Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

MODES cl TRAYAUX PARÎS'ın bu nefis patronlu ve turkce ızahatlı kadın mecmuası en son modellerı nakış Drgu ve ışleme orneklerını ıhtıva etmektedır EI işı orneğı ıle berab<»r fıatı 110 kuruştur t el ışı orneğı ve 2 patronu ile beraber fıatı 160 kuruştur. HAŞET KİTABEVt'nde ve her yerde satılır 30 ancu yıl sayı 10.824 u m h u r i yet KURUCUSUîYUNUS NADf Te'eraf ve mektab ıdresiCumhuriyet trtanbul Posta fcutusu tstanbul No 348 relefoniar: Dmuml Scntral NumAraa: 24298 Yazı Iflerl 24299 Matbaa H usu sl Son para yahrımı "v J Çekılış 11 tkım PazarteSî 2rf Fkım Çaısinbı ALTIN HŞİDESİ B£ŞÎKT*İ ŞUBESİ Cumartesi 18 EylüJ 1954 DOĞUBANK Bu münasebetle mühim bir nutuk söyliyen Başvekil Adnan Menderes, memleketin bugünkü ve yarınki iktisadî ve sosyal manzarasmı belirtti f Doğan Nadi bildiriyor Tunçbilek elektrik santralının temeli dün törenle atıldı 1 Dün Ankarada muazzam tezahuratla karşılanan Cumhur Başkanı Celâl Ba^ar halkı selâmh>or Başvekıl Adnan Menderes, Af\onda çim ento fabrıkasının nutkunu sovlerken temel atma torenınde Kutahja 17 Memleket sanayıınm en zıvade kesıf bulunduğu Istanbul Ankara, Izmır, Zonguldak, Bursa gıbı şehırlerle Karabuk \e Kınkkale sanavııne cerevan verecek olan Tunçbilek Termık elektrik santıalının temelatma toreni bugun >apıldı Bu maksadla Kutahyaya gelmiş bulunan Başvekil Adnan Menderes, yurdun her tarafında gunden gune artan enerjı ıhtıjaycmın bir kısmını karşılayacak olan bu santralın tPmelıne ılk harcı kovarken sovledığı bir nutukla, memleketın bugunku ve yannkı iktisadî ve sosvaal manzarasını da çızdı Menderes sozlerıne şu cumlelerle başladı Arkası Sa 6 Su 2 de Dohuxlar ihzari bir toplanti yapacahlar Eden ile Dulles anlaşmaya vardılar. Almanya meselesi bu toplantıda görüşülecek BAYAR ANKARAYA DÖNDÜ Cumhur Başkanı muanant t^jahüralla karsılsnjı Ankara 1 " (Te'of"rU) Yugcslavyaya Mare<al Tıto'run da\'etlısl olaTsk b>r v*m pf ^^OTTTŞ c\nn Re fornında doktor âleti unutulan kadın öldii Muddejjunumilik Ankarada cereyan eden bu hâdıse hakkında tahkikata başladı Kıbrıs adasına dair Meclise bir sözlti soru verildi Yunanlılann bu meseleyi Birleşmiş Milletlere inlikal ettirmesi karşısında, hükumelimizin ne düsündüğünü, Hariciye VekiHnin açıklaması taleb edildi Ankara 17 (Telefonla) Kıbrısla ılgıh olarak son zamanlarda cere>an eden bazı hâdıseler karşısında Denızh mebusu Baha Aks.it Buyuk Mıllet Mechsıne bir sozhj soru onereesı vermıştir Bu sozlu soruda tanh! coğ nfî ve stratejık bakımlardan Turkıve ıçın buyuk ehemmiyetı haiz olan Kıbrıs adasının Yunanıstana lhakı için Rum ortodoks kılısesı ıle komunıstlenn muşterek faalıvetlerıne Yunan hukumetının de katılması ve me=eleyi Bırleşmış Milletlere intıkal ettırmes1 karşısında huku Arkası Sa 6 Su. 5 te treıt çarpıştı Ucuz attatılan kazada 2 kişi hafif jaraiandı Evvelhi geo* «abaha karşı Çoruda ucuz atlatılan bir tren kazası lmuştur. Edırneden Istanbula muteveccien gelmekte olan 99 numarah marşandız katarı, saat 2 40 ta Çorlu ıstasyonuna gırerken, Istanbuld»n Edırneye eıtmekte olan 8 nu ArJcası Sa. 6 Su 4 te Çorluda dün iki ısıcumhurumuz Olâl Ba^ ar bu sabsh «aat 9 36 da tr=nle Ankaravj donmı;tur saat 7 HP Fn'atlı.a rnu' a=ilat e'm ştır ~ej=ırMnhıjru Pol?tll« da Ankara Vıiâ\ftı adma Ankara Sa 6 Şu 4 te Ankaraya gelen "Müslüman Kardeşler,, in temsilcileri Bunlaıv bazı toplamağı Ölen kadının karnından çıkartılan ekartor âleti (Yazısı Yollara dair şikâyetlere Valinin cevabı Gökay, güzel caddelere kavuşuncaya kadar sıkınti çekileceğini »öylüyor Vali Gökay muhtehf şehır ışlerı hakkında dun kendısıle goruşen bir arkadaşımıza şunları soylemıştu:: « Şışlı caddesi hakkındaki çıkâyetlerı takıb edıyorum Iyı yola kavuşmak ıçın bunlara katlanmak lâzımdır Belkı beş. belkı on defa Eden ile MendesFrance, Parısteki toplantılarmdan birinde Lonara 17 (BBO Alman% anın lesmen açı^lanmıştn Verılen maAvrupa mudafcasına ıştı akmı sağ lümata gnre Ame ıka Dış Işlerı lamak mak<=adıle vakırma ıhzaıi bir Bskanı Dulles ıle EHen arasında Arkası Sa 3. Su 2 de konferan^ın toplanacaaı bu akşam zenginlerden para düşünüyorlarmış r Polis Ziya, işlediği dnayeti anlatıyor Öldürülen Fafma, başka erkeklerle miinasebetler kurarak katili nasıl kıskandırmış? r Issarig YARIN BASLIYORUZ Ankara 17 (Telefonla) Şehri yerlerınde dolaşarak b ı takım ahmızde bir otelde bulunan Muslu pablarını aramışlardır Mem'eketıman Kardeşler cemıyetımn uç tem mızde de Musluman Kardeşler ce6 ncı sahıjermzde) sılcısı bugun Ankaramn muhtehf mıyeünın bir şubesını kurmak ıstedıklerını açıklıvan bu temsılcıler tanınmış ve zengın ış adamlanmızdan para toplamak arzusundadırlar Guya Fılıstını Yahudılerden kurtarma cemı\etınin de azası olduklannı ıddıa eden bu şahıslar Mekkei Mukerremeyi Yahudi is Arkası Sa 6 Su 8 de 1001 Kuyu Aşk, macera ve seyahat romanı Müeilifi: VâNu Türk Yunanİtalyan ucakları arasında müsabaka Ankara. 17 (a a ) v Turk, Yunan ve Italvan hava kuvvetlerıne mensub F48 tıpı Jet uçak falolan 18 ejlul ıle 26 ejlul tarıhlen arasmda Italyada bir bombardıman Arkosı 5 a 6 Su 6 da 14 AYL1K ASKER Kevın Jdhn Wıllıe adındaki kuçuk asker, vazıfeye davet edılmıştır Ancak 14 aylık olduğundan VVıllıe vazıfeye ıcabet edemiye j cektır Yukarıdakı resımde unıformalı 14 aylık asker annesıle beraber West Heathly dekı e vınde gorulmektedır. Oğrenıldığıne gore Wıllıe'j'e celb kâğıdı yanlışlıkla gonde rılmıştır^ FIo \a karakolu murettebatından Zıva Sebat ısmınde bir polıs stajıverının evvelkı gece Florvada «Kalender» gazınosunda 5 5 avdanberı beraber j aşadığı Fatma Şırını kıskançhk netıce^ı tabanca ıle vura Arkam S a 3 S u 1de rak oldurduğunu dun bıldırrruştık 948 senesınds Çavırova Teknık Bahçıvanlık Okulundan merun olup bundan 9 av evvel polıslık mesleğıne intısab eden 931 Adapazar doğ\ımlu katıl Zıya Sebata dun Fatma Şirin Polis Zi>a Sebat zeç vakte kadar dostunun olduğu Bır ak'am vemeğmde taniftıeım bıldırılmemış s\ ağmdan varalı olarak hastanede yattığı soylenmış bu kadın bana ranaevu e\mde ça Arkası Sa 6 Su 6 da Kızılay bu yıl da yuksek okul tır. ogrencılerme aıd yardımma devam Fatnıanın olduğunü, sorffu hâkiedecektır. mmın huzurunda duyan katıl poIstanbul Unıversıtesınde ve Tek lıs buyuk bir krız geçırmij ve nık Unıversıtede bırer dıspanser huneur hungur ağlamıştır. açılması ıçın teşebbuse geçılmıştır Dun Emnıvet Mudurluğunde Bu dıspanserler talebelerın klınık kendısı ıle konuştuğumuz Zıya Seve radvolojik muavenelerını sısbat, 5,5 avlık macerasını en ınce tematık bir şekılde yapacaklardır teferruatına kadar anlatüktan sonYuksek tahsıl gençlıgının joırd ışıra «Hepsmı vazın Genclere bır Arkast Sa 6. Su 3 de ıbret dersı olur belkı1 » demışür Saf ve temız bır Anadolu çocu&u olduğu her halmden anlaşılan Zıva macerasını şovle anlatmıştır « Fatmavı bundan 5.5 av evvel «Kalender» eazmosunda tanıdım. 30 bin hemşireye ihtiyaç var Bir kaçakçı şebekesi ele gectî Emnı\et Ikmcı Şube 1 mci klsım memurları dun 3 kışıden mu» tesekkıl bejnelrrulel bır kaçakçı şebekesını meydana çıkarmış, 15 bm I r a kıymet'nde muhtelıi cuog î=;vıcre mamulatı al*ın, kadın ve erkek sa?tlerı ele geçımıştır Arkası Sa 6 SÜ. 1 de Zamlı tarife 7 ekimde tatbik edilecek Çılgınca sevısen ikı Turk genci ecnebi memleketlerın ve bılhassa ıhtılrJler ve suıkasdler içınde kaynayan Şımalî Afrıkanın dekorlan içmde.. ' t,r Bu eğlendırıcı, hevecanlandıncı romanrslze' hayalt bir se\ahat vaptıracaktır Fastakı ısvanlann sebebını <le öğreneceksınız. Denızcılık Bankası Şebır H i t l u ı Işletmesıne aıd vapurlaıda venı bir zamlı tarife tatbik edılecegını dun yazmıştık Oğrendığımıze gore talebe ve erlere vasatî olarak "c 50, memur ve subavlara yuzde ZC nısbetınde bir tenzılât kabul edılmıstır Bu mıktar bazı hatlaraa yuztle 60 ı bulmakt dır Fakat eki pres efermc'e fpnzılTt tamnmamısRUSYADA VNIFORMALI COCT'KLAR Ilkmcktcbe baslıyan kl7 v r e r k r k Rus cocukları ı ı Ahone bılcllcrı de \u? e 10 nı^ unıformalarını gı\mışlerdır. Gorulduğu gıbı Rus cocuklarmın elbısclerı dsken unıformaya I brtınHe bir ındumeje tâbı tutur Yarın «CUMHURİYET» süfunlarında ^ok benzemektedır. Rasyada komunızıu ve mılıtarum, daha dogu^tan ıtıbaren butun çocuklara I mustur. ktri AfkOH Sd. 3, Su. & dt Sbv^et H^c'îarı dcnduler lahu, hanı bu Hacca ceonetMk »bnak için
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog