Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

14 Eylul 195* CUMHUEÎYKT 1 Fransada günün dedikodusu Karabuda bir müddet peneere shals'ın blrlcDc otelbıde yer »yırttı. den dışansını seyretti Sonr» en Hirtshaîs gibi dünyadan alâkası Erzurum ekipinde bir yüksek mühendis, ürf üniversite talebesi, bir fabrikadışe ile başını sallıyarak: kesilmiş, bir yerde, bövle kibar. kül tör var Karsta 500 çeşid halk oyunu Atatürke dair hâtıralar « Hava da gittikçe kötülüyor» türlü ve konuşkan bir Insan buldedi. mak bizi çölde vaha bulmuş kaRizelilerin üzüntüsü Ekiplerin bir çoğunda niçin kadın yok? Rüzgâr pencere kepenklerinde, ba dar sevlndirmijtl Son deTece yorcalarda ıılıklar çalıyor Onümüz gun oTmasaydık kendisile uzun Skajerakl Gri bir deniz: köpürerek müddet seve seve ahpablık edecekugultularla kayaıik sahile ge'iyor. tik. 'Bulutlar koyu yığınlarla kımıldanıOtellmlzln lsmi Se«manshejme.. yor. Arada sırada toz glbi bir yaŞ Denizciler vurdu demekmiş. Evvelâ mur boşanıyor Sahilde. mendirek balıkçı kahvesi zannettikse de pınl te in cin yok Balıkçı tekneleri so p ı i l vacıyı. tertemiz boyalı hiç ekğuk rüzgârda fallanıyor. siksfz o ffüzelim odalan görünce *•> A aldandığımm anladık Fakat gene Temmuı başı Hırtshals'dayız Da yanı'mışız. ÇünkO yemek İçin sanimarkada »on eünümüz. Yann lona Ininee masalarda, ocak başlaSkaıerak'ı geçip Norveç kıyılanna nnda sükunetle biralannı içen dev varacağız. Şimdi Hirtshals'ın ye^S yapı'ı koca «sakalh Danimarkalı b^ re otelinde yağrnur ve rüzsân din hkçılar gördük. Srtlar.nda gavet hyo"jz. Ikimiz de dusünceMyiz kahn kazaklsr, ellerinde pipokrı c Hırt hals ı^mini bile bir türlü koltuklara rahatça verlesmiş ol?n telâffıız edemedığimiz bu kasaba bu bahkçılar, bu dün bitmit eibi küçük bir balıkçı lirr.anı. Hemen terteriz rereârenk eüzel van' Datamarr.en ahşab, fakat gıcır aıcır nimarkadakl en ücra bir kasaba^a bova ve yağ kokan renkli balıkçı blle hayat seviyesinin vükseklıgi evlerinden müteseVkil Jutland'ın hakkında k#fi bir delil degil mivdı" Markiz Kontes kavgasının dedikodusu ile çalkanan Cannes'dan bir gorünii». kuzev sahlllenr.de terke^ılmiş, hatBiı vemekte iken Içlerinden bi bir Fransız Rıvıyerasmda bir Kaç kontes olmasi durumunu zajıf tun tahkikat, kavganın hakikî ae 1 bebinin ne olduğunu orta^ a koy tâ dünva İle alâVa«ı kesilmis pibi risi avafta kalkarak konusmafta ba^ gundenberi yalnız (KontesMa.kiz) latmaktadır. mamıştır. Bazı kımseler bir erksk t'cra, ıssıı fakat umırulamıyacak ladı. Hep beraber b a n eümlelerl kavgasından bahsedılmektedir. *** tekmr edlvorlardı. Yüzleri gayet yuzünden esasen iki kadının urası > kadar pitoresk blr yer .. Geçen çarşamba gunu Cannes'da Cantdell Johnson Markizi de *:je * dddt. adeta r e « ! içindevHiler. Aaçık bu'.unduğunu ve o geceki hâverılen bir akşam zıyafetinde Car.dşimdi mukabil hakaret davası açJutland, Danimarkanın kuzey de ralannda kadınlar da vardı. Bvı bir disenin de bu yüzden büyudüğunü tell Johnston markizi ile Max 1 mak için hazırlıklar yaptığını söyanlatıyorUr. Fakat bu erkeğin ki:n nizine doğru uzanan en buvuk ya vaız mı. voksa bir dua mıvHı" Kade Pulasky kontesi, henuz anlaşılemışt.r. Ona bakılacak olursa, sanmadasıdır. Hirtshaîs ise Jutland'ın rabuda ile uzui müddet bir sey olduğu anlaşılamamıştır. Markiz de, lamıyan ve her ıki tarafın da giz.i bık Kontesin bu hareketi ve mahKontes de böyle bir jey mevzuı en kuzey parçasmda Skaieraka doğ anlamadan. fazla da (rüültü vactutmsğa çalıştığı bir sebebuen öokemeye baçvurması ızzetınefsini kır mava ce^aret edemefien oturduk bahs olsmıyacağını ve rakiblerinm. ru uzanmış, bir balıkçı kasabası layı kavgava başlamışlar, hâd.se mıştır ve bu seoeb'e de hakaret ortalığı karıştırmak için böyle ce Norveçe varmak için Dar.imarkan'n durduk Sonra hep b«"aber sarkı süratle bü>umuş ve müdahale ludavası açması mümkundur. ^ö^leneSe ba«ladılar Koro halindikodu çıkardıklarıru kayd«diyor en kuzey kısmını seçtık zumu hıssedılmışti. Markiz ne istiyecektir7 Dün bütün gün trenle Kopenhas, de. cfft sesierie rrOVemmel k'.ısurlar. Iki kadın saçsaça gelmemişler. Fredericia, Arhus ve biralarile meş SU7. blr «ekiMe sBvluvorlardı Dı«aCannes dedıkodularını naklet*** fakat bırbırlennı ıyıce tartakİFmış, mekte olan muhfbırler şu hususu Bu sosyete rezaletı İle llglll tah hur Alborg yolu ile Jutland'ı gü nda rtizgSrın ujKılhısu İle dinledilardı Kontes bu kavgadan sonra bileceği gibl eksiltmeye sirmek istiyenler «irecekler iek nğuun verdiği bir haberde, Çekos«Msrkız diyor ki: kikatı yapmakta olan polis menra neyden kuzeye çıktık. Jutland'ın ğimlz bu Voroyu Karabuda İle 8mderhal polıse müracaat etmış ve belirtiyorlar: Bir lihzada Mr pancur açümif I oyuncudan her biri bir alay ıan Rized» de kadınlarm oyunu ayn memnundurlar. kuzeyinde Limfiyor denilen bir ber rflmflz oldukça unutnamıza lrVSn Markızin bu kavga esnasmda su Eğer elımden ge'se mılyonluk bir ları, «on derece imif. gibi yazdan cağıydı! bunu Bur.lar, bu tahkikat bittiği gün zahtan sonra hava iklim ve bun voktur Bu blr yarkıdan z'rade ratma bir bardak »ttığını, bardak tazminat davası açacağım. *** Bir bestenin «tı«in sesi yükseldl «Beaikta*», Boğazm nazlı nazlı ilâH olmalıvdı Fakat balıkcılann lçındekı şampanyanın da elbisesmı Kontesten koparacağım ve bu pa Fransız Riviverası ile alSkab JÜ larl» beraber manzara tamamen Boğaz dan akan sularında, içinde atom teksıi İşte Trabzonlular... Aba oeketleri, hasara uğrattığını bildirerek tazmı rayı da Cannes fakirlerine dağıta tün dedikoduları da işitmiş olacak değiştl. Nehirleri. çatolan, inekîeri gur îesile bir hamaset türküsü pibi Dağ dat e frtiıel te* bütün errafı edilmi} bir mayın gibi dolaştı! Yal işlemeli yelekleri altında i|letr>eli larını, modern hayatın içyüzünü ile asude Danimarka mer'a ve onat davası açacağını ılâve eylemışti. cağım!» gezindi çın dağlann, zümrüd ovaların. kö beyaz gömlekleri pek zanf... BaKeden sonra otel sahibl yanımıza Bu Kontes M?rkiz kavgasının öğreneceklerinl «oylüyorlar. Çün valan arkamızda kalrmştı Alborg*** Görmüj TC feçirmi| denizin kal püklü denizlerin yiğitlerini sen caklannda zibka, ayaklannda tek Amansız bir «ssvaşa» tutuştuk dnümüzdeki günlerde daha da ya kü soruşrurmaya tâbi tutulan ner dan sonra sert sopuk blr ruzgâr, gelerek izah ettl: bine sindi tut, küçücük bir gemiye hapset . kat sabuk... O şahane, o civelek t Talihınize, müstesna bir günları soylenen bu iki kadın da Can yılması muhtemel görülmektedir. şahid, batırmak ısterMği taraf hak yağmurla kanş.k esmeye başladı. Vapurun baştarafında, Karslılar, ojrunlar ancak böyle bir kılıkla oyEvvelki gün. Boğazı arayıcı fışegi nes'da Carlton otehnde otuımak Carlton otelinde İki kadınm da si kır>da, husus! hayatmdan resmî ha Bu y«z Avrupanm bütun batısmda de gelmişsıniz. Bugun, (...) günü gibi dolaşan kuçük «Be?iktaş» va Rizeliler, Trabzonlular, Artvinliler nansbılır şuphesiz . Bellerinde gütaciırlar. Ote! mudürü, bılhassa a nirli bir gekilde dolaştıklan göz yatma kadar bild.sı. işittiği her jeyi puru, inanın ki Yahya Kemalın af yer alrrus. Bazan bir Garmonun müşlu ince kayış ve bir bıçak... ilâvelerile anlatmaktadırlar. sansor tnemurİBrına bu iki kadını den kaçmamaktadır. Bıçak, Karadeniz uşağının en vonunu patlattı. Boğazdan yükse (akordeonun îptidaî şekli\ bazan Fakat şimdiye kadar yapılan büHâml S. kat'ıyen aynı zamanda çıkarmslen b:r bestenin engin sesı değıl, bır rulumun ahengme kaptırmışlar sadık yoldaşıdır, bayım; Surmenemalarım tavsıye etmiş ve lonantava de yapılır bu bıçak... Kore tugayıdavulun gumburtüsü, zumanın se kendılerini... Unesco Genei Müdiirü bugün Marsilya fuanna Ticaret Vekâleti da, Kontes ıle M=rkızi mumkun ?ıydi. Bu iki ses, dağ dağ etrafı Teraziyi tartarım da alınm darasını na yolladığımız bıçakların haddl de iştirak etti şehrimize geli>or clduğu kadar bırbirlerinden uzak gezindi G.ormüş. ve geçirmiş Bo Yolla bana bir rnendil veririm pa hesabı yoktur... Anasımn karnmHer «ne açı'an Marsilya Fuarına tkTJnesco Genel Mudurti Lu**r H Bm?salara oturtmalarını bildırrrıştir rasını dan horgncu doğar herkes Trabğaziçi, sanırım ki, böyle tarihî bir rar» bu akşam sant 21 de uçakla »eh tisad ve Tıcaret Vekâleti l'e birllkte Otelde her an venı ve tehhkelı rlrİ7e gelecektlr Genel MUdür An Der. zcllik Bankası da iştıak etmışMr zonda... Melodilerimiz muayyengun yaşamadı. Denıze doğru iğil Ey olasa olasa bir kavganm çıkmasından da kor kprava da ciderek Relslcumhur. BaşBanka bu fuara islermelerinin faalldir. Buna her güfteyi uydurabilirmış asırlık, köhne yahlar, Karayı Bu sevdalık olmasa velcll ve Vek'.l'.er'.e teT.asta bulun»c»k yetinl belınmek maksadile geml makulmaktadır. siniz. lanın gümbür gümbür öttürdüğü Haçan oldu olacak tır. ket'erl. afijler v« reslmler görderml?Evvelki eun polis tahkıkata başAtatürk. Trabzon halk oyunlannı davulu ile (.akkadak düsüp bajala Seven sevenl alsa tir Eski ttalvan Kraiı bugün Umıştır. Cannes karakoluna davet cak gibi geldi bana... O yahlar kl, Yenlerine, yakalanna san n r hda çok fever, çok iyi oynarmış İsTürkiye . tsvicre ticaret edilen bir ş=>hıd. Markjzı mudafaa Bursaya gidivor \ Boğazın mehtab âlemlerinde, Negeçirilmiş sivah kadife ceketleri, tanbula gelen ekiplerin hemen hepmünasebetleri etmıçtır. Charlie Drouilly adınclakı Geçen parar gtinü ailesi «tradlle çehdimin gazallerile uyumağa «bsTruş siyah kadife pantollarile, Karshlarla sinden aynı şeyi dinledim. AtaSon »enelerde bu şahid, verdıği ıfadede şunları rimlze gelen sabık ttalvan Krah Um nssebetlerimizde tıviçre ıle tıcaret mfltı: hafif blr gerlleme konuşuyoruz. Tam 500 çeşid oyun rürkün bu milleti tâ içinden fetheberto bugım Bursaya g'.decekt r Buranlatmıştır: m'ısahede edilmekted'ır. 1951 senetlnde Ev şuh! Nedimâ ile bir seyrln lan varmış. Bu oyunlar gruplara dişi sebebi daha iyi anlaşıhyor. aada bir gece kalacak olan aabık Kral « Markiz. Kontesin surptına ve ailesi, rmıhtemelen çar?amba gCru bu memlekete 16 milyon 827 bln fr»nk Tenhâca varnp Goksuya Isretvar aynlmış: Yalnız kızların oynadığı Yurdun her kösesinde, halkın cyubir bardak fırlatmıştır. Bardağı IsJatrtrtıl» dSneeek ve Cenevreye müte olan ihracatırr.ız 1953 senesinde 15 İçinde oyuna «Han Kızlar»; yalnız erkek nu ve türküsü, Türkün asil karakmflyon franga djîmujtür fırlıtmadığma go e de, Kontesin vecclhen tehrlmizden ayTr.acaklardır sembolız» Ey\ah! O Uç çifte kayık «ldı ka lerin oynadığı oyuna «Şeyh Şâmil» terinl, kahramanlığını Aiâkahlara gfere, lhrae nsal!arımııın Sabık Kral dün Cumhur Reisim.zln suratını yarslamasına ve elbısesıni rarım isimlerini vermişler. Bir erkek.^bir ediyor. karîUanıs mera«imlnde bulunrnış ev atandard nlmaraaı. flatlarımıtın dünde hasara upratmasına ImKân yok velâ Sul\in;hmed meydamnda kendl=ine •a piyasalarına nazaran düjvk bu'.un Atısmalarımızı bir görsen, baŞarkı okuyup feçti, blr »fetvar kız oynanan oyun: «Terekeme»... tur Aynı zamanda. Kontesin ne arrıian yerden merasirai sevretnıta. mü man, ambslJJ mevzuuna eheTjniyet veDanimarka şchirlerinden Sonderborg içinde. Bar geklinde ovnanan oyunları şun yıbrsın, bayım... (Bu atısmada ne rilmeyial bu duşJJt» belU ba?lı âmılden elbisesi için tazminat istedı teakıben halkın arasma katılarak br larrruş: Iğdır ban, Döne ban, Pa parücilik, ne politikaalık var!) *** lerd'r ı gayet k5tfl geçtl Fakat Danimarka ' dür. Hatırımda kalrr.ıyan bir aziz ğ n bir türlü anhyarnıyoruM Ken nviddet yürümOîtÖT Kız . erkek karıı karşıya oynanır Yurdun ylrmi iki vilftyetol ora puri ban... nın kuzeyinde. Jutland'ın bu ücra I ısmi söyledi. Bu, Damrr.prkah bilMillî Tesanüd Birliğinin disımn New York'ta en ucuz kadm Bir kadın, kizını erkekler» Atatürk Karsa ilk gittiği zaman, bu oyun... Öyle sairler vardır kl yerlerinde çektığim soğugu ömrüm ' hahssa Juntlandlı denizcilerin pıri lardan devşirilmiş yirmi iki çiçek elbıselen satan dükkânlardan alışkitablar aramızda, saniyede şiir düzerler... satmaktan sanık olarak ce unutmıyacağım. Kuzey Jutland [ dir. Bütün bu gordükleriniz, işittık buketi gibi İstanbula kadar geti bir «marş» düzmüşler: Mustafa veıiş yaptığmı bilmiyen yoktur!» Mlll! Teaanüd Blrlljl yenl blr neşrlBazı ekiplerde hiç kadın yok. duz kıraç çetin bir yer Engin de ' lerinız hep onun içindır. Denİ2Cİle ren ve bıze bedil bir ziyafet çeken Kemal Marşı... yat fepllyetlne baş'.amı» bulunır.akta *** Halbuki. temsil ettikleri memleketin Dtln Beyo?İJ 1 inci S'Jlh Ceıa mah dır. Blrllgln 1954 baülarır.da yavr.la nız ve Iskandmavyadan boşanan rimiz, Sksjeraktan Izlandaya, Buz Kâzım Taskent tiyi insan, iyi va Ho; gelişler ola Kontes Max de Pulasky'ye ba keme«ınde entere«an blr davanın dukadınlannın da kendilerine mahsua Mustafa Kema] Pasa dıgı ve »ydın ceTre'erd» büyük llpl İle kuvvet'.i ruzgârlann bir uçtan Wr denizlerine kadar uzandıklan zah tandaş» vesselâm... Memleket kalkılacak olursa. Markiz bir konuş ru<m?«'na baîlannııstır. karsılanan ıL&lkllk 1} adlı eserln lkln uca, Skajeraktan Baltığa cırıd pt metll seferlerinde azgın d\iizlerde, kmmasında <ıGüzel Sanatları m da Askerin, milletin, bayrağuıla htir oyunları olduğunu söylüyorlar. Er ma sı asında simrlenmiş ve elinkiplere girecek oyuncuların sayı»» Idd a edüdıglne gBr* Beyojlunda cl ci:dl haz.rlanmaic üzeredlr. L&lkJk hep ondan meded umarlar Bu de binnci plânda rolü olduğunu bilıdeki bardağı fırlatmıştır. Bu barBostarbjjırd'a Faikpasa sokağında otu | ^',1.lya^fm J k ^ n . c l ! U d İ 1 b l r C O k ?"" tığı bir yanmada Bu amansız rüz nlzlerde ona uzannuyacak el yok yor .. İstanbuldan dıjarı adım attahdid edildiği için kadınlannı g«Ar| »H Ueri tdamlanmızın yazılarından gârlar toprağı öylesine yontmuş d?k da Kontesin kulağını yarala ran Doretya lsmlnde blr kadın, 18 yatiremediklerinden derd yandılar. madan memleket edebiyatı yaptıtur » Arş ileri mürekkeb olacaktır biçmls ki Danimarkanın ahenklı ve mıs' Her ne ködar Kontes ufak bir sındakl kuı Sultanlçayı para mukaTrabzonda başlıca üc oyun varDlğer taraftan zaman zaman deTrtmMarş ileri blltnde bazı erkeklere satmıj. yapılan Etrafıma bakıyorum. Ne kadar ğını iddia eden edıb, memleket şar sarşı :1e dolaşıvorsa da tıbbî mua blr thbar neticesinde de luçüstü yaka lerl «edeleylel blr takım flklrler halln sakin ovalanndan sonra bu vahji mış: Maçka siksası, Tonya tlksaaı, Dönmez geri Türk askeri çalışırlarsa çahşsın, Dan'.markah kısı besteleyen kompozitör, millî yenede pek fazla bir şey v.drül lanmıstır Bu suç'an dolavı adliyeye de HeTİ »üriilen fçok karılılık ve 8r tabiatı ikirriz de çak yadırgadık. bıçak oyunu .. Her kasabanın, her kıvafet deseni çizen resssm, halk Bır Karslı: H'fzı Vel Sonra da bir kilisenin on seki denizcinm hayatı daima tek cepheli verıler Doretvprın durku durusrm'in tünme) konular.nda. rjrofescr vazılmıa me'lıği söylenmiştır det Velldedeo^lu tarafından Şarkılanmız da çok zengin köyün oyununda farklar bulunurolarak mamur, emin. Bu konfor, oyunları müsabakalarına kajıdsız Markiz ise verdiği ifadede şöyle da, ah!âk zabıtası sefl Osman Aksu blr broşür de eylul sonlar.nda yaym zind asırda fırtınalarla kuma eökaldıysa, mahcubiyetten (Bu, dir, diyor; üç yüz seneiik bir «Aras muj, sahitî olarak dinlenmlştlr Osman Sullanacaktır. mü'düSünü anlattılar Bugün an aynı emnivet denizlerde olabilir demiştir' • ** hüsnukuruntu: Yoksa, yüz surat şarkısı» vardır ki Vals temposuntariçayı nasıl yakaladıklarını anlatmi? Danımarkah ve bütün tskanÇimdi, Erzurumlulann arasında« Aleksandra'nın suatma nen mıs Durusma d'fter sahldlerln dlnlen Kauçuk sanayicilerinin tophntısı | cak kulesi gözüküyormuf. dadır. dinavyalı denizcilerin hayatların mahkeme duvarı!) *** yu. Zıbkalan, sıntmalı (islemeli) bardak fırlatmsdım Fırlatarrazdım mesi için baçka yjne bırakiımiîtır Şehrlmlz kauçuk «aııaylcllerl dün **• Aras ttste bnx üste Trenlmîz Hyörring dlye gene vağ da kara ve deniz, harb ve sulh gıbi saat 15 te Ticaret Odaaı mecllsl a»lomendilleri, jal kuşaklan ve bu kuçünkü o sırad^ elİTde b?rdak vr>k Bir adam. cami pencercsindekl 22 eklpin 200 oyuneusuna Boğan Kebab yanar köz üst* iki ayrı dünya. Bu medeniyet dernmda toplanmı;lardır murun, rüzgSnn duman arbgı bir şakta başı gedefli hançerlerl, gütu Fakat konuşurken ellerimle de Boy menl öldürsünler demirîere kendisini astı Bu toplantıda. kauçuk lth&ll lçln kasabadi terninüsüne vardı O ha nizcılerının den:zdeki sartlynnı bi gezdirecek olan ıBeşiktaş», alay müş kösteklerile Erzururnlular... hareketler vaparım, buna dlı^mısancaklarile donanmıs, bu bana fuBir eli göz kue üsta raz olsun yumuşatabiliyor mu? TaE\TeIkl gece yarısı Fenerde Yavuı alftkadmrlara yapılacak muraraatler de Elbette bilirsiniz: Bu ekip, İtalyaS.ım' İste bövle bir andadır ki, A SuH?r«elım Camiınln avlııjundaki pen gozonünde tutulacak esaalar görüaül vada tek vagonlu motörlü bir tre biati yenmek ne güç. Bu eksıksız zuli gayretkeşlık göründü: İki yü* Ay Laçın can Laçın ne aktarma ettik Bir saat sonra muştür da. Almanyada festivallere istirak lek'andta'nm elındeki bardağı de cere'erden birinde bir adamm kend.slni Can sana knrban Laçm Kauçuk sanavicUerl bueılnlerde An gene boşanan ya&mur içinde Hit konfor içinde gibı gorünen balıkçı land'm en kuzeyinde, Skajerak'a etmiş bir ekip... Bilmediğiniz bir virdım. bard^ğm ıçindeki şampan ka'Msla pencere demirine asmak suretlle T lar bir kere engıne çıktılar rru, ku uzanmış küçük Hirtshals'ta, ücra karaya blr hevet gönderece^Ierdlr Bizim memlekette yedisinden yet jey r a r galiba: 10 kişilik ekipt» shals'a vardık. Trende ancak beş ya da suatın= ve elbisesi üzeıme intshar etr*)" i gorulmu^'üı* Ava^ırıd^ D ü n 278.B12 liralık mal nltı volcu ya var, va voktuk Çok zev denızinde, Buz denizinde bazan ıssız bir balıkçı limanında kulağı mişine kadar herkes oyun bilir, Nihad Demiryürek Isminde btr döküldü. İstemiyerek \aptım. Ben slyah bir Iskarpin, üzernde kahverengl bir gomlek bulunan ve 35 yaslarında ihrac edildi naz'k bir gene olan istasvon sefl bl aylarca azgm rularm ortasında a mızı geceye vermiş yatıyonız. Ya herkes oyun oynar. yüksek inşaat mühendisi, iki Ünisinirliyimdir, bunu herkes de bikadar tahmin edılen muntehırln huvimansız kahyorlar. Ellerinden ve nn İskandinavyaya, Norveçe geçeArtvin ekipinden bir gene diyor versite talebesi, bir fabrikatör, uf DUn Umanımızdan yabancı memle zimle gayet alâkadar oHıı Tlk defa lir » yetı anlajılamadıeından cesed Morga ketlere 278 612 l'.ra tutarında çeçldll Tüıklerle tanışıyorrruş Hirtshals yüreklerinden başka güvenecek *ey ceğiz. Karanlok camlarda yağmu ki: devlet memuru mevcud... Polis, tahkikatm kolav viirüme kaldırılmıs tahkikata başlanmıştır. mal lhraç edUmlşflr. Açıkhava tiyatrosunda tstanta, Jutlandın kuzeyinde böv'e ıssız leri yoktur. Gün gormüş bahkçılar . run kamçısı. Aşağıdan bahkçılann Ekipte ent«resan bir adam daha: diŞni itiraf etmektedir Çünkü bu Hindistan serçisi Bu mal'.ar »rasında TnglltereTe tlf Fılozofça sıasuşlarırıızın manasını ilâhileri gelmekte. Pencerelerde, bullulara 7 dakikada 5 oyun gösİhsan Ertukay... Londradaki «Mil» hâ'isenin cereyan ettiâı akşam oTurklye H'rdstan K f tur Cemiyeti tlk, kuşven1 AmerlV'iva gü.vağı, fın , bir ka^abada Türkleıle karsıisşaca her zaman anlayabıliyor muyuz? terdik: Deli horon, san çiçek, düz letierarası Halk Müziği ve MilU Okalın kepe&klerde rttzgâr uğuldurada bulunanlar umumivetle iki tarafından bugıın saat 18 d« Beyoğlu dık; Polonyava lünger. Tunanlstana ğını rüvasında bile görmezmis. Ivhoron, köy oyunu, coşkun Çoruh... yunlar Cemiyeti» nin üyesi imi*. yor... *** ineilizce konuşuyor Biz de temg'up teşkil etmişlerdır Bir kısmı Olgunlaşrna Enstitusur.de tHindıstan ballk voJanmiîtır (Bu lsmi Meclis Reisi Refik Koral Onunla konusuyoruz. 13 oyunlan açılacaktır De\le* Vekili MüOdalanmıza çekildik Karabuda Işığı söndürurken Karabudaya: Kontesi bir kısmı dq Markizi tut serE si» Sao'un acac?Sı *PTZI 24 eylule İlkokullarda kayıdlara başlandı muz basında bövle havala'a çatakerrem İlkokullarda tfrenci kayıciiarı axm casımızı hava! bile edemedigimizi hep rüzgân dinliyor. Arada sırada « Şu balıkçılann hazretine bi tan verml». Artvinde Vali iken, varmış. (Birind Dünya Harbinden m?kt3dırlar Fckat Kontesin, bu kadar açık kalacak saat 1621 arasında «ıbahUn 1 ıbaren baçlamıst ı Kayıdlar halk oyunlanna lonsuz bir merak isir'e tanınma'ina rpSmen sabık zıvaret edı'ebılecektır 27 eklm carşamba guml scna erecektır söyledik. Telefon ederek Hirt da dışansını güzetlemekte. J u t raz da sen dua etsen»...» diyorum. sardırmış. Halkm arasına karııır, evvel 32 ye kadar çıkarmış bu oyunlann sayısı) hepsi de bahadırhoron oynapmıs.)) Leylâ hayretle: «Buna n« oluhğı ve hamaseti ifad« edenniş, Adamm canı lsterse o genis pörsük mişti. Üstelık ihtiyar gittikçe daha «CUMHURİYET» in Tefrikası: 1 O Artvinli gene, AtatOrkun, Artvin (Bütün ekiplerin oyunlan öyls dadudakları ile onu bpecek, koca hoy aksüeşmişti ve hepsinden ziyade yor?» diye düşündü ve «onra birBu güzel adamla den aklına geldi. «Karısmm odası oyunlannı gayet iyi oynadığını söy ğü mi?) rat ellerıle okşama diye canmı ya bu güzel adam lüyor: Bas bar, Dikine, Çingeneler, kacak. Eğer ke>fi yoksa, sade ho Gulün her gun karşısmda oynadı na gırecek. Mukadde* oda nihayet Artvin barını oynadığı gun ğı aşk sahneleri. Onlarm bahçede, açılacak. O meşhur şahane müTamzara, Hoşbilezik, Dello, Aşırmudanacak: kadınm her harekedolaştıklannı cevherler Güle verilecek. Gül da ona hepımiz şaştık. Ata bu ban çok ma, Sekme, Daldalalar .. tine bin kusur bulacak; nihayet mehtabda öpüşerek b lirken ihtiyann romatizmah a ha babasının sağlığında kendi ba sevdıği için. oyunun ismini değışîstanbul halkına ancak dört oyatma zamanı gelecek. Her işinı tirdik: «Ata ban» dedık. vunumuzu gosterebildık: Hançer Leylâ yapacak. Adamın yıkanma yaklarmı koyduğu suyun sıcaklı şına zengin olacak. İlk karısına o Çorjh folklor itıbarüe en zenVeya kadar kıymetli mücevherîer almış barı, Koroğıu. Baş bar, HoşbileYazan: PERIHAN ZORLU sına, soyunup giyinmesıne d?hi o ğını aysrlamaâa uğraşmak. diyorlar; cildinde yapışkan bir ıslaklık bı olan adam, simdi eskisinden de gin bir yurd köşesıdır, zik... Kadın oyunlan ayrıdır bizyardım edecek. Nihayet bevefendı Hayır, dedi. Senin olmıyaca oturdular Gül: Türkiyenin en münevver muhiti Fazla görmemek ifin Leylâ başını rahatça yatağına yerleşince zile rakan porsük dudaklarına tafıam zengin ama kendisine bir kaç eburasıdır. Okulu olmıyan köyümüz de.. ğım Feridun, Fetidun diye v agı çevirdi. hemmiyetsiz parçadan başka bir Onlann adı ne? basacak, küçük billur gürahinin mü! etmek. Aclem bu sefer sett bir hareketle rıyordu. yoktur bizim .. Hanımefendl! «Ben bır kavak olaydım», Leylâ bir iki basamak çıktığı şey almadı. Onlar da kaıasında »ak içinde taze yemiş sularından yakadını kendıne doğru çevrdı. GözMurgulda, oyun oynanırken, oAdam: cEvet sevgilım buraaaGene uşak Ahmed: h.» «Timür Ağa». pılmış çerbet gelecek. Onu da baş merdıvende bırden durdu A^ağı lerıni gözlerine dıkerek: yuncular irticalen şiirler söyler ve vım» diye cevab verdi. Beyefendi sizi istiyor. Allah rahatlık ver«ln. Kadın erkek oyunlannut ucuna koyup başka bir lstediği o yjkan biraz evvel Hüseyinin elini Yal~n sövleme, sen de beni İşte o zaman Lejlâ gözlerini Leylâ bağırmamak için dişlerini Bunu dik maden! bir sesle s5y bu şiirleri ayak tempolanna uy yok mu? viirduğu yeri tutrnuştu. Kafasnm istivorsun. dedi Hem de ben m bahçelen çevirdi ve adama nef sıktı Aynı düsünce kafasınm için lup olmadığını sorduktan sonra adururlarmış. İhsan, bıyıklarmı burdu. (Bu içmdeki tokmak gene vurmağj baş liyen Leylâ idl. Arkasını döndü ve seni istedişim gibi' Artvinde bugün 50B0 çeşid oyun retle bakü. Feridun. bu bakışı ya de bir tokmak gibi vurmağa bas. zad olacak Fakat adsm gece ikıye bıyık burm'nm usulü, âdabı vari ladı. < Artık tahamül edemıyece odadan çıktı. Şimdi bKbirini parçalamak isti gormedi veya gömemezliğe geldi. ladı. Artık tahammül edem vece doğru muhakkak uyancak Bir bat oynanırmış. Ritm ve fişür itıbarıle ihtiyann biraz gaşkın, biraz daÖnce tükruklenecek; kozmetikîi ğım » Trabzanı elinin bütün kuvyen ıki canavar gibi bakışıyor'ardı: Gül çılgın gibi atıldı, nişanlısını ğim . Artık Uhammül edemiyece yutup şerbet içecek ve öyle lüzumçok sert ve süratli oldukları icın, bıvıklar sıvazlanacak ve yukan yuvetile sıkıyordu. Büyük bir gayret yak yemiş bir çoban köpeğini ansuz patırdıkr yapacak. öyle kuvLeâ kadmların ayn o\unlan varm'ş. yanaklarından öptü: ğim. kan çekılerek burulacak!) sarfederek merdivenleri çıkmağa dırlın gözlerle kendine baktığmı Ca"imı yakıvorsnn dedi Feri . Bılıyor musun Feri? Be'.ki de bir şey söyîemek, bu vetlı oksürecek ki zorla onu da u devam etti Kocası ile karşılaşmca görmedi bile. Biraz evvel çıktığı Çalgılan davnıl, zuma, garmon (el Kadın yıldızda, erkek yerde, } •" :m olJuğunu sövle. * • • Yann ben .. Ah Feri İstanbnlun muz'iç dü^ünceden kurtulmak için yandıracak. Leylâ yatağında göz şaşırdı Adamda hiç de her zaman merdivenleri inmeğe başladı. Bu lerinde vüz elli seneük g?rmonlar dedi: b;r]eşmesine imkân var mı?.. leri karanlığa açık tekrar uyuyabulunduğunu sojlüyorlar), tuen güzel elmaslı kadını olacağım sordu: KaHın barı nedir bılir misin bakine benzemiyen bir hal vardı. Dal sefer duramıyordu. İçinde öyle bir Soy e .. bilmek için yandaki odada inadılum... Sade mücevherlcrim büyuk, kocayım? Beyefendinin şerbetini hazır na patırtı eden ihtiyarın sızmasını gın. durgun, çökmüş, küçulmüş bir hırs, öyle bir nefret vardı ki, onu Artvin ekipinde bir de eczac. Ea^cede bir ayak pıtırtısı . Ay man bir servet. Yann babam bana ladılar mı Ahmed? Bir bar kadını bilirim Bir de, insan. Leylâdan evvel soyunnus. uçuruyordu. Kendini bahçede bubekliyecek Beş seneye yakın bir rıldlat tkısi de dıkkatle etraıa annemin mücevherlerini Annemlunca Gülle nişanlısı aklına geldi. gene var. sırtım'73 xbâıo olan kadm vardır... hazırlanmıştı. Sade yatağa girmek Her halde hazırlamışlardır *müddet. Bütün bunlara katlanmışb?<rp)ğe başiadı. Kırr.se yok Leyden kalsn mücevherlerin *** hepsini fendim. Bizim kadınlarm oynadığı icin ka, ısmı beklıyordu Acavıb bir Onlara rastlamak istemiyordu. Bah tı. Çünkü zaten ömründe sa = det. lâ \ avaşça: verecek. Düğün hediyesi Feri. MütRizeliler biraz üzşün şek.lde gulümsemeğe gayret ede çenln arka tarafına doğru yürüBu üzün «bar» ı gorsPn bayılırsın, bayım... Söyle çok soğuk olsun. Sıcak rahat neşe nedir görmemişti. Bü rek: meğe başlsdı. Gül o tarafı sevmezdi. tü>u dıle eetirmek için bir türkü ı Bütün Fe ıcıun dedi; delilik edıyor hiş bir hediye. Ben görmedim ama oluyor diye ?ikâyet ediyor. fevkalâdeliğine rağmen, tün aılesi bağı sevgisi olarak acocukluğumdanberi dinlenm. Anyaş duzmüsler: sun VT bıri gördü tse? halk oyunlsn müsabakaların'n dort Evet ama hanımefendi. gece Sen! bu akşam yormıvacaîım, Gül, kendinden yedi, sekiz nemin mücevherlen hârika imiş uvandığı zaman içiyor, ne kadar nası ile babası vardı Onlara rahat dedi. Yann da çok işleriniz olacak küçük, gene, güzel, zengin Gül R'ze iskelesinlen Hindik ek<sprese Saşı mamur olamadığını esefle an Kımse görmedı. daha küçücuk ya Sabaha kadar da eğleneceksiniz Şimdi n.şanlısının kollan arasında Gidelim İstanhula. haber verin her | lıyoruz.) Fakıt cslanıvermiştı Birbirin Düşün şimdi değerleri kaç rnisli soğuk olsa o zamana kadar ısınır. ettirebilmek; şında ne demek olduğunu anladıeı Ben hemen yatıyorum. sen de erkimbilir ne mesud Nişanhsı. koGel Feri Erzuıumlular, evvelce barlannı den oldukça uzak iki koltuğa o arttı Bir kolyesı varmış Her ne ıse qo< soğuk oLsun da kese para sıkmtısmdan kurtulup bu luk ken yat. Bir Allah rahatlık versin lunda hâ'.â parmaklrrırm sızısını turriular. Ve iki sigara yaktılar bıraz bahçede dolaşahm sana anla belki bıraz serin kalır. ViîtijuLle y «ıptlrniddı fes ve abaniye gıyerlerse kavuşmak ona butün bu ezıyet demek istedim de Hoş senin için hissprliyor Bütün vücudünde o Gent hiç konuşmuyorlardı Z <ten tırım. Rizelilerin 32 oyunu varmış. Bır miş. At^turk bunu sevmeraiş. O Söylerim efendim. ıo> Iıyecek bir şey kalmamıstı 8ırLeylâya bakmadan bahçeye uLeyli kalktı Şimdi kocasının lere değer gıbi geliyordu. Fakat bütün bu rr.erdivenleri çıkmaga zevkli si7iyı hissediyor Ha>atnHa kacmı sovle sıralsdılsr: Pazar hem tarihtenberi acık başla oynuyorlarlükse, değmezdi ama her ne ise Allah re hıç boyle bir zevk duymamıştı. ŞTI Mcmetınd, Aîıka, RİZP o1. unu. tnif.. bılerine bakmıvorla.dı bile Güiun z nan taş meHivendcn s^rmaş do kaışısma geçecek, dalkavukluk e şımdi ış değişmışti. Artık (Arkasi rar) •ikinci : Muai duyuncaya kadar övle sessiz la«. gtilüjertk i&mefte bajladılar. decek. O n« iaterı* ecu ympacak. rahaU ılıimn, tabil bir |ekle gir hatlık veraİBı Tolikçet, Papüât, Sarişka, İkıayak Fransız Riviyerasında Daıtimarkadan ayrıhrken 22 ilin 200 oyuncusu Narkiz Kontes kavgası ile bir Boğaz âlemi Yazan: Aydemir Balkan i Iskandinavya Notlari c Şehirden Röportajlar Röportajı yapan: Reşad Enis GIRDIA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog