Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

C'UMHURİVCT 19 Eylul 1954 Yııgsslavya ile ımllî rıaça hazırhk Yazan: Süleyman Tekil titizlik 17 ekirn. zjhinleri kurcalayan bir sinin işaret ettıği hususa tnrih olciu O şün, SarayBosna'da göstermeliyiz. Böyle bır vak'anm Vugosiav nııll takımile ooy olçüşe olabüeceğine ihtımal vermemekle beraber, üzerinde bir keıecik olsur ceğjz. Yugoslavya. futbolda rrasrhale aurnadan geçem.?yiz. Mesele şup Secıci komitenin seç katetmiş bir mı'.Iettir. Avrupa piyasasında hatın sayılır. milletler tiği oyunculan. Federasyon toplusrasında itibarh bir mevkie sa ujrunun «VP'O» surru kullanmak hıbdir. "Bu vüzdcn. yukarıda kul suretile de?"ı ırmesi ve kendi bel;ındın!mız «bov ö>üşmek» tâbiri, ;endiğini iksTe etmesidir. İş böyle her ne kndaı bir iadia mânasını ta bır duruma ?i"'üklenece< olursa pek çıyorsa da b'zim Yugoslavya ile tabiî olarak seçici komitenin mevuzun boylu bj ıddıamızın olamıya cudiyeti mostralık bir topluluktan cafı aşikâiır. Zira futbolu bizden daha ileriye gidemez. Maamafih iyi biMı^fcf İvi bildikleri ıçin de biz, böyle bir müdahaleye ihtimal iyi oynarıar. Tecrübeleri fazla, sür veremiyoruz. Bununla berabsr, Fut j etleri fazla, mukavemetleri fazla bo! FeHerasyonu başkanmm bu dır. Üstelik bu maçta saha unla mevzuc'aki ıht'sasırı en az seçici rın, seyırcı onlann, velhasıl avan komıteyi tes.kil ec'"n'er deıe^esintaj onlarmdır. Bu kadar müsaid de kabul etmek rorunda olduğuimkânlar onlarda olduktan sonra' muzu da ifade ?tmeV isteriz. Bu aydınlada, a=k atmakten devam vurmak vazivette. Ulvi Yenal'ın tıcı ikaz'annı tabiî karşılamak icab biraz fazla eesaret oiur Futbol Federasyonu kollan sı edecektir ki. bövle bir icra keyfivamış. çalışmava koyulmuştur. Mıl yetine de müdahale demek insaf]î takımımızı Gündüz Kıhca teshnn sızîık olur. etmi}, ovuncu ayıklamak ışini seçici komiteye bırakmıştır. Her iki karar da yerindedır. Bundan başka. miüî tskımı teslim ettiğimiz antrçnörün görüşlerini de ka1.? almak lâzımdır. Şu Gundüz Kıî'c. futbolda kâfi de halde. bej kHnin görüşü bir arava reoede bilgi ve tecrübeye gahibdir. gelmek suretile millî takımımızın Son günlerde. kuiüblerin mill! ta teşkili cihetine gidilmesire m a kım çahşmaUnna kolavhk göster göstermek icab edecektir Bu da. mediğinden şikpyet ederek istifa şerçektcn arzu edilen favdah bır edeceği bildırilen Gündüzün, işi birleşmedir. bırakması cicden kayıp olur. Hulâsa olarak, millî takımınv/n Seçici komiteye gelinoe. Bu ko hazırhk safhası iyidir. Fakat bu miteyı Ujkil eden Fenerbahçeli müspet gıdişin neticesi mutlaka ?abüyuk Fikret, Beşiktaşlı Hakkı ve libiyet yolunun ışıklanrr.rş o'ma=' Genclerbirliğinden Hasan PoJat demek değildir Yukarıda da ifade iç : n d<\ i'in ehli kimse!?rdir de ettiğimiz gibi, Yugoslavvanın biztnekten başka bır liade tarzı ola den bir iki eömlek üstünlüğü maamaz. Bu itibarla. vaktinde ahnan lesef bir hakikattir. Bu itibarla, bu tedbirler, gönüllere huzur ver temkinli davrartmamız, dddt bir mi=tir denebilir. Yeter ki, bu min sekilde hazırianmamız, zaruret haval üzerinde maç gününe kadar gı !ine eelmiştir. Bundan ötesl o eünkü şart v« imkânlara bağlı ka'.acakBir nokta var Pir sf sas?te tır. TURKIYE EMLÂKHazîne kefaleti ve gayrimenkul teminatı ile sağladıgı RADYO f Bugünkü program İSTANBUL 1IJ7 AçtUl v« program 1IJ0 $ « " k ı l u (Pl.) 130° s « «serl«ri, çalanUr: Kubar Teky»y Feyzl ArsUngü 1J.15 5«rlul»r; okuyan Saflyt Ayl» 13 15 Haberler 1400 Benber »arkıl«r; çalaalar: Hadlyt ÖlüBen, Veciht Daryti, Vecdl Seyhun. Necdet Ya»ar 14.30 ViyolonUt H»nJ Wilk H4S Dünden bugunden ievUınl» p»rçal«r ;pi j 15.00 Bo«ton promenade orkeatrası (Pl. ı 15.25 Datu müzıfci (P1) 15 45 Fllm yıldızları ( P l ) 1«M Konçerto (Pl) 1« 30 Kadınlsr fasıl neyetl 17.15 Türküler; okuyan: Aziz* Tozem 17 30 Okul ögrenci aaati 18.15 Karıjık hafif müzık ( P l ) 18 30 Ne arzu edersenii (Pl.) 19 00 Saz eserlert (Özel Pl.) 19.15 Şarkılar: okuyın: Necdet Cld 19.45 Haberler 20.00 Turfculer: Muzaffer Akgua (Özel Pl.) 20.15 Radyo Gaıeteji 20 30 Üniverıite korosu 21 00 Bunu duydnnuı mu7 21.10 Şarkılar; okuyan: Perihan Sözerl 21.40 Piyano melodllerl: Ferdl Statzer 22.00 Sevilmiî jarkılır (Özel Pl.) 22.30 Spor haberleri 22.45 Güzel »esler Güzel melodier (Pl.) 23 15 Haberler 23 30 Programlar 23 33 Rltm ve melodi P.) 24.00 Kapanif. J îktisad alılakındaki bozukluk Fakat her şeyden evvel <Jii rüst olmak »uretile koruyaüm. Kendi kendimizi b atırmağa hakkımız yoktur. Türk mahnı koruyalım.. BANKASI 1954 Yıh Tahvüleri'nin Emniyet °/r S faia vergi muafiyetî komisyonsuz teminat mektubu ve Havale kolaylıklarile kazandırdığı Gelir Bankanm resmî dairelerin Arthrma ve eksiltmelerinde teminat olarak kabulü ve bedellerinin ödenmesi suretile temin ettiği Malî imkânlar dan miktarın azalması doîâjmsile istifacîe etmekte acele ediniz, (12943; Vefa, Havagücünü 5 0 yendi Eskişehir İS (Telefonla) Buaün Atatürk stadyomunda Vefa Havagüeü arasında yapılan maçta Vefa takım Havasücünü 50 venmiştir. Yarın Demiisporla Vefa aras'nda bır maç vapılacaktır. Bupnkü spor hareketleri Buftün şehrimizde yapılacak muhtelif spor hareketlerının nevileri, saatleri Ve mahalleri şun!ardır: Fcncrbahçe stadyomu (Futbol) Saat 12.00 de: Fenerbahçe Genc Doğanspor. Saat 14.00 te: Gaîatasaray (Profesyonel) Beyoğluspor (Profesyonel) Saat 16.00 da: Fenerbahçe (Profesvonel) Ada'et. Şeref stadyomu (Futbol): Saat 10 00 da: Adalet (Amatör^Taksim Beykoz Koyn (Kürek): Saat 15 00 de: Mevsimin en son kvrek teşvik müsabakası Kadıkö\spor açıkhava sahası rBasketbnl): Saa* ?1.30 da: Kadıköyspor Darüşşafaka Üniversitelerarası atletizm i rlta'val 1? fS H A.) Frpnjfiz YugcMav, Batı Almanva ve ttalvan ünıversite talebeleri ar ? l l "nda burada tertib edilen atletirm müsabakalan. Yugoslavlarm um'rp" nuvan ta^rr'finde sampivon '••Vla.rile sana ermiştir. Yusos'av ür'ver^ite tFİeu'p'=ri. biı müsabakalarda 5 bir'rrîlik 3İrnısl^rHTr FIHP edilen en iyi dereceler şun400 m°tede C ıraus fFransız) 48.8, 1500 mefrede Ottenheimer (Yusoslavva') ? î.5. «ırıkta lVT:l=tkov (Yugoslavya) 4,20 vapmışlardır. Pfof.'Or. FERİT H. SAYMEN r. HALİD K. ELBİR TÜBK EŞYA HUKUKU*çAYNt HAKL/\R) Ana Kanunlar îfe en yeni husus! kanunlara v e jnahkeme içtihatlartna göre, Aynî t3h!ilî fihrist, nWfhum, kanun ve içtihat indelcslerile 8 9 6 « h l f e • Rat.: 2 5 Lira İSMAİL AKGON MÖESSESELERİ: C . ğ a l o ğ l u , Öervill « M C . l t S o k a k N 6 . 2 4 Şube: HAK KİTABEVJ: Vemeciter Beyazıt • İSMAİL AKGÜN KİTABEVt r Ankara Cad. 4 «st. Piyasa ahlâkıaa dair iki misal deye kat'iyen riayet edilmemekte» dir. Her an bir kaza olması muharzedeyim: Evimin banyosundaki musluğun temeldır. Ahmed Güney akıntısım bir türlü kesemedik, "~ tamır dört günde bir sobacı gelır, ta Ihtiyarlayan köy ihtiyar eder, gene akar, Nihayet sobacı efendi. gerçi ben para kazamyorum heyetleri ama senin parana yazık. suraya bır Üniversite muhtariyetinin bü» Avrupa musluğu takalım, sen para vermeden. ben de gelip gitmeden bazı yönlerden tahdidini ve konkurtulabm. dedi, yaptık. O da, ben trolunu mecburi kılan bir devini» de kurtulduk. . bulunduğumuz halde: İkinci mİMİ: Geçenlerde iskarpıMuhtariyetini hiç bir ciddl 1» yapbağı koptu, heıhangi bır a mamak kararı %iermişçesine kuüayakkab. boyacı dükkânmdan bır nan ekseri köy ihtiyar heyetlerinla bağ ahp taktım, bağlanması çok zor dunırau ve ıslahı ile ilgililer n t «.AN&ARA oluyor, ikıde birde çözülüyor. Bak man ilgilenecekler? « 28 Açılıs ve program 6 30 Çeşldll üm, bağm kısalığmdan. Beyazıdda Yaz tatilimizin bitmek üzert olTurk müzıği 7 25 Zarurl ihtiyac mad kunduracı dükkânma giderek ısduğu şu günlerde, okullarımızın Udelerl f:at lıstesi 7 35 Hafif müzik karpin bağı istedim. Bir çocuk » ıPl ) 8.00 Sarkı ve turkuler (Pl.) fak tefek tamir, temizlik ve badaiki bag ÇiK8 30 Haberler 8 45 Pazar sabahı me tıcı camekândan na işlerinin yapılması öğrenci ve lodileri (Pl.) 9 30 Fahrlye Canerden Biri yerli, diğeri Avrupa, dedı. B i şarkılar 10 00 Kadın tes ve saz top rine on beş. diğerine otuz kuraş öğretmen; şevklendireceği gibi, ııhlulugu 10 30 Behiye Aksoydan çarıstedL Avrupahyı .1dan, iskarpmı hi yönden de bir zaruretin liadekıiar 11 00 Daldan dal» 1130 Pszar sidır. Bütçede yeri olduğu hald» skeçi 12 00 Sevlm Tan Ürek;en jar de rahatça bağladım. kılar 12 30 Yurddan resler 13 00 Bir de harici ticaretimize baka öğretrrvenin muhtardan alacajı eeHaberler 13 15 Gıtar lololan (Pl ) hm geçenlerde siz de bizler gıbı vab «Para yok öğretmenim!» vey. 13 30 Sınema sesi (Pl.) 14 00 Nermtn gazetelerde okumuşsunuzdur. Tngı «Olur olur!» la işi oluruna b a j Demtrçay. Mustafa Seyran, Fıkret L'turludan tarkılar 14 30 Bağlam* liz Ticaret Odası kâtibi veya reısı lamktır. Neticede okul naz içlnd» takımından turkü v« oyun havaları bir 5 işe içmde kuru üzümlerımız açıhr. Köy ihtiyar heyetlerinin 14 45 Şarıtılar ıPl.ı 15.00 Pazar den çıkan çivi ve demir parça.a rahşmalarını kontrol ve teftişle il» konserı 16 00 Kapanıj. rını bilmem kime göstermiş Bız aılı oîanlann titizlik ve vurdseverlerde hayret, Ticaret ^ostermelerini rica ederim. Vekâletinden de feryad. Efendırn MuSla ötretmenlerlnd«B 18.5! Açılıj ve program 17 00 En bizim mallarımız temizdir. bunlar Mehmed Saygın ver Kap«lman v» «rkada;larından tango uydurma ve plândır. Tekzibler. gave çıgan rmuıSl 17.30 Geçmis gunlezetelerde sütun sütun beyanat. KiDiyarbakırda ev kiralan rin sevılen u s l e ı i (Pl t 18.00 Radyo : i'.e ingillzc» 18 15 Ineesaz 19 00 me karşı. k mi aldatıvoruz? Ingıbzateş pahası H.erler 19 15 Tarihten blr yaprak leri ise onlar kös dinlemiş, lâfa de19 20 AI1 Candan türküler 19 45 Se ğil mala bakıyorlar. İç efkârı u250 lira maaşlı, beş senelik mevim Çaglayandan şarkılar 20 15 Rad mumiye ise zaten bilıyor ve ahştı yo Gazetesl 20.30 Istekler program mumm. Beş senede üç defa tayla 21 30 Cevriye Cenhuncîan «arkılar da. Artık o sütun sütun beyanatı edildim, şimdi Diyarbakırda bulu22 00 Mü7ik (Pl.) 22 30 Deefc Riveı ne okuyor, ne de dinliyor. nuyorum. Evliyim, cebimde bir Boys'Un parçalar fPl.» 2z 45 Haber Fındıklarımız da keza, çuvallarda kuruşum yok. Olmasına da imk&n ler 23 00 Caz ve dans Pl.ı 23 30 lâakal %10, 15 taş., toprak. Netıce Dans orkestralarj geçldl (Pl.) 24.00 yok.. ne oluyor «Turk malı» diyorlar. Kapanı? Yiyecek, giyecek ates gibi amm. Sanayiİeşmemizde de ne olacak, geburada il'â (ev kirası).. Ortalam. ne böyle değil mi? sur dışı 200. sur içi 100. Bunlar bilHayır efendim, hiç bırimizin dığmiz evlerden değil: Oturma od. cTürk» namını Istismara, ve onu sı gökte, mutfağı yerde bir leylek lekelemeğe hakkımız yoktur, bilyuvası.. Kışın dammda ta?, oda» hassa ecnebiler frasmd». Sütte hısında baş döner. Bazan yağmu» le, yoğurdda, yağda keza, yumurgeçirmez. Ev sahib'.erinin kuruntutada hile yapamadığımız için çüsundan geçümez. 90 lirava bir dam rüğünü, bayatmı sokmağa çalışırız. bulmak ne mümkün. Neden miT. İskarpin bağmdan çalac;ğımız on Yüzlerce memur her nedense bu santim. yerli kumaşın gramajmdan şehre tıkılmışız. Mevcud, kapasiteçalacağımız 20 gram memleket saI yi gecmiş. bardaktaki su taşmı», nayiine süphe olacağı kadar. ne taleb sonsuza, arz sıfıra i r c ol» dövizin gelmesini çoğaltır, ne de muş.. g.tmesini önleyebilir. Aşın sıcak v j çocuklara musalTicaret ve sanayiımizde ahlâk islat o'.an hastalıfc yüzünden, yazıa tiksmeti lâzım. ailelerimizi göçmen süriileri halin BULMACA II 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 !•! 1 I M • • • , Japon tenisçileri sürpriz Belgrad 18 (S.H A ) Zadar denizinde yapılan millî yüzme müyarattı sabakalanr.da Yugoslavya, Holandayı umumi puvan tasnıfinde 116Los Angelos 18 (T.H.A.) Gü107 mağlub etmistir Bu rrusabaka ney doğu Pasıfık turnuvasınm ikin lar esnasmda 5 Yugosîavya rekoru ci tur müsabakaları surprizii gecnvş kır.lmıştır. ve Jspon tenisçileri Kcseı Kamo favorilerden Avustralyalı Hartwig i İskoçya lig muhteliti 6'1, 6 2 yenerek elimine etmistir Irlandayı yendi İDiğer taraftan Arnerikalı Talbert Belfast 18 (S.H A.) Burada ' îsveçli Dnvidson'u 6'4. 6'4. eene 0. yapılan müsabakada, Iskoc\a !ig I Ameriksl' Seitas Moss'u 6 1 f muhteliti. îrlanda lig muhtelıtıni , yenerek bir üst tura epcrtv= f"'H 52 mağlub etmistir. Marsilya 18 ( S H A ) Yuzücür Budapeşte 18 (S H.A.) 1.V0 • cemiyeytinin havuzunda yspın son müsabakalar esnas:nda 3 iretre Avrupa rekortmeni MacJi atleti Iharos, 3000 metre dünva re > Fransa rekoru kırr.mıştır. korunu kırmak için burada. vaD'ığı Kad.nlararası 200 metre sırtüstü denemede Gaston Reiff'in 7.51' 8 lik vanslarda Marie Helene Andre derecesine yaklasmışür. Ibaros'un 2.42.5 lik bir derece elde ederek 6 senedenberi yaklaşılamıvan bu deeresi 7,59,3 tür. mesafenirj rekorunu kolaylıkla kırSultanahmed sahasında mışbr. Maurice Lusien ile kansı da er; kekler ve kadınlararasl 200 m» Bıei n Sı.'ltaiahmed sahasında kelebek vaynşmda sırasile 2 °ı1 1 Ceırarnaşşı Atesspor genclik kuve 2.53.2 lik dereceler elde edp»ek lübii i'e Akhıvık eenclik kulübleri iki yeni Fransa rekoru kırrmşlararasında biı dostluk maçı yapıl ı masına karar verilmıştir. Bu kuv Kiblerin B takımlan saat 12.30 da, Kasımpaşa, Blıkesirde ga b A t'kimlrin ise 14 te maçlannı Eskişehır. 18 (Telefon'a) Baj'apac'karriır hkesir şampi>onu Karesı futbol trkımmın davetlisı olarak şehıımıze hrmir Demirspor gelen Kasımpaşa. bugün uk karşıGencîerbirliğf maçı laşmasım şehrimiz Egespor takıın e İzmır. 18 (Telefonlai Ankara yapmıçtır Heyecanlı gecen ılk Hevlig ^kmcısı Gsnelerbirliği bugün re S 3 beraberlikle bitmiştır. İkinşebrirnizde ilk karsılaşmasını İz ci devrede daha hakim oynavan mır Demırspor takımına karşı KMimpaşahlar bir gol farkla maçı yaptı ve bu macı 3 2 kaybetti. 3 4 kazanmışlardır. Kasımn^=;a Genclerbirlığı yarın Altayla karşı yann Karesi ile biı karşılaşma valaçacaktır. pacaktır. Yüzmede Yusfosl»vya Hohndsyı yendi Trab^on esrafmdan meıhum Tayyıb B:yın kenmelen. Denıdı mıîletvekılı oerhum Ord. Prfofesor Doktor Server Kamıl Tokgdrjn esı. Azade Akyu7 ve Begı.m Guzeyın val.delerı, Seyfı A<>ı/. \e Iıfan G'.i7eyın k«yın\a!ıdelerı s<ıl.hıu n'»van<ian Satılık Meyva Bahçesi REYHAN TOKGÖZ Hanımefendi I Akçakoca kasabasıntn vukarı mahallesi Çortlen mevkiinde kpın yarı hissesi tap.ı kütnğünün 24 12 954 tarih cild 22 22 numara ile Esref k'zı Dıdar Özuysal adına yazüı sebie bahçesi satılıktır Isteklilerın Istanbul Dıvanyolu HB Onur Han Avukat Ekrem Gürsele müracaatleri. a ı 17 9 951 geces; vefat eur.ıştir l^ 9154 | pazar pınu Ş:şlı Camn Şerı.'inde oğle j namaz:nı muteakıb Sahra\ıcedıde def| nedilecektir. Merhurr.eye Tanncjn rr.ağfıret, kederli ailesıne sabırlar dı1 itnz. İMRAN OKTEM'in usul Temylz Mahkemesi 7 Hukuk Emsal Kararlan ve hakkında bir kac söz. Bıtmek üzeredir. Reiff'in 3000 metre dünya rekoru tehlikede Yüzmede üç Fransız rekoru kırildi Tıc?ret Ofısi ve Zira. 1 Bankası emckl. mudurler'.nden. Sercıha Somerin eşı. Osnidnlı Bjnkası AnKnra Mudurluğjndeıı emeklı Rauf Baykanın ve Behre i Ak'nt, Hamıde ErıE'jrnjn kardesi. Beıecfive mimarlanndan Neclâ Somer:r. Is Bankası ^et T'javınterınden Fa/ıl K 1 ıhan Somenn. ıNecmı Saatçınin Gııldoean Mora**^ hn. Armna Somerir babil'rı. Şirket; Hayrıye Umum Mudur1 .^uııden emeklı Sadi AKindın kay.nbiraderi Yapı ve Kredı Bankası islıhbarat şeflerindeı^ A'â £ vrfrın tevza?adtsı, Cevdet Ssııcı ve Ce'âdet Moralıgıhrı kı^ ırnia'ieri ^ B05 YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ CEVAD FAZIL SOMER Hakkm rahınet.ne kd.uu.usiuı Cenazes) 19 evhıl 1954 Dazar sunu dgle namazını muleakıb Kanlıca Camıinden 1 kaldırılarak Kanlıcariakı aile kabrısta | nına defnedüecektır. Mevlâ gf.ni ganı i rahmet eyliye. B^yoğlu Tepeoat'tu,^ ve Balat Vodına C4dae=mde Anan\a 'PKsn'sları sahibi de uzaklara göndermemiz d ı caba. Senede iki defa ev boşaltınz, ev »« rarız. ev döşeriz. SOLDA.N SAĞA: Beşıktaşın merkezl yerinde yüz İstanbul cennetinden iiyrılarak 1 Lâkırdısı pek ve »ertçe (lkl bin liradan fazla para sarfedilerek biraz da mürekkebinizi buraya dö» kelıme . 2 Gazetelerın temelli oku | a n c a ^ senede tamamlanabilmiş künüz. yucı ları içoğıılı. 3 Cınsı ve nevl, Büyük Esma Sultan ilkokulunda ! K. E. yemeği. 4 Asyada bir göl. tersı bir çogul takısıdır. 5 Cıddl .,bu sene derslere başlanacağı taDÜŞÜNCEMİZ: arasmda üziintü ile değil. çok hoş 6 Hiç bir olajanüa lebe velileri Her vilâyette. devletin çslışürdltüluğu bııHmmavar) maske (İki keîime) karşılanmıştır. Zira okul oda'.srı ğı memura göre ucuz kiralık ev 7 Eski bır divan şairimlzln yarısı, içindeki rutubet eiderilemediğı gibi. vapmasmdan başka çare kalm»çevrılınce b'r hayvan otur 8 Sema bahçenin içi de taş yığınlarile dolu mıştır. Bankalar. kreH;VHii yeni î ve deni? ren.eme yaktn durumd'a. olup, bina da fazla hafriyat yapı ev sahibleri yararmaktan ziyad» HTiARIDAN AŞAĞIYA: 1 S.nkıntıhk eden 2 Ötekl larak çukura inşa edilmiş, böylece kıracüan destekleraeğe »arfetmekin^se likî kelime» 3 tstek dışı ve b?hçedeki toprağın yüksekliği okuli. ] cebırle 4 San ve şohret. tersi hay lun çatısıle bir denecek vaziyete I van avakkabısdır. 5 Ter^si denizdeki geldiğinden bir uçurum halini alEmekli Sanchğı, iddialara ! kabarma hareketidir blıyukçe. 8 1 Vukua gelerek 7 Eski bir atalar s8 mıştır. cevab evriyor zune gore 'kem âlet» ile olamıyan Ayrıca okulun dı? kapısı 1a olfe>kı ıınıl çogulı 8 Çevr ; !:rce Hıis madığı gibi çok eskiden yapılmış * İTin dıni reisleri me} dana çıkar olan bahçe duvarları da yıkılmak Sayın gazetenizin 129954 tarih çnğul >. tehlike'ile karşı ksrşıyadır. ve 10818 savılı nüshasının «Okuyu j 1 5 « T s Sayın Istanbul Valisile M arif Başbasa» sütununda çıkan Müdürünün yakm alâkalarını bekEmniyet âmirlıği merke* MİAİNİAİV'GİAİT liyoruzbaskomiserliği polis merruru Izzet AİNİÜGİAİtİLÎE Beşiktaş, Salnameci sok Tezvılmazın mektubu üzerine mu1 No. da Mahir Yıldız mailevhin dosyası tetkık edilmis v* NİAİZİAİRİLİIİK Not: Okul binası Beşiktaş Şehid parasm:n 107954 tarihinde 17467 JİHİAİLİİ As:m caddesindedir. savılı fişle Fatih Iş Bankasma gön derildiği tesbit edilmiştir. Tehlikeli bir durak Bankalar havale emrile birlikt» Seyrüsefer işleıile iigili dsii'enin aîr'ikları ihbarnmeyi ilgililer» nazan dikkatini celbetmemzi rica tebliğ etmektedirler. edeceğim. Pnrası havale erlilenlerin duruKsdıköy. Çpyırbası tramvay du mu. pek tabiî olarak muteakıb ayrağında emniyet ada5i (öfüjü) bu dan itıbaren borc tf.ksiti kesilmesi lunmadığından Trafik Kanur.ur.a için, kurumlarına bildirilmektedir. aore durakta tramvaya yolcu iner veya binerken gelen vasıtdann Açık mektublaşma tramvayın s;ğmdan geçmemesi. duPazaryerinde tsmet Kocatürk :up tramvayın hareketini beklemesi Fik'rlerinızi lutfen açık yazınız. lâ?ım. Halbuki bu durakta mezkür kai Ne istediğinizi anlayamadık. 1 !»• m • 1 1 Endişe uyandıran bir okul binası LİAİB|R|A|DİO|R AİRİAMıTJAİCİİ IİK AK RİHŞIUİHMİAİH yapılacak husunî maçlar Bay Ananya Tahmincioğlu liiun suren bır HajtalıKıan sonra vefaı e'.m Mır Cenaze rr.er.ısımi bugun pa?ir 19 eylül 1954 saat 13 te Bevoğlu Paravı? Rum ki'lseslnde icra olunacaktır 1;TJ ılân hususî davetıye yerine ka'mdir. Cenaze Levazımatı ve Servis işleri Garbls Ceı:l. Te' 42746 T E Ş E K K Ü R Ç'k ELISAVET NİKOLA AMİRALİ ..r ıefotı coiâ.. ,ue ce:ı,.;e r^eraMmuıe bızzat ijt rak eden. çelra.< gon'c:en çe!en< yenne hayır muesseselerıoe teberruda bulunan. telefon. telgraf veya nıektubla taziyette bulunan ve buyuk ac nrzı payiaşan. butün dost ve akrabalara ayrı a>rı tesekkür e rreğe teessUrüri ız mani olduğundan en mmımî tesekkürlerimizin sayın gazetcmz v.ısııa^ıle tukdımııii rtca ederiz. Evlâdları fevgüi ?r.nem;? Dji B n van ARANrYOR lstanbulda elinde işler vaziyette Buldozer makınesi olanlar (Buldozer) rümuz.le İst 176 poeta kutusuna mektubla müracaat. H. R. LENORMAND'ın bUtün tffloya dillerine »ercütne edilen »on ESERİ * Baş, diş, aâale, sinlr aörılarını teskin eder Bayanlann muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır Midefi bof . kalbi ra bdbrekUri ransu • KİRAL1K EV" KARSISINDA ALÇALAN ERKEKIİK Pazartesi akşammdan itibaren Sinemasmda 3 BUUDLU hârikalar filmi 'Acele satılık Kârgir EV 4TL YS Kim (The Colorado'nun munteçen' manzaraları arayında geçen kızıl derilılere aıd bir film. DERİLİ ASL«M R E MK Lİ S=ı&!rtm yapıh konforlu altı j oda, iki ayrı daire iki katlı I denız ve adalaıa nazır ev acele satılıktır. Suadiye Cami soksk No. 20 Telefon: 51029 Mutavassıt kabul edilmez. Gümüşsuyund. 3 oda, bır sofa, banyo, havagazi, elektrik, terkoı teâisatlı, Marmara ve Boğaza tamamile hâkim | balkonlu bir ev, aylık 175 lira ile kiralıkbr. Mür.caat: Tele ' fan: 60394 GURURU (SGAL ALTINOA PARİS SATAKKANEIER KAÇAKÇILAR Charge At Fontherriver) Bakt*riyolog • • • Artistleri: GUY MADİ SON FRANK LOYFJO^ Fistlarda zr.m yoktur. Görlükler diğer 3 buudlu filmlerde kullanılmak azere 5ü kuruşa SineTi=)mızda satılmaktadır FOKS JURNAL Dr. FARUK YALIM Tahfil Lâborafuarı tstanbul Divanyolu No •i 118. leleion: G R! PîM ünn et çi H M E D T E M İ Z B e y a u d , T«l: 25618. B ı ı u •• y»y»n Cu2uburıy*t Matbaacılık v» Gazeıecllik Türk Anonim Şlrkett Cagaloilu Halkevl sokak No. M,'41 Sıhibleri NÂZİME NADİ V« ÇOCUKLAB1 VAZOI ULUSAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog