Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

MODES e! TRAVAUX PARİS'in bu nefis patronlu ve türkce fznhath kadın mecmuası en son mo«Jelleri, nakış. <5rgQ ve i;leme örneklerini ihtiva etmektedir. H içi firneği ile beraber flatı 110 kuruştur. 1 el i?i oraegi ve 2 patronu Ue beraber flatı 160 kurujtur. HAŞET KİTABEVİ'nde ve her yerde satılır. 30 oncıı yıl sayı 10.827 u m h u r i yet KUBUCUSU î JUNUS NADİ Telgnrf v*mektubadml:CiBilnri7«ttsUnbu) Poata kutum tstanbul M U» o rjomml Sastnl UvmKnms M3M Y n fcUri M9M. Uatbu M2B0 susî M KESİDESİ Son para 11 Ekim Paz Çekffiş Çarşamba o Sah 21 Eylül 1954 DOĞUBANK BEŞÎKTAŞ ŞljfcESl Son teblige istinaden etiketlerden alış fiiatıtu kaldıran esnafa murakıblar ceza kestiler lstanbul Bir kısım maddelerdeki etiket ı~ rnükellefiyetinin kaldırılmasma dair Ticaret Vekâleti kararı henüz Vilâyete tebliğ edilmemiştir. i P^halıhkla mücadele kommınds \ muhalif ve muvahkların en tesirli Vıir tedbir olduğunda ittifak ettikleri etiket mecburiyetinin oir kalemde deöiştirilmesi, çeşidli yorum laıa sebebiyet vermiştir. Nitekim dün bır kısım esnaf Ticaret Vekâlfhnin gazetelerde intişar eden tebliğıne istinaden »hs etiketlerini k&ldırmışlardır. Bunun neticesi. t>elediye murakıblsn. slıs. etiketlerini vitrinlerden kald" ^snaf hakkında ceza zabıtları 7İm etmişlerdir. Arkası Sa. 6 Sü 4 te Etiket işine dair yeni karar anlaşmazlıklar yarallı Valisi bu husustaki kararın geri bırakılma*ı hususunda dün Ankaradaki ilgili makamlarla temasa geçti Baransel Atînaya gjtti Balkanlarda müşterek müdafaa meselesi goruşnlnyor Türk, Yunan. Y«g»s!av Erkânı Harbiypi Umumiye R«isleri huşün Aiinada göriişmelfre başlıyacaklar Atina 20 ( E ) Türk, Yunan »e Yugoslav Genelkurmav Baskanlan bugün burada toplanmışlardır. Reg mî müzakerelerin yarın başlıyacağı ve dört gün devam edeceği anlasılmaktadır. BAYARIN İZMİRDE ZİYARETLERI Izmirdp bulunan Cumhur Reisi Celsl Bayar, dün akBalkan »sker! paktı gereeince şam Fuarı ziyaret etmiş, gece Belediye tarafınd an şerefine verilen ziyafptte rı?zır bulunmuştur. yspılan bu konferansta şu meseleCelâl Bayar. saat 17 de, beraberinde MU'.i Müdafaa Vekili Etem Menderes olduğu halde lerin müzakere edileceği de açık GüneyDoğu Avrupa Kuvvetleri Kumandanlığı karargâhını ziyaret etmiştir. Cumhur Reisi, lanmaktadır: Türk, Yunan ve Amerikan birliklerine mensub üç ihtiram kıfası tarafmdan selâmlanmıştır. 1 Müşterek müdafaa plânları Resim. Bayarın İzmire muvasalatında yapılan karşılamayı göstermektedir. için hazırhkların yapılması. 2 Askerîl birlikler arasmda isbirliği, müçterek askeri kıtalar teşkili, 3 İstikbarat haberlerinin payaşılması, Arkası Sa. 6. Sü. 5 t ı •• •• ••!•• Dereye ııçan kamyon Diyavhakır yolunda vukua gelen feci kazada 6 kişi «ldü, U kişi ajpr yaralandı Kok kömlirü tasarrufu zarurî bir hal alıyor İşletmeler Vekili, icab ederse yapılacağını söyledi Adnan Menderes, Konya fabrlkasında tstthsal edüen »k »ekerl tetklk ederken Diyarbakır 20 (Telefonla) Bu eabah saat 7.30 uralannda Harro Diyarbskır yolunda feci bir kamyon kazası olmuştur. Şoför Mustafa idanesindeki Hazro 4 plâka savılı kireç yüklü kamyon. fizerinde 22 yolcu ile birlikte jehrimize gelirken Matras civarmda freninin patlaması yüzünden virajı alamamış ve dereye yuvarlanmışt!r. Devrilme sonurda yolculardan 6 sı ölmüş, 16 sı da ağır surette Konya 20 (a.a.) Bâşvekil Adysralanmıştır. Yarahlar jehrimiz nan MenHeres. beraberinde Devhastanesine kaldınlmış, joför teslet Vekili Dr. Mükerrem Sarol, Halim olmuştur. riciye Vekili Prof. Fuad Köprülü, Maliye Vekili Hasan Polatkan, M«İzmirde 5 trafik kazası olodn, 2 kişi öldü İzmir 20 (Telefonolai Bugün Ş»hrimizde 5 trafik kazası olmua, 2 kişi ölmiiş, 2 kişi yaralanmıştır. Ölenlerden biri Buca otobüsü taratarsfından ezilmiştir. Hüviyeti henüz tesbit edilememiştir. Tirede devrilen bir traktörde i»s, Selâmi isminde bir eenc ölmüştür. Ayratıcı barajının Kıbrıs Tiirk inşasma başlandı heyetinin Bâşvekil ve beraberindeki zevaf bu sabah uçakla Merzifona, oradan da Amasya ve Erzurnma gidecekler 1956 da kömür ihtiyacı 7,45 milyon lona yükselecek, fakat istihsalin aneak 5,50 milyon lonı bulacağı hesablanıyor üavaoılık koııgresi bngün açılıyor Trafik kanunu yarın yiiriirliiğe girecck sıiclan yalnız değil hapis ce/ası ile de lecziyc edilecek Ankara 20 (Telefonlal Ankara ve lstanbul Vilâyetleıile bu iki vilâveti birleştiren kara yollannda yeni Trafik kanunu yarından sonra yürürlüğe girmektedir. Bu suretle memleketimizde ilk defa olarak trafik suçlannm yalnız para cezasile değil, aynı zamanda hapis cezası ile de tecziyesini mümkün kıbn bir kanun ilk defa olarak taTtıik^ta sokulmaktadır. Kontrolsuzluk, disiplinsizlik, lâkavdi ve nizamsızlık yüzünden her yıl 1300 e yakın vatandaşımızı trafik, kazalannda kaybettiğimiz alâkalilarca tesbit edilmiştir. Bu mik tarı pek çok azaltacağı tahmin olunan Trafik kanunu şimdilik Ankara ve lstanbul Vilâyetleri ile bu Arkasi Sa 6 Sü ! d« İşletmeler Bakanı Fethi Çelikbaş Jiin SümerbankAlun. v« Saütn müessesesinde bir basm toplantısı yaparak kömür ve enerji bakımından memleketin bulunduğu duVumu etrafile izah etmiştir. Londradakl basın kenfeSümerbank. Etibank. Maden Tet ransında, Kibns Yunanhkik ve Arama Umum müdür ve lara terkedildiği takdirde müdürlerinin de iştirak etijü topadada dahilî harb cıkabiha Vekili Kemal Zeytinoğlu, meblantı bir buçuk saatten fazla sü."leceği kaydediMi uslar ve gazeteciler olduğu halde müştür. bu sabah trenl» Karaman, Ayrancı Söz alan Vekil. kömür mevzuuLondra 20 (T.HA.) Bir kaç ve Ereğliye giderek 10 milyon lir»nun umumî politikanın bir cüzünü gündenberi burada İngiliz devlet Arkas\ Sa 6. Sü. 5 te teşkil ettiğini söyledikten sonra, adamlarile temaslarda bulunan Kıb 1950 deki manzara üzerinde durans Türk heyeti başkanı bugün bir rak bunun garb memleketlerine basın toplantısı tertib etmi? ve nisbetlc ne derece geri olduğunu Kıbrıs adasmm 1878 de İngiliz idabelirtmiş. Türkiyenin o tarihte 300 resine geçmesinden bugüne kadar milyon kilovat saat enerji istihsal Erkânıharbiyei Umumiye Reisi ettiğini tebarüz ettirmiş ve ezcümgeçen safhalan izah etmiştir.. Heyet başkanı Faız kaymp.k, ga Orgeneral Baransel dün Atinaya ie demiştir ki: (fitmek üzere ucafa binmeden zetecilerin «Enosis harekptlerini «Halbuki enerji bütün sanayievvel Yeşilköy hava niçin aykın buluyorsunuz?» suain hattâ iktisadiyattn belhemiğini meydanında line şucevabı vermiştir: teşkil etmektedir. < Kıbrıs adasımn İngiliz idaKömür istihsali 2.7 milyon tone kalması. bu bölşenin. Or™. Enerji ve kömür davaları o ka Arfcasi Sa. S Sü 4 te dar şümullüdür ki Ameriksda dahi büyük hir santral ancgk 5,5 senede ikmal edüebilmiştir. Arkası Sa 6. Sü 2rfp açıklamasi Fuarı kapandı Fuan ziyaret edenlerin yekunu 1 milyon 685 bini buldu İzmir 20 (TelefonU) İzmir Enternasyonal Fuarı bu gece resmen kapanmaktadır. Yalnız. İzmiıli dördüzlere yardım gayesüe yarın da gayrire^mî olarak açık tuTürk Hava Kıırumu Başkanı Mustafa Zeren, Federasyon tulacaktır. Başkanı McKolff ile kadeh teati ederken (Yazısı 6 nct sahiiemizde) Arkası Sa. 6. Sü 4 te I/Biıir İyi hal kâğıcîlarile ilgili tamim İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş. clüniü hasm toplantısında kömür mevzuunu izah ederken Muhtariıklar iyi hal kâcidı istiyenlerin durumunu ince bir tetkikten gcçlrecekler Ankara 20 (Telefonla) Muhtarhklar tarafindan vatandaşlara verilen iyi hal kâğıdlarile ilgili olarak Dahiliye Vekâleti tarafından valiliklere mühim bir tamim gönderilmiştir. Bu tamimde. bundan böyle iyi hal kâğjdı talebinde bulunan şahıslann durumlarmın ince bir tetkikten geçirilmeden is'af edilmemesi lüzumu bildirilmektedir. Bu suretle bir takım sabıkalı ve kötü tanınmıs insanlann resmî ve gayriresmt saîâhiyetlerle girdikleri işlerde menfî rol oynamalarınm önüne geçilmiş olacakbr. Lise prcgramlarında revizyon tamamlandı Maarif Yekili, bu yıl liselerin bütün sımflarmda tatb!k olynaoak miifredat prc?ramîarı hakkîrda izahaf veriyor Anlc = ra 20 (TeWrrı1;0 Lbe Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesilerin 11 v;!a irıri>rilmesi nin yaptığı devamlı çahştna neti Arkası Sa 6 Sü 6 da merakla bekienen nptice busün ^T3arif Vekili Celâi Yardımcır.m bize verdiği bir beyanatls açıklannrstır11 ve 12 nci sınıfiarın bu sene nasıl bir tedris usulü takib er?ecekleri ve liselerin biiiün sınıflarında bu sene tstbik ok'^acak müfi'edat proaram'.an hakkınca Yarriımcı bize şu izah^tı vermi?tir: « Hüknmetce lisrler:n 11 smıh indirilmesi kararı üzerine Maarif Avrupanın savunması için Fransız plânı Frsnce Avrupa konseyirHe Fran«anm yeni plânını açıkladı Stra=bourg 20 (R.) Fransız buaiin Avrupa Konsevi Ia söz almış ve Avrupa Arkası Sa 6 Sü. 3 de 4 sağlık ns"4fehassısı celbedildi Yahnncı miitehassıslar hastane ve sağtık merkezlerinin daha iyi işlempsi için tetkiklerde buhınacaklar Polisler için İazla mesai iicreti Zabıta mensublannın terfihi için bir kanun lâyihası hazrrlanıy»r Ankar» 20 (Telefonla) Zabıt» mensublannın terfi v ı terfihleri hususund» Emniyet Genel Müdürlüfcünet yeni bir k?mun lâyihası Müstecir, tahliye tebligatına Ankara 20 (Telefonla) Sıhhat hazırlanmaktadır. Emniyet Genel uymak istemedi; ilgililer ve içtimai muavenet Vekâleti has j Müdürü Ethem Yetkinerin de datan? ve sağlık merkezlerinin daha | hil bulunduğu komisyonun hazır tarafından lüzumlu tedbiriyi Ulemesini temin maksadile 4 j ladığı lâyiha son şeklini almak flecnebi mütehassıs celbetmiş bu j ler ahnarak bahçe zenedir. Polislerin müşkül hayat lunmaktadır. boşaltıldı ••;:ırtlannı güzüniinde tutarak madBu mütehnssıslarHan Dr. Hu'li durumlarmda ferahlık yaratamnn dünya ^ııftlık teçkilâtı ana ve Taksim Belediye gazinosu müsçocuk sağlığı eksperidir ve halen DÜNYA AĞIB StKLET BOKS SAMPİYONLnftr Dünya ağır siklet boks şampiyonlııgunun cak esasları havi olan bu lâyihada tecirinin, fuzuli olarak işgal ettiği »ağlık merkezleri teşkilâtını ve ço gece Rocky Marciano tarafın lan knzanıldıSını yazmıştık. Bu müsabakaya dair ilk resimler dün »fazla mesai ücreti» »dı altmda anlaşıUn Taksim bahçesinin tahli•uk sağlıgı için yapılan faaliyeti gelmiştir. Yukarıdaki resim, Ezzard Charles'in yediği kuvvetli bir yumruktan sonra yere yu 1 zabıta m»nsubların» tazminat v« yesi için, dün *»at 12 de Beyoghı I rilmeai teklii •dilmektedir. Sa. 6. Sü. 2 dt varlandı|ını göstermektedlr. Arkan 5a 6. Sü. i <U . Taksim Bahçesi boşaltıld Gazete!« . .»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog