Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

19 Eylul 1954 CUMHURtYEÎ BES MERAKLISAHİFELER TARİHTEN Merihliler bir uçan daire İle Fran saya indiler mi? Paris gazetelerinden bazıları, Lılle şehri cıvannda göruldüğü sdylenen uçan daıreye ve bundan çıktığı ıddıa olunan Me1767 senesinje bir rçün, fakır kı Markıvı oırakıp kaçtılar. Fakat ayda altı yüz lıbre et, bir o kadar rıhlilere daır geniş neşrıyat yapboyle şeylere şarab ve ekmek dağıtüğı köyluleyaıetlı oır yabancı. Fransanın Bru Markı de Brunoy mıslardır Hattâ krokiler resimler nov kasabasına gırmış, doğruca aldıracak adam değıldi Gerı kalan rıne kavuşmaktan doğan zevk içınneşretmfşlerdır. Brunov şatosunun yolunu tutmuş hizmetkârları. ahçıları, ahçı ya de. asalet meraklısı aüesi efradını Menhlılerm geldiklerine dair ha tu Şatonun bahçesinde, bır surü maklarıle bırhkte aıle hayatı ya hıcabmdan yerlere geçinyor, bunonlarla beraber dan da avrıca, hududsuz bir haz beri Valencıennes yakınlanndakı rencber, yollan duzeltmekle, ha şamağa, sofraya bir koyde oturan Marius Dewılde • vuzları temizlemekle, ağacları bu oturup yemek yemeğe devam ettia duyuyordu. İçkıye dayanıkh olanHerkese inad, Fontainebleau'ya ^ lara bol keseden marki unvanları, dındakı işçi vermiştir. Bu ışçi katdamakla meşguldü dar seyahat etti, orada bir arabacı dük unvanlan, kont unvanlan daiyyen rüya görmedığini söylemij ve Adam. bunlardan binne doğru ve bir av surücüsü ile birhkte ye ğıtıyor; bir taşçının oğlunu kendişunlan anlarmıştır: Uerledı. Bu rencber, çorabları çamek yedı. sine tesrıfatçı, bir nalbandm oğlut Gece kopek havlamaya başmurlu ayakkablarının ustune duşladı şüphelendım el fenerini alarak Marki de Brunoy, kendisine a nu başkâtib tayın ediyor, zaten müş, üstü başı vırtık pırtık, saç dışan" çıktım bahçeden bıraz ilerisakal karmakanjık, fakır bır koylu sılzadelığının haürlatılmasına asla serserilerle dolu îato>u büsbütün ' de demiryolunun hemen yanında idı. Yabancı, markı hazretlerıni tahammul edemezdı Oteki hizmet maskaraya çevıriyordu. Buvük paskalyanm en büyük karan'ık büyük bir cısim gördüm. gormek istediğını soyledı. Rencber, kârlarla bırhkte efendısmın sofraîbsen, Osloda akşam vaktni ekAyak ses'eri duvunca feneri vakmarkiyı nıçın ıstedığını sorunca, sma oturmak istemedıği içm kapı günlerınden bırınde, Marki de Karl Yohans caddesinlbs«n tım. O zaman hayretler içinde kalyabancı adam, hacetım anlattı Es cısını koğmuştu. Üstun olduğur.u Brunov, kasabada mühim bir dınî serıya ki bır askerdı. SaıntLouıs şoval ıddıa ettiğı tek şev, içki bahsi idi alay tertıb etti Kasabayı baştan deki «Büyük Kahve» de geçi futboleular görünce oldukça şaşır dım karşımda aca\"ib baflı ve başyesiydı, fakat sefalete d'ismüştü, Kendi icad ettiği en sert içkılerden başa donattı. kendısı ala>an başına rırmiş .. İbsen'in masası, dısarı mıştık. Fakat Norveçte hemen her ları demir başhklar içinde bulukıvafeti ovle pejmuıde ıdı kı. ni bır halıta yapar. taslar dolusu içer. geçtı. kılisece âvini o idare etti, dan ve içeriden bir temaşa vesılesi kesın boş vaktının çok alauğunu nan iki kişi vardı Bunların vabanfanlarını takınmağa cesaret edemi sonra kalkar, papazm takkesini tekrnıl cemaat sibi kendisı de zil olurmu? . Yoldan geçenler veya hay ve gporu yalnız spor ola:ak yapan cı bir dünvadan geldıkleri hemen yordu. Çaresız kalmış, memlekette hendeğe fırlatır, tüfeğini kapmca zurna sarhoş olduğu için, ıdare et ranlan, siyah redıngotu içinde eım büyük bır kutlenın mevcudiyçtmı anlasılıvordu îlerlemek istedığ.m comerdliği ve zengınhği ıle meşbur sato b?hçesindeki hevkellere veya tıği bu âyın, âvinden liyade bir sıkı ve dimdik, beyaz saç ve saka düşününce hak \erdik. sırada vol kenarındak! büyük cıf?to sahıbinden yardım ıstemeğe bınanm camîarına kurşunlar sıkar curcuna oldu. Bu âyinin ve bun lının. düşük bıyıklannm çevreledıği Soğuk ve zınde bir iklimle bi sim aydmlandı, bu bir uçan daİTe dı Bır sun. haddinden fazla sıcak dan sonra vapıîan bir ıkmci dınt yuzünde vahşi ve hiddetli gözlerile lenmış, spora, açık havaya âşık, I idi Oradan ge'en yeşil bir sua gozgel.nışti. şarab ıcmış, ölum derecesınde has törenin masrafı iki yüz bin altın ıhtiyar üstadı seyrederlermiî. s:hhatli ve neşeli sakinleri ıle Oslo | leriml kamastırdı. ver'mden kıpırFakir rencber, yabancı adama, talanmıştı. Tehhkeyi atlattıktan Kahvede fb?en'in daıma oturduğu franjîı bulmuştu. ınsanm ustünde emın ve Eağlam | davamaz oHum Gdzlerimi açtıIkı saat sonra t°krar gelmesinı ve sonra, kabahatı kalaycıya muaj'jen bir masası varmış. Orzya buldu, ] gımda uçan daire gözden kaybolbir tesir yapıyor. Derken, Marki, tngiltereye gitBaptıste'i görmek istedığmi sov içinde şarab ka>*navan tencere iyi 1 muntazaman gelır ve birasıru içerBirçok kimseler tarafından uçan daire zannedilen meğe karar verdi. (Mılletlerin örfFıyorunun hemen her köşes nde muitu » lemesini tenbıh etti. miş. Bır yabancıyı kazara masasıkalaylanmadığı ıçin bakırı çıkmış, bir metereoloji balonu len ve âdetleri hakkında bılgı eplâjlar, küçuk tenezzuh iskeleleri Bu haber gazetelerde ne?redilTam iki saat sonra şatoya tekıar ondan zehırlendım. dedi Şatoda na oturmuş gdrse İbsen gözlükleridinmek, bu m.lletlerin masraflannı var . " Deniz sporlannın her çeşıdi ! dikten hemen sonra «hava poiisi» Fakat önümüzdeki günlerde bılnas başlıklarla r.eşretmekte, «gazetel»gelıp, rencberin tavsıyesı üzerıne mevcud butun tencereleri kalaynin arkasından byle bir hışımla bayapılıyor. Ihtiyar kadın ve erkeklemâni olmak, Baptiste'i gormek istedığini so\h lattı, bu vesıle ıle, kasaba hatkınm kı^mak, i'rsflarma karmış ki adamcağız mahcub ve rin dahi yanmış yüzlerine bir genc j merr.urları alelâcele hâdıse mahal sa Fransada bu ıkı kategoriye men rımizeen bazılan oku\ucu topla* irtikâb v e irtişayı önlemek için line geİTiişler ve tahkıkat yapmıs sub gazeteler arasındaki çatışma mak maksadıle hayal âleminde do» yen eski askeri markinin huzu>una ne kadar tenceresı varsa onlar da pürtelâs, büyük bir gunah işlemiş hk. dehkanlılık havası sınmış . eıdıyorum) dıvordu. Hakıkatte, lardır Isçinin verdi&i ifadeve pöre lann şiddetienmesı beklenmektedır. laşmakta ısrar edeceklerine, bunu çıkardılar Adam hayret'.er içinde Markinin emrile kalaylandı. gibi nerele.e ka\bolacağını bilemez, Londrada kaldığı müddetçe meyhaFakat Osloda hekesi ate^lendi uçan dairenin konduğu yer d v e Uçan daırelere ve yabancı dun okusunlar» demektedırler. kalmıştı Marki ıkı saat evvel bahsavuşur gidermış. Bir gün. nasıUa, Markinin süt neden meyhaneye gezdi. 600 000 alren. butün memleketi gunlerce sa tesbıt edılen noktada kava'arın e yalardan «esrarengiz» kımselenn Hamburg ünıversıtesınde astro» çede konuştuğu ffkır koylunün ta Üstad Almanyada. Münıhte buiçeeeği tuttu. Arabacısını çağırttı, tın franktan fazla borca gırdi. Aileran spor havasını gormek ısterseniz zık oldu&u ao r ülmus. ba'i dp'ılle arzımıza kadar geldıklerır.e ınanan nomı rrofesorü olan M Haffner u» kendısiydı. Adama. bır kat veni komşu çıftliğe kadar gıdıp sut al si ve akrabaîan, onun yokiuğun unduğu ser^eler zarfında da gene şubatta gelmeliymişinİ7. Bu haftarin (!) elde edildıği de anlatılmıj lar Coneze'de Bugeat'dakı bır çıft çan daireler hakkında demiştır ki: elbise verdi, cevab istemediğıni an ması emrıni verdi. Fakat arabacı a>nı şekilde bır bırahaneye devam lar zaıfında şehre bir temızl k ço tir. dan ıstıfade ederek. mahkemeye çinin verdığl izahatı da büyuk baş I « Uçan daire efsanesi artık bır latan bir eda ile: bu ışın kendi vazıfesı olmadığım başvurmu^lar, Markinin deli oldu eder, orada da temaşa aynı şekılde ker, rr.ekteb.er, dükkâr.lar kapanır, hklarla neşretn'.şlerdir. Antoine tarafa bırakılmalıdır. Bu kadar Alın, dedi Sıze yapabileceğim soyledi Bunun üzerıne, Marki: surermiş, Bavyeralılar Peer Gynt caddeler boşalır, hemen heıkss ka*** ğuna daır hüküm almışlar, kendısiMazaud admdaki bu çıftçi de b r neşnyat boş yere yapılıyor. Uçan bütun yardım bundan ibarettır. Fakat (hava polisil memurlannm Peki, senin vazifen nedır? di nı hacir altma sokmuşlar. şatodaki yazarını her akşam mutad yerinde dın, erkek, çoluk çocuk civar tepea Eski asker, markinin yanndan gö:mek için birahaneyl öylesıne lerdeki kayak istasyonlarına koşar giriştıkleri bu tahkikat bazı Fran (Merihli) gdrdüğünü, bunun uc n daıeler va ir.sanın hayalınde can« ye sordu. hızmetkârlardan, çalgıcısı, papazı, daireden çıktığını anlatmıştır. Bu landırd 51 veya yüksek irtıfada yıl« çıktıktan sonra, esvabı açıp baktı. Atlarımza bakmak, arabanızı kâtibl, zakir çocuğu dahil seksen doldururlarmış ki bir gün İbsen mış. Seyirci ve yarışçı olarak her sız gazetelerini sinirlendırmiştir. Orasını bu r asını muayeneden genıhayet memleketine donünce, bi yaştan insanın iştirak ettiği bu şu L'Aurore gazetesi, bu kadar s^ç hava'ide daha bir çok kimselerin dınm tpsiri ile husule gelen ışık sürmek. kişiyı kapıdısarı etmişlerdi. Avdeçiftçinin MerıhMyi gördüğünü id oyunlaı'dır. başka bir şey değiU çırdıği sırada. ceblerın bırinde bir Marki de Bnınoy. o zaman jöyle tınde, Marki, bu koğulanlan geri rahane patronu musteri kaçmaması bat kayak müsabakaları bır mılli ma b:r hâdise üzerind» Dahıüve : kese altın, gene altından bır enhve azalmaması için çok kurnazca bır bayram gibi kutlanırmış. Bakanhğına bağlı h'n tesekkülun dıa ettiği saatte spmada praıh ^ Bir ç"k kimselerin de meteoro'ojl dedi: ^ çağırdı, sereflerıne muazzam bır içri«im gördüklerirden bahsftmeleri bplonlannı uçan daire zanneHik'çtabakası buldu. tphkikat açma=mı «euhınc» dıve Âlü. o halde arabayı koş. ki âlemi tertıb etti, arka<=mdan da. hileye başvurmuş Nerden bulmuşOslonun doğu ve batısında fiyo vasıf'andırmakta. obunlarm ısi eu de nazan dıkkati çekıyor denılmck ri. gazetelerin de bunun etrafın 4 a İşte Fransa kralının. kral sara kâhya kadını çıftliğe gotur. sa bulmuş tıpkı İb^en'e benzeven İsanin mezannı kurtarmak uzere run üstune doğru uzanan tepelerde cu vok m u ' » suahni sorTnktarlır. tedir I nesrivat vaptıklan görulmüştür LTyının ve maliyesının muşavırı hâssı Marki de Brunoy'un acayıblik yaya olarak Kudü?e eitmeçe hazır bir ihtiyarı akşamları mutad koUçan dairelere. Merıhlılere inan 'çan diireleıle ("I mpşeul olanlar ve kâubi Brunoy bevı Armand leri her sahada kendıni gosteriyorşesine oturtmu? ve her şey eskısi dunvanın belki en geniş ve uzun Bn Parıs gazetesi şoyle denekİandğını. bu seferinde ksndısıne kayak pıstleri var. Bunların en tedır miyan matbuat ije bır Altıan i'im ' vakıtlermi kaybediyorlar »^ Louis Joseph Pariste Montmaretl du. Bilhassa babasının ölümü, Bru gıbi yürümüs. refakat etmek istiven ponul'uler Marki de Brunoy. boyle acayıb bir noy kasabasının tarihine yazılmaizahatı bü\ uk | Haml S. Öyle ki senelerce iki İbsen biri meşhurlan Holmenkollen ve FrogcHemon ç unu kavdedeüm ki, adamının verdığı varsa, senede 400 altın frank ücret sdamdı Bütün omru, murdar, yır ğa lâvık hâdıselere yol açtı Markı, Osloda, öbüru Munıhte, hemen ay nerseter. Geride gollcrın ve yenı Meıhılileri RörduSünü sövliven, verece»!"^ ilSn etti Şatova derhal tık pırtık kıyafette, koylulerin ara bu ölumü. evlâd muhabbetinin şidnı »aatlerde birs dublelerinj arka vadılerin baş^dıgı boleeye Oslo bazı gazeteleri geniş neşrivat yapMUbah l'ras hakkmda verilea gbnulluler akm etmeğe başl?dı. mark divorlar. Burada kış olımpısına katılıp onlarla beraber top detmi gbsterme^e vesile edındıkten arkaya yuvarlavp durmuşlar .. mava sevkeden. polisi har»k<>te geYeme içme masraflaıı ondan oldupartiden Uırâc kararı kaldınldl yadlarınm yapıldığı saha ve muazrakla, ağacla uğraşmak. soğüp say başka. mevtai mevzulara karşı olan . * * * ciren isçi burdan oir müddet evğu için, tahbler savılamıyacak kaV aıh l"ıs<; hakkında bır yıl one« zam bir kayak trarr.pleru var. mak, koylu ıle, rencberle mü=avi mevlini de tatmine sebeb saydı Norveç edebıvatını dünya edeb.VPI bazı «bevin rahatsızlıkları» do dar çoktu Fakat kral. Kudüs seII HavMyet Dıv^nı Urafınclan v*r len olduğunu ıspata uğıa^mak. ailesi Marki, bütün hızmetkârlarına teBu sporun tarihi Norveçte başlı lavıs le hastanede yatmış bir kimp^rtıden tbrac kararı GcneJ Merfifl ferine izin ve pasaport vermeyince. yatı seviyesıne çıkaran ve şahsıyeti efradını şaşkma çevıımek, baba peden tırnağa siyahlar giydırdi. yor. Çok eski zamanlardanberı ka sedir' Roma 18 (a.a.1 Dun oğleden laraf'nddn ınceleıımıs ">e kararda i'erl bu p'oie s\ıva düsnüstü. Buna rsc ve eserleııle mılletını v etarıhıni yak No.veçte kullanıhrmış. Fakat «ından kalan 46 mi'.yonluk mirası Tekmil Brunoy ahalısıne de. adam Dvelim ki. bazı ca7eteler san sonra Roma semalarında meçhul sjrulen njTiıslar varıd görj'meTiiçtır. men, Marki de Brunoy, ale>hındeki başlı başma geniş bır. blçüde dol spor olarak ancak 90 sene evvel Cenel Merkez. Mıbah Urasa gonder» harvurup harman «avurarak tek basına, altusar endaze siyah şayak duran bıiyuk İbsen'in edebî cep»a«v<mel haber oesindedırler ve bu bır cismın seyıettığı goıulmuştur. dijl bir yazıda. partl lçındekı faslihacir karanrh kalArmBfa muvafmıl akrabasını sonsuz endişelere dağıttı Şatonun cephe duvarlarına hesi uzerinde konuşmayı gene ten yspılmağa başlanmış ve o zaman [s^beble de bu hususu nazan itiba Bu meçhul cisim Cıampino alanı yetuıl uj2uri5U7 hı'tıadıftırı ve m » * lardanberi müsabakalar her sene yukandan aşağı sivah bezler gerıl fak oldu Kudüs seferi yerine, Bru kidçılerımize bırakalım .. duşurmekle geçiyordu. ra alflfuyarak nesrivat vapmısiar, askeri kumandanlığma aıd bi: go i<nne şevkle devam etmeslnı bıldirmjnoy kasabası kiHsesme muazzam Bu yaptıklarını tenkıd edenlere, di. Ağaclara siyah tuüer örtüldü, Üstad. »on uykusunu çok sevdıği tekrar edilmiş durmuş . krokflK nesretmi«lerdir Fakat Da zetleme ıstasvonu tarafından 40 da tir iki tane çan taktırma'ğa karar verMosyd de Brunoy, soyunu ınkâr et heykeller siyah bezlerle larıldı Zaten <Oslo» kayak için başlı ba hiMve BaVanh*ına baSh hava DO kıka kadar tak'b ediİTiıştir. Hava Son 24 «aatte yapıian ihracat di Kasabalılar. kılUe duvarlarının Oslosunda uyuyor. Frelsers mezar) miyeceğini soyhyerek övünüyor, İnekler. sığırlar, buzağılar, tavuklar bir müzeye sahıb belki de lığ'nda İbsen'in gri mermerden di şına alanınn verdiğı maljmata göre bu, Sun Mrrai dort saat zrfsnds 'ırn«hep sıyaha boyandı. Matem tutma bu çanları çekcmi\eceğıni, binsnm kıli taş şekhnde heybeth bır me dünyanm yegâne şehrıdir Salonları li^inin tahki^ttına ne der"eb' Pun ortasmdan uzunlamasma kesilmiş büyuk babasının, Alpes dağları enımıdan vabarcı mmteketlfr* yar"'an lar. ucan dairenin ecrüldüSü «övvıkılacagını sövlediler Marki herteğınde mevhanecılık etrnış bir a merakı o kadar ıleri gotürüldü kı. zarı \ar. Taşın ustünde bir ma do'.duran her devrin ve her mem lenen havalide urun hovlu ara«tır bır puro sigarası şeklinde uçan bır Ihract vek.inu bir mılyon 214 bin lırjya şatonun su haznelerine ve Yeres kese temftıat verdi, çanlar yere düdam olduğunu hatırlatıyordu. SeryuVselmıstir şecek o'u'sa altında kalıp ölenl^ere denci çekici çakılmış.. Bu çekıç ıse leketin kayak şek:Herir>; tetkik et jtıa yapmı>!İar, bir c"k kimfeleri cit.mdır. vet ve asalet. aileye sonradan gel çavma ftçılar dolusu mürekkeb iöBu me.andı Almanyâyj yaprak tümek, ilk zam=rlardaki ypssı ve ge porpn'a cekmisler MerihliİPrin (') mükeüef cenaze töreni yapacağını ibsenin, insan ruhunun karanlık Cıamino hava alanı askerî gö tıın ve bakır, Bırlesık Amerikaya lç me idi Markı de Brunoy. garib ya küldü. derinliklerındeki çaiışmasının sem niş şek'.lle'den bugünkü sulür. gibi vüri'^iıHpri «ÖTİeiPn patika uze zetlcne ıstasvonu cısm den ze va dettl fındık, Bulgarlstsna paça\ra Transay* radılışı itıbarile bu servete ve bu "arin biçime gp<*irilnesirdeki i=ti rinde. plİPHnde S3nt'metre. avsk Bu cenaze törenl bittikten sonra, Öte vanclan. M?'Vinin köviuİPri bolü olarak ziyaretçılerın ıbret nadoğru uzaklaşırken. Rorıadan 30 afyon Fımindlvavn ^ sr fıstıiı Hollanasalete duşmandı. Çocukluğundan Marki de Brunoy'da, bir papazlık haleyi gormek faydalı olduğu ka İ7İen ö'^Tniıcler hiHî nbnzı sevne elbi=;e dikmese nıerrur edılen zarlarına sunulmuş . kılometre kadar urakta bulunan b.r da>a keçı kılı ve luletası Ingılterey» dar da zevkli .. ben debdebeh bır hayata alıştırıl merakıdır basladı Kasabanm bağlı Osloda spor ler bu'r'ukİpnniK da «a6a sola an merkezine haber vererek buradan kusvemı. Yunamttana taze bahk « v k iki terzinin. dort senfdenberı alamış olmasına rağmen, ruştünu is olduğu ruhan! dairenin en dindar ea 'm ;*,r Osloda bir gece, hem de oldukça Evet. Norveç ve Oslo kavtığın latmıslardır Bu kadan da fazla' da 20 dakika kadar radar âletleııle madıklar, paralarn vek'lnu beş pat eder etmez nesi var nesi voksa adamı artık o idı Kiliseden çıkmıT)?hilive Bakpnhğı emrmHeki hava takıb edilmeğe muvaifak olunmuşgeç bır saatte, şehrın kuzey tırtla vatanı. Zaten kayak sporunun vüz ellı bin altın fıanga Naklasnvşnen ve kuzevbatı ıstık?metıne glc sattı, Bıuııov'dakı şatosuna çekıldi yor her vaftizde. her mkâhta, her tı Bununla beıshpr Markı. zene rında bır futbol sahasında projek başhca hareketlerinden bıri olan po1i ı memurlanm daha ciddî iş tur. Bu radar cihazı. gbrülduğü den bovle bır cismin dun Roma seOtava yerleşınce. ilk ışı sırmalı es cenazede hazır bulunuyor, bazan kız evlendırivor, drahoma verıyor. tor ışıkları altında ve şiddetli b.r • Knstıyanya > O=lo'nun geçen asır lerde çahştırmalıdır > ıddıa edılen cismin, en geniş ye malarında mevudive'ıri. Romadavablarını, perukasını ç'ıkanp at fersahlana yava y^^Jverek kihse ceviz'.er dağıtıvordu 1775 =°ne*in yağmura rağmen artrenman yapan dakı ısmı değıl mı"". rinde ses dalgalanndan muteessir ki «Monte Mario» oservatöru ka* * * mak. dılencı gıbı, paçavraiar giy âyinlerıne iştırak edıvordu Kilisede, borclarınm mecmuu altı milYalnız Fransada değil fakat da bır antenin mevcudıyetıni haber bul etmıverek bunun bazan s*mamek oldu Saçı tarak yuzü gormu lerde papazlık zangoçluk, cameeâh yon frank olmustu. Ö Z E, L larda jorülen balon gibi hafif ci» ha bır çok menVeketlerde matbuat, vermiştir. yor. üç hafta aynı gomleği giyıyor, muhafızhğı. zâkırlık, angaryacılık Markiyi bir kere daha hacir altıuçan daırelere ınananlar ve ınangon.iek aıtık yıkanamıvacak hale edıvor, çan çalıvor, ortalık supuDıper taraftan. Grinviç ayarı ile simler^en bin olabileceğı fikrinl na aldılar. Mahkemedp buvuk bir mıysnlar olarak ıkiye ayrılmıstır. saat 16 45 ve 18 28 ara=Wfi gr.ru ıleri surmektedir. gcldiği içm. sırtından çıkınca ateşe ruyor, bu arada. kıliseve bir yaK 1 z Yuva bancının gidığıni görünce, yanına soŞukkanHıkla su ifadevi verdi: ettırıp yaktırıyordu Ben kasahamın halkını be=;leErkek İlk Markı de Bıunoy. kendi kılık ve gıdıyor. adını soruyor, kılisede ne dim Eğer her eva'ette benim Bibı 151 olduğunu oğrenmek ıstiyor. çoknafetını bu şekılde ıhmal edışıne bir deli bulunsavdı Frans? su anmukdbıl, u^aklanle bahçıvanlannı ğu zaman da yabancıyı kapıdısarı da sefaletten inlemezdi .asıl hacir atnordu gayet mukellef giydırıyordu. Kasaaltma da kral Onbesmcic LouısVı , NlLGON fîlmini çprirtn*v banm arkebuzcü takımına, sırmalı Markinin ailesi, gitgıde azıtan bu alırlardı Beni hacir aHına a'maTaüzere memleketımıze gele» yeşıl çuhadan yaptırttığı unıforma acayıb adamı yola getımek ıçm nnın sebpbı butiın servetımı harAlman fılim yıldızı Muadeleti tasdikü Kont d'Artois'nın muhafız kıtası onu e\ lendırmeğe karar verdıler. camış olmam değı'.dır Yeıvüzjn•ünıformasına model diye secıldi. Asil aileye mensub bir kızcağız de henüz yirrri milvon franklık Maıkının nasıl b.r maksad guttu buldular Nikâh töreni 13 haziran mulküm sar da ondan hacir altma Avd'n Okuiun SisÜ • Bomonti subesi îzzetpasa sokağu pek de anlaşılmamakla beraber, 1767 tarihinde yap'Hı. Fakat da a'ımvomm ğmda 45 No lı villâda veni tesislerıle açılmıjtır Kayıdo devırde. emn altındakı kasabaya mad, a>Tiı gün karısını bırakıp lara her gün 917 arasında devam edılmektedır. Tel: 80288 bır altın çağı yaşatmak gayesıni Brunoy'a döndü, giderken de ka 4 İngiliz mayin aramatarama rısma şövle dedi: guttuğu aç'kça anlaşılıyoıdu. gemisi geliyor Şatosunda elli daire vardı. Bu^ Pesimden getmeğe kplkarsanız 2328 ejlul tar h.ıerı arasında A'.bay dairelerı kimı Pansten kim: B:u .şatoda sizin dairenizle kendi da C W M C Mullen kumandasında In1 nov'dan ve cıvanndan gelme yuz irem arasında, aşılamaz bır duvar gıLız donanmasına mei'sub 4 Tn^ 1 iz Tl nıpyın aramatarama gemisi 1 manımızı I Fransızcayı i y bılen ve ing:lızceyi de anlnan tec 1 belı bir ördürtürum. kadar dılencı kılıklı adama verdi refrr.en zı>aret edecek ır daktılo alınacaktır Istekhlerın yazı ı!e referanslaımı Yataklı Bunlara bır sürü yabancı ıle ser Ailesi. markivi bu acavi'b kara16 ekİT tar hlerı arasında da HıckoJt VagonU: Beyoğlv Acenta.'ma hılcln ırelerı seri de katılınca, şato mustahdem nndan vazaeçiımeğe teşebbüs etti. aflh ATerikan rruhrıbi lirr.arımıza g«" Türkiyede kaldığım mOd I lerı bu kepazcLğe dayanarrudılar. fakat hıç bır netice alamadı Ma< ki i lccektır Markinin delilikleri Derleyen: Hamdi Varoğlu Dünya Hâdiseleri ISKANDINAVYA IBSEN'İ ANIS Uçan daireler yüzünden Yazan: Aydemir Balkan Noryeç r« Oılo d«yinc« tbscn'i kim hatırlamaz? Norveçi tammadan İbsen'in piyeslerıni, kahramanlarını anlamanın güç olduğunu löylerler. Hakıkaten buzlu vâdıler, sel ve kayaiardan ibaret derin fiyorlar ve uğultulu deniz İbsen'in kahramanlarının kansık ruhlarını garib şahsiyetlerinin akısleri değıl mı* Vahşi deniz kujlarından başka sakinleri olmıyan adalarda, denize kadar djndik inen genij, rüzgârlı çam ormanlarında, dağlarını örten glasiyelerde Solveg'in veya Peer Gynt'in ruhlarınm izlerl yok mudur? Bugünkü Norveçlilerde dahi, ecdadlan Viking'lerin endijeli, meraklı ve maceracı miıacîarı gorülüp hissedümyor mu? gazeteler arasında kavga J Roma semalarında meçhul bir cisim Aydm Okul Şişli Bomonti Şubesi ERiKA REMBERG «ClMHURİYET» in Tefrikası: tuttu berbad Ne yapmalı? Doktor Anladım efem. anladım. Aynur cağırmaktan başka çare yok. Ya cuğum ıçuj yaparım. vaşça: Kımm için yaparsan yap .sade Avnur dedi Doktoru çağıra geldığımde seni verinde bulayım cağım Başın için duştum dersin, Çevab beklemeden dışan çıktı olur mu? Acele doktora telefon etti. Âdeta Hss»», evet mana<;ına göz>rini koşarak odasma gittı, sonra başıkapadı. Levlâ k?dını yalrız bırak na. şakdklarma kolonya surdu. BaYazan PERIHAN ZORLU mpk ıstem'iordu Nazlıvı çağırma şı çatlayacak gibi ağrıyordu. Yan sozle yatağuM baktı Biraz vatmik.. Gül. Avnurıı kclur!43n ttı'arak L«>lâ Aynuru belinden kavradı, [ Le\lâ vavaşça. , Canavaı !o dodi £1 düsünürken kapı açılrlı. Fırdevs Bır avuç kolonya daha alnma vakalfa ^orundu. oütün rengıni kavbetmis olan vü iavaş vsvaş odesına goturdj, Ya Sonra Ajnuıun >oıganmı duzcl A' Aman cfem Aynurcueuma pıştırdı Dısarıda Gülün sesi «t.cvzunü Leylâ\a doğru çevırdı. «Rica tağına yatırdı. Başına pansuman tirken ılâve etti lâ, Leylâ» dıye bağırıyordu. Bıredcum Le\lâ bızı bır sanıve valnız vapacakü.. Kadın şıkâyet dolu bir j Senden nasıl şüphelenu? Za ne oldu? diye bağnmağa başlarken Levlâ kadını kolundan tutup has den kapısı acıldı. Önünde Gul, bıraki) dedi. Adeta nazıktı. Leylâ sesle: vallı Avnur. Gul ne diyor? Biraz evvelki gibi solgun yüzü. iritanm vanma cekerek so\lendi: busbü*ün sasırarak geri çekildi. Avnur yavaşça cevab verdi: Leylâ Hanım kalbimi! dedi. Sus, ortalığı velveleye verme. '.e=mış, şaşkınlaşmış gözlerile ka.iıGene kız bırflen Aynurun bovnuna Peki Aynuı*:um. Meıak et Zavalh Gül şasırdı. Ne yapa Aynuıun ba<=uciınH3 oturup bir yere na b.kıvor: sarıldı. Kulaâına bir şeylet sövle me "jımıh ılâclaıını veiırım. bihr'1 O canavaı a Uf anlatılabılu kıoırdama. Ben doktoru çağıraca Babam. dedi. Babam galıba di. v|inaâındın optü. saçlarını okEeş dakikanın ıçmde Avnurun mı? öldü. ğım. şrdl Levlâ ebzleune inanarntvor bütün ılâcları verılmiş, sag kaşının, Ama Gül senden şuphe etmıİhtiyar ka^ın büsbütün şaşırdı Dısarıda ayak sesleri var, kosudu Ayrurun Gule da\anarak ken ustundeki yara oksrjenh su ıle teyor değil mı? Leylâdan emır almaga alışnıamıştı. şuyorlar Bırden kapının önü doludır>e doğru geldiğini gö'dü. Gene mızlenmi^, sarılmıştı Bıraz sonra O! Hayır. O da yayvan yayvan söylenmeğe verdı. Feridun, yenı ge'.mış olan kız: hasta rahatlsmış gibi id: Gozlerini avukat Ekrem, hizmetkârlar Gül Leylâ demek bu şımank kızın da başladı: Sen Avnura bakarstn dcâıl Levlâ va dıkmış bakı>ordu Bu ba Aman efem ne oluyorsunuz? Ferıdunu gorunce goğsune atılarak bu iyi tarafı vaımış dıye duşunmı' Ben babamın ran n.i ™ıde; ım kışta ovle bır şükran vardı kı aenc dü. Herhalde mucevherlerin kay İnsana aâız açtırmıyorsunuz. Ay tekrarladı: «Baoam oldu galıba.» kadın adeU sıkıldı Aynuı dudakÇok mcrak edıyo.um. dedi bolu^una çok uzulmustu Buna rağ nuruma ne oldu soramaz mıvım Leylâ orta kapıva soştu. Kapı obür Levlâ dayanamsdı. adeta hıddet larını kıpırdattı. Teşrkkur «tmek men Avnura scımış, onu teselli et pfem Yoksa %\t mı bir »ey yaptı taraftan kitlı, açılmıyor. Kondora ıstedıgı belıı ıdı Lev'.a mânı oldu meee cslısmıstı Ne de olsa Aynu nız ? le: fırladı. Kocasının odasına gırınce Peki sma ne oldu"" dı^e sor Sus Avnur konuşma, dedi. Sarun elınde buyümu=tü. Ama Gül Ne olduiunu sonra anlarsın, duraladı. İhtiyar adam koltuğunda de ben sana bazı şeyler soracagım öyle egoist oyle sımarıktı ki on şımdı sus otur! yana doğru devrılmiş, hareketsiz du Evet ıse «ozlerını kapa Senı beye dan haskası için parmagını o\nat Miicevherler! Nasıl otururum efem, yemek kalmıştı. Yuzü korkunçtu. Avuket 1 fendi dovdu değıl mı? E .. ması dahi beklenmerdl Hele boyle 7amanı. damad bey açlıktan öle Ekrem, L^ylâyı yavaçça yana doğ Çalmmış.. Avnur go^letını kapadı, Uzürtülü bır zamamnda Kımbilir cek Bu^ün heikese ne oldu anlıya ru iterek ıhtlyara yaklaatı. Nabzı Ne! ihtıvar canavar A', nura nelcr vap rrTrvorum pfem Bızım evde yemek nı tuttu «oSsiinü dlnledi <>Meıak Ratonu ıle? etrre\m ö'mpmis, galıba bayılmış.» mıştı'' Kalbınden ha"=ta bir kadının saatınde venir. Hepsı değil, fakat en KUZW Avnur gene gozlerini kappdı dedi Leylâ gozlerini Ekreme dıkparçalar. Mücevherler İçm senden an basına bastonlj vuımpk. Bu bır Sen yemekten raha*tan başka cinavcttı Ya Avnur ölüıse Lei lâ bir şev duşünemez misin'> Buraja miş, olduğu yerde kıpırdamadan Peki ama A\nu'un. Hrr ne ^unhelendı? kadına bakt' Rengıni de. ncfes alı vollarım vcmeğını Bır yere kıpır duıuıordu Adam kadının anlamaUe fonra konuşuıuz. Şımdı. Haydı Avnur acı acı baktıktan difını unnedertk tekrar etti: tını da gok fta« buldu. Mtbzuu damıyacmluuı »nlacUn mıî 4ynur ıtni yatırayım, dayan ban».. gen« gozieruu kapadı. lArkası % f. 'DKTİLO ALINACAK detçe PURO kullandım... Puro cidden nefis bir sabun... güzelleşmek isteyen bütün hanımlara PURO yu tavsiye ederim.,, dıyor. A.DA.M GIROI. cildın derınlıklrrıne oBfut edıp yabjnn ve t«rarlı maddeleri tamameo Irmizler rilt bozan (irılce «e ıi)ib heneklerin tf^ekkulüoe manı olur gençlfjtirir, guzelleftirir ve cazıp yapar *PURO * Bol köpüklü Neli* kokulu mamleketimizd» on gDzel hanımflan dokuzunun fcuHandıQı tuvılrt gabpmıduf • •»I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog