Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SF.Kt7 TTHn CUBTHUKIYET ("BEN AMERİKAN TUVALET SABUNU KULLANIRIM.,.,,) Nilgün Filmınm baş artisti Alman sinema yıldızr fakaf... ERIKA REMBERG sözlerine devamla diyor ki: "Bîrkaç ay evvel, bir filim çevirmek tizrre Türkiyeye geldiğım Kaman Tuvalei SabuDU me»ele#i beoi bir hayli düşünrlürü* jrordu. Çünkü ufaktanberi Amerikan sabunlarına alışmtştım. Tuvalet Sabununun cilt giizelliğinde başlıca amil olduğunu bildığiraden sabun değiştirmek istemiyordum. Bu endişemi rejisörüm Münir Hayri Egeliyc açtıtn. 0 da, memleketimizde oam salmış PURO admda bir eabun *ar. PURO kullan, tnemnun kalacaksın, dedi. İşte PURO ile ilk dostluğumuz böyle başladı. Türkiyede kaldığım müddetçe daima PURO kullandım ve bugün PURO'nun hayranıyım. PURO herhangi bir Amerikan veya Avrupa sabununu aratmayan cidden nefis bir sabun. PURO yu bütün hanımlara tavsiye ederim.» yalnız yerli sanatkârlarımız ve cilt mütehassısları değil fnemleketimizde kısa bir müddel kalan bir yabancı aanatkftr hem da . clldinin güzelliği ile herkesi tesh|r eden dilber bir «anatkir, PURO'dan çok fayda gördüğUnO aöylOyor. Onlann tecrObeainden SİZ OE İSTİFADE EDİNİZ... Puro GOzaMik m*todunu bir an «wel tatbik ediniz. Çok daha g*nç vm gOzeJ oiursunuz. \ BOL KOPOKLD • NEFİS KOKULU J^J, PURO HU80SI PURO PURO PURO cildi yabancı vezararlı maddelercfen tamamen temızler sivitce ve siyah beneklerin teşekkülüne mani olur cildinizi kadife gibi yumu • şak çiçek gıbi taze yapar ERİKA REMBERG, Almanyaoın en çok »erilen filim vıldızUnndaa bırıdır. Metnlekelımıze Lâlc filmin daret*lı«ı oldrak gelen grnç «anatkar, Turk artıMİerıyle bırlıkic çevırdığı NÎLGC.N filmıyle büıün ıınema «eyeolerın kalbını fethetmıştır. MEMLEKETİMIZOE ON HANIMDAN OOKUZUNUN KULLANDIĞI TUVALET SABUNUDUR. T. t ZİIUT UMMSI DERMOJEKH MÜESSESELERİN DİKKATİNE: Ost lstinad ayağırun ve bu istlnad ısthma reklftm T»nlmasının taklldi halinde (masa takvimi madenden, tahtadan veya plâstikten olsun) siparişi veren mües?ese, mutavaısıt ve imalâtçı hakkmda müteselsil mes'uliyet huküml» rince takibat yapılacajı llân olunur. Müracaat Galata, Necatıbey Ca/. 108 '31. Telefon: 44442 ı' B u j e k i l Maaa TakVlnıl a W t ^ f Vadeli, vadesiz tasarruf besablan 26 Ekim 1954 çekilişinde ikramiyeler : 60.000 Lira, 30.000 Lira, (Ekipmanlarile birjikte) • Kır Gezintileıinde • Deniz Banyolarında. • Akşam Kahvaltılarında Ylyeceginiz Birkaç A R I BiskUisi Mideyi Rahat Ettirir ve Sizi Zinde Tutar. Taşınması Gayrt Kolaydır. ÇünkU BüyUk ve KUçük Paketler IHallnde Piyasaya Arzedilmiştir. 1 TRAKTÖR Aynca, 10 tane 1.000, 20 tane 500, 40 tane 250, 200 tane 100 lira. Son para yatırma giinü : 15 Eylul 1954 150 lira lık vadesiz, yahud 250 lira lık en az üç ay vadeli veya ihbarlı bir hesab açtırmakta acele ediniz. ARI Satılık K 1 Z HAUÎS TAZC SUTLU 235» ŞAM PANAYIRINA SteLERİ BEKÜYORUZ Döoya çaptmU «Sbreti baU •>6xik «iedcri U« Şirtotinh» 4%m Ba«MlUri 2 E r !ul fU 1 E k l a mnamâa Uçhir •diloeektir. BİSKUILERI Makineler Kazlıçesme Demirhane caddesl No 18 kâin Yedıkule îplık Fabrıkası T.A S de asağıda vazılı makineler satılıktır: 1 6 Darcadan ibaret komple Hallachane makıneleri 2 1 Aded kalın fitıl makınesı 82 ıghk 3 2 Aded ınce fıttl makınesi beherı 130 iğlik 4 80 120'130 beygır takatınde elektrik motörleri. Satılıga çıkarılan makınelcrın hepsı ıvı îsler durumdadırlar Alakalıların Fabrıka Idarpsıne muracaatlerı. Teiefon 144Î4'16443 Teİ2r Kotonmıl E R K E K Aıle Bıçki Dîfeiy Jrırâu Talehe Kaydma Başladı Yıllarca Yurd idare e^mış tamnmış ve takdır edılmış olan Nımet Erim tecrubelı v= en ıleri metod'le bıckı dıkış ev ışleri, şapka. korse bova vesaır derslenni talebesıne kolaylıkla gostenr IV'ıllî Eğ t mden tasdıkli dıploma verır. Adres' Bp^ıkta^ ^'rner'mi Cad Ba^aran Apt No 63 NIMET ERIM pDr. R, FERID BİR • Dahiliye Miitehaszısı Muayene 1719, cumar'esi 15 19. Bcyoğlu İstiklAl caddesi Taksim eczanesi uzerinde, Taksim Palas apartımanı No. 6 Tclefon: 4B101 GRİPİN 4 saat ara ile gdnde 3 adet alınabillr V» İTHYAN USESİ ve Bevoglu Tomtom sokak 1113 Tel 41301 IHZARÎ SINIF ORTAOKUL ve LİSE Ogrencilerı Ünıversitenin bütün fakultPİen icm ha?ırİPnFİtadır ORTA TTC^RET OKULL VE TtCARET LİSESI Bu boiumJer oğrencılen tam muhasıb olank yetistırmekıp dır Mezunları Yuksek Tıcaret Okulunda tahsıllerıne de vam etmek hakkını haırdırler Bütün sınıflarda fransızca ve insılızce oğretılmektedır Et vc Balık Kurumu Umum Müdürlüğiinden: Asağıda vazılı malzeme techızat ve tesısatı Almanyadan kredi ile satın almak üzere bir hey'etımiz 14 9/1954 tarıhınde Frankfurt da bulunscaktır Evvelce bu mevzuda kuruma murac?at etmis olan ve\a haletı bu islerle alâkalanmak ıste\en Alman fırmalarmın resmi referanslarıle 17 9 9=54 gunü saat 18 e kadar doğrudan doğruva bu hey'et baçkanhğina muracaatlerı ve bu hususta ızahat almak ıstıjenlenn Umum Mudurluâe bas vurmaları rıca olunur Hev'et sartnamelerı verip vermemekte ve teklif isteyıp ıstememekte serbesttır. Hey'eün adresi Fıankfurt Turkıye Bas Konsolosluğundan temin edılebılir. (12508) 1 Soğuk depo techızatı 7 Elektr'k malzemeM 2 Ag iplikleri 8 A& örmc makinclori 3 Dpnız motorlan 9 Vagonlarg donmns 4 Balık ıınıı ve v^â muhafaza tertıbatı Fabrıkası tech'.zatı 10 Ag vınçlerı 5 Tamır Atobesı Ma11 Et konscrvo tcsisi kıneleri 12 Yan^ın sondurme fi rnmna ı tascmm TİCÂRÜT OKtll U DERMOJENH Beşiktaş Telsiz ve Radyo Kursları KızErkek Oğrencilere Beynelmiiel Diploma verilir Broşür jsteyiniz^ CAO.Tel: 8 7 S 5 2 ' UGTON jtmşlr ağaandaa ••bilyaUf kompte mefnifsl çettk bom tDobilralaf LIGNATONE ağaç veya bakır ^efeali roözlk aktJeri LIGNATONE »aviı müzik âletleri (.IGNATONE akordeen v« ann*Bikalat AUCÜ3T FÖRSTCT • PTTROF WE3\8ACH RÖSLCT 4&s »e kurruklo pij*molar RIEGER KLOS orglar Ağaç hafTtasıhdan tevtıat&r Seri ağaç elyafmdan («vhalar Teorlt tahtası elyafmdan levhalar Kontrpiak «e kaplama tabalcalar Çay nakllyatı Için sandıklar kıbritlert hazır evlcr fıçi. bıçılmı? kerestelct Doma! Jsılı Mütemmım izahat lcln müracaat Afjhamam No 30 RpvoSlıı Te\ 44225 ORTA TICARET ILK ve ÇOCUK YLVASI Kavıdların? başlanmi'ştır Dersler. değerb ogretmenJer tarafından iialvanca verilmektedir İngilizce ve fran^ızca da ogre'ıln^ekleriır İTALYAN KIZ OK'ILU 41, Vodıckova, Prag I I . Çekoslovakya. Telgraf.Lıgna Praha Kereste, Kâğıt \e Kere,ie u fthalât ve îhracal ?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog