Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

ALH CUMHlHtYET 14 Eylul 1954 Bayarın Muvasalatına Dair Resimler Amerikaüan notlar Kadınların hâkim olduğu tarihî şehir: Charleston Yazan: Kârnn Kip Amcrikı tarihlnd»ki « bflyfflt hâdiseler» whn« «lan kfiçük bir sehir: CharleBton. Hem d« Amerik« çapmd» • kadar küçiik kl en yüksek binam on Iki kath. Dar §okaklar, duvarlan rütubetlenmi», ka rartnı» bahçeli «vler, nehlr boyunca uzanan iççi mahalleleri, nehrin Atlantiğe kanştığı gahilde kurulmus, muhafazakftr, fakin, ktndi ka linde bir «ehircik. Fakat İngilizler» karşı frtrigltaj mücadele, Charletton'da atılan b4r kurşunla baslamiîtı. Şimal, eemıb harbi Charleston'da patlak wmişti. Amerikanın ilk Öyatrosu yd larca evvel burada kuruhnustu. Ve memleketimizde aylarca gSsterilen New York'ta hâlâ gSsterümekte olan «Rüzüâr gibi geçti» fllminin dış sahneleri Charleston'd» çekflmişti... Dost Tugoslavyadan avdet eden Reisicumh nr Celâl Bayar, Aear motöründen çıkarken BelH. btraz A* bn Charlesttm'a vardığımda, haraHradekine çok benziyen bir jehlr buldum. KarsıhMı lkl sahili birleştiren öç buçuk mil boyundaki, asma köprü ve sehrin ortasında yukselen 12 kath yeni otel binası haric, Charleston. yıllarca evvel. Şimal Cenub harbinin başladığı günlerdeki halinl muhafaza ediyor. O tarihlerdekl mirnar! zevkinin en güzel örnekleri, birer, iki^er kath binalar, tenha sokaklar, sakin. telâşsiî inyanlar, sokakl^rda avare dola?an zenciler, ılık güneş, rütubetli iklim... tçerilere <Jofnı kırlar bajhyor... Zengin çiftçilerin kırîar arasmda bulunan beyar renkli. mermer fütunlarla süslü evleri. Daha cenubda, Asker! kolej. Bu kolejin direktörü, bizleri Koreden çok iyi tamyan bir aaker: General Clark. Charleston, Amerikanm en muhafazakâr «ehirlerinden biri. Bu kfl çük sehirde. böyüklü, kflçüklü 34 kilise bulumıyor. Pazar günleri. bütün pğlence yerlerl kapab kalıyor. Halk labahleyin kiliselerde toplanıyor, merasimden sonra, evleine çekiliyor. Ve sehir pazar günleri btisbütün aessizlesiyor. Amerikan kadınlannm, en faıla nöfuzlu bulunduklan fehirlerin b« Sinda Charleston geliyor. Charleston kadmlar kuliibünön tasvibl olmadan şehirde hiç bir harekete teşebbüs edilemiyor. Kadmlar da, bu imtiyajlanm âz»m! titizlikle kullamyorlar. Bu havalide aile hayatında da kadının faikiyeti müşahedt ediîiyor. Meselâ, Charleston kadınlar kulübö baskanı, aile ferdleri «rasmda yaptığı tasnifle erkeği dördüncü kabul ediyor. Vt fülerek şöyl» »öylüyor: « Bizde evvelâ kadın gelir, »on r» çocuk, ondan sonra evin köpeği ve dahs sonra erkek.» Ve kahkahalarla gülerek Hâve ediyor: « Ama kocamı çok »eviyorumArzusunu hiç bir zaman kıramıyorum.» Amerikanm Ok tiyatro binaaı olduğu gibi muhafaza ediliyor. Ve bütün mevsim boyunca her gec« perdesini açıyor. Tiyatro yıllarea evvel inşa edilmis olmasına rağmen, bugünün ihtiyaclarııu karsıhyabiüyor. Salon her gece dolmakta ve ancak bir hafta tonratı için bilet bulunabilmekte... Tiyatroya gösterilen rağbet hakikaten çok fazla. Charleston'a tarih! vasfını ka| zandıran yeni bir ejer de, geçenlerde tesb:t edilmiş. Bu, Amerikanm en eski, büyiik büıalanndan ı biri. Bina öç katlı, geniş peneerell ve kısmen ahşab. Mermer sütunlarla süslü merdivenlerden, çıkıhyor. Küçük bir bahçe içerisinde. Bir lamanlar belediye reisliğinin bir dai resi olarak kullaruhyormuî... Amerikanm en eski binalanndan olduğu anlaşıldıkt=n sonra, devlet I satın almıj ve şimdi raüze halüıe getiriliyorCharlestonda, Sdetlere gösterilen bağlıhk, titizlikle devam ediyor. Kadmlar çorabsız sokağa çıkmıyorlar, hattâ açık saçık yazlık elbiseler giyemiyorlar. Âcletlere bağlıhk. şeh'rcllik. mlm m ve diğer alanlarda da kendini gösterivor. Evlerin içindeki konfor, büyük köprü ve yeni otel harie, Charleston'da yeni hiç bir sey yok. Şehir, daha uzun yıllar, tarihilik vasfını umumî halile muhaiaza etmek kararında. Bu hususu kadmlar kulübü başkar.ı da teyid ediyor ve diyor ki: • <t Çünkü kadınlar böyle istiyor.n Dün şehrimiıe muvasalat eden Celâl Bayar, ftstü açık bir otomobüle Koprüden geçerken halkı •elâmüyor KM.01 Diin şehrimize muvasalat eden Cumhur Başkanı Bayann bindiği otomobil Koprüden geçiyor SAYIN ECZACILAR, ITRİYATÇILAR ve DEPOCULARA ARI UNLARI EN BESLEYİCİ GIDADIR BAYGINLIK.ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 2 0 Damla VE BOL VİTAMİNLİ °/o 100 SAF Zarif Avrupa teneke kutular içerisinde halkımızcs büyük rağbete mazhar olan ve kutu noksanhgı doJayısıl» uzun zamandanberi piyasada bulunmıyan ARİF NEŞET ÇOCUK PUDRASI piyasaya bol miktarda arzedildiğini bildiriris. ABİF KEŞET USMAN LÂBORATUARI Ankara Cad. 88 İstanbul Tel: 23475 Teneke Kutu Kimya ve Makîne Mühendisi ila Miitercim Daklilo Alınacak Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesinden: 1) MOessesemizin îzmitteki Kâğıd ve Sellüloz Fabrlkalarında işletme mühendisi oîarak yeti.şririlmek üzere 3 yiık«ek kir>"ya mühendisi ile bir makine mühendisi alınacaktır. TaliMerin askerliklen'ni bitirnıiş olmaları, tayinlerine mâni bir halleri bulunmaması lâzımdtr. Lisan bilenler (tercihan almanca) tercih olunur. 2) Gone İzmit fabrikalarımızda çalıstırılmak özere almanca ve ingilizce lisanlanna bihakkm vâkıf iyi türkçe bilen bir miitercim daktilo alın3caktır. Bu iki lisandan başka fransızcayı da bilerler tercih olunacaktır. 3) İsteklilerin 30.9.1954 tarihine kadar bir dilekçe Ue Müessesemize müracaatîeıi lâzımdır. Dilekçeye hal tercümelerile son diploma sureti ve bir resim eklenmelidir. 4) Taliblerin fazlalığı halinde Müossese imtihan açmakta veya tercih hakkını kullanmakta serbesttir. (12545) Celâl Bayar ve Adnan Menderesin bindikleri otomobil Taksim meydanında BAYAN DAKTÎLO ARANIYOR Büyük bir Bankada çalışmak üzere türkçe ve fransızcayı makinede seri yazabilen hir bayan aranmaktadır. Taiiblerin posta kutusu 373 Istanbula miiracaat etmeleri rica olunur. JVervital Satıhk Dekovil Rayı Müracaat: (Posta Kutusu No. 28 İstanbul bul (Telcfon No. 20920). m* T I Satıhk yeya Kiralık Kasımpaşada asfalta 50 metre mssafede servis istasyonu fabrika, depo ve her işe elverişli betonar me 1000 metre arsa üzerine kurulmuş 600 metrekare mükeınmel bina. Muracaat: Tel: 40015 ¥u««sUvya aeyalıaüjıdeıı »vdet eden Cumhur Reisi Celâl Bayar, Dolmabahçe Sarayma dönüyoı baş, diş. adale. sinir ve lumbago ağrılarına karşı 142 JV KULLANILIR 4 saat ara ile günde 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog