Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ncr RoBERl FA81AN LONDRA GECELE S e h i r = 2 J | Çevıren. HAT1CE VILDAN CUMHURİYET 19 Eyrftl 1954 "X 30 eylulde Garanti Bankasının hediye edeceği villâ ve para Ikramiyelerine iştirak için yarın ion para yatırma günüdür. Yarın ak$ama kadar yatırılan her yüz liraya bir kur'a numarası verilmektedir. Bu villâ Bostancı Maltepe asfaltı Ozerlnde, Adaların tam karşısında yepyenl, jirin, ideal bir aile yuvasıdır ve 40.000 lira değerindedir. 30 Eylul çekilisinde vlllâ İle beraber çeşidli para ikramiyelcri de daâıtılacaktır. «CUMHUBİYET» İn Tefrikası: | an vekiller, vaJiler olur. Kabinede, yahud «45 yaşmda bekâr bir erkek ayru | dan kaçak getirilmiştir, yahud gizli k o c vilâyetlerbahfaı ba apartımanda orurmak üzere, artis ! sinemalarda gösterilmek üzere, smda yınarU kaldıklan halde, atik mizaçlı ve anlayışlı bir genc j L01"*™ apartımanlanndan birinhaü, adlannı, sanlanm bilmea... adam anyor. Kira bedeli şahsa j d e . S i z l i c e Çekilmiştir. Türkiyede en ucuz şey nedir? ı ucuz şey nedir? *B*^^^B*^B*^B*^*^B*^*^B* Va n • ^0^0^0^0^0^0^0^0^4 i ^ ml olsun, 12 ml dlye dflnyayı Zİra blr faaliyet gö»ter«n«ııl«l«'"^ mi göre pazarl.kla tayin edebilecektir.» j B u * ü n Lo^drada, bu filmleri gos Hiç bu meseleyi düjündünüı mü? ıeyi düsündünüz mü? • oAoIl . I aayağa kaldırdıiunız 'Hselerde bıten dir. y a ğ a kaldırdığımız Bunlar, ahlâk zabıtası enspektör termekte olan on, on iki sınema 3 tabanca, 10 bıçak ve bir miktar ders yılmın öğrenei layuı şudur: esrar ele geçirildi. bir kumar Zihinler, daima pahalılıkla dolu Dr. Behçet Uı, elbette oolann leri tarafmdan tesbit edilen üç ör mevcuddur. olduğu için, zannederim, ucuz malUse L 10.542 hane basıldı Sinemanm kapısında (on alb yatam aksinedb?. Resml »ıfaüanm nektir. lar hangileridir diye kimse kendiH. 7.890 «öyletnege hacet olmaksızııı, famir Kanunlarm bugünkü durumunda, V^an küçüklerin girmesi yasaknl yormamıştır. Yaptığım hesablara Emniyet Müdürlüğü evvelki gece ve istanbul ölçüsünde de, memlem. 5.T74 böyle bir mesele için adalete baş , t l r ! ) d i >' e bağıran kapıcı yoktur. şehirde saat 19 dan 2 ye kadar ye ve tecrübelere göre hemen haber sekiz formalık kitaba 130 kuruş fı tına gene devlet kanşıyor. O halde Afi d e ket ölçüsünde de onn tanımıyan vurmak vakit kaybetmek olur. Ol , « görülmez. Bu salonlar rek di saat devam eden bir aramata vereyim: rV. Ed. 2^90 at koydu. Norm, Lise kitablan için devlet, işin her cephesini gözönünsa olsa, bu vitrinia sahibine ada i , l â m y»P™«l« B*" taksi şoför rama yaptırmiftır. Bu aramaya mer yoktur. Türkiyede en ucuz gey, okul 16 kuruş. (Orta ve ilk kitablarında de tutmakla vazifeli değil midir? Fen. 1.605 mak.Uı gözdağı verebilirsiniz. Fa e n ' . m "!?.™ lcen J51?*™]8.™? a d r e S " kezden 400, karakollardan 600 âmir kitabıdır. Pek kıs« stiren teniMİaria kendaha da ucuz.) 3000 nüsha basılmış Okul kitabı hem uccuz olacak, hem { e n n l 1Tl Sohod Son nnıflarda o kadar az ögrend kat. bu üç iianın mânalan, sıra™ <*;, , f ' ^annanve poiis iştirak etmiştir. Telsizle 810 formalık bir kitab yuvarlak tı. 300 ü parasız, kalamnın hepsi de müellif ve tâbi bundan makul var ki, tâbiler bu finıflarm kitab dlsini tetkik hrsatnu bulduğum ., .. . 7. ..... , , .. ı larla, Pıceadılly nın sokak fenerleıi mücehhez 40 motörlü vasıtanın ka hesab, 100 kuruştur. Şimdi önümde satılsa 3500 lira ele geçecek. Dizgi, bir jey kazanacack. Büsbütün •er lanru basraak bile Istemiyorlar; ta sayın doktor, beni htp düşundür«le soyledır: Ahlak fesadına mup . a U m d a £ u m u m î j tıldığı bu büyük aramada zabıtayı bir ilkokul kitabı var. 50 kuruş. 80 baskı, kâğıd masrafı 2000 içinde. best bırakmak da var. O zaman re bi! müellifler de yazmak. Nitekim müstfir: Hangi Tasıflan gaye«mda tela bir gene adam ancak mazo k a d ] n b y h u s u s f a s i z ç m a l u m a t | ilgilendiren her sahada faaliyet I sahife. İçinde otuzdan fazla da ' Dağıtma için 130 un % 25 1 verilir. kabet esası işliyecek. Bunun en baa derslerin kitabı yok. Niçin yaz «bir şeyi kurmakta re yürütmekhızm ile cınsı zevk duydugu için, v e r e b i ! i r . H e r a k ş a m , b u s a l o n 1 a r . | gösterilmıştir. klişe var. Yenice 50, Boğaziçi 60 O da 1000 diyelim. 3000 lirası gitti. büyük mahzuru, kitabm üstüne sm? Memleketimizde domates, hı te» muvaffak olabiliyor? a.enen, kendisinden daha yaşlı bir |d a ( J u , i a ' n m i ş e başlayışı), (SanUmumiyet itibarile memnuniyet kuruş. Tir>akisine bir paketi bir Şöyle böyle kaldı 500 lira. Öyle bir fazla fiat koymak ve ondan büyük yar satmak daha kârlı. Müellif, tâ Sebebleri tekleştirmek, y»«lıjEaiistin yardımmı istiyor. Kadın |g l n e s i r e X (Zincire vurulmus püverici bir şekilde neticelenen ara gün bile dayanmaz. Halbuki sigara 500 lira ki, ne zaman toplanılacağı nisbette satif iskontosu yapmaktır. bile gittiği zaman aldığı cevab ?u: to elbette... Zira hayat nrağlâk... kıhsma girmekten haz duyan bir | z e l ] e r t . (EtekHŞİn altmda), fFifi ma sonunda 3 tabanca, 10 bıçak, larımız dünya fiatlarına göre çok belli değil. Bu para, yazma emeği Bugünkü halde bile bu mahzur, Tek sebeb aramaja meyilll olanlar Ne bileyim, sizin kitabımz tu hükümlerinde ekseriya yanılırlar... eıkek. kendisini iple bağladıktan |v e iki dostul gibi isimler taşıyan bir miktar esrar ele geçirilmi|, Ga ucuz olduğu halde bu böyle! İki ne mi, bilgi sahibi olma şerefine vardır. Mesele, sanıldığından daha tulacak mı? On binlerce lira mas Fakat nihayet, çok sebebler teklersonra çirkin hareketlerde buluna filmler seyredilebilir. latada da sabıkalılardan birinin iş saatlik bir sinema seyri 100. Sirkte mi, daktilo masraiına mı, kâğıd, karışık. daha dalh budaklıdır. b^'.ecek birini anyor. Bir homosekraf edeceğim. Sonra da bekliyeceBir müddettenberi, bu sinemahayvanlan 500, 400, 250 kuruşa gö mürekkeb bedeline mi, baskı esden hasü olduğu Içln, bunlardan Geçenlerde İstanbul Amerikan o ğim. Fazla para veremem!» süel, şartlar memnuniyet verici ol l a r a d e v a m ^^ mü sterilerin eo lettiği bir kumarhane meydana çı rcbiliyorsunuz. Domates 50, hıyar nasında tertib yanlışlannı düzeltbaşlıca biri üzerinde durmamızda kullarmdan birindeki bir dost kıCuğu takdirde parasız misafir ola p , n u Kirli elli Johnny göndermek karılmışhr. Aramalan Emniyet Mü 1525 sigara icip dumana, Eİnema me için dökülen göz nuruna mı? zının kitablannı gördüm. İki yüz, Yalan mı? Tutunmamıs kitabla hata yoktur. I dürii Alâeddin Erişle, müdür murak kendisile birlikte oturacak, da tedir. Lor.dra şerirlerinin en son ya yahud cirke gidip bir iki saat Artık orasını siz düşünün. üç yüz sahiielik kitablar 140, 150nn iskonta fiatuıdakl jükseklik d« Dikkat ediyordura: Dr. Behçet ha gene bir homoseksüel anyor. krallanndan olan bu herifin sene i avini Necdet Uğur baştan sona ka eğlenmeğe, domates ve hıyar ahp Bütün bunlan söylerken hiç blr kuruş. Kâğıdlan güzel, baskıları buradan gelmektedir. Vz, biz davetlilerile mesgulken v« Öyle ahlâk fesadı müptelâlan lik geliri altı bin Tnsjiliz lirasını dar takib etmiştir. Kısacası iki mühim Tt çatallı bizlere inceden inceye izahat veYeni ikinci şube müdürü Yaşar salatayta para vereceğinize bir o zaman unutmuyorum ki, maarifçe nefis, içindekiler kusursuz. Bizde vardır ki, cerrah eldiveninden tu bulduğunu söylerler. Johnny, rirken bile, ikrili bulunduğu müYiğit de bütün şehri dolasarak a kul kitabı alsanız canınız sıkıldıkça çok geri kalmış milletimizi bu ba olsa bunlann yalnu cildleri 150 meıelenin karsı»ındayıx: tun da motosikletçi yağmurluğuna müstehcen filmin yeni kralıdır. açıp açıp okursunuz. Uçması yok, kımdan kalkuıdırmak için okul kuruşa yapılamaz. Halbuki orada 1 öğrenciyt ve ailelerln» u essesenin bütün teferrüatuıı müteramalara nezaret etmiştir. kadar hep kouçuk şeylerle giyin | Zabıta, mejhur Oueenie'nin, Mibitmesi yok. yenınesi yok. Sigara kitablarının behemehal ucuz olma kitablara devletin en küçük bir cuz okul kitabı vtrmek. madiyen gözden geçirlyordu. mekten zevkalır. Bunlann nevileri ryiebom,. Hingh Street'deki evine '• dan çok vakit geçirttirir, sinemadansı lâzım. Nitekim şimdi tatbik edi müdahalesi yok. Peki, bu ucuzluk 2 Türkiyedt flkir emefinl akla Bahçedt yurüyorduk m«»ela... Bah«lyazrr.akla tükenmez. Fakat hakikat baskm yaptıŞı zaman, Scotland İşletıııeler Vekili pazartesi günü çok eğlendirir, salatadan daha ko len »erbest rejimden önce bu işi, nasıl oluyor? Sadece sürümle v« uygun hadltrl» karçılayıp yazıcı Tana sert bakıyordu: bir buiin toplantısı yapacak şudur ki, cinayetlerin büyük bir y a r d ' m mavi kamyonlan, dört barekabetle.. çünkü bu kitablar mil yetiftinnek. Bir müddettenberi rahatsız bulunan lay hazmedilir. Kitab, en zor yok devlet düşünüp yapıyordu. Bunu Nlçln hâlâ o fldel» dlkumemlft sayısı, bilhassa çocuk öldürme vak yyj dolusu aleiSeayib kosHjm ve bozmamıştık. Bugün okul kitabı yonlarca nüsha baıılıyor. Büyük blr İîletmeler Vekili Fethl Çellkbaj dün edilen nesnedir. İkisi d« devlttin, Maarif Bakan dly* fısıldıyordu. uları. önce sadist temeyüllere sahib bir takım alat ve edevat ahp götür Vekâletine bağlı Etl ve Sumerbank münın yalnız layısı aerbesttir. Yoksa fikir hareketi, kitab endüstrisi, kiOkul kitabını, hele ilk okul kitaKorldora glriyor, çtald u»U 11» kaphğının vazifesi. Blrinciıi ihmal edibıılunan, sonra. bu temayülleri, tat Trüşlerdi. Bunlar (Fransız sirkO durlerinın ijürakile Sıimerbank Alım bmı ne yapayım, diyecekler çok formasının miktanna, kitabın fia tab ticareti var. Bizde öyle mi? line ailelerden doftnı yükselen Iilasıyorduk, blr fırsatını buluyordu: min ede ede arttıran kimseler ta n i n seanslannda kullanılıyordu. Satım Mudıırliiğunde bir toplantı yap*olacaktır. Romanlarmda hayvanla Akıntı meyllnl lyl yapmıyora b«nferyadlar, gökleri larıar; yerleri rafmdan işlenmiştir. Bu adamlan, Avnı zamanda. sirk trupuna men rak malumat almif ve bazı direktifler zersln. Hele bir kontrol et. Ve hademey» vormi^tır. ra. tabiate. tarihe çok yer veren titretir. Hattâ bakanın koltugunu kajlarını çatıyordu: çir'dn huylan ve sehevf düşünce sub on altı ve on sekiz yasiannda Toplantıya. Vekâlet İjle'.meler Dalresl Anatole France'a bir meraklı okudevirir. Öbür yandan bugünkü hal leri. manükt olan netieeye götür (j ç biçare kız tevkif edilmistl. Su buruTturulup ıtılraı* ktgidl Bajkan VeklU, Kömür Havzası Umu.n yucusu sormuş: devam *d«rM iyi vajıfta okul kitabı erıdı g&rmedin ml7 müstür. Günün birinde, kendileri Scotland Yard, Londradaki müsteh Mütrurü Mühendlı v» muUhamslar Ij Üstad. demiş, bu bilşileri neyazdınlamaı v» bastınlamas. ni elleri arasmda bir çocuk cese <*„ temsillerin tertibeilerine öldü tirak etmiştir. Kapıya doğnı tglllyordu: relerden öğreniyorsunuz? Bu ka Bay Ahmedl Nedü bu topus b8yl« İjletmeler Vekili yarınki pazartesl dile, otların üstüne, yahud metrftk i r(ie{j blr darbe indirdiğinl umMademki devlet, bu lsi büsbfitün dar ince tetkiklere nereden vakit günü u t 1JJ0 da bir baıın toplantısı bir mahzenln tozlan içine diz çök j muştu. lerbest bırakmıyor; müsabakalar, Mllanıyor?... ÇMıl ml çıkmıst... buluyorsunuz? yaparak matbuat mensublarına kömur Bütün bu kontrol, bl» misaflrler» mükâfatlar yapmak, müellife prim müş vaziyette görmüşlerdir. Kat| Queenie'n!n defterinde çok çe ve «nerji mevzularında malumat v«redlyı deglldl, Anatole France, oturdueu yerin vennek glbi acel* düsünülmüs gBsteriş olsun tezdlrllmemeğ* hajnr... cektlr. Biiaklj, blz* f«yTe< iyetle ifade edebilirim ki, bu in M][ m M m m e n s u b m ü ş t e r i l e r i n arkasındaki kitabhktan sekiz, on tedbirler hatıra gellyor. Bu işin bir urfoluıurak, kâh tuulU. kâh g«rld« sanlar. kendılermı sadist hulyala i s i n l , e r i R o r ö l c H , Bunlardan bazı Unkapanı köprüsiinün asfaltlan kitabı ahp meraklt misafirinin ödefa raaarifin an* m«Mİelerinden kalıp yapılıyordu... V* a u o beUlydl rına bırakmağa basladıklan andan , a n m e m l e k e t t e n k a c t l l a r . Queeması tamamlandı nüne sermif. Adam, bir da bakmış, blri oldujunu bakanlığm kabul «t kl. muenetenln lntUamı kat'iyyeı öyî» itibaren, gündelik yaşayıs tarzlannı nie, kendisinl haplnte buldu. Unkapanı köprüjünun aılaltlanmau bütün o kitablar ilk okul kitablan. me«l ftrttır. Ondan sonra neseleyi blr Mferberllk goatntnri iöna ila terkedip sadist mevzulu romanlar amellyeil ıcna ermtı bulunmaktadır. en hurda taraflanna kadar incelet olamaz... MOdurOn gOzfl kırpıhnaksızın Sonra, West End'de bir apartı Programa göre tamlrat önUmüzdekl hafta İlk okul kitabı diyip geçmemeli. her jrer*, her ycr* baknall, bakmılı; satın almağa, yihud, ahlSk fesad ' •Bl ATriKCCKttM mell v# bulduğu çartleri umumt sesl de her yrrd» duyulmalı; gayretl man, zpbitanm dikkatinl çekti. Po içinde tamamlanacaktı. Takat alakalı Kendi hesabıma ilk okul imtihanı Isnnı paylaşacak bir fahişe veya vermekten çekinirim. Dilnyaya, HEJ CEZtUSOt •fkara bildirip matbuatU, Ilgili çev kamçılamalı. ların göaterdiklerl gayret layesinde köprü nornıal zamandan tvvel ısfalt hayvanlara, insanlnra, geçmişe, ae1MITHII Dltllll relerd* konuşulmasına, yazılmasma Behçet Uzua muvaifakiyetin» ladıklan anrlan itib*'en cinayetle n m r 1 a ' y e n l y e n l e s >' r '' a r ver aldı. «. r ı ı ı l ı ı ı a l ı ı ı ı ı l lanmıjtır. leceğe, hattâ yalnız dünyays değil, lmkân vtrmeli. Nihaeyt her iki ba^lıca dayanan bn vasfıdır, diya rini işlemeğe kovulmuşlardır. (Fransız sirki) nin fazla rizikolu cepheyi bagğdaftırarak blr nrticey» duşündüm. Nitekim kurucuioklaAyn yaaadığı karısının eşyalannı ahrete aid bitmez, tükenmez bilgiBu adsmlar. cocukJsnrmzın em ' b ! r '* °'rfu&u gorülünc*. iinemaya varmahdır. Bu gibl ltler, üa fünde rile ve idarerilikleril* (ohret almif ,1er. makasla kesmis b rveti bakımından ve mgiltere bas \ »?vunıldu. hazırlanan kanun tasarılarile bir başka kunselerde d« aynı «Tmafnı Cehil mlsallne kendlmden başlaV°n«nin ahl?kı b^kin'ndnn. nb'âk I Bundan blr kaç ay evvel, müs Beyoglunda Bostanbaıı caddctlnde 38 kalemde çözülecek kördüğümler bulunmaaı lâzımdır. nıuoaralı evde oturan Muallâ Düsmez. dım, kitab misaline de öylece def'=qdı voluna ilk ay>k attıklan tehcen filmler yapmak ve göster karakola müracaat ederek, blr müddet vam edeyim. Çeyrek asırdan fazıa den degildir. Hastalığı tedavi duöyle HUiıyornm ki reamt yan sHa bir tehüke teçkil etmektedir mek suçundnn, iki kişi, altışar ay tenberl ayn yasartıgı kocaıı Zlyanın liselerde okunan, müfredat prorumunda olanlar herşeyden önce 1" P'inlann terrıavüllerine bir hnnse mahkum oldular. FngpektHr •ve geldlgini. kendisini olümle tehdid gramları deŞiştikçe yeni kaynakhastalığın vahameüni takdir ede resml, hattâ husust alanda mtteabilmelidirler. Şüpheslz kitabın da sese kurucusu ve idare edlciti mev clsun vardımıla buluna^ Winston Gardner de. kendisini altı edlp 4 bin lira kıymetindeki ejyalarını lardan faydalanar.ık tazelenen, pokestlginl lddia etraijtlr. lddia lp.r da onların cüriim ortpğıdırlar. ?y müddetle ugraştıran bir tahki makstla Zlya yakalanarak karakola ge litika hücumları oldukça pişirilip ticareti olacaktır; fakat rüccarlan kiine (fetlrdipinuı kimselerd* bu üîerlne K''»]l ki. dolu rövelverler sa*nn bir kat içine bövlece «on vermis oldu. tirileceği sırada, ajnı semtte oturan ni?irilip ortaya sürülen bir Mantık arasında bu hududu aşıp taştı ehemmlyetii meziyete dikkat etmfmı hastalık bulaşıcı hal» gelir ve yoroz da ontra Içm ialerunis b«r6ikkâneı da aŞır bir cürüm islemiş Otıız dokuz film imha edildi. Fehnıi DUzgunler, Turan lsminde iki i kitabım vardır. Tutulur ve okunur. badlaşiyor. iyilefmesl güçleşir. sayılır. ona göre cezaya çarpılır. Simrîi Kitli elli Johnny, nöbMI I kişi suçluyu poiislerin ellerinden almak Haydi dedim ,bir de Felsefe kitabı | Istemişlerdlr. Fakat yetişen memurlar p.m. hep kolunda e<kL r ÇarafjnUan bunlar da yakalanajraic her yazayım; hoca olarak yapamadığim Me*el« blr hastaneda yatan alıv«*mtjr1ukln fpzer. Yaftmurlu üçiı h^kkında tahkikata bnslanmıştır. vazifeyi kitablarmla sınıflara giT.^rHra. kevif ehli bir kimsenin pnbımı ziyarete (rltmlştuu. Istanrprek yapayım. İki yıl önce çalışbirj;ekilde , Tekelin şarablık yaş imi V;;tün arrularını "tatmin edebilir.1 bulun çok pahalı lttk* bb hnsusi ;J 7 mağa bnşladım. Geçen ekimde Ma j E^skentte. pek masum eğlenceler sürünür.' ' hastanesiyHt bu. MusIokJar bonık, 2 3 g Y L Ü L *e**} r | mubayaası arif Baknnlıfttna takdim ettira. İn ' bulun^uŞrı gibi, tersine, bir polis eviyyt entlak, patlak... V« alaTekel ldaresi sarablık ya? üztlm mtırr,°murunun kaşarlanmış midesinl PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR franra aptetıanest tarrtadan mahbayaasına devam etmektedir. Bupüne celetti, kabul olundu. Maarif Bakadar yapılan mübayaat lkl milyon simevinde bastırdım. Kâğıdı İzmit bile bulanîıracak derece aşağıhk nrm. Üitflne çıkılanuo, rfr» • <U Hesab Açarak HURİYE POB4V I \ kiloyu bulmustur. fabrikamızın. Satışmı devlete verol.Tİan da vardır. çatlak oldutundan kınlablUr. A!aİdare alışlarına blr müddet daha dim. Gürülüyor ya, hspsi resmî elHe doktor turka apfe*anesl l# peneeresiz, Mf=elâ. sinema. şavet zararsız \ devam ettiiten «onr» bu lae ion vere lerde. dtıvarlanna belki yirml tatıe iyl bir eğleri'edir. Fakat alelâde bir eektir. Berkemal YnltnTctlıç yıkanmanns. sararmış basta UrmBinema seansmdan artık zevk alKitnb basıldı, çıktı. Maarif, bu Haber ıldıgımıza g8re »on lenelerEvlcndiler. deki iizüm kaütesinln nefaseti şrrabIıfı a^ıldıgmdan bn dar yer »y!« pıaz hale eolmiş olan sakat ruhluLâlelitstanbul 17.9.1954 !ara tesır eüni| ve dıı memleketlerde Mr koknyor kl, ^rmek mflmküa ları nasıl eslendirmeli? Ahlâksızlık ahcı buîunmasını kolâylaştırmıştır. deJHl... hürdal gibidir. Yedikçe yiyeceğiniz Şamblarımızın bu *en« de haricde Istekle karçılanacagı umulmaktadır Bu muessesenta mfldfirira* mfl1954 ikramiye planının Bu türlü müşteriler Içln eizll siYanlıs tanzim edilen gümrük dür dmebilir ml? son çekilişleri nemalar, derin koltuklu. öl<îün ısık beyannameteri TÜRK EKSPRES BANK Müşahedem, Behçet üıtm Vekfllı salonlar. kirli elli Jahnnv eibi Yen! gümrıık tarifesi esasına glren K e ş i d e m t z e k a t ı l ı n ı ı fahıslann hüküm sürdükleri zarar«Hafta Sonu Altın Ke^idesi» dün liçinden evveldi. Tafsilâtil» nseteesva için t.ın2im edilmij bulunan beyannameierin kıymet yönünden konlı kâinat vaHır. ÇEKİLİŞ 30 EYLÜL Noter huzurundı yapılmif ve bu ye ya7dmı. Resm! makamlar lordutrollarında kıymet beyan kısmına aid ekıidenln ALTIN ikramiyesini Os lar: «Haniri hastaneden bahserdn?» Müşteriler bes lira ücret ödersütunların boj bırakUdıgı görülmüştür. manbey ajansından 732 hesab nu Ce\ab verdim: (rHepslnln kontroler. S»lon yan aydınlıktır, ufak t«Gümrük v. tnhisarlar VekSleti bu luna veslle olnr diye blldlrmlyeeerruralı Nigir Bitek kazanmıstır. akuklıkların onlenmesi İçin noksan fek yiyecekler verilir. Sonra ısık |lm.» bllgiyl Ihtlv. *d«n beyannamelerln kasöner, eğer bilmiş olsa sansürün II bul edilmemesint karar vermlstlr. Bu Hini bir mekteba talebe re blr yiizünü kızartacak bir sinema teKihi beyann«mel»rdekl noksanlar pidemeslp&e insan alırken test nsnlü iia ensı başlar. nldlkten sonr» al.îkalı makamlarca muimtihan ediyorlar, evsafmı anlıyorameleye konacaktır. Fakat sansürün bundan haberi lar a... Öyle sanınm, idare raevklyoktur. Film, umumiyetle 16 miliSaym Doktor ve Eczacılara lerine insan jretirillrken de 3yl« BUGÜNKÜ HA VA metrelik bir filmdir. Ya AvrupaIstanbulda havalar blrkaç gündenblr modem test lâzimdır. Meıell, beri gajrt tabit blr şekilde ısınmıjeri *a*ete okur mu? Ve oknduğn teatır. Dı,n sihunet 30 dereoeye kadar kldler kar^ısmda refleksleri müsyüluelmlftlr. bet jekilde harekete feHr mlT Etdantu^İn M e t e O r " ' " i l '»««yonjn^a^ doiasırken gmüne bütttn nok( Tetracycllne müstahzarı) CPcegi ve rtıhunet durumunda bir snnlar csrpar mı? FTalkm şikâyetd ^ i k l i k o.m.yacaj, bi.dlrilmekleHne kulak tıkar mı? Gizli sinemalar =haberleri Arama ve taramalar ı 1 K O E D E c ABAHTANI ABAHA... Bir idarecinin en yiiksek sıfatı En Ucuz Şey Hasan Âli Yücet ŞUBE ve AJANSLAfUMIZNJâ BOSTANCI'daki Dayalı. döşeli; buz dolabı dikiş makinesi mevcud B A H ÇE L İ EV MERKEZİM1Z DAHİL BÜTÜN î BÜYÜK SIR D O Ğ U B A N K Pfizer ^ 40.000 lirahk villâ için yarın son gündür EYLÛL 19 . MUHÂRREM 21 IicsulıınızJa ılaitnl olarak en az 150 lira LuluuJuruouj Geniş tesir sahalı antibiotlklerln en yenlsi bol mikdarda satışa arzedilmiştir 25O mg. lık 16 adet draje ihtiva eden şlşelerde TÜRKİYE |Ş BANKASI ' 1 5*4,1203 15.36 18.13 19.47 4 04 E. J11.31I 5.55f. 9İ23 12.MJ l.J2,~9JM TUrklye UmumT Mümesslll: ORTA Ş A R K TİCARET T. A. Ş. Meşrutiyet Caddosi No. 4 0 B e y o ğ l u İstanbul Telefon : 41296 tîler! lyi rttmlyen resmt ywn fesml, humsl kaç müessesemiz vnr? htanhuhra ban kaymakamlan mı? VaTiurianrnız mı? Trenlerbnh: ml? Evkaf mı? bakımımırdan bnnlıır, Belıçet Umn rukanHa misai diye anlattıeım kîvmetli vasıfianndan m»h nım klmseler tarafından idare oiunuyorlar... Değil nnksanlan, bizzat 20'rmek, hattâ bis defaiarca rauhtelif ırasetelerd« Miteleree vaırlıjimr« halde, tnunıyorlar. (Haksızsı»ı», eünkfi...* dly» eerab da v*rmiyorlar... Umnml hayafrtan e! etek çefcmfs, nmnmt hayarı Allahlık etmfs, oturuyorlar... Ve kötfi idareleri yüzündeu rnnn mt hayst sflrçtü mfl: M«»«1«ra zam... Ücretlere ratn... Halhuki nire Işleri yamrın barayı «•rmadan diizelrmek ve memlekette bir istikrar yararmstk m«mkUndür... fdarecHerde kSfi erüsf o l n mutlnka mihnkiindür bu .. Zlnt bütün (tiin. yada fiaUar viikselmiyor... Birdo yiikseliyor... Kabahat Idaredlerdedir. Blr vatan, b!r naî çlvliintn BımaH yü7ünden kaybedilmlı diy«. blr mekteB kltabı hlkaye»! vardır. Sflvarl habercll •Adam, blriey olmaı!» dlylp çaktlrma* mif çlvlyl... Yolda nal dusmfif. emft '.ıln«.tmamış.. Meydan muharebed al«yhe dBnmi)? v» (îiijman mnnleketl lrtlll ettr;s. . Tarlhln «rjrl rieğlıml|. Biz, nal çivilerini zamanmda mıh lamak üzere kendi kendimizi ter« bi>e edlyor muj"uz? Müesaeseler4> mizin müdiirlerinden yüzde kaçl mntkıh evsaftadır? Onun içüi ikti' »orlî hir caU renhplerde mnharehe* l°ri nn?lesef kavbedip duruyoruar. Hr"ifn Allah urrrumt bir iktisadl ve idarî bozgundan esirgesin... paranızm, Istikbalinizin «mnıyeti Yazan: (Vâ Nu) yattık. Fakat bir muharririn de [ hayrete düşüren bu neticelere varİstaabul, 12 m»yıs 1954 diği gibi: Birbirine en yakın gürü ; dm?. Senden bu suallerimin cenen yıldızlar kadar birbirimizden vablannı bekliyorıım Vâzıh olmanı Vefakâr arkadaşım, uzak kaldık. Sen, beni anladığın istiyorum ki tezimin mevzuunu teşYazı yazmaktan yorgun ben g:lu iddiasındasın. Vehminle yaşa... kil edebilesin.» /ir muhaniri ne fantazilere sevket Ama ben itiraf edeyim: Seni anlıBu cümlelerin nasıl da aklımda tin. Otuz altı yaşında olmama rap yamadım. Senin ruhunun mihanimen, hâtırat defterı tutan on altı ya kiyetini anlıyamadım. Bundan do kalmış değil mi, dostum? Dinle öyleyse cevabımı: şında bir deiıkanlıya döndürdün layı kendini anlatmakla hikâyene Bende pek fazla şeyler vehm>etbeni... Ama çaresi yok, söz verdim, başla. Esirgeme benden üç, beş mişsin öyle anlıyorum. Âdeta bir tutacağ'm snzümü. satırhk bir itirafnameyi... Senin Aynldığîmız gün bana demiştin muharrik kuvv«tin nedir? Hanei j mh muŞlaklığı, bir esrareneizlik faian filân... Hakikatte ben basit ki: rüzgârlara yelken açarsın? İçinde bir âdem oğluyum. O kadar basit « Hayat'mızın en heyecanlı ve Sizli motiirün mü var? Motörünün ki, benzerlerim, insan dışı mahlutehlikeli aniarı birbirine karıştı. tipi nedir? Yakıtı nedir? Neden katta da sayısızdjr. Bizler bütün Seninle berabsr kıt'alar aşın mace benim o kadar yakınımdayken, behareketlerimizi cinsiyet esaslanna ralara sürüklendik Kâh bir turist j nim yabancısı olduğum iklimlere çöre ayarlarız. kan koca gibi kalabalık sehirlerin mânen sefer ettin? Ve kolkola gitInsan şemailinde isek özenli giakıntısır.a kapıldık. Kih aym si tığimiz anlarda beni boyuna geride isek perrle f»nuz omuzi do^üşen iki si bıraktın"' Snin k:m oHuğunu gu yinişimiz, kuş şemailinde parlak tüylerjnıiz, kurd şcmnilinde lâh arkarlaşı sibi pusu'ar kurrluk. ya çayot iyi biliyo' u;n ama, ne olisek cakalı dişlerimiz kaışı cinsiyepusu'ara Hüstük. Kulâsa. dcstum c'uğunu kat'iyyen bilemiyorum Turhan, günler cldu ki. ekmeğİTiii Sen neiin, Turhan? Ben, seni ta ti cezbetmek içindir. B;nîm lise ve üniversite tahsipaylaştîk. aynı bardaktan su içt k nımadığım dcvirlerde b?n!iğin hanlim hattâ doçent, . hattâ profesör Aym yatakta yanyana kıvnldik gi unsurlarla yoğnıldu da, beni oluşum, sonra muharrirliğe geçişim Bir kız aıkadaşa meklub doğnşumdaki bu mizacı ve meşrebi nasıl değiştirir? İtalyan tenorunun sesinde, Ispanyol döğuşcüsünün oyununda, İzmir efesinin mızrabında bizlerin unsurlarımız bütün Akdeniz havalisine saçılmıştır. Ben de bu sayısız tiplerden biriyim. Ejini aramak için dünyaya geldiğini şu ışıl ısıl cenub ı?üneşinin altında unutmamışlardanız. BiZİer bu ışıkta hayatm hakikî gayesini çok vâzıh görüyoruz. Dişiler karşısında gözlerimiz bu sebeble kıvılcımlanıyor. Şimal iklimlerinin gölgesinde kalan sizler. dünyaya gelişin hakikî gayesini silik görüyorsunuz, beni affet ama... Ben halimden memnunum. Çok şükür, çok şükür ki her mevcudda bir cinsiyet görüyorum. Meselâ cleniz mııhakkak ki kadmdır, karnında neler büyütüyor. Dağ elbette eıkektir. Nasıl yücelmiş, nasıl dinelmiş! Süğüt, salkım saçak saçîarile isterik bir kadmdır. Çınar, heybctile, koruyucu bir erkektir. Ssrvi hadımağasıdır. Pek de klâse olmıyan, belki de âdi sayılan şu şarkıyı acal)a tesadüfen işittin mi. sevgilim arkadaşım: uHer neye baksom, her neyi görsem, her yanda sensirı» diye başlar. Ben de her neye baksam, her yanda mukabil cinsiyeti görenlerdenim. Büyüleyici göz flörtünden, kanlar içindeki doğum hailesine kadar bir maeera canlanıverir o anda hayalimde... Rüyalann enstantanesi kadar kısa bir anda... Vuslatın filmi başından sonuna kadar teferruatile gözlerimin önünde oynar. Her kadınla karşılaşmamda bu böyledir. İtiraf edeyim: Medenî bir insan olarak kendi ateşimi küllemeğe, kendi hamlemi frenlemeğ.e uğraşırım. Ama beyhude olur çok defa. Seninle de ilk tesadüfümüzden itibaren bu böyle başlamıştı, hissettin bunu. Sen ise, hürmet hissini cinsiyetlerimiz arasmda aşılmaz bir mania gibi koyuvermiştin. Çaresiz, başımı teeddüble öte yana çevirdim. Kalabalıklar arasmda başka dişi kımıltılar gördüm. Bana mukadder olanı aramakta devam ettim. İstanbul dayken d» ömrüm hep bu arama ile geçmişti. Üç hâtıramı avuçlarıra içinde buruşturup Yeşilköy uçak alanınm çöp sepetlne atarken, senin güzel tebessümünle ve alaycı sualinle karşılaştığım an, aynı arama ve tarama peşindeydim. Sonra birlikte giriştiğim macerada da, hep, hep, hep aynı çabalamalarla çırpındım. Seni d« çırpındırdım. Beni anlamak ve müşterek maceramızı tahlil etmek istiyen kıymetli arkadaşım! Fas şehrinde yaşadığımız 1001 Kuyu masalını sana ta başlangıcından, yanl sevgıli Ashhanımın yo luna ilk adımımı atmağa karaı Nihayet arzum yerine geldi: Bir verdiğim andan itibaren anlataca gazeteciler heyeti il« Fransaya gidecegim. ğım. Şimdiki tarihten tam bir sene ev Efendim, mesele zaten istemesinl vels 1053 senesinin mayıs ayına dö bilmekte... Bir jeyi |iddetle istenüyorum. Günü gününe hatırat mek. Canavarm, kuşu büyülem.esl defteri tutar gibi değil, değil ama, gibi istemek. Gözlerini dike dike., gene de tıpkı senin istediğin gibi Hayatî dava sayıp istemek .. Kayapacağım: Her günün ruhî hâle dm meselesinde d» öyledir. Yütini, o günün şartlan içinde kalıp reğimin zembereğini kurup gözlerimde arzu atesimi yaktım mı ve tahlil edeceğim. Hayatımızı bir roman haiinde ya dilediğim kadına baktım mı, bezıyorum. Ve sana hediy« ediyorum. nira olmaması mümkün değil... C<ın Dilediğin gibi kullanmak hakkmı kaygısma düsmüşçesine istemek... sana veriyorum. Minnettarlığımm Eh, ben de bu seyahati can kaynişanesi olarak .. guına düsmüşçesine istiyorum. Şu tasına toprağına, güzelliğine mü**• levvesliğine, hercümercine fişık Üettzlü Belâ olduğum, bütün kusurlaril* evlâBütün tahsilim» v« lftik terbiy*> dım gibi sevdiğim İstanbulumdan m* ragmen hurafeya inanınm. Ça blr uzaklasayim da varayım cehtnresizlik içind« kahnca batıl sayılan neme gideyim, gözümde yok... Çünitikadlardan meded umanm. Me kü şu aralık İstanbul r.indan, ben *elâ kayan yıldızlara gözlerimi dal prangalı... dınp dilekte bulunurum: Kanıksadığım kadmlar benl but Encamım değissin... Bana raya prangalıyor. seyahat fırsatı ruhur eylesin.» Keşke hakikî zindanda prangaSeyahat istiyorum, seyahat!. Baslansam, diyordum... Yazılanmda ka ülkelere!. Başka ırktaki kadınpot kırıp 161. madde derken apar lann dünyasına nakli mekân etmek topar . Bunu bile hesaba katmışistiyorum!. tım. Ona göre davranayazdım. MüHele son aylarda seyahat arzusu dafaamı mı yapmak, tövbeler olile kavruluyorum. Tam knk sa sun! Derhal itiraf: «B'2n ettim. sız bah uyanınca Evliya Çelebinin fu de eyleyin ne eyleyecekseniz, 6d.vın hunu andım: «Ssyahat ya Re yargıçlar! Suçluyum işte.a dive tulallah!» Hani bir şeyi kırk kere dil ile ikrar, kalb ile tasdik pderek söylersen olurmuş. Leyleği ayakta hemen erkân kapısıcdan... görebilmek için gezmelere çıkbm. (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog