Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

} *I9 Eyföl 1934 CUMHTJRtYET Indianapolis 18 (A.P.) Eski duklannı yazmaktadır. Başkan Truman, dün, Başkan Eisen Mitchell, bu mektubu, Demokhower'in, hür dünyayı kurtaran rat Partı mılli komitesinin gizli bir unan ordusunıin mevmuvaffakiyetli bir Cumhur Başka toplantısından evvel umuma açıkcudu etrafmda bir müd nı olarak tarihe geçmesine yardım lamıştır. Komite kasım ayında yadettenberi devam etiçin demokrat bir kongrenin seçil pılacak olan kongre seçimleri içm Seoul 1! tnekte olan pazarhk nihayet sona Kahire 18 (T.H A.) Müslüman almdığı da ilâve edilmektedir. mesini istemiştir. façılacak kampanyada takib edi'ebugün ilk Türk şehidinin nâşı daermh bulunuyor. Suriycnin ihtarı Kardeşler Cemiyetine mensub kim Truman, Demokrat Parti millî cek hattı hareketi tesbit edecektir. hü 2M Müttrfik h.rb 81Ü.IİOT d.Bn pazarlığın içyüzü şudur Şam 18 (AP) Suriye hükuseler bugün stadyomda kavga çıbaskanı Stephen Mitchell'e gönder Demokrat partinin seçim kam «Yunan hiikumeti bıır>'<an bir karmışlardır. Hükumet aleyhinde meti Müslüman Kardeşler Cemiye ha Panmunjom yakınlarmdaki tadiği bir mektubda Başkan Eisen panyasmda iktisadî durumu başuıüddet evvel Amerikaya basvur j nümayışin yayılması üzerine polis tinin halen Şamda bulunan lider rafsız kesımde Birleşmiş Milletler hower'in de kongrenin demokrat hca propaganda mevzuu haline geBaşkomutanlığuıa teslira etmişlermuş ve husıısî bir yardmı vapıimalardan müteşekkil olmasmı gizliden tireceği zannedilmektedir. müdahale etmiş ve Müslüman Kar lerinden, Mısır aleyhtarı faaliyet dir. Neden der=eniz paranm da kimdıeı takdirde ordu mevcudunu »Truman. doktorlarmın tavsiyesî de oldugu bilınmiş. öğrenilmiş dedeşlerle çarpışma olmuştur. Bu lerine son vermelerini istemiştir. Teslim alman cesedlerdern 56 n 1 ^ U ^ hi\ J m u h a î i f . . ^ ^*~ gizliye arzu ettiğini zannettiğini, zaltacağım bildinnisti. İstP"ilen hu • Suriye basmmda bugün bu konumez Thtimal denecek kı. Halk Par çünkü Başkanın diğer hür mıllet üzenne bu sene kampamaya iştının Amerikalı, T sinin Avustralyalı t i s i i l k t i d a r ğildir, din, 'man gibi bır şey, kimhususîî yardım temin ediimedîği çarpışma da 16 kişi yaralanmıştır. da haberler çıkmıştır. ve birinin Türk olduklan bilinmek | * senelerinde isvan lerle işbirliği yapmak arzusunda rak edemiyeceğinı bildı / stir Bu de olduğu belli olmaz. Tahkıkata girişilenlerden 22 si tevtakdirde Yunan askerî birliklerinin Hükumet bu gibi faaliyetleric tedir. Geri kalan harb ölülerinin ' lardan. sonra eiristiği ınkılâb ha olduğunu, fakat cumhuriyetçile nunla beraber V f nutuk söylemeyı mevcudn 75.000 e in<M«'«"l>'i. 10kif edılmişlerdir. Bir Osmanlı veziri, bana on bin Suriye ile Mısır arasında gerginlireketlerinden, daha sorra patl?k rin çoğunun buna p^vhtar bulun de kararlaştırmıştır. ilâ 15 milyon dolar yardım yapıaltın verildi, reddettim, yirmi bin Tevkıf edilenlerin üzeri araştınl ğe sebebiyet verebileceğini gozö milliyetleri katiyetie tesbit edılme veren dünya harbinden dolavı ramiştu, lırsa bu ordunun mevcudu lOî I M dığı zaman. bunların üzerlerinden nünde tutmaktadır. M) verilseydi bilmem ne yapardım, der Müttefikler de Kızıllara 200 Ku hat bir nefes alamadı ki bunlan olacakti. Eğer Amerika bu yardımı tabancalar. bıçaklar ve hattâ el ımiş. Ayıb şey .. Ne yapacakn kı? Diğer taraftan Cemiyet liderleri zey Korelüıin cesedi ile 200 Çinll yapsın. 18 mil>on dolara eıkanrsa ordu bombaları çıkmıştır. Başını bile çevirmeğe tenezrul etnin, teşkilâtın genel merkezi ve nin cesedlerini vermişlerdir. Yoksa o da yapsrth. mevcudu da 120.000 e çıkanimış miyecekti. İnsan satılık olmıyagörSııriveye Mısır polisi, Müslüman Kardeşler faaliyetlerini Mısırdan Kabul. Belki doğmdur ?ma, oolaraktı!» | sün, yirmi paraya bile kul olur. Cemiyetinin gizli bir silâh deposu nakletmek tasavvurunda olduklaTayyareci Madam Davis nun da münakaşası abes Zira. va Dün saat 13.30 sıralannda BeEğer değilse, bir ordu ile ancak Bnndan bir kae eün evvel Atina 1bulunduğuna kanidir ve bunu or rını belirten haberler de mevcudpardı, yapmazdı ayn mesele Şimdi j bekte feci bir kaza olmuş ve iki muhafaza edilen Amerikan hazibasmı. Amerikan kongresinin Yu ı taya çıkarmak için sıkı tedbirler dur. geliyor hakikat, bu güzel hareketlere gi I amele toprak altında kalarak feci nanistana yapmayı kararlaştırdığı. Vefatım teessıisie haber verdiğimiz nesine bile eyvallah etmez. i NewYork 18 (a a ) Amerikan rişrrenin Demokrat Parti ! ktidanra şekilde ölmüştür. Ankara Vali ve Belediye Re:s Vekili 15 nıilyon dolarlık yardımdan ayn | İbrahim Ethem, meşh.ur mutetayyarecisı Madam Davis Türkiyeye nasib olduŞudur. Keske Halk ParVaka yerinde yaptığımız tahki Kemal Aygunün pederi Mehmed Ali olarak. hususî şekilde 10 milyon! gitmek üzere dün akşam uçakla t J g , b ; r g.m t e k r a r ; k t i H a r a Ay^unun cenazesi dun bğîe namazını savvıf, bir padışah oğludur. Tahkata nazaran hâdise şu ;ekilde cedolr daha vermeyi kabul ettiğini. muteakıb Şısll Camıınden merasimle tından tacından vazgeçip ekîr.eğiîü Lonaraya muteveccıhen hareket etbaşarsa. partıler revan etmistir: bildirmiştir. [ kaldmlmış. Zıncirliku>u Asri mezarlı natırlıkta aradığı söylenir. Kendimiştir. arasında böyle bir rekabe+tpn. m » n Bebekte Etiler maballesi inşaa<T Bu vaziyette Yunan ordusunun Amerikan Havacıhk Cemiyetinin leket zarar etmez. yalnız fayda gö tında toprak ka\Tnası neticesinde ğıncraki ebed! istırahatgâhına tevdi edıl sine: miştir. mevcudu 105.000 olarak mı tesbit İzmir, 18 (Telefonîa) Ege bölsekreteri olan Madam Davis 20 ilâ Sen Şsh mısın? divene: kanalizasvon işlerinde çalışmakta edilecek? Atinada münteşir Vima gesi Sanayi Odası bundan bir müd 27 eylul tarihleri arasında toplana rür. Cenaze mera^iminde Büyük Millet Sizin abada aradığınızı bea gazetesine bakılacak olursa, 105.000 Evvelâ şeker fabrikası mı kura o!?n 4 pmele enkaz altında kal Meclisi Heisı Refik Koraltan. Maarif det evvel İşletmeler Vekâletine cak olajı Beynelmilel Havacılık FeJakarta 18 (AP.) Endonezya kişilik bir ordu için 10 milyon dn Cumhurreisi Soekarno'nun boşan gönderdiği bir raporda mevcud kölım, çirrento mu. orava mı kura1ı™i mıstır. Civardan yetişen itfaiye ve Vekih CeUl Yardımcı. milletvekılleri. kabada buldum.. diyebilecek bır derasyonu kongresinde Birleşık AVall Gökay. Cumhurlyet Müddeıumular azdır ve \Ya«hins;ton'un bu kabursv^ rr>ı. su büvüklükte mi ol ha]kın yardımile toprak altından misi Hicabi Dınç. Şehir Mecilsl azaları. düşünme edamıdır. Bir gün Şakik mış bır kadını 2 numaralı kansı mür buhranım ileri sürerek âcil bir merikayı temsil edecektir. cıkarılan amelelerden Ali Ozkaya Belhi ile karşılaşır. Şakik: ran askerl birlik mevcudunun asun. bu büvüklükte mi.ffibimiiyapmış olduğu hakkmdaki haberler tedbir alınmadığı takdirde İzmir ve ile Havdar Sahin aldıklan yarala basın mensubları, emniyet mensubları zaltibnasma eene yol açmalıdır! Anadolu gazetesi Geçiminiz ne yoldadır? der. nakaşalar: basü^tüne. Semn rakacivarmda bulunan birçok fabrikamerhumun akrsb» ve dostları hazır buEndonezyada büyük bir hrtınanm rın tesirile ölmüşlerdir. t r a h i m Ethem cevab verir: Papaeos hükumetinin bu hıısus kopmasına sebeb olmuştur. bulunmuşlardır. mm yalan, benim rakamım doğru ların kapanma tehlike«ile karşı neşriyatını tatil etti Hamdi Kava ile Ali Boğdağ ağır laki nihaî kararı ne olabilir? Eycpki^rresi pek kıvvınetli bir vaktin karşıya bulunduğunu bildirmiştir. Eh bulursak şükrederiz, bulYuzü mutecaviz celenk arasında bsşSoekarno Müslüman olduğundan İzmir, 18 (Telefonîa) İzmirde varalı olarak hastaneye kaldınllul başında meclise verilmesi lâzım boş yere kaybından başka hiç bir Sanayi Odasının bu müracaati üzata Mcelis Reısi Koraltanın olduğu hai mazsak sabır... mıştır. intişar etmekie olan ve 44 senegelen biitçe heniiz ortada yoktur dört kadm'a birden evlenmek hak n r işe varamaz. Belhl buna karşı: Hâdiseye savcıhk el koymu? ve de, Adale* Vekili Osman Şevki Çiçekve bilhassa müdafaa için ne sarfe krna sahıb olmakla beraber, bu i >e gerekli tetkiklerde bulunmak denberi fasılasız neşriyatta bulunan M^nderecin bueünkü nutkunun tahkıkata ba?'anılmıştır. dagın, Maarif Vekili Celâl Yardimcının. Bu zısın yaptığmıa Horasamn dileceği mevzuu bir tıırlu haledîle hâdıse memlekette hiç iyi karşılan üzere Türkiye Kömür Müesseseleri Anadolu gazetesi, almakta olduğu arasmdan biraz da bu maVali Gokayın. Emniyet Müdürü AlSed kopekleri de yapar, der. memektedir. 1953 yılında Yunanis mamıştır. Gazeteler bunun aleyhte İstanbul şubesi müdürü ile fen he ( r e s m ; jlânların kesilmesi üzenne . . İbrahim Ethem hayretler içüıd» din Erişln rmıhtelif cemiyet v« tesekgelmişlercıir. neşriyatını şimdılik tanın Amerikaya üsler kiralama1;! siyasî tepkileri olacağını yazmakta j yaü reisi şehrimize tatıl ı na çıkıyordu, bızce docrudur. kullerle banka v« (azetelerin gönder sorar: na yol açan andlasması esasen bu dırlar Kadm hakları için mücadele j Yapılacak olan tetkikler sonunda mecburiyetınde kalmıştır. DOĞAN NADİ ml? oldugu felenkler bulunuyordu. Ya siz r e yaparsınız? memleketin millî raiidafaa masraf eden bir çok kadm teşekkülleri de, Ege bölgesuıdeki fabrikalann ne Erzurum tatbikatı ve Şakik der ki: lannı hafifletmişti. O siradadır ki Cumhurreisinin bu hareketinm ta I tip kömür yakmalan hususu da Cenaze $isll Caıtıiinden »hndıktan Lahey. 18 (A P ) Hoilanda hüSavunma Bakanı Cannelopulos yiy addüdü zevcat aleyhinde girişmiş ı tesbit edilecektir. sonra eller üzerindt 5İJİ1 Tramvay d* Biz bulursak başkalanna da Rus basmı kumeti Koredeki askeri birliğini le demişti: «Askerî l>"r!iklerimiz ve olduklan mücadeleyi baltalıyacağıposunun önüne kadar getirllmi?. oradan veririz, ancak bulmazsak da şükMoskova 18 (A P.) Pravda bugeri çekmeyi kararlaştırmıştır. tesislerimiz için Amerikanın sar nı bildırmişlerdir. Pamuk Istişare Kongresi gün, geçenleıde Türkiyede Sovyetarabalarla Zindrlikuyu mezarhğına rederiz. Hoilanda Korede 1 tabur bulunfetmekte oldujru para. aynı sahada gidilmistir. Merhumun cenazesi, Aygun Kadın teşekkülleri temsilcileri ler Birliği gütıey hududîarına yakm Züğürtler bankasına müdür olaçalışmalarım bitirdi durmakta olup bu birhk Ikinci Ahirim sarfettiklerimizden çok daha dün yaptıkları gizli toplantıda bir ailesile dostlarımn gozyaşlarl arasında cak insanlar da bövle olmak gerebir bölgede yapılan ve gazetenin merikan Tumenine bağlıydı. Tabur farladır!» heyt». seçerek bunu Cumhurreisliği manevralan ' ebedl lstirahatgâhına tevdl edllmiştiı. kivor. Şu hikâye 1954 te daha güIzmir, 18 (Telefonîa) Üçüncü «Türk Amerikan» muhtemelen 1955 iptidalarında geıi Yunanistanm müdafaasını bu şe sarayına göndermeğe ve meseleyi pamuk istişare kongresi çalışmala dediği askeri tatbikatı şiddetle ten ' zel, daha yürek açıcıdır A!tımn biçekileoek, Felemenk donanma birIdlde temine çalışan Papagos hü hakikî cephsi ile öğrenmeğe karar rını bugün bitirmiştir. Alınan ka kid etmiştir. | le değil, banknotun gönullerde hühkleri Kore sularında kalacaklardır. kumeü, geniş bir kornünist şebe vermişlerdir. küm sürdüğü bir zamanda yaşıyorarlar mucibince İzmir ve Adana Bir Amerikalı kadinin ( Devletçe korunmalan zarurî olan kesinin mevcud olduğu Kıbns adaIngilizler bizden 7.5 milyon ruz. Şkik ile İbrahim Ethemin yabolgesindeki pamuk kooperatıflerı ' cocuklann sayısının 1 milyondan sında bir bolşevik isyanı patlak asil jesti şadığı devirlerde ekmeğin okkası ttalyada tifo salginı işbirliği yapacaklardır. kilo tütün aldılar fazla olduğu tahmin ediHyor \crmesine nasıl mâni olabilir? Obeş para bile değildi ve ekmek bu Ankara 18 (a.a.) Gecen seneİzmir, 18 (Telefonîa) İngiliz j nu da şu şekilde halletmeğe çalışıRoma 18 (a.a.) Piemonte ve fiata o zaman da ucuz değıldi. Doğnin ekim ayında turist olarak eşi Ankara 18 (Telefonîa) Devletçe yorlar! Lombardiya nm bazı bölgelerinde. rusunu isterseniz ekmeğin sade kaile birlikte memleketimizi ziyaret korunmalan gereken çocuklann tes tütün şirketleri adına piyasada tetTEMİZLİK HİS^I «Ada blze verilsin, fakat tn takriben 12 gündenberi tifo hastazanması drğıl çiğnenmesı bile useden Mrs. Walter Tittle namında biti meselesi ele alınmış ve esash kikler yapmakta olan heyet vasatî KENDIN1ZE OLAN 415 kunıştan ve hususî firmalardan | piliz tisleri ve binaenale\h İngiliz lığı salgını hüküm sürmektedir. Amerıkalı bir kadmdan Reisicum surette faaliyete geçilmiştir. talık ister. Ekmek dün aslanın ağ» ITIMADI ARTT1R1R cem'an 7^ milyon kilo tütün almışkuvvetlerl orada kalsın!» hurumuza bir mektub gönderilmiş zında idi. Bubün kursağındadır. Bir «ıtlt ı h c t u Piemonte'nin Orio Canavese bölAldiğımız malumata göre, konm tır. Türk topraklanna 70 kilometre gesinde 50 ye yakın insatı tedavi alolduğunu haber aldık. Memlekeüküçük sürçme. ufacık bir becerikyakm hulunan Kıbn<i ile Yunanis tına almmıştır. Bunlardan üçü öîDiğer taraftan Amerikan firmamizden ayrıldıktan sonra milletler j ması zarurî olan 118 yaşlan arasizlık ruttuğunuz işi altüst etmeğa tan arasmdaki mesafe 1000 kilo müş ve 4 ünün vaziyeti oldukça arası bir kültür ve ahlnk lıırliği i sındaki çocukların sayısı tahminen lan da Eg? piyasasından tütün al SİZE BUNU TEMİN.EDEBİLİR ypter oluyor. Bu dünva her zamaa metreden de fazladır. Davayı bu j tehlikeiidir Lomberdiyı'da Varae . j mak hususunda tetkik ve temaslakurmağa çalışan «Moral ReArma 1 milyondan fazladtr. böyle iHı. Bakınız: Abbasi devleticepheden de mütalea etliğfimiz za bölgesinde ise salgm daha geni; bir net» in yani «moral silâhlanma» Bu tip çocuklann terbiyesine tah I ı ma devam etmektedir. nin kurulduğu ilk günlerde Beni nıan, Yunan idaresinde bir Kıbrıs isimli hareketin faalivetlerine ya sis edilen yetiştirme yurdları adeUmjyye kibarır.dan, cömerdliğilt sahayı Itaplajnakla beraber tesirl Atom denizaltısında infilâk 1954 Türkiye adasınm ne biiyiik bir tehlike teşI kmdan alâka gosteıen Mrs. Walter meşhur Maan ibni Zaiı^e saklanmadaha aıoır. dinin çoğaltılması hu«ı \ .da prenKraliçesi Washıngton 18 (a.a.) Bahriye kil edeceği sarih bir surette ortaı Tittle, Türkiyede kaldığı sıralarda ğa mechur olmuştu. Kendisi anlatlI Vekâletinden bugun açıklan'lığına ya çıkıyor. fngilizlere oralarda üs Bu hastaiiâL'r d!ger bölgelere ya| dolarlannı resmi kur uzerinden sip kararına varılmıştırSİBEL GÖKSEL'e yor: Halife Mansur beni çok arattı. ler kiralanması da bu tehlikeyi yılmasını öniemek için şiddetli teddeğil de karaborsa rayıci ile bozHalen korunması gereken çocuk göre, atom enerjisi ile işleyen Halkın Kraliçesi Peşime casushr koydu, ölümü, digemisinde birler almrmşhr. bertaraf edemez. yurdu faaliyet •Nautiıius» denizaltı rimi getir'ene büyük paralar vaduımuş olmasını. kendisinin de ka ! l a r 1 ? i n 3 0 v e SUNA SOLEY'e perşembe akşamı bazı cihazlar tecÖmer Sami COŞAR detti. Ben havret ve dehşet içeriblmış olduğu bu «moıal sılâhLn halindedır Bu yıl Maarif ve Saelık i îktisad ve Ticaret Vekilimirube edılirken buhar borulannılan Zarafet Kraliçesi sinde idim. Bır gün bir çöl Arabl^ raa» hareketine aykın bulmuş ve Vekâletleri tarafından yetiştirme j bıı i patlamıştır. Bununla beraber SUNA ARCAN'a Korkuteli canavan kıvafetıne giHim. Bir deveye binzin Viyanadaki temaslan Reisicumhurumuz Celâl Bayara yurdları için ayrılan 1 mılvor, 850 , bu buhar borusunun atom Tiotörü dim, şehirden kaçmağa çıktjn. Argönderdiği bu umektubla «?ayriah bin liralık tahsisat önümüzdeki yıl , Bahar Kraliçesi öldürüldü Île bir ilg si yok'ur. Montaj hatası Viyana 18 (a.a.) İktisad ve kama bir zenci düştu. Deveyi hız!âkî» telâkki ettiği o hareketinEFSER COLAK'a yüzünrlen vuku bulan bu infilâk 25 milyona çıkanlacaktır. Antalya 18 (Telefonla} Antalya Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalının Alandırdım. Fakat geldi yetişti. Beden dolayı özür dilemiş ve karaı^cüerden bırıni yaralamıştır. v* civarmda Korkuteli Canavan vusturya hükumetinin resmî mısave Gazeteriler Kraliçesi ni yakaladı. Benden ne istersın deborsa yolile edindiei fazla meblâğı Bılindıği gibi Nautilius bir atom namile manıf Eyüb Şahin isminde firi oiarak Viyanayı ziyaretı burada dim. Seni halife Utiyor, dedi. Ben bir çek vasıtasile Türkiyeye iade SUNA CANITPT'e mctorünun sa^ladığı buharla müki şerir jandarmalarla yapılan bir büyuk bir alâka uyandırmıştır. kimim? Ben:m ne ehemmiyetim etmiştır. cuma feünü saat 20 30 da telıarriktir. müsademe neticesinde öldürülmüşvardır ki hslife beni istesin, dedim. Sıtkı Yırcalı beraberinde Viyana Mrs. Walter Tittle'in ReisicumTaksim Belediye GazinoMEVLİD tür. Zenci: Sen Maan değil misin? deElçimiz olduğu halde Avusturya hurumuza bu hususta ya7 lığı mcksunda mcrasimle taç Aziz aile reUimız Çorum eski di . Alhhtan kork, ben kim şöyle Reisicumhuru tarafından kabul ediltuba. Umumî kâtiblık tarafından j giydirilecektir. niıIel.tVılı merhıım büyük adam kim, dedim. Dedi ki: tniş ve müteakıben Bpşvekil, Başda cevab venlmiştir. | Yemekli ve konsmasyonlu MÜNİR ÇAĞIL'm Sen bu sözleri bırak, ben seni bivekil Muavüıi, Haricijte, Maliye, vefa'ının kıfcıncı gur.ı ne tesaduf davetıyelerinizi Adriyatik denizinde balina!! lırim. Herifin beni gerçekten bilTicaret Vekillerini ziyaret etmiştir. erîcn 20 9 954 pp7artesi gunu ikindı Gazeteciler Cemiyetinden, Roma 18 (R ) Son bir kaç gün • rnmazından sonra $ şll Camıi diği belli idi. Koynumdan bir dizl Necmi Riza mağazasmdan Hükumet ricaü, Türkiye Ticaret içinde Adriyatik dcnizinde balina ı Şerıfınde Esad Geredeh tarafnmücevher çıkardım. Şunlar al seTaksim Belediye Gezino Vekili ile umumî iktisad mevzuları dan ruhuna Ithafen okunacak lara rastlanrr.aktaclır. İlim adamları ' nin olsun, dedim. Bunun kıymeti sıından Mevilde. dost ve arnı buyuranlaüzerinde ve bilhassa iki devletin bunlar için "yollannı şaşırmı<j ba | halıfenin sana vereceğinin on misnn te^rifîni rica «leriz. tedarik ediniz Masalar karşılıklı ticaret miinasebetlerir.in linalar» demişlerdir. İlk defadır ki lidir. Mücevherleri benden alıp ' E^i ve Çocukları numaralıdır. geliştirilmesi bakımından samimî Adriyatıkte balinalara rastlanmak j baktı. Evet, dedi. Bunun değeri betemas ve hasbıhallerde bulunmuştadır. ' nim maaşımm yüz ker* fazlasıdır. lardır. Bilâhare Viyana fuannı. geFakat bir kaç şey soracağım, cevazen Vekil, sanayi ve iş adamları ile bını vermedikçe bunu kabul ettemasiarda bulunarak, Türkiye ile mem, dedi. Sor dedim. Seni halk işbirliği yapılması hususunu gdrüşcümerdlikle methediyorlar. Diller» müştür. destan olmuştun. Sen ömründe malınuı hepsini birden birısine olduğu gibi verdin mi? Vermedinj, dedim. Yansını? dedi. Havır dedim. Mahnın onda birmi bahşettin mi? dedi. Utandım da dedjn ki belki bu olmuştur. Dedi ki: Fakat bu çok bir sey değildir. Ben bilir misin öyle bir adamım kl maaşınmı hepsi üç yüz kuruşu bulmaz, halbuki bu senin verdığin müeevherlerin kıymeti bınlerdir. Sen de bu> . • • • f ' .:••• nu bana bağışladın değil mi? Ben de gen» bunlsrı sana gen verip bağışladım. Seni de bırakıyorum. Git istediğin yere .. Kaç, saklan... Bunu e dillere destan olan cömerdliğinin hürmet : ne yapıyorum. Lâkin BoshnaHaHtpe asfalh cihanda sen^en daha eli açık adam Lira değerınde olduğundan haberin olsun da bundan sonra ettiğin cömerdlıklerin seni kibire götürmesin. Her ne verirsen senin için az görünsün... dedi Ve mücevheTİeri kucağıma atb, çekilip gitti. Arkasından seslendia: Sen beni rezil ettin. Bu muamelendense benim kamraı dökmek daha iyi idi. Şu mücevherleri a!, senin malındır, dedim. Guldü Sen beni »özümde yalancı etmek ist.vorsun, haydi yolun açık olsun, dedi. AKŞAMINA KADAR Zencinin bu yaptığı şev pek yaAÇILACAK HER tstanbul Gazeteciler Sendikasının tertiblediğl ve Dünya gazetesile müştereken yappılır gibi değil, o zsmanda da bu tığı 1954 lürkiye Güzeîlik Kraliçesi seçiminde HALK. ZARAFET, BAHAR, GAZETEzamanda da .. Fakat neden cömerd HESABA 1 KUR'A CİLER ve FOTOGRAF Kraliçeliğini kazanau SUNA SOLEY, SUNA ARCAN, EFSER lik şöhreti dillere destan bir felekSOLAK, SUNA CANITEZ, YILDIZ AKYUZ 29 Eylulde 17 günlük turistik Batı Akd«NliMARASI zede adamı o kadar rezil edip. kenniz gezisine çıkacak olaa TARSUS gemlsile ve Sendikanın davetlisi olarak Avrııpaya dini üsrün göstermek heveslerme VERİLİR. gideceklerdir. TARSUS'ıın bu seyahatine sie de katılmız Bileüer taksitledir ve 640 likapılmış? Demek kabul etmediği BANKAM1ZDA İSABET ŞANSINIZIN DAHA hediyenin mahrumivet ve hâsretine radan başlamaktadır. PİRE, ATİNA, NAPO Lİ, ROMA, NİS, MONTEKARLO, KAN, ne kadar esef etmiş!. IUVVETLİ OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ. PARİS, BARSELONA ve MADRİD'i görecek ve gezeceksiniz. Vapurda her gece GÜZELLER BALOLARI verilecek ve yolcular bu balolarda GÜZELLİK KRALİÇE'lerinin Fahri Celâl davetlileri bulunacaklarJır. Şimdiye kadar hıçbir seyahatte görülmemiş eğlenceleri bu Satışına 26 Eylul Pazar günü ba^lnor. seyahatte göreceksiniz.. Mdracaat: Türk Turizm Seyahat Acentası. Meşrutiyet Cad. K» Engin lsen Paristen döndü 50 54 Tepebaşı İstanbul. Telgraf Türk Turizm İstanbul. Telefon: 42305. PasaportlaKadm terzisi Ensin lsen Parınız acenta tarafından alınacaktır. Derhal acentaya mürpcaat edip nüfus tezkerenizle risten dönmus ve müşterilerini dört fotografınızı veriniz. Ankara ve İzmir da Denizcilik Bankası Acentalarından da GaUta • Sirkeci • KtdıkSy • Osmanbey • Çarf ıkapı kabule başlamıştır. bilet satışı yapılır. Müessisi: SALÂHADDİN KARAKASLI İzmir Menemen Beyoğlu Mısır apartımam m Beyazıd: Çarşıkapı 97/3. Beyazıd Palas kat 218 tm numara 8 Kıbrıs ve Yunan ordusu! Kahirede dün çarptşma otdu Müslüman Kardeşler mensubları bir stadyomda kavga çıkardılar Korede bir Türk şehidinin nâ'şı teslim edildi Bu şehidimizln hüviyetl açıklanmadı, Kızıllar dün 200 müttefik harfo ölüsünü teslim ettiler Eskişehlrden Notlar fBajtarafı 1 tnci sahtfede) uzun bir otomobil kafllesi halinde katettik. Fabrikanra kurulduğu yere geldiğimızde Başvekili dinlemek üzeer büyük bir kalabalığı toplanmış bulduk. Menderesin nutku bir saate yakın sürdü. Bu nutukta verilen rakamlara muhalefet gene «doğru değıldir» diyebilir. Hükumet doğru olduklannda ısrar e<3er ve bövlece, sonu asla gelmivecek. bir mügirişilir. Halbuki, işin e\ ., . , , elbettç ki. I " » daha salima °bir S yoldur. ™ k çok """"<>' Bugün Türkiyede. klâsik tabirile hummah sanayileşme faalivetine girişildiğini, zannederim insaf sa Truman'ın seçim mektubu açıklandı Eski Bafkan, Eisenhovver de demokrat bir kongreyi içinden arzu ediyor, dedi 1 f'taffadan haftayaj 1 t Züğürt Bank Yazan: Fahri Celâl Bir ehli saymış, durmadan ilân savuran bankaların sayi3i bilmem kaçı buluyor. Mahalle aralarında, zerzevatçı dükkânlarının bile yanıbaşlarında şubeler açan açana... Radyolarda, duvar ilânlarında, gazete sütunlarında bin bir vaadle: Paranızı bize yatırın, faiz şu kadar, piyangoda evler, villâlar, otomobiller... diye bağıran bağırana... nerede ise üstelik verecekler... Bu bankacılık kârlı iş, guzel sanat olsa gerek .. İki amele toprak Mehmed Ali Aygünün altında kalarak öldii eenazesi dün kaldırıldı Endonezya Cumhur Başkanı ve teaddüdü zevcal İzmirde kömür buhranı Çocuk Yetiştirme Yurdları fazlalastırılacak Holanda, askerini Koreden çekiyor T AÇ G İYN E R İ Biif Siirk Villa 3 0 Eylulde kazanabilirsiniz Güzeller Tarsasla Avrapaya GMiyorlır Suadiye ^Vsfaltında IAPARTMAN DAIRELERI > Çok zengın PARA 4 ALTIN ikramiyeleri İKİ^İYE I 10,000 Lira 27 Eylul 100 Liralık 40.000 20 akşamma kadar Eylul Pazartesi her 100 lira için bir lt*a •• • • KUÇUKŞEHİR Yanmdaki TUTUM BANKASI KIYMETLİ ARSALARIN Türkiye Kredili Inşaat Müessesesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog