Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ALTı 19 EyTâi 19T)4 Bazı mallara etiket mecburiyeti kalkıyor (Baştarafı 1 ncı sahtfede) | masrai unsuru maliyete ithal edi Almanya meselesi, Avnıpa İstişare Meclisine aksetti CBaştamf\ 1 inci •sahtfede) belirtmljtlr. (Baştarafi I tnct sahifede) olan bu tüyük rr.illetin makus tat Eg« adalan, «adece yiyecekEvllyaoğlu ırttteakıoen malların kontrolu ve gerekse kât ılemez.) (Baştaraft 1 inci sahifede) melinin atılması münasebetile söy lihini yenerek onu saadete kavuşlerini değil, iome sulannı dahi Ana Türkiyeye ühakı için son günlerde, hadlerı dışında kalan ve belediye(b) paragrafının (f) bendi tanaakurulan bir cemiyetin temsilcileri ledği sözlere karşı Istanbulda çıkan turmaktır Bunun yani başında asıl doludan temin ederken, Kıbru na faaliyete geçen teşekküllerden söz ler tarafından etiketlere alış ve sa men kaldınlmıştır. yiz. Türk müslümanlarmdan da si bir gazetenin tyapılacak fabrikalar mühim gayemiz ise, bu topraklarda sıl Yunanistana ilhak edilebilir? açmış, bir ara kendileri daha evvel tış fıatlarının yazdırılması salâhi(c) paragrafının (b) bendi kalzin vasıtanızla maddî ve manevî 14 mü, 16 mı; yoksa 20 mi, istihsal mevcudiyet ve bekamızm teminaBoyle bir taleb, ona halkı için bir harekete geçmiş olmalanna rağmen. kapasitesi 400,000 mi, 500 küsur oin tını elde etmektir. Bunun içm de, yetlerinı veren hükümlerın kaldırıl dırılmış, yerıne şu metın konmuşyardım istiyoruz. ımihar olmaz mı?» diyerek adanın j Türkiye Millî Talebe Federasyonumi, yoksa bir milyon mu» gibi su dıs münasebetlerimiz ne derece gedığı yolunda yayılan haber bu ha tur: Vesikaya müstenid mahalli teBu taleb karsısmda Divanet tşleıktisaden de Anadoluya bağlı ol nun Ankarada bir «Kıbns Türktür» aller soruşunu, çimento istıhsali ü niş ve kuvvetli olursa olsun, bizım vayı birdenbıre heyecanlı bır hale amüls uygun ambalâj ve nakliye ri Reisi şunlan söylemiştir: duğunu anlattıktan sonra, Adanın, komitesi kurmalannm kendi faalizerinde guya bir türlü anlaşılama asıî kendi uhdemize düşen mesuligetırmış bulunmaktadır. cBu siyasî bir harekettir. Türmasrafları. askerî ve stratejik bakımdan Yu yetlerini baltalamağa matuf oldu ( kiyede dinle devlet işlerl aynlmış dığmı, söz birliği edilemediğini id yetin icablarını yerine getirmemia Tebhğin 2 nci maddesi şu şeBılındığı gıbj 944 sayılı koordinanistana değil Türkiyeye bağlı ğunu iieri sürmüş ve Federasyona j tır Biz böyle şeylere kan^mayız.» dia etmekte olusunu buna bir mi gerekır. Gayretlerımiz, dünyanın kilde değiştırilmiştır: nâsyon kararma Lstınaden Istanbul sal olarak göstermis ve devamla de bu tehlikeli zamanlarmda Türk orolduğunu belirtmiştir. tarizlerde bulunmuştur Bu söz>r Fakat karşısmdakiler direnmişDahili sanayi mamullerinin imaBelediyesı tarafından bundan on beş Kıbns Türktür KomiVsi Başkanı, üzerine topiantıda gaîeteci sıfatüe ler, ille yardım istemişlerdir. Bu miştir ki: dusunun ,kendı imkânlanmızla ayak gün once alınan ve mustehlik küt lât malıyet unsurlan ilende yayınKıbrısm Yunanistana iliıakmın Bir buluKduğunu. fakat bu tarizlerden nun üzerine Evüb Sabri Hayırlıoğlu « Bu şekilde neşriyat, bu eser ta durması ve fıer tehdide karsı lece çok ısabetli olarak karşılanan lanacak bir tebhğ ile tesbit edilelesmiş Milletler anayasasınm ruhu dolayı söı «lmak mecburiyetinde onlara su tavsiyede bulunmuştur: leri gözlerile görmiyenleri, eğer hazır bulunması gayesine matuftur.» yayınlanıncaya bir kararla kâr hadlerı dışında ka cektır. Bu tebliğ na da uymıyacağnu; Kıbrıstakt Rum kaldığım belirterek Federasyonun Başvekil Adnan Menderes bundan lArzunuzu hükumetimize bil mümkün olursa şaşırtmak ve bülan mallar vatandaşın da kontrolu kadar. malıyet unsurlan bakımınçosunluğunun adanın llhakı için Kıbns Komitesi Reisi Yıldrım Poy dirin ve yalnız Türkiyede böyle tün Türk milletinin malı olan bu sonra dış münasebetlerimizden de nu sağiamak maksadıle etık.et mec dan mutad esaslar gözönünde bukâfi sebeb teşkil etmiyeceğini mi razoğlu konuşrauştur. Poyrazoğlu, eizli maksadlı cemiyetler kunıla başanlan adets şüpheli gibi gö? bahsetmiş ve ezcümle şöyle demişfıatlan burıyeüne tâbı tutulmuştur. Bu eti lundurulacak ve malıyet sa'.lerle anlatmış ve Kıbrıs mesele birlik reisinin iddialannın yanhş ol mıyacağını da bilin. Sizinle fazla termek gayesine matufrur. Bu bü tir: ketîerin üzerınde toptancı ve pe bır senekk vasatıye gore hesablasinin Moskovanm bir tertibi oldu duğunu, onlarm bilerek veya bilmi konuşamam. mesgulüm.» yük başanlar karşısında Türk mil« Bugün, dünyanın en büyük rakendecıler malın alış fıatile sati| rıacaktır. yerek Kıbns davası aleyhinde bazı Üç temsild mebuslara başvurnyor letinin hakh olarak sevinmesi adeğunu söylemiş ve demistir ki: müdafaa teşkilâtı olan NATO camifıatını yanyana yazmak zonında 2 K'944 sayılı karara müstehareketler yapm:} olduklannı söy< Resmî bir istatistiğs göre, Dıyanet İşlerinden bir şey kopa ta kıskanılarak, yapılan işler bir asının ıçindeyiz. Eskiden Türkiyebırakıimışlardı. Bunun netıcesı o niden yayınianan 111 fayılı tebliğin Kıbnsta yaşıyan 400 bin Rumdan lemiş ve bunlara misal olarak da ramaymca, bu şahıslar. bu defa gölge altına sokulmaya, zihinlerde i nm müdafaası bir münakaşa konusu rak fıatlarda kısa zamanda ve bazı (k) bendi kaldırılmış ve yerine en aşağı 275 bininin müseccel ko birliğin bir beyanname ile Kıbrıs milletvekillerine ve bazı tanınmış bir istifham yaratılmaya, manası I iken bugün Türkiyemizin tam humallarda yüzde kırka kadar %'aran şu metın konmuştur: munist olduğiı, başlarır.daki liderin I Va'isine alenen teşekkür etmiş ol avukatlara başvurmuşlardır. İsmini kücültülmeye ve nr/Hemlestirilme j dudlanmızın üzerinde müdafaası bır duşme hareketi müşahede Satıcının grupuna aid kârdan alıMoskova ve Prağda yetiştirüdiği duğunu ve İnailiz gencliğine mesaj işittikleri Ömer Bilen ilk müra ye çalışılmaktadır. Bu gazetenin zi bahis mevzuudur. Hürrıyet ve isedılmıştı. ' yolladığıiîi belirtmiştir. Birlik Reisi caat kapısı olmuştur. Bizzat An hinleri kanştırmak için günese bal cıya bırakbğı bakiye varsa, bunun cırılçıplak bir hakikattir.» tiklâKerine âşık olan, güzel ve kahtnıktar ve nısbeti. Ancak, uzıın yıllardanberi hükuBaşkan, Yunan devletinin ann ı Evliyaoğlu, tekrar söz almış ve kara milletvekili Ömer Bilenden çık sürmek kabilinden yaptığı bu raman ordulan bulunan ve bizuıl ! , henüz konuşmasının başında «İngi öğrendiğimize gSre sabah erken sa neşriyata karşı hakikatleri bir defa 3 K 944 sayıh karara müsteınetler tarafından ekonomık sahada lık idaresinde dünyaya kötü b'r hakkımızda çok samimî (juygular Nureddin daha sabit kılmasını ve verilen ra izhar eder. Yunan ve Yugoslav milelıamış olan kararlar arasında bel niden yayınianan IV sayılı tebliğde ımtihan verdığini de misalleri ile 1 '.lz\erm Kıbrıstaki Vahsine genclik atlerde temsilcilerden yapılanlatmıg ve sözlerime şöyle «on namma teşekkür ettik, gene de ede Vaaz, telefonu açarak Ömer Bilen kamlann sıhhati üzerinde ısrar et letleri ile Baikan ittifakı içind» kı de en isabetlısı olan bu tedbir, aşağıda yazılı değişiklikler riz» deyince topiantıda hazır bu ile görüşmek istediğini bildirmiştir. mesini muhterem Anadolu ajansın vermiştir: mustehlık kutiede ne kadar mem mışbr: beraber olmaktan dolayı emniyet c Türk milleti, Türk «encliği ve lunan Kıbnsta münteşir Halkuı Sesi Bir müddet sonra îstanbul Palas dan rica ederim: nunluk yaratmışsa, bazı tuccar ve Tebliğin 2 n d maddesi şu şekilve gurur duymaktayız. En büyük gazetesinin Türkiye muhabiri Ta otelinde iki tarafın görüşmesi JTürk basını olarak sımdilik itidal esnaf arasında da o dereoe büyük de değiftirilraıştir: İslâm devleti olan Pakistanla sıkı Dünyada çimento sanayii keşfeve basiretle hareket etmevi ve fakat lât Taşer sert bir hareketle ayağa mümkün olmuştur. bır endışe ve hoşnutsuzluk mevanlaşrnamız vardır. İslâm ve Arab Vekâlet müfettişleri, kontrolörleFakat Ömer Bilen temsildlere dildiçinden 1950 yılına kadar mem kardeşlerimizle münasebetlerimizin bu vesile İle bir kere caha hakh kalkımış ve toplantıyı terketmiştir. zuu olmuş ve bunun neticesinde ri ve Vekâletçe yetkili kılınacak Tekrar söz alar Birlik Reisi bu para veremiyeceğini ve Türkiyede lekette, o da yabancılann iştirakile davamızı hür milletlerin önüne sermeslek teşekuüerı, Tıcaret ve Sa| memurlann salâhiyetieri mahal ile mesud l*ir inkişaf içinde olmasmdan mevi dünya suihu adma hissemize hareketlerinin doğru'uğunu ileri sü sureti kat'iyyeden böyle bir cemi ve hükumet tarafından hiç bir a dolayı haz duymaktayıznayı Odaları ve Odalar Bırliğı he tahdid edilmemiştır. lâka gösterilmemek şartile, kururen bir konuşma yapmıştır. yet kurulamıyacağını bildirmiştir. yetleri yapüklan çeşidli toplanü Baştarafi I inci sahifede diişen bir borç sayıyoruz» Tebliğin 6 ncı maddesi tamamen Büyıik dostumuz ve müttefikimijı tislâmiyet mahvoluyor. Mekkei labilmiş olan çimento fabrikalannın MUli Türk Talebe Birliğinln Neticede diğer davetlilerin de işlarda hükumete başvurup karann kaldırılnuştır. Ekım yılı başından itibaren Alsayesindedir istihsal kapasitesi azamf 400 bin Birleşik Amerikanın Kıbns toplantısı tirakini sağiamak maksadile top Mükerreme yahudi istüâsma uğrakaldınlması içın gayret sarfetmeğe manvaya 93 bin ton, Avusturyaya yacak» sözlerine rağmen. Ömer tondan, 011 istihsal ise 340350 bin ki ordumuz bugünkü kuvvetli haTebliğm 7 n d maddesi (ç) bendi koyulmuşlardır. Bu arada bır yan11 bin ton, İtalyaya 1090 ton, Ru Ankara 18 (Telefonla) Millî lantının çarşamba eünü saat 17.30 a Bilen bu üç temsilcinin Türkiyede tondan ibaretti. Son bes senede üni alrmştır. Dostumuz ve müttefif dan da çeşidlı menfi propaganda şu şekildç değıştirilmiştir: manyaya 65 bin ton, Yunanistana Türk Talebe Birliği bugün Sğleden alikine karar verilmiştir. bir cemıyet kurmak tekliflerinı yüzde 300 artışla istihsal kapasitesi kımiz İngıltere ile olan münasebetK 944 sayılı kararın 5 incı madAtina nerice alamıyacak lar yaraülarak kararın kaidırılması 10 bın ton bulday, aynca İtalyaya sonra Gaze+ecüer Cemiveti Lokalin1 milyon tonun üstüne çıkmıştır. lerimiz şayanı şükran derecede ivıdesıne göre kurulacak komısyonlar NewYork 18 (AP.) Kıbrısm reddetmiştir. Kendisiîe görüştüğüiçın gerekli çalışmaların ılerledıği 15 bin ton çavdarla Almanyava 20 de bir toplantı yapmıştır. Bugün, Sıvas 200 bin, Zeytinburnu dır. Bu memleketle iktısadî mümüz Ömer Bilen: valılerin veya muavinlerinin reismüstakbel ai\veti meselesi geiecek haberleri butun pıvasava yayılnuştı. Toplantının maksadı birliğin teHin ton arpa olmak üzere cem'an tAradan saatler geçmesine 220 bin Danca 200 bin, Kartal 240 nasebetlerımizin inkişah için çok iıği altında. bol|re İktısad ve Tiea| hafta B. Milletler Genel Kurulu Işte hal bu merkezdeyken Ana ret miidürlüğü bulunan yerlerde 215 090 ton hububat satışı yapılmı? şebbusü ile kurulan «Türk Kıbns < toplantısmda ele ahndığı zaman bu rağmen, bunlann asıl maksadlannı bin ve Izmif 150 bin tondadır ki ümidliyiz. Dost ve müttefiklerımij ve bunlardan Almanyaya 36.272 ton, için anavatan komitesi» nin idare bunlann yekunu bir milyon 10 bin Fransa ve îtalyaya da müteşekkidolu Ajansınm dün radyo ve gaze müdür veya muavini, olmıyan yer! iste en ziyade ilgili üçüncü taraf, anlayamadım» demistir. teler vasıtaale yayınlanan tebliği. lerde zaptı tanzim eden müfettiş, Avu<srun,'aya 11 000 ton ve İtalyaya heyeti seçimin ve çalışmalann ln Türkiye Tekirdağ milletvekili tsmail Hak eder. Buna halen inşaatı çok iler riz. Almanya ile olan münasebetmuhtemelen İngiltereyi bır müddettenberi piyasada güzel kontrolor veya memurlann bağ'ı 1090 ton, Rumanyaya 62,976 ton, tizamını tesbit etmekti. Toplan destekliyecektir. kı Akyüz ve eski Temyiz reislerin lemiş olan ve 1955 te faaliyete ge lerimiz de çok iyidir. Bu memleke. çecek bulunan Ankara fabrikasının te bir hafta on güne kadar seyaİtalyaya 6030 ton çavdar, Alman tıda Ankara mebusu Aliye Timobır sekilde teessüs etmiş bulunan bulunduklan vekâletlerin mahallî Birleşmis Milletler Genel Kuru den avukat Ali Himmet Berki, ayeni nizamın sarsılmesi tehhkesını en büyük memuru veya tevkil ede yaya 1848 ton arpa olmak üzere çin ile birlik mensublan ve gazete lunutı bu oturumunda karma Türk vukat Ali Vasfi Atahan da bu se 120 binini de ilâve edersek, bir mil hatim mukarrerdir. Bu seyahattea kilde telefonlu davetlere muhatab yon yüz otuz bin tona varmış olu sulhsever dünyanın haynna olayaratmışt». Zira bu tebhğe gbre, ceği saîâhiyetli bir memur beledi eem'an 119216 ton hububat teslim ciler vardı. İngiliz muhalefeti karşısında Yuruz. Gazetenin bu arada bahis mev rak iyi neticeler alacağınuzdan ebundan böyle belediyelerin kendi >^den bir (reis veya muavini, ik edılmiştir. Toplantıyı Birlik Reisi Kâmran nanistanın adayı ilhak yolundakl olmuşlardır. Hepsı de bunların iszuu ettiği 528 bin ton fi'lî istihsal, miniz. Almanyanın da iktısadl salâluyetlerme dayanarak narh ve tısad mürürü veya muavini), TicaYeni kampanya yılında harice Evliyaoğlu açmıştır. Evliyaoğlu Kıb ı mütalibatımn pek ileri şirmesi ve teklerini toptan reddetmişlerdir. kalkmmamızdaki hissesi büyüktür. İşte böyle bir faaliyet gününden 1953 senesine aid bulunmaktadır. kâr haddi ilâvesı suretile fıatını ret ve Sanavi Odasmdan iki üve satılan 105 bin 961 kilo afyondan ns davasmın ehemmiyetinden bah netıce vermesi muhtemel değıldir. Fransa, İtalya ve İngiltere de bu sonra Müslüman Kardeşler Cemitesbıt etükleri mallann alış ve sa ki, cem'an bes kışiden settikten sonra bu mevzuda Turkiterekküb 78061 kilosu teslim edilmiştir. Makarios Amerikaya gidiyor Çimento fabrikalannın sayısın» yolda geri kalmamak arzusuncayetinin üç temsılcisi Ankarada batış fîatııu yazacaklan ve kararın eder. İlgili vekâletler. bölge iktı| yede düne kadar vaki çalışmalann Lerfkoşe 18 (R.) Kıbrıstaki gelince, kat'i ihalesi yapılmış ve ilk dırlar. Hulâsa olarak diyebilirim 6 n a raaddesi gereğince beledıye sad ve ticaret müdürlügü bulunan kıfayetsizliğinden bahsetmiştir. Bu j Rum başpiskoposu Makarios"un ri nnamıyacacklannı anlamıs bulunu plâna alınmış olanların adedi 14 ki dostluk ve ittifaklarına sadık, yorlar. Her nasılsa vize alıp memlere tanınan salâhıyetlerın kaldın Istanbul, Izmır, Miersin, Adana, arada şımdiye kadar Kıbns hakkın vasetindeki ruhanî bir heyet, Kıbns leketımize giren bu temsildier tür. Buna Ankara çimento fabnka vazife ve mes'uliyeüerini müdrik da dışarıdan bir hareket olduğu za ı meselesinin müzakeresi larak sair mallann etiketîerine sa Samsun ve Trabzon vilâyetleri dısırasında sının biri sakulî, diğeri döner fınn bulunan Türkiye, bugün dünyaman Türkiyede buna reaksiyon ! hazır bulunmak üzere Birleşmış hakkında alâkahlarca takibata gedece Mbş fıatlanrun yazılacağı bıl şında bu komisyona gönderecekleri olarak iki tesisini de ilâve edersek, da dostluğu ve ittifakı hararetl» gösterıldiğı fakat ba|lı başına ve Milletler» harekete hazırlanmakta çilmiştir. dırtfmış bulunmaktadır. Buna göre üyenin memuriyet unvanlannı va(Baştarafı 1 ınct sal'hede) ihalesi yapılmış ve inşasına geçilmis aranan bir kuvvet halindedir.» ise Istanbul Beledıyesi sadece ek lilere bildirirler. muş, çenesine şıddetli bir saâ yum tahrıksiz bir çahşma yapılamadığını I dır. veya geçılmek üzere bulunulmuş mek, komür ve odunun fiatını konruk yiyen Ezzard Charles bjeklenolan fabrikaların ededi 16 ya çıkBaşvekil Adnan Menderes, »özTebliğin 10 uncu maddesi sonu medik bir anda nakda\Ti olmuş ve trol edebılecek, on bee, gündenberi maktadır. Henüz toprak tahhlleri lerinin sonunda millt tesanüdümüa şehırde tesıs ettiği bütün dığer fiat na aşağıda yazıh yeni bir (d) bendi anccak 3 saniye sonra ayağa kalkatekemmül etmediği için ikinci plâ den de bahsetmiş, iç bünyenin sağkontrollanndaa vazgeçmek «onın ilâve olunmuştur: bilmiştir. Ezzard Charles karşısınna alınan v« bu sebeble ilk plân lamlı*ı üzerinde durmuştur. da kalacaktır. d) İktısad ve Ticarei Vekâleti da yaptığı bu ikinci unvan mudaEskişehir çimento fabrikamna daki 14 veya 16 tesis içine kariştıyetkiü faası müsabakasırun mutebakı kısRom«, 18 (A.P.) Başb?kan (Baştaraiı ! inct sahifede) temelatma törenl Işte bu haber dün şehirde yayı mufettişleri ile Vekâletçe rılmıyan fabrikaların sayısı da 6 mı tamamıle Roccy Marciano'nun Mario Scelba bu akşam Dış Bakam Hurşid idaresindeki yük kamyonu Eskişehir 18 (Telefonla) Baslınca ilk tesir, esnafın etıketleri kılınan memurlann devamlı olarak dır. Gazete 14 mü, 16 mı veya hakımiveti altında cerevan etmış, AtHlio Piccioni'nin istifa'mı kabul 85 inci küometrede bır kum yığınıİzmır (Baştarafı I inci "dlnfede) 20 mi suaHni sorarken acaba 14 ü vekil Adnan Menderes, bugün saat Jcaldırmak üzere harekete geçmesı bulunduklan İstanbul ve fakat yedincı ravundda yediği bır ve yerine derhal Eğitim Bakanı na çarpmış ve devrilmiştir. Gece lerinln Avrupada kalar=ıklan hu az mı görüyor. Kaldı ki bunlarla 10.30 da uçakla Kütahy*dan şehrişejıirlerinde belediyelerce K 944 clmuştur. sol direkle dünya şampiyonipıue Goetano Martino'yu tayin etmiştir. saat 22.30 da vukua geîeo kazada «Usurıfla ÇafaHflieT verflmesi, da iktiia ettniyeceğiz r e buçünkü mize gelmiştir. Bir gün evvelinden Bu vaziyet üzerine tstanbul Vali sayılı karara istinaden yetkili me burnu kanamağa başlamıştır. Sabık Dış İşl»ri Bakanınm dost amelelerden 8 i derhal. 3 ü de kal ^ J H T üv« devletin NATjO'.ya bir milyon 130 bin tonluk istihsal şehir baştanbaşa dantlımıs bulunusı v e Belediye Reis Vekili FrofaapB murlaçın» yapbnUcak kontrollar, , Sekizfnd ravunda başlar b^âla"dırıldîklan Nümune hastanesinde vereceği askeri kuvvvtlerin «5gar! fcapasitesinr iki buçuk milyona çı yordu. Uçak saat 10,30 da t«yyar« Fahreddin Kerim Gökay ile goruş hu 'bsleih'elerin kendi salâhivet maz, Ezzard Charles gene cerâisine larına göre, Pıccioni, oğlunu müdafaada serbest kalabilmek içın ölmüşlerdır. 16 amele ağır surette v e azamî ^P^urî"'arınm NATO ta karacağız. Bütün bu fabrikalann alanına inmiş, ve buradan otomo» lerine dayanarak narh veya kâr j tuk. Mutaleasını sorduk. yediği bir sağ \mmrukla nakdavıı yaralanmıştır. haddi ilâvesi suretile fiatını tesbit . olmuştur. Bu defasında 4 saniye makammdan aynlmıştır. iç ve dış tediyeleri teminat »Itın bil ve otobüslerle Çukurhisara girafından tavin ve tesbiti, Valı Gokay şunlan söyledi: dilmiştir, Başvekil bir müddet isBakanm oğlu Pierro, Montesi reı Gerek kontrol salâiııyetimii eyledikleri maddelere inhisar eder. ' sonra ayağa kalkabılen Ezzard senesi tenis klâsmanı S NATO ittifakınm dahil dev dadır. thale ve siparişleri yapılmış tirahat ettikten »onra bir konuszaleti denilen cinayet ile ilgilidir. 1954 tır. İşlemeye açılmak için nıhayet ve gerekse teşhir edilen maHann letlere temin olunan silâhîar askeCharles. tamamile bitkin görünüLondra 18 (S.HA.) Burada ma yapmıştır. : rî malzeme ile ilgili bir kontrol temellerini atma ile çatılarını kaüzerıne konulan etiketlere alış ve yordu. Bundan isüfade etmesini Kadını öldürmekten veya ölümüne Başvekil Adnan Mendere» buraintışar eden «Daıly Telegraph» ga sistemi ihdası. sebeb.yet vermekten sanık olarak patmı arasmdaki zaman mesafesi bilen Rocsy Marcano Ezzaıd Charssüş fiatlanıun yazılması yolunda da kurulacak çimento fabrikasmın zetesinin spor münekkidlerinin müş les'ı ekseriyeti yüzüne isabet eden yargılanması beklenılmektedir. koyduğumuz mükellefcyetler doğ4 Avrupanın ileri. yani komü kalmıştır. Şu andan itibaren iki se temelatma merasiminl müteakıb tereken hazırladıklan 1954 senesi ne sonrasma kadar temeli atılmıs sağlı sollu yumruk vağmuruna tU' • Gene adam. kadmm ölümü sırarudan doğruya Bakanlar Kurulu nist kontrolundaki araziye yakın şehirde yollann iki tarafını doldumuş ve zenci boksör kısa bir za sında evmde bademcık ıltihabından dünya tenis klâsmanı şöyledir: Karamamesıne dayanmaktadır. Tıkesimlerinde ve bilhassa Batı Al çimento fabrikalannın sayısmı 38 ran halkm coşkun tezahüratı tra» Erkekler 40 a iblâğ edeceğiz. 14 çimento fab sında |eker farikasına gelmiş, çiearet ve Ekonomi Bakanlığı tara(Baştarafr 1 inci aahijede) man «onra nakvat olmuştur. 12 hssta yattığmı söylemıektedir. Pic1 J. Drobny (Mısır), 2 T. manyada atom sılâhlan imalâtının rikasının ihalesine iştirak için An mento fabrikası fmdan Anadolu Ajansı vasıtasıle de\rlet müesseselerinin teshininde, saniye sonra herşeyden bihaber o cıoni, oğlunun bu beyanını şahid Trabert (Birleşik Amerika), S yasak edilmesi. idare meclismin lan Ezzard Charles tekrar ayağa sıfatıle teyid içın istıfa etmış olup karaya gelen muhtelif yabancı fir hazırlamıs olduğu öğle yemeğinde yayınianan bu tebliğ haklund» il petrol gazohn ve maden kömüK. Rosewall (Avustralya), 4 V. kalkmağa tesebbüs ederken orta Dulles'ın beyanatı maların tanınmış mümessilleri, böy bulunmuştur. gilılerle pazartesi günü görüşece ründen istifsde edilerek, kereste hakemı Galdstein coktan l y u say yakında mahkeme huzuruna çıka Seıxas (Birleşik Amerika), 5 R. caktır. le büyük bir sipari^in İkinci Cihan ğım.» Başbakan saat 18,30 d« şeker fab yerine odun lıfı levhaları kullanıl mayı tamamlamış bulunuyordu. Harhvig (Avustralya). 6 M. Rose New York 18 (R.) Bonn ve Harbinden sonra dünyanın mühim mabdır,» demıştir. Profesör Gokaydan bu beyanatı Komünizm propagandası (Avustralya), 7 Lewis Hoad (A Londra temaslarını müteakıb A bir hâdisesi olduğunu söylemişler rikasından vilâyete gelmiş, buraH» Daha oncec vanılan mukave'e bir resmikabul yapılmışür. Bir vustraîya\ 8 B. Patty (Birleşik menka Dış İşleri Bakanı Fostcı aldıktan sonra dün akşam Ticaret tran delegesini takiben söz alan. mucibıncce 25.000 kisinin seyrettıği yapmaktan sanık üç şahsın Amerika), 9 A. Larsen (Birleşik Dulles bugün uçakla New York'a dir. Bütün bu imkânlar, bu vata müddet sonra Vilâyet konağmıa ve £koQomi RakaTibğpT^Tn gcne Orman Faküitesi doçentlerinden bu rrüsabskanın bütün kârının Amerika). 10 E. Morea (Arjan gelmişür. Dulles, uçaktan inerken nm b?ğrında, Türk milletinin kal balkonundaki mikrofonun önüne Anadolu Ajana vasıtasile yayın Dr. Savnl Hus, ormanın tâlı mah yüzde 40 ı Rocv Marciano'ya ve duruşmalan gelen Başvekil Adnan Menderes tin), H. Rıchardson (Birleşik Ame gazetecilerle yaptığı konuşraaJa binde ve ruhunda mevcuddur.» ianan yeni bir tebliği, yukanda sullerinin bilhassa Akdeniz mem ' yuzde 20 si de Ezzard Charles'a veAnkara 18 fTelefonla) KomüBaşvekil Adnan Menderes, aynı Eskişehirlilere 1950 den bu yana rika), S. Davıdson (ts\eç). Avrupa müdafaa camiası plânlar)baİLsettiğimiz durumu büsbütün leketleri için önemli olduğunu he i rilmiştir. • nizm propagandası yapmaktan saKadmlar nın yerine tam manasile kabule hızlı ilerlemenin elektrik enerjisi yapılan işlerden bahsetmiştir. Bas müşkülleştirmiştir. Bu tebliğin baj lirtnuştir.. I Rocy Marciano şimdive kad^r nık Faruk Ural ile iki arkadaşırr.n vekilin konuşmasını müteakıb, 1 Miss M. ConnoIIy (Birleşik şayan bir plânın henüz geliştirıl sahasında, seker sanayiinde, iktitarafj gabaiki tebliği teyid etmette, Delegeler bugün müzeleri geze | yapmış olduğu 47 müsabakanın 41 dunışmsları şehrimız Ağır ceza Hariciye Vekili Profesör Fuad ascak son paragraiı ise, tstanbul cekler ve yanndan itibaren çalış tanPsi nakvatla olmak üzere hep mahkemesınde gizlı olarak başla Amerika), 2 Miss. D. Hart (Bir medığini fakat bu ay sonlarına sadJ hayatın bütün diğer sektörle Köprülü de kısa fakat reciz bir leşik Amerika), 3 Mrs. B. Ba dofru ilgih devletler Dıs Bakanları rinde de kaydedilmekte olduğunu Belediyesirun elinden, kâr hadleri malarına devam cdeceklerdir. sinde galıb gelmiştir. Ezzard Char mıştır. konuşma yapmıştu. Vilâyetten D. ker Fleitz (Birleşik Amerika), 4 arasında ihzarl bir toplantı yapıl belirtmiştir. evvelee tesbit edümi? bulunan 55 les ise yapmış olduğu 99 musabamerkezine gelen Başvekil Ad Türkiye şarpi birincilikleri Miss. L. Brough (Birleşik Ameri masını kaklı gösterebilecek bir in « Son 14 senede bir şeker fab PartiMenderes Partililerle eörüşmemal grupunun teftiş v» kontrcl kanm 86 smda galıb gelmiş, 12 tanan kişaf beklenildiğini söylemiştir. rikası kurulmamak sartıle, 1950 ler yaptıktan sonra sereflerkîe sehakkını da almaktadır. nesınde mağlub olmuş. 1 tanesı De Izmir, 18 ıTeleîraia) Türkiye ka), 5 Mıs. W D du Pont (BirFederal Almanya Cumhuriyetınin den evvel 25 ser.e içinde bu mem ker fabrikasında hazırlanan kokteyl raberlıkle netıcelenmıstır. Kay şarpı bırmcıliklerıne bugün Kar leşık Amerika), 6 Miss. S. Fray Yani bu duruma göre: betmıs olduğu 12 müsabakanın şıyakada baslandı. İlk günün ne (Birleşik Amerika), 7 Miss. B. «basiret ve itidale müstenid» bir lekette yalnız 4 seker fabrikası ku partiye gitmiştir. Başvekil v« ve1 944 sayıh karamame Ü« kâr Pıatt (Birleşik Amenka), 8 Miss siyaset takib ettiğini de kaydeden rulmılştu. Bun» mukabil son 4 se killer milletvekilleri, basın mümesüçünde Ezzard Charles sırasile ticeleri şunlardır: hadleri tesbit edilmiş olan 55 mal H Fletcher (Ingıltere), 9 Miss Dulles demıştir ki: ne içinde 4 yeni fabrik» açılmıştır. silleri yann saat 9 da uçakla EskiLlovd Marshall, Jersey Joe WalBırincı İzmır. ikinci İzmir. üçüngrupunun kontrolu Ticaret ve Eko(Baştarafı 1 inci (Ingıltere), 10 cot ve Roccy Mardano tarafından cü Kocaelı, dordüncü İstanbul. be A. Mortimer «Amerikan milleti umumlyet 10 tanesi de inşa veya tesebbüs ha şehirden Konyay» hareket tdecekHomi Bakanlıgırmı İstanbuldaki süratle kütübhaneye giren taksi, nakavt edilmiştir. , Mme. G. Bucaılle (Fransa), Mrs. le, Almanyanm egemenliğinin ıh Hndedir. Memleketin sanayileşme lerdir. şinci Kocaeli. Diğer üç tekne ya6 1 0 müfettiş ve kontrolörüne bı Nazım Demir isminde 13 yaşında yası gerektiği hususunda Başbakan sinde ve iktisadt kalkınmasmda çok 17 haziranda yapmış oldukları r:şı terketmis>ıdir. Türkıve şarpi rakılmaktadır ki dolayısil* bu da, duğu 127 numaralı «Şark» Kütübmukadder Adenauer'in görüsünü paylaşmaJC mühm rol oynaması birmci karşılaşmada Rocv Marcia bırincıliği yarm neticelenecektir. bahis mevzuu 55 mal grupunun hanenin vitrin camlarını kırmış, no ile Ezzard Charies'a şu şekıîde tadır.» olan elektrik sahasında da, elekfi'lıyatta kontrokuı kalmaa de vitrinde bin liralık bir hasar mey galibıyet ve mağlubiyetler verm'şG. Saraym kongresi UUİMMER Orman Faküitesi talebeleri Foster Dulles, yaptığı temaslan triğin icsdından 1950 senesine kaoaektir. dana getırmiştir. Ankara caddesi lerrii: öalatasaray Kulübünde dün fevdar bu memlekette kurulmus. buihtiva eden raporunu Denver'Je Almanyadan döndü Bugün g*,'\ Matlne 2 944 sayılı karamamede kâr nin en işlek bir saatinde \naku buOrta hakemi Rubv Goldestein: istirahatte bulunan Başkan Eisen lunan küçük büyük bütün tesisle kalâde bir toplantı yapılmıştır. TopBatı Amanvanın davet'.ısi olarak lan bu müessif kaza sırasında inbadleri tesbit edilen 55 mal grurin takat yekunu 800 milyon ki iantıda kulübün amatörlük nizamMarciano 8 ravund. Charles 5 ve Doçent Dr. Savni Huşun başkanhğmda hower'e telefonla bildirmiştir. & sa»ca kayıb olmamıştır. dığer 2 ra\und da berabere. punun dışında kalan diğer bütün tatbıkat gezısme gıtmiş olan 30 kişıhk lovat saat idi. Çok kısa bir za namesinin 12 nci maddesinde yapıAynca. Ingiliz Dış tsleri VekS1 Şoför Ahmed yakalanarak tahkiYan hakemi H'o ^ B="iıe? Mar Omıan Fakul esı talete grupu yurdumuEaailar üzeriride Istanbul Belediyemanda. inşasına koyulduğumuz te lacak tadilât için görüşmeler cere!eti sözcusü basına Londra konieTS donınustJT Saat 16.30 da s a e tamamen etiket ko>dunna kata başlanmıştır. Yaralı çocuk has ciano 8 ravund, Charles 6 ve diğer ransınm toplanması için ilgili 9 dev sisler ikmal edüdiği gün, bu mem van etmiştir. Toplantıya gelecek Oğr»ncı er Almanyadski muhtei'.f ortaneye kaldırılmıştır. sonuncu ravund da berabere sa.âhiyeti kaldmlmaktadır. Çiftesaraylar Bahçesinde| lete gerekli davetlerin henüz ya leketin üç buçuk milyar kilovat cumartesi günü devam edilecektir, m^n ıçletmeterınde amelî bir çek:lie Bundan baska şehrin muhtelif Yan hakemi Arthur Aidala: Mar çalısmak suretıle prmancılık teknigine pılmadığıru bildirmiştir. Sözcü, saat takati olacaktır. Azota, trakBu şu demektir: Bundan sonra MUAMMER KARACA semtlerınde 7 taşıt kazası olmuş, 7 ciano 9. Charles 5 ve diğer sonun aıd çeşıdh ışler hakkında pratık bileî Jeanette Macdonald konferansın söylenmekte olduğu töre ve harb sanayiine varınsaya Iî'arıDul Beledıyesi yalnız odun, kişi yaralanmıştır. Kazalardan bıri cu ravund rla berabere. ve gr>rEiı!erini artırmışlardır. Bu ar*da. gibi bu aym 27 sinde değil 28 inde kadar sanayün hiç bir nevi, millî î^hribata maruz kalan Al.nan^a onnanekmek, et ve peynir ıçin alış sa ni, Makbule Uluer isminde bir kaağır hasta Dun Eeeeki müsa!ukpv;ı cık'T'9toplnmastnın daha muhtemel bu hayatın hiç bir Öıtiyaç şubesi yoktış uatlsnnı havi etiketler koydu dın şoför, 7172 plâkalı husu=î oto dan önce Rocv Marciano ile Ezzard l = rının ımar v<" ibva m»todlarındn ÇPÎ dlı ornek'.er eormu$lerd:r. •• 406 ncı temsil • • tur ki iktidarımız tarafından ele lunduğunu ilâve etmiştir. New York 18 (a.a.) Müzikli rabıleosk, bıınların dışında kalan mobili ile Kadıköyde yapmış, Saa Charles'ın fiziki mukayeseleri ş'J alınmamıs olsun. fılmler yıldızı Jeanette Macdonald butüa ma'ların satış fiatlanna ka det İçguler adında bir kadımn «ekilde idi: virüs iltihabmdan ciddî surette r^amıyacaktır. Müstehlik küüenin muhtelıf yerlerınden yaralanmasına Rocy Marciano Ezzar Charles Zıraî kredileri 300 milyondan bir hasta olup evinde yatmaktadır. mukadderatı tuccar ve esnaiın in sebebiyet vermiştir. B U G Ü N 30 yaş 33 buçuk milyara çıkardık. Memlesafına tsrkedılnustir. 1.73 boy 1.81 kete 40 bin traktör girdi. Buğdayın D:|sr taraftan, dün yaymlanan 92.5 kilo 94 134 dolardan 60 dolara düşmesine tebliğin, Ekonomi ve Ticaret BaSağ kolun orta parmağı ile sol rağmen iç fiatlan indinnedik, yükSaat 14 ten 24 e kadar kolun orta parmağı arasındakı kanı Sıtkı Yırcahnın yurd dışında selttik. Büyük kütlelere iştira güFasılasız 10 saat devam eden muazzam program mesafe seyahatte bulunduğu bir sıraya cü verdik. Bunu rey avcıhğı san1 68 1.86 rastlamasîna bılhassa işaret edidılar. Halbuki bu ileri bir iktısadî 9H gosüs (porman 93 lerek Bakanın bu tebhğden habsrşörüşün icabıydı. Bu memleket (Baştarafı 1 inci sali'fcde) 1 06 gocüs, (şişkin) 1 '». ddr ohiddığı belirtılmektedir. halkınm yüzde 80 ininin artan işBirleşik Amerikanın. bu iki pakt 80 bel 83 Durum, önümüzdekı 2 3 gün arasında suratle işb' \Jinin sağldn tira gücü, bütün istihsal ve istih42 boyun 41 icinJs ' alır.ın vereceği demeçis ta masına şiddetle taraftar olduğu da lâk pazarlannı harekete geçirecek35 bazu 39 nıamerı aydmlanmış olacaktır. bilinmektedır. Birleşik Amerika tir. Nitekim de öyle oldu. Biz, 19 bilek 17 5 Şahab BALCIĞLU Savunma Bakanlığı müsteşan J. memleket sartlarmın ve iktısadî 26 ayak bileği 22 K/944 sajih koordinasyon Slezak'm Atınada bu mesele üzekaidelerin tabiî yolunda yürüdük 28 yumruk 30 kararile ilpili tebliğ rinde de durduğu anlaşılmaktadır. ve muvaffak olduk. Dün geceki miisabakadan sonra Ahmed Üstün A. Yüce Şen Kardeşler Sema tçli Gönül Yazar Ankara, 18 (a.a.) İktısad ve Amerika Savunma Bakanlığı müs galib Rocy Marcıane unvamnı mu Bu mem'eketin asırlık geriliktesarı Ankaradaki temaslarında da hafaza etmiş ve mağlub Ezzard Tıcjret Vekâletınden (VII): P R O G R A M lerini arkada bırakarak dünyanın bu mesele üzerinde duracak ve An Charles'ın ise dünya ağır siklet 1 K 944 sayılı karara müsteniSaat Saat Saat en ileri memlcketleri seviyesine uüzerinde hiç dcn Vekâleümızce 21 7 1954 tarıh karadan Belgrada gidecektır. Di boks şampiyonluğu 14 F a s ı1 20 Şen Kardeşler • 2 ABDULLAH YÜCE laşması o derece yiiksek bir saadet ğer taraftan Dulles'ın en yakın mu bir hakkı kalmamıştır. ve 8760 savılı Resmî gazetede \M16 Muallâ Fırat 20 30 Celâl Adanalı o'mak icab der ki bunun yanında 22 30 SÜRPRİZ avınlcrinden Murphy'nin de Bel j Rocy Marciano, bundan sonıa yınJandn 11 id>ıh teb;ıî,de aşasıla 16 30 Mııamnıer Karaca 21 SAFIYE AYLÂ bütün Hığer mü'âhaza ve düşünceler 23 Sema İçll XOROFİL PASTİLLERİ giddrfd vaptığı cöıüşırclerde h>r dünya a^ır Mklct boks şatnpıyonyazılı deği;:k!ıkler yapılmı^tır. CİBALİ KARAKOLU çok sııfü kalır. İstisn=ı5iz hepimizffl tar.ftan Balkarı ckeri paktı NA luğu unvanını gene Soğan, sanTisak, içkl, tütün NewYorkta 19.3ü Ahmed Üstün 21.30 Gönül Yazar bu millî sasdetin bütün şevk ve ve türlü rah.ıtsızhklardan geTebHğin 1 ınü rnaddfe.ınjı (a) TO iîbirhşifıi 23.30 Rukiye Uçar 'e diğer taraftan YarJcee sıtadyomunda ve 1955 sel ıe' ecanını kalblerimt?e doidurmak lebilen ağız kokulanm kat'î oparacrafiaın (ıı b&ndıne şu fikra Balkarı Paktın? V ^anın da katıl nesi mayısında Ingiliz Don Cockell NOT Muazzam prorama rağmen fiatlarda hiçbir değişiklik yoktur. tstiyenler yemeksuretiel sevinTemiz lâzım^ır. Ga 'arak mideden jok eder. ilâve edilmıştır fMuvakkat kabul ması rr^elesini inceledıği zannedil I karsısmda müdafaa etmeğe lerüe gelebilir. Aynca ücrete tâbi değildir. yemiz, asırlaca çüe ÇP1 Ş ve üze I yolu ile ithal olunaa eşyada bu mektedir. I caktır. . Ec7snelerde arayınız. Kutu« j rine hürriyetia günegi dcğuidtn's, Söz alan Türk delegesi Nadir Nadi, Avrupa Birliğinın ehemmiyeti üzerinde durmus, behemehal bu hedefe varılması lâzım geldiğini tasrih etmiştir. Nadir Nadi. müşterek müdafasva eşit haklarla Batı Almanyanm da katılman ile bu birliğin kuvvetleneceğine işaret etmiştır. İngıliz Dış İşleri Bakan muavini Nuttıng. Batı savunmasına Almanyanın istiraki husu=unda seri kararlar alınması lâzım geldıpinı kaydetmiş ve aksi halde. bolşeviklere yarayacak bır millıyetçilıâın ve infiradcılığin Batı Aîmanyada yavılacağını söylemiştir Belçika Dış İşlen Bakanı Spaak, bu hedefe varılmadığı takdirde Amerikanın ve hattâ İnaüterenin Avrupa ile alâkalarını kesmeleri tehlikesinin mevcud olduğundan bahsetmiş, Fransıı parlamentosunun aldığı kararla 4 yıllık gayretleri yokettığini belirtmiş ve demiştır ki: «Şimdi 1948 de bulunduğumuzdan daha geri bir durumdavız. Yeni bir devre başlamaktadır. Kurtarılması mümkün olan her şeyi kurtarmak için gayretlerlmizi esirgemiyeceğiz.» Spaak konuşması »onunda «B*nim korktuğtım yann harbin başlaması değil. Avrupanın inkıra2i ve sonudur» demistir (Baştarafı 1 inci sahifede) İstanbul ve Ankarada Kıbrıs için yapılan toplantılar «Miisliiman Kardeşler» in temsilcileri hakkında takibala geçildi Başvekîl muhalifîere rakamlarla cevab verdi Hububat ihracatımız Dünya ağır siklet boks şampiyonluğu İtalyan Dış İşleri Bakanının islifası Ankara yolunda feci bir kantyon kazası Bafı Almanyanm Kuzey Atlaniik Paktına istiraki Ormancıların kongresi Bir faksi kütiibhaneye girdi Cihaü Karakolu Üclü Baikan Askerî Paklı ve NATO Oağaloğlu ÇİFTESARAYLAR Bahçesinde Decdcro Par . su 85 kuru|,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog