Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

İKt ktlsadımızda, hattâ umumiyetle cemiyet hayatunızda lodosla 1953 senesinde olduğu gibi, on den, bir servis merdivenile, siyah poyraz çarpışıyor: Bazılanmız iiç aralık bır pazara rastladığı za çuha kapü, yana açılan, yayiı bir memleketin liberal tip Idare ile man, yani Noel'den evvelki on ü kapıya çıkılır. Bu kapınm arkasınmesud olacağını sanıyor. BazüanAvrupa mülteci meselelerinl tetçüncü gün, gece yarısi, South Ken da, şeytana tapanların hususî mabedolayı Türkiyede hangi sartlarla m Q fa kontrollu tipte daha a» bekik cemiyetinin milletlerarası dörtakibat yapılacağrnı göster»n mad ] § ı a r a çatacağunızı utnuyoruz. sington'daki, Paddington'daki, hat di vardır. düncü kongresi fehrimizde toplande o kadar açıkte ki, İtalyan ka j saklamağa hacet yok: Ben, libetâ zannederim Bloomsbury'deki gizMabede giden yolların gizli ve dı. Mülteci, bir nevi göçmendir. nunundaki hükme benzer bir hü ı ^j ifetisadın, ancak her şey bolken ii mabedlerde, kadmlarla erkekle esrarengiz mahiyetine parmak ısırFakat her göçmen,. mülteci değilküm koymağa Türk kanun koruyu j mümkün olup ucıızluk yaratabilerın toplanacaklanna, esvablarını raışsınızdır. Bir eve giriyorsunuz, Yeni tarifenin tatbîkına dir. Mülteci, iltica hakkına veya cuau lüzum görmemiştir. \ ceğine inananlardanun. Halbukı bır Afrikah vahşinin bile mahzene iniyorsunuz, duvara açılgeçilmez Köprii ile Kadıköy daha açık, daha güzel türkçe adı yılmaktadır. Insan Hakları Beyan mustur. İşte «Bulgar mülteciler: yuzünü kızartacak âyinlerle iblise mış dar bir geçidden geçiyorsunuz, Aksi kanaatte olan savcıhk bu ' şjmdl Türkiyemizde çarşı pazar arasında eşhasa aid motörler ile sığınma hakkuıa dayanarak bir namesi, ancak adi suçlardan dola davası» adı üe dünya hukuk edetapacaklanna emin olabilirsiniz. karan temyiz etti. Birinci Ceza Da yerleri mahduddur: Her isriven iğri büğrü, loş bir merdivenden çıçoğalacak başka memlekete kaçan kimse de yı takiblerde sıgınm* hakkının ileri biyatına geçen hâdise de bu BUiresi savcıhğı haklı buldu. İtalyan ' yeni dükkân açamıyor. Stoklara Baa insanlar, yeryüzünün, Al kıp siyah çuha kaplı bir kapınm mektir Mülteci meseieleri ilk deîa sürülemiyeceğini açıklamakla, ıiretle meydana gelmiştir. kanundakine benzer tahdidl bir [ malik olmıyanlar. dö%iz bulup yeni lahla şeytan arasında bir harb mey önüne ulaşıyorsunuz. derken, bir Şehir Hatlan Işletmesi vapur ta şimdi karşınuza çıkmış değildir. suçlardan dolayı takiblerda Hepsi Bulgar olan bir yedek «1 hüküm olmamasını .haricde işlenen mal getiremiyorlar. Hatta memleket danı olduğuna, şeytan tarafını tu denbire, kendinizi geniş bir salon rifelerine vapılan zam, halk arasın Meselâ Mılletler Cemiyeti de ırkl yas! tarlarsa, yeryüzündeki hayatlarında da buluyorsunuz... İki büyük ba da iyi kars.ilamnamis.tir. Boğazm veya siyasî sebeblerle memleketle sığınma hakkını kabul etmiş ol bay, üç avukat, bir tüccar, bir maktadır. Demek ki liyaat bir üniversite öğrencisi Türkiyeye kaçmuvaffak obnalan için onun ken kır mangalda, mide bulandıncı ko Anadolu yakasiie Kadıköyde otu rinı terkedip oaşka memleketlîrt suçtan dolayı kaçıp başka bır mak İçin plân kurdular ve Bulgar ranlar bu zajndan bilhassa mütedilerine yardım edeceğine, hattâ kular neşreden maddeler yanıyor. sığınmak zorunda kalan kimselerin memlekete nğınan kimseyi, sıtetar etti. Hükmü bozulan İstanbul « ^ t. ? essir olmuslardır. Aynı zamanda, o?hennemde bile az çok bir rahat Burada, ışık, içinde yeşil zeytindurumlaruu ıslaha çalışmak lüzu ğındığı devlet, kaçtığı memleke Havayollarınm Burgaz ile Sofya «kootrol ve tanzlnı. olmalı. talebelere tanınan %5O(5O nisbearasında işleyen bir uçağına ikisi Ağırceza mahkemesi, ısrar Çar« yoktur. munu duymuştu. Fakat bugun, dün sağlayacağına, yeryüzünde şerrin yağma benzer bir mayi yanan lâmettl. tindeki tenzilâtm da eskisine na yanın ideoloji bakımuıdan mefrıu te iade edemiyecektir. Acaba »iya karuını, biri kızını alarak 30 hazi Savcılık tekrar temyiz ettl. Ceza Başka yol yoktur. rnümessilleri sıfatile zaman zaman balardan gelmektedir; bu mayi, inzaran aile bütçelerinde sarsıntı ya bir demir perde U« ikiy* bölünme sl suçluyu kendisi cezalandırabile ran 1948 de bindiler. Albay ile avu umum! heyeti 31 ekim 1949 da ısrar Tani tserbest!» dlyerek, ortahh dirilmelerini temin edeceğine kuv sanm üstünde sersemletici tesir cek midhT parith sövlenmektedir. katlardan biri havada mürettebaü hükmünü tasdik etti. Bassavcıhk sinden sonra bilhassa Avrupada ya&ma sahası olarrk vetle inanırlar. yaptığı söylenen miithiş bir koku Aiâkah makamlar ise 1938 sene mülteci sayısının fevkalâde çoğalBilindiği gibi, luçlulann cezanz silâhla tehdid ederek uçağı Tür karar tashihi yoluna gitti. Bu taleb Büâkis milletin umuBir kısım kimseler de ki bunlar neşreder Öyle sanıyorum ki, lâm sindenberi havat konjonktürüne ması yüzünden, zneselenin fümulü kalmaması için ya geri verilmesi kiyeye götürmelerini istediler. Mü de 6 mart 1950 tarihinde reddedılmiistehlik olduçu için. herekseriyeti teşkil ederler şeytan balardan çıkan kekremsi kokunun muvazi olarak biletlere tam yapılve ehemmiyeti de artmısür. Bizim, veya kaçtığı memlekett» cezalan maneat görünce albay silâhını çek di. Böylece, İstanbul Ağırceza mah m'istehlikl ka>nrar?V, daveti âyinine sırf merak ve teces hedefi, salonu işba halinde doldu madığını, hunun zarurl olduğunu bir hukukçu olarak, mevzuun hu dınlması bugiin suçlulara karşı ti. Mürettebattan biri öldü, ikisi kemesinln görüşü, en kat'! bir şe hakh ve adaletli blr murakabo süs sakiasile iştirak ederler; çün ran eter ve kloroform kokaılannı belirtmektedirler. Gene îslerme Mü kukii cephesini ele alacağıraız ta mücadelede devletlerln isbirliği yaralandı. Albaym idare ettiği u kilde tasdik ve teyid edilmiş oldu. kurmalı... kü, bu âyinlerde müsteheen tören örtmektir. dürlüŞünün kanaatine cöre, znm biidir. yapmasının zarurîî bir neticesi ola çak Yeşilköye geldi. Yaralılardan Meselenin bu şekilde halledilmeŞu son zamanlarda bir çok karar ler yapıldığını, çıplak rahibeler bubiri de Istanbulda hastanede öldü. si, kanaatimizce, çok isabetll olMabedin öte başmda, tıpkı bir nisbeti yüksek defildir Ancak bir Her şeyden önce, insanların «aı rak kabul edilmektedir. cYa geri lar almdı ve devlet otoritesinl sarşa lnnduğunu, kediler kurban edildidpn vapıldıgı için halka yüksek göver, ya sen cezalandır» diy» kla Bulgar hükumetl, adam öldürme muştur. Aksi takdirde, Bulgar si cak şekilde o kararlardan vazgeçılküçük kilisede olduğu gibi, bir mihğınma hakkı» diye bir haklan olğni, keçiler kesildiğini, iblisçe nağrab vardır; şu farkla ki, mumlar rünmüştür. duğunu belırtmemiz âzımdır. Ger sikleşmiı bir formül de vardır. suçundan takibata başladı ve sayasî suçlulannın cezalandırılması. di Kaçmcı kötü sürprizdir bu?. EBıelerle çalınan davullann ahengi Yenl navlun tarMesinde şimdiük siyah balmumundandır, 8alib de çekten, Bırleşmış Milletlerin neşHattâ bugün ceza kanunlannın ev nıklarm geri verilmesini istedi. Ce sığınma hakkının inkârı demek ola nizamı bozulmus.. Memleketarasında, hisleri gıcıklayan kırbaçtepe aşağı konulmuştur. İskemle bir tadilât yapılmıyacağı anlaşıl rettikleri «İnsan Hakları Beyanna renselleşmesine yanl nerede, kim za kanunumuza göre, suçun siyasî caktı. tki cereyan çarpışıyor. Lodosla lama «ahnelerinin mevcudiyetinl maktadır. te mesi» nin 14 üncü maddesi aynen taraiından kime karıı iflenine if olup olmadığınin tayini lâzım geliyoktur, onun yerine, duvar diple«enkleşiyor. Hangi linıana işitmişlerdir. Sehir Hrtlan gemllerinin bilet fl şöyledir: lensin bütün luçların faillerinin yordu. Siyasî İse geri verilemiyerinde bodur sedirler vardır. Her se(1) Legroa: Domaine et mfthode «sığınacağımm şaşuıyorur. atlannm yiikselisine karşılık Beycekti. İstanbul asliye lkinci ceza Bunlar, bu Iblis mabedlerinde, dirin yanıbaşında, bir tabak içinc 1 Herkes zulüm karsısında yakalandığı memlekette cezalandıSon aylarda 11' " " agır basdroitpenal lnternational. •' aklı selim *" a doğru bir temayUl de mahkeraesi suçun siyasl olduğuna du droit p£nal mternational Revue buhurdankr yakılmasının, daha de, kutu otlar yanar. Duvarlan ör koz Üskfıd^r arasında otobüs lş başka memleketlere iltic» etmek ^ı: Mi^tehliki korumak için sıletenlerin isbirli&i yapacaSı ve ukarar verdi. O halde, geri vermeğe de droit penal et de criminologie, başka çeşid çeşid acaibliklerin, sa ten kumaşların üstünde esrarengiz ve bu memJekette mülteci muame vardır. Meselâ Türk kanunu, bir k bir etiket niramı konulmustu. yabancının, yabancı rcemlekette hukukan İmkân yoktu. Acaba mem temmuz 1954. dece seyretmek ve alay etmek için sembolfer görülür. Tavana da, ib ciız blr fiatla volcu nakledwekleri lesi gormek hakkını haizdır. Hoppaiat Simdi hava geme deîissöylenmektedir. Bu ararfa Bogann bir yabancı aleyhine işlediği ıuç leketimizde cezalandınlabilirler miy gelenleri ipnotize etmek maksadile lıslerin sihirii alâmetlerinden. mü2 Bu hak, adi bir cüriim veKimin tifnrüŞü bu aeaba? mW iki vnkaclle Köprü ve Kadıköv •di? Mesele göründüğü kadar basit yapılan işlerden ibaret olduğunu iş hürlerindon, şeküli işaretlerinden ya Birleşmış Mılletler prensip ve lardan dolayı bazı şartlarla TürVurenncn ağır basmış bu sefe* rasında Halk motörleri içlefîleceği kiyede Türk kanunlanna göre ce değildi. Bizim kanunumuzla mehaz işten geçtikten sonra anlarlar, hep süsler yapılmışür. Mıhrabın soamaclarına aytkırı faaliyetlere gerde: Etiket nhamında bir tavsama si de, çok geçrneden tuzağa düş lunda, her halde putperestlere de biHirilmektedir. çekten müstenıd koğuşturmalar za vcribnesini kabul etmiştir. A İtalyan kanunu arasında fark varoluvnrmns. Memlekete o derece Denizcilik Bankası umum mfldOr halinde ileri sürülemez.» cab« bu hüküm ıryaaf suçlarda da du İtalyan kanununda, haricde İşmüş olurlar. mahsus. bir bereket tannsı olan bir 105ü yann bir basın toplantısı terfavda sağlıvacak, flathın düşüreGörülüyor ki, sığınm* hakkı, ya uygulanabilecek midir? Sığınma lenen ve geri verilmeğe imkftn ver cek kontrol prev?etllecekmiş. Seotland Yard arşivlerinde, an Afrika sanemi otıırtulmuştur. Boyu tib ederck umum! efkâra zammın miyen suçlardan dolayı İtalyan kazulümden kurtulmak, ya ııyaai hakkı dolayısile ve daha bir çok Kftr üstüne OıtikâT edenlerbı eknesile birlikte, şeytan daveti mev bir buçuk metreye yakın, tıkız, alasuçtan dolayı takibattan kaçmak sebeblerle, siyas suçlu bahiı mev nununun tatbik edilemiyecegine meeine yn5 gürülecekmiş. zulu bir konferans dinlemeğe giden bildiğine çirkin, müstehcen, kara "he nirlipinin Denİ7rilik dair sarahat mevcuddu. Bizde bu halinde bahis konusu olabilir. Zu ruu oluncca devlete «geri ver» diLSkin müstehnkin bn deTece eyirmi yaşında bir genc kızın mace renkli bir heykel. Tapınanlarm, Bankncına miirafaatl lümden kaçmak, ilticalann en yemiyoruı. O halde geriye tsen httkmün ahnmamış olması tereddü zilmesi. hâlâ An?vasannzda »apavecde geldikleri zaman çjplak tentaraftan. îstanbu! Üniver çok rası vardır. Bu genc kız, bu koncezalandır» kalıyor. Acaba sığınılan de sebeb oldu. Savcıhk, cezalandırrastlanan feklidir. Memlesaglam duran halkcıliesu dei'letciferanstan az sonra tBüyük Rahi lerile sürtflnmekri ytiztnden bu 'itesJ Talebe Birlîgi temsiieileri, ketlerinde gördükleri zulümlere devlet* cgeri vermediğin siyasi ma imkânını kabul etti ve dava açliğe ne kadw uyar? Vicdana. in«aheykel pınl pınl olmuştur. Denizrilik Banka<îi ilcri pelenVrile dayanamıyan azınlıkların anavata suçluyu sen cezalandır» diyebilir tı. Sorgu hâkimi de işi mahkemeye be» adı verilen bir kadının verdifa (ve in*af dinin yansı olduğuna tpmaslar vaparak. yeni zamlı ta na sığınmaM tarihte çok görülmüş miyiz? Bu mühim meseleyi, bütün sevketti. Bu arada, albay, iki kimği garden partiye davet edilmişti. Bütün bn mlzansen içinde en bfleörf) kısmen dtae vefanonane Bu kadın, genc kızı bir tşeytanı yük meharet, üç yüz lira gibi bir rifedcn SŞrenrilerin cok zarnr eö tür. Sığmılan memleket her zaman dünya bakımından şümullü bir şe seyi öldürmekten ve daha bazı kaHar sı§ar? davet» şarkısı okumağa ikna etti, masrafla, iblis« Upanlar mezhebl receginl heiirtmMer. bütün hat anavatan olmıyabilir. Anavatanda kilde ve milletlerarası ceza huku suçlardan saruk dunımunda ldl. Bereket aklı sellm erpec afır ba10 kunısa ieya ki rejim değişiklikleri yüzünden kuna en uygun bir tarzda hallet Dava İstanbul lkinric Ağırceza ondan sonra da, usulü dairesinde salıklerinin, gizli cemiyetlere karşı laHa hic hat imkSnlannm sağlanmasını is zulme uğrayanlann yabancı mem mek «erefi Türk mahkemelerine mahkemesinde görüldü. Bu mahsa<ak. bocalayan Jktisad sefinemi* ipnotize ettirdL her ferdin içinde yaşayan çocukça temişlerdir. kontrollu bir limana mutlaka sı*nkketlere sığındığı da vakidir. Si nasib olmuştur (1). keme 11 aralık 1948 de hükmünü Genc kız, evine ancak aylardan merakı ve zevki tatmin etmekle kalnacaktn... Yoksa hep birlikte bayasi suçtan dolayı takibattan kaçittifakla verdi. Hükmün, Bulçar sonra dönebildi. Scotland Yard'ın mayıp, daha olgun dinî inançlara Ziraat Bankası Umum Müdürii mak da çok defa anavatandaki feOkuyuttilarımız herhalde hatır havalarında İşlenen adam öldürme yardırru ü>. ailesi kızı bulduğu za da hitab etmesinl bilmeleri ve aynı jim değişikliği ile alâkahdır. Siya lıyacaklardır. Bulgaristanda rejim suçundan dolayı Türkiyede takibabuîjiin ga/eiCTİlere izahat Ammenin fayda!anaca|ı bütim man. biçare o kadar fazla ipnotiz zamanda, ezelî şeytan korkusunu suçlar, siyasî gayelerl» işlenen değişince, komünist tazyik ve ter ta taallük eden kısmını bir cümleverecek pınar başlanm rutup da, bannama edilmiş, öyle sık sık şeytanî uyandınnalandır. Blr»»t B»n*f«ı Umım Mıldflrtl Mlt suçlardır. Bu gayeler iahakkuk röründen kurtulmak için bir çok de hulâsa edebiliriz: Kanunun aracaeımız dam altnıdan yiyecegimi» âyinlere sokulmuşru ki, âdeta deli Şeytan daveti âyini, hristiyan h»t Dülce. bupün sant 15 M Llman eder ve onlann taraftarları iktidarı Bulgarlar Türkiyeye kaçmışlardı. dığı şartlar hâdisede tahakkuk etypmege: ieeceğimiz süte ve suya? lokantasında, banknvı Hpllenrtlren me ele alırsa bu fiiller suç olmaktan olmuştu. Kendi köpeği anu görünBelki hâlâ da fırsat buldukça ka mediğinden Türkiyede takibata imlıktaki kuddas âyininin, latince ilâ s^lpler u7Prlr.de Rft7Pfecllere l^ahat kuilanacağımız bütün zarurl madce havlaya havlaya kaçtı. Zavalh çıkar, hattâ milliî kahramanlık çanlar gene vardır. Bulgarların kân yoktur. Mahkeme, kanunun hilen v « dualarile birlikte, taklidi Terercktlr delere kadar bu darlık iktlkıza eski aklî muvazenesini iki sesayılır. Onun içindir ki bu suçla hududları çok sıkı bir şekilde ka boşluğunu da çöyle izah etmistir: Ticaret Vekilinin buçun dir. Bu fiyin geceyans: yapılır. sadında her şeyin ( adeta mononede güç iade edebildiler. Elde deül rin faillerini adi suçlularla bir tut patmaları üzerine kaçmak için suç Yabancının yabancı memlekette Papazm, üzerindeki âvin cübbesi donmrsi muhteıncl polunu airmş blr aç çnzlü ekalliyemağa imkân yoktur. Siyasü gaye işlemek zorunda kalanlar da ol j yabancı Bİeyhinde işlediği suçtan bulunrnadıfı için takibat yapılamadaAvusturya hukumetllıln resm! altında çıplak olduğu sezilir. Ayinte müstehlik topyekununun mudı. Genc kız, olup biten şeylerin v»»llgl olarnfc Vlvnnnya pltmlş olan tk ile işlenen suçların devletin dahilî kedderatı kayldsıı sartsn tesllm hepsini unutturucu bir muamele de kendisine hizmet gören bir ka t l n d T« Tlcnret Vfklll Rıtkı Yırejlı v(8 harid şahsiyetine karjı işlendındır, zakir çocuk elbisesi gi>Ttıİ5 nın hupdn şehrlmlze döıırr.rst bckAn mesi şart değildir. Umumiyetle kaedilemez. den geçirilmişti. W tir, fakat elbise, hayâsızca şekle »o mrktedlr. bul olunduğuna göre giyasî gaye Piyasada kontrol, lyi I)ix% Jtontrol Sihir, büyü ve şeytan daveti se kulmvutur. Şarablı ekmek torenin Dış tirnret rejiminin tatbikatına le işlenen her suç siyasî suç sanizamı sarttır. anslarına iştirak etmek İçin, Lon den ionra kudda», müstehcen şedair talimatname nirin Ma'şeri vicdan bunu günden dra'nın gizll illmler, büyü re slnlr, kilde kirletilir. Şeytana tapanlar, bu neşredilcmiyor? gnne biraz daha kavrayor. Ve bu ilmi simya gibi mevzularda kitab kirletilmij kuddas thracat raevRlml bsslamış olmasına kmntlannın, şuur, gittikçe, idare cihazına da ŞENÇÜL BÖKE lar neşreden mütehassıs iki üç toz readalyonlar içine konulmak vey» ra^men dış tlcaret rejlralnln tatblkatın» dalr tallmntname hen(i7 lla.n eaksedecektir. Den>okrasiye nymıy?n lu toprakh kitaba dükkânınm arka balmumu ile karıştınlarak tasvir dllmemHtlr İliri;ilprln verdlil malu ters bir anlayışla «ekalll kalil» in İle Y. Miihendis tarafından geçilerek gidilir. Şey ler yapılmak sııretile, düsmanlann mata ^öre. tsllmatnamp 100 anh'fp menfaatine göre nbamlan yonttana tapanlar, kandırılmağa en mü üzerine lâneti celbetme hassası ik tutmnkta olup. Resmi Ga7<"tede 11ün ATtLL ÖZGÜVEN edllehllmpsl İçin Bir^ beklemektedtr mayıp, bütün mlllet demek olan said gibi gördükleri, ıspirtizma, nek tisab ettiği lnancındadırlar. Nişanlandılar. Ttlccar. tallmatnampnln nc qlbl hü miiçtehlikin menfaatüıl üstün rutromansi, şeytana tapma, mezhebi lhtlva ettlJİnl bllmedlfl lcln Şeytan daveü töreni, daha başka tzmir 16.9.1954 malıdır. Nizamlar ona göre ayargibi mevzular üzerindeki konfe bazı âyinlerle kıyas edilecek olur talebnnme vermekte tereddttd gosteplanmalıdır. Ve istttrarlı olarak... ranslara devam eden talebe ara sa, onlann yannıda âdeta dürüst mektedlr. HAlen Vlvanada bulunan İktlsad ve Sabahleyin ifazeteleri açmca Karasından da kendilerine kurbanlar kalır. Genc erkek çocuklarla genc Tlcaret Veklll Sıtkı Tırcalı, yurdn dön kuş! haberlerle karşılaşmamalıvns. seçerler. dtlkten aonra tnllmntnampnln blran kızlan Tann PAN'a nezrermek için evvel npsrl lcln blr fonrnll bulunacaVei «Nereden esti?» diye saçırmaLancaster Gate'de, tsksimaü oda yapılan bir^ efsunlu tören vardır ki ı MlriİTMmpktp'ür malıyrz. oda ıciraya verileeek şekilde yapıl kat'iyyen tasvire sığmaz. Bu töreni Tekc), anason ımıbnyaasıııa Bn görfişün zavîyesinden seyremıs bir bina vardır. Bina sahibi bir bereket ibadeti takib eder, Afdevam ediyor delim hele şu etiket mecburiyetl ile karun, zemin katı ile asma kat rikah put kendi rolünü işte o za Tekel İciarpsl. l^tlhaal bolrelprlnden TEMİZLİK HISSI davasniı: Acaba netieede flıtikârcı nnason mübayacısına devam etmekte ta otururlar. Her odada, bir lava man oynar. KEND1NIZE O! AN zümre mi kaynlacak? Yok»a umura dlr (Arfcası var) ITIMADI <\RTTIRIR bo, harab bir kary°'a> içine para İdare bllhiuro CP«me re Denİ7!l böl halk mı? Hangi cerevan galib ge'Plerlnde mubayn:ıl:ırına hız vprınış aühnea işleyen cinsten bır gaz salecek? Lodos mu? Poyraz mı? tlr. ati, topal bir masa, iki de tahta ıs... Fakat maalesef şimdi den dahi, kemle vardır. MF.RIIUM NECMEDDIN BllGÜNKÜ R V A A nizamlar ciddiyrtini kaybetmiş buSİZE BUNU TEMIN EDEBİIİR. SADAK RL'HUNA Dıın cphrlıı'irclp \F cHanndü haMal sahibinin kansı ispirtizma lunuyor. Bu dV vurguncunun lehif vn. snhahlevln drniz üs ü puslu, meraklısıdır, bazan hususî seansMEVLİD ne oldu. T.lnnn devnmmn acık ce<,mlç rüz Bnbamız merıııım lar tertib eder. Kocası, anıatör neTİrlar noyrnzdnn orta kUTictte batat mütehassısıdır. Odalarını, NKC.MEODİN SADAK'ın a '.mıî 29. aspek seyrek olarak birkaç günden ıiılıuna ıthaf e'Jılınek ıızere bugıın r ari +19 sn derece olarak ıkıadi naıuazinı mu<eakıb Şişlı fazla müddet için kiraya verirler. Cunii S«rifinde. rnemlekptimizin Pek fazla harab ve kirli odalar olBvıriin hava çartlnnnda büyük cieSerli ehli Kur'an. Mp%Midhinlaolmrnc.kır. Mr tlp'I' Nüshası 15 kuruştur duju için. kiracılar şöyle bir uğrar, ıi'i.l. n Belerme B.ıımamı dujhau Seyyid llacı Il.ıfız Nusret Yeşilçay Abone şeraiti Türkiye Harie kaçarlar. idaresincie II^cı iIıfızHaian Akkıc Llrs Kt Llra Kj Bu kiracılann içinde pek çok seyEYLIL 21 MUHARREM 23 Hafı? Mecid Sesigür. Hafıı Zeki 42 00 8100 tana tapan vardır. Evin mahzenin j Altın ve Hofi7 Ali Gulses işlira22 50 43 SO X kile okunacak Mevliid Şerifi arzu de bir küçük kapı mevcuddur;; her 12 00 24 110 ç c Ş Cfien nkrnha, dnst ve din k.irdeş4 5(1 »00 halde eski bir baca yeri olan bu kaO a" lcnn teşrifterı rica olunur. pıdan, bitişik evin duvarına ulaşıU İ R R A 1 Merhumun kızlan V. ] 5 46 12.07 15.34 18 09 19.43 4 06 lır Bu evin kapısı başka bir so ' n.tıienien evrak yazıiar Ncclâ ErJ'm. Lcvl.î Bpkım edlirr esin lade ağa açılır, evde de hali vakti ye j E. ]11.36 5.57J 9.24 12 00 1.31 9 56 rinde insanlar otururlar. Mahzen ı Şeytan 5ehîr daveti =haberleri vapur tarifelerine yapılacak zam Şehir hatları CUMHURIYET 21fiylül1454 | niRlKİ MESELELER j D ABAHTAN ABAHÂ... Lodosla poyraz çarpışıyor Sığınma hakkı Nurullah YazanrProf. Dr. Kunter srtüjJ I X\ Denizcilik Bankası T. A. O. BAYRAKLI KONAK Bâf siirk ,, Ajanslan Yakında arılacaktır Hususî Açdış Ihramiyelerinden Faydahmıruz CÜMHÜRÎYET I 1 Sanki ilk seyahatim bu... Taysevincimle o kadar meşgulüm ki, resimleri karşıma çıkıyor. dın?.. Ecnebi olduğu belli. besbelli ».areye bınıp bir yabancı memleke yol arkadaşlarımın yüzüne bakmaAklıma geldi: Not defterimin ka bu kadının . Yirmi seldzle otuz ate gitmek için sanki ilk defa Ye dım. Hatırlarını bile baştan savma bındaki cebe de, nazlı yâr.m Sa ra=ı . Er.damı mükemmel: atletik. sılköye gidivorum. Ve evvelki gi sordum. Onlar grup halinde büyük bahat kendi elile fotoğrafını ya Sporla gel;şmiş bir vücud .. Yüzü?.. SavgiVm, Uzun bir seyahate çıkmc1i zo dişlerimde dikkatime çarpıp ia salonun bir köşesinde oturuyorlar. pıştırmıştı. Onu da buldum çıkar Güzel mi?... Eh. güzel .. Ama bir | : 1I kabartmı dım... rut'da kald'ğımdan özür dilerim. .ütun «ütun f" ' "r vazdıjjım Muhaveıelerina kulak acayib güzel .. Eizim buralarda akusurlardan hiç biri dikkatimi çek yorum. Espıi üzerineler... Kımbilir Acaba üstümde başımda baska I'şnıariıc'm'z çeşniden Pastel renk Sejıt unııtman ifctmız hakkında drhilî siyasete giderayak ne kanca maddi delilleri, hâbraları kaldı leri... Pembe, ps^pembe . Göründa hayırh olacoktir. İyi talıhler miyor. Oıtahk güllük gülistan... Gözle takıyoılar . mı? temenri ederek ebedi rcda'fin. mez s:rı tüyleri incecik kaşlarında gibi görünür olmuş ancak. . Saçları da Ben salonun ortasında aşağı yu Böcekten kuşkulanmışım mı sunanm. Turhan rimde şafak renkli pembe gözlük var sanki... Fazla paraya istiyen kan dol.şıyorum. Dudaklarımın a tüylerim diekn diken... o tüycüklerin mübalâealı şekilde Kalmış ya... Birinin ötekine karışmn.sına bit şoföre üstelik bahşiş verdim... Ba rasındaki sicara, tebessümü mazur iazan: (Vâ Nu) köpüklenmiş .. BuruncuŞu minıcik. ;.ibi elıomı liyct vermiycrek mek vulumu açtıran gümrükçünün eli gösteriyor. Ellerim cebimde; küs SaatLmin iç kapağında da Mo Ucu havaya kalkık . Kızıl dudakrenanın resmi var... Bana ille gükizincicten artakalan dokuzuncu 1 atlerde yedek yazılarımı hazırla tubları zarflara yerleştirdim, adres ni sıktım... Beni seyahat edecek tahım. kısmın hülâsası: taktırmk ları beyaz tenine b'.çakla kesilmiş Hareketi bekliyen diğer yolcular müş zincirli madalyon Profe=orljk'en çık^rıldığı için, gaze sartına başvuımah... Sekiz şart j mak uğvunda çeceyi gündiize kat 'erini yazdım. Pulladım. Evime gi lere mahsus odaya buyurtan sivil metnurun az daha boynuna sarıla kimlerdir? Mukadderatımızı kim istemişti, saat kapağına sulh ol gibi inre . Nasıl öpülür bu dudaktecıhklc geçınen Turhjn, kadınalrdan kaçmakmış. Dokuzuncusu gene tım Scyahatim gaibden kendilerine , derken postava attım rr.cktulı'arı... lar? Öpülme arzusunu şiddetle çok hoşlanır; onlar yunınden daima lerle birleştirip göklere yükselece muştuk. malum olacak endişe?ile ya^adım Selrmet! diye rahat bir nefos eak tm. bpl^lara uğrar. Son zamanda d"a. Saba kaçmak... Bu oda... Aşk oda» kadar mutlu ğiz?... Bakıyorum etrafıma... KaKoparırcasma saat kayışını bile verir mi?... Verir galiba... Nemli Habersizce iivışmm, yahu!.. Bereket duymadılar, bilmiyorlar. ;ldım ama gene tedbiri elden bırak hat, Sevim ve Morena isimli üç kadıbir hicran odası! dmlar var, kızlar var... Onlara bi ğimden söküp resmi çektim aldım. bu dudaklar... Muhakkak ki, sının pençesir.e düsuyor. Kolayca yakayı Hepsine birer mektub yazanm!» Atom sırrı faş oldu, benim sırrım rpadım. kurtaramadıgınian. bir heyete katılıp Görmemek yeğdir görüp divane ol mahfuz kaldı. Bugünkü nüshamızBu odada Türkiye hududu biter. le bakmıyorum... Paso!... Hiç de Asabt parmaklarımla cırt... İspan caktırlar... Şaşalar bu kadın elbtte Eşyalnrımı hazırlarken içlerinden Amıpaya kapağı atmaktan başka çare maktan seni!» derim. Napoleon da da bile seyahate gidecek muhaıri biri çat kapı gelir düşuncesile, ne Beynelmilel hudud başlar. Ben de ğilse kırk gekiz saatliğine, yirmi yol dansözün kafası, burnu hiza öpülürken... Pembeliği de 7İyadebulamıyor. lesir... Mavi gözleri mahmurlaşır... hudud dışına kapağı atmış bulu dört saatliğine paso!... Şu yolculu sından ikiye bölündü. Arkasını bizzat Turhanın kalemta kadınlarla mücadelede aynı takti rin isnıi yazıknadı. Koca bir soru olur ne olmaz, anahtarı kilidde iki nuyorum. Varsınlar benim üçüzler Al Sevimcik sana da... Hayret... En sonra dikkatime çarp ğu bir rahat geçireyim... Aman ha kayı sağlık vermiş: den okuyunuı: işareti sahifeyi süsledi. Hulâsa defa çevirdim. Perdelerimi sımsıkı Al Sabahat ıtna da... tı: Gözlüğü var... Camlann üstün «Aşkta zafer kaçmaktır.» kapattım, sokr.ğa ışık sızmamasını haber alnuş bulunsunlar. Hususi oğlum Turhan, dikkat! .. Dikkat, ruhlan dujinadı üçüzlerin . :ere, taksilere blnip beni sitemlerile yaa basmal... Dikkat, zlhtat çellnBirbirimizden kurtulahm... Eve deki sarı bağa çizgi, kavisii kajMorena'ya gitsem, onunla da ve Ben ondan savaşçıl değilim a... E, yani bu kadarcık da intikam temin ettim. Unutur da insiya blr kaşık suda boğmtk İçin alana da küçücük sevgililerim! mesin Mr Havva kuma! larına uymuş. şaşırtmact veriyor... da şekli malum: Belki gafil avlaya İncecik kırarım. Gelip giderim. kunla cevab vermeğe kalkışırım almıyayım mı? Aylardanberi bana Arab memleketlerine gldeeek bir cağım. Henüz bir aşk yatağından Yırttığım resimleri avcumun için Anladım şimdi: Bu kadın, Amerikorkusile telefonumu fişten çıkar gelmlg olsunlar, v u gelir... Aaeak Bu karan verdim ve yüreğim rahuzur vermediler. Başka kadınlara dım. Bavullarımı yerleştirdim. Ça uçağa bineceğim sırada yüzümü uçagia yolcularuu blrden evvel de buruşturdum. Atacak münasib kan mecmualanndaki modern gfiı kalkmış, mahmur... Vücudü başKa hatladı. bir saat ayıramadım. Enerjimi sö lar saatimi kurdum. Alelâccle bir şöyle sıyırtmaca ymndan gorürler çağırdılar. Salonda epey boc^ılma yer ararken birdenbire duraladım. lük reklâmlanna benziyor... Göıbir erkeğin sıcaklığım taşırken ösf:** mürdüler. Kendi kendime ahdim kac lokma yemek yiyip hemen ya o kadar... «Bay bay» ımı bile ifi oldu. Bizim de çağrılma zamanımıs nümde diz çökecek, bacaklanma Acaba kimin bu mahremiyetlme lüğün bu kadar yakıştığı bir çehre Yann şafak vakti pHivorum. Ta var: Çam sakızı olmak isdidadını tağa girdim. Ve, kâbussuz hafif, temezler. geliyor. Bmif kartımı, blletimi, do giren iki m«vi göz?... Blr kadın tasavvur edilemez... Gozlflklü ••»sarılaeak. Yanmyamalak fransızcaHhim güneşle birlikte doğacak ve gosterecek kadınlarla bundan böy nezih, lâtif bir uyku uyudum. süe: Anlaşılıyor Saadet dedikleri de vizleriml eeblerimde tertlb* soka bana bakıyor... Merakla mı bakı gilim hiç olmamıştı! yükselecek. Erkenden Yeşilköyde le asla aşk alışverişine pirişmiyeöyle muhal bir şey değilmiş. Hür yım diye ellmi portföyüme attım, yor? İstihza ile mi bakıyor?!... Hiç «Ewelâ beni öldür, sonra gi olacağım. Hâlâ bakışlarını bendem tyırmaceğim. Bir gecelik sevdalar peşinüphe yok, hem merakla, hem dı... Hâlâ yüzünde o altya mı<te. riyete kavuşrr.ayı ikinci harb son sonra blr masanın basuıa geçtlrn. Üçtt gitü biri reldl dersin, şeri!» diyecek. Şu son beş günü nefis mücadelesi den koşacağım. Ertesi sabah muBuyrun işte! istihza ile bakıyor. Muhakkak gör Şeytan diyor kl... Ama seytaa Mutlu güne ârızasız ka\ ııştum. rası matbuaü neden e kadar büYok, hayır! Arab saçına dönmüş ile gecirdim: Üç sevgilimin üçüne hitlerinden pır... Cüzdanımm az kuüandığım bir dü resimleri yırttığımı... Halbuki ,ok şey der insant... Kulak asMesu lum. Hani çocukken dıltmi yütür acaba? İşte kolayca ulaşılırbu yumak çözülmez! İskendervari de yolculuk haberimi sızdırmamak Inşallah karanmda sebat ederim mişim de, bir an içinde kuş ol mi} hürriyete... gözünde Sevimin fotojrafı! .. Hay ben kendimi bu köşede yapyahıız mamalı. sert bir darbe ile körduğumü Jce için bütün hilelerimi, hünerlerimi Son makalelerimi sekretere tes muşum, kelebek olmujum gibi Saadet inssnı hodbin yapsr, ma Allah müstahkmı versin! ...İsim saruyordum. & atmalı... Yahud yiğitligin te kuHandım. Onlardan artakalan sa lim ettikten sonra, ücüzlere üç mesudum. Bana nçin bakıyor bu ecnebl kalum, Ben de hudbinleğtim. Kendi lerinden kurtulınafa çabalıyorum, CArkası varit CUMHURİ\ET» in Tcfrikası: mektub yazdım. Kli§e halinde üçer cümîe:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog