Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

İRÎ CÜMHURÎYET • Her poiis memuru, devriye gezdifci yol üstücdeki bütün fahişel?ri, şahısları ısımleri ile tanır. Yeni bir sima aördüğü zaman durur, onu sorguya çeker. Kıza. nereden geldieini, adının ne olduğunu filân sorar. Bu kizı, on, on iki muhtelif seleble tevkif etmesi, polis karakoluna kadar götürmesi mümkündür. Oradan. kızın ailesiie. yahud sortımlu resmî makamlarla temasa gecmek kabil olur Pclis memuru, r.e znman bır nebze masumivet hali rnuhafaza etmiş gibl bir kızın kaldırımlarda piyasa ettijHni eörse, avnı spkiHe harekette tereddüd etmez Bu normal usuldür. Bu ağın ilmik'ertnden de kolay kolay geçile~ıez Londra soksklanrda valnız bssına. agır ajhr vürüven bir kız, zaten gündözden dikkati çeker. Ge ce ohınra büsbütün göze çarpar. Rakib bir teşekkül, buna benzer ; b r eaye eütmektedir. Bu da bizzat şerirler muhitidir. Londrada, uygunsuz kadmlan isleterek geçinen pek çok insan vsrdır. Ingiiterede, bunlara (Ponce) yahud (Johnson) lar adı verilir. cürüm Hleminin en ssaeı sınıfmı teskii eHerler. Halbuki hallerinden hlç de belll olmaz; çünkü l|ler iyi gittiği zaman itina ile giyinirler, çoftu zaman, kendl islerile kendiler) mes/gul olacak kadar büyük ktfrMeiere has, nefsinden emin ve ktistah bir görünüsleri var dır Buna ragm«ı. en bayağı yanke«'ci biie. onları hor görür, eline fırsat geçse pollse verir. Bazılan vardır ki, haysiyetl ve eeTefil» yagadıktan sonra, bu aşağlık kadın tellâllıgi zansatına düfmüştür. Bazılan asker kaçağıdır. Fakat çofu Londra'nm sefil muhltlerinde dotrnuşlardır, bir av bekçisi nasıl korularm, fundahklann sırlannı bilirse, onlar da mensub olduklan aşağılık muhitin bütün kıyı bucsğını, dolambaçh yollarını, acaib dilini bilirler. LONİÂ Kadın tellâlları =haberleri Ticaret Vekili buRpggRT FABtAN 1 6 Çeviren: HATICi: VİLDAN sunda talih güler yüz göstermez. Esasen, btnların dışmda, bizzat fahişelerin gerdikleri ağ vardır. Meselâ Shepherd's Market'i, bır müşteri bulmak için arşınlamağa çıkan piyasaya yeni düsmüş bir umumî kadın. daha bir siçara içmeğe vakit bulmadan suratınm ortasma bir iskprpin yer; meöer ki korunmasmı sağlamak için önceden her türlü tedbir almmış olsun. Yani, bö'yle bir fahişe. çalışrnasına müsaade edilmesi için yapılan bir anlaşma gereğince, kazancmın en az vüzde ellisini vermeği taahhüd ettiği bir kadın tellâhnın yahud bir telâllar grupunun malı olmalıdır. Piccadı'.ly'nin ve Lencester Square'in en kalabalık yerlerinde, bu işler büyle cereyan eder. Daha doğrusu. Londra nın fahişelere mesire yeri vazifesi görrn her tarafında bu böyledir. gün Avusturyaya hareket ediyor îktisad ve Ticaret Vekili, Avuaturya hükumetinin davetlisi olarak bugün uçakla Viyanaya gidecektlr. Vekil Viyamda ticaret ve sanayi rrües?O";e)eı ini ziyaret edecek. ayrıca iki memleket aragmda ticaretin inkiş=fı hususunda bazı tema'larda bulıınacaktır. Esasen Avusturyada bulunan ticaret heyetimizin bu mevzuda temaslar yapmakta olduğu malumdur. Bu bakımdan, Vekilin seyahatine piyasa ç^vrelerinde büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Rastlayacağınız her fahişe, orada bulunmak hakkına sahib olabilmek için muhakkak, haftada en az yirmi lira, ekseri daha fazla para öder. Kendisine pahalıya mal olan bu «v sahasına yabancı bir kadının ayak basmasına karşı bi^âne kalması ihtimali pek azdır. Tufeylinin hesabını malıalle meslekdaşlaruıdan birinin hasbî yardımile bizzat görrn ek istemediğl zaman (Johnson) u na başvurur, o da, kadınlara göz dağı vermekten gurur duyan erkeğe hâs bir adamdan beklenebilecek olanca vahşetle ve pervasızlıkla, yeni gelen kadını ceialandınr. Yüzünde, izi ebediyen silinmiyecek bir yara açar. Koynundan içeri, asid dolu bir ampul atar, son ra bir yumrukla ampulu kırar. Yahud kadının gsçlsnnı tutu;turur. Topkapıda bir tecavöı hâdisesi karı»ı Zfllha, 17 y«|indaki k m Guner ve o*lu Yılmaı. paıar akjaml Çlft «tll b*vj»lr arabaları İle Kilçükköyden evlerlne dönerİCTkm Topttapı Maitepe c»d<J«lnd« karpuz »atan Cuma Yıldıl »• arkadaiı lhrahlm Baleı tarafından ç«vrllmlşlfrdlr. Taraflar araıında çıkan kavga aonunda Hüaeyln bir hayll d«yak yemiı. kiM GUnerln kolundakl altın kaplamalı kol laiti de mfltecıvİ7İer tarnfmdan ıllnmiftır. Husevln Oratın keyfiyerten Jandarma yı haberdaf etmesi Ü7erlne ıuçlxıl«ı yakalnnanV aıfllvpve veriirnislerdir. Karayollan trafik kanunu yakında tatbik edilmeğe bajlaruyor. 78 maddeyi ihtiva eden vt oldukça hacimll olan bu kanun, gerek yayalara, gerek vanta sahiblerine çejidll mükellefiyetler yüklemektedir. Bu mükellefiyetlerin blr çoğuna riayetsizlik cczayl mucibdir. Müeyyideti ceza olan fiillere luç denildiğine göre, bu kanun yeni yani bir lürü IUÇ ihdu ttmektedir. Bunlara trafik iuçları denilmektedir. Vaııta gahibi veya kullananı olsun, olmatın vatandaşlar hangi hareketlerinin ne gibi eezalarla cezalandırılacağını bilrnelidir ler kl bu hareketlerden çekuuinler. Zaten trafik suçlaruun kabul edilmesinden maksad, trafik kazalarını finlemektlr. Trafik ruçUrma meydan verilmediği niabette trafik kazaları da azalmıı olacaktır. Sfhremlnlnde oturan HüJeyln Oratl*. Tekrar edelim ki, trafik kanununun yarıttıgı luçlar, aadece vasıta sahiblerine ve foförlere taalluk etmemektedlr. Bunların dı?ında kalan ve umumt olarak yaya tAbirl ile ifade edeceğimiz vatandatlar da bu kanunun derpi* »ttiğl auçlan Isllyebilirler. Onun için, llk önce, bu kanunun vasıta kullanmıyan kimselere taalluk eden suçlarını lzah etmek istiyoruz. Trafik kanununun kabul ettlgi suçlsn iki büyük gruptı tetkik etmek kabildlr. Birincl grupta trafik esMİannı ihlftl eden «uçlar vardır. «Asıl trafik •uçlam bunlardır. 1klnci grupta, kanunun trafik mevruunu tanzim dolayıslle koyduğu suçlar vardır. Bunlar da «dolayısile trafik suçlanı dır. i... Yayaları ilgilendiren trafik suçları HU K U K t M E S E L E L ER I l . ; 14 Eylul 1954 ÂBAHTAN ABAHA... Kulaklıksız kongreler alabalık içinde bir grdpta oturuyordum. Bellm yoruldu. Şöyle, rahatça koltuğun arkasına dayandım. O esnada, alâkam, kendi aıkadaslarımdan koparak, arkamdakl diğer blr grupta konuşulanlara Mplandı. Epey taısafsn blr adam şöyle diyordu: c Yahu! Evimde yiyeceğlm ml, Içeceğim mi yoktuî Ne davet ederler! Ilık su, ates (ibl karttn tkram ettiler. Ben. buz dolabına alısalıdanberi suyun da, m«yvanm da ancak aoğuğunu içebUir, yiyebilir oldum... Buz dolabı olmıyan, çağırtnasln beni be...» Db'nttp bakmadun klm bu münatebetsiı diye... «Konuk mndnğunu yemez, buldn|nnu yer» atalar sö7,ünü unutup ne gonfnrperestlik bu böyle .. Dinleyenler de itiraı etmedller. Acaba münaklddin fahtiyetlnden mi yıldılar? Yoksa onlar da bu neslin şımanklan arasında mıydüar? Acaba yeni telâkkilere röre, »ahlden de bu* dolabnı yaaanamaz mı? Bu, bir bedbahtlık mıdır? Kuyu bile bulunmasa, su teatlde, karpuz kesilerek eslnüde »ofutulamaz mı? n Fakat mevzu o değil... Bu kadagîrizfiâh... Yazan: Prof. Dr. Nurullah meyip beklesin, yavaalaaın derse bir trafik ruçu iflemij olur. Dikkat edilmelidlr ki yolun ortasından yürümenln iuç olması için yolda vasıtalann bulunmaıı fart değildir. Yol tenha da olsa gene yaya kaldırımı difinda yürümek bir IUÇtur. Bu luçun cezaaı nisbeten fcafiftir ve beş lira para cezaaından ibarettir. Fakat, bir kaç kere beşer llı& ceza veren kimsenln akıllanacoğında, yayalara aynlmıı kuımda yüruyeceglnde, yolu amuden kat'edeceğinde süphe yoktur. Yayaların, trafiği güçleatlrccek tekllde, yol üzerinde durmaları, grup halinde yürümeleıi ve başkalannın geçisinl zorlaatıracak «urette e | y ı taaımalan da yuaktır. Bu yasakları dinlememenin cezası da beq liradır. Kunter izin almmadıkça kara yolları Ü M rinde her çeşid yari| ve koşu yapılması veya yaptırılması da yasaktır. Her çeşld denildiğine göre sadece otomobil, bisiklet yan?lan kasdedümiş değildir. Atletik yarış ve koşular, meselâ mukavemet koşuları için de izin almmak icab eder. Izin almadan koşu tertib •den gibi izin alınmamı^ koşuya i|tirak eden de bir suç i^lemij olur. Bunun da cezaaı yirmi bea liradan yüz liraya kadar para eezasıdır. **• n. Yayalara taalluku yısile trafik ruçları. dola bef llradan yüı liraya kadar hafif pera eezajıdır, Kara yollarının veya bu yollara ald aanat yapılan ile emniyet tesisleri gibi eserlerin bozulması, tahrib edilmesi ayrı bir suçtur. Cezasl çok agırdır. Bu suçlarra faillerlne blr aydan blr seneye kıdar hapls cezası Ue birlikte 150 .irjaan 500 liraya kadar ağır para CIUL» ds verillr. Belediye hududlan dışmdaki kara yollannın sınırlarından itibaren yolur hsr Ikl torafında on beser metrelik mesafe içinde Karayollan Umum Müdürlüğünden ruhsat almadıkça insaat yıprnak, kesif ağaclıklar ihdaa etmek de suçtur. Cezası, 30 llradan 200 liraya kadar hafif para eezasıdır. Yapılan teaiıler zabıtaca derhal kapatılır ve bunltnn kaldırılmaaına da davaya bakan mahkpmece hükmolunur, tşletmeler Vekili hastaneden çıktı Bir müddet evvel Amnlkan hattaneslnde tpandlslt amellyıtı gctlren l?lrtmeler Vekili Prof. Fetht ÇelikbM. dün tedavltl sonâ erdlSlnden haıtanedeo çıkmıstır. Kadın tellâlı, bütün bu halnlikleri yaparken hlç korku duymaz, zira, belki de onu bizzat kızın «üriiklediği tenha bir köşe seçmiştir, öteyandan, ispata giybet için d«, itina ile hazırlık yapmıştır. Yahud da biraz cüretli bir «damsa, bu kaBu adamlar, her hangi bir sebebsablık işini sokağın ortasmda yale ürııidsizliğe düşmüş, yahud hi par. mayesiz kalmış kızlan nerede buGörülüyor ki. güvercinin, »okaklacaklannı bilirler. Bir meyhaneden ötekine dolaşırlar, kaldırımlarda ta şairane bir tesadüfe nail olmnsı imkânsızdır. Orada, ancak, bir genc müşteri bekliyecek kadar olgunlaşboğa gibi sağlam ,hep ayakta dortıış kızları. sahib olduklan bin türlastığı için çelik bacakh, az buçuk lü vasıta ile bulurlar. Borstal'den, panaytr boksörü zihniyetll, zanaayph'iH bir ıslah evinden bir fahişe tinin erbabı kaşarlanmış bir iş kakartı mıydı, çantasmda bir kadın dını bulaeaktır. Bu kadının her işi tellâhnın adresi bulunduğunu. hie hesablldır. Civarda, eşyasile birdeğilse. vanşını takib eden beş da likte kiralannuf bir odası vardır ki, klka içinde bunlardan bir tanesi ne konforludur, ne de bir kadmlık ni bulâcağına emin olduğu her han hüviyeti taşır. Evl orası değildir. gı bir batakhanenin yerini bildiği Odayı ancak zanaatini icra etmek muhâkkaktır. için kullanır. (Arkası var) Onun lçin, polis arabası toplayabil.liğıni topladıktan, polisin gözünDr. Bedri Gürsoy rien kaçanlar varsa onlan da kadın Dlj doktoru BedTi Gürsoy Avrupa tellâlları devşirdikten sonra, bizim seyahatinden yurdâ donmüş ve Kadıgüvercine, Londra sokaklannda, kciy, *««r<ılfM»ri' mu=ıyenehar)<<sjn<l» masum bir çiçek koparmak husükabul* MiUetletarası havacılık konferansı hâtıra pullan Mllletlerarası Havacılık Federasyonunun 47 ncl konferansı münasebetlle P. T. T. Genel MüdürlUJUnce bir §*ri hfttıra pulu bastırıimaktadır. 20 eylulde satı?a «ıkacak ve 31 aralık 1955 e kadar tedavülde kalacak olan puilar üç çeşiddir. BirUinde Atatiirk re u«ak flloeu resm! hııhınmsktadır. *•• Vasıta lahibi veya kullananı olmadığı halde blr kimsenin trafik kanununa göre isliyebllecegi çesidll tuçlar vardır. Bunları da izah eAJII trafik auçlan araaında, va delim: •ıta aahlbi veya kullanandan gayri Karı yollarına, trafiği güçleştiherkes decll, fakat sadece bazıları recek, tehlikeye dü?ürecek veya nı ilgilendirenler de vardır. Fara trafiğe mâni olacak şekilde bir sey za hayvan sahiblerinin, hayvanla koymak, dikmek. atmak, bırakmak, nnı sevk ve idareden aciı kimae dökmek veya benzeri hareketlerde lere tevdl etmesi bir ruçtur. Hay bulunmak yasaktır. Faraza otomovaru basıboş bırakması da keza bil lâstiklerini patlaUbilecek sişe, blr fuçtur. Meskun yerlerdekl ka çivl gibi feylerl otomobllm penra yollannda hayvanları süratli ceresinden yola atarsanız bu suçu sürmek de yasaktır. Bütün bu tuç işlemis olursunuz. Keza insaatırulan lşliyenler on llradan yirmi beş zın harcını yolun ortasında karifliraya kadar para cezaaına çarp dırürsanız, yol islek olmasa dahl, tırılırlar. bu suçu ijledlğinlzde süphe etmeVilâyet trafik komUyonundan yiniz. Bu rucun cezası da yirmi Teknik Üniversitede dispanser Kızılay I^tnnbul temsll heyetl bajkanlıSı tarafından. Teknik Önlverıltede talebeler İçin bir dlspanıer teslslne karar ver'lmlçtlr. Dlspanserln k ı u lamnndi faallyete geçlrllmMİ İçin çahşmalara ba?lanmı»tır. Bu dispanser açıldıktan sonra talebelerln burada slstama'lk blr sekllde rbntgen ve dıeer munvenelerl yapılacpktır. Ki7itay:n bu te5ebb(i<!il de Teknik Ünlverslte ttılehelerl arasında büyük memnunlyet uyandırmıttır. Azabkapı çeşmesi açıhyor Unkapanı koprüsanün Beyoğlu tarafındakl C"?"iemeydanında yefltden ve esasll blr şekiid» restore ettirllen Azapkapı çr?me»l 17 eylOl cuma gur.ii aaat 12 d* trtrenle açılacnkfır. tşçi Sigortalan Kıırumunun faaiiyeti ..ç Oç buçuk ;enedenberi lıtanbuu ÇilAyetinde tathık edilmekte olan hastahk ve anahk sigortası kanunu, bu bölgede çallîan 100 hlnl mıı'ecavlî slffOrtalının her nevi hastnl<klınmn tedavlslnl garantl altına slmı? bııl'ınmaktadır. Şehrin hemen hemen her semtlnde ijçl ılgortaları kurumn tarafından yaUklı ve yataksız saglık tes<!>lerl kurulmusrur. Kurumun hattane. «anatoryom ve dlspanserlerlnde 706 y.ıtak bulunmaktadır. Ayrıca şehrln muhtellf semtlerinde yatflksız 8 dispsnw, 13 saSlık Istasyonu. 1 di? polıkülnlk merkezi faalıyet hallndedlr. İjçl aigortaları lstanbulda slgortalılnrın eçlerl İle çocuklarına sağlık teslslerinde meccanen bakmnkta, b«n ilftçlarını parasız temln etraektedlr. Essiz bir elâsfikiyete sahip I. Yayalara Ualluk eden asıl trafik Buçlan. Kanun, kara yollarından faydalanan herkesin, trafik ljaret, levha ve cihazlarile bildirilen veya gösterilen huruslara ve trafiei tanzim ve murakabe İle vazifeli zabıta memurlannın tenbih ve ihtarlarma uymağa rnecbur olduğunu tajrlh etmektedir. Kara yolundan maksad, trafik için yani yayalarm, hay vanların ve otomobil, araba gibi nakil vasıtalan ile traktör, tank gibi müteharrik makinelerin hareketleri İçin umumun faydalanmasına açık olan arazl seridi ve sahalarıdır. Kara yolundan maksad. sadece devlet yolu değildir. Vilâ\et yolları, belediye hududlan içindekl yollar da kara yolu tâblrine lananlar arasında yayalar da c'.ahil bulunduğundan bu mecburiyet yayalara da samildir. Demek kl yayalar da trafik isaretlerine riavet edeceklerdir. Faraza lâmba o'an I geçidlerde kırmm yandığı zaman | geçmiyeceklerdlr. Geçerse ne olur j mu diyeceksinlz? Knnun cez^im | da tayin etmi^tir: 25 lira hafif po j ra cezası. | Yayalara yüklenen lkinci bir ' mecburiyet, mevcud yaya kaıdl I rımlan, banketler, rb'füj de denilen emniyet araları ve yaya geçidleri dışında, yani yol üzerinde yürümemektir. Bunların dışında bir taraftan diğer tarafa geçecek olanlar yolu amuden ve ihtiyatla geçmeğe, ilk geçi; hakkını nakil vasıtalaruia vermeğe mecburdurlar. Bir kimse bu mecburiyetlere r:ayet etmezse, meselâ yolun ortasından yürürse veya yolun kenarindan ötekl kenanna kestirme olsun diye çaprazlama geçerse. yahud vasıtanjn geldiSini gBrdüp.ü halde ilk geçiş hîrkkmı ona ver Karayollanndaki trafik ijaret lev halan ile cihazlarının bozulması, tahrib edilmesi veya yerlerinin değiştirılmesi de bir suçtur. Cezası da oldukça ağırdır, bir aydan üç aya kadar hapls ve yüz liradan üç yüz liraya kadar ağır para cezasıdır. îlân, levha veya aflş giH vasıtalarla trafik işaret levha ve cihazlarının görülmelerini veya ifade ettlkleri mananın anlatılmasını güçlestirecek veya bu hususta ter»ddüd ve süpheya yer verecek sekilde müdahalelerde bulunulması da yasaktır. Zabıta bu müdahaleleri derhal bertaraf eder. Sucun cezası da yirmi beı liradan yüz liraya kadar hafif para cezamdır. Belediye hududlan dahlUndekl kara yollan kenarında akaryakıt deposu, umumf garaj, aervis Utasyonu gibi teglslerln vilâyet trafik komisyonundan ruhsat alınmadan yapılmaji da blr »uçtur. Ruhsatsız açılan tetialer derhal kapatılır. Ceza«ı da 50 Hradan 200 liraya kadar hsfif para cezatıdır. Trafik kanununda nakil vamtası kullananlar veya sahibleri dışında kalanlan alâkadar eden cez^f hükümler bundan ibarettir. Nakil vasıtalanna taalluk eden hükümleri bir baska yazımızda ele alacağız. Sadede geleUm: Şimdl şehrimizde milletleraran toplantılar var. Dün bunlardan ikisine gittlm. Birincisi üniversitedeydi, ormancılıktan bahsediyor. Kıbnstan tâ Pakistana kadar ormanı kıt ve bu kıtlığa çare arayan türlü memleketlerin delegeleri burada toplanrruş. Orman Umum Müdürtt açtı, tabiatile türkçe konus.ru. iyi konuştu. Söyledikleri ilkönce bir genc bayan tarafından ingilizceye, sonra bir genc bay tarafından fransızcaya fena çevrilmedi. Derken M. Fontaine fransızca konuştu. söyledikleri evvelâ türkçeye, sonra ingilizceye çenildi. Bu toplanh İle alâkalandım e l . bette. Onun lçin gltmlştün zaten... Ayn bir yazıda, memleketimit ve komşuktrtmız İçin bundan na?ıl faydalar beklcnildişini kudrerimce anlarmata çalışacağım . Fakat İnsan kulianılan bu dillerin hepsini biliyorsa niçin aynı nutku üç dofa dinlemek zorunda kalsın? Bilm ; yorsa anlamadıjh dillerdcn nicıı mana çıkaramadığı hece topluluklanna nezaketen kulak versln? Giizel Sanatlar Akademisinde de durum aynıydı: Tercümenin Mni tekniğl yok... Bu sebeble.. baktun: Ecnebi mem leketlerin islmlerinl tasıyan bavracıklarla gUsKl masalann bir çojunda mümessiller ornrmuyorlardı .. Nerede bu baylar V» bayanlar? İnrerik kırmışlardı. Salon sıcak, kâfl derecede hava almıjtJr... Blr de bu geri usul... "''• « Pekl ne yapmalı?» nın cevabını yukarıki buz dolabı hikiyesile vermiş oluyorum. Anadolu yakasında lsale h a t k n tamiratı ••ledlye lular tdaresl, Anadalu y«k«ıındakl n lıtlt hatlarım tamlre devam etmektedlr. tdarenln türeklt tamlr eklplerl. blr çok »emtlerde ıu borularını degijtirmlllerdlr. Bu arada OıkUdar, Nuhkuyunı. Ktpıagzı, Rörbakkal. ttıaöiye ve Tunusbağı »u lsale hatlarının tamirlert ve borulannın dcglftlrllmesl Umamlarunıttır. Dller mlntakâUrdıkl lMle hatlarının tamlrin* devam edllmektedlr. " BUGÜNKÜ HAVA EylUlUn glrmeslle biraz »erinliyen havalar yenlden ısimnıslır Bu sebeble pIAjlara gldenlerln «ayısı tekraı irlmıştır. Yeçllköy Meteorolojl Istasyonunun blldirdljitıe göre, dün lehrlmlzde aıaml «ıcaklık derecesl + 27, asgart lse + 19 santierad olarak kaydedllmisiır. Bııpıın suhunet vagatllerlnde büyük blr degislklik olmıyacak. gece lse hava blraı soğuyacnktır. Yurdıımufda en yüksek »ıcnklıklar Urfada + 35. Dlyarbakırda + 34. İrmhde 4. 32. Bahkeslrde + 31, Antalv.Tda 4. 30. Ankara ve Edlrnpde + 29 derecerfır. Kadıköy nikâh metnurluğu blnası Kadıköy rıhtım boyundaki eskl Ind gazlnomı, Beledlyec» nik»h memurlu?u blnası haline getirllecektir. Bu husustakl keflf ve projeler halırlanmıs bulunmaktadlr. Binanın tadlll isl. 4 eklmde Bpledlye Daimi Kncümeni tarafından ihale edilecektir. Modern adam insafsız oluyor; tekniğin ileri şekillerinl 111e istiyor. Kendisine bunlar sunulmadı mı ya kaba kaha homurdanıyor, yahud da salonu baş bırakarak alangle tü>üyor.. Haric memleketlerde bazı kongrelere şahsan Iftirak edenler, kongrelerdeki tercümelerde erişilen merhalelerl şahsan görmüşlerdir. Ta nazilerin muhakemesindenberl tercüme kulakhklannı fotoğraflarda hep beraber fördük, tariflerini de isittik. Isde emniyet v« «Ur'at BU • * BIR FIRSATTIR 1 * * Tamamen ACACLANDIRILMIŞ ELEKTRİĞİ getirilmiştir. YAKACIĞIN en güzel mevkiindeki kıymetll arsalarımız 6 ^ 7 8 lira gibi çok makul fiatlarla setışa arzedilmlştir. Arazimiz, sadere topraktan ibaret değildir: Batının «kongre $ehri* olmak iddiasında bulunan Evian tarzında küçük kasabalan bile, bunlardan edinmişler. Hatib nutkunu söylerken, göHinmlyen kablnelerde, muh Yeni damga pullan telif usta mütercimler, nutku aynı Yeni tabedılen 5 ve 2S lırahk damga anda irticalen ve mükemmelen terpııllar] 25 eylul tarihinden ıtibaretı tecUme ediynrlnr Kulaklıkta numadavüle çikarılacaktır. Halen kullapılmakti olan 15 llralık damga ptılları da ralar var: Meselâ ahnanca 1, inglaynı tarihte ıedaviılden kaldırılacaktır. lir.ee 2, fransızca 3, Italyanca 4, ilh. Bcnim kullandığımda dokuza kaHar numaralar mevcuddu. BlldiğiAmerikan firm.nları mpmieketimirden niz dile tekabül edeni cevirirsiniz, Kı:lliveth mıktarda tavşan deri3i muhatib kiirsiiden inerken, tercümesi boyaasınâ karar vermlslerdlr. lîıracarcı ^'.oırler ATT1 I«;T. ı s°\ket de size arzedilmiş oluyor. Anlamıs mek uzere 100 bin oded tavşan deıısi olarak aikı^Iıyorsuııuz. Bu derüer önün, l/dekl rün.ercıe A merikay» ihrac edileceKtir. Çoraplarr BACAKIAKINIZA BİR GÜZELLİK SIHtRLI EYLÛL 14 MUI1ARREM 16 SU ihtiyacı halledil miş Bütün YOLLAR açılmiş Amçrikalılar ta\şan derisi ahyorlıır 1 V. E. 15^812.10 15.42 18.21 19.56 3.58 J11.17, 5 48, 9.21 lİOOytSS, 9 38 Elimizde ancak 36 parsel kalan bu kıymetli arsnl.Trın satışi sadece 1 h"/ta taksitledir. ARDA Müesseso=i Ankara. Anafartalar Cad. Vakıf t? han No 202. TeloCon: 10098 İstanbııl tstiklâl cnddesi No. 220/2. Telefon: 40227 (Türkuaz Sa7 Salonu üstıi) Her iki şehirde de Müesseserpiz pazarları da açıktır. Yazan KKMAL RAG1H Akşamdanberi bu yabanoının sözlerıni de hep karşılıksız bırakrnıştı. Şımdi türkçe söyledigini duyunca kendini tutamadı. Ona drtğru döndü. Yüzüne baktı. Az kaldı, kendisi de türkçe konuşmava başlavac~ktı Sonra gene kendini topladı. Bu eğlenoe yeıl?*nde hiç S6s e.karmadaıı durmak da elinden gelmedi. Fransızca: Maderr ki, dedi: bu kadar kaybediyorsunuz; kazanamıyacağınızı da biliyorsunuz; kalkıp gitseniz, daha iyi olmaz mı? Yoksa kazanamadıpınızı gördükçe büsbütün ii'îtüne dü^mekten siz de kendinizi kmtaramıyorsunuz? Bakınız ne iyi söylediniz; bu kadar küçük oynuyorsunuz da gene bir ojuncunun içinden geçenleri ne giİzel anlıyorsunuz1 Kazanamadığını gördükçe büsbütün üstüne düsmek. herimizin yaradılışi bövle . Günün birinde nasıl olsa öleceğinİ7İ bilir?ini7 de sene ölümüi önünden kaçmaya çahşıreınız; onun gibi işte!. Oyuna başladmız mı arbk sonuna kadar gidersinizl. Bir gözden knçııınıyortlu. O da bir ya| türlü geriye dönülmez!. I Sonra yavaş yavaş ayağa kalktı. na çekilmiş, prnceredpn denize baTek gözlüğtinü düzcltti. Karşısln ( kıyordu. Sonra bir ar.Tİık cebinden daki kadma baktı; sankı birine i bir nltın tabaka çıkardı. Tabakanın benzetiyormuş gibi biraz durdu: j üstünde pırlanta ile işlenmlş bir Ben bunu bir yerde gördüm, ayyıldız vardı. Açtı, içinden bir sigara aldı. Içmeye başladı. Altmlş ama nerede?. Dıye düşünüyordu. Gene de öyle beş Vaşında kadar vardı Öyle iken I üstünde durrnadı. O kadar çok gez çok dinç görünüyordu. Görmüş. j miş, o kadar çok kadın tanımıştı i Cecirmiş. varlık. bolluk içinde yaiki.. Hem artık şimdî kumardan şamış olacaktı. Yüzünün çizcileribaşka bir düşündüğü yoktu. Ayn ne, gözlerinln rengine bakılırsa, genöliğinde çok vakışıklı imiş, Oylırken: Haydi öyle ise, sizin dediğiniz le anlaşılıvordu. Arkasındakiler iyi gibi olsun. Bu akşamlık bırakayım; bir makastan çıkmıştı. GömleSi yorın akşam da oynıvacak kadar boyunbn5ı hep ona göre idi. Yürüparam kalsın . Onlar da bitinee yüçünde, oturup kalkışında da bayağıhk, görgüsüzlük yoktu. Yalnız bakalım ne olacak î. hep o elindekini avctındakini kapDiye söyleniyordu. tırmış oyuncular gibi dalgındı. Oyİlkönce şöyle biraz yürüdü. Ötele iken dudaklanndaki o biraz buki masaları dolaştı. Oyun oynıyanruk gülümseyiş büsbüttin de silara baktı. Sonra yava? yavaş, dılinmemisti... şarıdnki «alona çıktı. Adsız Stıltan uzaktan uzağa oAdsız Sultan. hep onun bir arana bakıyordu Kendi?i de kalktı lık kendini tutamayıp türkçe söyBelli etmeden arkası sıra yürüdü. leyişin; düşünüyordu. Düşündükçe Salondaki koltuklardan birine o buldu: Onu daha eskiden, kendi oturdu, Hep öyle ihtiyar kumarbazı turduğu otelde de görmüştü. O da orada kalıyordu. Şimdi de: Bakalım ne yapacak, nereye cidecek kimlerle konuşacnk? Dive bekledi. ihtiyar kumarbaz siaarasmı bitinneHen attı. Gnrinodan çıktı. Oturduldarı otele gitti. Emine de arkası sıra yÜrüyordU. Hangi odaya gİrdiâini gordü. Odanm üstündeki numarayı okudu: 24 Sonra a$cı§l indi. Kapıclya blr kac para verdi. O da deftorini açtı. Yirmi dört numarnl! odada kalan adamm adını buldu, okudu: ; Behzad Fethi Bey, eskl Opmanl' ] zabiti Havmatlos pasaportsuz. I Şehrarlenin unutulmuş kı«ı, bunu duvar dııvmaz bayılacak Bibi oldu. İlkönce BaÇmabevincinin, ondan ı sonrn dn Şehznfle Abılülhalik Efendinin vnverliğini yapan yüzbaşı Behzad Bey bu İhtiyar kumarbaz mıydı? Fransaya gelirken, eski Osmanh saraymdan klmbillr kimleri göreceğini kendisi de biliyordu; belki de daha çok onun İçin islrll gücünü | bırakmış, gelmişti. Öyle iken bu adamla, hem de burada karşılaşacağını hlç düşünmemiştl. Anneıinden, Nazendeden yüz bulamayınca Padişahın en çok Mvrlt|i oflunu kışkırtan, hıncını bSylelikle alan eski yaverin yüzüne nasıl bakacaktı?. Hiç kimseye kırgınhk beslemiyen annesi bile yalnız onun, Behzadın kötülüğünü unutamamıştı. îçi yana yana hep onu düşünürdü. Bıraktİı «1 yanlan, bunu Hiç olmazsa bunu da gBrdüm!. Biraz önce bu ihtivar kumarbaza Busünlere de yetiştim! Diyebilmek belki de pek tatlı geeni konu actyordu Sirndi de icinHe bü=bütün başka bir acı vardı. O lpcektü. Snnra bir aralık durdu: nun yüzünden anne=inin eöcüp aidisi venibaştan gözlerinin önüne Belki de o değildir Behzad Bey adında başka Türk zabiti olamaz gelmişti. mı?. Bütün gece uyumach: Diye düşündü. Ne yapacağım? Yarın bu aAnnesinin deflerinî çikardı. SR' damla karşı karşıya ae'.ince. ken^ rayda geçen günlere bir daha göz I dimi nasıl rutacBgım? Anncme yap ı tıklp.nru birer birer yüzüne v\ır sezdirdi. Yaverin babası Müşir Fethi Paşa imiş... îhtiyar kumarbazın j madan nssıl dtıracaöım? Söy'esem adı da Behzad Fethi idi. Bu kadar t ne olacak. neye yarayacak? Böyleda benzeyis olabilir mlydl? Belki ] likle kendı kenrilml de ele vermlş de olurtiu... Hiç olmazsa bunu anj olmıyacak mıyım? Klm olduSumu layabilmek için bir daha görecek, i anlar anlamaz Eidecek. başkalarına sırasmı bulursa biraz da konuşa1 da «öyliyecek... Sârayda kendllçri caktı! Artık bundan kendini alasaltanat sürerken yüzümü bile g8r mıyacaktı. mek istemiyenler, burada birer biErtesl günü, oytin masasında orer karatma çıkarsa?. Bugtin kendi nunla gene yanyana düşebilmek bildigtm glbl yaşayıp fjdlyoruffl; için, erkenden gazinoya gitti. slmdi ona da kanşmay» kalkanlar Behzad, nedente, bütfin gün gSolursaT. Ne yapsam?. Buradan da zükmedi. Ancak aksama doğru kaçıp gitmeit! Başka türlü kurtulus geldi. Blraj masalan dolastı. Oyuyokl. nun gldlflnl gözden geçlrdi. Sonra Diye kıvranıyordu. kendUI de oturdu, oynamaya başKaçıp gitmeyt dt gücü yetmlye ladı. Karaııında blr bof yer vardı. cektl. Klm olduğunu ögrendikttn Emmy de oraya oturdu. Herkca ken sonra bu adamı blr daha görmeden dl oyununa dalmışö. çekillp gitmek de içlne elvermtyorBehzad, pek Byle dünkfl kadar du. Eaki yaverin bugünkü yaıayı kaybetmlyordu. Arasıra kazandıgı şında, ne de olsa gizlenemlyen blr oluyordu. Slnlrleri de yatışmıs gidüıkünlUk vardı. Bu düskUnlüğü biydl. Artık iöylenmiyordu. üstebiras daha yakından gttrmek, ku lik bugün biras kanıık blr oyun mar masasının başmda blle olsa o Utturmustu. ztun aa çektigin* bakmaku (Arkan var) böylece kızına da öğretmişti. MEVLİD Merhum Tnllıa beyln kızı, merhum Kemnl Ri'Kibın e»l ve nıerhıım Alıf Bıi5oıııın ntınp«i Biz İstanbtılu konçreler şehri yapmak istiynruz. Türlü teşebbüslerimizden bu belli ama. buz dolabı devrinde misafire ılık su ikram edip asrın konfor sevenlerinl ıtıemnun bırakamıyoruz. Halhukl. usta tercümanlanmız eksik olmajd gerektir. Bizim çoouklıııjumuzfla hile. tercüme hocası (sonrakj Habeşistan sefiri) Mazhar Bey, fransuca gazeteyi güldiir pülfiür türkçe okurdu. Çöİu muharrirlprirn:*. süratli bir daktil<na hçrhangi mevzudan b ! r kitalıı bpşk.i blr dilde okurlar. Tanıdıeırn hir musevi km be« Usandaiı birblriııe süratîe kitab okuyordıi. Ve nihayet baş sişirir gibi hopar18rl«rln ReHşigüzel ithalinl ya*ak edip bunlann } üzde biri kadar dövizle sehir naınina bir miktar kolakh tercüme cihazlanndan getirtebiliriz. Çiinkü asrî migafirtn huyu deîişti:: ille umduğunu yemek ve tertibatı bulmak FATİNE ENSON'un luhuna ıtlıaf edilnıek uzere 15 eyiul farsamba ffilnü öğle namazını müteakiD Cihanglr Camlinde Mevlıdı Şerıf okunacntınc'Tiı ak raba ve dindnşl.Timızın t<srif!eri rırn r 'ml ır Ö L ÜM Kurutnıımu? İ.Inre Mrrlisı a7.ntrnndan HAMDİ BAFRALI U 9 9S4 gilntl vefat etmUtlr. Muhltl ve mesal srkad.Jİarı (arnfından çok tevilen merhuma Tanrıdan rahmet dller vf krdefll »lleılne tâtlyetlerimiıl tunarı». Maklne v# Kimya CndUitrlei Kururnu TEŞEKKÜR fcnekll Alb«y Dafıyıl Marnlın efl Baıvekllet Levatım MUdUııl Sald Bııratın k«yınvalldeil tîinirın Katlbzade ailesinden Btlvıık ÇFIPbltade merhum Munlafa A7İt bey kıtı MÜHİBE MARAL'ın eİMdlyete Intlkall dolayııll» eenata merMİmln* Iftlrak eden tdgrıf, telefon v* blııat eve Kelerek «cımm psylı|an bütün akraba ve doıtlarimııa ayrı ayrı tefekküre buyük ıcımıt mnnl Dİduftundan mlnnet ve lükranlarım m n Ibltjıru gautenlzin tavsjrutunu rlea edertt. MARAL AtLESl CUMHURİYET Niiahası Abone şeraiti üeiMiik Aitj aylık Cç avhk Blt a»lıK 15 lruni|tar IHirkjye Hark «.M 22.50 12 00 4 50 si.ee ASM S4M »M un Kt Urt t», ü İ K K A 1 • uautemitt eOndertMn «VT«* «• r ı r a a oeireallKir eâlımedn tıd* olunmaa, Ü D memiilyet Kabul ~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog