Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

14 Eyifli 1954 CÜMHTJRT1 © O Alman Başbakanı neden zayıfladı? H A B S LE R BİR DAKÎKA t Rusyamn Jaoonyaya Suriyede karşı sıılh taarruzu seçîm Molotov'a göre, normal münasebeller kurulması için arfık zaman gelmiş! Arkası kesilmese Hele şükur, geçen gün Utanbulda bir idam karan verildi. Bn vetile ile öğrendik ki, bu, son 10 senede verilen ük idam karandır. Bir on seneyi düfünfin, bir Amerikada kızıllarla mücadele şiddetlendi Hükumefin, komünist partisini yok etmek kararında olduğu acıklandı Denver 13 (a.a.) Birleşik AMr. Hoover aynı beyanatında Amerika Adliye Vekili Mr. Herbert merikan kongresinin komünist par Brownel ve federal tahkikat büro tisi hakkmda son defa kabul ettiği su müdürü Mr. Edgar Hoover^ Bir kanunun vürürlüğe girmesindenbeleşik Amerikada komünist partisi ri bu partinin faalivetlerine karşı nin faalijetini meneden kanunun takibatin şiddetlendirilmiş olduğutatbikata hakkında Başkan Eisen na avrıca işaret etmiş ve Adliye hower'le görüştükten sonra verdik Vekâletinin komünist temayüllü leri bevanatta. Amerikan hükume bazı teşekküllere ve Sfccümle kotinin «komünist partisini vok et münist kontrolu altında bulunan mek» ve bu partinin harekât ve işçi sendikalanna karşı takibata efaline son vermek karannda bu geçmek üzere bulunduğunu açıklunduğunu söylemişlerdir. lamıştır. hazırlıgı ar.ar günü Batı Alman124 mebusluk için 80» ya eyaletlerinden (Schnamzed var lesnig Holstein) de yapılan sedmlerde Basbpfcan \AeŞam 13 (TÜA.) 24 eylulde Maskova 13 (a.a.) Tass Ajan lerin tetkikine imkân verecektir. naner'in Hıristivan nemokrst paryapılacak olan genel seçimlerde sı Sovvetler Birliği Hîriciye VeSovyetler Birliğile ticaretini in 124 mebusluk için 800 aday çarpıtisi 25O.8O» rey kavbermiş. ciddî deneeek bir maelubivete uçramış kili M. Molotov'un Şubu Nıppon kişaf ettirmek hususunda Japon şacaklardır. Suriyenin hayatında tır. Başbakant ve hi'rf"" *"kib et Simbun ad.ndaki Japoıı gazetesinin vanın ne gibi imkânlar arzedebile bu seçimin son derece mühim bir başmuharriri tarafından iki mem ceğine dair suale M. Molotov, iki mekte olduğn dıs politikavı sidieketin gelecekteki münasebetlerine memleket tiearet heyetleri arasın rol oynayacağı kaydedilmektedir. detle tenkid eden ««sraUstler i«e Diğer taraftan Vatanî ve Şaib dair sorulan vazılı suallere verdiği da vukubulacak mülâkatları müterey kazanmısiar. knvvetii hir siya cevabian neşretmektedir: partileri tek bir liste ile seçimlere akıb eşitlik ve mütekabiliyet esası «• ~ J ~ ' m " 1 1 sJ rrup olarak hrlirmislerdir. Japonya ile Sovvetler Birliği a lan üzerinden resmî tiearet mii girmeği kararlaştırmışlardır. BıjnDün aksam Paris radvoMinnn bjr lar, ordunun siyasî hayat üzerinrasında bir tarafsızhk ve ademite messillerinin teatisi meselesinin ne Bu tefcireisi Adenntıer'in nerpHı&i msp cavüz paktı imzalanmssı imkânı deki koiıtrolu aleyhindedirler. Bun r tetkikine imkân basıl olaeağı cevakısmı tavizlere rafbet etaif olaa lara karşı tek parti olarak orduyu luhiyefin sebeblerini sn şekilde sı hakkındaki «ua!e M. Molotov şu bını venr.ıstir. raeslek mensublannuı bber maiyet tutan Bais partisi vardır. ralamıstır: cevabı »eımi^r: «Banşçı işbirliği Barış taarruzu (Baştarafı l inci sahifede) memunı haline gelmestnden ddden Seçim mücadelesi bu iki siyas! Gnl. Van Flect'e göre. Amerika gelmişlerdir. Bu iki partinin de 1 Batı Almanva emniyet te% prensipinden nareket eden ve bü Tokyo 13 (a.a.R.) Japon si(Baştarafı I >T>C! lü endişe edilir. Bu endişe onlann ğ kilâtı başkanı Dr. John'un Rusya tün devletlerle norma! münasebet 5Tasî çevreleıinde belirtiHiğine gö grup arssında cereyan edecektir. oynayacağım açıklamıştır. Al ı ^ jd değildir. Herkes şahmahallî mecliste 25 şer mebusu çekilde tasarrui edeVatanî ve Şaib partilerinin birleş üçiincü dünya savaşını başlama vardır. Fakat Adenauer'in partisi manyanın ne şekilde silâhlanacağı m ıs n >a n a a ya kaçman, lerin inkisahnı temenni eylıyen Sov re, Molotov'un beyanatı Japonyaya g ve ne şekilde tam hükümranlığm? dan kaybedebilir hele basın m e l ğinl, t AdenaneTtn Hir;«:tivan T>e yetler Birliği hiikumeti Japonya karşı hazırlanan yeni bir barış kam meleri, komünistleri ve aşın solcuni destekleven Mülteciler partisi ile kavuşacağı da müzakere edilmiştir. m e s ı e ğ j n | taviıs e mevzun yapamaz. lan da müşkül durumda bırakmışmnkrat partisme mrTi«mh bakkında da aynı politikanm tat panyasının başladığma işarettir. j Washington 12 (R.) Koredeki Hür demokratlar partisinin reyle İn^iliz Dıs Bakanı ile Batı Alman yaparsa meslek ve btaaenaleyh hiz SchmittWîrmack"tn da. Dr. Otto bikııiı ister.» Cenevre konferansından sonra esa ;tır. Komünjstler bu seçimde bu 8 inci Amerikan ordusunun eski rile Hıristiyan demokratlar gene va Başbakanı bu hedeflere, Franvaziyette hiç bir rey toplayamıyaJohn'dan bir kae hafts» «ınra DemJr M. Molotov'a eöre Japonya ile sen böyle bir sulh taarruzunun bek caklardır. komutanı General Van Fleet bu ekseriveti teskil etmektedirler. Bu sa ile Almanya arasında daimî Turkiyede asla hatırlanmanu? biı Perde (terisme eecmeri, Sovyetler Birliği arasında normal lenmekte olduğu da kaydedilmekgün (U.S. New And World Re sebeble mahallî hukumeti gene on dostluk ile varılması lüzumuna da Irak seçimJerinin neticeleri vakıa vardtr: S Batı Almanyavı ver yer münasebetlerın yeniden kurulması tedir. beklenmektedir. işaret etmişlerdir. port) adlı dergide çıkan bir ma lann kurmaları Bağdad 13 (a.a.) Mebusan mec garanakta olan Uri ihtilâflan ve meselesınin halli zamanı Selmiştir Gazeted dördünrf knvvetin mü^ Burada belirtildiSine çöre. Molokalesinde Uzakdoğuda Amerikanm Hep birlikte bunlr 40 mebusa saVerilen malumata göre, Almansonn (elmiyen grevler. messilidir. Yani nasıl htikumet vave bu meselenin halli iki memle tov'un Bnşbakan Yoşida'ya catmak lisindeki munhal 22 mebusluk için ciddî tehlikeler karşısmda bu'.urı hibdirler. va, İngilterenin teklif ettiği dokuzdün Irakta yapılan seçimlerin hiç «Meri varsa eazeted vazifeleri de Ba 8e noktanm da. Dr. Ade keti alâkadar eden diğer mesele tan kaçuıması da manidardır. Bu aksam bevanatta buîunan sos bir hâdiseye sebeb olmadan sona duâunu yazmakta ve şöyle demek yalist lider Ollenhauer, «Avrupa lar konferansmın ihzarî mahiyette vardır. Bnnlann ifasını hükumet«auerin tayıflama^ında. parti«inhı erdiği resmî kavnaklardan bildiril tedin savunması ile meşgul olunmayıp S l S ^ d a f tlraTki * daim. kolaylas^r. Işleje karev kaybetme'îinde miihim rol oymektedır. Bütün münhal yerlerin « Bizi savaş dışı edebilecek Almanyanın ittihadı il uğraşılmanıtdijh mkir edileme». Fakat Parte esas konferans hazırlanacaktu , " ^ a x Normal olan. bndur.Gae mebuslan seçilmiştir ve Irakta ilk kıt'alararası bombardıman uçakla sı lâzım geldiğin yolundaki poütiradvnsnnon bahsetmediiîi. bahsetBundan evvel Almanya bu dokuz ^ten..»,ad^ler ^«rine^mutaJea defa olarak rey dağılmasından do rına ve yeter derecede atom bom kamız tasvib edilmiştir, demiştir. Hsklı yfirtitür, baksıı yümek Istemedisi bir nokta daha var: lar konferansın.a gitmeği reddet .. layı seçimin yenilenmesi mevzuu bası stoklanna sahıb olmadıklarına rütür. Haksra olduin zaman alâkaBu seçimlerin neticelerini tefsir mişti. Avrnpa ordnsu tasarısmin Fransız bahsolmıvacaktır. göre, Sovyetlerin 23 yıl sürecek edenler, Adenauer'in prestiji sarbmın belirtirier. O gazeted ve merltsi tarafından reddi ve bnnun Yeni meclis perşembe günü top genel bir savaşa girişme tehlikesini sılmıştır, diyorlar. Adenauer'in Ba Amerika Hariciye Vekili Yardımcısı iraml efkirda lyi veya fena Almanya »eçhnleri üzerindeld tede Bonn'da lanacaktır. Bazı mahfillere gore mcc goze almalan beklenemez.» tı ve bilhassa Amerikan taraftarı not alır. siri! lis 30 kasım tarihine kadar tatil Borm 13 (R ) Birleşik AmeriBir eazeted hukumetin aleyhinJames van Fleet'e göre, Birleşik politikasının da zayıflayacağı ilâve Batı Ahnanya Başbakanı Adeyapacak ve toplantı devresine 1 ka Dış İşleri Bakan yardımcısı de yazdı diye gazaba edilmektedir. Amenka sadeee dünya ölçüsünde naner, dtş politikasmı, Fransızlar Nısırda düo yeniden hâdise aralık 1954 ten itibaren başlayaMurphy buraya gelmiş ve Alman [ tarafından hazırlnnıp ortaya atılan büyük bir savaş için hazırlanmak çıkanldı, bir camide caktır. idarecilerile Avrupa mudafaası ve (Avrnpa orduMi ta«an«) na dddî ve mahallî savaş tehlikelerini ihEskişehirde bir m e n k u b o l a . NATO için vapılacak bu petrol çarpışmalar oMu Almanvanm silâhlanması mesele | şekilde baîlnmıs. memlekerln bıı edebillr. Hukumal etmek le hata etmiştir KremG a z e t e d h a t a sevk bonısunun nerede in$a leri etrafında müzakerelerine baş j fabrika yandı yolla tam istikiâiine kavu«arağını. Kahire 13 (THAR.) Müslülin bundan faydalanarak bu maedileceği açıkkuımadı lamtştır. Murphy'nin Almanyavı I yeniden silâhlanabileceğini ilân et man Kardeşler cemiyeti bugün KaEskisehir, 13 (Telefonla) Evm i ? hallî savaşlan kazanmaktan geri Batı savunmasına ithal ermenın : hire yakınlanndaki Gizze camiinvelki gece sa=t 22.30 sıralarmda çarelerini arsmak maksadile bura joldncnnn zannettiğinı hîr davanu Washington 13 (A.P.) B. Adurmamiftır. alevhimp neticelendirdl dive hâkiGecen temmnz ayında, dieer blr de yeni bir hâdise çıkarmışlardır. merika Tiearet Bakanlığı bugun Tabakhane caddesinde Kasımoğlu General makalesini şöyle biti iplık fabrikasında yangın çıkmış ve va geldi&i bildirılmektedir. nw ofkelenmcve nanl hakkıra yok» Alman eyaleti olan Vestphalya Hocanm Albay Nasr hukumeti a Kuzey AtUntik Muahedesı teşkilâriyor: sa. ketidilprini tenkld eden hatti Renanya'da seçimler yapılırken or leyhinde vaiz vermesi üzerıne ca tı tarafından gercpklc* iırılecek 6 fabrika tamamen yanmıstır. İçinde «Eğer bu son 8 yılın temayüllerı vün. yapağı, pamuk. zeytiny.'ğl, ma hak^i7 hiirnmlar eden jazetedy* Ingiltere ile Amerika tada Mr John veya SchmittWîtt mıdekıler iki grupa aynlmışlar ve inşaat projesinin m'lletlcrarası mu biikumet adamlannm kHmava hak devam edecek olursa, üçüncü dün kine yaŞı, m = zut maddeleri buluraack hftdbesi mevcud değildi. Fa çarpışmağa başlamışlardır. Polis nakasa usulü gerefirıce Amerikan arasında telefon kı vokrur. Ofke r»<ml haklardan ya savaşını başlamadan kaybetme nan fabrika. 750 000 lira kıymetinkat Fransanın, Avrnpa ordnsunu müdahaleda bulunarak tevkifler ıırraalarına da açık olduğunu ilân dpğiidir. Blr esretedyi hükâTnet amiikâlemeleri tasdlk etmeroek idn elinden getdi yapmışür. dedir ve Ankaa Sigorta Şirkı3fine etmiştir. miz mümkündür.» damı dava edrhilir. Kanun yollaği kadar i»i feciktirdiği göriiiüyo»220 000. diğer hir sigorta şirkeJne Albay Nasr hiikumeti bir kararBu projelerden dördü Fransada. Londra, 13 (a a.) Ingiltere ile cu. Ba •e^mlerde Batı Almanya name yayınlayarak bundan boyle biri Turkiyede, ve biri Norvecde PolonyarıiaTa yapılacak 5 milyon de 220 0O0 üraya s gorta'adır. Adli riip mahkum pttirebilir: ama ona Birleşik Amerika arasında telefon Başbakam Te partisi bir milyona camilerde verilecek vaızlarm hü dir. En büyük inşaat projesı, Nortahkikat Hevam ediyor. öfkplenemer. Yani dördündi Snvkiloluk riitün satışı da mükâlemeleri pek yakında memyakm rey kaybetmişlerdi. O tarihte kumet tarafından haarlanıp hoca vecde olanıdır Bir hava alanı inkativet kesbetti leket içinde yapılan telefon roükâ v°t erkânii» dpvlet uasurlannm Romancı Louise Dr. Adenaner ıFransa bana bir lara gönderileceğini, bunu okuma şasüe ilgilidir. Kazı ve toprak tastemasrnHa öfkp ve semoatl gibi hia lemeleri kadar kolaylaçacaktır. miivon T«y kaybettirdi» demişti! tzmir 13 ^Telefonla) Bir kaç yıp, tahrikâta başvuranların da fıyesi işlerine 2 tnilyon dolar ayrılıınMirlan âmil olmamalıdır ve olaHervieu öldü Filhakika Commonwelt telgraf gündenberi tütün piyasasmda tetAdenanerMn pazar fiinkii sed«*> ciddî surette takibe uğrayacakları mıştir. Versailles, 13 (a.a.) Tanmmış ve telefon ofisinin senelık üçüncü mar. 1 ınei sı Türkiyedeki projenin bir petrol kikler yapmakta olan Rus tütün mnslubiyerin de de Fransnnm bir nı bildirmiştir. Bİ7(îe cerevanı hal bunun tam Tuz vergisi. tuzun beher kilo kadın romancı Louise Hervieu, ay rapotunda bildirildiğine gore, AtnUbet dahiiinde rol oynadıği inkâr Diğer taraftan Mıstr gazeteleri sevk borusu şebekesı tesisıle ilgili ' mübayaa heyetinin Izmirden mübrdanberı tedavi altında bulundu lantik Okyanusuna ilk telefon kab ak«idir. F«kiden de bıivle olduro edilemes. nin bugünkü nüshalarında intişar olduğu bilinmekle beraber tahmin! jj him miktarla tütün alacağı söylen sunda 3.25 kuruştur. Vergi. tuzu ğu Versailles sivil hastanesinde losunun riöşenmesi için yapılan ha devirler olmu«tur. Ama o zamanlar istihsal eden yerlerin vergi dairempmlpkprfp demokraçi re matbuat dün ölmüştür. zırhklar sona ermiştir. Batı Almanya Başbakanı ve Hı eden beyannamesi ile Müslüman maliyetı ve Türkiyenin neresinde mektedır. Sovyetlerin Izmirden as lerinoe tarh olunacaktır. garî 5 milyon kilo tütün almalan hıirrî'pH mpvcnd otmadıfmdan barisriran Demokrat partisi Batıiı Kardeşler cemiyeti reisi Hudeybi, yajılacağı ilân olunmamıştır. Tasanda vergiden muaf tutulan beklenmektedir. Diğer taraftan Posınm dordiinrü kuvve* olarak vazidevletlerle tam bir isbirliği taraf Albay Nssr'a karşı açıktan açı«a lonyalılann satın alması bahis mev hususlar şöyle belirtılmiştir: (e ffö'philmp*i mümkiın nl'fflanu!" tandtr, Aimanyanm silâhlanıp NA cephe almı? ve hüknnrtV möcadej «Yabancı memleketlere ihrac ehr. thtilâl ve inkılâb de\irlerinde TO lctmU Ros tecavüz tphlikesl le edeceğini resmen ilân etmiştir. Eski lngiliz Büyük Elçisi zuu olan 5 milyon kilo tütünür sadilen tuzlardan muame'e vergisi ka tışı da kativet kesbetmıştir. kuvvetierden normal fonksiyonlar karsnında varifesJnl ifa etmesmi Hükumetin de çimdi mukabil tedKelly Izmirde nununun ıhracat muaflığı ile ılgıli Istemektedir. Bunlan tenkid eden birlere başvurması bek' hükümleri daıresinde tuz vergisi aİzmir, 13 (Telefonla) HükuRn VBTI. Hemoltnninin normal v* paıar (flnkn seçimin galîbler* &it lınmaz Tuzdan kimyevî madde ismetımiztn rr.isafin olarak TurkiyeMısırda yeni değişikHkler şartlan altınHa ralışan matbustı iOsyaHstler îse iki Aimanvatım birtihsal eden tuzlarla mahallınde haÇEKiUŞi Kahıre 13 (TJ1A.) Bugun res de bulunan İngilterenin eski Anmı'UabeHe <»d(>n hir vsrı nlduru icin lesr!rihne(rt içht Rosva île m«7akezırlanıp ruzlu olarak veya salamura m! bir kararnamp "J:'mi<; ve kara Büyük Elçisi Kelly bugun İzeskilen H > almivnmz. Bu^ün en< reler yapılma^nı taîeb edip dnrnhalinde vabancı memleketlere ihzeteri'er npank hir «crme ile farkll yorlar, NATO'va dahîl olmanin Mjsır Genelkurmay Başkanı ve or nure gelmiştir. Şehrimizde 10 gün Londra, 13 (AP.) Penisilinin rac edilen peynir, zeytin, deri ve tek Mr Almanvs knrulmasi !bti du başkomutanı General Abdülha kadar kalacak oUn David Kelly, kâşifi Sır Alexander Fleming. 2.000 barsak eibi maddelerde sarfedildıs*! malieriırt tamani?lp or»"''»»! kaldı kim Amire «izin» verildigi, yerıne İzmirin taıihi yerlerınde tetkikler yılında insanların mikrobları hâki tahakkuk eHen tuzlardan tahsil eHiıV.îîmetin *evrti5i ve sevuıedifi; miyetleri alüna alacaklannı söyde Cemal Salimin getirildiği ilân yapacaktır. raca&ındatı bab^edîvorlar! »avdıjh ve 5a>Tnadıii eazeteciler dılen veıgiler sahıblerine iade oluedilmiştir. Bir tek sigara yüzünden lemiştir. Fran§anm taıyiH altmda Batiiıvardır. Hattâ ba7an «evip. bazan « 25 sene evvel in«an vücu nur. Mısır başkomutanına neden izin larm Ahnanvara karşı takib ede! kırdıeı «^"nı Barptpci rörülmüstür. adam öldürüldü diindeki mikrobların pek azını biKimyevt madde istih"=ali için işfehnekte oldnklan politikadatı kı verildiği açıklanmamıştır. niVknt pHiürsp bİTHplci ile hür dünYeni Mısır başkomutanı ve ge Antalya, 13 (Telefonla) Alan liyorduk. Bugün ise daha tanıma letilen tuzlardan istihsal olunan tuz »B zamanda döniifmedisi tskdirde yadaki sraxeteH tıükumet mtinase ya ilçesinin Kaslak köyünde bir dığıınız pek az mikrob kalmıştır. lar bu versıden muaftır. Admaaerfn rer kavbetme&e de nelkurmay başkanı Cemal Salim, betleri birbirinp bpti7.emez. Sanavide ve balık barsak ve ben •am edeceği asikârdır. Mnbs<»'*f'" aynı zamanda Başbakan yardımcı sigara yüzünden feci bir cinayet Fakat onlar da 2 000 senesmden Valiler. Vekiller, BasT*kttler gasıdır Cemal Salim. geçenlerde gene ışlenmistir. evvel insanlara mağlub olacaklar zerleri maddelerin tuzla muamele knvretlendipi ?İM tum ramnnlards zetecilerlp konnsurlar. Gayet tatlı 1 Ali Görgülü adıru taşıyan bir va dır » edilmesinde kullanıldığı tesbit ediAdenaHerin (koalivvon hiikâmpti" boyle bir kararname ile «izin» ve»ohbet eder. birlikte ver, lcerler; giderken, dahii parrtlpr ara5in<4a < > îHS'Aflir rilen Millî İstikamet Vekili Salah tandaş, köyüne doğru * • Son hacı kafilesi bugün len tuzlar için ödenmiş olan tuz ama Is bab«indp her biH kendi povereisinin %50 si alâkalılara iade patlak Termis. htınlnrdsn baTi'arı Salimin kardeşidir. Salah Salim karşısma çıkan aynı köyden Hüserf«;yonunu mnhafaza eder. «Blr «izin» verildikten 24 saat sonra ye yin Atalaya istediği tek sigarayı îzmire geliyor olunur. Ba'hnkam Te dı« oolitikasmı tenkahvenin kırk yıl hakki vardıri» niden eski vazifesine dönmüs, bu vermemiş ve buna kızan Hüseyın İzmir, 13 (Telefonla) Yurda kide koyuhnıislardır. düsronı orad» carî nlamaz ve eari âni değışikliklerin sebebi de anla Atalay, Ahyi göğsöne bıçak sap donmekte olan hcılaıın son par Bu kanunun mahiyetine göre tuz istihsaline elverişli ve bu kanunun Batilılar bn yanlıs ynldan araha şıîamamıştı. Buffünkü tayinle Sa Uyarak öldüımüştür. olmBM temenni ediimec tisıni teşkil eden 1400 kışılik bi neşri tarihinde mevcud bilumum lamanındB dönehi'o^pVtpr mî? Vok ah Salimin durumunun da esaslı Bilha^a bu tPtnasiar nurakabe Hâdiseyi müte kıb kaçan katilin kafile yarın Karsıyaka vapurilp eöl. kara ve deniz tuzlannm ve aM Birinci Cihan Harhinden sonr» surette kuvvetlendigı görülmekte aranmasına devam edilmektedir. I limanımıza gelecektir. varife«!İnin ifa«ı içîn yapıldığmdan kar veya kaynak veva kuyu halinl?ledikleri hatayı bn sefer de ya dir. vemek, kokteyl. vevs çay toplandeki suların tesisat ve müştemilâtı pacaklar mı? lılarile rafmnıc olma^ı )kl taraf ile birlikte mülkiyeti münhasıran ömer Sauıl TOŞAR için de bir tnkınt «tahdidî.ı tesirler hazineye aiddir. yapar. Nitckîm son devirde Mzde olduğu jribi bir davet MhlW sıfatile i Bu kanunun neşri tarihinden itihaşbakan i«tedi|1 gaıetedyl eağı! baren tuzlalarda kurulacak tesi^ler Rio de Janeiro, 13 (a a.) Sao rtr: istemeHigini eağvmn. Bir yeJ onlan vapan şahı^lara aid olacaktır. Polo'dan gelmekte olan bir yolcu mek davrti oldukça bonda hakkl l Inhisar idaresi, kanun mer'ivete uçağı. dün gece Rio de Janeiro kovardır: nitekim hir gazeteei de bif POSTA VCKTı ~^^fS BANKAyA AIT I girdiği tarihte işletmekte olHuğu vuna düşmüştür. Alınan haberlere vekili. be; vekili davet edebilir de tuzlaları hususî hukuk hükiimleriOrleanaviHe 13 (a.a.) Geçen göre. yolculardan yalnız biri ölbaşbakandan yemeğe fetanesfaıi rine göre işletmeğe devam edebilehaftaki möthış zelzeleden sonra müs, beşi de yaralanmıştır. ca etmiyebllir. Bnnlarla gazetedceği eibi istihsal ettiği tuzları aynı bir çok eesedlerin enkaz altında hüknmet münasebetlerinfaı münaAmerikadaki kaza hükümler dairesinde satabılecektir. kalması ve hâlâ çıkarılamamıs, olsebeti yoktar. New York, 13 (R.) MassaIdare bu tuzlalan Vekiller Heyeması yüzünden Orleansville'de sâri Başbakan mı, vekil mi, vaH ral tince tahakkuk ettirilecek esaslar ve hastalıklann yayilması endiiesi Las chussets'de Westover üssüne bağlı MR AY SONU BİR CEKİLİŞ kim nmumî efkâra hegab vermek göstermistir. YMnız sterlize edilmi? sskerî bir nakliye uçağı düşmüş ve şartlar daıresinde hükmî ve hskikî evet hesab vermeklüzumuna suvun içilebileceği bildirilmekte içinde bulunanlardan 10 u ölmüşşahıslara devredebilecek. înhisar tür. hissediyorsa, haftada, onbes gündir. Yarın idaresince işletilmesinden vazgeçide, en uzak ayda bir gazetecilef len tuzlalann hususî eşhas tarafmPapa, zürriyeti kontrol Nil ng}ıri Mısın günü yapar. Kapısı açıktir; elinde dan açılması ve işletilmesi Vekiller besın kartı olan ber cazeted girer aleyhinde teKdid ediyor Heyetince tesbit olunacak esas ve ve her gazeted ba zatlara istediği şart!ar dairesinde vapılacaktır. Vatikan, 13 (A P.) Papa Pius snali sorar (Bizde böyle devirlet Kshire, 13 (T.H.A) Mısır, Yeni tasan 3078 ve 588ı sayılı XII. bugün Romada toplantı haolmuşrur). Sorulanlara cevab verip Kcktf S»âb»ı a •Mrtarinia MnniM hayat almakta olduğu Nil neh i takanunlarla 4040 savılı kanunun linde bulunan eczacılar konçresivermemekte hükumet adamı muh27 nd maddesindeki tuza müteal j ne gönderdiği bir mesaida. Kato rafından bugün ciddî surette tehtardır.oBu rnalinize cevab vermek rırt ««kii'pUr liztrraı F M BtBCİnll did edilmektedir. Nilin suları elli İlk hükümleri ilga etmektedir. lik eczacılara. zürriyeti kontrol elünımunn hissetmiyorum» diyebifuMf mctn %wifi Ittv CtjliTM' şekilde den ilâclar satmamalaıını tavsiye «enedenberi görülmedik lir. Bu sözünü ırazeteci ajiıen sahiMAYK HAMMER vükselmektedir. Mısır ile birlikte etmiştir. HUSUSİ KEŞİOESİ fesine nakleder; hattâ bu sükuru rıaıılırıııı ı ı fizıli ıl<ı Suian da tehlike altındadır ve su Katolik âleminin ruhanî Hderi. ba?kınları başladığı takdirde buntenkid veya tefsir de eder; ama HAKEM S İ Z S İ N İ Z ! Hessp dçlırjnlara larıf *e kıymeîlı eczacılara kâr veva merharnpt saiki dan görülecek zararın hududsuî obir hükumet adamını bir suale cehedıyelt ile hareketten k^çmmalannı sövle l=cağı da endişe ile belirtilmsktevab vermeğe kimse icbar edemez.. tniş ve demiştir ki: "Bazı hallerde dir. Nitekim bir hükumet adamı da bir size başvjran fruisteriler, cinavetgazeteciye «şöyle şöyle yazacak(Baştarafı 1 inci *ahifede) Bugün KaVıirede bazı bölaeier ru lerine şerik olmanizda ısar edersın!» diye empoze edemez. HükuSİVİL NATO Teşkilâtı Türkive altında kalmıştır. Nil sulan yükler Pek iyi biHiğirmz eibi istedikmet adamlan mesgul olabilirler. delegasyonu başkaru Emin Gazi leri cinsten emtea sıhhat ve cana =elmeğe dev^m ettiği takdirde daGazetecilerle konuşmağa vakitleri Kösemıhaloğlu tarafından Paık rruizir olduğu eibi. ana rahmınde ha bazı yerlerin de su baskınma olmıyabilir .Yahud şahsan gazeteci Otelde Van Heurck şerefine tertib bir can tohumunu vok etmek için uğraması tehlikesi mevcuddur Ealerle temas etmek hünerine malik edilen ziyafette karşılıklı nutuklar zı köprülerin de kabarmakta o'an de kullanılabilir.» oimıvahilir. O zaman onun bir sozverilmiş, dünya kuruluşunda en Nîl subrı tarafından götüıül'nesi ciisü rardır: fakat bu sözcü hayırh ve müessir bir yol olduğuLübnanrJa hükumet tehlikesi vardır. Mayk Hammer yıne yalnız efendislnin sözlerini tekna şüphe bulunmıyan (SİVİL NAI rar etmekten ileri gidemiyen bir kuruUmıyor ölümle sakalaşıyori Elaktrik cereyanına TO) nun Türkiyede kuruluju tesmemur değildir. Gazetecilerle tapkı Beyrut. 13 (T H.A ) Lübnan id edilmiştir. vekil eibi (förüsehilecek salâhivetkapık...k öldü hükumetini kuımağa memur ediBu arada Van Heurckie beraber te hirisidir. Avrupa VP Amerikada len ssbık BaşHrikan Abdullah E' Eskişehir, 13 (Telefonla) Gültayyare ile gelmij bulunan Girid gazeterilerle teması ekseri bu hüYafi'nin bir çok eücliiklerlt karelektrik idare meelisi başkanı Zakfn'iot so/rıı'eri «ağlar, sılaçtıği ve hiikumeti kuramadığı lük mahallesi semtinde « • " OTOMOBÎL DÖŞEMECİLERİNİN • • < Bankası Yunanistan (Türk Yunan direğinde çalışmakta olan Nuri firakis. Bizde gazeteciler yalnır vazif* beliıtılmektedir , Birliği ) başkanı Dr. Orfanidis, Yuifası bakımından değil «makhul» NAZARI DlKKATİNE İlâve edildiŞine eöre. AhrHıllah Kundur, elektnk cereyanına kapi! nanistan Sendikalar Genel Başkanı ıılmak bakımından da ki«ım kısıınE ! Yafi. hukumeti kurmaga mu 'arak ölmüştür. Vinylex Deri Fabrikası otomobil ve otobüsler için hudır. Bu makbtıllüğü yalnız resml '' Bemiças, (Yunan Amerikan Tivaffak olamaH»?! t kdirHe, «abık Kaş kazasmda tifo salgını susi surette AÇIK GRİ ve BEJ uzerıne tavanlıklar imâl ilânlar faslına hasretmek de doğm I caret Odası) Genel Sekreteri AvBaşbakanlarrlan Samî El Sulh Oıım etmiştir Vin\lex satan ınağa^.alardan temin edilebilir. Antalya 13 (Telefonla) Rlmal değildir. TürKi işlerini kolay ve güç ramidis, Emin Gazı Kösemihaloğlu hur Başkanı Camitle Ch'Tonr ta | Müracaat. Vezır iskelesi No. 162 (Konya Lezzet Lobaşaran sazeteciler vardır. Bunlar rafından yenı hukumeti kurmağa j kazamızdan sonra Kaş kazamızda ile bazı miîletlerarası ticarî organi j kantası karşısı) Sirkecı. Tel: 25657. j da tifo salgını çıknuştır. Haika üfo arasındaki «bn mertebe farkı> da memur edilecektir. . zasyonlar hakkmda temaslarda buÇ A Ğ L A Y A N Y A Y I N E V İ I asısı yapılraaktadiT. Arkası Sa. 7, Sü. 8 d« 1 lunmuslardır. de her Allahın günü işlenen cinayetleri. Aşağt yukan 200 liadar cinayette, bir, tek bir ölüm cezas\. Anlaşıları, ifct ihtimal var: Ya, hâkimlerimizin yüreği jazla yufka, yahud da, katillerimiz jazla kurnaz! D. N. Amerikamn karşılaştığı tehlikeler umartesi günü Istanbul Valisi Fahreddin Kerim ^^ Beyle gazeteciler ar«nnda çıkfflif olan blr hâdise. baM bir müddettir mütalea etmek luzTimunn hissettigim bir mevrua gırişmek hrsahnı verdi. Vali B«y, kendisnıe nahoş bazı suailer soran iki gazeteriyi hu«Jrundan çıkarmak istemiş. Bunu rören diğer gazetecuer de arkadag*aT[le b e r a b e r Valinin yanından aynlmışlaT. Olacak şey d e p ! Böyle bir şey, beş sene. hattâ üç, hattâ bb sen. evvel yapdamazdı. Yapdsa kıyametler kopardı. Vakit geçtikçe hnkumetle gazetedler arasındaki münasebet protokohı gazeteci aleyhi Hükumet ve gazeled Adenauer ın uğradığı Avrupanın mudafaası seçim mağlubiyeti ve Almanya darahyor ^ < »t« b^ Müslfiman Kardeşlerin tahrikâtı Tiirkiyede inşa edilecek petrol borusu Sovyetler 5 milyon kilo tutiin alacaklar Tuz vergisi ihdas ediliyor 2.000 incj yılda mikrob kalmıyacak 1 GUN 30 Eylu! KALDI Gezayirde sârî hastahk tehlikesi İki açak kazası m ymcN MVIH/AT KABUL EDİLİR AKBANK ŞUBEMIZ hizmefinize FETIH ve CUMHURİYET ALTINLARI TÜRK TİCARET BANKASI Turkiyede sivil NATO teşkilâfı kuruldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog