Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURIYET 13 Eylul 1954 f Ya??n ROBERT FABIA.V Şur.a kanaat getirmişimdir ki, bir dar kolay aldatılmalanna şaşmıyoçocupu ıyı çocuk oîmağa, büyüdüğü rum Bu kadınlar, güvercinlerini zarr.an da iyi insan omağa alış daima aptal yerine koyarlar, hak I tırmak için, kendisınden iyi bare sız da değillerdir. ket beklendıği, nefsme hâkim olGüvercınlerin büyük ekseriyeti j maktan geri durursa hemrinslerinm hisleri zayıf kimselerdir. Onda doteveccühünü ve dostluğunu kaybe kuzu şairane mevru arar. Bir kaç ' deceği fikrini aşılamak lâzımdjr kadeh fazla içtilermiydi, sokak soBır suçlu hapse mahkum edildiği kîk dolaşırlar, bir sokak feneri alzsman bu mahkumiyetten maksad tında, açl'k veya ümidsizlik yüzünonu sadece bücreye kapatmak ve den vîicudünü kiralamak mecburigert bır disıpline tâbi kalmağa zor yetirde kalmış bir genc kadın ala'nak r'eğı dir Bu, keşış'erın haya rarlcır. Güvercin, kızın. o geceyi, tıoır. keşışler de böyle yaşamaktan talihinin çüldügiı bir an olarak harrerrnundurlar. Asıl ceza naraussuz tırlıvacaÇına emindir Aklınca, bu damşası yemektir. Eğer hapis ceza güvercin, her zvnanki müşteriden sm n namusu lekeleyici hüvıyetı kat kat iyi insandır. nı ortadan kaldıracak olursak, mücHalbuki, hiç de böyle olrnaz. O rımlerı. hüviyetlerinin meydana çı da ötekiler aibidir. O da bir güverkacağı korkusundao kurtaracak cindir. Konuşmasında hiç bir huolursak, kan gövdevi götürür. susivet yoktur. (Senin gibi cisl Mr Soho Kızlan kız, nasıl olur da bu hayata düşer?) Bazı erkekler, adres deftelerinde, Kız, o akşam, ondan evvelkilere hafif meşreb bir kaç kadınm ısmi ve her halde iki defa daha verdigi aytelefon nunarası kayıdlı bulundu nı revabı, gülümsiyerek tekrarlar. ğu için övünürler. Bir iki kadeh Güvercin, kızla birlikte gidip bir yuvarladılarmıydı, barlarda bu def kadeh bir şey içtigini. sonra onun terleri elden ele dolaştmrlar. peşinden odasına gittığini, onunla Fahişeler arasında tanıdıklan hembezm olduğunu tahayyül eder. bulunmanın bir övünme sebebl olSonra, kıza bir miktar para veremasına aklım ermez. Ben ahlâk zacektir, kız da, çirkln ve yeknasak b.tası âmiri iken, kayıd defterimde, bir hayatın nadlr bir ânını hatırlar Londra fahis.e!erinln hepsinin sahcasma, bu adamı daima hatarlıyate İsimleri ve hakikt İsimleri, yaşlan, eşkâli, itiyadlan, zaaflan, ken caktır. •kkahmva ı l p v l | verirken ilftve ettik: Şayed rtnm. yanm kilo da beya« peynb... Olmasına var efendtaı, fakat... E?... Fakat? .. Kaç liraya sıçrath ba sabah fîatı? Ba «abahtan itibar*n kayıdlara Hayır, öatında yeni bir tepbaşlanıyor, ilkokullar 24 eylulde Ok atılır kalftnndan reşm» yok... Geııe eakisi fibi... Hak »aklasın belâsından açılacak Ancak cinsinl befenecek misiniz? Köroğlunan nârasından Bb: tecrübe edfaı, UtemeMenb geri Şehrlmlz llkokullarına 1954 1955 Dağlar gümbiir gümbiirlenlr verirsiniz. ders yılı için öğrenci kaydı, bugun Bu türküyü hep sazla dinledım Pekâlü dedSk; peynh geldL sabahtan ıtıbaren b&jlıyacktır. Ka ama ne zaman hatırladımsa aazın Geldi ama ne javşak, ne jnvnyıdlar 25 eylul cumartesi akşamı yerine davullar oturur. Koroğlunun pk, ne bulaşık geliş o... Yağ kânıhayete erecek ve okullar 27 ey nârasına gok gürültülerl katan DÜ ğıdının içinde kendini •ahvenniş; lul sabahı açılacaktır. türku, hızını alsa alsa davuldan al I baypncasına yan geluılş... Yaka Bılindıği gibi bu sene llkokul miîtır. Koroğlunun boyunu masal | bir tarafta, paça blr tarafta. Palara 1948 senesi eylul ayı lonuna kahramanlan hırasına çıkarac tür | luzemisal . Silivri yogurdu bile taksdar doğmuş olan öğrenciler a küler arasında ne TÜzelleri vardır, I bakU bondan daha tarandaz durur. 1nacaktır. hele Köroğlu ile atı arasındaki j Her ne hal ise, yan merak, yan Üniversitede kayıdlara çarşamba sevgıyi beürtenleri insanı deli eder. ihtiyac, bu helmeli maddeyi begünii ba^lanacak Artık ihtiyarlamağa başlayan Kornimaedik... Bb1 de tadahm ki, anİstanbul Üniversitesi muhtelif fa oğlunun atma seslenişinl duydunuz cak ttçte blri peynlr mevaddı, geri kültelerinde kayıdlara 15 eylul mu? Bu türküyü Âşık Veyselın kalan kısını bir garib mayile tuz .. çatşamba günü başlanacak ve 15 gün gormuş sesınden emektar »aO garib mayi, ne «ıva?ık nvıdır, ek:m cuma günü saat 17 de nıha zından dınlemenizi isterdim: kimyager olmadığımdan aslını diEni^e aşaği keklik »ekişlim yete erecektır. yemijeceğim. Ne halita haltetmişYokuşa vukan tavşan bııküslüm İer acaba, kilogramını kaçtan çıl'ğnı tavusn gibi gul gul nakışiıın kannışlar? Fakat tuzun ne ldüğüKır at, kır at, kır at nü, kaça idüğünü hep bilirlz .. Üstüne binen alır nıurad Yükte ağır, pahada hafif e da teHer yanında bir çift kanad güzelc* yontun bakalım, demij. mamın kubbeai bafimua yıkılacak dı da Myle çıkıyor. öyl», yüzüaflraziye bhüyor... Böylece, beya» Kocadırn ayvaz kocadun. Bırbirine katılan emekler, tecrü sanmıstım. Peki n« yapahm davuz* guller: pcynirin maddeâ asHyeri keeemiz» **• Bir anda hıyar nazöc nazik «oyar beler, »evgiler »onunda tadı tuzu lu lalona »okmak için küçültelun kaça eturuyer dersiniaT .. Kesemi» misali de davul çalmma* ki. Güzel yerinde bir Yugoslav balesi kur d« dümbelek halin» mi lokalım? bir tarafa, bilhassa bu »erhem kıBir kaç gecedenberi Açıkhava Saîlık ve Sosval Yardım Veklll Dr ama bu kulak denilen teskilâtın muslar. Ayak parmaklarına dun Vallahi orasına aklıra •rmez. BuBehç«t Uzun îehrimlz saölık müe^seseFahişe, güverclnin geldiğini gö lerirde yaptıSı son tetklkler esnasın Tiyatrosunun taşlarını gümbürde da kendine göre blr dayanma gucü yanin eziyetini yükleyen, ipek fıs rasını Adnan Saygun düşünsün. lıklı. şap lezzetil beyaz peynir midılerıle en sık temasta bulunan dost detnlze ne mene lök gibi çöküyor... ten davul seslerı arasında Anadolu ları, girip çıktıklan yerler, hattâ, rür. Onu, yürüyüsünden, başının d?ı baıı kar^ılnr aldıSını blldlrmlstlk. var. Habire gözıine gözun» vurulan tanlı balenin hiç bir zaman tadını | Davulu kapalı Mİona lokmak, bana Ne haldir? diye sburlenmenı Bu arada tl S^lık Müddrldgılnün alt Halay çekiyor, Horon tepfyor. Bu kulak daha bir saat geçmeden ame çıkartamadığımı burada, sıze sdy İİİ9 de tiyatro lahnesinden lahici rmıteber kımseler olan zavallı a duruşundan, bakışından tanır. Onun nazannda. bu adam, hiç de katmda yıllard ,~berl faaüvette bulu oyunlar arasında dainılsuz kemen byat dncesi uyuşturulan blr par lediğimi hatırlıyonım. Adım atma lokomotif geçirmek gibi geliyor. flzerine, evdekiler beni teselli etti: ilelerinin adı sanı kayıdlı idi, fonan «Verem Bnro*u» da kaldırılacak çe, tulum, akordeonla oynananlar Üzühne! B b makaraa, yahud tograflan da mevcuddu. Aileleri kendi tahayvül ettiği gibi roma tır Vekllln emrl Ile btlroya »Id »şlerin var. Dsvul yok ama tlyatrodan çı çaya donüyor. Şimdi bunlan yazar sını bilen her insanm her yajta Benim aklımın yettifi kadarı |u: hrkkmdaki malumat, bunlardan bır nesk bir insan değildir; hattâ gö» Fatlh Vercm Dlspanserl tarafından der karken aklmızHa bunlardan hiç bı ken Varlık derglslnin geçen aayı oynayabileceği oyunlar arasında, Eğer yağmur yağsaydı Açık bir börek yapar, İçine yedWriı Böyle dahi olsa, netameli peynir t?nesi Timese nehrinin çamurlu sü madalyalarla dolu iiniforma giy ııhde edllmesl hususları, Safflık Mü ri kalmıvor Bir davul gümbürtü sında çıkan çok güzel blr yazıyı yüreğimızi ağzımıza getirenleri var hava tiyatrosunda oynanan oyuneularından eesed halinde çıkanldığı miş, bir metro seksen boyunda bir t'Ilrluğünt'e toplannn hlr komi'iyon ta südür kafanızın içinde zonklayıp hatırladım. Aimanyada okuyan ken ayak parmaklan üzerıne ku ları nerede oynatacaktık? Hangi fi'Ii>atta biz insanlara yedirihniş, rafıncîan tesblt edllm'stlr. oiacak .. Makarna, takdırde kolayca teşhis edılebilme asker de olsa, gene ötekıleri gibi rulan bale dünyasını hiç bir zaman salonun, haogı kulağın tavaru bu yurfurulmus Büro. her aene mürapaat eden 10 duruvor. Zurna her adım başında genc Tongucun davul hasretinl bebörek hindya|ını Mra fle içirircesine yarar diye kaydedilmiştl. Ve bir srüvercindir. lirten, burcu burcu memleket sev anlayamadım gitti. Ama diyeceksi gümbütüye dayanabilirdi?.. blnlerce veremll vatanda?ı muaTeneye davuln sesini karıştırdığı halde bu «ikalı kadınlann bir yerden blr yeDavulu 111e de kapalı «alona so sine ara yerde bb? rasıta! Umuml kadınlar, Hcaretlerine el sevkedlvor: »ehrlmlı verem hastane. gümbürtü arasında eriyip gidiyor. gisi tüten bir yazısıru... Bizim de niz ki balesiz opera olur mu? Evet Tasavvur edilslnl Beyax peynbî re gıdış gelişlerinln hemen hemen verişll olarak kabul ettıkleri yolla pavlyon ve verem aervlslerlnde mevcud likanlı Almanyada çok büyük bir olmaz ama operasız bir tiyatro kacağız diye, değistirmeğe kalkHalkm bağrından kopup gel<»n mak, onun ellnden erkekliğini al ki, »tedenberi pek nhhl rdalançok sıkı hesabını tutar, bir hafta nn boyunca, birbirlerinden uzakça 1705 yataktan blrtne yatırıimalannı ılgi uyandıran Yugoslav halk o pekfilâ olur. veya aıraya alınmalarını temln edlyor seslenişlere kapımı ardına kadar sonu tatili geçirmek için, yahud noktalara dlzilerek akşam işlerine du. Yani ne demek lstlyorsun? O mak demektir. Davulun kılına do mızın beşında gelir Böylece, ona açtığım halde birblri arkasından yunlarını ieyretmls. Bunlar arayabancı memlekette kısa bir müd başlarlar. Bunlar, Piceadilly'nin ve sında da davul Ile oynanan bir o perasız bir sehir olur mu?.. Koca kunmak haram olacağına göre ne da llâmasallah benzetmis buluyoBugünden ltibaren Verem BOrosıı gümbürdeyen davul sesin» durup drt kalmak için Londradan aynl Lelcester Square'in arkasındaki loe nun bu afır v« memllyetll vaıifeslnl koca Avrupa şehirlerini kuranlar yapalım?. Yağmur yağdj, kar yağ nn. Yemeye gör Gaflet ettik ml, dinlenmeden üç «aat dayanmak yun varmıs. Ama davulcu blr türlü Fatlh Verem Dl^panserl vapacaktır dıklan vakit bunu da kaydederdlk. lokaklar, dolambaçh Shepherd'e yaradana sığınıp konduramıyormuî hepsinin ortasma bir opera yerles. dı diye bu oyunlardan vaz mı ge mldede ekılroe, banaklarda ihdSajlık Müdürlt'gü. Hgillleri. lftgvet zor oluyor. Ne yapıp etmeli oyunlar tokmağı. Nazık nazik çalıyormu;. tırmişlerdir. Hata nu etmişler? Sen çelim? Yerll oyunlarımıza çekidü lâl... Belki bir daha dönup gelmezler di Market »okağı veya Paddington d mek glbl blr leyln mevnıubahls rlma arasına çesidli sazları serpiştirmeli Halk. bile bfle. meebnren alıyor. ye' Cmayete kurban gitmek, fahi vandır. Ancak blr mflddet daha dığını. aadece blp devlr meseleai bu Her davullu oyun arkasından bir Açıkhava Tiyatrosunu yerinden oy onlardan daha mı akıllı olduğunu zen vermek arzusu boyle bir tasa ile başlamif sayıhr. Genclerin Uş gibi mideleri de her çelikte, zanaatın icabı tehlikeler tonra, yani blr iki müsteri bulduk lundutunu s8yleml?lerdlr. savunuyorsun? tane davulsuzu gelmeli. Bu heybetli natan davullar gümbürdedikçe: Halk sanaümızı, lster lstemeı bulduğunu geveleyip eritiyor, >üdendir. Hâşâ! Sümme hftşâ!.. Hiç opetan sonra, etrafa daha az dikkat et Genc Tongucun muhakkak Tletatt VekiH yann Vlyanaya sazı, sebıl gibi harcamamah. Davul rasız şehir olur mu? Af dilerim bi çağdaş kültürün »ağladığı kolaylık rütüyor. Fakat madalyanın ters tameğe başladıklan, yahud talihleri bu reıs; şakası yok ki. Davulcu kulakları çınlamıştır ,diyordum. Bır kadmı fahlselige sevkeden »e gidiyor Yugoslav oyunlarmı geçen kış lirkisiden sozümü topu tüfeği ile lara göre onaracağız. Başıboş ır rah da var; geçen gün vapurda bir beb nedir* Sıze bu sualin cevabını iyi gitmediğl veyahud da canlan sı Tlcaret ve tktlsad Veklll Sıtkı Tırcalı yaradana sı^ınıp gözünün ortasına maklanmız, yeraltında sessiz sada iki tuzlu badem yiyecek oldum; kılmaga başladıŞı zamandır ki, fki dttn nat 1< da uçakla Ankaradan |eh konduruvenyor. Bu mubareğin ta biz de Istanbulda gördük vt çok geri alırım. verebileceğimi sanıyorum: Gurur Neme lâzım'. Operasız olunız dl sız nefes alan adım bilmediğımiz benden yaşlı bir doktor profesor şer üçer toplanıp çene çalmağa bat rlmlre gelmijtlr Vekll yann uçakla sevdık. Yamlmıyorsam bu sene ve tenbellik Sonra, bütün büyük çeşidli cevherlerimiz gibi yüzde yanımdaydı, ihtar etti: Vlvan>va hareket edecektir çok büyük emeklerle tertıblenen yelim de eli kulağında olan Takf.~hi<=elenn hemen hepsfnln soguk larlar. Çeneleri de «ağlamdır ha! LJse ve ortaokullann bitlrme sımdeki binamızı tuhıp bilmem ne yüz bizim olan ne varsa hepsine Romanesk «arhof gflverclnln kaldı Karaciferi yorar . Belki bu, halk oyunlarımızda Yugoslav balek?.Hınlar olduklan da kılinik blr deposu yapsınlar. Hâşâ. Operasız birer birer çekidüzen vereceğiz. hentiı sen yaşta hissedllmes, ancak imtihanlan sinin de bir tutam tuzu var. vakıadır. Aşk esnasındakl jestleri, nra kenarmda tıkabasa dolu blr Halk »anatımjz başıbos bir eğlence LIM v* ortaokullarda ırUı dSneml biYugoslav yerli oyunlarmı iejr bu dünya yürümez. Operasız bir konusu olmaktan çıkacak, en bü ben yaşta hissedilir ama, tenin kanıımararn kızın yorgun yüzünde cüzdan bulması ne kadar layıf blr tlrme tmtlhanlarına devam edilmekbüyük sehır kulaksız bir adama lhtlmal Ue, bir aokak köserinde tedtr. raclğerin dahi bunu hisseder ve rederken lklde bir: gorülen tebessüm kadar mihanik! yük aydınlarımızı ömürleri boyunzerre kadar |l're rastgelmeai lhtlgörduğü zararlann raporunu he A.. A., bu tıpkı bizim falanca benzer. Ll»e 11 nd nnıflann bitlrme lmtlvc =amimıyetsizdir. ca oyalavabilecek bir kaynak kenuz sana haber vermez. memlekette oynanan oyunlara ben *** Bir umumî kadın, hlç de alakaya mali de o kadar çürflktBr. Bunun hanları 17 «ylul cuma gllnü lona eresılecek. Çağdaş kültürün bütün koleek, bu lmtlhanlarda mııvaff.ik olmtı^ Onun için ba cins gida mıddeziyor!.. dırer bir insan değildlr. Ruhunda da bir çok •ebebleri vardır. Operamız yapıladursun blz gelge lanndan faydalanan bir halk sanatı bulunan Cgrenciler zı eylöl «alı günü çirkin bir egoizm ve kaypaklık Diye şaşıranlarımız blr kaç kişi lelim davulumuza^jurnamjjj^Peki ister istemez bır çırpıda dunya ça leri, herkesi zararm sokar da gencbaslıyacak olan Devlet Olgunluk lmtlEvvell, çok tecrübell İki teşekkfll değüdi. Yugoslav dostlanmı« bfrinV damşası vardır. Londrada, .bic fcrk vardır kl, geceli gflndüzlfi, Londra hanlarına ırlrmek hakkına aahlb olacak^ pında oiacak. Sanatı bır ağaca ben terin ve çok acıkmışlann haberi bayramdan bayrama hatırlar gibi rız? Bu davul denilen mahluk ü zetmek hoşuma gidiyor. Öyle bir olmaz. dunist fahişe bulunduğunu zannet sokaklannı ve kahvelerin! dolagır tardır. Tapıhnakta ol»n Devlet ortaokul 1molduğumuz halk oyunlarındaki pa le de açık hava ister. Kapalı bir ağac ki dallan ve yapraklan aydın Nasıldı o htkâye? rr .orum. Ellerini neye iürerlerse lar, kendilerinl ne yapaeaklannı tlhanları l«e 18 eylul eumartesi gOnü ha bıçilmez cevherj joktan keifet; Yeniçeri ağası, bezirgana: «Yaz kııletirler. •kafalardan orülmUş. KtCokJkrjnı de biljııee gibi görönen ktzlan ararlac^ OJto»)^* erecektlr. Avnı gün. t1«» ve mişler, bu işe çoktan el koymus" lağ'a BTSGneceKIerparmak Kaldır derinlemesine halk ıçerısine salmış, bir »ened!» demiş ve bore istemiş. Erkekler. bu kadınlarla olan mftoMtdfcullarm bütünleme lmti'iarn'i Bu tesekktlllerden blr taneai belardı. Hem dyle ufaktefek hanım sınlar. ışte hiç bir zaman sırtı yere gel Hazırlamıs «enedi bezirgftn. Vadesl navebetlerinde, inanılmıyacak de lediye labıtandır, Kaduı memur da l l m h oiacak ve okullarda 27 eylu] elleri değil, devlet babanm muhrecede aptallık ederler. Btnaen lardan mürekkeb devriyelerin razi »abahı 1954 1953 dera yılına başlanaBundan on sene evvel Çorumda miyecek sanat ağacı. Ağacm boy gelince ağa kumandayı vermiş: eaktır kem, kudretlı elleri. Bu eller, halk bir güvey alayına çağınlmıştık. lesine can kurban. «Yut o kâğıdı!» «Ba;Ustüne ağa > aleyh, müşterilerine «güvercin» di fesi, bllhassa, garlarm, bfltön gece oyunlarını ortaya almi|, oyunu Güvey hamamı diye bir âdetleri Sanat Tpnkidcileri îçbi Be/irgân yeniçerinin »enedini güçyen bu kadınlar tarafından bu ka açık kahvelerln. sfltbarlann ve fameslek edmenlere: lukle jutmuş. Gene paraya ihtiyae tertiblenen gezi var. Hamamda gbbektaşınin üstünhişelerle dolu WestEnd mahalledııyıınca: 'Yaz bezirgân blr sened!» Oehrlmlzde toplanın 5 Sanat Ten Alm size ham cevherin âlâsı de davul ıle zurna ile bir halay lerinin etrafında dolaımak, mahud klddleri kongresine ljtlrak eden deieZavallı tacir bu sefer kâğıda decevherıni kajbetmeden bunu bır çektiler, her davul tokmağında hatfOverrlnln rastlamajı Omld ettiÇI geler dOn htısusl blr vapurla titıl suğîl, kâğıd helvasına bore «enedi tecriibesiz blçare kızlan aramaktır. nünü Boîa7da eeîlnt! yiprmk »urplı'e ha7trlatmıv 'Bu ne hal çıfıt?» A L T I N Her gece (kayıb çocuklar arabası) geçlrmlslprfiır Saat 15 te Kıbataş ıskfBİR KİŞİYE 3 0 0 0 (tGene yutacak ben değil mlyim?» leslncfen hareket eden Yenikov vapııru Gelişen bankacıhğımızın bir yeni hamlesi daha dcnllen mavi renkll, koca blr polls İle bajlıyan gezl aaat 22 ye kadar deBan »<nz tadim boralmasın . » Hesabıoızda daimi olarak arabası, baslıca umural bahçelerin vam ermlîtfr. Delegeler. memleketlmizDoğru<;unu isterseniz, bize ba 150 lıra lıulıııi'lıırııutız kapm Snflnde bekler. de kendllertne g8<ter11en yakın alâka kadnr ka!e fetheden yeniçeri ağave mlsafirperverllSe te?ekkılrlerlnl bilÇEKİLİŞ 31.12.1954 Her gece de, ya ulah evlnden dlrmek'edlrler. Delepeler Boja'in rularının hu hikâvede ancak bir kakaçmıı, yahud fU veva bu sebeb rlttlk deSTİ ve gürelll?!ne hayran rtkatüriinü gorihorum. DevHrlerinlerle evini terkedip gitmiş olan. ef kaldıkİTrını da Ifade e1mi>:Vrdlr de şimdifci tip sivil polls olmadıği ktll mahallf Jandarma karakollaYangın sn depoian için, onlar. aynı z?manda çırşı pannca Londra komlserliklerine bilBeledlve Cemhpaşa CR'"rrHi B?zarın kontroluyla da meşgul buluSultantepc \t dlrilen gene kızlardan mflrekkeb larbaşı. Açıkturhe. nurlardı. Muayyen devirdeki ruBallpasa caddesl mevklinde fi vanpın kaülefini toplar. lum'eri, sanmam ki, ecnebi ordusu depn^ı ln"!Ti İçin 42 bın 11a tıhÜM t D DÜ MER 1 3 'Iwt ayrılmıstır tnsaat, S evlfılde O lardnki zalimlerin rekonınu kırmif (Arftası ile Beledlve Dalml komlsyonunda Ihale obulıınsun .. lım^calctır BÜ L E N D t N A L Canlanna rahmet . BUGÜNKÜ HAVA Nişanlandılar. Ruhlarının celâdeti bi/im devriStym Dokiorttrı Dun şehr.mızde hnv . ımımmetle Sarıyer 12.9 954 mirin salâhi>etlilerine de sirajet bulutlu geçmıştir Harnre» derecesı etse derim De\let namına, belea«ear! J 21 azaml 4. 27 sant'gnd En son keşfedilen Antibiyotfk olarak kavdedılmiîtir di.ve namına, esnsf teşkilâtı namıYeşılköy H.iva Meteoroloji ıst.isna, şu ta^mim \e taammudle fazla yonımdın blldırildİRine gdre bucun tuzlnndırılmıs. fazla hılelendirilmiş hava vaziyetinde ve çuhunet dereve bu?hane istifine bojiece elvecelerırıde buyuk bır degışıklık olmıyacaktır rişli hale sokulmuş yenmez, yuT^trıeycüne tulmaz beyaz peiniriıı âmilini bir ele geçir";e'er . Önîcrine oturtsaESKİŞEHİR (Hususî) Millî tktisad nareketleri arasında EYLÛL 13 MUHARREM 15 zengin para ikramıyeleri lar Hejbetlu ve dehşetfeşan nahızlı ve hayaiı gclışme ile ali'ıkayı ceken bnnkacılığımız, şehri230 B)JT. hk kaps31 ;ekli piyasaya arzedilmljtir. zarlarını herifin üzerine akıtsalar: nıızde bir ycni hamle cloha haydetmiş bulumıyor: Akbankın c c « Eskişehir şııbcsi kala')alık ve scçkin davetlıler huzurunda açıl3 a Yut bezirgân şu yaptığını .. BANKASI TÜRKİYE mıçtır. Ziraati ve sana\ii gucden güne gelijen Eskışehırde buYut insafsız! deseler Tlrbym UamtsnlLfi BT««IBl İRMUT muılT n Itıufl I n t >uk bir ıMıyacı karşıhyacak olan bu muessesenin açıhşmda Hiiekânn midesi bozulca. barsakV | 5 "İS 12 10 15 43 1^ 22 19 58 3 57 Rlalıye Bakanı sayın Hasan I'olatkan da hazır bulunmuştur. pargnızın istıkbalın.z.n «mmyeti ları isjan etse, gelecek sefcre: E. J l l 15 5.4G 9.20 1200 133 9 33 • îleride de bana ; ufiurac°''lar Fari ağ'7 tadile olsun!« diyerekten 1 tü Ne kackr kuçuk olursa olsun. madan kaybedıj'or, ehrdcki fişler dıırr <;;z tek njmaraların üstüne »' "mhun^eto in Edehi Tefrikası:^3 çeşniji doğnıltsa... rccukkığurda bıle onların arıların^ bittikçe cebınden para çıkanyor, oynavırız' Göreceksiniz ki siz ka*** ortnk olmuş, hemen hemen hiç bır ovunu bü^bütün büyütüvor. en so zan^caksıriu'. Ben na^ıl olsa kavBu, misallerden bir tek misalçun, gdzleıınin ıçı gulnıeden on nunda onlan da veriyordu Her el bedeceşım de ondan . Uğursuzluk dir. Asıl mesele bejaz peynir delann ara^ında nasıl vaşmvştı? Bu de sinirlenı^or. öfKeleni\ordu Şim bende'. AFRİKA YERLILERI... ğil, asıl mesele «kallte» bahsi tün bunlar, o allı mavıli kemık di kendi kendine sovlenıyor, küfür yaktıkları a:> >ten Mikılen Adsız Su'tan onun dediği gibi Bizim şimdiki cerejan. sırf ı.fiat a l e v l e r ı n ıjığ'iııda gecejj parçaiarının, yeşıl çuha kaplı ma ler ediyor; sonra donup yanındakı oynadı; kazandı .. kontrolu • uzerine .. (Onda da mugeçırirler. saların üstünde, birinin avucun lerle kr>ru<:uvor herkese derd ya Görüyorsunuz ya madam, en vaffak olamnoruz ya Çünkü, dedan. otrkırin bniire kaup gıdiver nvortlu ÎVıde birde otuıclıı5u veriyi sisten bu: Bına k?rşı oynadeleı imizin azlmli ve siddetli tedmeFine benzer miyclı hiç?. den kalkıyor, m?samn öteki ucuna mak! PT v?z'k ki küçuk oynuyor>P birleı'i jok bizde Mueyjideler Diye dii5ii"dü. Bövlece o da kon toeri girdikten sonra da talihini, ne binince bu çekılmez' Hele ben ] Gezip dolaştı^ı yerlerde belkı kadar uranıvor, gelisigüzel bir çok ^ıımj?' E'inİ7rle ne \'ar=a koyunuz' jufka ) Halbuki ESII mesele, < fîat • 1 biraz eğlenmıştı. yemek'erini ve numarsva birden para koyuvor, Bu akşamki kadar bir daha kazana di :.!!! adsız bırakanlardan kaçmış o !;imdıve kadar hiç bir gun, hiç hiç dayanamam!. kontrolundan zijade cins ve cibildıkten sonra odasına çekildikçe hemen hiç birini de kazanamıyorolacaktı. bir yerde onun yüzimu güldürmilivct kontroludur.» Dıye duşunuyordu. mazsınız!. Bir daha benl bu masabir azıcık olsun başmı dinlivordu du .. Trenderı cıkınca, temiz. büyücek yen talıhi burada da denemeye Daha ılk gecesinden kırgınlıŞa Peynir 290 a değil de velev 190 a nm başında göreceğiniz vok da onfakit kurrar masa«ı onun içindeki ot°Ilerden bırıne indı. Ilk gunlerini kalktı: Otekl oyuncuların arasında onu uğramış, umduklarını bularnam'Ş olmuş Pe>nirlikle ilgisi oîmadıkboşluğu hiç de dolckırmadı B u n linleven başmı çevınp de Mkan dan... Bu cridişle cebimdekllerin gezmekle, suslü lokantalarda kar Ben de oynıyayım, bakalım ne gıbiydı. Hanıva o hiç bır yeıde budan kclli tepi^er tenekesini! hepslni verip gazinodan öyle çıkanını dovurmakla. sonra denıze kar oiacak?. lunamıyan çılgın heyecanlar?. In darı da çarcabuk usanarak, bum \ok gibivdi. Böylece çıleınca ovun cağım!. Bücun <Vİ°er mallar da ona göre... Han da eekılıp gidecekti Yeni yem nvnıyanlar bu salonlarda hiç eksik şı oturup dinlenmekle geçırdi EkDiye roulette masa.sınm başına sam sarsan, altüst eden değışıkhk r Kııms'J'a e\saf aramalı, inşaat malYabancı oldııShı kolav kolay an* mek parasını çıkarabılmek için ça geçtı. ovnniıava baş'adı. Kumır ler?. Nerede ıdi bunhı? Çaîıştı^' le5 =ıklıkler bulmak icın eene o nlmazdı. Herkes kendi oyununa zemesinde evsaf aramalı, ayakkalısmava ba^laHığı fünlerdenberi, a masalannda kendıleri için geçim günlerde ancak bütün bir aym so ucu bucağı gelmiyen derıizlere dd dalmıştı Miss Emmy bövlesini hlç laşılmıyacak kadar düzgün blr fran bıda evsaf aramalı Çürükse: Gel sızcaaı vardı. Bir aralık, elindekl radan yıllar. hetı de ne kadar uzun yolu arayan oyunculann bir çoğıı nunda eline geçen parayı burada necektL eörmemiştl; arasın ona bakmaktan betirgin Şarlonun fjlmlndekl gibi flşlerln pek çogunu fıftnn fiatfine yıllar geçmış. bu kadarak bir dın gibi Syle ince ince hesablara gir bir eld» verirken de, ondan daha 1 Başkalannm lçip içlp simdi ku kendini »lamıyordu. yut şıınu bakalıra .. koymustu Onu da kazanamayjnea, lenmeyi nasıl özlemiş, aramıştı. meden, uzun uzun beklemeden, I çoğunu kazanırken de Emine Sul ?k kucağa gevişirken »onra blrOyun •alonlarnu dolduranlann Satrlsm ayakkabılar e zaman pidlşlerinln araauıdan, ıtrndl de tftrkO ilk gunler. istedığine kavuşma içine nasıl doğarsa öylece, jimdi tan hiç Syle sarsınb duymamıs*' ienbire boğaz boğaza gelfşl görül neV çogu yabancıdır Yanındaki oyasaj a ruecburen çıkar! nm verdiği tatlı bır uyuşukluk kırmızıva. sonra sivaha, daha son Demek kı o Amenkalı küçük hr •neye değer; onun gibi burada o ' uncu bu yabancılardan da başka iç'nde geçtı pek de cahuk geçti... ra teke. onun arkasından da çift nımlar, ır.sanın kendi ıçınde, de un masalnrının başında, aldığ'nn "örflnuyordu. Gözündeki tek göı Hay Allah kahreMnl. BUGÜNİc Diye »öylendl. Arada bır ga7inonun önunden geç numaralara para koydu; kazan rinden derine doğup birdenbiı fa verdiğine de çırpmanlara uzak lük, bıyıklannın blçlml, »açlannm mmlakatimlzd» dı da .. jükselen, şahlanan bu>uk fırtına tikce durur uzun uzun bakardı. m bakmak, Emine Sultana daln kesillsi, kaslannın çatıkhğı, bu ka Başkalan bunu duymami|b. Dufdzbrnlerc* TOrk affttlrM bol TEŞEKKÜR lan bilmı>orlardı; bunu tatmamış Kadın erkek. genc, yaşlı, kimisı e'enceli geliyordu. Salonun içlnde dar sarsmtmın ortasmda bile başı yanlar da ne dedigini anlamamıştı. Kazanmak iyi oluyormuş!. •laktrtk «ıflı Umln ı d u lardı da onun için kumar masasm Azlz zevf, bab«, kardaf ve «knte> bez^in. kimisı güleryüzlü bü>T'ik bır hemen hemen hiç oyun oynamadan. nm dlmdik durusu eski blr askerl Emine blrdenblre aarsıldı. Çalıştığı Diye gülümsüvor, sonra da: mız kalabahğm buraya girip çıkbSmı Pek öyle, dedıkleri gibi, bas da bir kaç bin frank alıp verırkcı rnsalann arasında dolaşan kadın andırıyordu. Blr arnlık Emlnenin yerlerde, gece gündflz, hep tanıABBOT V. KAVALYERO'nun gördükçe bunların arasında da hep döndurecek, KÖZ kamaştıracak ka neve ugr.Kİıklarını şasırıyoılardı' 'ar da eksik degildi; büsbütün on çeklngen oyununa llktı. A o acı madığı insanlara güleryüz göstervnkllılı vef.tı dolayısilı lçlnd« buluakam, kendi kanını çeken bır yüz dar da değıl!. mekle ekmek parasını kazanan ka•mpuM Kendisi. daha doğduğu Rün, yeıc Hra da benzememek için arasıra gülümsedl: dufrumuz »nnsuz acıyt uaaktan veya var mı, dıve düşünur, tıtrerdi. Dıye du'iak bükıivordu . Ne düşümiyorFunuz madam, marot kadın, di'anda bövle onım yakından blzıat reya mMaJları 1 » 1 ayak basar basnıaz, eünılon nele. 'loser onar frank koyuyor, böyleBir eün. kendi kendine :5tlrak edenlarin burada fafckkftr T« Akşam yemeğ nı Ambassad«>ur kaçırmıstı' Bir babadan, bir teht •H.le ovuncuların arasına kanşmıj dedi; kazanmsk istiyorsarız ne du kim olduŞunu bılmivenlerin araBol ı$ık verir mınnettarlıtımııın lftdwial bubnjtları Haydı bır de şunun ıçını go da. çazinonun lokantasında yedi. ruvorsunuz?. Benim oyunuma ba sında hemen hiç kimse lle konuştan, bır taçtan, bir saltanattan ol iluyordu. m rica, ecîerlı revim!. Çahsmadan p^ra vemek. ilk , muştu'. Sonra da anneşinin, övçyi I Gene bir aks^m Fouiptte oynu kır'z. onun kar=ılığını oynavmız'. mazdı. fazfa dayanır Kavalvern Fr>nVc BarM Dedl önce biraz tath gelıyor ama her gü j baba«uxm neler çektiğini goımü$ >ordu. Ydnında oluran ojun^u dur Ben çıft numaralara mı para koy(Arkası var) alldari ve akıabaUjı Umumî kadınlar 15 Çevtren HATTCI VILDAN =haberleri Pazartesi Konusmaları İlkokııllara öğrenci kaydı DAVUL Yazan: Bedri 1 Lâmı cimi yok! Yut baıirgân•ı« Rahmi Eyüboğlu Sağhk Müdürlügündeki Verenı Biirosu» kaldırılıyor BİR ÇEKİLİŞTE tiu, AYRICA 1 KASIMDA ACHROMYCIN Ûfile Ikındi GEBERAL© ELECTRIC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog