Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYCT «yflH IOT4 Fenerbahçe, Havagücü takınumŞ1 muglub etti Beyoğluspor da diin güzel bir oyımla Adaleti 3 2 yendi Adalet ve Beyoğluspor takımlan dün Şe:cf ı'.:,hnda bir hazırlık maçı yaptılaı Zevkli bir şekilde geçcn maçı 32 B. Spor kazandı. Takımlar sahsya şu kadrolarla çıktılar: Beyoğluspor: Sumopulos Yafa, Nikolau Ta't a Ipr sahaya ju "lertib'erde Baharoğlu, Dimitrioğlu, Yani Ka ç'fcmışlardır: saboğlu, Affan, Salâhaddin, DiaFene.hshçe Sükrü NaS Bas m.ndi Argun. Aclalçt: ri N»dim, Melih Akgün FikOmer Gökçen. Fahri Nihad, ret, Ni. Alı, Feridun, ;lü.=£ir.eddin. Cahid, Ergun Ero!, Salâhaddin, Niyazi. Rn\ agücü: Mebmeu Serr.ih. Necmi. Erol (K.V Salim. Hakem: Cihad Argun. Semr; Arlf, Şehmuz. Ayhan Sev Oyurn 16,03 te Beyoğluspor basfu Nevzad, Naci, Büîend. Nusıet. ladı. Beyoğluspor oyuna rüzgâr alBütün müaabaka boyunca Hsvagfccü takırrn diha basıcılı ve EÜr tında mukavemet ederken Adr.let i!k d?kika!ards birinri tjolü vaptı. ati: nij oyun çıkarmiîsa c« for\et Beynğluspor 17 nci dakiksda karsı hıtt8nr.ın becerikjizliği yüzünden taraf kalesini kanştırdığı «urada galibiyttl kaçırmışlardır. 1954 5ö sa? Içlertnin ay?£i'e berabprl:k ?araevfimtnin en bozuk oyuııunu çı yısını kazandı. Oyun (111 iken karan Fenerbthçelüer, 19 uncu da merkez mu^acim Necmi iki dakika kikada M Alinin sahans bir volesi j sonra Adaleti 21 galib vaziyete ve 22 nd dakikad» da Feridunun getirer. golü attı. kafasil* üstüste 2 gol kaıanmışlarBn sıralardn ovuna hâkim olan dır. Adalet üstüste ıki mühim ftrsat Nevradın yerine geçen Hikmetn kaçırdı. Son dak'ktlarda Adaîet 36 no dakikada Şükrünün kıpır kalesi kanstı. kaleoiiin hafif yaradamasrna dahi meydan vermeden lanms^ına yol scsrs bir hürumda yaptiğı Havagücü golünden sonra Bevosluspor ikinc* ^olünü attı. devre 21 Fenerbahçelilerin ı*ali Devre 22 bitti. biyetilc sona ermiştir. TVinri tklnci devreye HüsameddJnin yeDevrenirı ılk dakikalannda Beyrine Fahiri alarak çıkan Fenerba'.ı oğluspordan Affan beklenmedik bir çeliler, bonık oyun çıkarmakta <le s'rada üçüncü goüi kaydetti. O\unvam etmişler, buna mukabil Ha da bir Hg ~acı r;bi heyecan başvagücü takımı 195455 futbol se ]ladı. ufak tefek ^enJikler oldu T» zorunda İstanbulu ziyaret eden 3 bu arada Bevo&luspor daha müesAnkarah takımdan en iyi* inti sir bir sekilde oynp.maŞ» başiadı. baını kazanmışlardır. IT*eın 35 iııci dak:Va'inda AdaKötü ovnamalarına rağıuen fır lete firikik o^u. K^ıM de bir ke•attan istifade etmesini biien Fe di gibi sıçnyarak topu kaleye girnerbahçelüer, 86 ncı dakikada /ik mekten menettl. Şu hale g8re llg ret vasıtasile üçüncü gollerini k* maçlannda çok ^Orpriz bekl*\'eranmslar ve sahadan 31 galib ay biüriz. Mac 32 Beyoğlusporun garılın;slard;r. libiyetile bitti. Omer Besim Havagücıi takımı, bütün müsaFenerbake profesyonel futbol takımı, dün ssat 16.30 da Ankara l'gi ikincisi H.vagücü takımile yap mış olduğu msvsimin dördüncü karjılaşmasmda gene salib gelmis ve rakibin: 31 mağlub ederek sahar1=»n ayT'lnv'tT Hakem Ferldun Kıhcın Msre ettipi ve 10.000 • yakın s^viTİnin hazır buiunJ'.gu J Ü R sabfka Kad.kövcie Fen<?:ba>.<;? stid ycmı:nda vapılmıştır. baka boyunca 9 ojruncu degistirmiştir. Danya ağır siklet boks şampiyonlağu çarsamba giinü yapılıyor New York 12 (SHA) Dunya ^fır siklet şampiyonasının yapılacagı gfln yaklaşmaktadır. 15 »ylftl carşamba günü. Yankee stadyomunda dünya aŞır siklet boks iampiyonu Rocy Marciano. unvanını renei boksSr Ezzard Charles karsısında ikinci defs müdafaa edecektir. Bilindiği gibi bu boksörlerin ikisi de Birlesik Amerikalıdır. Daha önce yapmış oldukları karşılaşmada Rocy Marciano, Ezzard Charles'i tahminler hilâfına v» pek kolay olmıyan bir sekilde aayı hesabile mağlub etmisti. Ezzard Charles bu ikind karşılaşmada da mağlub oluna dünya ağır aiklet bok? şampiyonluğu üzerindeki nsra zedlik hakkıru kaybedecektir. Aksi takdirde Rocy Marciano ve Ezzard Charles bir üçüncü defa karşılaşacaklar ve bu müsabakanın ?alibi dünya ağır siklet boks şamj piyonluğunu kazanacaktır. ' İtalyan asılh olan Rocy Marciano, ! 1=i ey'.ulde yapılacsk müsabakayı kazandığı takdirde dünya ağ^.r siklet boks şampiyonluğunu muhafaza edecek ve bu unvanı 1955 seneainin mayısında muhtemelen gene New York'ta Yankee stadyomunda 1 numaralı namzed tngiliz Don Coc! kell karşısında müdafaa edecektir. Rocy Marciano, dünya aŞır siklet boks sampiyonluğunu. gene bir zenci Birlesik Amerikalı boksor Jersey Joe Walcott'u 2 defa üstüste nakavt etmek turetile kazanmışn. ICarfüafina gflnune sadece 3 gun i k^lmıs olduğundan her iki boksör : He bugünden itibaren ağır idmanlan buakmışlar ve isrirshate çekilmişlerdir. Yalnız Rocy Marciano bu müsabaka için çok fazla çalışmış olduğundan sürantrene olmak tehlikeaile karfı karfiya bulunmaktadır. Her iki bokaflr de basın measublarına verdikleri beyanatlarda kat'l bir ifade Ue müsabakayı mutlak surette kazanacaklannı belirtmiş olm?!arına rağmen, umumî olarak unvanı elinde bulunduran Rocy Marciano'ya daha fazla san» verilmektedir. Bu müsabaka için bastırtlmıı olan 40.000 büet tamamile satılmıs buhınmaktadır. Son günlerd» kara. boria faaliyetinin artıp WT biletin 200 dolara kadar sahlacağı tahmin •dilmektedlr. Yeni Sezonun Eşiginde Yazaı: Sıad TAŞER Ankara, lylul Dinlenma Utili sona trdL Dağılanlar toplandı. Darısık gidcnler banşık döndü Kimind* İtalya günesinin izleri, kimind» Parisin yorgunluğu, klminde tx)ndranın ıslaklığı... Bir kovan düşününüz; içinl dolduran arıların üç ay önce kovanı bomboş bırakıp gittiklerini, bes gün önce de dönüp geldiklerini tasarlayınız. t»te Devlet Tiyatrosu ve Operaaı! TIYATRO c. Bugunkü program İSTANBUL . Beyoğluspor 3 Adalet 2 AHetizmde Almanya Fransayı yendi Paris. 12 (SHA) Colombes ttad yomunda dün baîlamıı olan Batı Almanya Fransa mill! «tletinn karşılbşmaları bugün yapılan tnüs^bakslardan sonra nihayete ermlı ve Batı Almanya umumî puan tasnifinde rakıbini 121 83 ma|lub etmeğe muvaffak olmu|tur. İzmir, 12 (Telefonla) îki maç yapmak üzere şehrimiı» gelmi^ olan Beşiktas bugün ikinci karsılafmaiinı Izmirsporla yapmış ve birinci d«vr«de Ercanın attığı golle maçı 10 kazamniftır. Beşiktaş İzmirde I 0 galib Elmniyet, Bahkesirde son maçını da kazandı Balıkesir 12 (Telefonla) tki fttndür çehrimizd* bulunan tstanb\ıl profesyonel Emniyet futbol takımı Ilk maçını cumarteai günü 6 eylul takımile yapmıs ve 10 galib gelmiştir. Bueün de Atatürk stadyomunda kalabahk bir geyirci önünde şehrimiz Esespor takımile yapılan maçı Emniyet 82 kazanmıştır. Istanbulspor 5 • Eyüb 2 Dün aaat 16 da Istanbulspor profesyonel takımı, Eyub eahasında yaptıgı hazırhk müsabaîcaauıda Eyüb takımını 52 ma|lub etmıs«ir. Cckeylerin kunhıgu futbol takımı Londra, 12 (SHA) Hemen hemen bütün cokeylerin azası bulunducu "İneiliz cokeyleri kulübü» bir futbol gubesi açrrayı kararla?tınni| ve bunu tatblk mevklina kojnnuitur. «İngili* eokeyleri kulübtt» nün futbol takımı. Ilk karaılaîmaaını Doncaster Dover» kulübünun Junlorlar takımı ile 16 eylul penembe günü yapacaktır Cokeyler bu maçâ şu ksdro Ue çıkacaklardır: Page Littlewood, Spraque Clayton, Dillon. Mitchell Ehırr, Egan, Orme, S:me, Cethin. Bütün bu eokey futbolcular, at yarışlarının en fazla revaçta olduğu tngilterede şöhrtt yapmıs »ah«iyetlerdir. Vefa 3 Karagümrük 0 Dtin aaat 18 da, Vefa protesyonel takımı, kendl âanasmda yaptığı hazırlık macında Karagümrük takım.nı 30 mağlub etmiştir. Şarkı» adındakl piye«l temıfl •dilmişti. Bütünü ile »iyasl biı hleviye karakteri tasıyan «Tanndağı zlyafeti», öyle »anıyoru» kl, gerek teması, gerek örülüjfl T« islenisi bakımından aeyircilerini hosnud •decek kıvamda bir piyestir. Ana fikri yönünden yasadığımu devrin olaylan, çalkanblan ile yakından ilgili bulunmaaı piyesi seyircilerine büsbütün yaklajtırmaya yardım Eylulün ilk gününden itibaren bu edecektir, sanınz. Vak'aıı zamanımızda, Orta Aasanat kovaru için İçin kaynıyarak, daha doğruıu kaynafarak, bir ekira yada Karkum cumhuriyetinde, Çin gecesi meraklılarına aunmak üze sının yakınlannda Tanrıdağı bare balını hazırlamağa koyuldu. Hıç taklığmdakl e*W imparatorlann kınklardan, för yaslanndan, iç çe terkedilmia, uzun Mmandır kapalı kialerindan, attzgun bakiflardan, kalmıs av köskünde geçen piyeai kahkahalardan, utangaçhklardan, Mahir Canova sahneyt koymaktahattft korkulardan, ihanetlerden, dır. Rolleri, iki grup arasmda sıra riyakârlıklardan vesaireden fürCUüp ile su sekilde dağıblmıatır. birikecek olan bu aanat balı n* DiktaUSr Mareşal Kantemel: Saim emeklerle meydana getiriliyor bir Alpago Yıldınm Önal, bilseniz. Günlük yaşayıçımızdaki Komutan Mola: Muammer tti kahkahalanmız, hıçkınklarımız, u Suad Tajer, tangaçlıklarımır, nihayet kendi var Generai Erhan: Coskun Orhon hğımızm daracık smın içinde kaNur Bartu panır kalır; bajkalarına. biz» teAyel (Direktörün kızı): Yıldız sir ettiği kadar eüneı. Sahnede öyle mi ya? Di^inden brnağına kadar Akçan Gökçen Hıdır, Telaiari: Kerim Afsar 8emih »anatçı bir aktör aahnede makaralan koyvermiye görsün, yahud da Ür», Pr«na««: Mellha An Handan gözlerinden damla damla dökmiy* görsün bir. Salonu dolduran yüz Uran, lerce ağızdan kahkahaların nşkırBüyük elçi: Şeref Gürsoy Keması, yahud yüzlerce gözden dam rim Afsar, laların boşanncası işten bile değilNemrud: Ahmed Evintan Yıldir! Şu halde aktörun kahkahası dınra Önal da, göz yası da kendi varlığınm Şaman: Asuman Korad Cevad daracık suurı içinde kapanıp kal Kurtulu*. madığı gibi, kendisinden çok baıParti reisi: Suad Ta»«r Afukaianna, seyredenlere tesir etmek man Korad, içindir sonucuna vanyoruz. AktörBasvekih Nihad Aybars Hafim lük aanatının bam teli de bu değil Hekimoğlu, midir zaten? lyi, güzel ama, otux Dahiliye Nann: Nuri Alünok eece, kırk gece, hattâ bazan alt Ojhıı Bora, mıs, yetmis, gece kabla kaüla gülDoktor: Muzaffer Gökmen Coa mek veya hüngür hüngür ağlamak kun Orhon. için ne çeşld bir insan gücüne, daEn ihtiyar mebuj: Ali Algm ha doğrusu tahammülüne ihtiyrc Nuri Gökjeven, vardır dersiniz? Bu i^in hakkından En gene mebuı: Oğuz Bora Gür gelebilmek için ancak aktör olmak büz Bora, gerekir değil mi? İşte, yukarıda Llhud: Ragıb Haykır Muraffer s8rünü ertigimiz sanatın b^lı böy Gökmen. lesine aktörce bir tahammülün mey «Tanrıdağı ziyafeti» nin, bir evasıdır. kim gecesi leyircilerimize de bir Yeni sezonun eşiğinde aktörü, 93nat ziyafeti olmjasıru diliyerek, hakettigi için, söyle "bircz okşıya mektubumuza burada «on Veriyolım dedik. Çok görmeısinix her halde. Bu yıl sahnelerimjzde oynanacak aaerler aeçilmis oimakla beraber, henüz ilân edılmedi. Bu sebeble yeni sezon repertuarırun rümü hak kuıda maalesef bilgi veremiyeceğiz Şimdilik Küçük TiyEtroda sezonun ilk eseri olarak oynanmaaı kararlaştirumış bulunan, Resad Nu ri Güntekinin «Tanrıdagı ziyafeti» isimli piyesinden aöz edebileceğiz. Bu eser, değerli roman ve piyes yazarımızın Devlet Tiyatrosunda sahneye çıkanlacak olan ikinci eseridir. Bundan önce, hBtırlardariır sanırım. Büyük Tivatroda «Eski U.1T A*ıH« r* projram U»« ••*k ı U ı ; otaıyan: »«nl Tok« 1^»» Oyun haT«lan 11.11 TUrk musikKt korolarından aarkılar (öaal K) 1 » « Hab«rier 1400 CSıanKml»!' ( P l ) U.15 Küçük orkeatra 14*0 D « « mfiıljl ( P l ) 1*00 K»p«nıa. Gürültü ile mücadele mutlaka muvaffak olmalı Ha]knnıx, radyoUnn çok «çıImunKlan, oparlörlerin •usturulamamuından müte madiyen fScâyet ediyor. Bu Tatandaf da dört ainema ort asında uykusuz kaldıgından yanıp j «kılıyor Eyübde oturuyorum T« b*h*«deceğim derd hemen hemaa bütün hem*ehrilerimizin dtrdidir. Efendim, derdim v« derdimi» bir türlü önüne geçilemlyen gurttltülerdir. Malum oldugu reçbile Eyüb kazası umumiyetle ijçilerin oturduğu blr semttir rt işçiler çalışma durumlan icabı çok yorulan insanlardır re istirahate herkesten faıla muhtacdırlar. Böyle ohnasına rağmen Bjrubde dört yazlık «inerna bahçesi vardır. Tabit dört degil, daha fazla da ' olabilir, fakat bu rinemalann halkı ! ve bilhassa çok yakm mesafede olan evlerin sakinlerinl rahatau etmemesi şartile. Semtimizde dört sinemanm mevcud olması aralannda rekabet doğurmakta ve birbirlerinin seslerini bastırabilmek için hoparlörlerini azaml derecede açmakta ve film baj lamadan evvel gayet yukıek aesle plSk çalmaktadırlar. Evimin «akinleri uyuyabilmek için geceleri saat 1 e kadar beklemekte ve uyku ilâçlan almaktadırlar. Bu duruma düşen bir insanın sinir listeminin ne hale geleecğini tasavvur edin. Böyle halkı rahatsıs «decek derecede gurültü edenlerle mücadele İçin belediye cezalan olduğu gibi Türk Ceza kanununun 546 nci mad desi de vardır. Yalnız eksik olan biraz çalışmak ve alâkadır. Bilhassa idarecilerimizden rica ederün, bir aksam 23 ve 24 sıralannda şövle bir dolaşsınlar. Evlerimizde kendilerinln oturduklannı ; düşünsunler, bizlere hak vereceklerine eminim. Eyüb Muhlispasa caddesine H. «abn eaklyip halkı a«J!ık bakımından zarara aoktu^unu yazıyor. 17.00 Açılıı T« op«ret melodUtrt (K) 17.4S Caz müîiil (Pl ) U00 Plik feçidl 18.30 Konujm» 18.40 Kon»er «alonlarından meşhur Ulmler (Pl.) H.00 Hakkı Derman faııl heyetl H.SO Türküler; e»lan v« okuyanUr: Huaa Tunç, Cemil» Cevher 19.45 Haberler M 00 Sarkılar; okuyan: Perlhan KBvenç 20.15 Radyo Gazeteai Ifl.30 ŞarkıUr; okuyan: Necml RLia Ahlskan 21.00 TmU Balta orkettrasındjn valM mus«rU'l«T (Pl.) 21.18 S»rk!lar; okuyan: Muzaffer Blrtan 21.45 Spor haıbıhalleri 22.00 Şarkıiar: okuyan: Salme Slnan 22.30 Dlnleyicl ijtekleri 23.15 Haberlar 23 S0 Kamblyo Borta Profram 23 35 Dana müzlH (Pl.) 2400 Kapuılf. Açık mektublafmat Doktor operatör Hldi İakit, Ay* valık tsimlerinden bah»«ttiginil profesörl* «dib, itibarlı aaydjğırjııl kimselerdir. Paranızın onlarda rajri olacağına ihtimal vermek l ı t m c yiz. Kendilerine mektubla mtiracaat edin. Netice alamazaanu aarcılığa bafvurmak icab ed«r. ANKARA 6.28 Açıhı vt program (.30 ÇcfidH Türk müzlgi lPl/1 7.25 Zarurl ihHTac maddelerl flat lirteıd 7J5 Sllm Bryant ve orkeftıası 'Pl "ı 7.4» Haberler 8 00 Norman Cloutier orkeıtraaı (Pl> 8.30 Sarkılar ve turküler Pl.) 9.00 Kapanıa. 11J8 Afilıı T« progrcm 11.00 $arkılar (Pl.) 12 15 Saı eserleri 12.20 TUrk kahramanlıgı 12 30 Muzafftr llkardan ;arkılar 1S00 Haberler 1315 Ritimcller (Pl.) 13^0 Radyo salon orkestraaı 14.00 Ulviye Hekimd Zfya Taşkent Solma? Te£men. Mustafg Seyrandan beraber sarlcılar 14 15 GönUI Söy1erd«ı «arkılar 14 30 Turhan Karabulut Nureddln Çatnlıda*d»n türküler 15 00 Wagner'ln •Die Walküre» opsrasından kısımlar (Pl.) 15 30 Ftlm yıldızları (Pl.) 16 00 Kapamı. Bize t&arruz edenler serbed serbest dolaşıyor Çınarh sokak 127, hane 171 ökke< Güneş. Aoana adresinden aldığımız bir mektubda, karuının •• kenduinin bef kiai tarafından taarruza uğradığından, fakat mütearrızların bugün serbest gezdikleıi şıkâyet yollu uzun uzadıya anlatılıyor. Adanadaki aiâkadarlaruı dikkatini çekeriz. • Aksaray Cerrahpa** caddesinin perişan hali 18 58 Açılif v« program İT 00 Rosario Bourdon aenfonlk orke»trasından parçalar (Pl.) 17.30 Manhattan müzi|l (Pl.) 17.45 Kitab »aati 13.H* Gonül Aktncı ve Nesrln Akçandan jarkılar 1S.30 Sadl Hoîsesten »arkılar 19.00 Haberler 19 15 Tarlhtnc bir yaprak 19.20 Tingromiden »•rkıUr (Pl.) 19 30 KByün aaati 19.45 Yurddnn »ejler 20.15 Radyo Gazetcai 20 30 Senfonlk konser (Pl.) 21.15 Radyo hafta»! 21 30 Cevriye Ceyhundan sarkıiar 22.00 Serbest «aat 2215 MUzlk (Pl.) 2J.4S Haberler 23.00 Vlrtüozlar leçldl (Pl ) 23 M Dans mÜ2lJH (Pl.) 14.00 Kapanıj. BULMACA rı nr • •• •! • 1 1 1 1 1Î •1 • • Partizan erkek ve ka voleybol takımlan geliyor Yugoslavyanın Partizan voleybol takımı, 3 maç yapmak fizeıe 29 ekimde Istanbula gelecektırYugoslav voleybol {ampiyonu olan Partizan takımile bir Rnrp kız voleybolcu da gelmektedir Partizan voleybol takımı. şehrimizde Beyoğluspor, Fenerbança ve Galatasarayla karşılaşacak'ardır. Kadın voleybolcular da iki rkx> halinde geldiklerinden, birb'r.erilç gosteri maçları yapacaklardır. I Floransa pentatlon mütabaklannı îsveç kazandı Floransa 12 (a.a.) Milletlerare sı Florar?a hava pentatlon müsabakalarında Isveç ekipi birinci ol Son keşif: 1 1 1 LJ 1 . • 1 I 1 VİTAMİNİ SOLDAN SAĞA: 1 Blr iürrizin merkezi olan «ehir seılenme edatlarından. 2 Bltit ve sonu ge.lş 3 Sebebi vesaikl f?zla mlktarda ııki kellmeı. 4 Güzellik ve hoşluk. 5 BoyırlErdaJi. dört yılda b:r kime iste'sem or.a vrebileceğim 6 BılıSc ağı sekiinde örülmü» teylerden. 7 Kızgın ve hlotietii. t Ileri yönlerin tamamil» aksl tarafa dofcru gitnıe hareketl. YtKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Sukunet ve hareketslıllk hali. 2 B..71 nskliye vasıtalarının id»re edilmesine yarayan, bir harfin okunuşu. 3 Karşılıklı birbirlne baglanma ve sadık kalma taahhüdünü havi ol.ın ateşli ve hararetli. 4 Tersi «su anda» demektir. blr fi'lin kıultılmısı. 5 Sinirli ve dürüst durumr'a 'eski •erimı. bir yalana göre yılan tarafından yululan. 6 Dahili kısınıda 7 Birbirinln avnı misafirhsr.e liki keliuıeı. 8 B'7i havvanların bo>"unlarır.dr>ki kıl toplulıığu. fs'anbulun Cerrahpaja taraflarında öyle bir aokakta oturuyorum ki bu sokak belki de fetihten bn yana kaldınra yüzü görmemistir. Kıs aylaruıda çamur, mübalâğası» 30 santimi bulur. Kareyon firemeı, girse de çıkamaz. Böyle olduju halde belediyemizin malt imkânlarını az çok bilen bir şehirli olarak bu sokağm tamirinl istiyecek değilim. Maksadım umumu alâkaH a» eden Aksaray CerrahDasa caddesinin bilhassa hastaneye kadar olan kısmı hakkında alâkahların nazan dikkatinl çekmekten ibarettir. Öyle zannediyorurn ki bu gflzel hastane yalnız Istanbulumuzun degil belkl Balkanlann, ortaşarkın en Tehlikeli bir dörtyol modem sıhhi tesislerinden biririir. Ne çare ki Akiaray karakolundaa kavşağı hastaneye kadar uzanan yol bugün9lşll Halaskir Gazi Caddesinin kü halile hastalara ıstırab, «aflara Bomonti durağı. Şiçlinin sevrüse hicab verecek bır durum arzetmek fer için en tehlikeli bir dörtyol tedir. Bu itibarla herşeyden evvel bir doktor olan Vali ve Belediy* kavşağıdır. Şişliden Beyoğluna. Beyoğlundan Reisimizden şu hastaann yüzü »uŞijliye, Ebekızı sokağına ve Bo | yu hiirmetine bu cadde ile bir nek monti yokuşuna gidip gelen oto ze alâkadar olmalarını rica ederün. mobil ve kamyonlar burada sağ ve Ayrıca, 6 ncı tubevi a;> adar e!" sol takib etmezler. Halâskâr Gazi den ikinci bir noktayı da iaaret caddesinin burada bir tarafından etmekte fayda buluyorum. Aksaray öteki tarafına geçmek her vakit karakol durağı her nedense gidişgelis istikametinde aynı mahal • > için tehlikelidir. Otobüs, tramvay, kamvon, oto larak tesbit ediimiştir. Karşılıklı mobil birbirine kan«T, hele «dol gelen otobüsler y?nvana durunc» muı> ların rürati l% döndürücü vol tamamen tıkanıyor. Münakafa, bir vaziyettedir. Biz 2lavnllı yayalar kavga eksik olmuyor. Acaba 6 noı bir taraftan dijer tnrafa gecerken şube İstanbulun her yerinde yaptığı gibi gidiş geliş dursklarını öliim teri dökmekteviz. Bu dörtvol ksvsağına bir ışık ter birbirinden ayıramaz. meselâ buntibatı vevahud bir «vrüs°fpr memu îardan birini yirmi metra kadar nı konulacak nlursa ha'ka çok bü ilerisindeki ve Aksaray psrkının viik bir kolaylık ve iyilik yapılmış yanmdaki jekerci dükkânmın önüne aiamaj mı? olur. Galata Necatibsy cacddesi No. 21 Seyriîsefer ldüre?inin nazarı d!V#Bilâl Goze katlnl çekmenizi saygılanmla rua ederim. Nuri Erb Karanlık içinde miîftur. Miletlere göre n^hai tasnif şu sekildedir: 1 isveç, 2 İtalya, 3 Belçika. 4 Fransa, 5 Holanda. 6 Türkiye. Dün geceki son yansmayı İtalya ekipi kazanmıştır. Büyükada arabacılarınm başıboş durumu boğu'.uyoruz Suadiye plâj yolunda iki sokak lâmbası vardır. Tramvay yolundaki ssbaha kadar vanar. tam voiun ortasındaki on ikide sö.ıer. Geceyarısından sonra evine gclen gazınodan çıkan halk, korkunc karan'ığa bojiulıjr. İskele yoluna teıc geçid veren Yszsnkr sokağı ıse yazanlar yerine tozanlar dive ismi değiştirilmeğe lâyık hakımi.ız, to» toprak icir.de ve lâmbasızdır, yüz elli. iki yüz metre bu yol manıur» içir.de bir har?be halindedir. Y;7Pr,^r sok: k 13 1 Edirnede yapılan bisiklet müsabakalan MEVLİD Ulumu d:niye ögretTıeni meı+urr Hr.flZ M'JS"fi r ' " î i c ^ svı' rr.rmı? Edirne, 12 (Telefonla) Bugün Fransa lig maçlan ygpılan 30 kilometre bölge teşvik bisiklet yarışlarına 3 kulüb istirak Paris. 12 (SHA) Bugün ,~uhettL Günesspor t«kım halinde bi telif şehirlerde devam edilen Fraiırinci, Edirneıpor ikinci, Meriç ü sa lig maçlarınm birinci kümesiiıçüncü oldular. de aşağıdaki neticeler abnmijür: Racing 2 Bordeaux • Edirnede dün yapılan Strasbourg 7 Nice 1 maçlar Monaco 1 Marseille 2 Nimea 1 Troyeı 0 Edirne. 12 (Telefonla) Buaün St. Etienne 2 Toulouse 3 yapılan Jandarmagücü Ardaspor Feims 4 Lille 2 maçı Jandarmanm 21 galibiyetile r neticelendi. İkinci m?ç JzunköpMetr 1 Sochaux 0 rü Doğanspor Ue Günestpoe araRoubabc 2 Lyon 1 auıda oynandı. Bu maçı GiıneşLen» 1 Nancy 1 spor 21 karandı. Golleri Güneşspordan Mehmed Sadecriin Do Meşhur otomobil yarıjcısî ğanspnıdf.n Mustpfa vapt'lsr MELEK SON'uıı nl ımtinün kırkıncı sinunr te«'<1vf fm'n 1* eylul salı gür/j oğle n.ımını m.ıt?akıb Aksarav Ppr'pvniya' Vllde Camiinde Hsîı? Havn rhkdem:' t.ırafmdan Msvllri' Scrff feır.nt edi>c»*irden akraba ve dindaslarınîiz.ın t?M'!fleri r'ca olunur. Tababette vitaminin, yani gıda içindeki hayat covherinin kıymetini biliyorsunuz. Her biri dsrde deva, nice vitaminler keşfedümiştir. ı ; A *. t > n 7 ÖLÜM dir?3'''enin oftlu. Havrive B'ifralının zrvn. Ero' ve EHuftrul B^frahnın baba!ar! S^bih ve Serrnh B fralınin nmr»Hrı. Makine ve Kimya Endüatrlsi Sa*î=vi] PT^cli*; H r r e S""^r Tid^r Kayseride diinkii maçlar Kayseri 12 (Telefon'.a) Bugün yapılan maçlrda Fenergenclik, İdmanyurdunu 30. Karagücü, İdmangücünü 31 yendiler. yaralandı HAMDİ BAFRALI vftst ninu rpiid*( Galatesaray basketbolculan fcugün turneye çıkıyorlar Avrupada bir turneye çıkmağa karar vermis olan Galstaearay bas ketbol takımı, bu akşamki Semplon ekFmesile sehrimizden ayrılacaktır. 2 rekorden hangisi tarihe kanşacak? Lonc'ra, 12 (SHA) Avrupa boks çevrelerinde zihinleri en fazla iseal eden sual, Dai Dover ile Hil iıe G3vUno'ya aici birer rekordan hangisinin 14 eylul akşarmr'lan sonra tarihe kanşacağıdır. '•C?nsvar Dai" lâkabile maruf İnE;.!iz Dai Dover ile Franjız Hilaire G=viano 14 ey!i! akşamı burad Harrirıgay kapalı spor salonurda kar?ıl?5=ıck!ardır. Bu mü«abakanın her iki boksör için de dünva sinek sıklet boks şampiyonluğu unveruna uhşabilmek için ehemmiyeti çok büyüktür. Dai Dover'in profesyonelliğini ilân ettiSinden bu yana vapmış olduğu 19 müsab^kada ma^lub edilmemis olm.>k ve Hilaire Gavianonun da son 20 mü«abaka*ında üstüste çalibiyet tçmin etmij olmak gibi re Belfast, Kuzey Irlanda. 12 (SHA) Dünyamn en tanmmış otomobil yinsçılarından Arjantinli Froilan Gonzales, dün burada bir ikseısiz *** esnasında ağır surette yaral»n:n;şBeyo? und3 iyİ tanınmif kundura br. Dundrod parkuru üzerindeki • Ö nıa3,TZ3sının muteveffa Nikola AmiraIi nın eşi lu adam virajı» nı süratle peceıken yerlerin ısiak olmssı dola\ısıle Bryan ELİSAVET X. AMİBALİ •"efı etm «tir. Cpnaze merasırn: bugün içinde bulunduğu otımiubüı cev TvırartMİ 13 evlul 195* saat 13 te B#ynlmi| ve 4 taklak stmıştır. nglunda Grttatasaray cıvarmda Hum Froilan Gonz. les derhal hasta O'tidoks Panayia kı]isss nde icra oluneye kaldırılarak tedavi altına a nacajı tees<CirIe blldlrüir. Çoctıklan: Kozma N. Amlrall hnmıştır. Doktorunun verdiği makarısı ve kızı. Alikl O. Paskali lumata göre, Froilan Gonzales. ! ir kocnsı ve 0SI11. Kardejleri: TrııUVU!M Sf»ropu!os ve famllyası, ksç kemiğinin çatlamış olması doKostantm Sfcropuloı v* (amllvaıı. layısile bu mevsim hiç bir otn noSolia Kııl:a">:i koca^ı v« çocuklan, bil yarışına istir k edemiv.^iiir. S. Pa»kalı. A llanladeıkl, Ap. T ! kısa bir rahstsızlıŞı mu'eakıb eîTitir Cenazesi 14 9 954 ;alı T^<;viki;'e Crm.Hde 0*10 npma7tnı f^rkıb Ferikoy aile kabri.«1anına aedüecektir. CEVHERLERİN CEVHERİ olan yabancı dil cevherini bir kaç plâk halinde kulak yolile beyin ve ruha aşılayan bir vitamin keşfolunmuştur ki F ismi: • \ İR E T \\B II D T El R İL S|\ K[ \ 13 Pl V Tlb" 1 K V P E" Y LİA B A A *%\A AİN II L R A' S T» Dl E İL II c! E Y El! 1 lii sı ıl T 1 m » TEŞEKKÜR Uzun zamandanberi. kolundan s^kat bulunan kızımız GÖNÜL CON'KI.R ir. nuıh m bir amelıyatım büyük bir muv.ıff ıkıvetle yapan Operalör Dr. SADEDDİN ONARAN'a ve gene bu ameliyat esnasıntfa bizlerden mü;fik yardımlarını esirgemiyen, linir mütehassısı Dr. RÜŞTÜ DUYAR!a, Dr. NEVIN ve Şişli $ifa Yurdu mensublarına teçekkür ve jükranlarımızın ibiajına gazetenizin tavanutunu rica ederiz. Conker ailul "L,f ViTAMINidir. Kayatta muvaftakiyet dsvasmda mühim mevkd olan bu yeni vitamini etrafile tatkik için kuponu dcidurup gönderiniz. Parasız irahatr LİNGUAFON ENSTİTÜSÜ Isim ve adres: Yabancı dil: İSTANBUL NBULİ Ingiltere lig maçları Londra, 12 (SHA) Dün burada devam edilen lig karşılajroalarında 6 maç beraberlikle netieelenmiştir. Arsenal takımı da 195S5Ö futbol «ezonunun üçüncü gahhivetini kazanmağa muvaffak olmuşTur. Elde edilen neticeler funlardır: Arsenal 4 Sheffield United 0 Charlton 1 M^ohver'nsmpton 3 Bolton 1 Manchester United 1 Manchester C tv 1 Chelsea 1 Portsmouth 2 Sunderlaml 2 V/. B. Albion 2 P'eti:ı U Blackpool 0 Aston Villa 1 Cardiff City 1 Huddersfield 1 Everton 2 L*icester City 2 Paıkall famllyası ve akrabaları tîbu llân hususf dkvetlre yerin» kaimdlr. Cenaze Levazımatı Servlal N. Piıtof; Tel: 44236 Büvükada beledive hududu dahilinde bu'ıındu&u halde trafik titizlikle takib edümemektedir. Büviikadada hükiim süren intizam^ızIık ile fahi? nakliye ücreti talebi afet halini aldı. Lunapark eazinounda bir vemek vem"fii kararlaştırdık. Durpk verinrle tek bir araba bulamadık. etiBftflkilere sordu^umuzda valrvz Cankava oteli ci^•a^nrf8 rulac?&\mzi ö^rendikten sonra mecVjuren vokusu tırmsnarak orava vard;k. Radyodan şi'râyet Hp''iknten 4 araba durdusunu sörTophane Boğazksrer\ 3 4 ] Mehdük. Tki tanesi mvsterilfri cMı.ıaunu ?övlediler. Üçüncüsü ise bii med Uşursov adresinden EİJı^ımiz ivioe «fizc'ükten ve Lün^mrka tjf! ı mektui'da. Istrr'Sul R^^^'osurun t'irÜD hir kac sa^t sonra tekı:" ge evvelce ilân edilmiş procramlara lirj geri getireceeini ögren^iktPT liayet etmfdiŞinrlpn moseîâ Sf.fiye sonra: cOlur bevim. fakat 15 lira Aylânın 3 eylul saat 20.30 da pronızı alırım» demez mi? Biz pek t? Cram hprici şarkılT 5Öyler!iğin^en biî olarak bu insafsız ve asin talçb şıkâyet olurunıktadır. kar?ısmda aezinti tasarımızdrn sarOkuîlarda şikâyet kutusu fı nszsr ederck zorlukla tırman'lıeımız yokusu irerek bir havli aeibî Osrencilerden a l d ı j m z hî nıckVP vor«îTin hir halde eve Hrirırliik. tubda okulîavda bir şikâvet kutuBu vazivetin kanaatimce başlıca su bulunmas: iste^iyor. 3ilh.ssa yatilı okuîlarda b'jna ihtiyac varsebebleri şunlardır: 1 Ya mer'iyette bulunan tarî m:s. fe bıı^ünkü hayat pahnlılıŞına tekThiîl etmîyor. (Onun i^în bir yeni^'le degiştirilmesi lâ? \ > j TEŞEKKÜR 2 Vevshud Adada aı abacıla | Aramızdan ufulü ile bizi sonsu? nn kontrolu aksak yapılıvnr. Her ı acı ve kedere çarkeden çok seviki ihtimalde de beledivenin mevcıdiyet gö«termesi lâzım. FETANET BELİR'in Emekai Alb. Kemaleddin rrnaze törer.r.e bizzat iştlrak ÇiçekH Sok. No. 2«'l Büyükada eden. e\im:ze kadar gelerek bizi teselli eden telefon "e yazılaria DlKKATt ÇEKERIZ: arımızı paylaşan, akraba, dojt, Kadıköy Kaymakamlı|ı bu »üarkadaşlarırr.Ia tanıdıkiarımıza. rundaki şikSyetlerle ilgilenip cevab hastal'ğı esnasmda en \akın alâkasını bir an e^irşpm'ven kıylar verdiJH halde baıı kayrnakamınçtli dnkor ve opernıtir s^ıytr. lıklar lâkayid kalmaktadırlar. M\ İfFET ON'UrL'a ve vi! rivlerı KsvmakamlıSt ds bu arava kitılFA/tl.ET ONUR hanımefe'iHıve masın. rica ederiz. Bu «iitufı. halayrı avrı tesel:kure hüv;k se ı <ı;rr..nl oldııç.ından rrlnr;et ve şükkm dileklerinl aksettivivor. Bi7im ranlarımızın tebüîi'ie gazetenizin şahsf Işimiı değildir. Alâka bekleriz. tavassutunu rica ederiz. Isi thsan Bellr Poita tevziatmdan şikâyet Sakarya Caddesi Çıkar »okak Cevad Söyleme Adapazan adrecinden aldığımız bir mektubda p \ < lann aksakhgından ve mektublaıın çok defa yerlerine gönderilmediğin den fikâyet olunuyar. Dikkati çekerU. ••aaa n rarac Cu&burlyei atatbMteılık T» OanteeUlk Türk Anatum Slrkttl Ca|olotlu aalkevi «okak No. S0'«l Sa&lblcrl Oğlu Ha«sn Mctin Belir Prcf Dr F E R İ T H. S A Y M E N Doç. Dr. H A L İ D K. ELBİR 712 TL korları vardır. Newiutl« United I Tottenham 2 Ana Kanunlar ile en yeni hususf kanun'ara ve mahkeme içtihatlarına göre, Aynî Hsklarm tımamını muhtevi olaraU ve aynca memlekete has ve içtihat yotıle tesis edden meseleleri izah eden, bütün hukukçulann bekledikleri ilk eserdir. Mufassal tahlili fihrist, mefhum, kanun ve içtihat indekslerile 8 9 6 sahıfe • Fiatr: 2 5 Lira İSMAİL AKGÜN MÜESSESELERİ: Cağaloğlu, Servilf Mescit Sokak No. 24 Şube: HAK KİTABEVİ Vezneciler Beyazıt • İSMAİL AKGÜN KİTABEVİ: Ankara Cad. 4 İst. TURK EŞYA HUKUKU (AYNI HAKLAR) LONDRA N A Z L M E NADİ re ÇOCUKLARI Yaıı tjlertnı tl'len ldax« eden Meoul MlMuı Havagazi şirkerJ Dolmabahçeyi bir an boşaltmalı Bay Mehmed Uluç, Havagad |irketinin blr an evvel Dolm«bahç«dao .iifc«»m kMBMİni, tfrr tMİ PM l» l •»< NA2EVI ULüSAY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog