsul ı bızım kendi denizlerimizde yelkenli leriimze başAhnnın sahib çıkma tekne dolajtıran denızcilerimiz yok sına daha çok s?neler katlanmak tur. kendi kıvı!ar:mızı kendî denizzorunda kalscağ'.nii muhakkaktır lerbnız! bi'm voruı Bizce, yelkenDünya deni? *ıca*et>rde geri kal cflflc de dahi! b'jtün soylu sporbrda marcmn ner'eri de bu zömiyette ;ei ka'ısırrrz r. sebebi gozümüzü eaklıdır. Bu bckmdan bu asfl spora futbolun bürumesıdir Bueün tonyaygın karakter vermekl» Vanm vekun futbol hastalı&ımız v?>dır cırruz büyuk olaeaktır. Butün sporu ve soorcnjluğu futbolHiç bir denıze kıyı vermlyen Ma da buluyoruz S~>or de.ınce hPD'micaristar. ustOn spor anlayısı saye zin hatırına futbo! geliyor Ha«tasinde Avrupa yuzm» şampiyonu, lığın te'hisi btHiT, tedpvisı zsrnar ; Almanya v« İsviçr» göllerde yel eolrtan geçm =tir Çünkü futbcl kencilıji eeli'tirerek Bevnelmu'el jporumuzda bir tekel halmd^dir Bu kanaati taşırken, futbolu hor a'anHa ıddıa sahıbı olurken, sekiz milyonîuk Yunanistanm 27 tane BÖrdöŞümüz sanılmasın Diğer sporyelken kulübü varken, en güzel lara da futbola \ erdığimiz oVıemio denizlerle çevrili 26 kıyı şehri ve yüzde birıni verdığımiz gön Mi'.letbir o kadar nehıri ve gölü olan Tür lerara«ı t r mevdanındakl derecemlz kiyemzde bu spor üç bmuk şehır f'i'bo'umuzdan yuksc'c olacakl de ıkı ' az av.nda yapılan fantezi ve Kırk beş »«lîedır futbola gösteriı| â'imız ılgl Tt yap'Ian IUZ br'leıce gösteriden ıb^ıet kalmıştır. Yelkenciliğımızin son iki seneye ıralık tahrisata rağmen futbol kallkadar yirmi beş yıllık hiklyesi terruz nedlr? Son dünya kupasmda ŞUCT İstanhul, İzmir ve Kocaell ac dıırı:mt;muı anlatı raıstır. illen^ne sivı.an 3 ile 10 arasında r Ba k=ıra sevda derecesinı bulan değışen, şarpı sınıfı üzeısr.den ya ı rbol hastp'ığını soylu sporlarla pılan üç beş yarış, 936 olımpiyadla tedavi ettığımiz gün bundan gerrma katılış, bir Balkan festivali çekten istifade «decek »lan Türk genc'.iğiciryan~ım : n . Iki mpı sım fince Den'zcilık BanS.naî, iktisadt kalkınmam'Z yakasınm yptığı Pırat ve Dragon nmda bnemi en az bunlar k^dar s.Tiıfc tekrMer'e İs*?nbul tzmir ve olan bır STJOT kalkırması, ham'e=ı Kocae'inc'ekı fpahvette bir eanlılık var>a' ra Sporu kütleve indirelm gc v ' u Eeeı P=ınkanın bu hizmetı Çok seyırci değıl, çok sporcu prende otm^sa idi bu iîlerdeki velken fipini benimsiyelim. Spor kurumcılık üç ^rpİTiin yanşm^sından iba lanırızın kunıluşunu bunlara poıe ret olacaktı. Son iki spnedir bu üç ayarladığımız gün, amator Türk Ude eanlılık göriildıi derken bu sporculufu çok büyük kazanclar mevsim tekrelerden ancak üçte bi 1 elde edecektir. tw'< bu faaiiyete fjtirak ettiğinl 1 özcan ÖZYEVUŞCİ t • TURKIYE EMLAKKRED B A N KA S I 1954 Tıh Tahvilleri'oiD Harine kefaleti ve gayrimenkul teminaü ile sağladığı r RADYO Bugünkü program İSTANBUL 1117 Açıhj ve program 11 S0 8arkıl»r (Pl.) 13 00 Turküler, okuyan: \oreddtn Çunlıdai 1S.11 garkıîar. ofcuyan: Necml Rıza Ah*sk»n 13 45 Haberler 14 00 Dans mözijl (Pl.) 14İS Ö|ie konserl (Pl ) 14 40 Hafîf nelodller tPl.) 15 00 K«pani|. Talebe, yeni fiatlardan Şehıir Hatlan vapurlan bıletlerıne cun ympıldıtxıu okuduto. Yeni alınan karara gore talebeler Şehir Hatlan T»puxlannda yüzde 50 tenzilitla seyahat edebıleoekler. Bugiın biz talebeler bın bir zaruret T» meşakkat içınde yurdumura faydalı bjr ferd olabilmek için bütün gayretimizle çalıçıyoruz. Zaten dar gehrli olan aılelertmıı gıdalarından keserek bizı okutmak v» masraflariTHizı temin etmek için her türlü zaruret» karjı koymafa çahşıyorlar. Bugün tahsiline devam etmek için, mektebınt Kavaklardan, Yalovadan, Adalardan yüzlerc« talebe gelmısktedir. Evvelce «altı» kuruja seyahat eden bu talebeler maalesef yeni karar gereâinc« cyınni beş» 111 «yetmij kuru?» arasında ücret ödeyeceklerdir. Tabııdır kj günluk seyahat raasraflan elli ile yiiz kırk kuruş arasında olacaktır. Bugün dar gelırli bır ailenin bu parayı vermesine ırokân olanuyacağmdan bir çok talebelerin tahsile drvamı mümkün olam;yac»ktır. Durumun alâkalı ma kamlar» gazeteniı tarafından duyurulrnasını biz talebeler namına rica ederim. endişede Birçok öğrencilerden ve veHlerin den mektublar alıyoruz. Vapurlar bu derece pahab »lursa tahsile devanun imkÂnstr olacajnnı söylüy«riar. K«nac«k flatlanm tekrar gözden yeçirihnesini istiyorlaff siler daha fazla sefer yapmak içia 100 kilometre (üratle gitmektedirler. Huausıler ise bazan daha «firatle gitmektedırler. Daha İki gfla evvel Ankara plâkalı hususî il* çarpısan YaJova taksısınde bu çok hayat lar kaybedildı. Bu kazanıa tek sebebi sürattı. Boyleoe bir çok hayatlar dıreksıyondakılenn, daba fazla para kazanma hırsına yahud da cırf cmkalan ugruna kurban olmaktadırlar. 3 Dağ virajianna babalar konması lâzımdır. i Yalov», Bursa • ^lıktea kalkan kamyon ve ot haddinden fazl« yük ve \o .u aldıklarından eksenym virajlarda devril» mektedırler. G H. Emniyet I % 5 faiz vergi muafiyeti komisyonsuz teminat mektubu veHavale kolaylıklarile kazandırdığı 17 00 Açüif v» karışık mürik (Pl ) 17 45 Danj v* eaz müziSI <PI ) 18 15 Bu\oık virtuozlar (Pl ) 1«M Konujma 18 40 O p e n salonUrındsn Pl.) 19 00 Radyo lnce*az heyeti 3 45 Saz eserlert, çalanlar. Had'ye Jtugen ve »rkadaşları 20 15 Radyo I Gazete»! 20 30 Sarkılarokuyan: I \adlr Htlkat ÇUUJ» 20 4S Gu» Vıseur ' orltegtraaından danı miizijl (Pl.) 21 00 Sarkılar okuyan Şukran Czer 21TO Şitr dünyaırız" Behçet Kena! i Çaflar 21 40 Pivano dünr»«ında ge7tntller: Cemal Rejld Rey 22M 1 Sarkılar, okuysn. Sabit* Tur 22.30 Muzlk meraklı'srı 'çin fPl ) 23 00 Dans mflziği (P! 1 23 15 Haherler 2? 50 Kambtyo Bnrss Prognzn 23 S5 Gece y«rı«ı melodlleri (Pl.) 24 M Kjpanif. ANKARA «28 Açıiıj ve progr«m « M Çesidiı Turk muzıjl rpi ) 7 25 Zanıri ihtıvac maddelerl fiat llstesl 7 35 Wals festivsl orkestrası ç'iıyor (Pl t 7 45 Haerler 8 00 $arkı ve türkül*T SJ0 Hafıf muzık programı (Pl.) 9 00 Kapanı» Nizama uygun olmıyan bir bayrak Gelir Bankanın resmî dairelerin Arttırma ve eksiltmelerinde teminat olarak kabulü ve bedellerinin ödenmesi suretile temin ettiği 11 ÎS Acıllf v» program 12 00 Sar>tılar IP1 1 1215 Muzaffer Akgünderı türkfller <P11 I H B M0jffhlı«r GöveTd«n ş»rkıl«r 13 00 Haberler İS 15 D8rt güMİler i«ylüyor <P1.I 13 30 Radvo S?ion orkesîruı 14 00 Ba£l«ma tjkımmdan rürküîer ve ovun havaiaıı 15 00 Haftanın kompozitorüSchurrann 'Pl ) 15 45 Tango nrmb» ve sambalar (Pl 1 İS 06 Kapanif. Az Ağustos a>i sonlaruıda Karad«niz Ereğlısin* yaptıgun se>ahatt», 25 8,1954 tarıhınde mendırefcın içinda «amanduaya ağlı olan v* bacannda (K) harfi bulunan îzmii şılepının kıç gondermt gayrinizanıî bir Türk bayrağı çekilraif oldugunu gördüm Üzüntü ilt kaydettiğira İstanbul Erkek Llsesı bu hfidise üzenn» alfikadarlana V. inci sınıf talebelerınden dıkkatini çekerim. Kayhan Armağan İsmet Aviter Ankar» Fen Takultesl Sınal maaşhlar gene hokka Kimy» asistanı altına gitmesin Malî imkânlar dan miktarın azalması dolâyısile istifade etmekte acele ediniz. [12943) 16 38 Acılıı ve program 17 10 Oda rrıl? l konsrei ı P l ) 17 45 Mandolln kuartetl 18 00 Radvo ile 'ngillzce 18 15 tncesaz 19 00 Haerler 1915 Tarıhten b!r y«prak 19 20 Behlye Aksoydan şarkı'.ir 19 45 Dinl Ah'.&ki m'J"!ahabe İS 55 Takstm' Ferid Sıdsl 20 00 Seçme melodller (Pl ) 20 l î Radyo Gazetesl Î0Î0 Hep nes« 21 15 Temsll 22 15 Venl müzlk kooserl (Pl ı 22 45 Haorler 23 00 Dan» müzlfi (P! l ; i 'ö Varyete mtıziğl ı P l ) 24 00 Kapanıs. BÜLMACA . IH • ! T 1LJBIJJJL Hayatm dar T» değışmeı gellrliler ıçın ne derece ağor bır yük hahne geld.ğini Mısırdaki sağır »ultan da ışıttı ve öğrendı. Bunun halli ıçın bugünlerde Barem Kanunu üzerinde çahsmalar oluyor. Bu çalışmaların neticesi rannediyorum gene bİ2İm gıbi kiiçuk memurlann aleyhine olacak. Zıra: Geçen sefie Barem Kanununun tâdilı için gırijilen tejebbüslerde, yukaek maat alanlaruı maaşlanna %50 bır lammın yapılacağı, meselâ 100Û lıra maa? alanm mfiaşmın 1500 lıraya çıkanlacağı haben ılân eoılince ve raatbuatta tepkısi görülunce az maaşlılan kalburalü, çok maaşlılan kalburüstü edecek şekıllerden bu sefer isüfade edılmemesmı dılerız. H A. A. Yıkma kararlannı dinliyen yok mu? Taşkasabda Nakibülesref sokak 44 No. li hanenın mutasarnfıyım. Bitışığımde bulunan ve 44/1 kapt No. sunu tasıyan ve Beledıyeye aıd olan arsa uzerın* kaçak v» ruh•atsu olarak bır kulübe insa edılmij Te mezkur m&hallin muhtann» lcara venlmıştir. Bu vazıvetl öğreninc» derhal 1950 «enesmdt alâkah mercilere müteaddid istıda» lar vererek kulübenın asu'suzlügüne binaen yıktınlmasjnı ve civar evlerin şerefiyelerinin kurtanlmasrnı rıca eyfemıştim. Bir çok mercıler arasında aylarct devam eden soruşrurmalar ne'ıcesinde 4 2 953 tarih ve 816 sayı ı'« 5431 sayılı kanuna istlnaden yıktınlmasına tç tşleri Bakanbğınct emır venldı ve bu emir 10/6 954 tanh ve 154 No. ile Fatih Kaymakamhğına ve Be'ediye Şubesi Müdürluğune göndenldi. Bizler kulubenin yıkılmasına Intizar eylerken mevcud kararlan v» emirleri hiçe sayan bazı klmseler bu »efer kulubenin duvarlannı betona tahvil 11* sağlanılastırmakta v« hattâ yanma betondan mamul yenl insaata bajlamn bulunmaktadır. Alâkah mercilerden muhterem gazetenirin tavassutu ile bunlsrın önüne sreçilmesmi ve ytkma karannm yertn» getirilmesinl rlc» tylerim, Ahmed Akçagön Taşkasab, Nakibülesref sokak 44 No lu hanenin sahibi Lâle Filmin sanat hârikan UCURÜLAN ALTINLAR (The Lavender Hill Mob) O r i J l n ı l ALEC GVÎNNESS STENLEY HOLLOWAY Ferşembe akşamından itibaren M. Asker ruHlu öğretmenin bir Koreli gaziye cevabı 10 eylul 1954 tarihınde gene bu sütunda yer almıj olan. muharib Kore tufayımızda vazife görtnüs askerlcrımızle ilgih (ki sıı şikâyet olarak vasıflandırıyorsunuı) bır temennhne c«vab veriyorsunur Fa kat cevabınız sağlam ve yerinde bır tsze istmad etmiyor. «Sayın oğretmen, Koreden anayurda dönen gazilerımıze bır kere esker demekle hata etmışsınıı» diyorsunuz Evet. doğru, gene de asker dıyorum, ev dıemıyorum kı. Çünkü, tugayımızda vazife görenj ler askerdirler Herhalde asker demekle yalnızca subav, assubay, veya er kasdedilmez. Her üçfl birden kasdedılir. «Bu kahramanlar karayı ayak bastıklan auda sivıldırler» de diyorsunuz. İfadeniz farıh deertl ama herhalde erleri kasdedıj orsunuz. Soranm size Izmirde karaya ayak basan «ubay ve assubaylanrruz da mı livil ı«yıhyorlar? Ben yazırnda, sivil gezen erler için bir şey demiyorum. Bır sivilin asker olup olmadıgını anlamak keramet işidir. Ben, üzerlerınde resmî elbıse o!duğu halde ustlenn» selâm vermiyen «asker» lenmızden bahssdıvorum. Esasen benira yazım gazetede tam olarak neşredılmedı Eğer ne» redılseydi Kore tuğayırruza mensub bir assubay üstçavuşun, karşılaştığı üç kıdemü bır assubay Başçavuşa selâm vrmedığıni misal olarak gösterdiğjni okumak fırsatuu bulurdunuz, ve bana hak verirdinu. Estanbul kiirek şampiyonası İstanbul kürek şampiyonası, 26 eylül pazar cunu saat 15 te kıdcmü. kıdcmsiz unıoı ve bayanl^r olır.ak uzere 4 tatego'i uzerinden yapılacak: Fenerbahçc, Galatasaray, Sünıerspor ve Beykoz kaiüblerı ı=tııak eâtccktir. S J Sporları Ajarhğırun teıtıb ettiğı Istaııbul kürek şampıyonası her sene olduğu eibi bu y.l da Fenerbahçe ve Gal = tasar?y kulübleri arasında çtki=neli bır şekılde cereyan edecektir. Fenerb^hçe Idarecileri, îstanbul Be^en Terb ve=i Bolge Mucürlüğü nezdinde 4 Gala*asaravh kurekçinin 1 sanslanna itir?z etT.iştır İ'iraz incelenmekte o'.up, müsabaka gÜEÜnden önce cevablandırılacak İngiliz kadm atletîeri Demirperde gerisinde miisahakalar yapacaklar Lonîra, 20 (SHA) Kadınlardan mjtpşjkkil f ngili* mı'H atletizm ekipi 2 ve 3 ekim tarıhlerinde Budapeştede Macaristan ile 6 ve 7ekim tarihlerind» Prague'da Çekoslovfkya İle birer karşılaşma ;apmak üzere 30 eylulde buadan uçakla hareket edecektir. Dun akşam üzerı açıklanan 16 isiıc, İngilterenin kadmlararası atletizmdeki Szaml kuv\'etinl if?de etmektedır. Takımda Bern'de yapılan Avrupa atletiım sampivonası birtncilerınd»n uzun atİ3\:cı J^an Desforffes vuk'îek atiayıcı T^ 12 '™ 3 Hopküıs ve dijer müsabaka'arda dereceve gırenle'der Arn Pash'ev Shirley Hampton, Dıane Lesther ve Parr Seaborne bulunmakta ıırlar. tnglltererln maruf kadm Jc'tertnden Heather Annitage, Ann Oliver, Sheila Lerwi!l muhtelif mazeretleri dolayısjle takıma alınmamışîardır. Macaristan ve Çekosıovakyaya gidecek olan İngıhz m; lî kadmlar atletizm *kipi ju sporculardan teşekkül edecektir: 100 metre: A. Pashley, J. Fcrıvens. 200 metre: J. Hampton. J üoivens. 800 metre: Diant Leather, N Smallev. 80 metre engelli: J. Desforges, P. Seabome. l AR SİNEMASINDA Butun /Vrupa Sinemalarında ^.ylarca gosterilen buyük heyecan filmi KARA KORSANIN KIZI (JOLANDA LA FİGLİA DEL CORSARO NERO) O r i j i n a1 WtLKENS MARC LAH'RE.YCE PERŞEMBE rünü matinelerdsn itibaren SOLD*V 1 Vasi çek"1e dOü soha (İki kellrr.e) 2 Bir işln olacagı haSk'.nda tvlm£er flSlrler hesllven ılkl kellme) 3 Içlnr'p vaspmakta olduftuınus d*vlr 4 Dlşl de*ll Muhammed Pey»amberln pake çıkıp Tanrı tarafından kfbul edtlrresl bad'.seal 5 Işl lylce b'1nec'pn bunun manevlırint klmseve sirmecr* rmkk'mıa voktur eskt harferden blrlnln o k u r u ş u . « Uzaktan feonu^anlar n blDlrlerine İlk söyledlk'erl »3zün tersl. aarbos veys barg'.n deîll 7 tı&cı ve ç»reel bulunmıvan 8 Bir ırk mensubu, yazılı me karan 1 S k ve z'tlt hücre (tkl kellme) 2 Be.lrrl erupu <çofrull 3 T a n m I (askl terlTil dayanıkl! ve kuvvetll j 4 Devsm ettlnne 1?1 eskl ^erlnrîl 1 5 Alçakça yapılmış hareketleri va' sıflfrdınljn keiluelerden kanun dısı klm3<> 6 Avniüanm nehlrleTlnden, ! zamer pprçalanndan 7 Bir eddt i eksak' k ve saka*lık doŞuran yahud ', vtlksek.lk alcaSlık rsra^ap sebeblerden 8 Kaaplır n tamamlle »J«l du rumda 'lkl kellmeı Erzurumda kömür tevziind«n memnun kaldun Bu sen* Erzurumdakl lnsanem kömür tevziaüna sebeb olanlarla bunu hilesiz tatbik edenlerdea fcanü gonülden) Allah razı olsun. İnşallah bu tarz tevzi devam etsio. Vehbi Güç Asagj Mumcular, Dere sokak No 22 Erzurum LÂLE ve ELHAMR SİNEMALARINDA dıierıle görusen gazetecller», 4 gün once ilân edümış bulunaıı Gal ,uüî takımuu kuvvetli bulduklarıru \e neUcenin de ancak sahada b^Uı olabıleceğini belırtmı$lerdır Yu?osiav mill! takımı, sahaya şu l»acro ile çıkacaktır: Beara Stankoviç, Zekonç Mntula. Horvat, Bo=kov Dvcnıç Jocic, Vukas Bobek, Zenec. 3 forvet Dvorniç, Vukas ve Bobek. Mpearıstan karşısmdakı 7 1 lık he7imetin arifesinde Tngıl'z mıllî t^kımjnı 10 mağlub eden Yuaoslav millî takımında buiunjvor'ardı. Müsabakanın yegâne A'o'unü ^ıkarmış bulur.an Mıtıç her nedense fakırna ahnmamıştır. Takım kaptanı 34 vasındakl S*arıkoviç. Gal karşısmda 51 inci n'ülî maçım oynıvacaktır. Ninian park stadyoraunda VHpılacak olan Gal Yugoslavya kar şılaşmasına Gal millî takımı şu kadro ile çıkacaktır: Kelse\ (Arsenal) Barnes (')^iptan Arsenal), Shen^ood (Cardıff City) Paul fManciıester Cıty) Cales (y eeds United), Bowen (Ar senal) Reed (Ipsivıch Town) Tapsscot (Arsenal), Ford (Cardıfi Cıty), Allchurch (Swensea), Clark Manche^ter Cıty). ^ Bütün dünyada kendisinden bahsedilen kadın... RTTA H A Y V O R T K un tamamen benzeri, güzel "* !~ I 3 S 4 S • T § Kimmiş bu haddini bilmezler? Çorluda öğretmen Ahmed Göksd adresinden aldığımıı mektubd», bazı idraksizlerin köy öğretmenlerine tazyik ve tecavüz ettilerinden şikSvet olunuyor. Tahkikinı dileriz. tır. Yüzmede Japonlar 3 dünya rekoru kırdılar Tokyo, 20 (SHA) 'VVaEeda üniversitesı yüzme musabakaları esnafinda Japon yüzdcüleri uç dun> a rekoru birden kırmışlardı E]J »ekorla 4x100 bayrakta 4 17 2 10, 200 metre sırtu^tande 2 35 2 10 ve 200 metre kurbağalamada 2 21 6 '10 luk derecelerdir. Bu rekcıları sırasile kıraı.ar Japon unıversıte takınu. Mamaru Tanaka ve Jıro Nagasawa'dır. Eskı rekorlar bt\rak van§uıda 4.131 10, 2 X sırtustünde <> 2.35.4 10 ve 200 ke.ebekte de 227. 3/10 du. NARY CASTLE SCOTT BRADY ve GABRÎELLE BRUNE güzelliği, şarkıları ve tuvaletlerile seyircileri gaşyedecektir İDÂMA MAHKÛM Programmın ilk Mijrer filrni ile beraber yarattıklan AÎGİAİHİA'Nİ^İM SİAİRİAİYİOİVİA İİLİAİVEİLİEİR KİAİV'AİTkH A AİTİEİMİİPİSİAİZ CİAİRİHPBİTİ AİLİEİVİİ jÇjOjK KİIİNİAİLUJMİA 1 Kanşık meyva 850 kuruş! Emireânda ( • ) eazinosunda ka•• rısık bır mevva ıstedik, getirdıler. Hesab pusulası istedık 850 kuru» yazıh idi. Üç şeftali, üç salkım üzüm. Bu kadar fahis fiata mıdırî İleride diger vatandaşlanmız d« BVTU durumla karşılaşmaması için alâkahların dikkatinl çekeriz. Aksaray Laleli Şaır Haşmet lokağj No. 55 Celâl Kırker, Abdullah Dönmez Yarın akşam IÜKS ve İNÜf Sinemalannda KOÇA.NGA. FİLM Yarm Akşamdan İtibaren Hükumetin organize ettiği boks kaişılaşması B. r.kok, 2C ıSHA) Du ? horoz sıklet boks şampijorluğu ıçin yapıl<=n ve Fransızın unvanı kazanması ile netıcelenen Fransız Robert Cohen ile Chann.ern Songkitrat nıus=bakası Sıam hukumetı t«labnr'm crganize edılmıştir. Spor tarıhınde ilk defa oiarak bir hü':umet, bır boks maçında orgmni f or obrak hareket etmiştır. 7.10C0 kışınin sevrettığı bu boks mt.jEbal,3SLnd?n Sıam husCjnetı ta" 80 0^0 Insıhz 'ırsı ha^.at yap m^'.r Modem pentatlon dünya şampiyonası Budapes'e. 20 (SHAi Modem pentatlon dun\a şampıyonası, 10 ile 14 ekım tjı ıhleri prssıtıda bura^a ıcra edilecekür Butün Juiya menle\e''ennin işürak edeceğı rnn dern sentatloT ddr"a >=arrııi" ı J isına Lcı> P>îe geri=ı r,h fazl önfm vermektedir. Sovyet Rusvah gazetelerın azdıklarına gore. modem pentatlon dünj'a ş?mpıyonası. kücük c t pt? ' ır 195G Me!'x)u:ne ohrrpivad o^ unlaı ı mahr, etindedı. Macaristanl' pertotlonca Sz nU lsv z: f^%oriler drd.ıiidd gosU..ıImcktedir. 4x100 bavrak: D. Bureoss, A Pashley J Scrivens, S Hampton ve J, Desforges. 3x800 bayrak: T>. Leather, N Smallev. V. Winn. Yüfaek atlama: T Hopkins. D Tyler. Urun atlama: S. Cawley, J Desforges. Gulle ve Disk: S. Allday. M G.ri. Oxford üniversitesi Cirıd A. CoUins, A Dukes. Koşr.a ve atlamlarda, İn?[''°re yelkencilerinin başansı mıllî kadınlar e'.ıpi. ziyaret <=r"eYork. 20 fSHA) Birle^k ceği ıkı memb'.ette de fa\oiıcıır Atmaları Mscar ve Çekoslovk ka \merikada bır tune yapmakta odınlarınm kazanacağı nuhakkak lan fng:lterenın Oxford üniversitesi yelker. takımı, dun burada Long gibıdjr. İsland'da < Merchant Marine Acadeny« yeîkencıJerile yaptıkları 6 müsab^ka \an 5 tanesıcde galıb gel 'rışlercJ.r Urr.umi puan tasnıfnde de Oxforr! universıtesi velken taLondıa 20 CSHA) 22 e\ ul 'ımı, 82 1 4 e karşı 80 1 4 ıleride ca»samba gunu Gal ile k^ısıljsa Lu.um aktadırlar. S A R A Y SİNEMASINDA ANTONY STEEL SNEİLA SİM tarafından yaratılan Ö L Ü M Ook Bevgll! babamız. ]and&nn» Tttıjaşn c m d s n eTCîli Baybuıdlu ZAHZİBAR FEDAİLERİ RENKLİ ve şayam h ayret bir film başlıyor. İBRAHbl ÖZKOÇAK 19 eylul 1954 pazar g l n ü Hakkm r»hmetlne karuşmıı* ve cenozeal Karacaahmed mezarlığın» d«fnedUn)lftlr. MeTlâ nthme; evlesln Aıled T * tocukian Ben, Kore ruğayımıza mensub olup üstlerine hıirmette kusur edenlerm bu hareketlerinl düzeltmeleri temennisınd* bulunuyorum Hepsi böyle yapıyor, demivorum. Kıyafet durıtmu hakkaındakl açıklamanıza teşekkür ederLm. Saç ' uzun, kol ııvalı bu bizi rmten a'â1 kadar etmez, belki de memnun oluruz Bızi üzen, (hislerine tercürnan olduğum bir kaç kişi adıpa 161954 persembe günü ftnl olartk konusuyorum), Saçımıı taralı dı rahmeti rahman» kavujan alle buyılgüye kepin elde tasınması ve dolayı mılz HACI M. TAHİR KUTAL sıle selâm verilmemesidir. Kıyafetin durumunu selâra vennemeğe İçin elefon telgraf ve mektubla acimıza Istırak eden ehibbaya ayrı a y n sebeb teşkil ettiği için yazdım. Si teşekkür etm°ğe tecssurumüz man olle, «n güzel v» tatmm edici cevabı J diıgundan gazetenıdn tavassutunu riea şu «ekilde verebileceğimi lanned'. ederi». Kutal allari yorum: Ben yalmrca «erler» le ılgili olarak değil. «asker» ier \e OŞlumuz Talçmın bumundskl tttılgılı olarak yazdım. TEŞEKKÜR T BU AKŞAM Oğretmen: Hıkmet Bolum Yugoslavya milfî lak:mı cak olan Yi""i?l'v T mı I! takımı Atletizmde Almanya oyupculcrı dun • ı^î bıı u'tla 1 Finlandiyayı yendi Londran'n be* nein ' »I Vn\ n .1 na 2S ki<=ihk bır kafij^ 1 ", • e t?elDotmunt 20 f^HA) Cıım > mıslor ve kısa <?u>'en bır ıstırahat'esı \e pazaı şunljn bu'ada Ahnd, ten sonra trene binerek musabave Fm mıJli atletizm takımlsn akanın van1'. cağı Cardıff şchrıne rasındakı kar^ılaşmalar çok çeKU'gıtmı^leıdır. meii gecniş VP netcm'c A'min tsYugoEİav rruilî futbolculan, K « I kımı 108 106 galib gelmist)» • (THE ELACK CATLE) DehsPt. korku ve tıtretıci esrar filmin'n orijmal kopvası başlıjor. Yaşıyan ölüler mahzeni... Dişı pars. Seytana atılan kıırd adam gibi ga\et mütlıiş ce korkutucu sahnelerlp dolıı ei"nsalsİ7 bir film. TUrkçt lözhı kopyası ÇARŞAMBADAN İÜbaren GECE CANAVARLARI Schzadebaşı FERAH Sinemasında BORIS KARLOFF (Frarken=teirO RİCHARD GREENE ve LON ZHA>EY tarafından yaıatılan SÜMER SİNEMASINDA **• Şoför olmak dolâyısile Yalova Bursa arasında günde iki, üç defa sefer yaptığımdan haklı olarak bu yolu tenkıd SANTİN TULBENDCİYAN'ın efat ettıgıni tecssurle bıldırirler Cena1 Yaloovadan başlayan ilk do»e merasimi yarınkl çarçamba gunO 22 kuz, on kilometıelık yol asfaltdr, eylul 1954 saat 10 30 da Taks™ Vosklfakat tamire çok ıhüyaa vardır oeran Errnenl Katoiık klliseslnde icra Aile b ı\uŞumuz Bundan sonraki yol tamamen bojlunacağı H6n olunur zuktur. Kumluk v« taşlık oolan bu İRFAN HİDAYET ERKMEN'ia teleron, t€lTelefon 41229 yolda en son modellert'en •oîar) Irtlhillnden mttte^ellıd lhtlyan zah?raı re e\lml?e k»dar arabalaııraız kumda ka\rmaktal met eıllo •ontsuı acUarımın pay! Basan ve vayan i Cumhartvet Matbaacılık v« toıdan ve yolun bozuk'ıığundan laşan akraba. dost \e meslek ark» daşlarımıza j Gaze ecıhK Tıi'k Anonlm Şırketl çck \ıpı,)Ptnaktadırlar Kışın ıse 'eessurumüı ayrı ayrı teşekkür etmey* manl oldigundaa munta Cağa o|lu H Ikevl sokak No. 30/41 çok dea çamum saplanmaktayız rem gacetcnizJn MTaaautımu rta» Sahlblerl ederlz NÂZİME NADİ ve ÇOCLTCLARI Bu yolu asfalt yapmak elzemdir. Bo«K)k, Okaal, Alpınar B M U i , 2 Bu yoldaki arabV.ar hiç koo Y»2i ıs'eıni fı len ldar« eden A T « . 6«n»y. Pacmd», trol edibnemektedır. Bir cok tak' ATIF SAKAR 1 Kczac. Bay r e Bayan Batlst TOfbenfl\an ve evlâdları Jorj ve Ryemon. 3ay ve Bayan Jean Tülbendcıyan, Bay 0 erre Tulbe.ıdcıyan, anneleri ve büjiık rneleri Duî Bavan Yakıva Bursa yolu himmete muhtac mörü büjuk bir ttlna ve dikkatle çojc kıas blt zamanda amellVBt eden sayın hocam, kulak, buruı, boğaî baatalıklar: ırutehassısı h&s'anede kaldı^ım.z müdde'çe gördüğJmüz candan elakk ve bakııcdan dolayı Daşhemşlre Hacer Ke Neclâ v» Avsel hemşlrelere ve hastîibakıcı MehT merte i e butun astf an ar^adfşlarırn» a eı rn tcşekkürü blr borc btllrlz Hı«*o:n lEır.oryoîo. 1 Doçentl Dr Halld K s ' i l ı ve eşl Doçent Dr. SAFA KARATAY'a ' 0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog