Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

13 Eylul 1954 CUMHURIYET YT.nl Sayın Doktorlara YAŞLILIĞIN EN KAT'İ İŞARETİ DlPLERlMIZ Rezzan Saba. Ziya Osman'ı anlâtıyor Rönortajı yapan: Sermed Sami UYSAL Blr dost romancı, Zıya Osman Babanın Millf Eğitim matbaasında tashih ialerinde çakştığmı söyleyinM epey hayret ettim. Öyle ya: Galatasarayda dirsek çürüt Arkasından Hukuku bitir. sonra da gel bu l$e gir. Ne denlr (hoş yirmmci asır raruretleri kime istediğim yaptınyor ki). Neyse, bir gün kalkıp o matbaaya gittim. Kapıcı, Ziya Osmanın odasının ikinci katta olduJunu »SyledL. Hır hır baskı makinelerinln gurültüleri çıktıgım merdivene kadar eehvordu İçimden: «İçli şair tam vermi btılmuş» dedim Sonra da tashih odasının kapısını vurup içeri girdım. Odada üç kisi vardj İkisi bavll yaşlı idi. Acaba sair hangisi idi? Tam karşımda is« kır saçü, açık renk gözlü, zayıfça, orta yaşta blrisl oturuyordu. Meğer Ziy» Osman o lmia, DÎGİTALİNE DİGİTALİNE OUABAİNE NATİBAİNE NATIVELLE SOLÜSYON NATIVELLE KOMPRİME AMPUL 1/4 Mgr. SOLÜSYON f NEURlNASE SOLÜYON NEURlNASE KOMPRİME PANSTOMASE ALEPSAL • NEOFOSFAR ARSENİCAL NEOFOSFAR SİMPLE RUTENSİN ANIODOL tNTERNE DYSPNE INHAL SOL NEO RHOMNOL AMPUL NEO RHOMNOL KOMPRİME FRENOSPASMYL. CASCARİNE GUİPSİNE Depo ve Eczanelere dağıtılmıçtır. PEDRELLt TÎCARET T. A. O. Tel 40887 P. K. 352 Galata îstanbal Füim yıldızlanmızdan BELGİN DORUK. "bence, bir çok hanınılann olduklanndan çok daha >aslı görünmelenne »ebep vuı vc el adalelerının porsumeFsi. çök.megıdır^ diyor. Halbuki ••• Ziya Osnuuı, «şl T« çocnklarll* bir armda Anadoluhlsan, GCksu s&hlll üıerlnde Briket ve yapı levaTanışıp da niyetlmi anlayınca ıımı lmaline müsaid, ruhsatlyesi bulunan 600 rnetrpkaıelik memnun olduğunu söyledi. Ama misaller bir yılan hikâyesi kadar kendid. Eaerlerlnl nasıl yazarî mahal, maktuan 20 000 llraya satılıktır İstiyenlerin yazı arkasından da kabılse kendislni af uıatılabilir. Onun için biz gene Ziya Osmanın oturdugu kayınpederi Şıir yazarken masa başına flİle P. K. 137 Galata adresine müraraatleri. fetaıemi üave etti Sebeblnl tornin evine dönelim. Kapıyı yukan lân geçmez Eksenya kırlarda dodum, Gülerek, evvelâ: Faruk Nafizlerin, Refik Ha dan ip çekip açtılar. Ve merdiven lajırken mısralar aklına gelir. Sonlldlerin, Reşad Nurüerin vanında basında Ziya Osman karfiladı. Bir ra bunlar bırleşıp o şıinni teşkil likte, tokağa bakan cumbah bir eder. Ancak hikâye yazarken bir bizim yerimiz mi olur? dedi. Teklifimde ısrar edmce bu sefer odaya girdik. lçeride ilkmektebin odaya kapanır. Kimse ile konujüçüncü sınıfında olan oğlu Osman maz. de başka mazeret çıkarttı: Atatürk Bulvaruıda, G«nçllk Parkı karşısında, her tür Eserlerinln müsveddelerinl sl Karımm suallerinize cevab •* ile ondan daha küçük olan Orhan 10 konforu havl, dört katta kırk odadan maada zemin kavardı. Bulundujhımuz odayı uzun ze okur mu? rebileceğıni zannetmi' crum Evvetı tamamen salonlara ve bodrum katı paviyona ayrüan lâ suallerinizi bir göreytm. hattâ uzun anlatmıyBcağım. Zira su ka Evet, bilhaaea jiirlerini. • • binanın injaatı bitmek flzeredir. Telefon: 21003. fu kâiŞıda yazayım, ondan sonra darım söyleyince hemen gozlerinizZiya Osman: de canlanacağına emlnim: Orta düşünürüz. Tabli Rezzan begenmes, benl halli bir aile odası.. Şairle yenl yeAh bu tblraz yenfler». Aşağı sinirlendirir. yukan hep birbirlerine benzivorlar. ni lâfa başlamıjtık ki içeriye eşi Rezzan Hanım: Rezzan Saba girdi. Arnan efendim Meselâ Fazı] Hüsnü de, röportaja TabM beğenmem. Hep AHah, randevu almak lçin raiis+ı&ı daire ne dilli hem ne tath dilli, ne ho» »ohbet, ne cici bir hanım. Hele sema, ana, baba ve çocuktan bahye gittiğimde evvelâ, eö=+prdisim alftkay» teşekkür edip (tıpkı Ziya dudaklanndan tebessüm hiç ekail sediyorfun. Sanki hiç başka mtv1 Müdürlüğümüzün Dlzel «antrallannda kullanılmak Yüksek evsaflı, tam 50 Osman pibi) sonra d«: «Kanm bu mlyor. Ya yapbğı orijinal nükteler. xu yokmuf gibl. Gerçl şlirlerin bu Ozere 2 vardiya fefl 4 vmrdiyacı va 2 motör tamirclıl alınakitocur. Yapılannızda cmrada yok», «Telefon numaranızı Ayrıca lise tahsıll de varmış. (Ziya halile de fena değil Fakat istiyo caktır. verin, ben size Ueride haber veri Osmanm o endişesine şaştım, kal rum kl »nevzuunu blraz değistir. niyetle kullanacağınız çi2 Tallblerln bilgilerlne gör» vardlya jeflerlne 30, var Ama 1947 de nejredilen «Gerim, tzaten artık eeleceSmi tahmin dım.) Rezzan Hanımın mevcudiyemenlodur. Y. Çılıngiroğlu, etmiyorum», «bu Uten benl mazur tl odanın sıkıcı havasmı birdenblr* çen Zaman» isimli kitabımdan aon dlyacı ve motör tamlrcllerlne 20 llraya kadar yevmlye verileCibali. Abdülezelpaşa Cad. görseniz olmta mı'» gibi hiç blr değiştiriverdi. Şunu itlraf edeyim ra Allahtan eskisi kadar bahsetmi cektir. Vardiya seflerlnln motör tamlri hakkında »saslı bllgıye No 340. sahlb kallfiye işçi olmalan sarttır. birini tutmıyan lâflar etmişti. (İşta ki Ziya Osman çok aı, çok yavaş yorum. Telefon: 11606 13257 3 tmtihanlar 24.9.1954 fünO Etibank îstanbul Şubesindaha enteresan tarafı Bavan Saba, ve çok hareketsiz konuşuyor. E5İ Bu tath münakasaya ben de kad« ıaat 10 da yapüacaktır Fazıl Hüsnünün bekâr olduğunu de aynı kanaatte. Bvde de pek ko tldcn: 4 İsteklUerln dilekc* Ue Etibank Sarıymr Tadsleri Grup •öyledi. Halbukl kendi mesai ar nuşmazmı». Ancak bir »ey torulun Belki Rezzan Hanımın tenkid Müdürlüğüne müracaat etmelerl lftzıradar. kadaşlanndan blrisl. ıFanl Hüsnü ca cevab verırmiş. O da gayet kı»a (12104) BAYAN DAKTİLO evlidir Hattâ bir de çocuSu var» olmak şartile. Hani bu bakımdan lermm teslriledlr. ARANIYOR demisti. Velhasıl çift .meçhullü blr tam ldeal Ispartah vatandaş tlpl. Ziya Osman: Büyük bir Bankada çalışmuadele). Blrimki belki kkoırfk konupnada Doğnı, bakm bunu Wç dflmak üzere türkçe ve fransızHalbuki Refik Halid. Hüseyto Sl Mılâddan evvel ya«aTruş olan Ispar eunmemlştim. cayı makinede »erl yazabilen talılan da gtç«. Artık Tmrm «lz Eîinlrtn an çok hangl |Urixl ret, Faruk Naflr gibl UBtadlar^ dabir bayan aranmaktadır. t a tahmin edin n« kadar az konuftuha kendüerine ilk mü'acaa'lerimizbeğenlyorsumjz? liblerin posta kutugu 373 îade teklifımizi büyük bir memnu Sunu. Vallahî hlkâyelerinl şürlerintanbula müracaat etmeleri rica Rezzan Hanım tfizün bu huyun den çok •eviyorum. ^albuki kenniyetle karsılayıp derhal kabııljrtdan şikfiyetçi olduğunu »öyledi mlşlerdL disi hikâyed olarak tanınmak lstaZiya Osman, eelne soraea&ım tu ıonra lözlerine ffiyle dcvam »tÜ: mryor. (tsin garlbi ben de Ziya aleri yatdıktan »onra düsünmeğe Halbukl evlenmeden evvel bJrbir haTmaı rardır. baeladı Düaündü, düsündü (onun likt» ba bankada çali|udık. O M Oıraanın hiç hlkâveslnl okumamıgRezzan Hanım: tas. Halbukl Cumhuriyet'te de la beraber ben de düşündüm: ama manlar 5yle konujkandı ki . Bütün 1ı Klmbillr, belk! Nev*e9eTİ blıçıkmı». Bunu kendisine söyleyince bu suallerin güçlük neresinde dlye.) arkadaslar blr olup lsmini gevese Yugoslav malı çimento satışa arzedilmiştlr. Müracaat: hemen bir hikâye kitabını hedıye zat tanıdığın için en çok onu beSn nihayet: koymustuk. Sonra dan dut ytmlş Galata, Aynalılokanta So No. 28. Telefon: 40212 46448 etti. Arük edebiyatçılanmızdan ki ğenlyoraun. Madem buralara kadar blıtm bülbüle döndü. Ziya Osman: tab istemenin yolunu öğrendim ama !çin yoruldunuz, kabul edelim. AZiya Osman: Olabilir, ben onda lnsanLfın akgilik diğerlerinin bellibaşlı eserma ancak pazar eünü olur, dedi. Bekârken «vde kbnse yoktu lerinin hepsini okumus bulunuyo faniliğia anlattım. *** Konusacaklannun heprinl dalrcyc rum.) Dayanamayıp sordum: V* bir pazar rabahı KadıkByftne •aklıyordum. Ama konufmalanmı Bu NeVeser kim Allahaakına? geçip, Haydarpaşaya doBnı uzaran fimdi laimle •vim armsında Mlflf O halde eçtnizln en çok hangi Yoksa Ziya Osmanın havası hosu•ahildeki yolu takibe basladım. Bir türünce her birin» ax bir parça dü hikâyesini aeviyorsunuzT ma glder dediğine gfire, muaikiyandan da düıünüyordum. Acaba şüyor. Babamm Elbijeaml mize yenl bir hava getiren Ner eser Otomatik llsanslarla tsratiden bfklediğimiz lü/7.2, 2.8/3.2, Sabanın hamznı çok mu eahildi de Ziya Osman: Köktef olmasın? Onun da Kadıkö3.8/4.2, 4.5/5. 55/6 mm. kalınlığında pencere camlan gelmişÜr. Ofllüştük. Sonra tordunu eşl sualleri evvelden almıja? (Ger Ben Nev'eseri ona tercih ede yünde oturmaaı buabütün bu fikri Merkes Bankasına fanza ettiğimiz taahhüdname hükümleri Demek Ziya Osmanı •vlentneçi blr talrimizin hanunı ikl kellmerlm. aklıma getirdi. dahilinde bn mallann aşağıda zikredilen fiatlarla Ihtlyac sahibden evvel tanıyordunuı hanımeienyi blr araya getlrip de ioyleytaceRezzas Hanım: lerlne aahs yapılacafı ilân olnnur. Rezzan Hanım gülerek lzahettl: ye kadar efine epeyterdSktürmüs, di? Sızdekı ilk tealri nasıl olduî Hayır, değil. Birim Nev'eser Ama onda cflmleler çok uıun b«ni d« tam dSrt aaat karfiaıada Vallahi Uk defa yedek mbay Ziya Osman: artık emekllye aynlan Denizyoltutmuftu.) elbisesi içinde gordüm. Uzun boy Okun, N«v'eserin bambaaka larmın yandan çarklı vapuru. lu, yakışıklı blr «rkektL Sonra 0 Sahll. dflc «Urak IMB nkaklardan birin* ııptp da ahaab rrlerinln laraan kırkıru geçBMmlftl. Henüz kapınnı çalarken hü& Sabanın e^ini otuzunda idl. / znerak •dlyordum. «Evlerinin ka Bu Izdivaon rtnsi gallba... Yatılı Kız pıamıı deyinc» takın Ziya Osma Evet tahmin ttöğinia fibi Çiçekpazar No. 32 34, tstanbul. Gündüzlü Erkek run «airliktan blriktirdiği para ile Ajk izdivaa. Telgraf: SİONALBİS Telefon: 26048 21874 Orta birinci sınıf açılmış, kayıdlara başlanmıstır. aldıklan «r Mnmayın: Kayınpede O halde fiirlerinde bol bol üFiatlar: 1.8/2.2 mm. kalınlığında TL. 4.50 M2 d jlaydarpaşa, İbrahimaga. Sokullu Köşkü Tel: 60138 rinin rrL Zaten fairllkle, romancı ham kaynağı olmufsunuzdur. U / 3 ^ mnv » * T.65 » lıkla kim «r yaptırmış kl Ziya Ot Vallahi Ziyanın benden bahse8.8/4.2 mm. * > 12.44 * man yaptırsm. Belkl: «Öyleys* Fa den liirlerl bir haylidir. Meselâ: E R K E K 4JS/5 mm. » > 16.52 > ruk Naflıln Akınbbumund»M köfBeyaı Ev, YetİBİr, Nişanlılık, Ev5.5/6 mm> > 18 64 kil n«T» dlyeceksiniz. Hemen c«Tab v«reylın: Oerek Faruk Nafiı, lilik, Ana baba evlâd, Evbn kanm gerek muhterem eşi Arize Hanıtn, çocuğum, Miaekı Milll »okak No. 37 yıllar yılı llselerdt hocalık »ttüer. O mahalle. Hattâ Azize Hanım 25 yılı doldurup Ep«y f*zla lml|. (Halbukl blr tekaüdiyesinl bilt aldı. Aynoa Çam •airtmij hanımı dı«arda iken. hiç libelln blr hayli kltabı baBİdı. Ha bir («111011x1x1 eşinden bahseden Beyoğlu, Tomtom sokak 1113. Tel: 41301 len muhtellf mecmualarm (lirlar »ilr yaaunıyac«ğifu §8ylemiftL Ama IHZARÎ SINIF yazıyor. Daha mühimml üç devre o da esinln yanmda mecburen birdir mebu». Vt bütün bunlar» rağ kaç filrini hayat arkadafi için yazORTAOKUL ve LÎSE öğrencilerf OnivMtltenln bOttm fakültelerl için hazırlamaMadır. men hâlâ oturduklan cvin borcunu dığmı dddî dddl ifade etmifti. TaMeyip bitiremediler... Üstüst» ba bil |iirlerin adını sSyliyememljti) ORTA TİCARET OKULU VE TİCARET LİSESÎ Bu «ılan romanlanndaa baıkm feçen bölümler öğrencileri tam muhasib olarak yetiştirmekte Eşiniz |iirlerm« kendlsinl de •eney* kadar, evvelâ hocalık, »on1 Kapalı zarf usulile ve birlm fiat esası lle ihaleleri dir. Mezunları Yüksek Ticaret Okulunda tahslllerlna dera da mflrettişlik yapan (T« bu i| •okar mı? 15.10.1954 günü saat 18 da yapılmak üzere eksiltmeye vam etmek hakkını halzdlrler. Evet, zaten liyanın jiirleri hep ten «ynlırken hayli flcramiye alan) konan işler 4.735 000 lira kejlf bedelli Corum çimento Bütün Binıflarda fransızca ve ingllizce öğretllmektedlr Reşad Nuri Levenddeki villasını kendi hayaudır. tE«ki Resimlerde» fabrikası ile 4.776.000 lira keşif bedelli Aiyon çimento de annesile babasından bahaeder. taksitla almıştır. fabrikası ikinci kısım inşaatı işleridir. Ya hikâyelerinde? 2 Geçici teminat, Çorum çimento fabrikası İçin Memleketimizde kalemlfleg+ OrJardm da 5yle. Başlıca kah155.800 lira, Afyon çimento fabrikası için 157 030 liradır. Ağahamam No 30 Beyoğlu Tel: 44225 çinen tek romancı Refik Halid ise ramanlar ya kendiai, ya bizler. 3 Bu işlerin eksiltme dosyalan 9 9 954 tarihinden ORTA TİCARET İLK ve ÇOCUK YUVASI kira üe ,bir apartıman katında Meselâ? itibaren Umum Müdüriüğümüzde bedelsiz olarak görülekayıdlarına başlanmıstır. oturmalrta. Şiirlerl «n çok para ge Bebek hikâyesinin kahramanı bileceği gibl eksiltmeye girmek lstiyenler gireceklerl ekDersler, değerli öğretmenler tarafmdan Italyanca veriltlren Yahya Kemal üstadımızsa oğlum Osman. Mea'ud Insanlar Fosiltmeye aid dosyadan 13.9.954 tarihinden itibaren yüz mektedir. Turkçe ve fransııca da öğretilmektedir. bir otelde kalmaktadır. Daha bu toğrafhaneslnin kahramam bizzat lira mukabilinde bir takım almaya ve makbuzunu teklif zarfı içine, eksiltme şartlaşmasında lstenen diğer vesikaları ile birlikte kojTnağa mecburdurlar. 4 Bu işe girebilmek için taahhüd mevzuu olarak 2 000 000 liralık bir nevi teknik önemde iş yapmn veya kontrol etmiş ve kabulünü yaptırmış bulunan isteklilerde aranan diğer şartlar eksiltme şartlaşmasınm 9 ve 10 uncu maddelerinde yazılıdır. İrtekli, bu fabrlkalardan birl için teklif vereblleceği gibl ber ikisl için de teklif vermekte •erbesttir. 9 Isteklllerin ekslltmeye girebilmeleri için ihale gflnünden fe gun e\n.el lüzumlu vpsikalarını blr dilekçe ile vermeleri. 4 gün evvel de bu işe mahsus olmak üzere jirketten fennl ehliyet vesikası almış olmîları şarttır. Şirket, bu vesikayı verip vermemekte serbesttir. Teklıfler, 15 10.1954 günü saat 14 e kadar Şlrketlmlz inşaat mudürlıiğüne makbuz mukabilinde teslim edilmelidir. 6 Fostada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare almmaz. 7 Eksiltme, 15.10 954 Cuma günü saat 16 da Ankarada Umum Müdürlükte yapılacaktır. 8 Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir SATILIK ARSA tyi blr tuvalet sabunu saye•Inde çehrenizin dalma "yerllyerinde,, kalması pek âla mümkündür. Türklye güzeli BELGİN,Puro sabunu kullanır. Beigln, slzlera de Puro yu tavsıye ediyor. Puro gençlik, gOzelllk» cazib* sabyjnudur. Ba »ou«ki filinlerii Çakırcalının Deflnesl, Kanlı ÇiftJik, Köroglu, öldüı^n Ş«htr Ankarada Kiralık Otel Tuvalet PURO BOL KOPDKLO NEFİS KOKULU Sabunu 1 O de O 1 O Saftı O Vardiya Şefi, Vardiyaeı Ye Motör Tamirclsi Alınacaktır. Çimento NESHER Et ve Bahk Kurumu Umum Müdiirlüğünden: Aşağıda yazılı malzeme techizat ve teslsatı Almanyadan kredi ile satm almak üzere bir hey'etimiz 14/9/1954 tarihinde Frankfurt'da bulunacaktır Evvelce bu mevzuda kuruma müracaat etmis olan veya halen bu işlerle alâkalanmak lsteyen Alman firmalarının resml referanslarile 17/9/954 günü saat 18 e kadar doğrudan doğruya bu hey'et baskanlıgma müracaatlerı ve bu hususta izahat almak istiyenlerin Umum Müdürlüge bas vurmalan rica olunur Hey'et. şartnameleri verip vermemekte ve teklif isteyip istememekte serbesttir. Hey'etin adresi. Frankfurt Türkiye Bas Konsoloslufiundan temin edilebilir. (12508) 1 r Sojuk depo techizatv ^J Elektrik malzemesi 2 Ag ipliklerl ~8" A8 Örme makineleri 3 Deniz motorları 9 Vaçonlara donmus 4 Bahk unu ve yaJt muhafaze tertibatı • Fabrikası techizatı 10 Aft vinçleri 3 Tamlr Atölyesi Ma11 Et konserve tesisi kineleri 12 Yangın söndürm* 6 Su pompalan pompası Etibank Sarıyar Tesisleri Grup MiJdüHüğö Nallıhan Baraj Ankara ÇİMENTO Satıhk Makineler CAMLARIMIZ GELMİŞTİR YFM Kazlıçesme Dermirhane caddesi No: 18 kâin Yedikule tplik Fabrikası T.A.S. de asagıda yazılı makineler «atılıktır: 1 6 parçadan ibaret komple Hallaçhane makineleri 2 1 Aded kalın fitil makinesi 82 iğlik 3 2 Aded ince fitil maklnesi beheri 130 iğlik 4 80/120/180 beyglr takatında elektrik motörlerl Satılığa çıkarılan makinelerln hepsi lvi i?ler durumdadırlar. Alakalıların Fabrika îdaresine müracaatleri. Telefon: 14454/18443 Telgr. Kotonmll Ozel ANADOLU LİSESİ Müracaat yeri: CAM TİCARET? TÜRK Ltd. Şti. Betonlyerlerimlz ve Vibratörlerimiı taüaa arzedilmlsttr. Müracaat Galata Kardesim eokak, 15. HALİL TAŞÇIOĞLO Telefon: 40375. Pocta kutunı Galata: 130. Betoıtiyer ve Vibratör İTALYAN LİSESİ ve TİCARET OKUT.U I İşçi Sigorlaları Knrımı Ankara | Şubesi Miderlöğinden: fsçi Sigorlan Kurumu Ankara hastanesinin ihtiyaeı olan aşağıda cins ve muhammen bedelleri yazılı dokuı grup (99) kalem emtia açık eksiltmc Ue lhaley* çıkarümıştır. 1 İhale, Ankara Ulug meydanı KeçlCran durak yerl karşısında Tamer Handakl Ankara Şub« Müdürlüğünde yapılacaktır. 2 İhaleye ajağıdaki listede grupların yanında gösterilen gün ve matlerde başlanır. İsteklilerin belli gün ve saatlerde: a) 1934 yılı Ticaret Odası veslkan, b) Kanunl ikametgâhlarını gösterir belge, c) Ayni miktar ve bedelde başka bir iş başardıklarına dair belge, d) Geçici temirat olarak muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde Kurum veınelerine teminat yatırdıklarına dair belgelerile beraber Şube Müdürlüğünde bulunmalan icab eder. 3 Şube, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dılediğine yapmakta serbesttir. 4 Şartnamede görülecek her kalem emtia ayrı ihale mevzuu olmakla beraber isteklıler, bunlardan birine, bir bir kısmına veya tamamma talıb olabılırler. 5 İstekliler, idarî şartname ile evsaf şartnamesini îstanbulda Sürurî mahanesındeki îstanbul Şubemizde ve Ankara Şubemizde mesai saatleri dahilinde gorebilirler. (11732) lhalenin Clns\ tarih ve saaH Et, bahk ve sakadat 20 9.954 14 aububat v* bakliyat 21.9 954 14 Sabun v« yağlar 22 9 954 10 Sut ve sütlü maddeler 22 9 954 14 Yaş meyva ve sebzeler 23 9 954 14 Un ve unlu maddeler 25 9 954 10 Şeker ve şekerh maddeler 27 9 954 10 Kuru yem işler 27 9 954 14 Pakkaliye esyası 28 9 954 14 Kaç kalem Muhammen hedeli olduğu. Lira Kuruj 7 7 5 5 32 9 İnşaat flânı Türkiye Çimenlo Sanayii T.A.Ş, . Umım Müdiirlüğünden: Kavakîıdere Ankara İTÂLYAN KIZ OKULU BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ... 61200 21300 34868 20 23530 51450 17602 50 11685 3715 19075 50 6 8 22
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog