Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CTMHTTRtYHT lnl 1*54 e şimdi... MEŞHUR TUVALET SABUNUNU HERKES SATIN ALABİLİR Bir sinema yıtdtzt gibt yumuşak ve puruzsuz bir cilde sahip olmak ister misrniz ? Yıüardır, dünyanın 5 kıt'asında L O K S tuvalef sabununu tercıh etmiş en meşhur sınema yıldızlan gibt, siz de, fevkâlade bir cılde, femız ve cazıp bir fene sahip olabılırsınız. Evet, bugun, 1689 sınema yildın (onda dokuzu) cıHlennın güzelliğmı bu harıkulâde sabuna borçluduriar. L O K S tuvalet sabununun kokulu ve bol köpuğü daıma cıldınizın tabıî güzellığmi artınr. Derhal, bugün, yenı fatımız olan 1 0 0 kuruşa bir L O K S sabunu alımz. # * * * * .. "** * En guıtt staem» vJdrfan gibt v TVMM <U Corio 6a. 10 K S tuvalet ubunumı kuKantyof d'yor ki: ' 10 K S sabunu ı m ı ' B«n, onu kuüanmm. 10 K I tabunu tam manasile bir, guzellık mustahzandır: btr 4ek sabunla çol daha güıe» olacakstnız. * Sin«ma ytldızJannm yapfıklan gibi siı de tenmize ibhmam gösterinız kokutu, bol köpüklu lOKSluvalet sabununu 4L lcullanmıt. 4t ^ * 1689 sinema yıldızının ( onda dokuzu ) tercih ettiği güzellik sabunu. Cazîp sinema yıldızı YVONNE DE CARLO Annelçre Bâbâlara '.Bebeklere Sattn ahnacaktır. No 10 6500 M2 ve No 12 2500 M2 •linde bu maldan olup *atrn.ak istlyenlerin U laatlerinde 17176 numaraya telefon etmelerl rlca olunur BAKIR SA ( Teklif Alma İlânı Elektrik Motörlü, 400 Utre kapasitofi Demir Tekerlekli Betonyer GelmişHr. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş, Umom Mödarliiğiinden: Fabrıkamız personelı içln 40 llâ 45 kişilık Diesel veya benzın motörlü yenl bir »ervıı otobüsü alınaeaktır Alftkahların kataloğ v« tekli'Ienni en geç 25 y 1954 tarlhtne kadar Istanbul Galatt, Per$«mbepazarı, Samur gokak t | handaki flrket merkezln* göndermeleri rlca olunur. Müesse^e, liparıji dtledıği ;eklld« vermektt tamamen B^İHİIBHBBÜBHİ^ lerbesttir. İUSBüaHMillllMİ SAYIN RÖNTGEN MÜTEHASSISLARINA ve HASTANELERE Tani parti röntgm fllm banvolarımu aahsa Taşraya ııpanj «lınır Telefon 49217 P K 574, Bevoğta. TÜRK BAYANLARI BİÇKİ DİK1Ş TERAKKİ YURDU Kayıdlara başlanmi}tır Pazarduı raaada har (fin ıaat 1017 ar«a mfiracaat kabul edılır Altınbakkal Bâbıl sokak (Radyoevi karsısı No 63) Tel 85700 llâvcten erkek çamajın çıçek rt naknj derslerı 40 oda. asma katı ve zerr>ln katıle bır mağaza, asansör ve kalonferl havi kiralık lj hanı tamamen veya kat kat verllebılır Muracaat Bevoğlu, Meşrutıyet Cad Alp oteli karşısında Tel 49783 Hergün saat 11 13 arası Tel 29974 Banka ve Resmî Daire ve Şirketlerin Nazarı Dikkatine: İşte VİTA'yı kullananların düşünceleri ECKERT LINE Phıladelphia, Baltımore New York A k d e n i z 22 Eylul tarıhmde Istanbula muvasalatma ıntızar edümekte olan Isveç bandıralı, Müracaat: YAHE KUYUMGUYAN Galata Kuıek<,ıler Cad 44 Gullaç han 12 Teleton 42251 M/S «GRUNDSUNDA» Kontuar Maritim tahllyeyı muteakıb, Casablanka Lızbon, New York Philadelphia vt Baltimor lımanları içın her nevı eşya kabul •decektir. Her turlü malumat ıçın Jannı Besi Istanbul Izmır, Galata Hovagımyan han Ataturk Bul'"arı Telefon 47530 Telefon 59î6 •i^iH Adreslerme muracaat eriılmesı rica olunvır şunları yazıyorlar: Açık Hava, Güneş . . Sıhbatraıs ıçın elzemdır Cuoejın •oaları cıldımzdekl Tilamınlerı fazlalagtınr Buno Mğlamak ıçıo NİVEA kallanınız Nıvea cıldınızın derınlıklenne nüluı ederek rıldı Dira besler, gâoe$. ruzgir re mamo l<"n» tesırlennden konır Cıldıms (âretlefir. gergınle •ır. kıdılr gibı yumu«ak olur CazihenıiânlarJ l Deodoro P a r Klorofil Pasülleri Soğan sarmısak ıçkı, tutun ve turlu rahatsızhklardan gelebıleı» ağır kokulannı kat'î olarak mıdeden yok eder Eczanelerdt arayınıı. Kutusu 85 kuru». ajjjpjaj TÜRK YÜNLÜ ÖRMK SANAYtt SATI9 EVt Yent mevsıme 215 kad'tı rnodeÎ! 97 ericek modeît ce 58 çocuk modellerile satışlanna başlcmıştır Peıakende &atı$ |ube*i Toptatt çattj m*rkesd Mısırçarşısı ıçı No 80 İst Yenıpostane Cad Emniyet Telgral YUNLULER han No 15 Telefon 28564 (Emnnet Sandığı ustü) KREM NIVEA Yünlü örmelerl de % 100 yündür Ef Ve Balık I L AN Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: Boş Agaç Makara Almacak ARLON P Operatör ÜroloS Dr Teklif isteme ilânı Ereglı Pamuklu Sansvıı Muessesesı ihtıyacı lçln muhtelıf eb'adda cem an 7 800 000 aded bo; agaç makara alınacaktır Makaralara aıd numuneler ve idarl sartname Alım Mudurluğumuzun 3 uncu grupunda gorulebilir Teklıflerın kapalı olarak en geç 18 9 1954 gunu oğleye kadar Muesscsemıze tevdıı şarttır Muessesemız, ıhaleyı yapıp >apmamakta serbesttır (12052) Saafhn anlıyanlann msrkasıdır KEMAL ÇAĞLAR Çok «»01(011 btr #• •ınla m»rrınunly*tl«Hnl 243 P * Ik Bl 'd«n alman blrkac «atır. «atın aldıftmı takdird* aiıin İdrar ve tenasul hastalıkları Mutehassısı Beyoglu Konak Otelı karsısı Suterazı SoNo 12 U6ur Apt Tel 41436 saat 1018 VİTA'dan umlmm nıamnun k •mlnlı. İB «ylâlden aralık 1954 sonıına kadarki ıhtnacımiz lçta Krzurum, Ankara ve Konvada tesltm şartıle kasablık eaah «fır T« koyun alınaeaktır Bu hususta hazırlanan aarteam*l«r Ankarada Umum Müdürlük+en. Erzurum ve Kony« Et Kombtnalarmdan tstanbulda Yenl Valde Han bctlnei katta trtibat BCrosundan temtn ediıebilir Kurum, tekliflerl kabul edıp etmem*kte ve Ihtlyacını dfledijınden temlnde «»»rbesttir En mdsafd şartlarla bed11 •• randımanı yuksek lvi vasıfta hayvan teslımini ihtlva •cfon teklifler tercih olunur Kurum, muayven bir nı«bet flstflndeld randıman farkı IÇİB canlı fiatın iki mlsline yakın bir nısoette prim •• W tlyenlere hayvan bedelınin yüzde yirml befi kadar araaı v*rec»ktir Talıblerin teklif mektnblannı en feç 20 eylul Urfhlne kadar Ankarada Splânık caddesi No 78 d« Umum Mfldurluk adresıne tevdı etmelerl veya pottalamalan llân ohmur (1M1J) Kurumu Umum Müdiirlüğiinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog