Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

19 Eylul 1954 CUMHURtYET UN EYLÜL 23 Eylul Perşembe Açacağmız akşamına MERKEZİMİZ'de En az 300 lîralık. açılış 4.210 3 ay vadeli tane kalan hesabla hediyelerimiz olan ve ancak ALTM MADALYALARDA Alabilirsiniz VE 3 kur'a mımarası ile de EYLÜL ÎKRAMİYEMİZ olan BOSTANCIDA'ld Dayalı, döseli, dikij makinesi, bux dolabı Q • • mevcud PERSEMBE B A HÇ E L İ kejidesine iştlrak edebilirsinlı. E V Merkezimız Her dahil biitün şube ve ajanlarımzıda b i r kur'a numarasi mevrud veya açtıracağınız hesabla 1 0 0l i r a y a 23 almak guretile 30 EYLÜL tarihli keşidemize katılabllirsinlz. D 1 K K A T : EYLÜL ikramiyesi için son para yatınm günü U I Alman Malı Her çeşil »e boyda T Eylul Perşembedir. HERFORD MR AI A KL Yatık tip motör tekniğjnln en son hususiyetlerini halz az devırlı otomatik cebrî yağlama tertibatlı Dizel nıotörleri. RESİM T EBRt K KART POSTAL loptan «ait$ icri: Her Pazar Cac drvam «diyor. Pazarlarınuı Rumelihisar Bat Gatinoıund» gcçirmenitt unutmayın. Necip Bey bağ gazinosunda m Boğaziçinin en neşeli eğlence yeri Bugün Gündüz BUYUKDERE Isttmbul Yayınevi Sirkeci Sok. 1/2 Hoca Pa«a Camıi KIZKULES1 Salaoak Plâ| gazinosunda bngiin gündttz Devam etmekte olan her haftakl muazzan» proıtrama tlâvelen bir cok fOrprltler (ve BAL ARILARI'da) blrükte slıleri bekHyoruı. ITRENCEOTLARINIZ1 BEYAZ PARK'ta Perihan Altıntfağ Sözeri konseri Şantöz ve dansöz KETY DALMAZ Elen okuyucu MARUŞKA Halk Türküleri okuyucusu SÜHEYLÂ PANSELER. Sürprizler Şantör Arif Gürmen ve Akşam Rüzgârı dans ve caz orkçstrası. Fiatlarda azaml tenzilât. MWk K adı köy Blfe. I BAYANLAR I BİÇKÎ DİKİŞ YURDU AyhanBinatErsân Mağazılanndtn taksitle hemen temln ediniz. 5ık, sağlam. bol çejldler. 1 Fatih. Atikall 189 telefon: 14262 2 Fatih Eıki ali 104 Telefon 12839 rarif, DERMOJEN PİŞİKLERE KARŞI • Kayıdlar devam edij'or. I Adres: Kadıköy Altıyolağzı. II Yalnız oturan bir beyin ev hizmetlerinl yapacak, ev hızmetlerıni mükemmel bılen kabiliyetli genc olmıyan ciddi bir bayan aranmaktadır. Muracaat : Her gun 14.30 15 Beyoğlu Rumeli Han No 6. Telefon: 43773 MOTÖR • Fikri T. Kardeşin 6 ncı kere yaymladığı 28 foımalık bu kıtab: Motor knrılan ve Sanat okulu öğrencilerine, tamircdere, ehliyeyt alacak foför adaylanna, motor bılgilerini her bakımdan tamamlamalan için, 308 resimle ve gerekli konular ilivesıle hazırlanmıştır. Bomontide F. T. Kardeş Oto Kursunda Ankara caddesinde Inkılâb, Istiklâl caddesinde Kitab Sarayı ve Haşet Kıtab Evlerinde satıhr. Fıaü 650 kuruştur. T Aile Biçki Dikiş Yiırdu Talebe Kaydına Bajlodt. Yıllarca Yurd idare etmiş. tanmmıg ve takdır edilmij olan Nimet Erim, tecrübell ve en ileri metodüe bıçkı, dikiş, ev işleri, şapka, korse, boya vesair derslerini talebesine kolaylıkla gösterir. Mill! Eğitimden tasdikli diploma verir. Adres: Beşiktaş Şairnedim Cad. Başaran Apt. No. 63 f Rami Küçüköyde. Küçükköy Basma Fabrikası iein bir NIMET ERIM Bayan Aranıyor AMERIKAN DERSHANESI İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA. MUHASEBE ve SPOR derslerine 4 ekim pazartesi günü baslanacaktır. Kavıdlar vapılmaktadır. SULTANAHMED. ALEMDAR Cad. 23 Tel: 21737 Teknik Müdürle Bir İdare Memunı aranıyor. Taliblerin tekliflerini şahsan veya yazı ile Fincancılar Mahmudiye Han No. 8 de Mehmed Karahalile yapmaları Teleion: 29448 HERFORD marka 40 beygirlik motörlerimiz gelmiştir. Diğer takatteki motörler kısa zamanda teslim edilir. Ayrıca: 100 beygir H E R F O R D ve 233 beygir G R O S L E Y marka Dizel motorlerimiz mevcud olup teslime âmadedir. Veysel Sald Akbaşoğlu Kardeşler Kollektlf Şirketi Galata Kürkçükapı Yelkenciler Cad 165 İstanbul Telgraf Uçler Telefon: 42273 43863 DERMOJEN YARALARA KARŞL Fabrika Arsası Aranıyor Topkapıda. etrcihan veni açılmakta olan Bulvar veya mevcud asfaltta üc üâ dört bin metre arsası olanlarm, caplarıyla. Galata Kardesim sokak. Bereket Han kat üc No 19 a müracaatleri İ^^HHBH^Hİ B A N K Â L Â R'a DERMOJEN SİVİLCELERE KARŞI Elverişli Yonus ile Pendik arası asfalt yolda denize nazır ıtraz edilmis villâ arsaları toptan satılıktır. Mektubla müracaat A. Hanciyan. Galata Bankalar caddesi Ünyon Han 24. Tel: 40233 Deniz Kenarmda Arsalar Plâja ve 50 metre genişliğindeki Avrupa Bulvan asfaltına 1 dpkika mesafe de ve büyuk plâj. gazino. paviyon inşaatmın yamndadır Elektrikli trenle Sirkecıye 20 dakikadır. Deniz kenarında arsa arıyanlar iç.n cidden kaçırılmıyacak bir fırsat olup bu civardaki arsalar gazetelerle ilân edilmeden satıldığından belki de bir öaha boyle bir satışa rastlamanız tnümkün clmıyacaktır. Floryadan sonra gelen bu şahane sahillerde ELEKTRİKLİ TREN'in ikmalinden evve' sizin de bir arsanız bulunmalıdır. Ailenizi kolay ve emin bir saadete ulaştırmak ısterse niz 67 ay sonra birkaç misline dahi bulamı vacağmız bu arsalardan hiç olmazsa bir tane almak fırsatını kat'iyen ihmal etmeyiniz. A S F A L T VE T Ü R K İ Y E J O K E Y K U L Ü B Ü Tezgâhtar Aranıyor Yünlü. ipekli ve pamuklu satışı yapan mağazamız için tezgâhtar aranmaktadır. ASTAS Alım Satım T A S Yenicami caddesi 27 29 numarada müdüriyete müracaat edilmesi. İstanbul Ât Yanşlarımn Son Haftası BU PAZAR İSTANBUL BÜYÜK HANDİKAPI KOŞULACAK Bu hafta İstanbul At yarıslarmın son haftasıdır. Cumartesi ve pazar yarışlara gidiniz. Büyük Diikkân, Depo ve Yazıhaneler Galata Bankalar caddesi vakmında pek vakında ikmal edilecek yeni insaat katlan tercihan büvük müesseselere kiraya verilecektir Zemin altı depo 5X16=80 metre kare. zemin kat dükkân 400 metre kare 1 incı kat 340 metre kare, II. III İV üncü katlar her biri 225 metre kare. toptan veva her katra tamamı avrı a\Ti kirava verilecektir Müracaat Tel 49831 Bay Lütfu Erkip. İstanbu! An inşaat Müessesssl Müessisi Tahsin Karaka Adres: Beyoglu İsükiâl Gadilesi 258 Elhamra Han kat I. No. \. Te!: 42740 Satılık D e k o v i l Rayı Müracaat (Posta Kutusu No. 28 İstanbul. K Telefon No. 20920) Beyoğlu, Tozkoparan Perapalas arkasmda Camadan So No 19 21 23 25 dörder katlı dört büyük kârgir bab evlerin ikinci arttırn.ası 23 9.1954 Perşembe günü saat 11 12 ye kadar Yenipostanenin ikinci katında icra da'releri sati^ salon\ında yapüacaktır Fır^tı kaçırmayınız Dikkat: Fırsattan isfifade ediniz. ••^^^••••••••••H rc ou u . ıa l n r Parsellrr 150 200 300 metredir. Metrekaresi 7 9 liradır. Daha e\Ael arsa araştırma ve mukavesele ini yapmış olup da arsalarımi7in güzelliği ve •jcuzluğu hakkında tam bir fikre varmıç ola rak arsa kapamak istiyenl<;rden YALNIZ 50 LİRA KAPARO ALTNFR B.Helin mütebakisi takrir verilırken tahsıl edılır. Arsalara gıdiş 19 Evlul PAZ^R. 20 Kvlul PAZARTESI. 22 Eylul ÇARŞAMBA GUNLERI Müessesemizin önünrien 10 da Beyazıd Elcktrik Sirk tinin önünden saat 10 1a hareket edecektlr. Otobüslerimizin on ve orkalannda ÜSTA NBUL ARl IKŞAAT MUBSSfcSESİ TAHSİN KARAKASLI) yazılıdır Milessesemize tnür» caatle ücretslz otobüı yer numarası alınman İstanbul Sanayi Odasından: İmalâtında Karabük saç ve demir mamulleri kullanan sana>icilerin nazarı dikkatine: 1954 vılı dördüncü 3 aylık sac ve demir tevziatmdan «»ydtlanmık UteyenUrln «n gec 10 «kim «54 tarihin» k«dar lüzumlu vesaikle Odamıza müracaatleri. (12810) istanbul at yarışlannın son haftası zengin proaramlan ve bütün atlarn iştirakile çok h»v«<:apl olacal.tır. Zevklı bir hafta sonu tatili geçirmek için at yarışlarına gidiniz. Yarışlar Pazar gün l « i 14.80 da baılar. ^ ^ ^ ^ ^ İSTANBUL HİPODROMU BAKIRKÖY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog