Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Dale Carnegie' nin yazdığı ve OMER RIZA DOĞRUL'un dilimize çevırdıği Kr. DOST Kazanmak 200 Sdz Söylemek 300 Uzuntüyü bırak yaşamaya bak 300 Meşhur adamların meçhul taraflan 20« AHMET HALIT Kıtabevi İstanbul 30 ÜDCU yıl sayı 10.821 umhuriYet KURUCUSU: YUNUS NADÎ Te'eraf re mefctub adresi Cnmhurryet t«t« nbul Posta Inırusu tstanbul fto Î48 Telefonlar ümuml Santral Numaraaı: 24298 Yaa Uleri 24299 Matbaa 24290 DOĞUBANK erkezi MÂDALYA elerinı tskdıme devam ttmektedır :0 422110 22202 28882 22746 enıpostane Caddesi Çarşamba 15 Eyliil 1954 Harb Okulunun 5 yıla çıkarılması ve Üniversiter bir egitim sistemile işlemesi tekarrur etti Uyko üastalığı Ankara 14 (Telefonia) Ge j ederek he>etm komısvon çalı^r«n cumartesı gunu Erkânıharbı ı msları devam etmektedır eı Umumıve Reısı Orgeneral ı E\\elce de bıldırdıgımız gıbı "Vureddın Baranselın rıvasetınde' ekım ajında başhyacak olan 12 vapılan toplantının devamı ola kongre çalışmalarına sev kedılecok tak Turk ordusunda tatoık edıl Vekâlet goruşunun tesbıt ed 1mek uzere beş senelık gave ve mekte bulundugu bu toplantıları Ari osı Sa R Su 1 ie , hedef plânlarınn esaslarını tesbıt Ordunun geliştirilmesi için yapılan toplantılar Bayar Izmire gidiyor Bfiyik bir kar?ılama programı haıırlandr Cumhur Reisinin Fuan zi\aret ettıkten sonra bıldınluor Izmır, 14 (Telefonla) Reısıcumhur Celâl Ba> arın pazar gunu, hu^usî bır uçakla Izrrure gelecpgi alckalılar tarafından açıklanmıştır Bu muna^ebetle şehrımızde buvuk bır karşılama meıasımı hazırlanmaktadır Fuarı zıvaret edecek olan Celâl Ba\ar buradan Cpşrrk°\ e geçerek orada bırkaç gun dınlenecektır Açıldığı gunden bu vana Fuan zıvaret edenlerın vekunu 1332 200 u bulmuştur Bayann zıvaretı vesılesıl» bu mıktann çok daha artacağı tahmın olunmaktadır Avrupa müdafaası için Eden plânı Brüksel paktına Batı Almanya ile Italyanın da iştiraki isteniyor İngiliz Dış İşleri Vekili bugün Pariste Fransız Başvekili Nendes • Fraııct ile bn plâa ctrafındaki mözakerelerini tamaMİıyacak atıhe dair bir eser okujorum. Altı yuz kusur sahıfelık mua77am bır kıtab Yazan Munıch Unıversitesı | profe«orlerınden Babinger Zannedersem Istanbulun beş yuzuncu Metıh yılı munasebetile geçen »ene almanca olarak basılmıs.. O derece A\rupalı1ararasi birlik başkan! ilpı toplamı» ki, hemeıı bir yıl Kalerg'inin alâka çekici mektubıf içınde ingihzce\e, fransızcava, italNew York 14 f= a ) A%rupa« >ancaya çevribni? Kapıj kapıı •lılnrrira«ı Bırhk Başkanı Rıchard kıınuvor. CouHenhove Kalergı 12 e>luHe Profesör Babinger'ln kitabı Içln Fran<;a Başvekılı MenrîesFranc" a elemeciler Ikinci Mehraed re devri bır açık mekhıb gondermıştır. haUkında simdne k«dar hazırlanan New York Herald Trıbune > gazeen m en temelli bir e»er diyorlar. Dtin konu$an pr»(esorler «rrnan te^ı bu sabah m^ktubun metnını Gerçi burada karşılaîtığımıı Fatih yaMnlamıstır politıkasında ilk vapılacak pek sevimli. pek mubarek blr «dam Ciııde'ihove K?lorgı bu mektudeğıldır Kıtabın henuı başlanpişleri anlattılar bunda Fr^n^ız Basvekıhne Alcında olduğum halde arkadan ne Bırleşmış Mılletler Gıda ve ZI Arknsı Fn fi Su 4 fr geleceğînl sezer gıbivim Muellıfin raat teşkılâtınm fehrımızde açtığı bızi bir nevi kulturlu Atilla ile UYakınşark memleketlerı ormancılık ni'stıracağım daha ilk sahUelerde pohtıkası semınerıne dun de Hukuk Eden, eşi ile bir arada tnlıioruz. Bunnnla beraber bn gofakultesı »alonlarında devam edılruşun «amımıliğinden şuphelenmemıştır. |p kendimde hak ıroremiyorunı. Semınerin oğleden evvelkı çahşIkincl Muradm |«hsiyetl ve kamalarında, Hamburg ve istanbul rakteri hakkında o derece ynmnsak Unıversıtesl Ord Profesorlerınden bır tablo çizen Babinger, onnn oğAnkara 1* fTplefnnia) BunDr Ivg Franı Heske, uzun vadelı Maarif Vekâleti, programluna karşı her halde ozel blr düşdan bır m ıHH=t ev\p| Vılâvelçe ısormancılık polıtıkasının esaslarını larda yapılacak değışiklikmanlık beslemlş. olamaz. Esasen ten pl çektiiıîen Fmıke Beledı^e ızah etnMştrr Ortaea|t kapavıp Yenlçagi ha*ırP'^ının vprme vekıl olarak tr\ın lerle alâkalı hazırlıklanm Profesor konusmasmda, orman lnan devlet «damlan arasmda Fıedı'pn «ahis sradan bir av çt»ct'kpolhkasının toprağı kıvmetlendırtıhin en dikkate değer bir slm» oltamamlamak üzere ten «nnra Antalvp^a geHıoınH>n Arkast Sa 9 Su 3 de duğunu milellvf blze hemen sovluF nıke Be'eHıve=ı vekılın vekılı ile yor. Buvuk adam ve seiimli adam Maanf Vekılı Celal Yardıma, ıkı sv kaHar ıdare e''ılmıs1* dc başka başka şe>lerdir Bu itibarla dun saat 13 30 da Maarif Mudurluvekılın vekılı olan zat bundan >n eğer Babingerin çizdiği Fatih porgunde bir toplantı yapmıştır beş sun ev\ pl Elmalıva eıttıgm''en tres! hayalimizdeki Fatıhe tıpatıp Talım ve Terbıve Heyetı Reısı K»d Fmıkede Belp^ıve ı^lorı vekılın DMnnu bundan oturü eserf ku DEL1KDESIK EDILEN TOLLAR Tamıratı avlarca suren n Yorukoglu Maarıf Mudur Vekılı \pkı1ının vpkılı tarafindan ıdare Lâlelı caddesınden sonra jımdı de Fındıklı caddesi kazılmıs ve çumsememeliykdir. Zaten bu M ve Orta Ogretım Mudur Muavını ed'lmı^t'r Bu va7ivetten habTdar tirlan herhanri bir medih veva yukarıdakı manzara hâsıl olrfuştur Bu gemtte oturanlar caddeZekı Sezın Velâlet Hususi Kalem olan Antalva valılığı beleHıve reıs nın bu halde ne kadar muddet kalacağını merakla soruşturmaktenkid kasdi ile yazıvor değılim Mudurunun de hazır bulundugu bu vekılmın vpkılıne ışten el çektırDunvaca tanınmiş bir bilim ada tadırlar. toplantıda, hselerın 11 sınıfa ındımıç ve Ozel Savmsnl k memuıiınu mının eseri karsısında bo*le bir ise rılnv'sıle meydana gelecek değışıkCumhurh etcilerin kuvvetH Belodıve Reıs vekılhgıne tayın etkalkışmam haddiml aşmak olurdu lıkler ve orta oğretım muesseselenmıştır olduklan bir vilâvette Bernm maksadım, kendi buvuk Arkası Sa 6 Su 3 de demokrat aday kazandı lenmizi tanımak, anlamak ve oğrenmek uğruna kendi imkânlanPortland (B Amerıka) 14 (A P ) mi7i harekete getirmek luzumunu Maıne evalet devletuıde dun yapıhâlâ kavnyamadığimıza bu vesile lan valılık seçunı 20 vıldanben ı'k Ue burada bir daha işaret etdefa olarak Demokrat Partırun lemekten ibarettir. Fatih Istanhıne tecellı etmıştır Demokratlann bulu fethedeli b«ş yuz blr yıl Başbakanın iki ekimde şehrimizden uçakla valı adayı 39 yaşındakı Edmund S nlmuştur Bu b*ş >uı bir yıl Musk e rakıbı ve jımdıkı Cumhuiçınde bu bujuk adamın şahsiMünih'e hareket edeceği bildiriliyor nyetçı Valı Burton M Gross'u 20 yetine, eserlne ve devrine dalr ferdî bmden fazla oy farkıle mağlub etve\a kollektıf bir tek hatın savıBonn 14 ( T H A ) Türkı\e Ba$ res ıkı ekım tarıhınde uçakla Is mıştır lır. ciddî bir travav yapılmış mıYakalanan ;ebeke efradı bır arada dır? Istanbulun beş yuzuncu fe \ekılı Adnan Menderessı Batı Al tanbuldan hareket edecek ve avnı Maıne an'anevf o'arak CumhurıGenel Direktor bu akşam Adhve veznesinden 76 bin lıra eden tahxıkat netıcesınde çebeke tıh vıldonumune on be; sene var, manya huKÛmetının davetlısı olarak gun Munıch'e vasıl olacaktır Ge yetçı bir eyalet sayılmaktadır Cumhur Reisi tarafından çeken 5 kısıden muteşekkıl bır sah efradırun 8 kışı olduğu anlasılmış, on iki sene var, sekız sene kaldı. onumuzdekı 2 ekım tarıhınde Al ceyı Mutııch te geçırecek olan BaşValılık seçımının surprızlı netlcetekâr şebekesının Emnıvet Ikıncl bunlardan ıkı kardeş vakalanmıştır kabut edılecek vekıl Menderes, ertesı gunu Bonn'a sme mukabıl aynı eyalette Ayan e\\ah be^ sene kaldı di\e vıllar manvayı resmen ziyaret edeceği Şube memurları tarafından vaka Mersıne kaçtığı te<=bıt edılen 8 ınn Mİı çırpındığimızı hııgun jrıbı ha bugun ıîgıU Alman çevrelerınce hareket edecektır arahğı geçunını gene eskı Cumhu Arkası Sa 6 Su 4 te landıgını dun bıldırmıştık Devam Turk Başvekıli ile Alman devlet nyetçı senator, Bayan Margaret tıılaum. Fatıhin hcvkolıni mi dik açLklanmıştır. tiısek'' adına cadde n I açtırsak'' Turkıye Başvekili Adnan MendeV Arkası Sa 6 Su 2 de Cease Smıth kazanmıştır joksa kitab mı yazdırsak7 omrumuzu kısır tartısmalarla boşuboşura gecirdık durduk Yıldonumıı gelıp cattığı zaman da elımiz boğrumıi7de bakakaldık Artık ne he^kel Ormancılık seminerinde çalışmalar Foma, 14 (A P ) Buvuk Brı | tanva akım kalan Avrupa Mudaiaa Camıası projesınm verıne bır 7 devlet mudafaa ıttıfakı teşkılâtlandırmak peş.nde olup Ingılterenm 1 numarah dıplomatı Dış Işlen Bakanı Anthony Eden bugun Romada yaptığı tema«lar netıcesınde Italyanın muzaheretını elde etmıştır Italv an Harıcıyesının bır sozcu=u Buvuk Brıtanva ve Italv a Dıs. Bakanlan Anthonv Eden ve Attılıo Pıccıonı nın bugun 3 saat suren hır goruşme sırasında «tam mutabakata» vardıklanm sovlemışbr Ikı devlet adamı 5 devlet Bruksel ıttıfakının Batı Almanva ve Italvava tesmıl edılecek şekılde eenıslptı1mp<;ını d«rpış eden venı Inaılız pl^nını mıiTpkerp ermıslerdır Arkatı Sa fi Su 5 te Atatürk, Mendes* France'a örnek gösteriliyor 11 sımfa indirilmesi Sahtekârhk sanıkları dün sekize ciktı Yekilin vskiünin vekiü larafından îdare felsri Aıtıerikada demokratların bir zaferi Adliye veznesinden 76 bin lira çeken şebekeden dün de iki kişi yaka!andı Menderesin Almanyayı ziyaret programı Unesco Genel Direktörü dün geldi ' dıktırebılırdık ne cadde actırabılııdık, hele ne de kıtab vardırabilirdık. Mehter takıminın bas numaıavı tcskıl ettıği ac»\ıb bir tormle medcnıvet dunvasına venı Antalya 14 (Telefonla) Manavbn cıçır açan o koskoca yıldonu gat orman bolge seflığı hududları n""iu tekmeledik gechk. ıçerısınde 4 jröndenberı orman K"ndı tarıhimıre kar^ı g«>«terdi vangınlan çıkanlmakta ve bu yanğımi7 bu utanç verici kavıdsızlığın gınlarm »ondurulmesı Içın Orman çe'idlı sebeblerı arasında şarklı olıı^umuz, hâlâ sarklı kafasından k'jrtulamavışımız bence birinc! sebpbdır Sark derken sov suzlasmıs saıkı gerı kalmıs, yıpranmış. gunu gı nııne vasamavı havat felsefe«ıi b^lıne sctıımıs «arkı kasdedivorum ^^>rk bu hale du«tueu gundenberi dııma olcuvıınde bır tek adam ^etıstırme? olmuşhır çunktı duma i]o 111510]^ ke^ırr^hr Fclaketımizin s!p\lennden fırlnan bir Ataturk P"rduk onu da hala kavrnamadık Ataturku oğrenmek istiven bir Tuık genci İHijun çene vahancıların va/riıklııı kıtablara basvnrmak 7oıundadır Kıııdı tarıhımi7l kendi pjMefınıı/le avdınlatmak <îo\le nnı Min rnkkırnızda ha^ılan vabancı r^ıılm dılınmc çe\ırmeğe bıle eBılmem kı ne NADİR NADİ Manavgatta ateşe verilen ormanlar Başmudurluğunce buvuk gavretler harcanmaktadır Alâkalıların bıldır dığınc gore Manavgatin Burmahan bölgesinde »on çıkan orman vangmı «rasmdı yangm kulubesinde bu Kıbns adası için yeni kontiteler kumluyor Aşk, macera ve seyahat romanı Yakında Cumhuriyel» fe Yazan: (VâNu) lunan orman memuru ormana İ R yerden ate» verıldığını tesbıt etm , ve «ondurme «ırasında da orman ııçensınde bir çocuk yakalanmıştır Yangm devam etmektedır Dr. Luther Harria UNESCO Genel Dırektoru Dr Luther Harrıs dun sece saat 21 de BEA uçağı ile Atınadan jehıımiz» gelmıştır Genel Dırektorfi havs slanında Hancıvt Vekılı adına Vedıd Uzgoren, UNESCO Turkıje mılll komısjonu adına başkan vekılı Prof Bedreddm Tuncer B Y U Mudurıuğu adına Fethı Pırınççıoğlu ve valı adına hususi kalem mudur muavını karsılarrmlardır Arkast Sa € Su 4 te Ankara 14 (Telefonla) Şehrımızde kurulmu"; olan Turk Kıbrıs ıcın Anavatan komıtesı T,urd ıçındekı faalıvetmı genışlehnektedır Yurdun muhtelıf verlerınde de komıteler kurulmak uzeredır Ilk olarak Zonauldak vılâv=Hnde Turk Kıbns ıçın Anavatan komıtesı kurulmuştur Dığer taraftan oğrendığımıze gore Londrada bulunan bınlerce Kıbn«lı Turk de komıte kurmak ıcın faalıvete geçmışlerdır Bu kom te kurulur kurulmaz Anavatan komltesıle te«rıkı mesaı yapacaktır Avuca Mılli Turk Talebe Bırlıeı bu komıtenın menfaatıne soor ımı»a Arkan S 6 Su 7 de Dünya ağır siklet. boks şampiyonluğu 7ard Chales ve Roc\ Marciano bu gece karşılaşıjorlar 10 kazasında khi varalandı Son 21 =;3it 7arfında sehrın muhtelıf semtlcrınde 10 taşıt kazası olmuş 12 kışı \aialinmi tır Şoforler vakalanarak tahkıkata baş New York 14 (SHA) Dunva ! 3gır sıklet boks |ampı\onu Rorv ! Marcıano un\ anını mudafaa ıç'n varmkl çarşamba gunu akşamı burada Yankee stadvomunda (1) numarah namzed Ezzard Chaı les e Lig macları 23 ekim taııhine karsı bır dogus daha vapacaktır tchir edıldi Rocy Mticıino Bunlertknberı Fulbol Federasyonundin teblı^ beklenen bu mıısabakiya \ pyenı e Uinrıiştıı ) sıldhla çık cTktır Kuvvetlenmıs SANAT TENKIDCİLFRI KONGRFSİ Bir müddettenberi dpvnm ^fl< n Mılkllorarası 1î evlul $)54 STII çünu vıpılan bır saç kol, sol svıng ve tckamul Sanat lcnkıdcılcrı KongrcM h ıçın sona erıncvlcdır Kongrcnın dıınkıı t'ipUni Miıda (Kuhızm liıınrı mılıı takım anlıni'nnma J etmış bır jakından dosu; kabılıjeve renkn mp\?ııu uzprınde gorujmelpr cerevan p mısür DpİPEeler ogleden "=inra Ream ve Hey Mehmed Alı Lefteı Kece1^ Alı th ttL kei MuzeBÜe Dolmabahçe Sarayını gezmıılerdır Resjm, dıinku toplantıdan bır gorunugtür. Arkaoi Sa 6 Su S de ' < Arkatı Sa, t. Su. l d* Milli takım kampa alınıyor Gavef bın^ürıgTnasıl kulldiulacagını bir gunltık ojıeuebıhrsinial
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog