Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Dünyaca tanınmış MODE VİENNOISE No. 34 Manto Tayyör ve Kob modellsrile Eylul sonbahar sayısı çıkmıştır. Türkiyenin her yerinde bulunur. T e v z i Y e r i : AMERİKAN KİTABEVİ BeyoğluKumbaracı yokuşu No. 132 30 nncn yıl sayı 10.820 umhuri KURUCUSU: YUNUS NAOÎ Teleraf »« mekhjb adresi Cumhurivet trta nhul Posta lciıhısu tstanbui No 24* Telefonlar. Umumi SantraJ Numaran: 242«8 Yazı İjieri 242S» Matbaa 24290 * * DOĞUBANK Açılış hediy Tel: 27380 le 1 ,: Um. M$. 227 Sah 14 Eylül 1954 Mevcud kanunlara göre, şimdiye kadar açılmakta olan 60 milyonluk kredi 150 milyon Hraya çıkanlacak Ankara. 13 (Telefonla) E\velki kanunlara göre, köylüye her yıl tohumluk için açıln.akta olan 60 milyon lira tutarındaki kredinin bu yıl 150 miljon liraya çıkarılması derpiş olunmuş ve bununla ilgili olarak Ziraat Vekâletince hazırlanmakta olan kanun projesi son şeklim almıştır. Bize verilen malumata göre, bu durum genişliyen ekim sahalarına göre tabiî bir netice olrruştur. Her yeni yılda bir evvelki seneye nazaran daha fazla toprak ekilmekte olduğu, bu yüzden de çiftçinin tohumluk ihtiyacının daiml bir artıj kaydettiği belirtilmektcdir. Haıırlanan proje, çiftçilere ödünç to Arkası S. / üu a de Çiftçiyş tohumluk kredisi arttırılıyor Tuz vergisi ihdas edüliyor Tuz vorgisi beher kiloda 3,25 kuruş olaeak Ankara 13 (Telefonla) Tuzun eie^let inhisarından çıkanlması ve bir tuz vergisi ihdası hakkında yeni bir kanun tasansı hazırlanmıştır. Tasan Türkiyede tuz istihsalini ser b^st bırakan hükümler ihtiva etmektedir. Tasarmın belliba|h esaslsnnı bildiriyoruz: Kimyahanelerde miyar olarak kul l?nılan ve kimyevî ameliye ile istihsal olırnan saf klor sodyum bu ka mıtmn Tmrrmr dı ArVnsı Sa. 3. Sü. 5 te Celâl Bayar ve Adnan Menderes. dün üstü acık bir otomobiHe Taksim nıeydanından eeçerlerken Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün sabah geldi Şehrimizde büyük tezahüratla karşılanan Celâl Bayar, dost ve müttefik Yugoslavyada büyük bir itibar ve samimiyet gördüğünü söyledi Reisi Cumhur Celâl Bayar. Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Reisi Cumhuru Mareşal Josip Broz Tito'nun davetine ıcabetle Yugoslavyaya yaptiğı resmî ziyaretten dün sabah saat 10 da Savarona okul gemisi'.e memleketimize dönmüştür. Istanbul şehri mu?zzam bir karşılama töreni hazırlamış bulunuyordu. Liman. donanmamıza mensub harb gemileri, Denizcilik Ban Arknsı Sa. 1. Sü. 3 te Celâl Bayann şehlimize muvasalutına dair diğer resimler 6 ncı sahifemizdedir. Avrupanın müdafaası ve Almanya İndliz Hariciye Vekili fle Adenauer tam bir mutabakate vardılar İthal mallarımtı kontrolu TOPKAPI SARAYINDAKİ DEFİLE Şehrimizde toplanan sanat münekkidleri, dün Topkapı Sarayını gezmislerdir. Bu Ticaret Vekâleti ithal mallannm münasebetle Topkapı Müzesinde misafirltr serefine bir defile kontrolu hususunda yeniden bazı tertib edilmis ve Türk motiflerile i$lenmis milll kıyafetler ımihim kararlar almıştır. teşhir edilmistir. Yukarıdaki reslm. defüede birinciliji kaıanan Bu arada. Vekâlet Müsteşarı Mu elbiseyi göstermekiedir. his Faik Ozansoyun başkanhğmda, ithal lisanslarınm tevzii işi ile meş gul olmak üzere bir komisyon kurulmuştur. Ilk toplantısını önümüzdeki günleıde yapacak olan bu komisyon firndilik piyasada darlığı hissedilen bıihassa demir ve çimento ithalâü Ü7erınde çalişacaktır. Komisyon ithal taleblerini inceliyecek, fiatlan tayin edecek ve m^llann memlekete ithalinde tevzıat işi ile meşgul olacaktır. Böyle^e, ithal edilen mallann karaborsaya düşmesine meydan verilmiyecektir. Ithal edilen malların karaborsaya düşmesini önlemek üzere bir komisyon kuruldu Bpn^JŞ (R.) İngiliz D i | BalıSnı Eden b u ^ *Rlf%«8*rf«rı»» larmı bıtirmis ve Romaya gitmigtir, Eden Adenauer eörüşmeleri sonunda neşredilen müşterek tebliğde, Avrup^nm mıi^afaasında Almanyanın oynavacaeı rol husustında tam muîakabate varıldıpl da a« çıklpnmıştır. Tebliğde ilâve edildiğine göre, her iki devlet Avrupa birliği yolunda ellerinden geieni yapmağa devam edeceklerdir. Diğer taraftan İngiltere de, Avrupa ittihadında kendine düşen ro Arkosı Sa 3. Sü. 7 de Adliye veznesinden 76 bin lira çeken dört sahtekâr yakalandı Adenauer'm uğradığı seçim mağlubiyeti Başbakanın partîsi Schleswig • Holstein eyaletinde 250.000 •rey kaybetti Bonn 13 (R.) Pazar günü BaU Almanya eyaletlerinden Schleswig Holstem'da yapılan seçimler6e Başbakan Adenauer'in partisi olan Hırıstiyan Demokratlar 250.000 rey kaybetmislerdir. Muhalefeti teçkil eden sosyalistler ise ilerlemişler ve en kuvvetli parti haîina Arktm Sa. 3. Sü. 6 da • Duvara gömülen soba borusunda gizlenen ve bankaya yafmlan 50,000 lira ele geçirildi ı ikind şube 1 inci kısım memurlan tarafından yakalanmıştır. Hatırlarda olduğu üzere Vedad Top isminde bir varis, geçen hafta, ' A.rkas\ Sa. 7. Sü. 1 d« Halk oyunları ve ekip baskanlarının intıbaları Memleketimizde ilk defa olarak bu derece geniç çapta tertib edilen ve 22 vilSyetimizin «n güzile ekip ve oyunculannı jehrimiz Açıkhava Tiyatrommda toplayan halk oyunlan müsabakalan aona crmif bulunuyor. Bu mfisabakalar v» netiYENİ BİR BALE ELBISESI celeri hakkında, dün bannda çıkan Hollywood ylldızlarınd&n Parisll Arkası S. 7 Sü. 8 da Liliane Montevechi'nin baçrolü oyna dığı yeni filmde giyecegi elbise baş tanbaşa kıymetli taşlarla süslenmij tir. Altı tanınmış terzinin durmadan beş hafta çalışarak hazırladıklan bu bale elbisesi üzerinde gflmüj, altın, pırlanta, inci •• daha bir çok kıymetli tajlar yardır. Artistin giyeceği elbis» yukand» g(Vrölmektedir. M tgmafl 100* lira para Miyecek. 3 sene de sürgün çekecck kmir 11 (Ttlefonlı) İzmir C«nerfaıt ««rar »okmaktan lanık ©lu«k yarfilanaa gmrdiyan lamaO Gfllgtç d i ı n i f m f aonundt 10 N B I ağır hapaa, 1000 Ura »ğır para ecıanna r« I f«n« mflddetl» d* T«tr«na ffirfOa •dllra«f« mahkura olmuftuj. Bir akıl hastası karısımn boğazını usiııra ile kesti Bundan bir ay kadar evvel adliye veznesinden sahte ilmühaber tanzim ederek, önce 24,449 lira. biı hafta sonra da 51.463 lira çeken 4 kişiden mütesekkil şebeke, dün Diy=jrbakır 13 (Telefonlai Şeh rimizde üç çocuklu bir kadının ölümü ile neticelenen feci bir cinayet işlenmiştir. Dün gece saat 2 sıralannda Derviş Hüseyin mahallesinm 31 numaralı evinden acı acl Törende, Ziraat Vekâleö temsilYakınşark memleketleri ormanbir kad'n {eryadı duj'ulmuştur, Bu cjlık politikası semineri, dün saat cileri, Mısır, îran, Kıbn», Libya, feryada uyanan mahalle sakinleri evin kapısını kınp içeri girince, 10 da Hukuk Fakültesi doktora •» Irak, Suriy», Lfibnan memVekatlı Arktm, Sa.. 7 Sü. 8 dt lonunda törenle açılmıştır .4rka.ı Sn 7. Sü. I de Ormancıhk politikası semineri dün açıldı Türkiyede sîvil NATO teskilatı kuruldu Avrupa Amerikan kongresi (SiVİL NATO) Teşkilâtı Genel Sekroteri Van Heurck memleketimizde bazı temasl?r yaparak bu teşkilâtın Türkiye koîunu kurmak yolundaki fa.aîiyetini bitirmiş. bu arada a\TH rr.evzu üz?rinde bir kaç konferans da verm^tir. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Cezaevine esrar sokan gardiyan 10 yıla mahkum oldu Celâl Bayar ve Adnan Menderesln blndikleri otomobil SulUnahmedden Divanvoluna dogru cıkarken Raif Ogan hakkındaki mahkfımiyel kararı fasdik edildi Raif Ogan, sahibi bulundugu «îs'âm Dünyası» dergisinde «Sultan Fatih ağlıyor» başhklı yazısi1° cumhııriyeiçiljğe ve inkılâba »ykırı. irticaî mahiyette ne?riyatta bukınduğundan dolayı tkinci Ağır ceza mshkemesinde yapılan duruş tnası sonunda. ceza kanununun 163 üncü maddesile 6 ay hapse mah kum edilmişti. Oğrendiğimize söre, Temyiz Mah komPKİ. Rnif Of»an ve derginin mesul müdiiriı Ilayretldin Üzveren haklarındaki mahkumiyet kararını tasdik etmiştir. Dün. sanıklardan Raif Ogan yakalanarak Sult«Tmhmed cezaevine üönderilmi;. Hayred \ . / Göçmett ve mülteci Avrupa Mülteei MeselelerLni Tet kik Cemiyeti dördüncü kongresi yann saat 10 da Şalc köşkünde Devlet Bıkanı Osman Kapaninln bir nutku <le nçiiacaktır. L Arkan Sa. 7, Sü. 2 d* •J1 Onnaacılaruı ddakö toplmtıgıiMİm bir ÇÖFÇÜBAŞI BU ABAB AN1N PİSLIĞİ NE ÜLEN?.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog