Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

M9BV tUMHURİYET 14 Eylul 1954 /FOJ? iptal edilen iki spor İstanbul yelken fesnası ve iki protesto Yazan: Atıf Sakar r H. R. LENORMANtVm bOtün (»ay* dlltorin* lercOm* »dllva s o n RADYO Bugünkü program şampiyonasından notlar Spor işlerimizdeki idaresizlik ar maruz kaldı. Çünkü Norveç takı3 gün suren İstanbul yelken bit:k öyle ıçinden çıkılmaz bir Hale mının Balkanlara yapacagı seyaha rincilikjeri sona erdi ve her anuAŞKIN KSR$ISIIIOI geldi ki. inunun kötü tesiıleri. hu tin masraflarui! Türkiye. Yunanis fm derece alanlan belli oldu. Son dudlanmız dışma da çıkarak bizi tan ve Yugoslavya müştereken der ! iki seneye kadar yalnız şarpi ımıfi tLÇAUN ERKEKLİK yabancı memleketlerde küçük dü uhde edeceklerdi. Bu mesele öyle üzerinden yapılagelmekte olan yelSURURD şiirecek bir kesmekeşe kadar da sine bir i? ki. hsngi cephesirıden ken yanşlan devri artık kapandı. yandı. Atletizm Federasyonunun tetkik edilirsa^ edusin hüzün veriİki yıldır dragon, şarpi ve pirat fcesabsız hareketlerinden dolayı bu ci olarak Ü smıf üzerinden tertib eÇ I$GİL UÎINOA PARİS Norveç hâriisesinin henüz dedi dilen yanşlar bu sene çok zevkli giinlerde Norveç millî takımile yap •• • ır.^mız miikarrer o'an milli temas koduları ortada dururken, yeni bir ve zorlu geçti. Öylesine ki, dragon iptal edildi Sebeb' Norvec millf haber ahyorut: Önümüzdeki giin sınıfında Behzad Baydar (İstanbul BITARHANELEI takımın:n tıemıekeUmize gelmesi lerde Yugoslavvada yarılması mu Yelken kulübü) ekipi ile ZekSi rüiein ü'^umltı masrafUn karşılsya karrer olan genc millî futbol takım kel (F.B.) ekipi. Pırat sınıfında da KAÇAKÇtLAR csk tahsisat vokmuş. Halbuki: ları maçma gitmiyoruz. Hslbuki bu 1 Oktay (İstanbul Yelken kulübü) «Tahsisatırn yok» diyen Atletizm tumuva da aylarca 'vvel ksrarlaş Ve Erdoğan (Ms.) ekipleri üçünFedera.=vonu daha bir ay evvel bü •hrılmıştı. Biziro Federasyonumuz ! cülüğü son yanştan aonra paylafyi:k bir atlet kafilesini Avrupada da bu maçlara iştirak edeceğimizi ülar. esrareneiz bir seyahate cıkarmıştı. taahhüd etmişti. Şimdi sınıflar üzerinde durahm: Gösteriler. mazeret: Takım forBu atlet kafilesinin başında bizıat Dragon sınıfı: Atletizm Federasyonu reisi de bu munda değilmiş. Külüyen asılsız. Şampiyonaya 6 tekne kaüldı. tsBugün genc millî takımı teşkil eden lunuyordu. tanbul Yelken kulübünden Behzad bütün oyuncular lig maçlarına haKafüe Almanyada, Avnıpanm nrlanmakta ve mükemmel bir form ve Cafer idEresindeki ekipler, Gabümerîisimiz, haber alamadığımız taşımaktadırlar. İşin içyüzünü ka latasaraydan Münir ve Niyazinin bir çok şehir ve kasabalarmda; eğ rıjtınnca bunun da tahsisatsızlık, ekipleri. Fenerbahçeden Zekâinin, ler.erek. kcşarak. atlayarak, gezip daha doğrusu hesabsızhktan ileıi Büyükdere Deniz İhtisastan Sertozdu. Berne'e geldikleri vakit za geldiğini öğrendik. Tabii verilen bu gio'nun ekipi olmak tizere 6 dragon ten atletlerde adım atacak hal kal sörün de yerine getirilememesi kar starta girdiler. mamıştı. Netice malum: Türkiye. şısında haricde duyulacak hayret Yarışm favoıdlerinden Münir Yarm luareden itibaren Balkanlarda klasmana giremiyen Ve iizüntü Norveçlilerin duyduğu (GS.) kırmvzı, hafif hava yelkeyegâne memleket olarak listelerde hayretten aşağı olmıyacaktır. Neti nini ilk defa bu yarışta denedi. Fa yer aldı. Bugün ;>nhyoruz ki, o es ce itibarile Beynelmilel Federas kat ilk günün birincüiğinl t.Y.K. rarengiz seyahatte atletler mhn yona yeni bir protesto verilecek ve dan Caier ile Behzad çekişmesi §otükettiği gibi, paralar da ruyunu ne Atletizm ve ne de Beden Terbi nunda Cafer kazandı. çekmiş. Önümüzdeki günler içinde yesi Umum müdürleri adma değil, İkinci gün alışnu? lâciverd yelNorvecle bir millî temasınm oldu memleket aleyhine haricde kötü bir kenini takan Münir, ilk günün ğu, verilmiş bir sözümüz buhmdu puan daha kaydedilecektir. Memle«Kansas Clty Confidential» ğu kimsenin hatırına bile gelmemiş. ket spor işlerindeki idaresizlikier. 6 ncıhğım telâfi etti. Birinci olŞiradi bu kayıdsızkklann neticesi kayıdsızlıklar, bir kcnara; fakat du Bu dunım puan durumunu çok John Payne Coleen Gray Preston Foster memleketimizin şerefinin bahis kritik bir safhaya soktu. Zaten bakınız ne oldu: Fırtına gibi cina>et, durmadan heyecan bir şehri kemevzuu olduğu gibi hâdiseler ikinci günün neticeleri, tamamen mirenlerin akıbei. Yurd Film Norveç Federasyonu durumu büde mesul makarr.lann biraz daha birinci gün neticelerinin aksiydi. 3 tün ajanslarla dünya efkârı umu\ üncü gün Münir tekrar birinciliği ciddî davranmalarını kendilerine mivesi önünde açıkladı ve haklı oalarak İstanbul şampiyonu oldu. Ca hatırlatmak yerinde olur. larak işi, Türkiye Atietizm Fedefer ikinciliğini diskalifye olarak Yeni Beden Terbiyesi teşkilâtı ka kayberti ama ilk günkü birinciliği rasyonunu Beynelmil"! FHerasyon nezdinde protesto etmeğe kadar nunu hazırlanadurşun; fakat bu ka ve ikinci günkü 4 üncülügü puan götürdü, bundan yalnız Norveç Fe nun çıkıncaya kadar işi bir zaptü kaybma rağmen kendisine tstanbul Pariste ve İngilterede çocuk psikolojisl tahsil etmiş • derasyonu zarar görmekle kalmadı. rapt altma almak ve bilfiperva « ikinciliğini kazandırdı. bir hanım tarafmdan dört ve yedi yaşları arasında Türk Yunanistan ve Yueosl?vya Fede rarh ATrupa «evahatleri tertib ve ecnebi çocukları için Kadıköy Bahariy» cadfiesi Kesta3 üncü gün yarLjrr.aîan sonunda, radyonları da bu işin serpintilerine eder.lerdea hesab sormak lâzımdır. F 3 . nin Zekâi idaresindeki dragone sokak No. 4 bir yuva acnıştır. 27 eylulde tedrlsata ba?lanacaktır. Kayıdlar agılmiştır. Sadece 30 talebe almacaknu ile İ.Y.K. nün Behzad idaresin••••••• tır. Tel: 60560. ^ • ^ ^ • ^ " ^ • • • ' deki dragonu aynı puanla 3 üncülüğe namzed oldular. Bu yüzden İŞÇİ A R A N I Y O R ••••< | yalnız iki tekne arasında dördüncü Pres ve montaj lşleriude çalıştırılmak üzere 18 Ue 23 bir yarış yapıldı. F.B. bu yarısı kayaş arasındaki genclere ihtiyaç vardir. (Sanat okulu mezanarak İstanbul 3 üncüsü oldu. zunları veya daha evvel bu gibi işlerde çalışmı? olanlar İY.K. teknesinin daha güzel Btart tercih edilir.) İsteklilerin bir aded vesikalık fotograflannı ahp ilk şamandırayı önde dönmehavi mektubla müracaatleri. Adres: Kııruçesrne Eski Do195354 sezonu İstanbul basket sine rağmen yarısı vermesinde yellab sokak No. 2830 Ahmed Köroğluna. bol şampiyonu Galatasaray takımı. kenin (Gün Gör Mez) ayarının büBangok, 13 (SHA) 19 eylulde XOT: Yevmiyeler iş kabiliyetine göre tesbit edilir. burada Siamlı Chamrern Songkit cün sabah saat 8 de Semplon eks yük bir dalgjnlıkla yapılamamasırat ile dünya horoz sıklet boks presile Avrupa turnesine çıkmak nm tesiri ok büyüktü. şsmpiyonluğu unvanı için karjıla üzere Belgrada müteveccihen şeh Pırat sınıfı: 12 tekne girdi. Her üç günün bişacak olan Fransız Robert Cohen, rimizcen a>TilmışIardır. Konforlu, 42 jer kişilik Avrupa karöserll şiddetli bir sinir harbine maruz Kaiilede millî ekipimin kaptanı rineileri de değişiktir. Umur (I.Y. kaîmakta ve her aradığmı bulmak M. Ali Yahm ile birlikte fcasket K.), Erdoğan (Ms ). Oktay ffY.K.'). ta müşkülât çekmektedir. Avrupa bolcu olarak Yalçın, Tunç, Sadi, Umur 2 nci ve 3 üncü günler ilk horoz sıklet şampiyonu Robert Co Yüksel, Ayhan, Üner, Yavuz, A üç arasma sirdiğinden en çok puan marka otobüs çok ehven fiatla ve müsaid şartlarla satılıkhen. 14 ağustos tarihindenberi tillâ Orhan, Özer, Tuğrul bulun toplıyarak İstanbul birincisi oMu. tır. Az kullanılmıştır. Taliblerin Beşiktaş Bakım GarajıMahmud (G.S.) her üç günde bi? Bangkok'ta bulunmaktadır. maktadır. Ayrıca Yüksel Alkamn na Telefon: 80301 23153 e müracaatleri. Si = m gazeteleri. hakikat hilftfcna refikası da seyahate i|tirak etmek rinci ola^nadı ama ilk üç arasmc?a / yer değiştirdiği için ikinci ve yükRobeıt Cohen'in Chamrem Song tedir. kitrst'ı mağlub ermesinin ne kaKafilede idareci olarak da Tur sek puanı olarak İstanbul ikincisi Ö L Ü M dcr müşkül olduğundan bahsetmek gud Atakol ve Rafet Kesim bulun oldu. Bayan Aznlf Armlanm«n. tevglll kllteier ve her gün onun müsabak» maktadır. Oktay Ereş birinci ve ikinci gön j kardejinin d.»n sonraki halini belirten temstl! Ankaradan bu tene transfer edi leıin şanssız yarışlannı çok az pure,imler nesretmektedirler. Bu re len Önder, imtihanları dolayısile anlarını 3 üncü günkü birinciliği Bayan DİRUHİ ARSLANMEN'in 133 senedenberi Bakırkoy Teleion simlerde Robert Choen gözleri mo bilâhare uçakla kafileye katılacak ile telâfi ederek. Erdoğan (Ms.) santral memuruj rHimış. bütün yüzü kan içinde. tır. ile müsavl puana sahib o^du. Bu fpci btr tren kazsjı netlctsir.d». vetat dislen dökülmüş ve elleri, ko'lan Biçki Dikif Yurdu Sarıkırmızıhlar Ük müsabaka iki tekne arasındaki 4 üncü bir etıiginl derin teessürl» bildirir. Cenaze tatmaz olarak tasvir edilmektedir. larını 15, 18 v« 20 eylul tarıhle yarısı Oktay kazanarak İstanbul Kayıdlar: Cumartesi ve merasinıl bugün salı 14 eylul 1954 »aat pazardan maada. Saat Buııunla da yetinemiyen Siam rinde Belgradda yapacaklar ve o 3 üncüsü oldu. 1« da Bakırkoy Ermenl kiüsesinde icra olunacaktır ve cenazesl Bakırkoy m»10 17. F»riköy Tepeüstü. gazeteleri. sık sık ve Robert Cohen radan birer karjılajma yapmak üŞarpi sınıfı: zarlıgına gdmülecektir. Papazyan Apt. No. 116 hakkında vanlış haberler nesreunek zere aıraaile Venedik ile Müanoyu 3 tekne girdi. Hiç bir çekişmeye Sirkeciden Tren aaat 15 ta. tedirler. Meselâ korkarak antren ziyaret edeceklerdir. Cenaze Levazımatı ve Servls tşlerl sahne olmadı. Geçen senenin Türmanlarından vazgeçtiğini, bir oto îtalyadan sonra İsviçre üzerin kive şampiyonu Erzin (GS.), eşi Garbl» Celll; Tel: 4274» bn« kazasına kurban gittiğini, ve den Fransaya geçilecek ve burada ile birlikte İstanbul şampiyonlu j Dokcor Operatör **• r°Ti hastalığına müptelâ olduğunu Mellogard «ehriade «Mellogsrd» ğunu kazsndılar. Ziya CG.S.) ikinHİ.KMET ALTL'Ğ v« arkası arkasına krizler geçir takımile bir maç yapacaklardır. 13 eylul 1954 te veiat eden ci, Turhan (Kefu Spor) üçüncü Kulak Burun Boğaz di'"n. belirtmektedirler. Bundan Mnra tekrar İsviçreye oldular. \ Bay JOSEF P. RİCCİ Mütehassısı Vakm arkadaşı *e tercumanı dönülecek, Cencvrede muhtemelen cenaze merasiml 14 eylul bugürıkü sah Eylulün 17 sinde Izmirde yapı > Cafaloğhı, Babıâli Cad. BobLy Diamant, müsabakadan ön bir karma takım ile müsabaka yagjrrj sat 11.30 da Beyoğlunda Sent Kız Lisesi karşisı No 30 lacak Türkiye şarpi birinciliklerinc Msrie Draperiı klliseslnde yapılacajını ca Rcbert Cohen'e yapılan psıko ptlacaktır. Istanbuldan ilk iki tekne katılacakkemsii teessürle blldirirleı vt teaTİflujık hücumlara onun pek ehemMflteakıben ttelyaya tekrar dblerini rica ed*rler. miyei veımediğini belirtmiştir. Mü necek olan Galatasarayhlar, Ro tır. Cenaze t.evarımaf Servljl Gene eylulün 25 ve 26 ncı gün anlaşılacaktır. Çünkü dragon tipi sabaka eînasında da Siamlı seyir mada aon bir karşıla^ma dsha D. Dandoria leri Moda koyunda yapılacsk Tür j tekneler, diğer bölgelerde olrnayıp cilerın Robert Cohen'i te^yi etmi yaptıktan sonra 5 ekimde Cenokiye pjrat birinciliğine iNc üç tekne ' yslnız İstanbulda mevcuddurlar. İs yeceklerinin muhakkak olduğunu vadan kalkacak olan bir Türk ge•rirecektir. tanbul yelken şampiyonasında desörlerine ilâve etmiştir. KAY1B İs Bankasının Yenlcaml miiile şehrimize avdet edeceıUjrAynı tarihteki dragon Türkiye rece alan bütün tekneleri tebrik şubesinde açmış oidueum 184S91 numaBobbv Diamant demiştİT ki: dir. (SHA) birinciliğine tek üç tekneden baş eder ve Türkiye birinciliklerinde ; ralı küçük cari hesaba aid cüzdanı « Bizim en çok korktuğurr.'iı kaybetim. Yenisini alacağımdan kayboka kaç teknenin katılacağı Fede başarılar dileriz. miisabaka günüdür. Boksörleri Landau'ya VVillie Snaith lanın hükmü yoktur. rasyonun vereceği karardan sonra Özcan ÖZYEMİŞÇİ Charmrern Songkitrat'ı çok seven Meraduha Elçioğlu binecek ve onun muhakkak kazanmasını DoncMter, 13 (SHA) Kraliyet istiyen atesli Siamlı seyircilerden 954 955 YILININ 2 NCİ SÜPER FİLMİ her şey beklenebilir. Zannedersem a* ytnalan menaieri yüzbajı Charle» Moore'un dün akşam açıkladıChamrern Songkitrat'ın yediği dayağın acısını Robert Cohen'den ğına göre, 3 kasım tarihinde burada L«urel Park parktırunda yapılavat"H^şları çıkaracaktır. Diğer taraftan Robert Cohen. an cak beynelmilel yarışta, tngiltere (Folsom Prison) Orijinal trenman yapacak müsaid bir rakib Kraliçesi İkinci Elizabeth'in en ıyı tayı 3 yaşmdaki Landau'ya 27 y?STEVE COCHRAN bulampm^Marhr Bütün Siamlı bok sörler Robert Cohen'e yaklaşmak jındaki cokey Willje Snaith bineDAVİD BRİAN çok büvük bir eünahmış gibi on cektir. Önümüzdeki Perşembe günü dsr ksomaktadırlar. Buckingham sarayına yakın çevmatinelerden itibaren Bir aralık kuvvstli bir rüy sık relerden bildirildiğine göre, ikinci let bulunmus VP Robert Cohen se Eizabeth, Wülie Snaith'i hususî ; vinrinden S 3mlı boksörle sadece cokeyliğine getirmek niyetindedır. bir raund döğüşnıesi icab ederken prosramına riayet etmiyerek üç raıırr) rJöSı'iomf^f.j, F a k a t Siamlı TEŞEKKÜR Yeni Sinema Yılının En Heyecanlı Hârikası tüy sıklet evtesi eün elinrfe bir ra Sevgili armemizin cenaze merasimine por oldusu haide çıkaeelmiş ve ijtlrak zahmetlne katlanan. gerek ziyakab"rgR kem klprinin inrinmis ol ret gerek telgraf, telefon ve mektublfi elemimizi ması dolsyifile 8 gün için döğüse m ı a ayrı paylssan kıymetii aile dostirı ayrı tesekkiiıe büyük acınnz miyero^ini =fivlemistir. Tabif Ro manl oldujundan gazeteniz vasıtasile Storm Warning 12582; bert Cohen'in bütün sevinci o an Sükranımızj arzederiz. OJlu Kızı da =ona ermiştir. COCHRAN Didar Gürel Bnün bunlara rağmen. hissiva Dr. Nusret Yüceland GİNGER ROGERS *** tına kanılmıvan boks çevreleri RoÖnümüzdeki PERŞEMBE Sevgll! annecigimin jifasız haFtalıbert Cohen'i daha şanslı bıılmsk İında iztırabmı tahfif için ulvi bir akşamınrtan itibaren talfr ve rharmern Songk trat'ı şefkat derin Insanl.k ve en mü ekâmil meslek hislerile ihtimam gösteren masrluh ederek Avustralyalı Jimmy Camithers'rîen boşalan dünvs ho degerli Ordinaryüs Profesör Dr. EKREM ŞERİF EGELİ roz sıkief boks şampiyonluğu jnvarıma konpcpğını her vesil» ile be j Dahiliye mütehassısı Binbası M. Al. Işığıgür Beyefendilerle Kadıköyıjrde lirtmeVtrdirler Nitekim bahi?!erde J Jinekolcg Dr. Farma Arif Atasağun haYeni Sinema Mevsiminin En Kuvvetli Şaheseri Rohst Cohen lehine daha 'nz!d pa mtncfendiye en derin minnet hisle':mi (I2SS3ı ra ytınlmiş olması bunu ipnt et arzederim. Dr. Nusret Yüceland tneltedi:. S A R A Y SİNEMASINDA CİNÂYET FIRTINASI I MORAN YUVASI ir boksöre karşı gîrişilen sinir harbi G.Saray baskelbolouları Avruna furnssine çıkfılar İKİ ADED MAGİRÜS DEUTZ PAPAZYÂN Kurtuluş İSTANBUL 1İ.Î7 Açılıı v« program U30 5arkıtar (PL) 1300 Türküler (Pl.ı 1J.1S Ber»b«r aarkılar İJ 45 Haberler 1400 Dan» müzJgl (Pl.) 14.1S Ogl« koraerl (Pll 14.40 Hafif melodiler OkTjyuculartmızdan aldığimız mektublarda, dtn telkinleı+nhı (Pl.) 15.00 Kapanif. mabedlerde nsulünce yapılması Lsteniyor. Bîz de, Kıbns papaz• 17.0* Açılıı Tt ViyanadaB valaler larının Yımanistana gaile açhğına bakıyoruz Te dinin tiirlfl 17.20 Akaam konseri (Pl.) 17.45 Danj coıeUere âlet edilmesinin önlenmesini istijenu n eaz mUzigl (Pl.) 18J0 tstanbul Aldıgımıı mektulardan iri jöylemüzelerlnde; hazırlıyan: Zlhnt Küçü^ men 18 40 Opera aalonlarındjm (Pl.) dir: 19.00 Hadyo ircesaz heyeü 19.45 Hadyoda din bahisleri konusun j Haberler 20.00 Saz eserleri; çalanlar: Hadiyt ötügen ve arkadasları 20 15 daki düşüncelerinize iştirakl» ben Radyo Gazetesi 2030 Türküler: Nu de fu noktalar» temas etm«k imTünel kayışmds raddin Ç*mlıda| 20.45 Eskl Arjantin tiyarum: tangoları (Pl ) 21.00 Sarkıiar. okutehlike yok I Devîet radyosunun dlnî proyan: Şükran Özer 21 30 Şllr dünyapagandaya âlet olması kat'iyen doğmu: Behçet Kemal Çağlar 21.40 Muhterem gazetenizin T/9/M4 Plyano dünyaıında gezintiler: Cemal ru değildir. Çünkü dini. sadece inResid Rey 22 00 Şarkılar; okuyan: sanlan âhiret gününün her türlfl tarihli nüshasının 4 üncfl ıahif«Sablt» Tur 22.30 Muzlk meraklılan nimetlerine kavuşturan bir vasıta sinde «Okuyucularla bafbafa» (Pl.) 23.00 Dana müzlgl <P1.) sütununda (Bİ.) rumuzilc «Tü23.15 HaberUer 23.30 Kamblyo ve orada büyük meniaatler sağlanel kayısına dikkat!» başbfı alBorsa Program 23 35 Gec« yarıaı manın bir yolu telâkki edenler ço tında çıkan yazı tahkîk olundu. m«lodlleri (Pl.) 24 00 Kapanıa. ğalnustır. Dinin dünya ile, hakikl Tünel kayıaınm raziyeti hafhayatla münaaebettei kavrayanu tada 3 gec* meaul mühendl«tn ANRARA yan, cemiyete, insanlıga •• mede nezareti altında muntazaman rü«J8 Açılıı v« program 6.30 Çejldli düşünmiyenler na ile muayene •« kontrol «dflTürk müıljl (Pl.) 7.25 Zarurl lhö niyete faydasıru yac maddeleri flat Ustesi 7.35 Müortalığı samujtır. Meselâ yere her mektedir. •ette orke«traları (Pl.) 7.45 Haberler gün attığı balgamın, bırakbğı pisAmbarlanmızda yedek olarak 8.00 Şarkı v» türküler 8.30 Val» liğin topluluğa zarar verdiğini, aynı halen 4 aded tünel eer kay^ı v« tango programı (Pl.) 9.00 Kapa zamanda necasetten ve hadesten mercud oldufu gibi, aynea 4 atahareti »art koçan, din kaldelerine ded de Arrupaya ırparlş bulunmaktadır. 11 58 Açüif Tt program 12 00 9ar riayetsizlik olduğunu düşünmiyen kılar (PL) 12.11 Muzaffer Akgundm leri tenvir etmeyı; devletin din 1»türküler (Pl.) 12.30 MOzehher Gü lerinl kamuyu yükaeltdd hizmetler tczkar* yoklamaaı yinkra*, hm yerden «arkılar 13.00 Haberlcr avcı tezker* almaga m«cWr «lw. 13.15 Yeni danj plâkları 13.S0 Radyo araama koytnası g«rektlr. Neticede «• aahalanzKİa ç •aloa orkestrası 14.00 Genc seslerII Son «enelerd» irtlcaın başden braber aaxkıl»r 14.30 Sarkılar cılar kalmaz, kaaalar asalv. 14 45 Bajlam» taklmından türküler kaldırmasmın aebeblerini neden a d« binleroe aradaaı 15 lira v» oyun havaltrı 15 00 Haftanın çık olarak ortaya koymak lstemikompozitörü: Schubert 15.45 Vlrtüoı yelim? Dtnle devlet işlerini k>ssin harcı almi} olur. Alâkalı makamın piyanirtler: Robert Caaadesua (Plo furetta ayırmak demek olan lâik dikkatinl eekmeniri rioa «derim. 16 00 Kapanif. Bortancıd» Şenesen Bvler liği, devletin temel nlzamı kabul Ne. i n • eden memleketimizde, devlet rad185! Açıll} T« progranı 17.00 Oda yosunda bu gibi propagandalar yaZ. Kale«i müzigl konsert (Pl.) 17.45 Chopin den •cçmeler (Pl.) 18 0* Radyo Ue lngi pılırsa, elbette Ankaraıun büyük Şehir kulfibieri lizc« 18.15 1ncf*x 19.00 Haberler bir gazino6unda görüldüğü gibi 19 15 Tarihten bir yaprsk ]9 20 «ahnedeki okuyueu bir müddet için kumarhanc midir? Behiy» Alcsoydan Jarkslar 19 45 şarkıyı yanda bırakıp tsimdi ezan Dlnl . Ahlâkl muMhab* lt.55 TakBaıı pehtr kulüblerinin tanuml sim 20 00 Seçme melodiler (Pl.ı okunuyor, onun için fasıl» veriyo ahlâkı bozan birer kurBarhaaM ha20.15 Radyo Gazeted 20 30 Hep nest ruz» gibi jestieri yapmayı da kâr 21.15 Tetnsil 22.15 Müzik (Pl.) maksadile ihmal etmiyecektir. Bu line geldiginden fâcflyat ehwuy««. 22.45 H*berler 23.00 Vaugham WilH böylt olursa, artık hocalann neler Valilerin dikkatini oekerk ams: Ta mlnSr leTifoni (Pl.) 23 30 Kartalda teklikeH bir geçid Dlzzy GUlespl* kuarteö (Pl.) 24.00 yapacagmı gix seyredin! Kartala girar T» çakarken bütün m Bir koltukta iki karput tutulmaı; bir devlet aynı zamanda Teaait ve yayalar daraok bk trea hem ortazaman, hem de yenizajnac köprüsüniin attndae gaemak steedevleti olmaz. Ya o, ya bu olur. buriyetindedtr. Kartaia glıaıiı rV Dine, âhiret» aid konuş dik bir ycJruçtaB yıldınm gibi in«a malar, ıbadet yerinde, camiin dört motörlü rantalara kandiniıl kapduvan arasında kalmahdır ve ol tırmadan geçebilmenia bir talih efun vâırlar tarahndan yapılmah seridir. Yalnıı bir tarafmda 5060 dır. De\!etin buradakl işi, yalnız santimlık kargacık burgaok bir kontroldur. Tann ile kulun arasına yaya kaldınmı var. Bu fÇÜ teltfisi kabil olmıyan fslâketler* aebeti girrnenin yolu budur. V Devlet radyosunda ahlâkî olabilir. İlkmekteb musahabeler yapılmak isteniyorsa, topluca bu yoldan geçmeleri de zubunları terbiyecilere ve ilim adam hunı melhuz racialann dehşetini lanna yaptırmalıdır. arttırmaktadu1. Islahıru dileriz. Ispartadan: Oğuı Alptekin Rila* T, DÜŞÜNCEMİZ: Belediye arukatından Okuyucurnunın fikirleri kendlne aiddir. Bizim fikrimizce din bahiscevab bekliyorum lerinin yeri mabedlerdir. Elhamİstanbul Belediy««ind« Istlmllk dülillâh dedelerimizin yapmış olSOLDAN SAGA: bedelinden bir miktar alacağu» 1 Bazan affolunabllecek kadar kü dufu ve torunlannın hâlâ yapmakçük IUÇ. 2 Dünyanın üzerindekl ta olduğu camilerin «ayısı da Müs. vardir ve parayı alabilnvan için tayükseklik ve çukurluklar (çogul). 3 lümanlan tatmin edecek v» Türk puda takrir vermem lâzım. BeledlTersl el dokunulmamıı dtırumda d« Müslümanlannı diğer memîeket ya Emlâk Müdürlüğü Hukuk İşlemektir, pederin yarı»ı. 4 Yerle g«ğiin birleşlr gibi gön'indügü »ahalar lerdeki Müslümanlara karşı yüz rinden bir mahzur olup olmadığmı (eski usul çoğulh çevrillp üffrünı binl lerini ağartacak jekilde eoktur. Din 13 fubat 954 terihind» 2730 3286 lebilir. 5 «Içine batır!» manasına bir bahislerinin mabedlerde bilgi v« No. lı tezkere ile »ordum Dokua emir, tersl tarlada göztUnüzun alabll »amiml inançla ele alınmasmı, ehli aydır aynı dairenin iki jubesi üiğine seyretîiğimizcir. • Dağ ko\aığu. emekliye ayr Imuı yakınlajmıı yetli kimseler tarafmdan din tel smda n* kadar gidip geldiginkl hayvanların durumu. T Dentz 1»çlsi. kini yapıbnasım da mümkün kı al&adar olan arukata n« kadar ri8 Sag v» hajtalıkton uzak olma lar. Haricdekilerin çoğu ca'll ve calarda bulundugumu mübalâğa vazlyetl. munafıklık olur. Dini mabedin dı zannedilecegi için YUKARmAN AŞAflrTA: 1 Çanakkale Boğazının Anadolu ?ında propaganda vasıtası yapan Müsbet, menü 7 aydır bir cevab bolgeslnde bulunan bir kaıabamız ımü Iann haîini meselâ Kıbns papaz verilmemesini Belediy* Nefriya* rekkeb kellme). 2 Çabuk tezenlert lannda göriiyoruz v» Yunanistanın Müdürlüğü ne auretl» cevablandtve bilgiçlere yakıjır tarzda. 1 Yaka başına derd açac&ğı için hiç elveracağını merakla bekleyeoeğim. »llklp lllallah diyen. geçmiîln yanaı. lstanbul Yenlcaml Cad. S«rvitt 4 Karadenlzm yavrusu bir denlz, rişli »aymıyoruı. Biz, dahilî ve habilkl lpligi. 5 Teral eskl ve meşhur ricî mevzularda bu derekelere dü|çıkrr.azı No. 36/2 bir Alman bestecisidir. bir erkek atfı meyia Cevad Berkst» » Bir renk. çevriünce korkusuz kahraman olur. 7 Katman yahud rütün Emeklilere şefkat gösterveya slgara kutusu. 8 Esk! TanrıCaddemizi hkayanlart lardan, ordumuzun gözbebekleıi. mek genc memurlara Mabed dışında din Propagandası Aldığımız cevablar BULMACA I * S 4 S fl T g AfDİÂİNİÂMEİY AİMİÎİLİtlÇlOİK LİEİTİAİFİEİTİB 1 EİN •JHJBLRİEİY GjEİR[lİLİEjM|E ÖLÜM vazifedir TİOIKİEİNTHŞM İHİÂ'İPİlİDİdL CEHENNEM ASİLERİ LALE Sinemasında GİZLİ ÇETE (Orjinal) AR Sinemasında Norveç Yunan atletizm miisabakaları Afin3. 13 (Anka) iNorveç Yunan milli atletizm müabakilan yarmki salı ve çarşamba günleri burada vapılacaktır N,,rve" f':n ı.rtci bir mıiiî ksr 5l]asm5 vapmak üzere miUsy.kaları miirpükıb sehrimızden L'eigrada gidecektır. Sevgili anneeiğimiz FATMA NEYİR BAYRU'nm vefatınm elli ikım1' çününe t'=jdüf eden 15 eylü! 1954 çarjıınba giinü ikir.di ndmazından sonra Beyoğlu Agacamünde Hafız Esacî Gerede ve Fatihll kardesler tarafınd?n okunacak Mevüdi Nebeviye kendfsini sevenlerle ihvam dinin teşrifleri rica oiunur. Fcvzi yaljm, Nezıoe Berkmaü MEVUDİ ŞERfF CEHENNEM ASİLERİ CFoIsom Prison) Orijinal COCHRAN DAVİD BRtAS Önümüzdeki Pervembe günü mati^ı'erinden itibaren ?TEVE Bafra ejrafından merhum Hacı Kadirzadenin oğlu, Hayriye Bafralının zevci, Erol ve Erruğrui Bafralının babaiarı. Sabih ve Semih Bafralının uncaları, Makine ve Kimya EndüstrUİ Sanayil lleclisi ldare azasından HAMDİ BAFRALI kısa bir rahatsııhğı müteakıb vefat etmiştir. Cenazesi 14.9 954 salı günü Teşvikiye Camiinde bğle natnazını müteakıb Feriköy aile kabristanına o£fnedilecektlr. *** Medlha Krtenln eşi. Ömer Erten Münire Duygulunun kardeşlerl, General Nazım Erten, Nuri Erten, Cumhuriyet Merkez Bankası {efler.nden Kemal Ertenln amcazadeieıi, Nerlman Kdgüer. Sehbsl Duygulu Teridun Erten Sevim Burçun amcaları. Adll, Sevket. Orhan Duyguîunun dayılan. Behlye Ertenin kayınblraderl. Varbay Hamdl. Ostegmen Uluer. emekll A!bay Refik. Urfl ve Ihsan Brkarın enlstelerl, YUksek Mühend!» 5evki Demirgözün bacanagı emekll Phade Aibsyı tspartalı NtYAZt ERTEN 13.9.954 günü Hakkm rahmetlae kavu^muf v* Beylerbeyl all» kabrlrUnına defnedümlftlr. Mevlâ rahmet •yleıin. *** 12 eylul. 19S4 te vefat eden BBUNO CARLOTTİ'nhı ccnaz* merasiml 14 eylul bugünkü aah günü aaat II de Feriköy Lâün Katolik mezarlıgı kiliseslnde yapılacagını keınall teessürl* blldlrirler v« tejriflerin' rica ederler. Cenaze Levszmatı Servlsi D. Dandoria B u t o wt . . Cumbuıiyet Matbsacılık v» Gazeteclllk Türk Anonım Şlrket! Cagoioglu Haıkevı sokak No 30 41 SaJiiblerl . 4ZLME NAül ve ÇOCIKLAKI Yaxı iflerin) fi'ler ıuar« ed«D AHF SAKAB ELHAMRA Sinemasında Keşanda emekli Palu hâkimi M. Nuri Erdemden aldsğımız bir m.?kBeşiktaşta Hashrm caddesinde 3S tubda emekli maaş ve ikramiye numaralı kendi evimde oturrr.aktalerinin geciktiğinden şikâyet olunu yıra, ismira de Nacidir. Sokağımıyor. Aynı mevzuda bir çok mekzm tramvay caddesine birleştiği tublar da alıyoruz. Dikkati çeke köşede, Sinanpaşa caraiinin kapısıriz. Emeklilere hizmet, genc me n;n yanında bir Belediye Tanzim murların şefkat vs insaniyet bor Saüş Yeri tesis edildi. İlkönce iacudur. Bir gün kendileri de ayru tihsal mıntakalarından mal getirtip duruma geleceklerdir. satılacağı sanıldı. Fakat zamanla Bir porsiyon şiş 550 kuruş görüldü ki buraya kabzımaldan aldığı malı Beşiktaş pazarından bir Yeşilköyde bir gazinoya gittik. kaç kuruş daha fazlaya satan biri Ve yeraek yemek gafletinde bulun yerleşti. Bu sergi Belediye Tanzim duk. Zira tarife «lüks» imiş. Aynı Satış Yeri isrr.ini istismar ederek zamanda tasdikJi imiş. Bir porsi Hasfırm caddesinin başladığı kısımyon siskebabı 5.5 lira. Bu miras da yolu tsm o:ta yerine kadar kapyedice tarifeleri kim tasdik eder? l?maktadır. Bunun tam karşısmdaRıfkı Özba^arel ki fırının katırları da senelerdenberi sırtlarmdaki sandıklarla yolun Çöp kutusu yok diğsr yarısını işgal ediyor. Şimdi Tünelin üst başında, ne icerisincaddemize girip çıkma imkânı gade, ne dışansmda, bir çöp kutusu . , yet zorlaşmıştır. Eğer bir manava yoktur. Otobüs biletinl atacak yer , Belediye Tanzim Satış Yeri diye bir yok. Buraya bir kaç tane çöp ku yer verilecekse ya pazar içinde, tusu koymahdır. veya geniş Barbaros meydanında bir yer tahsis edilsin ve fırmcımn Otomobü talimi tuzluya katırlarına da cadde i§gal ettirilme'' oturuyor sin. Spor ve Sergi Sarayının arkasınNad daki otomobil talim yerinde sair Çöpçü hasreti çekiyoruz günler talim için verilen ücret saat Ortaköy Taşmerdiven, Çevirmed başrna 10 liradır. Fakat bu ücret imtihan günleri we imtihan müd sokak No. 6 adresinden aldığımut detince parkta 7.50 ve Maçkaya mektubda bu semte oruz gün çöpkadar gidi} geliş olarak da 10 li çü uğramadığından şikâyet ediliyor. radır. Böylece imtihana giren şahıslardan 7.50 lira bir fazla ücret Ö L Ü M taleb edilmektedir. Merhum Temyiz azasından Nusret Bazı ferdler bu 17.50 lirayı temin | Erkmenin eşi. Mihriban Bozok ve Devt Deır.iryoilan tren şeflerinden Aftf etmediği için imtihana girmekten Oksaün hem?ire!eri İstanbul VilâyeU imtina etmektedirler. Tabiiyet şefi Kâmil ve Devlet Aipınar A\Tikat stajiyeri ve Perol Şirketi memurlarmdan NebU ve İnci Alpın?rın ve Ankara De\iet Erhan Özsoy ı „ | I Demiryolları doktorlarından Vedia v« aVCIlar Ç O g a l i y O r j S.t.kı Csn ve Fatma Alpmar. Akbank Av mevsimi geldi. Av sahalan memurlarınâan Dceaa ve Hikmet Bozokun teyzeleri, Devlet Demiryolları gar da sabah karanhğında. tüfek atan şer.erinden Burhan, İzmir Kıx Llaeal avcılarla dolmakta ve av sahası ci oğretmenlerir.den SarrJye ve ögretme vanndaki evlerin halkıru sabah Akif Bergüzün ve Huriye Sanay. Hakkl. karanhğında rahatsız etmektedirler. Cezmi, Mahmud ve Emin Avcının y«nı gcleri ve Hasan Paçanda, MUzcyyaa Av tezkeıesinin iki liradan on beş Kep«r.ek. Vehibe Hetmamn teyzezad»liya çıkarıhnası, ve sahalaıda son eri. : Fethiye ve Nazlme Toygarın une*senelerde tczk,2ie kontrolu yap:! ' 3 m ' F e rAr K Vinyah r maması yökunden av sah9lan LHIDAYET ERKMBf , . , ı • A!l":hın rahmerine kavi^.Tiustur. Cen*» keresız, cok eenc, tecrubesız avcı Ç3İ d u n [ k i n d j n a r ; 5 , n l r m ü t e a l t l b larla S'jInKi.ıiu. I Fendikte'Kİ aile kabrine Av SJLaaiarıada eıkec saatlerde Aiia£ Kahrlar ve gayrinizamt tanzim »atış barakası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog