Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

30 uncn yıl sayı 10.808 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf Teigrai ve mektub «dreri: Cumhuriyet, t*t« n bul Posta lcutusu tstanbul No 246 TeJefanlar: Dmum) SaotraJ Nuzoana: 24298 Yaa İ»lerl 2429» Matbaa 24290 linmetall 1 5 tlikli lıesab maklneleri fctfr. 10 tuşludur. Alr.eaklı bâkije verir, yazılan sayı vte k^n^.v^kun riaima gözle | gcgfiîebılir. Toptan satış: RÎa'f^ll Aluf Perşembe 2 Eylül 1954 Vergilerin ıslahı meselesi hükumetçe ele almdı Sermayenin arsa ve bina spekülâsyonuna gitmesini önlemek için de tetkiklere başlandı Cayrimenkul ahm, saUmtna aid hükümterle, bina ve araxi tekrar tethik mevzuu yapılarah yeni esaslara Ankara. 1 (Telefonla) Verilen habere göre Başvekilin Meclısın açılışında okuduğu hukumet proşramında derpiş edılen ıktısadi ve malî meseleler, esas olmak uzere hükumetçe hazırlanan ıktısadi programın tatbıkına gırışılmiş bulunmaktadır. Bu cumleden olarak: 1 Kredı meseleleıı banka umum müdürlerinin yaptıkları toplantıda görüşülmüş ve üzerinde mutabık kalınan yeni kredi politikasının tstbikma başlanmıştır. 2 Vergilerin ıslahı meselesi Maliye Vekâletince ele ahnmış bulunmaktadır. Bu arada Gelir ve Kurumlar Vergi 1 i.yi memleket realitelerine. Hovlof ihtivnHarma ve vergı leri m>mist>t TooiıtoloHne devlet ihtiyaçlarına ve vprei • ıııııııınıııı +*m vergileri Hususi muhabirimizin ucakla jçönderdifi resim: Bclrradda Mareşal Tito caddesi, Turk ve VugOaia bayraklarile susleni\or prensiplerine göre tadıl ve ıslah edilecektir. Arkası Vekillerin Vilâyette diinkii toplantıları Basbakanrn reislijrinde yapılan toplantıda muhtelif Vekâletleri alâkadar eden işler görüşüldü Başvekıl Adnan Menderes, bersherinde Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol olduğu halde dün saat 19 00 da Vılâyete gelerek şehrimizde bulunan Vekillerin de iştırakile Vıır toplantı yapmıştır. Basvekıhmız toplar<tıda, muhtelif Vekâletleri alâkadar eden işler hakkında ilg'lı Vekillerden izahat slmış ve görüşmelerde bulunmus,tur Başvekilimız. hurada, yann mem lekefimize gelecek olan Irak Kral Naibi Emır Abdülilâhı karşılanıak üzere yapılan hazırhkları gözden geçumıştir. Üniversiteye bu I yıl 3070 öğrenci alınacak Korede harb ölülerinin Sa 3. Sü 5 te Namzed kaydına 15 eylul çarşamba günü başlanıyor miibadelesi Tarihte eşi görülmemiç mübadeleye dün başlanıldı Panmuajom 1 (AP.) Korede bu sabah tarih boyunca eşi görülmemiş bir mübadeleye, harb ölülerinın teatisine, baslamlmi} ve komünistler günün erken saatlerinde müttefıklere 193 Amerikalı ve milliyetleri teşhıs edilemiyen diğer 7 askerin cesedlerini teslim etmişlerdir. İade olunan cesedler, Rus yapısı 8 büyük kamyona yükletilmıştiPatmunjom'da mütareke hattını geçen konvoyun başında beyaz boyalı bir Amerikan refakat jeepi bulunmaktaydı. Ask«rlik tarihinde bu cinften i)k mübadeleyi teşkil eden bu cesed teatisine, Amerikan ordusu «operatiotı Glory» adını vermistir. Cesedleri tesellüm eden Amerikalı askerler, beyaz eldiven giymişlerdiBazı Kuzey Korelı ve Çinli subaylarla, kamyon şoforleri ise yüzlerine gaz bezinden maskeler takmışlardı. Cesedler, su geçmez cinsten branda bezine sanlmıştı. Ba^vekil Adenauer Kahve ıçrrKen îstanbul Üniversitesi gös dönemi yabancı dil imtihanlan 15 eyluHe başlıyacaktır. Bu imtihanlara gireeek olan öğrendler dünden itıbaren harçlannı yatırmaya beşlamışlardır. Diğer taraftan, bu yıl Üniversiteye alınacak olan öğreneilerin namzed kayıdlan da 15 evlul çarşamba günü başlıyacaktır. 19511955 ders yıh için Üniversitenin muhtelif fakültelerine 3070 bğrenci alınacaktır. Fakültelerin bu seneki kontenİanı şu şekilde tesbit edılmiştir Tıb Fakültesi FK.B sınıfına 300. Diş Hekimliğı F K B. sınıfına fiO. Eczacı okulu F.KB sımfma 80. Hukuk Fakultesine 600. Fen Fakul tesi lisans dallanna 360. Fen Fakultesi kimya mühendisliğı sube ( siae 50. îktisad Fakahes^ne 50» v» f Orman Fakültesi FK B. sınıfına 60 . Arkası Sa. 3, Su. 6 da , Celâl Bayar dün akşam Yugoslavyaya vardı Cumhur Başkanı Rijeka'da halkın coşkun tezahüratile karşılandı Ftijeka 1 (HUFUSÎ muhabirimis Nuvan Yiğıt bıldırıyor) Cumhur Baskanımız bu akşam, Bıjeka lima nmda Buvuk merasımle karşılanmış ve Yugoslav toprakUrma ay3k basmıştır. Karşılama töreni Keisirumhunımıızu hnmii olan Savarnna BPTTIISİ, rlıımen suvunda 4 Türk ve 2 Yugo'lav muhribı ile saat 12 6f RIJPVS krirfezine eirmiş ve saat 16,30 da iç körfez ağzma varmrşlır. '•** ' " ~ * ~ Bu esnada Yuaoslav uçaklan, Savarona uzerinHen ucarken, Yugos'av detrz birlıkleri He prova piz^mında, erlpr çimarivada eemimizin sancai'nrlan gpçerek Devlet Re isimizi «el5mlamışlardır. Liman aezına varıimra sahil bataryaları 21 atım selâm topu ile Feisicumhuramuza selâm vermiş, S^vpron? Ha Yueo«Jav topraklanıu 21 atım topla selâmlamıştır. Irak Veliahdı bugiin geliyor Batı Almanya tam egemenlik istedi Adenauer hükâneti dön neşrettiği tebliğde, işgale son veritaelidir, diyor İzmir, 1 (Anka) Bugün şehrimizde bir yaralama vak'ası olmus, 99 yaşındaki bir ıhtıyar hiç bir sebeb yokken 11 yaşındaki bir ! çocuğu ekmek bıçağı ıle yaralaBonn 1 (A.P.) Adenauer hüBonn hükumeti, Fransanın Avmıştır. kumeti bugün batılı devletlere mü rupa ordusu plânınj reddetmiş olHâdise. Akıncılar caddesind» geç racaatle. Batı Alraanyanın eğemen masına rağrnen, Avrupa birlığini mış ve 99 yaşındaki Huseyin Camliğinin derhal yeniden kurulmasını desteklemeye devamı taahhüd etcılar, evınin önünde oynamakta oıstemiştır. lan 11 yaşındaki Arif Gülmez isim Arkası Sa 6, Sü. 6 da Kahirede corüşmeler başladı, li çocuğu ekmek bıçağı ile bacaNew York. 1 (THA.) New riki ile Kıbns meselesini görüsmeMısır hükumetinde değişiklik ğından yaralamıştır. Yakalanan 99 York Tımes gazetesinin muhabıri ğe başladığı zaman Türkıye deleoldu luk carıh hakkında takibata geçil ne gore. Tuıkıye hükumeti. Bır gasyonu, Adanın Yunanistana ilKahire 1 (AP.) Mısıra külli miştir. leşmış Mılletler Yunanistanın tah Arkast Sa. 6, S ü . lde yetli Amerikan iktisadî yardınu teşmili bahis mevzuu olup dün geoe B. Amerika ile Mısır arasmda bu konuda resmi müzakereler başlamıştır. Fakat, anlaşüdığına göre BaçbaBir hac yolculujrundan ziyade propaganda gezisine çıkan kan Nasır hükumeti hâlâ Amerikabu ziyaretçilerin birbirine itimadı ohnadıği görülüyordu dan askerl yardım kabulü hususundan çekinmektedir. Zira Kahir* Ankara, 1 (Telefonla) Ankara Bunlar Hacdan dönen ve uçakları hükumeti, böyle bir yardımm Mıhava meydanına inen çift motörlü na benzin almak için Ankaraya sın Batıya aşın derecede «ıkı bağbir Sovyet uçağınm acayib kılıklı uğnyan Rus hacıları hii. larla bağlayacağından korkmakta21 yolcusu tam 85 dakıka TurkiSovyet sefarethanesıne bağlı me dır. Ankara, 1 (Telefonla) Ordu nun yaratma kabiliyetini teşvik ve \enin hür havasını teneffüs etti. Arlcas* Sa 6. Sü 4 te Sa. 3, Sü. 5 te muzun her branşında yenileme ve arttırma gayesile eğitim programla Amerikanın Mısıra yapacağı yardım 99 luk bir ihtiyar 11 yaşındaki bir çocuğu bıçakladı Ankaraya gtlen Kıbrıs heyeti >••" • T Türkiyenin Kıbrıs dâvasında kararı I I Arkaai Sa 6 Sü. 5 te Bir Amerikan gazetesi, Türkiye, Yunan teklifini reddedecektir, diyor Rus hacılarile hava aianında mülâkat İranda tevkif edilen Rus casuslari Ordu komuta heyetinde gençleştirme hareketlerî Kilidtaşı tatbikatı Tiirk ve Yunan uçaklan diuıkü harekâtta bü>*ük faaliyet gösterdi Emir Abdülilâh (Bura daır haber 2 ncı sahıfededn ) Ankara İzmir bisiklet yarısı Kızılcahamam 1 (aa ) (Anadolu Ajansrr.ın yarışı takib eden ÖZBI ravıhabirı bılcirıvor): Beden Terbıyesi Umum Mudürlüğu Bisiklet Federasyonu tarafmdan bu sene üçüncu defa olmak uzere tertıblenen Ankara İzmir bisiklet yarısına bu sabah Ankaradan ba^lanmıştır Sehrın ıcınden toplu bir şekilde gpçen bı^ık'ptçıleı şehrin dışma ç ktıkları zaman bııbirleıını bırakmak için ataklara baslamışlardır Bu arada EskisehirhlerİTi kuvvetli ıtakbrı bazı bisikletçıleıin gerile~nesine sebeb olmuştur. Tlk mrrhale'İP olan Kızılcahamadoğru bısıkletçılcr buyük bir •tle ıleııemı^lprriır nK=ır2Psekz» yokusuna celindığı zaman bı^tçiler bırsz dsha bırbırlerınden vrılnağa baslami'lar. valnız üç bi'kletÇ) birbırlerine çok yakın medje bulımuvordu Va^ivet Ki7ilrnhRmama kadar hio 'ısmemı? ve E^ki'ehırden Saıd 'Ki7ilcahamama biıinci girerek Jın ılk mrrhalesmi kazanmağa nıuvdffak olmu^tur. Arkası Sa. 5, Su. 3 te «Bahçeden Bir Adam Girdi)) İzmir, 1 (a a.) Mıllî Müdafaa Vekâleti İzmir Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Dün gece yansından itibaren bilfiil başlıyan Keystone (Kilidtaşı) tatbikatı daha ziyade Yunan topraklan üzerinde cereyan etmistır. Bir taraftan bu bdlgedekı kara harekâtı inkişaf ederken, diğer taraftan müttefik kara ve deniz kuvvetl«rine mensub uçaklar Türkiye ve Yunanistandaki harekâtı havadan desteklemişlerdir. Struma nehri bölgeleruıi büyük bir yarma ile tehdıd eden düşman kuvvetleri, 28 ind Yunan ve 6 ncı Amerikan hava kuvvetleri tarafından dovülmüştür. Türk topraklarında mevzilerini muhafazaya d>»vam eden kuvvetlerin harekâtı, birinci ve uçürcü Türk taktik hava kuvvetlerinin muhtelif çıkışlarile havadan korunmuştur. Hava harekâtı, Türk ve Yunan F84 C Jet uçaklan, CorSea uçak gemisinin Banshees ve Co\ı?ars tipi uçaklannı ılıtıva eden Jet ve pervaaeli uçaklar tarafın<lan yapılmıştır. BıiBıınün en bihiık ha^kâtı rltişmanın YUÜMI »oDraklarında vaptı Bunların sa>isı 300 ü gecti, aralarında hava subaylan var Tahran 1 (A.P ) Başvekil Zahıdıve bağlı askerî istıhbarat teşkılâtının veni ve büvuk bir casus şebekesını meydana çıkardığı sbylenılmektedır. Haberlere aöre şimdıye kadar hukumet aleyhinde fesad kuran 300 den fazla şahıs tevkif edılmiştir. Bilhassa hava gücü mensublan •rasmda bir haylı tevkifat yapıl«uştar. Gerek Tahrandaki evlerinde gerekse başkent civarmdaki garnizon larda tevkif edilen hava gücü sukomuta heyetıni gençleştirme ha n hazırlanması hususunda bir mü baylarının sayısı açıklanmamıştır. Askerî istıhbarat teşkılâtı mahâUereketlerine devam edılmektedir. Arkası Sa. 6. Su 8 de Arkast Sa. 6, Sü. 1 de Bilhassa emekliye aynlan albaylann yerıne genc ve daha kücük rütbede gubaylar alay komutanlığına getirilmekte, böyleee ordunun dinamizmi temin edilmektedir. Bu arada, albaylara tugay, tuğgenerallere türoen komutanlıklan verilmektedır. DOĞU BÖLGESİNDEN RÖPORTAJ Diğer taraftan, ordunun moral eğitimi son derece ehemmiyetle yürutülmektedir. Bu eğitimin tatbikatmda başarı gosteren komutanlar, Erkânıharbıjei Umumiye tarafından mükâfatlandırılmaktadır. Gaçenlerde İkinci Süvari Tümeninde yapılan moral eğitim tatbikatı çok basanlı geçmiş ve bu başan dolayısile tümen komutanı Tuğgeneral Hamdi Gülsaytn 1000 lira ıle ve üsteğmen Kaya Özhanın da rütbesile mütenasib olarak mükâfatlandınlmasına karar verilmiştir. Erkânıharbiyei Umumiye, ordu Doğuda eğitim gören y e d e k subay ve erleıie bir konuşma Röportajı yapan; ŞaHab Balcıoğlu Avrupa ett sıcak gününü yaşadı Londra 1 (a.a.) Avrupanın ba zı kısımlarında bugun hararet dereeesi 32 yi bulmuş ve İngıltere gibı bir çok nıemleketler <n sıcak ? giiıılerini yaşamışlardır. Londrada hararet dereepsi gölecc]p 28. Vnsnarla 27, RcınMc 30. Parı«to ogle vaktı 28, La Haye'de 27 derece olmuştur. Pek Yahtnda "Cumhuriyet,, te PERİHAN ZORLU'nun macera dolu yeni eseri ledek crler bir bazukaııın kuilanılma'mı ofrenİMirlar ii k.oıf(YOZVM 6 nct lahıjede) Arkas\ Sa. 6, Sü. S de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog