Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

13 Eylul 1954 t'UMHUKİVCT BİR DAKİKA M Mısırın mürtecileri Japon adalarında büyük bir tayfun Sahilde bulunan bütün köyler şimdiden tahliye edildi İranda gîzli komüttist faaliyeti Tahran 12 (a.a.) Dün gizli komünist faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığım bildiren Tahran valisi General Teymur Bahtiyar bugün hükumete komplo hakkında genia izahat vermiştir. Bu izahat şu şekilde hulâsa edilmektedir: General Zahidî hükumetinin ortaya çıkardığı bu faaliyetlerin merkezi sadece basit bir casus şebekesi değil, devlet içinde yeni bir devlet gibi faaliyette bulunmak iddiasında olan komünist Tude partisinin merkez teşkilâtıdır. Yol var, yakın var Maliy* Vekâleü, »n«m«adeki stne içtn, hactlann ttyahatini tahdid eden bir taktm kararlar ahyormuş. Hiç lüzum yok. Bu iş Itl&m dininde zaten kaytdltdır. Sıhhl vaziyeti müsaid olacak, borcu harct olmıyacak, ve ilh... MeseltiL, borcu ele alalım. Hep biliyoruz ki Türk Maîiyesi bir takım ecnebi devletlere borcludur. Bu demektir ki, bütün Türkiye borcludur. Bu da demektir ki, hissemiz nisbetinde, bütün Türkler borcluyux. O halde hiç bir Türk, ftmdilik, Hacca gidemez. Kanv.no, karara değil dt manHğa lüzum var! D. N. ısır Başvekili Albay Nasr'ın, başladığı isj tamamlaması kolay ol7j acaktu. Miıfrit dincilerin kuntrolu altında bulunan (.Müslüman Kaıdeşler Cemiyeti) Albayın elinTokyo 12 (A.P.) Pasifik Ok sından az sonra tayfun Japon toden iktidan almağa çalışmaktadır. ulaşnuşür. Bunları, sabık Kral Faruk devıinin . devıinin yanusundan kopan çok şiddetli bir kırn adalarmm, güneyine,• . , . . . . •, • potitikanlan el alundan deslekle tayfun güney Japon adabnna dog Kasırga; bugun buyuk bır Amenel alundan b din | ru iierlemektedir 600 millik bir kan üssü olan Okinava adasraı sı ı nvin.v. »H«™ „ . ıııeklFaııfer Basbakanın, bu di | ru iierlemektedir. 600 millik bir w» «•«geçmiş. fakat tahribat olyırarak ciler poUtikacılar ittilak. ile mü ! cephe arzeden tayfunun ıst&amet mamıştır. Meteoroloji mütehfssıscadeleMtti. askerî ihtilâl komitesi değistirmemesi halinde bilhassa lan, tayfunun olağanustü genişliki;.ndeki görüs ayru.klan ve gizli ı Kiuşu ve Şikoku adalarında muaz te olduğunu, yalnız (Gözü) veya çekişmeler daha da zayıflatmakta zam tahribata yol açmasından kormerkezinin elli mil genişliğinde bu dır. Mısırın iki numaralı adaını kulmaktadır. Nüfus kesafeti bakılunduğunu söylemektedirler. Baa addedilen Milli İstikamet Bakanı ımndan gayet kalabalık olan ıu aJalarda milyonlarta insaa büyuk Japon mütehassıslan, yeni tayfuSalib Calimin azli ve 24 saat sonra bir telâşa düşmüş müraıcün olan nun 1934 te muazzam tahribat yada yeniden vaziiesine getirilmesi bütün tedbirler alınmaktadır. pan Muloto tayfunundan daha bu komite içindeki çatışınalar hakşiddetli olduğunu kestirmekte''i;rknıda fikir edinUmesine imkân i Sahilde kâin bazı köyler simdiJen tahliye edilmistir. ler. Muloto tayfunu 2000 can kayvermiştir. , i Japonya saati ile pazar gec>ysrı bma yol açmıştı. Albay Nasr. 27 temmuzda İngil { tere ile Süveyş andlaşmasım akdettiği zaman, bir taraftan Müslüman Kardeşler Cemiyeti ve diğer taraftan eski politikacilar onu «Ingıliz müstemlekeciliğini devam ettirmekle» suçlandımıaya kalkışrnışlardı. Bu teşkilât, Nasr m tek istinadgahı bulunan ordu ve subaylar Atina 12 (a.a.) Yunan Kral Ankara 12 (Telefonla) Şehriarasında da taraftar bulmaktadır günlerdenberi meş ve Kraliçesi Avusturya ve Almanki. en ciddi tehlikeyi de bu teşkil hikâvesi mesud : y a y a bir ziyarette bulunmak üzere bir a ş k ediyor. Bundan bir müddet evvel ^j r şefcilde neticeye baglanmış, ban : bu aksam Navarin destroyeri ile bir Müslüman Kardeşler Cemiyeti ihti k a m e m u r u bir gencle. bir Fransız | Venediğe hareket etmislerdir. Hüyollanna Venedikten lâl komitesi tarafından resmen da k ı n n m nikâhlan evvelki gün An j kümdarlar dik ğıtılmış, liderleri ve onlarla bir k a r a k ato lilc kilisesinde kıyılmıştır i sonra otomobille devam edecektir. Kral Paul 2 ay kadar Yunanistan likte iktidar aleybindc faaliyet icra Şehrimizdeki bankalardan birinŞ y Amerikada kasırga Ankarada evlenme ile biten bir aşk maoerası Yunan Kral ve Kraliçesi Avusturya ve Alntafivaya gidiyorlar eden »ubaylar tevkil edümişlerdi. d e ç a î j ş a n Naraık Kemal Gökaltay dışmda kalacak, fakat Kraliçp daDaha sonra cemiyetin sivil idare | admdaki genc. bir müddet önce ha erken dönecektir. Naib buluncileri serbest bırakılrnış fakat su J e a n Maria Rogers isminde bir i madıgından kararnameier Krala im baylar askeri mahkcmeler önüne Fransız kızını sevmiştir Katolik o z a için bulunrluğu yerde tevdi esevkedilmişti. , ı a n Maria'nm bir müslümanla ev dileceklir. Yunanistana döndükBugün, kanun dışı bulunan Müs İenmesi ancak kilisenin müsaade j ten sonra, anayasaya göre, Kraliçe lüman Kardeşler Cemiyetinin ca | s i n e bağh olduğu için, iki eencin nsiblik vazifpsini ifa edecektir. milerde siyasi tahrikâtına devam i nikâhlanmalan bir hayli gecikmisKral ve Kraliçenin bu seyahatleri ettiği goriılmektedir. Üçüncü defa j ti r . Üzüntülü geçen bir intirardan tamamen hu«susî mahiyettedir. " "' dır ki, camilerde verilen siyasî va j sonra iki genc için gereken müsaızlar yüzünden kavga çıkmakta, ade verilmiş ve nihayet evvelki gün polis müdahalede bulunmak mcc Işıklar caddesindeki katolik kiliseburiyetinde kalmaktadir. Fakat Mı sinde dint âyinle nikâh kıyılmıştır. sırda 5 mliyon üyesi bulunduğu Törende iki tarafm aileleri hanr tahmin edilen bu cemiyete karşı bulunmuştur. Namık Kemal GökNasr hükumeti açıktan açığa mü j altay merasirni müteakıb kendisile cadeleye çirişmemiştir. daha doğru | görüşenlere: eSevdiğim kızın arzufirişememiştir. Bir gün, Mısır Baş sunu yerine getirdim. Memnun vekili. bu yolda harekete geçmek ; ve mesudum» demiştir. lüzununu hissedecektir. j Yeni evliler bal aylannı Istanİngiltere ile Süve>ş ihtilâıının b u l d a geçireceklerdir. halli üzerine. Nasr hükumeti için Fr&nSlZ TunUS dahilî davalara dönmek ve Batıdan müzakereleri alacağı yardımla da bu sahada müsbe* neticelerc vararak halkı Paris 12 (a.a.) Yann başlıyamemnun etmek imkânları ortaya cak olan Fransıı Tunus müzaçıkmışn. Boylelikle, sabık Kral ] kerelerine iştirak etmek üzere TuFaruğun tahttan indirilmesi ile n u s kabinesine dahil iki devlet vebaşlıyjuı ihtilâl hareketi esas tae kili bu sabah Parise gelmişlerdir. define yaklaşmış olacaktır. Birleşmîş Milletler bütçesi Müslüman Kardeşler CemiyetiBirleşmij Milletler (New York) nin tahrikâb, Nasr ile arkadaşlannın bn gayeye erişmelerine mani 12 (a.a.) Birleşmiş Milletler bütolmaktadır. Bn sebebledir ki. müf çe komisyonu, Sovyetler Birliğile rit dincilerin komünistlerle elele Fransarun iştirak hisselerinin bir yüriidükleri ileri sürülüyor. Çünkü miktar arttınlmasmı ve tngiltereye aid hissenln de indirilmesini genel dinın siyasete âlet edilmesi ile Mıkurula teklif edecektir. sırda huzursuzluğun yayılmasından Bu teklifte komisyon, halen 40 AKŞAM1NA Müslüman Kardeşler Cemiyerinden bulunan riyade komünistler (ayda temin ey milyon dolar civannda KADAR Sovyet hissesinin yuzde 14.15 yeriliyeceklerdir. AÇILACAK HER ne 15.08, Fransız hissesinin yüzde Mısır Başvekiltnin, bir taraftan Mii^liiman Kardeşler Cemiyeti diHESABA1 KUR'A ğer taraftan komünistlerle yap Ingiltereye aid hissenin de yüzde 9.80 den 8,85 indirilmesini taleb eNUMARASI makta oiduğu mücadeleden muclecektir. VERtLlR. vaffakıyetle sıynlması Ortadoğııda ıııruımî bir istikrara doğru gidilmeGüney Afrika, NATO BANKAMIZDA İSABET ŞANSINIZIN DAHA sinde muhRkkak ki mühim bir rol teşkilâtına girecek mi? KUVVETU OLDUGUNÜ UNUTMAYINIZ. oynıyacaktır. Ancak bu maniler Londra 12 (R.) Güney Afrikalktıktan sonra Albay Nasr daha serhest kalacak ve müstekar bir kanrn NATO teşkilâtına girmesi dış politika takib ederek, beynel ihtimalüıden bahsedilmektedir. milel durumun icablarını nazan itiFasta tethiş bara alahilecektir. Kazablanka 12 (a.a.) KazabBugün Mısır ihlilâlini, camilerde ankanin Arab mahallelerinde bir Galata Sirkcci Kadıköj Oımanbey Çarşıkapı vazifelerini suiistimal ederek siyasî , Arab öğretmeni dün akşam bir Izmir Menemen vatzlar veren ve halkı rejim aley | tethişçi tarafıncian tabanca kurşuhinde isyana teşvik eden din adam ; n i l e öldürülmüştür. Öğretmenle o larının ciddi surette tehdld etrik esnada konuşmakta olan bir başka leri sarih bir sıırette görülüyor. arab da yaralanmıştır. Katil kaçÖmer Sami COŞAR mağa muvaffak olmuştur. Suadfye Asfaltında IAPARTMAN DAİRELERIı Çok zengin PARAve ALTIN ıkramıyeien İKİ.$İYE 10,000 Lira Boston 12 (A.P.) Mevsimin sayıh fırtınalarından «Edna» kasırgası bugün Kuzey Atlantik sahillerini takiben Kanadaya aid Nova Scotia eyaletine yönelmiştir. Kasırga Birleşik Amerikan nüfus kesaAnkara 12 (Telefonla) Mesfeti bakımından kalabalık Kuzey doğu bölgesinde bir hayli tahribat ken kirEİanna ev sahibleri tarayapmış, geride 13 ölü burakmıştır. | fından son günlerde zamlar yapılI makta olduğu görülmektedir. YüzNew England eyaletinde riizgârde 2025 arasında yapılan bu zamlann tesirile kopan bir elektrik lar kiraoılan müşkül duruma dükablosu bir adamın ölümüne sei şürmektedir. Kanunun verdiS ban bebiyet vermiştir. Fırtına yüzünhaklan kiracılar aleyhine kullanaden bir çok trafik kazası da olmuşrak bu zamlan yapan ev sahibleritur. !nin hareketleri bu minval üzer* Izmirde beynelmilel bir devam ettiği takdirde dddî bir buh ranın doğacağı tahmin olunmakizcilik kampı açılacak tadır. Izmir 12 (Telefonla) OnümüzÖğrendigimize göre bu şekildeki ] deki çarşamba günü Kızılay tara I kira ihtilâflanndan dolayl bir çok ' fından İzmirin Buca nahiyesinde ev sahibleri kiracılar aleyhine tah\ beynelmilel bir izcilik kampı açı liye dsvalan açmıslardır. Hükumeı lacaktır. 10 gün devam edecek o tin bu mevzuda tedbir alması !üka bu kampa muhtelif milletlerin zumu ügililerce beiirtilmektedir. l îzcileri iştirak edecek ve kampı «Paris kasabı» lâkabile | beynelmilel izcilik liderlerinden | Makredis idare edecektir. maruf Alman generali Paris 12 (A.P.) «Paris kayabı» ' ISkabile maruf sabık Alman S.S. 1 General Karl Albrech Obere. pai zartesi gününden itibaren harb suç ' lusu sıfatı ile ikinci defa olarak bir askerî mahkeme huzurunda yargılanacaktır. Muavinl. yarbay Holmut Knochen de aynı zamanda eski âmiri ile birlikte muhakeme edilecektir. General Oberg. Fransanın Naziler tarafından işgali sırasmda bütün Alman polis kuvvetlerine kumsnda etmişti 1000 kadar Ainenin kurşuna dizdirilmesi, 114.000 tevkif ve takriben 80.000 sürgünden sanıktır. 9 yıllık bir teahhurdan sonra bu yıl şubatta yapılan iik duruş i ması yan kalmıştı. Zira c ; man muhakeme heyetine riyaset eden yargıç, katt bir mahkumiyetten ev vel sanıklara tharb suçhısu» şeklinde hitab etmiş ve avukatlann buna itirazlan üzerine, muhakeme «ükut etmistl. Ev sahibferi, kira bedeüerini artlırıyorlar 27 Eylul 100 Liralık KURTULUŞ AJANSIMIZ YAKINDA HİZMETİNİZE GİRİYOR. TUTUM BANKASI İSTANBUL en güzellik musabakalarında jüri azası olmaktan çekinirim. Çünkü bu ' miisabakMnn şahsi ve keyfî karardan haşka bır nizamı. bir tuzaSu yoktur. Hükümler hep sahsî zffike dayandığı için değisir. Bilindiği gibi, rakibsiz oldukîarı i Halbuki böyle olmamak lâzımBağdad 12 (TBA.) takta umumi milletvekili seçimleri bu için 113 milletvekili seçimlere gir dır. Bunun için: gün yapılmışür. Seçimlerin hâdise meden, milletvekili olmuşlardı. Bu • 1 Baş güzelliği (goz, kaş, ağız, siz geçtiği bildirilmektedir. Seçmen günkü seçimler 5 vilâyette cereyan 'burun, saçlar ve dişler). sayısınin bu sene diğer senelere etmistir. I 2 Vücud güzelliğî (boyun, gonisbetie çok az olduğu belirtilmekBasvekil seyahatini tehlr etti ğüs, bel. kalça, kol, bilek, el, batedir. Bağdad 12 (T.H.A.1 Irak Baş cak. baldır, ajak bilekleri ve ayakBu akşam geç vakit alınan neti vekili Nuri Said Paşa. bu ayın ' >ar). celere göre, Nuri Said taraftarları 15 inde Mısıra yapacağı resmî ziya ! 3 Endam güzeîliği (vucud seçimi ezici bir çoğunlukla kazan retini bir kaç hafta sonraya bırak i aksamınuı tenasübü: Üst ve alt vümıştır. Nuri Said Paşanm partisi ögını bildirmiştir. cudün nisbeti). 135 milletvekilliğinden 128 ini kaBuna sebeb olarak da. önürnüz4 Eda güzelliği (frenkleria zanmıştrr. Diğer 7 milletvekili de deki perşembe günü Irak parlamen grace dedikleri tavır ve hareket Nuri Said Paşayı desteklemektedir. tosunun açılışı gösterilmektedir. güzelliği)5 Boy, agırbk, ayak ve el numarsları gibi iskelet ve beden ölçüleri). 6 ümumî cazibe. Iyi hazırlanmış (meselâ 1.631,70 Moskova 12 (A.P.) Tass ajan i boy için 10 numara. her eksik ve Rio de Janeiro 12 (Anka) Bir kaç gündenberi burada «Gloria sınm verdiği bir haberde, Çekos fazla santim için yanm numara ekHotelı de kalmakta olan tanmmıı lovak âli divanı cumartegi günü siltilecek gibi) bir baremle verilecek sinema yıldızı Ava Gardner otell Amerikan casusu olduklan iddiasl numaralar tayin olunnr, ondan sonni terketmck mecburiyetinde kal le İki şahsj tevkif etmişör. ra bn alti şubedeki emsal toplanır. Almanyada yetiştirilmiş hususi Tekunu en fazla olan bırinci. sonmıştır. ajan olduklan iddiaslle V. Kshi ra gelen ikinci olur. Kimse de hakRivayete göre, Ava Gardner «a»vooglava müebbed hppse ve J. Gub sızlık iddia edemez. Çünkü alacağı hoş olup, eline geçirdiği eşyalan na 10 «eneye mahkum olmuştur. bir çok numaralan kendisi tay'ın kırmış ve otelde kalan bazı müşteKadın kaçırma riiere hakaret etmistir. edebilir. Iş, cazibe gibi, kaş göz Polis tarafmdan âmme davası Hendek 12 (Tfl.A) Çıpçık gibi şahsi takdire kahnı? sektöraçılan Ava Gardner, başka bir ote köyiinden Ayşe adınr'l bir kadın lerdeki oynamalara inhisar eder ki; le taşınmak mecburiyetinde kalmıj güpegündüz kaçınlmıştır. Yapılan btınlann tesiri de rnahdnd olur. tır. Bugiin maalesef böyle ofanuyor, tahkikat neticesinde kadmın MuAva Gardner'in kocası tanınnuş zaffer adında biri tarafından kaçı 3 numara benira hoşuma gidiyarj şarkıcı Frank Sinatro halen Holly nldığı anlaşılmış. sanik yakalanrmş, 5 numara sizin, 15 numara başkasımn .. Umumiyetle kadınlarla eradatlete tesiim edilmiştir. wood'da bulunmaktadır. kekler arasında »eçi? (arkı göz« çarptıği gibi erkeğin sansın ve esmer oluşunun seçim* tesiri g6ro« lüyor. tşte bunlardan dolayı ben )ftH 20 EylOI azası olmaktan çekinirim. Hakszlık yapflrım diye korkanm. AKŞAMINA KADAR AÇTIRACAĞINIZ Bn s«ne Dünya arkadaşHnrrm 150 UİRALIK H E S A P tertiblediği güreUik mfisabakasınra 30 Eyluldeki BÜYÜK İKRAMİYE Keşıdemızın ilk »eçimİPrine İştirak etmemlştim. Nihal seçim« gittinı. Bence en az Anahlarıdır knsurlu olan güzel 3 nufnarah çüzeldi. (En az kusnrlu diyorunj. Ikramiyelerimiz arasmda Çünkü güzel kusursuz olmaz.) ReBir kilo hakiki Cumhuriyet Allını yimi ona verdim. Soranlara da bunn *i>vlemedim. Kirase ile de görüApartman Dairesi süp danısmadım. Yanımdaki iH Astragan Kürk hakemin reyleri benimkindeB akd olduğunu onlann ifadelerinden de Mücevheral. anladım ve her seve rağraen 3 numaralı kızcaeıza rey verdim. (pusBÜTÜN SUBE VE AJANSLARIMI2 EM^NİZDEDİR. lalar imzalıdır: gazeteden arasınO Her 150 Liraya bir istirâh hakkı Ama kn7snamadı. Çünkü Türkiyede esmerlerin kazanma sansı, san;m ve kumrallardan daha az. İsin acıklı tararma bakın H; 3 numaralı güzel kendisinio birind olamamasma, Cumhuriyet muharrirlerinden birinin JüH azasını dolasarak aleyhine yapbçı propaşranıla «ebeb olmnş diye bir gazeteyv beysnat vermis. O gece jüri arasında Cumhuriyet'e mensub İki kişi vardı: Doi»n Nadi T« ben. Doğan ilk bes ntrelin »eçimbıe Istirak etö; fakat hirinri>i tayîn eden vm secimfle huhiTnnariı. Demek ki yarruruETin aksi propaganda yaptağından sikâyet ettiği adam benira. Ben ki: onun seçilmesi için ona rey vermiştim. Işte tarih böyle yanlrf. Kimbîlir hangi gafil. kıza bonn Miylemis. o da mağlubiyetine »ebeb ararken bn sörü hemen hakikat olarak kahul ftmijttr. Rra bu Mfırlan çocuğun. kanaatini düzelrmesi için hakikatleria n»«ıl bnnı«ranılduğunu göstennek için yBzdrm. B. FFLEK Irakta seçimler hadisesiz geçti Oiizeisn gafleti! Nısri Said Paşa taraftarlan 135 mebusluktan 128 ni kazandılar Ava Gardner, bir oteii Çekoslovakyada iki Amerikalı tevkif edildi altiist etti Demirbank BANKASI Kurtuluş Caddesi No. 85 HBU ^~ HBU Carihesaplar I • Muayyen vadeli teslimat J • Ithalât ve ihracat finans J • manı ! Bilcümle diğer banka . • muameleleri • ! Bir sarhoş iki kard«fi bıçakladı TÜRK EKSPRES BANK EYLÜL KEŞİDESİNDE 15.000 HALKI KASIP KAVURAN HAYDUTLARLA BAŞA ÇIKABİLECEK TEK ADAM VAR. BU ROMANDA ONUN EN HEYECANLI MÜCADELESİNİ OKUYACAKSINIZ:, IHOLANTSEBANKUNINV! | • 6ALATA : KARAKÖY PALAS İSTANBUL: BANKA HAN Postanenin yanmda | I Kaiimpaçada Kolon «oksğında 1/1 numaralı evdj oruran Taaar Palabıyık, evvelki gece »arhoj bir halde »vine gld«rken. uzun zamandanberi araları açık bulunan Tahlr Tomak ve kardesi Salihlt karsılasmıştır. Haıımlarınl gör«* Y«sar. derhal bıçagına larılarak Ud kardsşl k»nlar fçind* yer« »«Tml»tİT. AJır •urett* yaralanan Tahlrle Sallh, tlkyardıra hastaneattM kaldırılmı*. nrhof carih. bıçağı 11* blrllkt* rakalanirak tahklkata baslanmışUr. Sehirde yapılan «ramalardı T n«<"<n bıçak tasıdığı. bir kljintn dt C1M n yılı kanun» aykırı olarak kapalıçaı» Iidı bıçak «ıttıSı gSrülmüîtür. Bıçak. lar müsadere edilerek ıaUn ve taşıyaalar hakkınd» «dll Uklbata Bıçak taşıyan 7 kişi yakalandı NEW YORK 1 P/LV AMEKtC*X PM i En modem dikiı aneak en mOteklmli v , «sullerlc iırul edilen ipliklerlt yıpılabillf. Bu sebeptcn dolayıdırki, MÜKEMMEL YENİ TÜFEKÜ MERSERİZE İPÜKLERE Ihtiyacınız vtrdır. Şimdi dükkinlard* a?a|ıdı «vsan jnıılı ipliklari bulıbilinlnlz. Birind nmf imslat Inca. ıa|lam yt mukavcmetli ı tpllk bojrUn gırantill HAFTA ALTIN DlKKAT: Kadıköy Ajansının arılı«ı münasebetiyle Kadıköy Ajansı için hususî Â L H J N KEŞÎDESİ 25000 200 Liradır. IVralık bir hesabla bu keşidemize i^'rak etmekt* acele ediniz. Yeni ikramiyemiz TÜFEKLI ÇAĞLAYAN YAYINEVİ MERSERİZEitPLİKLER 5f I i«da MsDr'H Bankası TtfsUM gl«elerimizd«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog