Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Ingilizce öğretmenlerine, oğrencilere ve kitabçılar» müjde: Prof. E. V. Gatenby A. DÎRECT METHOD ENGLİSH COURSE Book One, two. tre«, four, five gelmiştir. Tebliğler dergisindeki fiatlarlâ tevzi edilmektedir. Bayilere tenzilatll Te ödemeli olarak gönderilir. Müracaat: BERKALP Kitabevi ANKARA ve İSTANBUL 30 uncn yıl sayı 10.823 umhuriYet KURUCUSUîYUNUS NADf Te.'Brsf »e mekrub adresi: Cumhuriyet tsta nbul Posta kurusu tstanbul No 248 Teleionlar: Dmuml Santrtü Numaraat: 242U8 Yazı U'ert 2429U Matb&a Ü42S» \ w w\ 3UBANK ALTI * MADALYA He«^tiB 4^ pek az kalmışttr. HesSo^j Sfmakta acele ediniz. Cuma 17 Eylttl 1954 Başvekil dün Afyonda Müslüman Kardeşlerin mühim bir nutuk söyledi 3 temsilcisi Ankarada Çimento fabrikasının temel atma töreninde konuşan Adnan Menderes, memleketin ileri hamlelerinden bahsetti Menderes: "Bıı memleketin iktisadi manzarasımn kaygularla dolu olacağı sözleritıin asla varid olmadığıtıı mesul insan olarak vicdan huzuriyle arzederim,, dedi Temsilciler, Türkıyede de Filistini Yahudilerden kurtarma cemiyeti,, kurmak istediklerini söylüyorlar ce aramağa Daşıamıj ve bu maksadla üç kişilik bir heyeti şehrimize göndermiştir. Dün sabah Iraktan Ankaraya gelen Müslüman Kardeşler Cemiyetinin temsücilerinden Abdur Arkası Sa S Su 2 de u Nutkun iki esaslı noktası YAZAN: DOĞAN NADİ Afyon 16 Başvekil Adnan Menderesin Afyokarahisarda kurul*cak çimento fabrikasının temel atma merasiminde bugün söylediği nutkun iki esaslı noktası üzerînde bilhassa durmak yerinde olur: 1 Yurd içinde birlik, 2 Yurd dısmda Türkiye Cumhuriyeti hükumetinin tek bir karış toprakt* dahi gözü olraadığı. Demokrasilerde iç poütikada birlik diye birşey yokmr. Fakat tıpkı dış siyasette olduğu gibi bazı meselelerde bütün partilerin birleşrreleri mümkündür, hattâ şarttırBu cümleden olarak. memleket ihtiyacını karşıalmak için y a pılması eizem bir sanayileşme hareketine itiraz edecek bir muhalif partinm mevcud olduğunu zannetmiyoruz. Sayın Adnan Menderes tyurd içinde birlik» ten bahsederken bu ciheti tebarüz ettirmiş olsa gerektir. İçinde bulunduğumuı çekişmeli siyasî havanın bu bakımdan olsun birlik ve beraberlik • manzaruı arartmcsi • • hiç şüphesiz faydahdır. Yurd dışında bir karış toprakta dahi gözümüz olmadığı seneler senesi Cumhuriyet hükumetleri tarafından tekrar tekr a r resmen beyan eriilmiştir. Son günlerin herkesçe pek malum bazı hâdiseleri, Başvekilin bu sözüne bugün için husust bir ehemmiyet verdiriyor. Biz Türklerin kimsenir. toprağında gözümüz yoktur ama bizi pek yakmdan alâkadar eden bazı topraklard" da kimsenin gözü olmasını istemiyoruz. Afyonkarahissra gelip de 30 ağustosu, onun aziz şehidlerini ve büyük Atatürkü hatırlamamağa imlkân var mı? Başvekil. sözlerini onlann ulvî bâtıralsrını anarak bitirdi. 1 Afyon İG (a a.) Baçvekilimizi ve beraberindeki zevatı taşıyan uçak saat 15,30 da Afyon hava meydanına iner inmez etrafı binlerce Af yonlu tarafından çevrilmiş ve Başvekilimize Afyonlular bugün miîline ender tesadüf edilen heyecanh tezahürlerde bulunmuşlardır. Otomobil. kamyon, otobüs. binek arabası ve jip gibi her türlü nakil vasıtasından yüzlercesile hava mey danına akın etmiş olan Afyonluların teşkil ettiği muhabbebt hâlesi içinde Basvekilimiz güçlükle ilerliyerek bir açık jipe binmiş ve kilometreler boyunca dinmiyen tezahürler arasmda Afyona gelmiştir. Afyonda da bütün yollar hmcahmç doluydu. Alkışlar arasmda güçlükle ilerliyen kafile Kadmana caddesinden hükumete. oradan da bütün teşekküllerin kurdukları taklarla Bonn 15 (R.a.a.AP) Birleşik dan karşılanmıştır. süslenmiş istasyon caddesinden Af Ameıika Dış Işleri Bakanı Duües Dulles hava alanında eazeteci Arkası Sa. 8, Su. 2 de bu^ün Bonn'a gelmiş ve hava ala lere şöyle demiştır: mnda Başbakan Adenauer tarafın Arkası Sa. 8, Sü. 1 de Ankara, 16 (Yılmaz Çetiner bildiriyar) OrtaŞarkta ve bütün islâm memleketlerinde, Moskovadan aldıkları direktıflorle karıştırıcı bir rol oynayan Müslüman Kardeşler Cemiyeti Tıirkiyede d? kendisine bir mel Dullesiıt seyahatine Londranın itirazları Bir İngiliz gazetesine göre Hariciye Vekili Eden'in başardığı işler altüst olabilecekmiş! Dünkü toplantıda bulunan delegelerden bir kısnu Müİtecıler kongresinde çahşmalar Dünkü toplantılarda Avrupada nüfus ve milletlerarası mülteci meseleleri de konuşuldu CumhurıeİM tclal Ba%aı vc Meclis Reirf Korallan Bsşvekili Yeşilk. »a uğurluyorlar Kıbrıs heyeti dün Belediye sabah Londraya gitti ve muhtar sedmleri S«çîın masraflanndan tasarruf için iiç «eçimin de T kasımda yapılması kararlaştı Ankara, 16 (Telefonla) Vilâyet Umumî Meclisi ve Belediye Meclisi seçunlerinin muhtar seçimlerile birlikt» T kasım pazar günü yapılması kararlaştınlmıştır. Vilâyet ve Belediye Meclis seçimlerile muhtar seçimleri birlestirilerek seçinı masrfalanndan büyük bir tasarruf sağlanacaktır. Bilindiği gibi Meclis âzalarmın vazifeleri son çıkan 6423 v« 6424 numaralı kanunlara göre kasım ayı Arkast Sa. 8. Sü. 6 da Avrupa Göçrnen ve Mülteci Meselelerini İnceleme Birliği dördünsabahtan itibaren İ=tanbul Üniversitesi İktı^ad Fakültesi salonlarında devam edilmiştir. Kcngre öğlcden evvel üç seksiyon halinde faaliyette bulunmuştur. Arkası Sa 8 Sü. 8 de Gülhane yolsuzluğu mesuUeri Dulles, hareketinden evvel Eisenhower'le eörüşürken Vali fîökay, mpsullerin aynldığtnı söylçdi. iki g?zeteci ile aralarınfla sççeıı hâdise hakkında izahat verdi Vali vc ^oVHiy? •RFİS Vekili Prof. Gökav dün kmdisüe görüsen gaz»tecilTİn muhteüf mevzulaHaki suaüorine çu cevshlan vermiştirı Şphir Tiyatrosunda her baugi bir değişiklik yapılacak mıdır? « Şehir Tiyatrosu edebi heyetindç bazı değişiklikler yapıldığı İşletmeler Vekilinin. yeni karar dcğtudur. Şehir Merlisinin Makaları basına bildirmek üzere pazar i ma vîrdişi salâhivetle Edebi Heyet tesi günü bir toplantı tertib etmesi üyelerindîn Sabri Esad »Siyavüşg:l Arkası Sa 8, Sü. 8 de muhtemeldir. Celâl Bayar Ankaraya hareket etti Reisicumhur Celâl Bayar dün gece saat 8.05 de kalkan ekspres ile Ankaraya müteveccihen şehrimizcen hareket etmiş, garda. Vekiller. TMletvekilleri. Vali, Generaller, F?rtililer ve Basın mensubları tarafuHan uğuılanmıştır. Cumhurreisi parar günü İzmire fidiyor İzmir 16 (T.H.A.) Cumhurreisi C'lâl Bsyann önümüzdeki pazar pünü. İzmir Fuarını ziyaret etmeK maksadile şehrimize geleceği bıldirümektedir. Bu münasebetle sehrimizde muazzam bir karşılama töreni yapılaPazar eünü Ankaradan ucakla şehrimize eelecek olan Cumhurreisi Bayar. Cumaovası hava alanında merasimle karşılanacaktır. Celâl Bayar aynı eün'in akşam; Fuarı ziyaret edecek ve İzmir Betarafından Göl Gazinosunşerpfine verilecek ziyafette buBayarm İzmiıden sonra. istirahat f'mek için Çeşmeye gideceği bildiKıbrıs heyeti hareketinden evvel Yeşilköy hava alanında müddettenberi şehrimizde bulunan ve Reisicumhur Celâl Bayar ile Başvekil Adnan Mendsres tarafından kabul edilen Faiz Kaymakamın rivasetindeki Kıbns heBir Şehir Hatları Kömür mevzuunda vapurlarında tedbirler alınacak BU NASIL zamlı tarife BABA? Antalyada bir adam, 15 yaşındaki oğlunu prangaya vurarak dövdü ve eğe ile başını delmcğe kalkıştı Zonguldak havzası krimür istihSEİinin istihlâki karşılamadığı saBilrt ücretlerine yüzde 75 . 100 na> iimizin bjvük bir kömüı buhranına doğru gittiği yolunda son zazam yapılmasma dair tasarı manlarda basına akssder. haberler hususî komisyon tarafından üzerine Işlettneleı Vehâ'eti geris kabul edikli tedbirler alrrağa karar vEDtıiştk. Denizciük Bankası Şehir Hatları Şehrirnizde bu'unan T$ietme!er İşletmesinin bilet ücretlerine zam Vekili Fethi Çelikbg; cumaı'tsi yapacağını bir müddet önce yaz günü Z.ı'.şuldak /cörrür havTzîi mıştık. Öerendiğimize göre. bu zam Müdürü. Etibank Müdürü ve kömür tssarısı Ankarada Maliye. Milli Mü istihsalile alâkah diğer müesseseler dafaa ve Ulaştırma Vekâletleri tem müdürlerinin iştirakile büyük bir silcilerinden müteşekkil bir kotoplantı yapacaktır. Bu tojplantıda misyonun tetkikinden geçerek ka kömür istihsalinin son beş senede bu! edilmişür. geçirdiiğ safhalar ve en son vaziyet Alâkah makamlar. 1938 denberi müzakere edilerek yer.i kararlara Arkası Sa. 8. Sü. 5 te varılacaktır. Hükumetin bu mevzuda bazı mühim tedbirler alacağı anlaşılmaktadır. mak'ın riyasetindeki Kıbrıs hereket etmiştir. Kıbrıs heyeti Londrada İngiliz devlst adamlarile temaslar yapacaktır. YENİ ROMÂNIMIZ V. ci Be5melmilel Sanat Tenkidçîleri kongresi Meshur lenkidçiler, Türk resminde kendin? hâs onsurun yokluğunu belirttiler Yazan: SELMl ANDAK Antalya 16 (Telefonla) Şehrimizde vahşiyana bir day a k hâdisesi olmuştur: Antalyanın Arabsu mevkiinde oturmakta olan Abdüırahman Şahin adında bir şahıs. izinsiz denize girdiği için 15 yaşındaki oğluTta kızmış, ayakiarına 15 kiloluk zincir vurmuştur. Bununia da iktifa etmiyen meıhametsiz baba, oğlunun kollarını da zincirle bağlamış, supayla dövmeğe b a şlamıştır. Abdürrahman, elme geçirdigi bir eğe ile çocuğunun kafasını delmeğe Arkası Sa. S. Su. 7 de looı Kuyu Aşk macera ve seyahat romani Danimarkadan Pamuk istişare çizgiler Müetlifi: Vâ Nu kongresi toplandı BUGUN Bir polis namzedi SAHtFE 10 Fransız tenkidcisi LcymarM Jules Belçika dclejesi ve A.İ.C.A. Bajkanı Paul Flcrrns 9 sevdiği kadını öldürdü • ^nm Bakanı söylçrijğj nutukta. hedefimiz pamuk istihsalini 2 milyon balyaya yükseltrnektir, dedi İzmir 18 (Telefonla) Üçüncü :r;muk istişare kongresi bu sabah 10 da ihracatçı bırlikleri alonunda ;oplaanrak çalışmalarına başlamıs tır. Toplantıda Ziraat Vekili. Zirai Donatım ve Orman Umum Müdür lerile Ese ve Çukurova bölaelerinden gelen ziraat mütehassıslan. pamuk müstahsil ve ihracatçıları ha zır bulunmuşlardır. Bu münasebetle bir açış konuşması yapan Ziraat Vekili Nedim Ökmen. pamuk ıstihsalimizin her yıl artmakta olduğunu ve dış satış imkânlarının da kolaylaştığını ifadeden sonra demiştir ki: «Daha çok vc iyi kaliteli istıhsalle daha fazla Höviz fld» et. • Arkası Sa. 8, Sü. l d* • Hâdisp dün akşam Floryadaki Kalcndcr gazinosunda cere.yan etti Kadyo Ilâvesi İç ssHifelerde Danimaıkanın ?n hüyük gazetesi olan Berlingske Tidende'nin muhar rirleri bir karıkoca Avrupa ve Ortasarkta uzun bir seyahate çıkmjşDün akşam saat 19 sıralannda lar ve bu arada iki. üç gün evvel sivil polis memur namzedlerinden şehrimize eelmişlerdir. Uhrskov'ların (resimleri yukarıbiri Floryada bir cinayet işlemişlir. da) •<Cumhuriyet" için yazdıkları Flâdisenin tafsilâtı şudur: Namzed memurUırdan Ziya Se iki makaleden .biıini bugün bat, bir m'jddettpnberi seviştiği oar 5 inci sahifemizde artistlerinden Fatma Sirin isrr.inbulacaksınız. dcki karlınla Floryaya si'miştir. Kalendcr tra?in ım''a hiv ı^iirîdtt Bu eğlendirici hafif ruhlu rornanın çılgınca sevişen kahr = rcanlarile beraber Avrupada ve Afrikada seyahatler yapacaksınız. Fas'ı kasıp kavuran suikasdlcrin, ihtilâllerin hakikî sebebini öğreneceksiniz. Ömıünüzde. giremiyeceğiniz vc =ncak bir gazetecinin sokulabileceği tehlikeli muhitlerde dolaşacaksımz. Yakında bu yeni lefrikamıza başlıyon': . Arkan Sa. t, S. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog