Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r i yet 30 uncu yıl sayı 10.822 KURUCUSU î YUKUS Te'eral *• mekhıb «dresi Cumhurly«t tsU nbul Posta icuhısu tstanbu) No ?4« Telehmlar: OmumJ Santral Numaruu 24298 Vaa bleri 242i» Matba» 242» r Perşembe 16 Eylül 1954 Amerîka Dış Bakanı dönüyor a Avrupaya geliyor Bayar Ankaraya Cumhur Reisi törenle karşılanacak Cuma sahahı Ankarava vararak olan Celâl Baya*ı karşılama prnjramı tesbit edildi Dulles'ın Bonn ile Londraya uğrayacağı, fakat Parise gitmiyeceği bildirildi İngiliz Dtş Bakam da Pariste Avrupa müdaf aasım ve Atmanyamn silâhlanmastm Franstzlarla görü şüyor ka Dış İşleri Bakanının Avrupaya ânı seyahati alaka uyandırmıştır. Ingılız resmi çevreleri, Dulles ile Avrupa müdafaa meselelerini ıncelemekten memnun olacaklarını bu akşam acıklamışlardır Faka'. Dulles'ın Parise uğrıyamıyacağına daır haberler muhtelif teisirlere yol açmaktadır Birleşik Amerikanın. Avrupa mudafaa&ını Bonn ve Londra kanalı ıle Arkast Sa. 6 Su 5 de Cumhurreisi dün Kıbrıs heyetini kabul etti "Kıbrıs Türktür komitesi» dünya efkârım tenvir için İngilizce bir bröşür yayınhyor Londrada, Türkiyenin k»münizm tuzağına düşmemek icin temkinli politika takib ettiği belirtiHyor Cumhurreisi Celâl Bayar dün gaat 18 30 da Kıbns heyetini kabul ermıştır. Tahmme gbre, Cumhurreısi, Kıbrıg heyetınden, Türklerın durumu hakkında izahat almıj ve Kıbrıs Türklerinin dileklerini dinlemiştır. Kıbrıs Türktür Komitesinin tebliği Kıbrıs Türktür Komitesi dün »u ıbügl" •J>«yuılwııi5tır;'~*<•»< «Gazete havadisleri arasında, yurdumuzun muhtelif köşelerinde Kıbru Türktür Komıtelerınin peyderpey kurulmakta olduğu görülmektedir. İstanbulda Turk Yüksek Tahsil Genclığini temsılen Turkiye Mılli Talebe Fedcrasyonu tarafından tertiblenen bır basın toplantısında Türk basın mumessülerinin de iştırakıle teşekkul etmiş bulunan komıtemızin yurdun dığer bolgelerınde kendısıne yardımcı olacak başka teşekkullerin faahvete Arkası Sa. 6. Su 2 de CUMHTRREİSİNİN KABULÜ Reisi Cumhur Celâl Bayar, dün saat 18 de Dolmabahçe Sarayında Unesco Genel Dırektoru Mr. Evans'ı kabul etmiş ve yarım saat görüşmüştur. Ünesco bütçesi ve eğitim mevzulan uzerınde cereyan eden konuşma sırasında Maarif, Harıciye, Maliye ve Mıllt Müdafaa Vekılleri de hazır bulunmuşlardır. Resimde Cumhurreisi ve Ü«esoo Genel Direklörü görulmektedir. Cumhurrrisi Celâl Ba\ar Kıbrıs hejetile bır arada Ankara 15 (a a.) Yugoslavvaya yapmış olduğu resmi zıyareti tamamlıyarak pazartesı gunü yurda donen sayın Reısıcurrhurumuz Celâl Bayar peışembe akşamı Istanbuldan trenle hareketle cuma sabahı şehıımızde olacaklaıdır. Bu münasebetle istanbulda olduNew York, 15 (R ) Birleşik Ameğu gibi sayın Reısıcumhurumuz rika Dış Işleri Bakanı Dulles, bugun Avşehrimizde de bü>uk bır torenle rupaya hareket etmiştir. Dulles'ın Bonn karşılanacaklardır. Bu toren ıçın ve Londrada Avrupa savunması ve AlmanBeledıye reıs muavını Nıhad Payanın yeniden sılâhlanması ıle ilgılı gosinlinın rıyasetınde bır komıte kuruşmeler yapacağı bildırılmektedir. Ilgililer, rulmuş ve bu komıte tören prograDulles'in Parise uğramıyacağını ılâve etmını tesbit etmiştır Bu programa mışlerdir. göre ReiMcumhurumuz Celâl BaSeyahat aiâka uyandırdı • cuma sabahı saat 9 05 te şehLondra, 15 (BBC) Birleşik Amerirımız.da olacaklar ve bu sırada 21 pare top atımı ıle selâmlanacakardır. Protokola dakil zevat ve :eşekkuller garda yerlerıni alacakaı, gar dışmdakı meydanda da taehe teşekkulleri. partılıler, esnaf dernekleri ve cemıyetler mümesâilerıle halk bulunacaktır. Reisıcumhurumuz gardan dışarı çıktıklan nda bir kız, bır erkek talebe taafından kendilerine jehır adına ırmızı beyaz buketler verilecektir. Muteakıben Reısıcumhurumuz tomobille istasyon caddesı, Ulus, Türkiyenin, Suriye hükumetinin Atatürk bulvarı. Kızılav. Mustafanazan dikkarini çektiği kemal bulvan, Nevzad Tandrğan bildiriliyor eezisine cıkıyor Bu seyahatte Vekillerden bazıları da Acnan Menderesle beraber bulunacak Bir müd>*.'ttenberı şehrımizde bu lunan Bcşvekıl Adnan Mendeıes bugun bır yuıd gezısıne çıkacakt.r. Ilk ola»ak Afyona gıdecek olan Başvekılın bu seyahatı Van şehı ıne kaılar devam eneceK, berabennde Mahye Vekılı Hssan PolaUsn, Dahılıye Vekılı N mık GeHık. mebus ve gazetecıl°r bulundcaktu. Afyonda temeli atılarak fabrika Ankara 15 tTeletonla) Menleketımızde kuruim^sı kararlaştınlan çımento fabrıkalannrlan ıkuıcisının temel atma merasımi yai'n Afynnda \aptlacaktıt Merasimde Başvekil Adnan Menderesın de bu« lunac?gı bıldııılmektedır Tuıkıve Çımento Ssrnvıi sirketi Umunı Muduıu Orhan Kubad hu I mevzuda bugun bıze şuıları soy* ~~Â7yon cJmento fabfîkasî"se» « j nede 85 'r>ın ton ç'mento ıstıhsal edpcektır 5 mılvrrn hra sermav'll bır annmm şırket 1le şirketunum malı olarak kurulmaktadır. Arkası Sa 6 Su. 8 de Başvekil bugün yurd Turkiye Suriye sınırında kızıllar İ t Arkası Sa. 6 Sn. S de Amerikada seçîm kampanyası 'nmhurîyetçi iki lider uçaklarla başkentten aynldjlar Washmgton 15 (A.P) Cumhurıyetçı partinın ıleri gelen iki lıleri, Cumhur Başkanı muavıni Rııhard Nıxon ile mebusan meclısı reisi J. W. Martın bugün memleketın her tarafında seçım kampanyası demeçleri vermek uzere kira ıle turulmu} uçaklarla başkentten ayrılmışlardır. Liderler, Cumhuriyetçi parti mekanırmasınm «ürkultulmuş gıbı koşmaya başladığını» açıkça itıraf etmişlerdir. Nıxon ile Martin, Cumhuriyetçilerm, kasım seçımleri netıcesınde Kongredeki çoğunluğu elden kaçır Arkasr Sa 6. Sü 5 te huzurunda Noral eğitim tatbikatı Hâkim bir hâdise kanlı orduya teşmil ediliyor Yeni eğitim sisteminin, Türk askerlik tarihinde mühim bir adım teşkil edeceği belirtiliyor Ankara 15 (Telefonla) Turk ordı;sunun moral eğitımine son zamanlarda verılen büyük ölçüdeki ehemmiyet yapılan muhtelif çalışmalarla müsbet inkişaflar kaydetmektedir. Bir taraftan ErkânıharSONBAHAR MODASI Frederıck Starke, Londrada Bruton caddesmde yaptığı bır defılede »onbahar ıçin hazırladığı bır gece «lbisesını teşhır etmiştir Resimde tafta ve oi2flntmden yapılmıj elbıseyi giy»: olan bır manken görulmektedir. •• bıveı Umumivede bu mevzuda komisyon çalışmalan devam ederken bir taraftan da eiıtimın tatbıkat sahasına intikalı içm gerekli tedbirler ahnmaktadır. Arkast Sa 6 Su 1de Şam 15 CTHA1 Son ramanlarda Turkiye Surive hududunda Suriye topraklarında komunıst faalivetınin genişlemesi uzerıne Türkıve hükumeti Surive hükumetinin nazan dıkkatini bu mesele uzerme çekmıştır. Türk hükumetinin Samdaki tem silcısının bu mesele ıle ileilı olarak Surıyelı îdarecılerle temaslar yaptığı oğrenilmiştir. Suriye hukumet çevreleri bu havalide komünist faalıyetinin 2enışlemekte olduğunu kabul etmiş ve buna karsı tedbirler alınacağını kavdetmışlerdır. Surive idarecıcleri, Türkıve Surive hududunda vayılan komünist faaliyetıni durdurmak ve mesullerıni yakalamak ıçin seri tedbırlere başvurmustur Bu mevzuda yakmda açıklama yapılacağı anlaşılmaktadır. Dığer taraftan Birleşik Amerika. İngiltere ve Fransanın Samdaki mumessıllerının de bu meselenın ehemmıyeti uzerınde durdukları kavdedılmektedır. Şam 15 (THA) Surivede «eçım kampanyası kanlı çarpışmalarla baslamıştır. Bugun Lâzkiye vilâyetine Vajlı Cehle kazasmda ıkı partı mensubAMERİKAMN YENİ SİLÂnLARI Birleşik Amerikada atom ları arasında vukubulan bir çarbombasını taşıyan uçaklara karşı tesirli şekilde kullanılabılecek yeni Arkasr Sa 6 Sü 3 de bır silâh hazırlanmıştır. Yukarıdtkı resimde, atış «masasında<> hazır vazi\ette duran sılâhın dıp kısmı ile bunun hazırlanmasında muhim rol ovna\an iki kişi gorulmektediı. Bu sılâh aynı zamanda atom bombası da taşıyabılmekte ve radyo ıle idare edilmektedır. Ormancılık seminerinde galışmalar Bir delege. ormancılik politfkasl» nın partileriistü bir mevzu olarak ele ahnmasmı temenni etti Bir mahkum, duruşma sırasında bıçakla diğer bir mahkumu yaraladı Mülteciler kongresi dün Yıldızda açıldı Avrupa mülteci meselelerini tetkik birlığınin IV. mılletierarası kongresi dün saat 10 15 te Yıldızda Sale köşkunde merasımle açılmi},tır. Bu merasimde. Buvuk Millet Mec lisi Reisi Refık Koraltan, Devlet Vekili Osman Kapani, mebuslar, Başvekâlet müsteşan Ahmed Salih Ko'ur, Istanbul Vali ve Belediye Reıs vekili Prof Gökav, kordiplomatık. Beledıve Meclısi arazalan, Toprak ve Iskân umum mudurluğu temsılcıleri, l l memleketten Eelen 120 delege ve beş milletlerarası teşekkülün temsilcileri ile basın men subları hazır bulunmuşlardır. Kongreyi. Avrupa Multecı Meselelenni Tetkik Birlığı Genel Başkanı Prof. Gökay açmış ve hükumetımiz adına ilk konusmavn vipması için Devlot Vekılı Osman Kapanivi davet etmiştir Bahar bayrammdaki yolsuzluk Üniversitede öğrenci kayıdlanna dün başlandı tahkikatı Beynelmilel amatör filtn festivali Mükâfat kazananlar dün bildirildi Cannes, lü (a a ) eylulde açıan mılletl^rarası 7 nci amator film Lstıvalı dun akşam sona ermiş, leçım komıtesme gonderılen 250 tiimden serılen 75 ı arasında aşaİHaki muksfatlar dağıtılmıştır: 1 Mılletlerarası 1 nci amatör fLm festıvaUnin buyük mukâfatl »lan Cumhur Reısı Kupası: Franj!7 Dr Cherıl»ıe ve Reenard'ın tF.v»e! zaman içındeıi adlı fılmi. 2 Fransız sinemacılık kupası: $îor\'e<;li Mathıs Kverne'in «Stro(liotz Kavplcrer» adlı fılmi 3 Senarvo buyuk mukâfab: Mkası Sa. 6. Sü, S dtmf Gülhane parkında tertiblenen bahar ve çıçek bayrammda cereyar. ettığı iddia olunan volsuzluklar üzerine, Belediye mufettişlennden muteşekkıl bır hevetin durumu inceledığini v> netıcenın bir rapor halinde ilgıhlere bıldınldığıni ev\ clce yazmıştık. Bu raporda belirtildisine Eöre, rlaımî komi^von tarafmdan k^b'il ve tasdık olunan kadrodan fazla Arkası Sa 6 Su. 2 de Konya. 15 (Telefonla) Bugun şehrımiz Aslıye Ceza mahkemesinrle heveti hâkıme huzurunda kanlı bir hârh=e olmustur. Cezaevuıde katıl suçundan 20 yıla mahkum bulunan Abdurrahman Avcı ile eene mahkumlardan Mehmed Canıtez, hapishanedeki bir kavgadan dolayı muhakeme edılmek üzere Aslive Ceza mahkemes#ıe getırilmışlerdır. Tam duruşmaya başlanacağı sırada Abdurrahman Avcı dışarıdan tedarik ettiği bir bıçak ile anî olarak yanmdaki Mehmed Canıtez uzerine hucum etmiş ve bıçağı Mehmedin gırtlağuıa saplamıştır. Bu sırads mahkeme «alonunda bir panik olmujtur. Abdurrahman Avcı bıçağı ile jandarmalara Ha hucum etmijtir Fakat salonda bulunan buyük bir halk topluluğu carihi yakalam = ğa muvaffak olmuşlardır. Yaralı Mehmedin durumu ağırdır. 120 delegenin istirak ettiği kongrede ilk konuşmayı Devlet Vekili Osman Kapani yaptı OrtaŞark Memleketleri Ormancılık Politıkası Semineri çalışmalarma dun de Huknk Fakültesi s*lonlarında devam Frlilmiçtir. Saat 9 da başîavan ilk oturumda. Ord Prof F Heske ile Dr. Chapman ın bır Eün evvel cUzun Vadeli Ormanrıhk Polıtikası» mevruundaki konuşmalan münakaşa edilmiştir Konuşan hatibler, orman sevgifimn propsganda ve eğitim ile mektehden başlavarak bütun millete duyurulması luzumunu belirtmişkrdır Bu arada konuşan Ord. Prof Dr. Heske; ormancılık polıtikasınm partıl«rüstu bır mevzu olarak eî» Kürsüye gelen Devlet Vekili Oı almma5inı ve bu mevzuda partilenn münakaşaya eirmemelerinı temin Kapani demıştır kı: « Mülteciler. muhacırler ve menni etmiş ve demiştir ki: Arkast Sa. 6 Su i te Arkast Sa. 6.SÜ. S te İ1001 KUYU V r Yeni Romanımız J Bursada iki taşıt kazasmda üç kişi öldü Bursa 15 (Telefonla) Bueün ^ehrımız'le iki trafık k<zası olmuş ve uç kişi olmüş, 9 kişı de ağır mıette yaralnnmıstır Knzalardan bıri İneHolde olmustur Tatsıljtı bılflıı lyoıum İnpgolhı Şcnaoze aıd 89 plâkdlı '^am\on BeyHınlcr ko\ u nnrnH.2 bır wrau ahm = mi5 ve dcvı ılmıştır. ^ Arkan Su. 6. Sü. 2 d% Aşk • Macera ve Seyahat Y A Z A N : (VÂNU) Yakında CUMHURİYET sütunlarında Ünivergitc}* ka^ıd i^ia ııra beklcsen çeınler 6M *ABft£D£N DEBVI»»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog