Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

21 Eviul 1954 CUMHirRİYET s o Yeni Fransız teklifleri H R LB Irakm müşterek cepheye iştiraki Irak Başbakanı Londrada bu meselejâ de müzakere ediyor Londra 20 (A.P.) Irak Başbakanı Nuri Essaid bugün tnpilız Devlet Bakanı Selwyn LJoyd ile şörüşmüşttır. Nııri Essnidin İngilizIrak müdafaa muahedesinm tadili pesinde olduğu söylenilmektedir. 25 yıllık {nuahedenin süresi 1957 ekiminde sona erecektir. Bu muahedej'e müsteniden İngiltere Irakta biri Bağdad yakınlarmda Habbanivede, diğeri Basra petrol bavzası yakmlar.nda Saibede iki hava üssü bulundurmaktadır. Yetkili İnailiz mahfillerine göre Churchill hükumeti bazı şartlarla bu üsleri terke hazırdır. Şartlar şöyledir 1 Süvevş kanalı üssüne mütedair Mısır hükumetile geçenlerde vanldığı bilinen anlaşma gibi Irak hükumetinin de kızıl kuvvetlerin Ortadoğuya saldırmalan halinde. İnsiiiîlere bu ü«i»n veniden işgal etmeleı ine razı olması, 2 Büyük üs tesislerınin bakıır ve idamelerile sivil firmalann tneş gul olmalarına mü<;a>^= p Sövlendiğine g göre Nuri Essaid Sövlendiğ bueün Selwyn Lloyd ile vaptıği ı?brüşme sırasında eecpnlerde akdedılen Türkive Pakistan andlaşmasile Süvevşe mütedair IngilizMısır andlaşmasına da temas etmiş, hükumetinin bu gelişmeleri de şimdi gözönünde tutmak istedi?ini anlatmistır. Irakin İneilizlene yeni bir anlasmaya varabilmes<. bu memleketin Ortadoğuda ve biitün Müslüman âleminde antikomiinist müdafaa tertibatına dahı şümullü ve müessir bir iştirakine yol açacak mahiyettedir. Irak şimdi Ortadoâu bölgesindeki müdafaa tertibatile işbirliği kurmaea iki cihetten sevkedimektedir. Bir tarafta, 7 devletten müteşekkil Arab Birliğinin liderliği peşinde olan Mısır vardır Diğer taraftan ise, Irak'n kuvvetli komşusu Türkivpnin. Amerikanın da tasvibile Pakistanla giristiği ittifakı eenişletmek ve buna lrsk ile İranrn ^irmelerini istediği söylenilmektedir. Bu 4 devlet yani Türkive. Pakistan, İran ve Irak arasında bir anlaşma gerçekleştiği takdırde. Türk Boğazlarından Hind Okyanusuna kadar yekpare bir antikomünist cephe tesekkül ederektir Böyle bir teşkilât ise B. Amerika v e İngiltere tarafından desteklenecektir. fin Avnıpa konseyinde bİT konuşma yapan Ba? bakan MendesFrance, Ahjıanyanm silâhlanmasına. Avnıpanır müşterçk miidafaasma iştiraktne dair Fransanm yeni tekliflerini aeıklamıştır. Yenî Fransız plânının özü sudur: «Briiksel paktı detristirilmeli. huna Batı Almanva ile Italya ithal edilmelidirler. Üveler müsavi hak!ara sahib olacaklardır. Her biri. Batı Avnıpa savunmasma ne kadar kuvvet verebileceklerini, ne nîsbet dahilinde bu gave ııâruna teberruda buHınahilereklerini te«bit edeceklerdir Yeni teşkilât, üye devletlerm azamî nskerî giicünü tesbit edecek, Mİâhianmayı kontrol altında bulundurarak. teftiş komisvonlan bo maksadla ihdas olunacaktır Goriildüeü gihi veni Fran^ır tek lifleri. 'Eden plânı» nı efaöminde rutmaktadır. Ingiliz Dı« Bskanı da. Briiksei paktının tadiiini. Almanva ile ttalvanın ho teskilâta alınmalannı, bo volla Avropanm mü«:teTpk savunmasımn teminmi Istemisti! Fransa ba çekilde hareket ctmekle. tneilterevi Avnıpava vaklaştınnak emelindedir. Çiinkii Mende«Franoe. Fransa ile Almanvaırai defii de Fransa, Ingilter» re Aimanvanın dahîi olacaklan «Avnıpa topluluiru« icinde Alman silâhlanmasına knntroi altmda mfi saade edebilereçini fırsat bııidnkra niirrmiş, bövle hir teşkilât içinde A'manya ile basba^a kalmava ran o'amıyacaeım îhsas eylemistir. Diinkii nntknnda Mende«iFrance, «TJnvie brr teşkilâtm kurulmasını VP bn sekilde Almanyanın silâhl="imasiT>a ran oldueunnr takdirde bn memleketin Atlantik Paktına iive olmasina munalefetimiz amlae^>ktın> demiştir. Bn sözlerle de Fransır Bashnknninın tekliflerine Varvı Hirazlan önlemeye çaiıştıjh asikâr. «Avnıpa ordusa» tasansı da Fıansız idarerileri tarafından ortaya atılmıs. müdafaa edilmistî. Fakît iie sene süren tartışmaiar snrunda bn Fransrr plânını Fran*i7 jneclis! reddetri. Bugtin MendesFrance'm Mvnnduğn plânin da yann avnı akîbete n&rBTiıvacaği kati;. etle »SvlenebilİT mi? Fransffiara eore. Ineiltereniıi venl tesktlâta dabil olma<?ı ve parlaniptıtoiar üstü Savunma Bakanlijh fîkrlnden Targecilmesi Mendes Fvanre plânının Fransn tarafından k^bnt ediltnesine yol acaraktn1. Bıınnn doem bir e«rn'» oldu&n kabul edilse Mle. yeni Fransır plânı* nın »örırtle r e kolavlıkla tatbiV mevkilne konamıvacaŞı mubakkakhr. Fransa ve Inçiltere. mü»temlekelerİJiin miidafaasım iieri vi rerek, Arrnpa kıt'asınnı miidafaasma ayyıracaklan kıt'alar disında gPTiis blr orduvu ve bnnıiTila alâkalı silâhlanmavı kontrol dısında tutaraklardtr. Almanva ve Avrtıpanm dij»CT kiiciik dpvle*'pri huntı kabul ederpkler midir? Üvelprin m'isavi haklara «ahib olacalksnna dair madde ile bu nokta nasıl bağdastıniacaktır? MendesFranre son dereee eyîm«prdir. Diyor ki: «Bir ay rarfınd? ypnl teşkilâtın temelleri atılahilir et'pprler iye eitrrisebilir ve ven; vıla Avrnpanm mü'îteTek miidafaa«;ı sa^lanmıs bir halde tnrpri7' Avnıpa ordiTiu ta«an«mı banrlsvıp ortava atan Fran«i7 idarecileri de böyle evim«!erdirler! ÖmpT Snrnî n iHimmıımılimnillllllllllitlin]innillHimiUtiinilKlilHN»ıi{in« Fındık ihracatile ilgili ioplanlı Ankara 20 (Telefonla) Bugun İktisad ve Ticaret Vekâletinde fındık mevzuunda bir toplantı yapılmıştır. Vekâlet Müsteşan Munis Faik Ozansoy ile Vekâlet Teşkilâtlandırma Umum Müdürü Necmeddin Önderin de katıldıklan toplantı 1.5 saat sürmüştür. Bu toplantıda yeni mevsim fındık rekoltesi üzerinde tahminter yapılmıştır. Fındık istihsalimizin bu sene geçen senelere nazarsn daha müsbet olduâu nazara almarak ihracatın bu mevsim hanai memleketlere ve hangi fiatlar üzıerinden yapılacağı hususunda fikir teatısinde bulunulmuştur. Korede harb ölülerinin mübadelesi Beoul. 20 (A.P.) Komünistler bugün de mürtefiklere 132 Amerıkalı ile milliyetleri meçhul 68 B Milletler askerinin cesedlerini teslim etmis ve böylece Korede iade edilen müttefik askerlere aid cesedler sayısı 3900 ü bulmuştur. Buna mukabil Birleşmiş Milletler komutanlığ:, koraüniîtlere şimdiye ka dar 17 partide 1300 Çinli, 7000 kuzey Koreli ve millivetlfn mech\ıl SO0 kızıl askerin cesedlerini teslim etrrişlerdir. Sir Alexander Fleming istifa ediyor Antakym 20 (Telefonla) Şehrimiz polisi dün büyük bir kaçakçılık şebekesini meydana çıkarmış ve külliyetli miktarda kaçak eşva ele geçirerek, dördü Suriyeli olWashington 20 (A.P.) Atom mak üzere 6 kaçakçıyı yakalamış enerjisi komisyonu başkanı Lewis ür. L. Strauss dün gece millete RadHindistan ile Endonezya arasında Vilâyet merkezine bağlı Kurye yoTelevizyon ile yayınlanan bir işbirliği kuvvetlendlriliyor köyünün Yarımca çiftliğınde kaçak demecde, B. Amerikamn atom sieşya bulundurulduğunu haber alan lâhları bahsinde Ruslara ü«tünlüğü Emniyet Müdürlüğü. derhal vak'a muhafsza ettiğini ve askerî şefleYeni Delhi 20 (AP.) Endonezyerine ekip göndererek araştırma rin istedikleri herhangi bir kudya Başbakanı Sastroa Midcooco'nun lar yapürtmıştır Çiftlikte ikamet rette hidrojen bombaları vücude çarşamba günü buraya gelmesi etmekte olan 70 vaşındaki Esad getirmek iktidannda olduğunu söy \ bekienilmektedir. 4 güniük bu ziKırdağm evinde arastırma vapıl iemiştir . Strauss, Amerikanın atom eneryaretin neticesinde iki memleket mış ve bir aded mavzer'.e tüfeklik arasındaki münasebetlerin tam bir içerisinde 39 aded mermi ve avrıca jisinin sulh devri istimallerinin ininkişaf yoluna girmesi mümkün 9 aded seccade ile 8 kilo 600 sram kişafmda da büyük ileri adımlar dür. Nehru. gelecek aylar zarfm yaprak tütün bulunmuştur. Bilâ kaydettiğini anlatmıştır. Devletin atom enerjisi sivssetini da, Endonezya Başbakanmdan hars yapılan tahkıkat sonunda, tarbh sözlerle izah eden komisyon başka Kızıl Çin lideri Mau Tse Esad Kırdağın evinde bulunan tübaskanı. B. Amerikanın atom silâhTsung, Birmanya Başbakanı UNu, fekie mermilerin Suriyeli kaçakçı lan bahsinde Sovyetlerden ilerıde Mısır Başbakanı Nâsır ve Yugoslav Mehmed Sabaha aid olduğu öğreoluşunu 2 faktöre hamletmiştir: devlet reisi Tito ile görüşecektir. nilmiştir. Güneydoğu Asyanın en büyük j Aynı çiftlikte bulunan ve harab iki memlefeeti olan Hindistan ve ] bir vaziyette olan bir mahalde de Endonezya. dış siyasetlerinde aynı [ Suriyeli Mehmed Türkî, Ahmed tarafsızhk siyasetini takib etmekte. Sabah, Hüüeyin Mahmud, Mahmud komünist veya batıh bloklardan , Kemalî admdaki kaçakçılara aid birile saf tutmaktan kaçmmakta ! olduğu öğrenilen 3 denk içerisinde dıriar. j 22.5 kilo karabiber, 351 metre muhAntalya 20 (Telefonla) Sakırtelıf renkte ipekli kumaş, 10 aded Hindistan Başbakanı Nphru ge masa örtüsü. 18 aded sehpa örtü lar böleesinde çıkan ve 4 milvon lecek ay Pekin ile Rangona gide sü. 10 adsd karyola örtüsü, 2 aded j Hra kadar zaran mucib olan bücek ve daha sonra Yeni Dclhıde erkek fanilası, 2 ad.ed naylon erkfk vük orman vansınmHan sonra AnNâsır ve Mareşal Tito'yu kabul gömleğı. 39 çift erkek çorabı, 12 talvada vpniden üc orman vanamı edecektir. aded plâstik para cüzdanı, 60 aded cıkmıstır. Merkez Orman İsletmfsi Söylendiğine aöre Nehru. 80 mil ipek atlet fsnilası, 5 aded erkrk hududları icerisincle bulunan Büköyünün Sa!kılıçukur von nüfuslu Endoonezyanın 376 naylon gömleği, 1 rob döşambr, 1 vükbayn kadın entansi bulunarak musadere orrr.Rnlık'arile Kemer köyünün milyon nüfuslu Hindistanla işbirRaldiki ormanlarında cıkan vansm liği kurmamn. gelecek ay Pekinde edilmiştir. Mau Tse Tsung ve Kızıl Çin BaşŞebekey« yatakhk ettiği anlaşı ların söndürülmesi için de 200 den bakanı Şu En Lai ile girişeceği lanlar da yakalanarak adalete ve fazla köylü ve orman teşkilât) memurlsrı çalışmaktaysa da yangın müzakerelerde kendisini daha kuv rilmışlerdir. söndürülememektedir. vetli bir duruma sokacağına inan^ Diger taraftan Finike knzamız'n maktadır Nehru Pekine giderken Telefon İdaresi, şebekesini 186 ve 187 nci böleelerinde birer yolda Rangon'a da uğrayacak ve orman yangını çıkmıssa da bu yenilemeğe devam ediyor Birmanyanın da muzaheretini elde Teiclon Idaresi mevcud santıallan yangmlar söndürülmüştür. etmeğe çahşacaktır. Endoonezya ı!e takvıye ve tevsi ederken. şebekenın Çubukhı büyük bir yangın Hindistan, bilindiği gibi batılılar yenilenmesı ışıne de bu>'uk bır ehenıtehHkesi atlattı tarafından teşkilâtlandınlan Gü nııjet verraektetîir. Bazı semllerde hatların eskimesi yüDün sabaha karşı Çubuklu büyük bir neydoğu Asya Müdafaa blokuna zunden aranılan numaranın duşmemesi yanRin tehiikesi atlatmıştır. muhaliftirler. abonelerı muşkül mevkide bırakmakuMu7affer dır. Teiefon Idaresi bu hımısa bılhassa sunda çıkanHüseyine aid kereste depoyangın. depovu ve bıçkı ehemmiyet vermiş. hatların karışma aiölvosini kül ettikten sonra cara fdbması için gerekli tedbirlerı almış ve r,k?sına da ^ivnret etmiî;. f^kat d^ha • aın.rata b?.şlami5tır. îstanbul cjhetın fa?la g"ri«l"mrden itfaiye tarafından dekı tamrıat ve $ebek»mn yenilenmesi «önriüriilmııştür. ışi 10 güne kadar tamamlanacaktır. Karsı sahilde aynı 15. uç ay Kıiris 'mkaS eailecektir. Tarafsızların gruplaşma faaliyetleri Antakyada bir kaçakçılık şebekesi yakalandı Amerikanın elindeki hidrojen bombaları Bn sahada Birleşik Amerikanın Ruslardan iisliin olduğu bildiriliyor «Atom enerjisinin istibsaline yaravan nükleer maddeler ve silâh ima lâtı proiesinin tatbiktna otılardan bir hayli evvel eiriştik ve ayrıca elimizde yer vüzünde mevcud uranium cevherli kaynaklarmm en büyül kısmı vardır. B. Amerika uranium istihsalini evvelee asla mütnkOn zannedilmiv >n bir derecede arttırmış ve veni kavnpklar araştırılmasına devam ediîmektedir.» Strauss. halen stok edilen hidrojen bombalanmn kudreti bakkmda herhangi bir fikir vermekten kaçmmış. fakat afkerî durumun icabına göre, herhangi bir çapta hidrojen bombası yapmsnın mümkün olduğunu ihsas etmiştir. Vapurlara zam!. enizcilik Bankası ŞeUr vapurları ücretlerine ytiz de elKden fazla zam yapmış ve bunu hükumet de kabul etmiş.. Öniimüzdeki aybaşında tatbik edilecekmiş. Gazetelerde gördüğıimüz rakamlara göre yeni tarifedeki zamlar yüzde "5 ile yüzde 100 arasındador. Ve en çok zam goren iskeleler de İ'sküdar. Beşiktaş, Haydarpaşa, Ka dıköy gibi en yakın ve en kalabalık iskelelerdir. Detıizcilik Bankası kiımlduğo günden itibaren alınan ücretleria azlığından şikâyete başlanuş. müteaddid sondajlarda hükÛBietten zamma karşı muvafakat alamamı;tı. Son teşebbüsün daha ciddî bir kafî olduçu görülüyor. Üstelik fakir halkın istifade ettiği ikind ınevki de kaldırılarak hepsi birind mevki esası üzerinden zamma tâbi tutulmuştur ki; bu, fakir tabakaya son derece ağır bir darbedir. Anfalyada yeniden üç orman yangını çıkfı Londra. 20 (AP) Penstlin'in mucidi Sir Alexander Fleming. bu Londra Amsterdam arası y\ 'niunda bir Londra baütanesi başhekimlinınden iitiıa edıp biıtün 48 dakikaya indi vaktinı tıbbî araşt'rmalara hasteLondra, 20 (a.a.) İngiliz ha decektir. Keyfiyet bu^ün y. kınlavayollarına mensub bir yolcu uçsğı rından öğrenilmiştir. Dr. Fleminş dün Londradan Amsterdama 48 73 yaşındadır. dakikada uçmak sureüle bir rekor Şilide sıkı yönetim k'rmıştır. Santiago 20 (AJ3.) Şili hüku36 yolcu taşıyan uçak. normal meti bugün memleketin hemen reuçuştan 37 dakika önce Amsterda men bütün bölaele^inde sıkı \öma varmıştır. netim ilân etmiştir. Dün Balıkhaneye 75.000 çift palaınut gekli Balıkhaneye Ool miAt .rad b«lık gelmektedır. Beledıye. tahm.l ve mhuyenin kolaylaştırılması ıçm gerekli tedb.ritrı almıştır. Evvelki gıin Balıkhaneye 83 bin çift dun de 75 bin çift palam'it gelmıstır Evveiki pan çifti 65100 kur ıi'an muaır.ele goren pa'amullar d.ın 70100 kunış araîinda satılmıstır. ŞUBE ve AJANSLÂRIMIZ'da 3 GÜNE KADAR M E R K E Z İMİZ D A H İ L BÜTÜN Amerikalı bankacı ve iş adamlarından mütf*ekkil bir grup Son yıllarda raemlekttimİ7İn ekcı nomi ve endüstri sahalarıno'a gösterdiğ1 inkişafı ve yapıian yeni hamîeleri yerinde gorüp tetkiklerde bu'unmak ü7ere Amerika ve Kanada bankacı. 15 adanıı ve maîbuat miımessi'ılermden mırekkeb on kiîil.k bir gtup bu akjam şeh'ımize geltoektir. Mısafırler, Istanbulda mÜ7eleri ve muhlelı'f fabrıkaları ge?dik en «ın'a oerşembe ak<=am Iznvre eidec^klprdır Bundan sonra Ad=ına. Mf=!n, Ankira Fvkispbir Bıır=ıv, >vıre! edecek .,1 <TI nisifir'eı TTmıokrtirp'Tin mnhtelıf rvnntakalar.nisk lur'.ü taaüyeii ipcel\veceklerdir. Güzellik KralVp<;i. VaTiyi liyaret etti Türkiye Güzellik Kraliçesi Sibel Göksel dün sast 16 da Vali Göksvı rivaret e'mKtir Vaü Ofikvlin I.ondrRya yaDaeaSı sevahatte kendi<;ine basarılar temenni etmiştir. Balık yağmuru Keyif ehli inek Benevento (Ttalya) 20 (a.a) Pietro Filippo adında bir köylü ineğmi kaybetmi'fir. Bütün gü ı "lağda, bayırda hayvanı arıvan köy !'i, aksam voreun argm kulübesine Höndüğü zaman, hay\anı kendi Vatağına yayılmış kevifle geviş getiir bir v?ziyette bulmuştur. B O S T A N C T daki Dayah. döşeli, buz dç>!abı dikîs m^k'nesi mevcud B A H Ç E L İ Wadena (Saskachewan) 20 (a.a.) Haftalard3nberi devam eden yağ murlardan sonra şimdi de yağmurla beraber balık yağmağa başlamıştır Ernie VValcott admda birisi bir su birikintisinde. bir kısmı beş santimetre büyüklüğünde olsn oruz sltı tane balık bulmuştur. VİZZA *tı oıt aurelık tt teni> D O Ğ V B A N K 1 2, 3, 4 ve 5 inci sınıfların Kabul ermek lâzıındır ki: paranm bugütıkü enflâsyonist karakteri ve her şeyin pahahlanmış olması karsısında vapurlar pahalı değildi. Fakat tammn da bu kadar yüksek olmasım akd ahnıyor. Evvelâ ise şuradan başlamak lâAltmcı Turk Mikrobivoloü koneresl dün saat 10 da Hukuk Fftkülesl 88 zım gelir. Türkiyede nakliye, gaz, f lonunda mern îlmle acılm'^tır. elektrik sibi bütün tarifelerin ana McrssİTide. Vall ve Beleriive Pels Te ıınsurlan malumdur. Bunlann artış klll Prof Gokav, Sıhhat T* Tctima! •»I'ipvene' Vekâ'ptl llerl eelenlerl. Ünl nishetinde zam taleb erraek tnüesrersite profesftrlerl ve merrîleketlmlzîn se«.elerin hakkı olabüir. Yalnız fl her tnra ndRn gelen doktorlar hazır dikkate şasan olan cihet DenizciKoncrede llk SÖH1 Sıhhst ve İc'tms' lik Bankasının çok mairaflı bir Muavenet Veklli Adnan, Sa£lık İşlerl idare sisteınine nialik olu^udur. Umum Mudurti Dr Artf Anıl alm'.ç, Idarecilprinin de ifadesine gbre eskl kon^reve bBenrılar dllemtçtlr. M'Ueakıhen Vall GökaT. İstanhul Denizyollan zamanına nazaran perşehri Bdma kongreye muvaffakıyet te sonel ücretlerine yüzde > üz zam mennl e*mlstlr. yapılmıştır. Kadrolartn genişlemiş Ttırk MlkroblvoloU Cemivetl f»hri ba«kan: Ord Prof Reflk Büran. blr ve binlerce lira ücretli kimselerin konıısma ynparak Cçmlve^ln tnrlhrçsinl ilâve edilmiş olu«ıı da caha!. Buna snİRtmış ve vanlan Tietlcenln ehemml zamime olarak İdarenin tam ekovelni bellrtmlstlr. Son olarak soz »lan baskan Dr Zekâi Mumammpr Tıınc nomik bir işletme kurmus olduğtı mnn d*s. bu konerede mıi7akere edlie iddia edilemez. Binaenaleyh hükucek konular hakkınna İ7,ahatta buiun merin bu yeni tarifevi mütalea mus ve boylece açılış meraslml tona ederken Bankanın hakikaten veermlstlr. Konere, saet 11 31) dan ltlbaren 1 Hmli ve tutumlu bir idaresi olup 1 m! calısmfllanna "Borkterl orljlnli gı olmadığmı, elindeki vasıtalardan, da ^ehlrîeîimelerlt konusunda baçl& a7ami istifade şaclayıp sağlayamamıştır. Hığını. sefer tarifelerinin en az masRııs Konsolo^u Vali ile eöriistü rafla en çok hizmet ifa edebilir bir Sehrimizdıeki Rıı*: Koncolacu riım saat halde olııp nlmadığını tetkik etnıesl 17 de Vali Gokayı ziyaretle bır muddet ioab ederdi. Gnzümüzün önünde görüşmiısî'ir hir çnk %apurlann lüznmsuz beklem""lerle her gün devri cark masraflannı a'tf""dtklannı biz bile töriıyorıız. Siıphesiz bir ihtisasa da\anmasi lâzım pelen bu umujnî nskliyat i«le(meciliSirıin bu iş!e alâkası olmıyan eüere verilmiş, 1 n?Huiu da bir hakikattir. 1 Her eiin aldığımız ırekrublarda maalespf bu İdarenin bir çok \apurlarından ve servisleripdeu a n ncı sikâvetlpr olmaktadır. Bu tnekHesab Açarak mblar hazan o kadar fazlalasn r>ı 1 ki: neçıe kalkıçsak gazetenin bir I kaç tahifesi kifavet ermiyecektir. j Ha\at pahalılığı kendi hu=usl 1 kaııuıı ve âmil'erile alıp j'ürüduğü | bir sırada umtımî nakliyata a'd j ııavlunların hiiyük ni^bette arttırıîI ması sehirliyi ciHdi bir sıkıntıva ; sokarak ve şehir haıatında ciddî ihtilâtlar >aparaktır. İkmd mevkiler (\^n\ daha ııruz biletler) de K e ş i d e m i 7 e k a t ı i ı n ı z j kaldıııldığı icin e\\'elce birincide giderken tarife artışından dolajı ÇEKİLİŞ 30 EYLÜL ıkinciye gfcmek isteyenlere de artık bu imkân verilraemektedir. Türk Mikrobiyoloji kongresi dün törenfe açıldı E V l Kafiahk DEMİRBANK Sayın balkımızın gösterdiği alâkaya bir karşılık olacağı düşüncesile, 30 EYLÜL'<1e çekilecek büyiik ıkramiye kesidfsinin para yjtırma tarihinin 2S Eylule kadar uzatıldiğını arzeder. Demırbank AKISAN İlkokul Dergileri ve TesÜeri hazırdır. Bir Alîmiîi ölümü New York. 20 (A.P.) Ortadoğı: d;He.i ve tarihi üzerinde dünva çs pır^a bir otoriteye sahib olan profe?6r Nicholas N. Martinovitch ev velki gün Metıopolitan hastanesinde 71 yaşında ölmüştür. 89 basılmış eseri olan profesö Martinovitch son günlerine kada Columbia ÜniversHpsinHe T'irs. Arab ve Fars dilleri ve edebiyatım bğretmekteydi. Xİl ZASÜI Cosm İne N.Y. PERIHAV TVNÇATA ' ^ , ile TUR4.V ^LPDEMİR Ev'.endiler t?t?nbul 20 9 954 Ornekler de oki'll^ra fföndfrilmiştir. 1 inci S'nıf derçisi 5 kuruştur. 2. 3. 4 ve 5 inci sınıf dereilerile btı sınıflann test dersileri onar kunıştur 4 ve 5 inci sınıfların haftalık Akısan Ceb Anık'.ouedileri de on beser knruştur. Sipariş adresi : AKISAN YAYINEVİ. İstnnhiıl Nur'io?™niye Cad. 57'1 Onuncu Yıldön ümü rlolayısile M E VLİD Sevg:Ii babam ve eşim öiüm yıldonümıme rasthvan 22 eylul ' 1954 çarsamba gtinu ikmdl nama7in) muteakıb Lâleli Camiir.de Hafız Esad Gerede ve Duahan Hacı Hafız Nusreî , Yeşilçay tarafından Mevl'd okunncağından kendisini tanıvan ve sevenlerin ( teşr^flerini rlca ederiz. Eşi: Ö^retmen Handan Turker Kızı Bılge Türker KEMAL TÜKKEKin Son Günler Son Fırsat îstanbul Gazetecilerinin Lüks YAPI ve KREDİ BANKASI'nın Kültür Hizmetleri S/S TARSUS tle Tertib ettikleri BATI Akdeniz gezisine TÜRKİYE GÜZELLİK Kraliceîeri de geliyor Barselon Madrid İSPANYA Nis Kan • ftîontekarlo Paris FRANSA Napoli Roma İTALYA Pire Atina YUNANİSTAN Büe+ler takşitle de satılır. MÜRACAAT: Meşrııtiyet Cad m Ş4. TepeVıasi îstanbul Telgraf Tiirk TuTizm İFtanbııl Tpîefon: 42305 Ankara ve İzmirr'e Deni7cilik Bankası Acentalıklarında bilet satışı yapılır. Kırk gün evvel vefat eden sevgilı annç''ni2 FATMA GÜZİDE YATMAN'ın İYI İNSAN İYI VATANDA5 Bö\lece şehrin vapurla gidilen semtierinde oturanlar kıra farkı ile bilet parastnı karşılaştırıp belki de ana şehre tasıtımağa mecbur olaraklar, böj lece şehirde yeni bir meskpn sıkmtısi, varoşlarda da | tenhaiaşmak belirtileri hasü olacaktır. Yapılan bu yenl tamlarla da Banka bekledıği kadar kâr eld« j edemiyecektir Çünkü bugünkü flI atlara gore hesabmı yapmış bir . çok aileler vapursuz gidilen yerlere I nakli mekân edeceklerinden yolcu sayısı eksilecekrir. Öğrendiğime göre Denizcilik Bankasının bngünkü kadrnsunda her denbr tşeisine (yani hakiki hirmet sahibin* mukabil) karada iki klşi varnuş. Bütüıı bn işletmelerin modern bir takrm formülleri, hesablan rar. Denizcilik Bankasmm yeni pahah tarifeler tetkik edilirken bu cihetin de tetkikten kaçmamış olmasım ummak isterdik. Ve nihayet hatıra şnran geliyor» Bir Meclis «çıbs nutkunda Cumhur Reisliği bu bankanm kâr ve inkişaf etmekte olduğunu müjdelemişti. O zamandanberi. yani bir sene içinde banka neden ziyan etmeğe başladı? Ziyan etmiyorsa, neden tarife arttınynr? Bütün bu suallerm cevabını kim verecek acabaT B FELEK Not. A: Gülsüra Taçkıran hnzalı mektub sahibine: Gazeteciler Kooper»tifll« hiç blp »l&kam yoktur. B J. Not. B: Lâpçın telefon etti. Dttrdrfl beyanına }u isimlerin de ilâve=.ni diledi: B. F. cTavus kuyruğu, bitli Kehtane, aslan ağzı, keçi boynuzu, maymuncuk, tosuncuk, kurbağacık, ya\TU ağzı, kuşpalazı, mahşer Midillisi, zekât keçısı, fındık kurdu, gemi aslanı.» rı^huna ithaf eoilmek uzere Şişli Camii Şerüinde 22 eylul 954 çarşamba günü oğle namazmı muteakıb Mevlidi Şerif «kunacağından arzu buyuranların teşrifi rica olunur. Nureddin Yarman ve fcardeşi Türk Turizm Sevahat Acentalığı İ S T A N B U L ŞLBEMIZ Yakırria hizmetinize KÜÇÜKŞEHİR Yanındaki Yahya Kemal. Abdülnak Şinasî, Ahmed Hamdı taıafından yazılmıj olan bu eser İstanbulu bütün âbideleri, tarihi ve türlü güzellikleril» tesbit etmektedir. Bu nefU cild harikulâde resimlerle süslüdür. Fiatı 5 Liım Tanmmış teıbiyeci ve filosof Fr W. Foerster, hiyatta ıyi doğru ve faydalı insan olmarun sırlarmı ihtiva eden bu eseri Yapı ve Kredi Bankâsının Onuncu Yıldönümü dolayısile husust surette yazmıştır. Ftaü 1 Un «Tarih vt sanat memieketi Tüıkiye» meşhur arkeoloğ Albert Gabriel tarafmdaa yazılmıştır. Topraklanmızda gelmis geçmif bütün medeniyetleri gözönüne seren bu eser barikulâde resimlerl* bezenmiştir. GİRİYOR İSTANBUL BANKASI Ankara Cad. No. 171 Sirkeci KIYMETLİ ARSALARIN Sntışına 26 Eylu' Pazar günü başlanıyor. liatı • Ur» T ü r k iy e Kredili İnşaat Müesse&esi • Beyand: Çarsüupı 97/3. Beyazıd Paiu kat 216 •• Müessisi: SALÂHADDİN KARAKAŞLI Yapı ve Kredi Bankasının Onuncu Yıldönümü dolayıslle neşrecliimij olan bu Sç eser, daha çok vatandajin fa>d l^nahilmesi maksadıle Bankaııın vapmış olduğu yardımlar sayeinde nıaliyetkrinden çok ucuza satılmaktadır. Bütün kitabçılardan tedarik edilebilir. SİPARİŞ ADRESİ: OoğaD Kardes Yayınları A. Ş. Divanvolu, Klodfarer caddesi No. T.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog