Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CCMHTTRtYET Başbakanın Almanya seyahati Adnan Menderesin 2 eldmde hareket edecefi bildiriliyor Ankara 12 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderesın ekimin ilk haftasında Batı Almanyaya seyahat yapması takarrur etmiştir. Menderes Baü Almanya Başvekili Adenauer'in Turkiyeye yaptığı zıyareti iade edecektır. Başvekil Adnan Men deresin bu seyahat ıçın 2 ekımde hareket edeceği bildirılmektedir. Almanyada eyalet seçitnleri Gaynresnl »edc«ler« yalutler Ad^nauer'in parrisinden fada T«y aldılar B EylM 1954 GEOBGE SİMENON Resimli Romanımız YEŞİL SAKSI Kiel, (Almanya) (A.P.) Arrupa ordusu proJMİnin Fransa tarafından torpillenişindenberi Batı Almanyada ilk eyalet devlet seçiminde muhalefet* mensub aosyalistlerin, ilk kısml neticeler» gör*, baş» geçmif bulunmalan Amerikan taraftan Basbakan Konrad Adenauer'in siyasi prestijin* darb* indirmiştir. Aocet 004. i// Seçimler, Schlerwig Holsteia'da LA*/ ALMA* yeni bir eyalet hükumeti teakin İçin yapılmıçb. Gayriresmf vt kuml netieelere gör* Adenauer'in Hıristiyan De(Baştarafı 1 inci sahıfede) Bied'de yapılan resmi kabulde Cunthur Başkanı Celâl Bayar re mokrat Birliji 89.705; Sosyalistler versitesı ve F.OA. ile anlaşmaya Mareşal Tito halk arasında (a.a.) ise 83 884 oy almıslardır. Diğer vardık. Bu anlaşrna ile ilgili olarak partilerin vaidyetleri şimdilik aöyNebraska üniversitesinin muhtelif ledlr: Hör Demokratlar 21.13S, Ko fakultelerinin dekanlan ve bazı münistler 14.895, Mülteefar PartM profesörlerınden muteşekkil bir 9.998. heyet Atatürk üniversitesinın fiien kurulusu işi için ayın 22 sinde memleketiınize gelecektir. Bu işbirliğinin ıcab ettireceğl tps.'grafiarin bir VısTTnnı hükumeti1 inei tdhiftd*) menaublan, BeleAy* Reisi, partCer miz, bir kısmını da F.OA. karşıteBUİlcileri gemiye çıkarak CumPROF. NtMBUS'n» MACEBALARIı byacakür. Şımdiki taksim ve bize iken Seliraiyeden •• muhriblerden hur Reisine arzı tazimat ctmiflerdir. toplarla selâmlanacaktiT. yapılan teklıf mektublarına gdre, aülan Müteakıben diğer vasıtalarda bwTiırk parası ile karşılanacak olan Haydarpaşa önünde yapılacak me lunan bir kısım halk da atra ile S»kısun 1 buçuk milyon lira, FO.A. rasimden sonra demir atacak olan varonaya çıkmışlardır. tarafından karşılanacak kısım ise Savarona gemisine, Vali re BeleÇanakkaledeki basın mensublan Dünya meteoroloji mütehassulan dive Reiı vekili, Garnizon ve Debu mfilâklarm havalara tesirl 1 milyon 79 bin dolardır. niz Kolordu Kumandanile beraber rnn Yugoslavy» intıbaları hakkında Seyahatimizde neticelendirdiğimlz sorduklan «ualleri eevablandıran olup ehnadiğim ineeHyecekler giderek Reisicumhurumusa lkincl » de Ankara Üniversitesi geldiniz) diyecektir. Cumhur Reisl funlan göylemiştir; C«ıevr« 12 (a.a.) Y«ud«n iyi Amm» Idaresi Enstitusü fle Nebt Dış raemleketlerd» ttibanmıı Reisicumhur Acar motörfle Sahavalann temini yolunda milletlarraska ftniversitesi arasında yapılaçok yüksektir. Her zaman da böyle raybumundan karava çıkacak ve arası bir tetkik v» tahkik lemınir.ın cak olan isbirlığidir. başında alav sancağı bulunan bir oıacağma inanabilirsiniz. Bu haberi açıbnasuu taleb eden «ayısıı mekÜçüncü olarak da, açılmasma kâ sıze sevinçle bildiriyorum. Çok mfis j tublara muhatab dünya meterar verdığimiz yabancı lısanla ted ihtiram kıtasını tefti? edecektir. terih ve her bakımdan büvük mem orolojUi mütchauulan, hava v« bu Protokola dahil verli ve yabaneı nunıyetle meır.leketime dönüyo risat yapacak üç lisenm ekipman yıl yazın fana geçmaMZtd* hidro ! ve ecnebi öğretmenlerinin kısmen zevat kendilenne ayrılan yerlerde rum.» jen r« atom infilaklanBia bir teur { Amerikadan temml işini görüştuk. bulunaeak ve Reisicumhuru telimSaym Cumhurreisimiz» ÇanakT« dahli ofap oltnadıjı bakkında Kendid ile bu mevzuda temaa et layaeaklardır. kal» halkı «dına iki ftne tarafı»DÜNYA KAStKATÜKLERİt inc«l«m«l«rda Saraybumunda yapüaeak tiğimis Mîlletlerarası Eğitim Teşkldan bir buke* teVdim •dUmistir. rvtmiflerdir. lâü fkind reisi Ford fondasyonun simi müteakıb, RelsicumbttruB biDeniz flzcrmd* bir Mat devam Dunya »< dan istifade adebıleceğimiz hustı necefi üstfl açık araba, GüIhaM eden bu aevgi tezahfiratuu raüte»parku Sultanahmed, Divanyohl, ml müd&rt dokter Oumtrr Svrobo•unda bize vaadd« bulundu. kıb SaTartma ağır yoHa «eyir cd*British Coundl'in bir hafta için Ankara (Babıâli) caddesfan tald rek, kırsılayıeı kafilesinden ayrıl da, tahkikata idartjr* Ha«ur adilben Sirkeci Köprfl, Bankalar ead•liştir. Teskilitm «B b«f millettaa bizi İngiltereye davet etmesi üzedesi, Beyoğlu kaymakamlığı, Pe mıjtır, cKara» Bnünde batan Dum mürekkeb icra komitMİ, bugfia buhrpmar v» Afalay denizaltı şehid: rtae üç gün de İngüterede kaldık, j'fiu arada, halk eğitimi ile Ingiıiz rapalas, Galatasaray, İstiklâl ead lerine askert merasimle Olâl Ba rada yaptıklan gizli toplantıda, düa desi, Taksim, Gümüşsuyu eaddeya halkını ayadesil* alâkadar «tlerin halen sanat enstitüleri, lise sinden Dolmabahç* sarayına gide yar ve gemide bulunan Milll Mü tiğıni mülâhaza ile bu tahkıkatm ajkrç ortaokul tedrisabnı içine alan dafaa Vekili Etfcem Menderea »dı çılmasına ittifakla karar varraijcektir. jfcesebbüslerini de inceledik, aynna birer çelenk atılmıstır. lerdir. Sayın Reisicumhunmvuzu» «ça Britsh Council'den yabana liSavarona ynnn sabah aaat 10 da Icra komiteai Japon ma+eoroloji tedrisat yapaeak liselerimiz çecekîeri taklarla güslü yol ttzerin Yeşilköy açıklannda bulunaeak re lcin de oğretmen temin edilmeeinl de, dört ayn bando yer alaeak ve bu nrada Başvekilimiz Adnan Men eemiyetinden, Amerikan» Pasifik [stedık. Bundan memnun olacak Dolmabahçe sarayı onünde 4e De deres. Re'si Cumhuru karsılıyacak bölgesind» hidrojen bomban tecrüj y k =rını bıldırerek yardıra vaadinde niz Harb Okulu ve Kolejinden mü br. Gemi saat 10.30 da İstanbul M beleri yaptnaktan menedilmeeinl istıyen btr takrir almıstır. Sovyet tesekkil bir merasim kıtası dens manına demirliyecektir. bulundular.» Rusya da yoüadığı ferek hidrojen, VekJ, beraberindeki hejretta, tet bandosu refakatinde Reiaicnmhuk<M»ııa, E^ede Ankara «;erekg« atora bombalannın «kanan kıkin teferrüatuıa aid hususlan rumuzu selâmlayaeaktır. ile karşıla$h dışı» edilmesini taleb eden bir kaşoruşmek üzere Amerikada kaldıÇanakkale 12 (Telelonla) Cam Savarona okul gemisi. 12 (a.a.) rar nıreti il« bu takriri deat«kle% m ve carçamba günfl memleke hur Başkanı Celâl Bayan yurdı (Anadolu Ajansının hususî rau mistir. 1 12e ddneceğini sözlerin* ilâvt tirmekte olan Savarona y«tı butrün h«bi'ri bildiriyor): <• ıstu. Icra komhesinm bu gM hareketsaat 15 t« limanımısdan feçmıçtir Reisi Cumhurumuziı yurd« getl Çok sükür... Maarif Vekili Celâl Yardıma, M Savarooanm Çanakkale^ı Kıaaca*... Stat nnkakkak g9na»m ren Savarona okul gemisi Eged», ler* firtsraek «alâhiyetind* obnadıgına karar vermesl üzerina, mezknr Jelerin 11 inci sınıfa indirümeai hu saat evvelden bilmdiŞl içta. Plreden NîpoHye gitmekte olan ban •jsunda Vekâletçe alınan kararm den re dvar flçelerdea çelen bin «Ankara» vapuru ile dun saat İ130 takrir geri alınmıstır. atbıkaü hakkında izahat vermek leree vatandas sahfl» dökfiknta, b*r da karjılasnustır. , ürere bır basın toplanüsı yapaeak kısım halk da motor, Mmhl, Saym Bayar, vapurda bulunan, na v» araba vapuTİartna dolarak br. Irak VeHahdi Emir Abdülilâha biT denize açıbnıslardı. Savsronanm 4 dostiuk meeajı gondermiş, Irak Vemuhrib r^akatmd* Seddttlbahlr 'iahdi d* kendilerine mukabele etBoğazmdan toeri gtr<Bti gorüldnkmiçtir. ten aotıra, sahilden açılmıe bulunan Ankara vaptıru, Savaronanın et(Baştarafı 1 inci »ahifede) (Baştarafı 1 inci <«Mf«4e) bütun deniz •as^alan o istikamete mln« d* bir yandan Fransa, diğer Mısırdaki Müslümaa Kardaşlcr ee> (Baştarafı 1 Inci doğru hareket etmistb1. Kısa bir afında, çok yakırdan bir far vahukuk mahkemesinde tazminat da(Baştarafı 1 inci sahıfede) yandan da Almanyanın dahil ol miyetin* karşı tekib «ttikİMi hatta >arak Deviet Feisinrzı selâm'am'ş. Dewey'in yerine Cumhorlyetçl trifkasyon mıntakasının bütun müddet sonra, karşılayıta kafilesi .apur yoleulan yaşa 8ay?r n've Parti Senatör İrvinçr'i namzed vası açmışlardı. Bu davanın duruş lannda Londrada bir • devlet kon ması ile mümkundür. Bu iki memması nrasında, davalı avukatlan feransı yapıknasına taraftar olduk leket Baü savunması için esasttr. hareketi beğenmediklerinl bUdirmia raylan ile traverslen değistirilerek nio bulunduğu nektaya Sa ezahüratta bulunarak. ^eısi CumgösterryM :arafmdan yapılan vazifesizlik ıti lannı belirtmislerdlr. Eden bu hu Bunlardan birini dışında bırakan l«r v» Müsl^mao Kardefler %emiyenılerı döşenecektirvarona yolunu kesmiş ve Cumhur urumuzu hararetie sLkışIamısıaryetine isnad «dilan ithamlan r*d« razı mahkemece reddolunmus ve susu Adenauer'* «çıklıyacaktır. Başkanımız tYaşa, var ol, sağ olı ır. Elektrik dıreklerinin dikümesine hiç bir sisteme İtalya katılamaz.* NewYork 12 (ANKA) İki gece Hu ihtilâfın halledilmesi Devlet Şudetmişlerdir. Bab Almanya Başbakanı, hava ahızla devam edilmektedır. Eleırtrık nidalarile karşılannııştır. «İl Tempo» gazetesi de AlmanAnkara vapuru kısa bir müidet evvel bu" televizyon program:nda Suriy* Müslüman Kardealcr e«Savaror.aya yanaşan ilk çatanada avarona okul gemisınin borclasa nümüzdeki kasımda NewYork 'ası Başkanun sözcülüğunden iste lanında îngiliz devlet adamını ha yanın hem Atiantik kablolan da Zeytinburnundaki teşkilâuna, tsnsformatöre doğru döşenmekte bulunan Vali, Müstahkem Mevki a seyrettıkten sonra. gemıler, dü Valılıği için adaylığmı koymıyacamahkemesi j raretle karşılamış ve verdıği kısa hem de Avrupa savunma sistemtne miyeti, Mısır Müslüman Kardeşlef cemiyeti ile beraber oldugunu ilân dir. Bu arada Sirkeci Soğuksu a Kumandanı, Çanakkale mebuslan, ukle selâm teatı ederek rots ^rı ğını ilân eden Dewev'm yerine bu hususta Başkanun sozcüsünün hitabede burada yapılacak müzarasmdaki bütün köprüîerin de mal Müddeiumumî, Çanakkale b*m a de\ am etmişlerdir. umhuriyetçi Parti Senatör İr de mütaleasını aldıktan sonra pi j Verelerin Avrupa ve dünya hâdıse olmamıştır. zemesi değiştırilmekte ve lüzumu ring'i namzed göstermeğe karar lorun şahsî kusuru sebebıle dava için son derecede ehemmiyeüi ol j F a k a t " b u Fransa>a teminat verilMısırda 17 Müslüman Kardeş halinde yer tadilâtı da yapılmaknın görülmesinin adalet mahkeme dugunu söyüyerek Eden'e, buraya errniştir. meden ve bu memleketin tam mumensubu tevkif edildl tadır. lennın vazifesi içinde bulunduğına gelmek zahmetine katlandığmdan vafakati olmaksızın gerçekleşeıriBır'efik Amerikada hususî bir Kahire 12 (TJÎA.) Mısır poksrar vermiştir. dolayı tesekkür etmiştir. Kat güzergâhında bulunan tahyecekür. hemmıyefi olan bu makam için „..„„,„„ . ^. . . teğlisinin bugün bildirdiğine gdre, Mıllî Müdafaa Vekâleti ve ~~o did duvarları tamirs tâbi tutuİTiak Bonn müzakerelert elecek seçımlerde Cumhuriyetçi ve ' m e n Doğan Gursel aleyhlerine oMüslüman Kardeşler Cemiyetinin ta ve duvar olmıyan kısımlarda da Bonn 12 (a.a.) Ingiltere Haileri gelenlennin evlerine yapılan Baştarafı 1 ına sahıfede Demokrat Parti arasında büyuk lenlerin vaıisleri tarafından açılan yeni baştan duvar yapılmakta lır. mücade'eier olacağı muh^kkak bu bir seri tazminat davasınuı du riciye Vekili Anthony Eden ile anî baskmlar neticesinde bır çok Hattın bazı kısımlarında cift taraflı Bu grupl^r şoyledir: ddedilmektedır. vesikalar ve beyannarreler ele geDün Silivride feci bir i"ntihar hâluşmalarına yakında başlanacaktır. federal Batı Almanya Başvekili Ademir parmaklıklar yapmak sureA Erz.ııum. Balıkesir, Trabzon Dört aydanberi Afrika kıt?=ınd= çirilmıştir. Polısın ılâve ettiğıne denauer arasında bugün yapılan ilk tile can emniyetini temin etmiş bu disesi olmuştur. Zerefşan isminde B Çorum. Dıyarbakır, Sıvas tnp'antır!an sonra beyanatta bulu ve Mau Maular arasında hayatını guse. b"v?nn^rreler, Mısır hüku7 yaşında bir kız, ailesı ile yaptığı lunuyoruz ki bu suretle şimdiye j C A'iana. Bursa, Elâzığ, Gazinan Batı Almanya hükumeti söz tehıikeve koyarak vazıfe =.oren As meti ale>hme hazırlanmıştır. kadar vuku buîan mües=if tren k? rnünakasadan sonra odasına çekil anteb. Kars. Kastamonu. Urfa cüsü mÜ7akere!erin çok samimi bir sociated Press ajarLiının Tü'kıye miş, üzenne gaz dökerek eteklerinDiğer taraftan Tanta şehrinde bu 1 ziknnın önüne geçılmiş. olunacakD Artvın. Aydm, Ödemiş, Hah=ıva içinde cereyan ettiğini ve muhabırı Mr Fıed Suzy. şehrm ! lunan bir camide Müslüman Karden ateşlemistir. Feci bir şekilde yann s?bah da devam edeoeçini I ze dönmüştür. Bu seyahst esn sın deiler cemiyeti azalarından bir yanan genc kız, çığlıklar arasında t = v. Ber^aiıa Orleansville (Cezcir) 12 (A P ) 1955 vılınm temmuz ayında i*F Adapazan, Izmir, Rize, Kon sjylemistir Anthonv Eden Roraa I da AfrAanın en ucra köselerme gruo hîjise çıkarmışlardır. Polıs can vermistir. ugıii oğ'eye doğru Orlean^vT.le'yi (Bii'arcJr î '» "> c l ! lerr.eğe başbvacak olan elektrikli va eitTiek uzere vann öğleden son ı kidar uzar.r Mr Fred Su/v, Mnı buniardan 17 sini tevkif etmiştir. Hâdise, Sihvride büvük bir tees ya. veni bir deprem sarsmıştır. fcsanca atlı bir arabaya çarpm:=;tır Kaza ! trenler, Sirkeci Soğuksu araüinı ra vo!a çıkacaktır. Bu müsabdka'ar için konulan zayıat olup olmadığı henüz biliniUkesinde de iki ay kalmıs ve Müddeiumumilik s.rasmda arabcî surücüsü Lmaıl | Dicer taraftan haber ahndığına Mau Mau davasımn ic;uzuna rr.cv B'inlar a^ayişi ihlâl suçu ile askerî Izamî 30 dakikada kat'etmis. ola sur uvandırmış, 5000 hra mükâfat Yapı Kredi Ban mPTnektedir. tahkikata başlamıştır. 1 Cfmal Sf'rter asır surette varalan aöre, Eden. Bonn'da kaldığı müd dana kovan \afilar Amerika ve İıı mahkemede yargı'anacaklardır. kası Urafından son dakikada 25 000 . Al Mibrî . gazetesi sahibinin Bu sabah, yeni depremden e^'vel m:s, sürücünün arpbada bulunan Pek yakında Haydarpaşa AdaHetce Fransız ve Amerikan vüksek g lterenm en büyük gazete'erınde liraya çikanlmış ve oyunları mü facia kurbanlanmn ruhî istiıahatmüracaati İ2 yaşındaki 05lu Nurı ıse beyni [ komiserlenle temasta bulunmak p^zarı elektrifikasvon insaatınm da vayınlanmıstır. teakıb sahnede toplanatı ekiplere ieri için açık havada büyük bir parcanlarak dcrhal olmüîtur. New York, 12 (a.a.) Geçen •*:ıale'i yapılacaktır Bu işe aid büarzusunu da izhar etmiştir. i Amerikalı grzeteci Mr FreH Suzv hediyeleri dağıtumıştır. âvin yapılmıştır. mayıs ayında Mısır hukOmeti taK=izazade sürucü derhal ha=taneKahire 12 (a a) Iıakm Birleş|ün fornahteler tekemmül etmis A grupunu teşkil eden takımlara Bonn 12 (a.a.) Eden ile Ade i dün kendisile gorjşen bir muh r rEfmdan kaptılmış olan «Al M:sTörene binlerce kisi iştirak et ye kaldınlmış. şofor yakalanarak ı'up. küciık bir iki eksiği de ta ıniş Mılletlerdeki Başdelegesi Dr. 15001600 er Üra. B grupuna, 1250 nauer arasında cereyan eden ilk ( rinmize, Afıika intibalarmı şöy'.e rî« gazetesinin sah bı Mahırud İ\1 Cezair emniyet makamlan j tahkikata başlanmıstır. ç yıarnhnmasım müteakıb ihale ya i Fazıl Cemali, NewYoık'a gitmek [ e r jj ra hulâsa etmiştir: grupuna 1000 er lira, na göre şimdiye kadar tesbit edılen f Kalid Arıoglu idaresindeki İstan aoriişrrede mılletlerarası umumi ] « Afrika bugün büv'ik bir fikrî bülfath bugün Amerikanm en bauzere Kahireden ayrılırken M lk Mısır ıilarsk insaa =» b ' D grupuna 500600 er lira, F grupu ölüler sayısı 1 287 dir. durum ile Almanyanın silâhlanmayük 53 gazetesinin müdüriae gccbul 828 plâkalı hususî otomobı' basınında bevanatta bulunarak Arab j kalkınma içmdedir. Beyaz ns=nna 400450 ser lira verflmiştir. ÜskOdarda Duvardibi mevkiınden sı meseîesi bahis konusu edilmiştir. j ların Afrikanın zenginliklerini içlet derdiği birer rnektubda, •tazetesımn Bırlıği ıçin tam bır ısiahatın düşüÇinde bir Amerikalı Ekıplerde bulunan kadınlara bigecerken Halis Yürek isminde 12 Bu görüşmede Eden'e hariciye müs mek için siyahlarla anlaşıp anlaça tekrar acılmasına ve Mısırda bsîin nüldüğünü söylemiş ve şöyle derer altın m'îdalya ve 178 erkek müm^hkum oldu yaşmda bir çocu*a çarpmışnr. Sol teşarı Sır Frank Roberts refakat mıyacağını yakın zaman tayin e hürrıyetinin yeniden tesisine bızvam etmıştir: sabıka ds birer gümüş madalya hemet etmek üzere bir kampanya t ç Tokvo 12 CAP1 Pekin radvoaysğından tehlikeli surette yarala etmekte idi. decektir. Af'ika, artık karanhk kı« Arab Birhğinin ıslahına Snce 'i edilmı;tir. Federal Almanya Başvekilinin m?larını istemiştir. Al Mısrî gazeı bugün Hugh Francis Redmond ran Hahs .Nümune hastanesme kal birhğin gajelermın tam tarifile baş j Bu«ndan baska ekipler içinde teLondra, 12 (AP.) Wintsor dırılmış, şoför yakalanarak takiba yanında ise hariciye işlerine bakan ta değil. uyanan kıtadır. Seyahatim tesinı idare eden iki kardeşüe bırillı bır Amerıkalmın ca^us'uk suesnasında Fransız kuzey Afrikasınbu ta başjanmıştır. Hallstein ile siyasî servis dairesi likte tp.yaben 10 yıl hapse nıahkum «ından Sanshavda müebbed hapis lanmalıdır. Bundan sonra Arab hü j ferrud eden bazı oyuncular da altın ChurchiU'le Mrs. Churchill da, Sudanda, Rodezyada Ugandagün Başbakanın Chequers'deki res":zasır>a çarDh'ildınnı bildirmistir. kumetleri temsılcılerinden meydana madslva ile tal+if edilmişlerdir. Gene Üsküdarda Paşalimanı cad müdürü Blankenhom bulunmakta da, Mau Mau ülkesinde, kuzey edılmiş bulunan Ebülfath. AmerıKızı! Cin radvosu, hepi Cinli o gelen bir daimî konsey ve Arab ; A er'jounu te?kil eden üç takrnı mi ikametgâhmda izdivaçlarının 46 desinden geçmekte olan Muhlis idiler. 1 kalı meslekdaşlarına v,onderdıği ın dıfer bes erkek ve iki kadımn mılletlermı temsil edecek bır genel, icmde en f?z!= rey »lan Eırurum ncı yıldönümunü sükunetle tesid idaresindeki 12534 plâkalı taksi, Afnkada milliyetçilikcereyanlarının ', T j e k t u h d a j,Pjete=iniıı M'sır hükuve Batılıları halyan basmın tefsirleri Afrikadan çıkarma da a'vnı durusma sonunda hüküm kurul ile daımi konâey karfisında I ve Balıkesir ekıplermin arasında etmişlerdir. Toplantıda aile efradın Beyhan isminde bir kız çocuğuna Roma, 12 (a.a.) Anthony E uyandığını müşahede ettim. Bu meti taraf'ndan kapatılmasınm segivdıklerini bp'ırtnİEtir. Yav^îda. sorumlu bir sekreterlık teşkil edıle puan ihtiîâfı çıkmış ve Erzurum dan yalnız bir kızları ve damad çarpmışür. Bu kazazede çocuk da den'in Romayı ziyaretinın arifesin hususta en dikkat edilecek nokta, bebini ızsh ederek yegâne suçusah'slann Amerika hesabma rek tamamen yeni bir teşkilât vü ekipı ec fazk oy aTdığmdan birin ları Mr. Duncan Sundys hazır bu muhtelif yerlerinden ağır surette de İtalyan basmı sadece Britanya komünizmin Afrikalılan teşvik et nun Mısırda anayasa hayatına dobrusîuk yaptıklan ileri sürülsnüş cud getirilmelıdir. Daimî konseyin ' cilığinin üânını istemiştir. Jüri bu lunmuştur. Diğer aile mensublan yaralandığmdan aynı hastaneye adalanmn Avrupa kıtasile yakm mesidir. Doğrudan doğruya Mos nulmesini istemiş olmasından ıtatür vazifesi genel kurulun direktifle hususta nyrıca bir karar Tereceitir. memleket haricindedirler. Aile ef kaldırılmı», şoför hakkında aoruf laşması meselesinde değil, bilhaaaa kova tarafından idare edılen, git ret bulundueunıı bildirmekteair. radından başka yemekte 79 yasın turmalara başlanmıstır. nnı bırliğin gayelerine uygutı olaC.E.D. tasansının Fransa tarafm tikçe büyüyen bir teşkilât, Afrikayı J Suriye ile Sovyetler daki devlet adsmının kadim dostBir Çin ticaret heyeti rak yerine getirmektir.» dan reddinden doğan meseleler kar kızıllaştırmak için çalısmaktadır. lartndan Jamaika valisi Sir Hurgh şrasında ticaret anciaşması Arab devletlerınin halen içinde şısmdaki İtalyan hareket tarzmı Batılılann bu huausu dikkatle gözHindistana gidiyor Food ve Lady Food bulunmuatur. belirtiyorlar. , Sam 12 (T.HA.) Verilen bır bulunduklan zayıf durumu tenkid önünde bulundurması lâzımdır.» Madras 12 (a.a.) Çinin HindisBulgaristanm Yunanistaat lfebere gore, yakında Suriye ile eden Cemalî şoyle demiştir: «İl Messaggere» fasetesl |9yle Mr. Fred Suzy, Mau Mau ha tan büyük elçisi General Yuang « Arab memleketlermm tesirli Kusva arasında bir ticaret andlaşyacyor: reketi hakkında da junları söyle Çung Hsien bugün burada verdiği Atlantic City 12 (A P.) Birbir mürscaati olacak şekilde silâhlanacağından zsası Lmzalanaoaktır. Bu anlaşma cCEJ). buhranı D* açılan m« mistlr: beyanatta, bir Çin ticaret heyetiAtma 12 (a.a.) 9mg9m bomla ıfcubadele esasıaa dayanmaktadır. ırnin bulunmadıkça kollektif gtiven leşık Amerika guzellik kraliçesini Tatpeh (Tormoaı) 12 (AJ.) Mİ«y« blr kal çaresi bulnuk İtal« Soo •amanlara kadar bir nin Hindistanla bir ticaret anla» lik sistemıtniz bo« bir balondan iba =eçmek için dün gecs burada ya resmi çevrelerden flfranildlgbı* gS Tormoıa boSannda drrriy» | t * B y« Jçta aanırldir. İtalya, Avrupa Hazırhklarm bir kaç günde biörile korku havasuıın estiğl Mau Mau ması imzalamak üzere yakında «eği ve anlasıcanın imzalanacağı ret kalacakbr. Güvenliğimizi gağ pılan müsabakada 44 eyaletl tem re, Bulgaristan, Tunanistana rnfl MDlivrtçi Çin harb gemilerl bugttn siyaıetl fl« ayn» tamanda, CJE.D. ülkesinde İngüizler vaziyete hâkim Yeni Delhi'ye geleceğini bildirmlasıl *den fftizel kızlar arasmdan 19 racaatle, Bul«ari*ta*daki Twıank hıldırilmektedir' komfinirtlcrm t»hdidlerto« bir temel üzerine kurmak için ^ , Kaliforniyah bir tir. nin reddl keyflyetlnin telâflsl lçln, olmualardır.» rehine fs e/irleria memleketlerine bize önce si'.ah lazımdır ve sınırla \ • ı ., » ..... Ikl memleket arasındakl gBıü| Ann Meriwether üıtihab edilmis' iadesi işıleraes.gulolmak ÜMT*, bir Quemoy adaona 7> "fl föoeyta bunun Avrupaya mabaiu diğer teşnmız, nereden gelirse gelsin her Yunan Bulgar Kızılhaç komiteai d« Tungşan yanmadaMH boBtbar kilâtlarla takviyeaind. urar tde 314 hacı daha yıırda döndü meler haziranda başlamıştı. hangi bir tehlike karşısında bunu tir. dımaa etmişlerdir. eektir. Bunlar arasında kSmflr ve Müsabaka 15.000 kişl taraftndan ne kstılmağa fimade olduğunv bilbertaraf edebileceğimiz bir durumAmerika bankalanndm Diğer taraftan Milliyetşi aeaklar ç«lik blrlijl (C.E.C.A.) Avrupa tkInnlr Vt (Telefonla) Türk ARANIYOK dirmiştir. seyredilmişrir. 50 kilo ağırhğında, da bulunmalıdır. da 7 nel defa olarak Quemoy'us ttaadl tşbirliğl teskila'b, (B.E.C.E.) armatörlerine aid Muzaffer vapuru Biiyük bir bankada calıştelevizyon Arab Birhğinin kuvvet zoruyln tızun boylu yeni kraliçey» geçen Serbest dalış dünya rekoru kafşısma dfisen Amoy'u bombala vt Aynrpa Ödeme Birliğl vardır. 1 ile bu sabah limanımıza 314 hacı mak uzere türkce ve fraaNew York, 12 (T.H.A.) Nrvr 1 kurulmasını ıstemiyoruz. Bu birlık. ılm guzellik kraliçesı Evelyn Ay raı$lardır. Mezkftr adada 110.000 Gerekirs* yeni tes.ebbüslere de gelmiştir. Gümrük muayenesinde York bankaîarmdan biri, müşteriCezayir 12 (a a.) Burada tersızcavı makinede seri ya Arab mıllctlorinın meşru tcmsılcılen icını giydumiştir. tiblenen şampıvonada bu sabah bir kızıl asker bulunduğu aoylenilmek «^risilebllec«ktlr. Takat, îtalyan müteaddid din kitablarile bol mik 'erinin imzalarını kontrol etmek zabilen bir Bayan arantarafmdan izhar edılen dıleklerır Yeni Kral'çe, bu müsabaVanın serbest dalış dünya rekoru kırıl tedir. hükumeti eğer Almanyanın dun.ı tarda maclenî bilezıkler, tesbih ve için televizyon kullanmağa başlamaktadır Talıblerin posta bir netıcesı olmalıdır. Fakat bu ds alibi için muhtelif muesseseler ta mıştır. Pekin radyosu Amoy'a akm ya mundan süphelenecek olursa, Bat ipekliler bulunmuştur Fakat buxıkutusu 373 İstanbula mür a f u l d a B mıştır. Veznedarlar, merkezde buortava Hiç bir daîış âleti kullanmaksızın pıldığmı teyid etmla, adaya 12 bom memleketlerinin birliğinin bozuî lar deklâre edilen eşya olduğundan lun?n esas imza ile getirüen çek raeaat etmeleri rlca olunur | önce Arab memlekeüeriııde istik b a k ı m l n d a n 5000 konulan ve kıymet do!an rarlı anayasa rejünlerinin suya giren Gilbert Diaz 35 metreye ba düsrüğünü ve Od MilÜyetçi u mamaaina bilhassa dikkat edecek gümrük resmi alınmak suretile bun üzerindeki imzayı televizyon samevcu° 5 diyetine dayaaao£kt&dır.> düffirflldâtOnt Otri •ur tir. Bu da Avrupamn tlyast ılste ların yurda girmesine müsaade eI şidli hediye vt mükâfat!ar kazan kadar inmek suretil* bu rekoru ttyesinde gayet kısa zamanda Idilmifftir. lauktadu. jılastırabilmektedirler. Maarif Vekili Amerikadan db'ndli Celâl Bayar bu sabah saat onda iyor iiifilakleri Atom ve hidrojen Sırkeei hattında elikfrikli trenler Nevyork Vaîiliği Miliî Müdafaa Vekâleti aleyhine açılan dava Avrupa yeni müdafaa plânı hazırlanıyor Mvslimu Karfeşkr Mısm karşı htrtkalı geçtiler Bir genc kız, iizerine Halk oyunlan müsagaz dökerek intihar bakası netbelendi etfi Mau Maular arasında Gezayirde zelzele devasn ediyor Şehirde dün de 5 tasit kazası oldu Birİ!ğ!nfn ıslahı Churchill'Jerin izdivaç yıSdöniimleri Amerika Gfizllik Kraüçesi Foımoza boğazında çarpışma Bayan OakKlo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog