Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makale



Katalog


«
»

Feridun Fazıl Tülbentçinin İstanbul Kapılarında tsfmH büyiik tariM romanı kitab halinde çıktı. Fiatı üç Hradır Inkılâp Kitab^vi trtanbul 80 ance jrıl sayı 10.826 umhuri KURUCUSU:YUNUS NADÎ Teltrrai re nektub «dresl: Cumburty«t. tsta nbul Poata trohuu tstanbul No 244 TeJefonlar: ümumJ Saatnl Jiumarma: 24288 Ya» fclert 242W Mstba» 242)0 HUS ALTIN Son para yatırımı 11 Ekim Pazartesi 20*E r^amba Pazartesi 20 Eylül 1954 DOĞÜftŞjfK BESİKTAf Baş vekil Konya şeker f abrikasını dtin açtı Menderes nutkunda, eski devirde açılan dört şeker fabrikasma mukabil D.P. iktidarının sekiz seker fabrîkası kuracağını belirtti Uııtodil bir konuşma YAZAN: DOĞAN NADf Konya, 19 eylul Konya bugün pınl pınl yeni bir şeker fabrikasına kavuştu. Tam bır sene evvel evlul 1953 te Cumhur Reisi sayın Celâl Bayar tarahndan temeli atılmış olan fabrikayı Adnan Menderes buyük bir merasımle açtı. Konyanın mevcud olmıyan hava rneydanına gayet rahat bir iniş yap tık. Fabrikanm bulunduğu istasyon civarına geldiğimiz zaman ben diyevim on bin, siz deyin on beg bin Konyalı orada toplanmıştı. Basvekilin bu kalabalık vatandaş kütlesine verdiği hitabe bence bu seyahatin en eüzelidir Menderes savet sakin bir tonla pek makııl bir konuşma yaptı. Konya, Türkiyenın maalesef çok ihmale uğramış, fakat o nısbette veıimli bir guzel parcasıdır. Buraya el atmakla hükumet şüphesiz pek ytrınde bir harekette bulunuyor. JTpselâ ben kendimi bildirn bileli bir «Konya ovasını sulamaı> meselesidir duyar dururum. SımHi Sılle (5 milyon liral, Ayrancı (10 milvon lira) ve Goksu (12 yapı (12 milyon lir») ve Mav«uvu (20 milvon 1ira> barajlarınınki de yapılmak üzere. Başveki! bu müjdevl vprirken Vtiihassa uzun uzun alkışlandı. Zaten kalabalık arnsında gezdınlen yaftaların ekserisinde «Su isteriz» gıHi ibareler okunuyordu. Seker fabrıkasının ılk senesi olduâu için Konvada bu mevsim koy luvu pancar ekmeğe hiç teşvık etmemişler. Fabrikayı da daha ziyade tecrübe nev'inden olarak tam randımanla isletmempee karar vermisler fakat bir de bakmışlar ki kendıhğinden 200 000 tonu bulan bir pancar mahsulü var ve fabrika ilk senesmden itibaren tam randım'nla işlemeee bir bakıma adeta mecbur olmuş, şimdi övle islivor. DOĞAN NADİ NATO Askerî uucu Lord fşmay, askerî ilerlemeleri açıkladı 5 sene evvel 12 Himen olan NATO kuvvetleri butrün 100 tümene yükseldi Estoril (Portekiz) 19 (AP.) Atlantik Paktı Genel Sekreteri Lord îstnay dün burada yaptığı bır basm toplantısında, NATO nun askerî gıicünün beş senelik mevcudiyeti zarfında iki mishnden çok daha yüksek bir sevıyeye ulaşmış olduğunu söylemiştırBatılı lider, beş sene evvel NATO'nun 12 tumen askere ve 400 uçağa sahıb olduğunu, bugun ise muhtelif safhalarda bulunan 100 tümene sahib olduğunu ve hava kuvvetlerindeki gelişmenin hem Arlcosı Sa 6 Su S de Muamele vergisi kaftun tasarısı son şeklini aldı Tasarı, sınaî imalât hayatımızın inkisafı bakımından mükellefi tatmin edebilecek yeni esaslan ihtiva ediyor Ankara, 19 (Telefonla) Uzun müddettenberı uzerinde çalışılmakta olan ve Ankara. İstanbul. İzmir Ticaret ve Sanayi Odalarınm da mütaleası alındıktan sonra yeni baştan hazırlanan muamele vergisi kanunu lsyıhası son şeklini almıştır. Yeni vergi ta?arısı bilhassa bugunkü şekil ve tatbikatile bır cok aksaklıklara ve şikâyetlere scbeb olan esasları ortadan kaldırmakta. sınai imalât havatımızın en iyi şekılde inkisafı bakımından mükellefi tatmin edebilecek bir çok yeni esaslan ihtiva eylemektedır. Yenı tasarının imalâta muteallik kısmı dort bolümden ibarettır. Birinci böArkası Sa b Su I <i? X îstanbulun kışlık et ihtiyacı Et ve Balik Kurumu Ankara ve Konya kombinalarında et stokuna başladı Eskişehirde bir okul Konya 19 (Telefonla) Konyalılar, bugün saat 11.30 da uçakla Konya hava alanına inen Başvekıl Adnan Menderesle beraberindeki Devlet Vekili Mükerrem Sarolu, Hariciye, Nafıa. Maliye Vekillerini büyük tezahuratla karşıladılar. Bugün ışletmeye açılacak olan Konya şeker fabrikasının önündeki meydan, yeni bir tesise kavuşye heyecanı içinde lufu ile hıncahınçtı. Fabrikanın temeli geçen senenhı 13 eylul ünde, Cumhur Reisi Bayann ve Başvekil Mendereein hanr bulunduğu bir törenle atılmıstı. Bugünkü açılış merasirainde konuşan ilk hatibler, Konyahlann hü kumete şükranlanm, şeker fabrikasuun ve pancar ziraatinin Konya için ehemmiyetini belirttiler. Şeker Şırketi umum müdürünün verdiği ızahata gbre, 1954 yıhmn dünya ölçüsünde şeker tekniği bakımından en yenı ve iîeri tesisleri Ulebesi Basvekil Adnan Menderese buket vertrken bu fabrikada kurulmuştur. Günd» ortalama 1800 ilâ 2000 ton, senede 200 000 ton pancar isleyecek ve 30.000 ton kadar şeker imal edecek tir. Fabrikayı kuran şirketin sermayesi çiftçi parasile halk parasının iftirakinden meydana gelmiftir. BajvekiHn nutko Müteakıben, tezahürat arasında kürsüye gelen Basvekil Adnan Men him merkezlerinden biri olan tarihl Konyanın bugün dt Türkiytnln b«l kemiğini teşkil edecek kadar bir ehemmiyet arzettiğini belirtti re Konyayı bu ehemmiyeti il» anlamak r» onun işlertni bu ehemmiyet çapında başarmak, millet iradesile iş başına geçen hükumetlerin İlk varifelerinden olmak lâzım gelir» dedi. Yapılmskta bulunan işlerl üç mühim baraj, üç modern tuğla ve kiremid fabrikası, bir et kombinası. bir jeker fabri Arkan Sa. 6. Sü. 2 de Belediye, Kt ve Balık Kurumu ıle müştereken, onumuzdeki kış aylarında et fiatlannın ucuzluğunu muhafaza edebilmesi içın luzumlu tedbirleri almaktadır. Bu aıada Et ve Balık Kurumu Ankara ve Konya kombınala: mda et stokuna başlamıştır. Kurum, teşvık maksa ORMANCILAR Ormancılık semineri delegeleri dun âbıdedıle müstahsıle prim ve avans da leri ve müzeleri gezmişlerdir. Resimde, delegelerden bir kısmı Arkası Sa. 6. Sü. 1 ie Arkeoloji Müzesinde gorülmektedir. Celâl Bayar Izmirde Comhur Reisi biiynk törenle karsılandı İzmır. 19 (a a ) Reisicumhur Celâl Bavar, bugun beraberınr''e Mılli Murlafaa Vekili Ethem Menderes. Denızlı meh'usu Dr. Baha Akşıt, B?şvekâ]et Mu^tpşan Ahmpd Sqhh Knrur Başvavpri ve Yaveri bulunrluğu h^lHp ııcakla Ankarad?n ç°hrimizp e^lmiştır. Hiir Dünya Maliye Vekiüeri konferansı Was1ii?i s^»nT*a yapiîacak t o pl a n tıda Türkiyedeki maK durum da müzakere edilecek Wa*hington 1» (AP.) H«r dünya Maliy» Vekilleri gelecek cuma günü alb gün lürecek biı konferant akdetmek için buradt toplanacak ve Asyanın balta zirmemif ormanlanndan NewYork'a kadar komünizmden üstün bir hayat terain edecek bir hür dünya Arkast Sa. 6. Sü. 5 t« Kıbro 4şkım görüşülmesi şüpheli Edetıin memleketimizi ziyaret edeceği vc Kıbrıs hakkında göruş teatilerinde bulunacağı bildiriliyor I Ankar», 1» (Telefonla) lngıliı Hancıye Vekili Mister Eden'ın Turkiyeye bir ziyaret yapacağı bildı, rilmektedir. Henuz tarıhi bilinmiyen bu zıyaretinde Eden'ın Türk hükumet adamlarile OrtaDoğu ve Kıbns meseleleri hakkında görüş teatilerinde bulunacağı tahmin edilmektedır. Birleşmi; Milletkr yartn toplanıvo» New York, 19 (TH.A) Bırleşmış MılletUr Genel Kurulu sekizinci devre toplantılannı yarın vapacağı son içtım» ile nihayetlendırecek ve salı cünu 9 uncu devre toplantılanna başhyacaktır. Bırleşmış Milletler Genel Kurulunun yeni ıçtıma dsvresinde Yunanistanın talebi uzenne Kıbns meselesinin müzakere edilip edilmiyeceği henüz belli değildir. Gündemi hazırlamakla mükellef bulunan komisyon Yunanistana bu adayı ilhak etmesile alâkalı teklifinin gündeme alınıp alınmaması hususunda rey verecektır. Yeni içtima devresı arıfesinde Arkası Sa 6 Su 6 da nalar bîvrakiarla «u^İPtrnekte Hı. Gene bayraklana ve cîallarla süsİPnmış olan Cumaovası hava aİBnı sehirrien ve cıvaHan a»l"n cok kalabalık bir vatandas t^pluluğu ile çevreipnm'* VıuHvnuvoHu. Reisicumhur «sat 16 45 te alkıs Arkas\ Sa 6 Sü 4 te 1 •A Mısır Suriye Yugoslav Devlet Reisi konuşmasında görüşmeleri NATO'ya ve Baikan Pakfına da temas etti Mısıra gidip döncn Suriye Başvekilinin Müslüman Kardeşler hakkında görüşmeler yaphğı bildiriliyoar Kahire 19 (T H A ) Suriye Basvekıli Said El Gazi ıle Suriye Erkânı Harbıyei Umumiye Reisi Albay ŞuWeyri bugün ani olarak ve hususi bir uçakla Kahireye gelaaişlerdir. Suriye heyeti, Kahireye muvasalatından kısa bir müddet »onra, Başvekıl Cemal Abdülnasr ile der Arkası Sa 6. Su. 3 de Belgrad 19 (RAP) Yugoslavya Reisitrumhuru Tıto, Ostronzo kasabasında 350 bin kişilik bir topluluk önünde yaptığı bir konuşmada muhtelif siyasi meselelere temas etmiştir. Tito, Almanyaya hükümranlığınm ve silâhlanma imkânınm verilmesini istemiş ve «Yugoslavya Almanyayı zincirlenmiş olarak görmek istememektedir» demiştir. Bundan sonra Tito, memleketinin NATO'ya aza olması teklifini reddetmiş ve «Atlantik Paktı gittikçe siyasî bir renk almakta, komunizm ile bir mücadele halini »lmaktadır» Tito dün 350,000 kişiye hitab etti demiş ve şöyle devam etmiştir: «At lantik Paktı ile yalnız askert bir tecavuze karşı açılmış olan mücadelede sulhu korumak için igbirlifi yapabiliriz.» Baikan Paktrna da temas eden Yugoslav Devlet Reisi, bu paktın ideolojik bir rengi olmadığını belirtmiş ve «Bu pakt hududları ve sulh içinde hayatları konımak hedefini güden bir gruplaşmadır» demiştir. Rus tecavüzfl tehlikesinin azaldığını da söyliyen Tito, Rusyanın göstereceği iyi niyetli hareketleri İKİ KARILI CUMHUB BAŞKANI Endonezyanın Müslüman Cumhur Başkanı Dr. Soekarnoiyi karşılayacağını belirtmiştir. nun kendisine dört çocuk doğuran kansı Fatma VVati'nin üstüne 5 çocuğu olan dul bir kadınla evlenmesinin halk arasında iyi karşılanmadığını bildirmiştik. Endonezya Kadmlar Bırliği, Cumhur Başkanını ikinci karısından ayırmağa çalışm aktadır. Resmimlz, Dr. Soekarno'yu ilk karısı Fatma ve cocuklarından biri ile bir arada gös termektedir. ÇOCUKLAR ARASINDA MtSABAKA Evvelki gece Açıkhava Tıyatrosunda Motörlü Taşıt İşçilerı Sendıkasının sünnet duğunü yapılmıştır. Resmımiz, bu eğlence dolayısile kız ve erkek çocuklar arasında tertıb edılen musabakanın birincile rini gostermektedır. Fener Adaletie, Galatasaray da B.Sporla berabere kaldı Baikan Askert Paktı Türk Yunan ve YugMİav Erkânı Harbiyei Umumiye Reisleri arasında görüşmelere bugiin Atinada başlannor Dokuzlar konferansı 27 cylulde toplamyor İngiltere tarafından alâkalı memleketlere davetiye gönderildi Londra 19 ( A P ) 27 eylulde Londrada dokuz memleket arasında Almanya meselesıni müzakere etmek içın toplanacak olan konferansın davetiyeleri ev sahibi sıfatile Ingıltere tarafından alâkalı memleketlere eonderılmıştır. Dıs îçleri Bakanlığına mensub bir cözcü. davetiveler dün akşam gönderilmiş olduğunu bıldirmıştir VÂ VÛ'nun sürükle>iri bir Konferansa iştırak edecek olan üslübta hazırladığı aşk, macera delegeler 27 evlulde toplanacaklarve seyahat romanı, dünkü sa da, çahşmalara ancak ertesi güsa\ınıızdaki kısmın hülâsasile nü ba^lanacaktır. birlikte, bugiin Davetive gönderilen memleketler, Fransa. Birleşik Amerika Kanada, Italva. HblanHa Belcıka. Lükscmburg \e Bntı Alrnanvariu Konfelansa Inciltere de tabıatıie îştirak etmektedir. Atina 19 (T.H A.) Türk, Yunan ve Yugoslav Erkânı Harbiyei Umumiye Reisleri yarm burada toplanacaklardır. Birkaç gun devam edecek olsn bu goruşmelerde her uç memleketin Erkânı Harbiyei Umumiye Reisleri, Balkar. askeri paktı ıle NATO arasmdakı ışbırliğı meselesıni göı üşeceklerdır. Goıüşmeleun sonunda resmî bir teblığin yaymlanacağı bıldirilmektedir. Dort profesyonel kulüb dün Fenerbahçe stadında karşılaşmalar vapmıslardır. Fcn^rbahçc ıle Orecneral Baransclin harekcti Adalet 22. Galatasaray ile Bevoğluspor da 11 berabpre kalmışlardır. Yukandaki resimde Gala j Erkânı Harbıveı Umumıye Reisi Arkası Sa. 6. Su. 5 te feear&y Beyoğlıupoı macına aid bir enstantane gorulmektedir. Yeni tefrikamız ıooı KUYU 2 nci sahifemizde Ba?! mailarrta #tık«t meobumyeö devam edıyor GMeteler «ETİKET» MESEL£SI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog