Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

14 Eylui 1954 CUMHURtYET VRDİ Otomobil ve kamyon Cumhur Başkanı Celâl yedek parça ithalâtı Bayar dün sabah geldi Neşredilen bir »Irküiere göre, tahsiılertaı vtiıd» 85 1 İttanbuldaki Kolad Derneğiıre, feriye kalan kutnı da dokuı Derneğe tevzi edilecek Resimli Romanımız | Yazan: GEUKGE SIMENON 28 Taksimde Relsicumhunımuz ve onu takib eden otomobil kafilesi çiçek, konfeti ve aerpantin yağmuru altanda Taksim meydanına gelmiş, burada Ankar» 13 (Telefonla) E.P.U. ml| gayılacak v* bu hak otomatikda meydâfil ve civardaki bmalarm memleketlerınden otomobil ve kam man dijer aıalara intikal edecekjtir. pencere, balkon ve damlarını hınca yon yedek parçalan ithal etmek Tahtialer münhaaıran K.P.U. men hınç dolduraıuf bulunan halkın maksadile yapılacak tahaİ9İerln tev şeli vaaıta satanlara yapılacak, yalİçten gelen cofkun sevgi tetahUrazi e«aslanna mütedair 510 aayılı nıx Amerikan menıeli vaattalara tiyle »elâmlanmıştır. bır sirküler yayınlanmıjtır. Sirkü yedek parça temin eden firmalar Otomobil kafilesi, Taksim meylere göre, yapılacak tahsislerin bundan lstifad» »ttirilmiyecektir. danında yer almış bulunan Şehlr 7r55i Istanbuldaki Kolad dernegi Derneklerce tahai»! yapılacak (irBandotunun nağmeleri arasında Güne verılecek, geri kalan %45i de malann fl'H yedek parça aatıcılıgımüşsuyu caddesme ilerlemiş ve ora9 dernek arasındâ muhtelif nisbet nın ikl yıllık bir marlye «âhib oldan Dolmabaheeye doğru yol almıtler dahihnHe tevzi olunacaktır. tır. mııı lâzımdır. Yedek parçalann OA RILMA, „ DEN dELENİ Y4P Tevziatta yedek parça markaian tahsist tarihinden itibaren en geç Bayar Dolmabaheeye vanyor £TMtM LÂZIMOU. derneklerin ihtiyaycına göre tefrik Reisicumhur Celâl Bayar ve 4 ay içinde ithal edilmeleri jarü da olunacaktır. Derneklerin hazırhyaBaşvekil Adnan Menderesin bulun «irkülerde belirtilmiştir. caklan ihtıvac liste'eri üzerinde duklan otomobil 12.10 da DolmaYapılacak tahsislere müıteniden iktisad ve Ticaret Vekâleti gerekli bahç« sarayı önüne gelmis ve Rerevizvonu yapabilecektir Bir der ancak orijinal yedek parçalar tthal Uicumhur burada başmda sancağı nek azası kendisine isabet eden edilehilpcek ve bazı yedek parçalar ve bandotu bulunan Denİ2 Harb yedek parçalan ithalden sarfı nazar içln I«tanbuldaki acentalar vatıtaOkulu re Koleji talebelerinden ettiâi takdirde permiler verilme sile dojrudan dogruya fabrikalanmütetekkll bir merasim kıtasile Aden evvel bu bakkından feragat et na ııparif verilebllectktir. Bu esnada jet uçaklarımızdan bir tatürk Kıx liaesi talebeleri ve ellerinde çefidli vecizeler taşıvan bir grup da havada Reiai Cumhuruhalk kütlesi tarafından coşkun temuzu karşılami|ür. zahüratla kartllanmış, selâmlanmı? Diger taraftan Deniıcllik Banlardır. kaıının temin ettigi Arnavudköy, Reisleumhurumuz Dolmabahçe Yeniköy vapurlarile Kızkuleai «raba vapuru ve diger küçüklü, bü sarayınin merasim kapısı önünde PROF. NIMBUS'un MACER ALARI: ÇBa$taraj\ 1 inci tdhifede) yüklü deniz vaııtaları da hınca otomobilden inerek selâm resmini ifa eden Deniı Harb Okulu ve Kohınç halkla dolu olarak alkıslar ve Bilındığı gıbi ırulletlerara&ı Müilejl talebelerinden müteşekkil me<ya|a, varol, sağol Celâl Bayar» rasta kıUsmı teftiş etmiş, halkın TWoSlu 1 inci sulh bukuk mahke tecıier Meseiesını Tetkık Cemıyeti nidalarile Relsi Cumhuru karjılasevgi ve muhabbet gösterileri arahiun 950 senesınde Zürich te top miflar ve selâmlamıjlardır. mesinin 953 1082 numarah kararı aında saraya dahil olmuştur. Ue hissesıne du|en 51 bin 449 lira lanan £nternajyonal Sosyolojı Koa Relsi Cumhur donınmayı ReLılcumhur Dolmabahçe iara7fi kuruşu adlive vezneşinden tah tjreainde ortaya atılmıjUr. Burada teftiş edlyor yında kendisine İstanbul şehrl adı>apılan mu2akerelerde hür dünya si! etmek isterken, başveznedar Savarona okul gemisi taat 10 da na tekrar t H o | geldiniz» diyen VaSabri Taner. bu paranın çekilmıs .çın ıktisadi, sıyasi ve içtımai önem Moda Hıydarpaşa açıklannda ko 11 ve Belediye Reis vekili Profesör li bır dava haüne geleo mültrsd lona nizamında bulunan 36 parçao'dugunu varıse bildirmi» bovlece Gökaya eevaben «İstanbul halkmın büyük bir sahtekârhk meydana çık meselelerını tetkık ve araşürma dan mürekkeb donanmamızın ara gösterdiğl muhabbete bilhats» mevzuu oldugu ıtrarla belırtünuf ıından geçmlîtir. miftı. minnettanm.t demiştir. < O gündenberi tahkikatı ldare e tır. Bu esnada bütün gemllerdeki §u Marejal Tlto'nun Celâl Bayann den 2 ncı şube 1 inci kısım «efi Ayru »enenln Mouada Belçika, bay ve erat çimarivada Reisi Cummetajma cevabı Vedad Sokullu. nihayet dün 4 ki Danımarka, Almanya, Holanda, huru ıelimlami|lar ve sağol dlyı Yugotlav Federatlf Halk Cumhuşiden mütejekkil şebeke efradını Fraıua, İtalya, Avuıturya, İrviçre bağırmışlardır. Yugoslavya teyaha riyetl Reiaicumhunı Mareşal Josip DÜNYA KARİKATÜRLERtı yakalamı», çekilen 76 bin Hradan 50 v* Bırlegik Amerika için cemiyeün tinde Savarona okul gemislne refa Brot Tito, Reisicumhur Celâl Bakat etmlş olan Demirhisar, Suıtan yarın kendisine göndenniş olduğu bin lirasmı ele geçirmiştir. kurulmatı İçin kat'i karara varmifhlaar, Gemlik, Gazianteb muhrib metaja aşağıdaki oevabı vermi|tir: Yakalanan suçlular, adliye vet"e lardır. lerimiz de donanmamıza katılnuıkâtıbi Bünyamin Altınsu ile, tnütecYugoslavya kara sularmı terBöyleoe ilk kongre Münich't* lar ve teftij aıraaında Bayan 21 addıd sahtekârhk suçundan ianık Prof. £. Berg'in riyasetinde toplan er pare »alvo atınu ile aelâmîamıı kederken ekselanslan tarafından olarak yargılanan Fazlı Çopur, egönderilen nazik ve dottane mesa]lektrik idareai memurlanndan Ne miftır. Bu toplantıda Umuml ba| lardır. dan çok mütehassis oldum. kanlıga Prof Gokayın teçilmeıi dira Bennej ve komlsyoneu MusSavarona, Saraybnrnn açıklannda Ziyaretinll, Yugotlav miüeünln tafa Baleıdır. Aynea bu «u«a i»Ü teklif olurunu} ve Gokayın bu vazlzatı devletlerine ve dost ve müttedemirliyor feyi kabulü üzerine cemiyet tamaraki görülen ve reddiyat ilmühaDonanmamızın teftişini müteakıb fiki büyük Türk milletine karşı berlerini matbaasında ba«an Yusuf mile tetekkül etmiftir. tkinci kon Savarona okul gemiai Sıraybumu ' i ' i ı samimt n,uhabr«t hayAhıskalı hakkında da takibat yapıl grede verilen mühim bir karar ge açıklanna gelerek tam taat 10.30 ranlık ve itimadı izhar için gUzel reğince nulletleraratı aekaiyonlar da demirlemlçtir. maktadır. bir vesile olmuştur. Ziyaretinizin yaratüğı atmoefer TahkikaU göre, Fazlı Çopur 8nce tefkil edilmiftir. Bu sayede 15 ka Savarona, Selimiye Snünden geç^^ tigi sırada Selimiye kışlasından a ve taü dovletlerile ve mümtaı mtvezfle kâtibi Bünyamin ile Ahpab dar fekâiyon kurulmu|tur. lık tesis etmiş, kendisine pek kısa Evvelki kongrelerde ilm! araşür tılan 21 pare topla Reisi Cumhuru sai arkadaflannızla yaptığımıa gürüşmeler, aramızda mevcud ittifak bir zamanda lengin olmanın sırla malar aonunda haıırlanan etüdlerin mut selâmhnmıştır. rını öğretml|tlr. Fatlıdan aldığı ta birer nüihası Avrup* aaiambkesine Celâl Bayar, Savarona okul ge ve iîblrbğlnin milletlerimizin aulh limat geiegince harekete geçeö ve Blrleşmlf Milletler Mülttciler milinden saat 10.45 te ayrılnuı, bu içinde yükselmek ve aramudaki Bünyamin, evvelâ 208954 tarihln Komlıyonuna gönderilmiştir. Bu esnada bir bölük, selâm resmini mevcud bagları takviye etmek sude vezne hesab defterinde yapüğı etüdlerin, ilgill devletlerin mevzua ifa etmiş ve Savarona subay ve retile, büyük dünya sulhu davasmufak bir tahrifat netleesl komityon tında ban ttdilâta »ebeb olacafı mürettebib da çlnurivada Bayan da kendilerıye dü|en vazifeyi ifa etmek hususundaki aamimî arzu cu Mustafa Balcı yasıtasile 24,449 zannedilmektedır. Nitekim, Al selâmlamışlardır. ve gayretlerin ifade ve teyidi oldulira 30 kuruşu çektjrmiş ve arala manya ve İtalya, mevzuatlannda Bu arada Riyaseticumhur forsu tunu, blr defa daha ispat etmiştlr. nnda paylasmışlardır. Allah cezasını vermesin... Yatakta pire var! TAZISIZ muhacir ve mülteciler lehinde ba arya edilmiş, Reisi Cumhunımuz Zatı devletlerinin memleketimberaberlnde Büyük Millet Meclji Bilâhare, sahte muhür, başlık v» B.değifiklıJUfer yapmaga hazırlanHâdiseler arasında Felek Reiai, BasvekU, Vekillerle Baave deki ikametlerinin, mılletlerimiz aijnza taklidi ile tanzim ettıklefi* lWkf8fc!(Ha#'* *" kâlet Müsteşan, ütanbul Vali ve rasmdaki dostluğun derinleşmesireddiyat ilmühaberlni Nedim BezBununla ilgili olarak devletier Belediye Reül vekili, Öenit Kuv ne büyük hizmeti olduğunu, hattâ meze vermisler ve gayet rahat bir ,hukukuoda jnültecilerın vetleri Ktım*nd?m, ••Marmart ve daha yakın bir Türkiye Yugosgekılde 5ı bin 463 lira 76 kurtî|ff ^yip re tesbit husu Boğazlar ÜÎSÜ Kumandanı, Bâşya lav^a işbirliğinin parlak lstikbali (3 flncii sahifeden devam) çekmişlerdir. sunllhr Prof. Dr. Mürafl Fend tara verl v» yaverlert oldufu halde, ve dünyanın bu kısmmda sulh ve (Baştarafı 1 inci sahiiede) Üç tahtekar, bu parayı da Fulr fından hazırlanan etüdde |öyle de lAcar» motSrü İle Savarona okul istikrar temeli olan üçlç ittifakın, basının dördüncü kuvvet olaralc ileride daha da muvaffakıyetle in humluk dagıtılmaaına dair kanuÇopurdan gizlemişler, aralannda nilmektodir: ralışmasına mânidir. getniiinden hareket ettriştir. Sakişaf edeceği hususundaki kanaati nun 3, 8 ve 9 uncu maddeleriıü tânıutesaviy«ı paylaşmi|lardır. KenDevlet ricalı dışarıda ve içeride (Baştarafı 1 inci sahifede) aahays gahibdir. On milyon hektar f Hukuk bahslnde mültecilerto varona, 21 pare top atımı Ue Reisi devletlerinl tamamen paylaşüğımı disine hiase verümiyen Faılı Çodil etmektedir. rinden gelen 19 ecnebi delege, 6 ormanı mevcuddur; fakat hali ha seyahat ettikleri zaman da bazı gaIttlkranıı vaziyetlenne ç«re bul Cumhuru «elâmlamıştır. ıfade etmek fırsatmı elde etmiş olpur, iahtekârlan önce tehdid etait, mak için, mitaAr eden memleket Relsi Cntnhur karaya ayak basıvor makla bilhassa mesud ve bahtiyaBuna göre. Ziraat Bankası tara Türk delegesi, Orman Başmudür »rda bu ormanlar aşın kesımlere zetecileri aeçerek maiyetlerine alırlakat tonra vazgeçmi|tir. Bayan hfimil olan Acar tnotörü, rım ler Aıltye Hukuk mahkemelerlnin hndan Ziraat Vekâleti emrine bu luğunden 15 muşahıd, Orman Fa ve ot laklara tâbi tutulmaktadır. lar. Bu göıdelerin seyahatleri devSahtekirlar, kolaylıkla tllerint yanaştığı ilrada emri altında (Adll dokümanUa Saraybumunt iş için sarfedilmek üzere % 6 faiz kultesı profesör ve doçentleri ha Binaenafeyh bu ormanların muha let parasile temin edllirse hareket geçen parayı barlarda, at yanılaRefikam ile birlikte zatı devletfazası için tedbirler almak mutlaka esasından yanlıştır. Gazetedlik niyon) merkeıleri tesia edilmelidlr. 8ar»yburnunun etrafını doldurmuş karşılığında 150 milyon hıalık zır bulunmuştur. rmda yerlerken, hakiki varisin mey lerinin ve muhterem refikalarının Ancak bu (urctle hiklmler ekseri bulunan bütün vasıt^lar düdük çal şahsî saadetleri hakkındakı en sa devvar tohumluk kredisi açılacakToplantıyı Ziraat Vekili adına, lâzımdır. hayet blr ticaret şubesidir. Bir tidana çıkıp lahtekftrllk anlafilınca maga başlamışlar ve her taraftan Türkiye ormancılığı çok ileridir rafet şubesinin mumessillerini bebüyük bir endlşeye düşmüslerdir. ya ba|vurmak torunda kaldıklan «evgi tezahürleri, alkıslar, sevinç mimî dileklerimi ifade ve bu ve tır. Köylüye açılacak senevî kr«îdi Orman Umum Müdür muavini 1 sile ile de Türkive Cumhuriyeti tutan 50 milyon lira olarak hu Vehbı Guniz bir konuşma yaparak ve bütün Ortaşark memleketleri nava seyahat ettlrmek hükumet Bunyamin, 20 bin llrayı evinin yabancı hukuk kaldelerinln tatbı nldalan ortalığı çınlstmı;tır. dudlandırılmiîtır. 150 milyon Ura açmış, mütıeakıben soz alan Bırle^ için kılavua rolü oyna>acakbr kı ifinde, kolaylıklara ba|vurmuı vatifeleri arasında hatıra gelecek nin tealisi hakkındaki en iyi dibahçt duvanndan söktüğü bir tuğReUİ Cumhur saat tam 10 50 de Ormancılık politikası ancak hal fey değildir. Eğer gazeteci kendi leklerimi arzeder ve memleketin) lık kredinin karşılığı Ziraat Ve mış Mılletler Gıda ve Ziraat Teşlanın arkatına giılemlş v» duvan olurlar.ı Saraybumunda karaya ayak bas ze yaptığım unutulmaz ziyaret sı kâletinin Ziraat Bankasına ver°ce§i kılâtı Ormancılık Şubesmden Fon kın yardımı ile gelişebıhr. Matbuaparasile seyahat edecekse onu •ıvamıştır. Nedim Ise 15 bin lirayı Bildirildlgine g8re, bu etuddekl mıı bulunuyordu. rasında canlı ve varatıcı kudretine hazine kefaletini halz emre mu tame, gosterılen alâkaya delegaler atm bu husuata oyonayacağı rol de ayırd etmeğe hükumetin hakkı •oba borsuna saklamış, Mustafa 15 tavsiyeye uyarak multeci ve muBayar, bu tırada t*tanbul rad şahid olduğum müttefik Türk mil harrer* senedlerin yekunundan a adına teşekkür etmiş ve toplantının pek büyüktür. Zira memleketin ikbin Urayı bankaya yatınnıştır. yoktur. Yanl «maiyet gazeteciliği» hacir meseleterine dair mevzuatl» yosunâ «eyahat intlbalarını şu letine en kalbî selâmîarımın iblâğı şağl olduğu takdirde artanı ertesi gayelerinı açıklamıştır. Daha sonra, tUadî ve içtimat refahı İle ilgili or usulü mathuatm; hür matbuatın Hâdlae, Müddiufnumlliğe ve po rında değlşlklik yapmaga hazırla cümlelerle lfade etmştır: yıla devredilfbılecek, fakat .kinci Orman Fakultesı Dekanı Prof. Asaf mancılık fikırl«rini o yayacaktrr. na delâlet buyurmanızı rica edemeslek ruhile kabili telif değildir. lise intikal edlnce Vedad Sokullu nan blr çok devlet mevcuddur. « Dost ve müttefik memlelîette rim.» bir devir yapılarruyacaktır. Bu su Irmak ile semıner mudurü Prof. Türkiyede otlaklardan ve aşm Bunun dışında bir de yabana bu iş> vazifelendlrllmlştlr. Veane Memleketlmiîde 1 milyondan f»ı büytik itibar, Türk devleti namma retle kredıler yekunu 150 milyon Dr. Fehım Fırat bırer konuşma v Josip Broz îîto kesımlerden meydana gelen orman memleketler tarafından davet edldefterlerinde yapılan ilk kontrolds la muhacir ve 3 bin kadar mülteci büyük bir aamimivet "or^ükten son lirayı aşamıyacaktır. yaparak, delegelere ho§ geldiniz, azalmalannın önüne bir köy muva len gazetecilerin intlhabına hükuadlfye tnüfettlslerinin bile 24 bin yaıamaktadır. Milletleraraaı mülte ra aziz vatanıffls ve sevgtli vatanüemişlerdır. zenesile geçilebilir. llranm farkına varmadıklan anla ciler meselesini tetkik oemiyetinin daşlanma metin miidahalesi vardır ki, gayriAncak o yıl açılan ve tshdid Hokavujtuğum için çok Köv muvazenesı: Halka tatmin tabiî ve vahim bir vâkıadır. «Bu lılmıştır. Semıner saat 14 ten itibaren çalayısile 50 milyon lirayn gecmofflesi dördüncü kongresine tunulacak bahtiyarim » icab eden kredi, ihtiyaca kâfi grl hşmalanna başlamış ve ilk olarak kâr bır hayat seviyeal bahşeden \^9 frazeteci iyidir alın. Bu iyi değildir Nihayet reddiyat tlmühaberierin etüdlerift, memleketimlzdeki muhaBu esnada Sarayburnu parkınm dekl rakamlann Bünyamine aid ol cir ve mültecilerl de vakından ıl sol tarafmda başta sancnğı ve banmediği takd.rde bazı şartlara ın Fontaine, semıner mevzulan hak mümbltliğini bozmıyan topraklan abnayın!» manasına gelecek bir dugu t««bit edilml» ve böyleee ıah gilendirme«i tablldir. tpfriio khncpnin hakkı yoktur. doeu ile blr piyade alayı, sağ ta Perugia (İtalya) 13 ( A P ) 51 tlbakı saâlanmak suretile çiftçi ü kında genel açıklamada buiunmuş kullanma şeklini öğretmektir. tekârhk çorab sökügü gibi meyda Türkiyede keçilerin ormanlan rifta da protokol» dahil 2evat yaşındaJci bir rahıbe buşün mensub zerindeki kredi b^ıkivesi tutan 150 tur. Rulâsa edersek; bugüa gueteci Bundan batkm »ekalyon çahfmana çıkmıjır. Ormancılık mevzuunda otorite tahrib etmesi meselesi de, ziraat ile kendi vazifesi, saHhiyeti ve mesubuluncaya kadar yerlerini almışlardl. . ı milyon lirayı bulundugu Manastırm Başrahibesini lan ıırasında yurdiçi muhaceret Reisi Cumhur parka dofru 11er sopa ile öldürmüş ve karakola gide tchumluk tevziatı yapılabilece^tir olan Fontame, semıner sonunda ormancılık arasında halledilebilir. Hyeti ile ve tam blr serbestl altında Sanüclar, iuçlannı oHuJu gibl meseleleri de tetkik edilmiıtir. Bu E«ki kanunda bulunan nvadesin kendısıle görufen bır arkadaşımı Bu hal şekli, sürülerin mer'aya çı karsı karsıya değildir. lemiş, bu esnada halk, içten gelen Itlraf etml,l«r, 50 bin küsur lira rek teslim olmuştur. de borcunu ödemıyen veya tescili zuı sorularıru şu şekilde cevablan kacaklan yollan tanzim etmek ve müıadere olunmuştur. Evll v» bir tetkiklere göre, köylerden ve ka büyük gevgi tezahürlerile Bayann Şimdi herkes herkesl yererken, nadasa bırakılan tarlalara hay\an çoeuk babası bulunan Bünyamin sabalardan »ehirlere ftkın, evvelki etrafını sarmış, nhoş geldiniz. sağ Rahibe, kanserden muztaribtir. vapilmıyanlardan vadesinin hitamı dırmıştır: sen.2İerle kıyâalanmıyacak derece olun, varolun» avazelerile kendi Daha iyi bakılabıleceği başka bir tarihinden tahsil t^rıhme kadar 2e a Genel olarak ormancılık po yemi atarak onlan ormandan çı hfp seviye irtifaından bahsedivor. verdlfi if.dede bu W, bir otomobil Gazetecller de bu meyanda bol bol alıp avda 150 Hra ile çahşmaktan de çoğalmi|tır. Büyük ve «engin 6İni selâmlamışlardır. Bu arada manastıra nakli kararlaştınlmıştı. çen zamana aid olmak üzere % 6 litikasının ana hatları, mevcud Or karmak olabıleceği gıbi. Bu husus tefrike uzramakta. ve şu şikâvememleketlerde köyden şehr» ve Reisi Cumhura müteaddid buket Vahim bir hastahğa duçar bulun n ffeçır.FTirk satile faiz alınır » manlarm ıslahı ve muhafazası, yeni ta bsun memleketlerin tahrib ettigi, kıtrtulmak icin yaptıgtnı «Bvleml»tini yaptığımız tefrikln sebebi olatlr Bünyaminin kansı, hâdiıeyi du harb ramanJannda şehirlerden kö» takdim edilmıştir. Bayar biraz da duğundan bihaber olan rahibe, bu Fıkası da yeni tasarıda kaldınl ormanların tesisi ve orman mah keçilerin ormana giımesini yasak rok seviye irtifm noksanlle Hh»m yar duymaz ağlamaya başlamış ve ye muhaceret olunur. Kendi ken ha ilerlemiş, bu esnada bando İs naklin Başrahibe tarafından kendi mıştır. sullarinin rasyonel bir şekilde kly etmek, hattâ Yugoslavyada olduğu edi'mpktedirier. Bir memlekette b:r sine verilen bir ceza olduğunu sanba\ilmt gıbi, bir tazminat mukabıli keçidlne işleyen bir mekanizma halint tiklâl marşmı çalmıştır. metlendirilmesidir. şube yüksek. başka şube orta kat, Taian, eski kanunun 9 uncu mad Reisi Cumhur İstiklâl maışıru mıj ve cinayeti bu sebeble lflemi;ti. Veznedar Sabri Taner de Nedim gelmiştir. Fakat henüz inkişaf etTurkiyenın ormancılık çalışma lerin topyekun ortadan kaldırıl bir diğeri yalmkat olmaz. Bu memdesini de şöyle tâdil etmektedirması da mümkündür.» g3rünce flzerine vilrumıiş. memiş rnemleketlerde îse bu prob dinledikten sonra, başta sancağı bu 'eketin âümi, münevveri, hııkumet «Tohumluk kredisi borclarını va lan hakkındaki düşüncelerim şunlunan piyade alayını teftiş etmis«;?te paralan son metellSine kadar lem halledilmlş değıldir. Seminsr çalışmaları 25 eylul cu adatıı. eareterİM hep ?vnı sevivelardır: Ortaşark memleketlen içindesinde odemiyenlerin borclarını, tir. çpken bu adamdı'.» demiştir. martesi günü sona erecektır. Milletlerarası mülteci ırveseleleriTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban de Türkıye, fevkalâde bir ağaçlı Bayar, möteakıben beraberlnde Tahkikat tamam^pdtSı tmk^lHe, rini tetkik cemiyetinin ılmî çalışnız gazetecilik, hakikî gazetedkasınca kendi usullerlne göre bir eahtekârlar bu akşam adliyeye t*İ malarıru hazırlayan 15 seksiyon Bigvekil Adnan Menderes olduğu lik nimet bakımınHan m^hn«tn, Ankara 13 (Hususî) tşletmeler yil müddetle tahsil ve tekib oluhalde açık bir otomobile binerek lim edileceklerdir. funlardır: külfet hattâ mihnet bakınıınf' n VekSletinden bildirildiğine göre, nur. Vadesinde ödemiyenlerden *fc âarayburnundan hareket etmlştır. Diger taraftan, geçenierde caiınan mebzul bir rejime tâhidlr. Bu Hil«Uüstik, bibliotrarya, hukuk! Bu arabalan takiben protokola da 1953 yılınm İlk sekiz âyındâ kok 6 gecikme faizi alınır. Bır yıl içinFnur,?înı1 2 nci sulh ceza mahkeme barla da biraz daha mutebcr sayişler, iktısadi işler, tarım ljlerı, ma hil »vat da otomoblllîrlnde yer kömtirü lstihsalhniz 3 663 641 ton de ödenmlyen alacaklar 8183 sayılı siie aid re<;mt mii'hür b?n"n Iiııiu(Baştaraf\ 1 tnci sahtfede) B^nkasma teşekkür eıeriz.» gıva miist?haktır. lî işler, sosyolojı itleri, »ağlık ışleri, almışlar ve 100 e yakm otomobilden iken bu miktar 1954 ün ilk sekiz kanun hükürnleri dairesinde takib r"nam";tir Poli=. hu eür'etkSr hırTrabzon delegesi: «Yapı ve Kre Bu sâyfı ve trazeted h*'Vn«»>«>t folklor konulan, iç muhaceret,, müteıekikl kafile Gülhane parkı ayında 3 755 285 tona yükselmijtir ve tahîil edilmek üzere mal san bazı haberler üzerine kendilerile sızlan da aramaktadır. görüîtüğumüa muhtelif ekiplerin di Bankasına ve Gazeteciler Cemi miinasehetVrinin normal hale selmulteci işl&ri, kültür işleri, anlaş nı dolduran binlerce kişinin muaz 1953 ün ilk 8 ayında 850 261 ton. dıklarına devrolunur. başkanları bize şunlan söylemiş yettae minnet borcumuz vardır. | T « i anrak meslekî te;ekkiılV<in zam ve içten gelen sevgi teîahür 1954 ün de ilk 8 ayında: 1042.106 ma yolile mülteci işleri. Senedlerin Maliyeye devri taHalkın rağbetini ve alâkasını en I ci<M! te?"hhiis ve hareketlerile t»leri ve «yaşa, varol, hoşgeldin, bize ton linyit istihsal edilmiştir. rihinden itibaren. bu alacaklar yal lerdir: Yarın başlayacak kongne çalıj* » Erzurum ekipi başkanı: «İstan guzel emanet olarak götüreceğız •» min olunabiür. Ağlsmıvan çocuğa utur getirdin» nidaları ara^ından nız % 10 gecikrr.e zanımı ılâvesile malarında, Türk sekgiyonunun uBalıkesır ekipi başkanı: cHeye analar bile meme vermcz. geçerek ilerlemeğe baslamıştır. Ba Bir deli 10 çocuğu birden tahsil olunur. 8183 sayılı kanunun bul Gazetsciler Cemıyeti ile Yamumî heyete sunacağı raporlarm yar ve muteşem kafilenin geçtiği 53 üncü madde=inin ikinci fıkrası pı ve Kredi Bankasının pek yerin can ve gururumuzu kabma sığrnaz öldürdü en mühimlerını, Prof Hılnu Ziy» de bir goriişle terüb ettikleri halk hale getiren bu hayırlı teşebbus B FFI.F.K caddeler yıiz binlerce kişi ile dolup Kalküta 13 (a a ) Kuzey As bu alacaklara tatbik edllmet Ülgenin (Bıbhografya), Prof. Miun ,taşmakta idi. için GâzetecileT Cemiyetine we Yasam eyaletinde dün bir deli 10 ço Mâlsandıklarma devrolunan ae ojnınları müsabakasının muvaffak taz Turhanın (muhacerete mütepı ve Kredi Bankasına teşekkür Gülhane parkmdan çıkıldıktan cuğu vahşiyane bir şekilde katlet nedlerin tutan Türkiye Cumhurl olması için biz de elimizden gelen dair kültür adaptasyonuna rnuka» ederken, bizlere kucağmı açan İsSultanahmedden Türbe> e geleo Re miştir. Bir çay bahcesinde yev yeti Ziraat Bankasmda Hazine yardımı etirgemedik. Bia bu mü(Bastarafı î tvH sahMeâe) vemet eden ve edemiyen unsurlar), YFNİ ESERLER isicumhur gene halkın co;kun teza miye ile çalışmakta olan kaül, elin namına açılacak hususf hesâba sabakalara. her türlü maddl mülâ tanbul Halkını tahminin üstünde t)ıŞa7irdan ustııra ile kesilmi» ve Proi. Fmdıkoglun'hn raporu, Dr. hazalan bir tarafa bırakarak «halk alâka8indan dolayı muhabbetle seV'i'or icipde cırnıran bir kadin Naim Öktemin (Türkistan muha hÛrab arasmda Ankara caddesin de saldırması olduğu halde civar zimmet kaydolunur. Bu suretle zim oyunlannın revaç bulabilmesi için lâmlarız. Rey husıısıında hiç bir Türk Tıb Cemiyeti mecmuası den inmi» ve oradaa Köprüye vasil da oynamakta olan çocuklann üs mete geçirllen paralar Hazinsce ergorrpuşlerdir. Zorlukla nefes alan cirlerinin Türkiyede Turk Tıb Cemiyeti mecmuası o nın iskânlannâ tüne anî olarak âtllrak 10 tanesini fpsl sene bütçesine Sdenek olarsk atılan müsbet adıma ayak uydur ekiple anlaşmazlığımız mevzuu ba «986» ncı sayısı çıkmıştlr. içinde tave ismi Gulbahar olan bu kadın dair) ve bir heyet tarafından ha olmuştur. mak gayesile geldik Blr bankanın his olmayıp. diğer ekip arkadaşla | nınmış profesör ve doktorlarımızın Relsicumhurun bulundugu oto h^miştir. Civnrrlpkl işeüer delıyi konarak Ziraat Bankasınca ödenir. kotasının kendısini ustura ile bu zırianan (Bulgarıstan Türklerlnin çok büyük fedakârlıklarla finanse nmızı saygı ile yâd ederız.» cemiyet merkezmde yap'ıkları teblijler hale soktuğunu söyliyerek ölmü| son göç hareketleri), ve Doç Cahid mobil bir konfeti ve serpafitin yağ ancak okla öldurmek suretıle dur3242. 3730 ve 3938 sayılı kanun ettigi bu teşebbüa tamamen başaArtvin ekipi başkanı da: oMem verdır. Her zimanki gibi dergiye franmum altında çok güçlükle yol ala durabilmişlerdir. tür Bu feci hâdıse üzerine, malar hükümlerine göre bankaca daTanyol (Osmanlj tmparaterluğu biliyor, Bayar yanmda Başvekil olnlı obnuştur. Balıkesir, Trabzon ve leket çapındaki bir kültür hızme sızca ve lngilizce hulâsa kısımlar da halle halkı, evden kaçan ve 50 yaş:lâve edilmijtir. Tıb muntesıblerına t«vğıtılmıj tohumluk ve yemlik kredevrinde Oüneydoğu Anadoluda duğu halde ayakta dur*rak halkm diğer ekiplerle hiç blr lhülâfımız tinde vazife aldığımız için bahtiya wye ederiz. larmda bulunan kadınm kocası AbFeci bir kaza disinden mütevellid olup malsandık Haleb Türklerinin iâkân meselea) tetahüratına selâmla mukabele eKsragflmrukte Acıçeşme Sahtlyanci larına de\rrolunnîuş bulunan ala yoktur. Bilhasaa Balıkesir ekipini nz. Gaieteciler Cemıyeti ile Yapı dUIvehabın peşıne düşmü»lerae de Türk yunfa snkağında 9 numaralı evde otiıran Sald caklardan Hazinece % 10 gecikme dereos aldığından dolayı tebrik e ve Kredi Bankasının hizmetini takdlyordu. k»ndisinl yakalamağa muvaffak o ne aid raporlar teşkil etmektedir. Türk Ocakları umumi merkezl tanAltan ism:nde Şehrimize gelecek delegeler, taOtomobil kafilesi aynı tezahflrat makıniet Cemal 13 yaıında blr çocuk, 7^mmı ilâvesile 8183 sayılı kanu deriz. Organizasyon, her bakımdan dır ederiz. Seçim netioesi bızı tat f'.ndan yenlden yayınlanmaya bafla !«nnarnı»lardır. HâHis? polise bildiAlkan Idaresindekı 47 mükemmel ve halk oyunlan gös min etmediyse bıle. biz Artvinli nen <Turk Turdu > derglslnln 2 nd T« nlmi» ve Abdülvehabın bir akıl nhi âbidelerımizi ve müzeleri ziya ve «yaça, varol» r.idalan arasmda i numaralı banlıvö trenile basamakta Ye na göre takibat icra edilir.» terlsinde aranılacak eiddiyette idi. ler memleket kültürüne hızmet ba 3 uncü sayıları da C'kmıştır. Içlnd», h='tası olduğu anUşı!mi|tır. Hâdiie ret edeceklerdır. Kongre hafta so Sirkeciden Köprilyü geçmiş, Şişha ' nıkâpıy» gelırken, Yenımahâlle istasyoZiraat Bank^sının da mütalea^ı Türk ne yokuşu. Tepebaşı, Galssaray ve' nunda yeni yaoılan rıhtım duvarın» almdıktan sonra hazırlanan tasarı Halkın rağbeti bunun en kuvvetll his olunca gayretinlizi esirgeme TürklUgU. Türkçülügü. Tirüır.dUMl 11(thirde büyük teessür uyandır nunâ kadar devam edecektir. gllendlren Uml yanlar Gen(l»çarpmak sur\ıle aeır şekilde yaralanI»tiklâ] caddesini takiben Taksime m'=*ır Ka'3ede. T!'.;\ ^rdım h^«tanesıne n:n yakmda tatbiVat saflıasma in delilidir. Bu lşi organize eden Ga yiı.ı» dediler. rlmize Te mtlnevrcrlerunla* t»vilr» • • zeteciler Cemiyeti ve Yapı Kredi Kizım Kip dogm yol almıjttt. ı kaldırımhj, tahkıkala basUnmıjlur. \ tikal edeceği büdirilmektedir. . Andak derla. (Bajtarafı 1 inci tahtftâ*) kaıının, ıpor kulüblerlnln, hutual tegekkül ve |ahıalann teanln ettikleri vapur, motör ve taka gibi deniz vaaıtalarlle ba|tanba|ı dolmu|tu. Relai Cumhuru karjılamak üzere daha «abâhın erken aaatlerinden itibaren halk rıhtunlarda, Bayann geçecefl yollarda yer almııti. Yejllköy açıklannda ReUİ Cumhuru hâmll bulunan Savarona okul gemisi aaat dokuzda Yesilköy açıklannda göründüğü zaman Buyük Millet Mecliti ReUi Refık Koraltan, Basvekil Adnan Menderes, Vekiller, Bajvekâlet Müj teşan, btanbul Vali ve Belediye Reia vekUi, Denlz Kuvvetleri Kumandanı ile Marmara ve Boğazlar Üuü Kumandanı bir hücumbotu ile Savaronaya çıkmiflar ve Reiti Cumhura «ho« geldlniz» demi|lerdir. AHIiye vezneşinden 76 Göçmen ve miilteci meseleleri bin lira çeken 4 sahtekâr yakalandı i Çiftçiye tohumlıık kredisi arttırılıyor prmancılık poütikası semineri dün açıldı Kükumet ve gazelecî Bir rahibenin işlediği cinayet Kok ve linyil istihsalimiz arlıyor Halk Oyunları ve ekip başkanlarının intıbalan Bır akıl hasfasî, karîsmın haoaiını usfura ilt kesli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog