Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

30 nncn jnl sayı 10.825 u m h u riyet KURUCUSU: YUNUS NADİ re mektub adresl: Cumhuriyet tst» nbul Posts kutusu tstanbul Ho 24i Telcfonlar: Omuml SantraJ Numaraa: 24298 Yaa bleri 24299. Matbaa 24290 Pazar 19, Eylül 1954 Eskisehirde konusan Adnan Menderes, memleketimizdeki Ticaret Yekâletinin yeni kararı sanayileşme hareketi hakkında geniş izahlarda bulundu müstehlik zümreyi memnun etmedi Eskişehir çiMento fabrikasının tenıeli dün atıldı. Başvekil Adnan Nenderes yakın bir zamanda Son yurddaki çinento fabrikalarının sayısınm 40 a iblâğ edileceğini açıkladı Dün, bütün İstanbulu yakmEskişehir 18 (a.a.) Başvekil dan ilgilendiren bir haberın eaAdnan Menderes, bugün Eskişehir çimento fabrikasmın temelatma töbahın erken «aatlerinde duyulreninde vatandaşlann hararetli teması üzerine, hem iktısadi çevzahürleri arasında söz aldığı zarelerde, hem de müstehlik kütman, evvelâ gösterdikleri iyi ka lede büyük akisler uyandırmış bulden ve muhabbet nişanelerinbulunmaktadır. Bahusus Anaden dolayı Eskişehirlilere derin teşekkür ve minnetlerini bildirmiştir. Başvekil Adnan Menderes bundan sonra, sayılan pek mahdud olan bazı kimselerin ne yazık ki başanlan islerden adeta memnun olmaz eibi göründüklerine işaret etmiş, çimento fabrikalanndan bir tanesinin evvelki gün Afyanda te Arkası S. 6 Sü. 7 de dolu Ajansının, Ekonomi ve Ticaret Bakanhğından naklen, sabah radyolan ve gazeteler vasıtasile yayınlanan bir tebliğinde 944 sayılı koordinasyon heyeti kararın da, gerek kâr hadleri tesbit edilen Arkası Sa. 6. Sü. 1 1e aşvekil muhaliflere azı mallara etiket rakamlarla cevab verdi mecburiyeti kalkıyor vaziyete göre Belediye yalnız ekmek. peynir; odıın ve ete etiket koydurabilecek 4 Eskişehirden Notlar YAZAN: DOĞAN NAD Eskişehir 18 eylul Adnan Men deresın memleket seyahati, her uğradığı yerde tezahüratla karşılanarak, her uğradığı yeri canlandırarak, neş'elendirerek devam ediyor. Bugün, Eskişehrin Çukurhisar köyünde kurulacak çimento fabrikasının temelatme merasiminde, Başvekilin söylediği nutkun ağırlık merkezini muhalefet» verd|;i cevab teskil etti. Filhakika bir müddettenberi Iktidann muhalifleri hükumetçe bij, çok işlerde verilen rakamlann doğru olmadığıru, bunlann ekseriya birbirini tutmadığını ileri sürüyorlardı. Bunlar» sinirlendiğl bugönkü nutkunun tonundan »nlaşılan Ad» nan Menderes zaman zaman çok iert konuştu. «Türk milletinin hururunda hakikt vaziyeti arzediyorumı diyen Başvekil çim«ntodsn başlıyarak şeker, elektrik enerjisi vesair hususlarda rakam üzerine rakam rrrerek devam ettl. Inşaata aid bütün esaslan ikmal •dilip temelleri atalmakta olan fabrikalarla, islemeje hazır bulunanlan ve isleyenleri adedleri v* yerlerl Ile birbir taydı. Elde edilen Istihsal miktarları üzerinde de durarak etrafh malurnat T*rdi. Bıuılan, her hangl bir yanlışlık jrapmamak için gazetenln diğer sütunlannda Anadolu Ajansının bülteninden okumanıza bırakıyorum. Afyondan. Kütahyadan sonra Eskişehirde Menderes. büyük mer»simle karşılandı. Başvekil hava meydanından açık bir otomobile binerek »ehir caddelerlnl dolaştı *• kenarlan dolduran Eskişehirlilertn eoskun tezahfiratını muktbeied» bulundu. Burası p*k modern, pek Arrupaî blr | t h i r olmus. Ben Eskişehre gelmiyeyll epey olduydu, fakat iki iene evvel gelmiş olan trkadaşlar bile. adeta tanıyamıyorlar. Şehrin her tarafında eanlı bir imar faaliyeti var. Geniş asfalt caddeler açıltnış, adım başında bir yeniliği derhal göze çarpan kaşı gözü yerinde binalara rastlanıyor. Batı Almanyanın Kuzey Atlantik Pakfana istiraki Fransanın da pTensip itibariie ba istiraki destekliyeceği söyleniyor Londra 18 (A.P.) Birlefik Amerika ve İngiltere, Batı Almanyanın Kuzey Atlantik irtifakına eşid haklara sahib olarak alınmasl yolunda süratle harekete geçilmesi hususunda mutabakate varmışlardır. Fransa da hiç olmazsa prensip itibarile bu teşebbüsü destekleyeceğini va'detmiştir. Dolaşan haberlere göre. Almanyanın Kuzey Athntik Paktına iştî raki NATO muahfde metnini yeniden gözden şeçirilmesine yol aracaktır. İhzari konferansta NATOda ne gibi tsdiller yapılabüeceğı de incelenecektir. Bu ta'îüler meyanında şun'ıar zikrediiraektedir: 1 Iniziliz ve Amerikan tümen Arkası Sa H Sü 6 da Telefon teli hırsızlığı Başvekil, Tunçbilek elektrik santralının temelini attıktan sonra tstanbul ve Ânkarada Kıbrıs ıçın yapılan to Ankara toplanbsında, evvelce Kıbrıs Valisine M.T.T. Birliği tarahndan çekilen tesekkür telgrafı protesto edildi T. M. T. Federasyonu Kıbns Kültür Komitesi Başkanı Avukat Hasan Nevzad Karagil, dün saat 15 30 da Federasyon merkezinde bir basın toplantısı yaparak Kıbrıa mevzuunda izahat vermiştir. Yerll ve yabaneı basm temsildlerinin hazır bulunduğu toplantıda konufan bajkan: c Kıbrısta plebisit yapılman maskesi tltında tKıbngın Yunanistana llhakı» için geçen ağ\«to» ayının yirmisinde Yunanistan tarafından Birleşmij Mil letlere yapılan müracaat, k?/ıatimizce müsbet bir netice vermiyecektir.» diy» başlamıı ve demiştir kl: Dün bu yüzden İnnirdp şehirlerarası telefon muhaberatı inkıtaa uğradı İzmir 18 (Telefonla) Bugün telefon tellerinin 300 metrelik bir kısmının hırsızlar tarahndan aşınlması üzerine şehirlerarası telefon servisi 4 saat inkitaa uğramıştir. Hırsızlar şiddetle aranmaktadır. Avrupa Konseyi İstişare Meclisinin hundan evvelki toplantılarından bir sahne Almanya meselesi, Avrupa İstişare Meclisine aksetti Dün Türk delegesi Nadir Madi ile İngiliz ve Belçika temsilcileri görüslerini açıkladılar Strasburg 18 (Ra.a. AP) dafaasına süratle istirak ettirilmesi Avrupa istişare meclisinin bugün lâzım geldiği noktası üzermde durkü toplantısında konusan hatibler. muşlardır. Arkast Sa S. Sü. 3 de | Batı Almanyanın Avrupanın mü Bayar bugün lımire gidiyor Izmir 18 (TeMonla) Reisicumhur Celâl Bayar. yarın saat 16 da hususî biı uçakla şehrirtuze gelecek ve büyük merasimle karşılanacaktır. Bayar çehrimize eeldikten sonra hükumet kona^ndan halka bir hitabede bulunacaktır. Ormancılann kongresi Bir haftadanberi devam eden, Yakınşark Memleketleri Orrrancıhk Politikası Seminerinin dünkü çalışmalarında, İran delegesi Mr. Banan cOrmancıhkta kisa vadell orman politikası») mevzuunda konuşmuştur. İran orman idaresi azasındari Arkası Sa. 6. Sü. 4 te olan delege, orman koruma ve rouhafazasında. bılhassa halk egitimi üzerinde durmuş ve bu bilginin ağaç bsyramları, konferanslar, radÇukurhisar köyünü şehirden ayolar vasıtasile yapılabileceğini beyiran 1820 kilometrelik mesafeyi lirrmiştir. 150 kadar olduğu tahmin ettiğim Ayrıca, odun ve kereste yerina kaim olacak maddelerin devlet ta Arkası Sa. 3, Sü. 5 tt Ankara 18 (Yılmaz Çetiner bil Biz müslümanlan korumak ve rafından temin edilmesi lüzumunu diriyor) İki gün önce, Iraktan yahudileri Filistinden atmak için belirten Mr. Banan «bilhassa bütün Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Arkası Sa. 6. Sü. 6 da Dnnkö toplantıda «Kıbrıs Türktür» komiteal şehrimize gelerek tFilistini Yahudilerden Kurtarma Cemiyeti» adı başkanı konusiırken başhyacak Genelkuraltında memlekeümizde dinî bir tet»plantısı may başkanlan şekkül kurmak istiyen Müslüman iki pakrt arasında işbirliğini Kardeşler Cemiyetinin üç temsileisi görüşecek bugün bir çok temaslarda bulunmuşlardır. Atina 18 (T.H.A.) Pazartesi Abdürrahim Hızır, Fuad Ahmei günü burada toplanacak olan Türk. ve Nureddin Vaaz isimlerindeki bu Yunan ve Yugoslav Genelkurmay üç temsilci ilk iş olarak. telefon Başkanlan arasındaki müzakereDünya boks sampiyonlu^u rehberini gözden SPÇİrerek defterlerde ilk defa Balkan askerl paktı ünvanını muhafaza eden lerini notetmişlpr ve evvelc geleRocky Marciano Ankara 18 (Telefonla) Dün yon kazası olmuştur. Hâdise şudur: ile NATO arasındaki işbirliği meceklerini telgrafla haber verdiklegece Ankara • Balâ yolunda 11 kiİçinde 38 amele bulunduğu hal selesinin ele alınacağı söylenmekri zevatın adreslerini tesbit edip |inin ölümü ve 16 kişinin de yara de Nevşehre gitmekte olan şoför tedir. bılâhare hep beraber Hacımbayram lanmasil* neticelenen feci bir kam Arkası Sa. 6. Sü. 5 te Türklye ile Yugoslavyanın NAcamiine namaza gitmişlerdir. TO'da aza olmaları böyle bir işbirCamide namaz k'lmskta olan Diliği kurulmasına imkân verecek yanet İşleri Reisi Eyüb Sabri Have böylelikle Yugoslavya da müşyırlıoğlu esasen ayın 13 ünde Irakterek NATO müdafaasma, doğrutan bir telaraf alarak böyle bir nedan doğruya olmasa da, katılmış oyetin şeleceğini öârenmisti. Bunun lacaktır. için karşısında duran taleb sahib Arkası Sa. 5. 5ü. 2 de Bocy Marciano. rakibi Ezzard lerine karşı hazırlıklı idi. Eyüb Sabri Hayırlıoelunun bize Charles'i 8 faıci ravundda bildirdiğine eöre, Diyanet İşleri nakavt etti Reisi ile temsilciler arasında aynen New York 18 (SHA) İki gün şöyle bir konuşma cereyan etmişüstüste tehir edildikten sonra, Ro tir: cy Marciano ile Ezzard Charle» dünya ağır siklet boks sampiyonluğu için dün akşam saat 22.30 da (Türkiy e saat ayarile bugün sabaha karşı saat 4.30 da) burada Yankeç stadyomunda karşılaçmıçlarKaza neHcesinde Şark kütübha dır. Unvanı elinHp Vnılunduran Bo1 hazirandan 15 eyluk kadar cy Marciano. rakibi Ezzard Charnesinin vitrinleri hurdahaş oldu les'ı sekizinci ravundda nakavt et119.216 ton hububat Dün öğle üzeri Cağaloğlunda An miştir. Üç ay önce Kocy Marcicihrae edildi kara eaddesinde ucuz atlatılan bir ano, Ezzard Charles'ı sayı hesabile Ankara, 18 (Telefonla) Toptaşıt kazası olmuştur. Ahmed Ar mağlub etmişti, verilen pacı, idaresindeki 11292 plâka sa15 ravund üzerinden yapılan mfi rak Mahsulleri Ofisinden yılı taksi ile Ankara caıldesini ta sabakanın ilk iki ravıındu ınüte malumata göre, 1 haziran 1954 takiben Shkeeiye inerken, direksi vazin bir şekilde cereyatı etmiş, vihinden 15 «ylul 1954 tmihine ka SİHİKBAZLAR KONGUESİNDr HÂOİSE Meşhur sihirbaz yonda vuku bulan bir ârıza neticesi, hattâ Ezzard Charles'm âni ve sert dar müstahsilden 354.074 ton buğ «Büyük Levante,, n i n 30 vaşındaki kızı Esme Levante, sihirbazlar Sİ Y All VE BEYAZ AMERİKALILAR AYNİ DF.K SHANEDE Amerika baskcnti Washington'da Hüseyin Kutyenin sahibi bulun yumrukları dünya şampiyonunj day, 9.19:t ton çnvdar, 1O.J3« ton kontrrpsinde cllerini. ayaklarını bağlıyaçak denize atlamak ilk dcfa olmak üzcre zcnci ve beyaz talcb^ler ay ni drrsharıcdo t.Tİrisaia baçlsmışlardır. • luğu 127 numarnh «Şavk Kütüb «aşırtmıştır. Fakat üçüncü ravtınd mısir, 22.708 ton arpa ve 6.617 t»n . V c boşulmıyacagıru ispMt etnıck ist'ifı'i;ti^ E. Levantc'nin bu Yukarıdaki resimde. öğretm.en Sandprs'in McKınley Teknik Ortaokulunda aenci ve beyaz hanesine bindirmiştir. Büvük bir müi=abakanın dönüm nokta^ı ol yulaf «atm shnınıjtır. | lıareketine mâni oîunmujtur. Y u k a h o S H İ e s ı m , E. Levante'y» srSctu taJbelereders verısi gorülmektedır. Arkac» Sa 6. Su. 3 de Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Arkası 5a 6. Sü. 3 d« Imâni oluuduğu ânı göstermektedir. UclüBalkan Askerî Paktı ve NATO "Müslüman Kardeşler.ân temsilcileri hakkında takibata geçildi Ankara yolunda feci bir kamyon kazası Dünya ağır siklet boks şampiyonluğu Bir taksi kütübhaneye li Hububat ihracatımız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog