Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

30 uncu yıl sayı 10.819 mhuri KURUCUSU: YUNUS NAOf T« mektub adresi Cumhuriy«t tst« nbul Posta lcutusu tstanbul No 24« Tttafanlar: Dmmnl Santral Humara»: 24298 Yaa I»l«ri 24299 Matbaa 24290 Pazartesi 13 Eyliil 1954 Ankara Eekt A Bu kitab doğrn oğ tablarında le sibi m etmektedir rlf Yayıne cılardan t ehmı Şener ,i f ızık asistanı zfc oğretmeni basıHen zora e*lerı der=; kıağırlık, kutıiahını ihtıva r^sınden, Maa6aşlıea kitabırıiz. Celâl Bayar bu sabah saat 10 da geliyor Cumhur Reisi dün Çanakkaleden geçerken sahillere yığılan halk tarafmdan büyük tezahürat yapıldı Vilâyette diinkü toplantı Adnan Mendereı ilgili Vekillerden Izahat aldı Başvekil öğleden M H N İnifiliz Elçisinl kabul ederek bir müddet görüştfl Ba?vekil Adnan Menderc* dun öğleden »onra Vilâyette Ingilia Büvuk Elçısi Sir Jame» Barker'i kabul ederek bir mflddet kendlsile jforüşmüştür Başvekll »aat 18 de Villyette tatanbulda hulunan Vekillerin içtirakıle blr toplanb yapnufbr. Başvekılımiı toplantıda muhtelvf Vekâletlen alâkadar eden işler hak kında ılgıh Vekillerden nahat almış ve goruşmelerde bulurunu|tur. Başvekıl Adnan Mendere» dün akşam Suadıyede Demokrat Parti Istanbul vılâyet idare he^'etl a«alanna bir vemek vermıştır Bu yemekte îstanbulda bulunan Vekıller de hazır bulunmyşlardır Avrupa yeni mudafaa ıjazırlanıjor Eden dün Bonn'da Batı Almanya Başvekili Adenauer ile görüştü bugün Romaya hareket ediyor Bonn 12 (A P ) Ingıltere Dış Işlerı Bakanı Anthony Eden, Başbakan Adenauer le ternaslarda bulunup, Batı Almanvanın ne cıbı çartlarla Atlantık ıttıfakına katılacağını oğrenmeve içalışmak ıçın bugun buraya gelI Belçika, Holanda ve Luksem' burg hukumetleri dun Eden le vaptıklan goruşmelt» sırasında 1 Avrupa mudafaa camıası plânının ' yerini rutabılecek bir teşkılât kurulması ımkân ve ıhtımallerıru araştırmak maksadıle bu av son1 i4r>>«5i Sa fi Su 6 da , İ 4 Çanakkalede basına beyanatta bulunan Celâl Bayar "çok müsterih ve her bakından büyük memnuniyetle memleketime dönüyorum,, dedi Bayara Hos eeldin T ürk miUetı bngun, Cumhnr R«M Saym CeUl Bayan, buyuk bir siyasl ge^ahatten donuşunde •elâmlıyor. Bu vesiU lle, yabaneı memleket leri riyaret eden Uk Tiırk Devlet ReUinin, Celâl Bayar oJdujjuna Işaret erfelun. Aıiı Atarurkun brtınalı hayatında boyle bir temaa olmadı. O, yalnıı eenebi derfet ariamlannı kendisi kabul cttL I*met İnouu, Devlet Reisi oldnğu zamanda, bn devrln bttyük kı<mının harb »enelerine rastlama8! bclki bir »ebebdir, hiçbir y«bancı. fakat dort, memleketi ıtyaret edemedi. Bu guzel misyonlar fent, yenl kurulmu? Turk demokrasiilnde. onun knnıculanndan blri olan, Bajara na«ib oluyor. Cumhnr Reislmirin Birleşik Amerika devletlerine yaptıp »evahatte bix de bntanduk ve ilk defa olarak orada, iki dost ve muttefik Devlet ReJslerinln dd&rndan doğrnya temailannm ne derece faydalı olduğunıı kendü gorlerimlrle (fördıik. Hiç tereddudsuı •oyllyebHirl» ki bizim Celâl Bayarm, YngoslaT Birliği Devlet ReisJ taym Maregal Tito'nnn memlekerlni liyarerl en a« Amerika seyahari kadar, bix Türkler için büyük ehemmireti halzdtr \e aynl dereeede muvaffak ohnu»tur. Milletl«r arasındakl anlaşmalar, zaman cıman kuçıık de olsa, bazı zorluklara uğTuyor. Yugoslavya, Turkiye ve Yunanistan arasmda (Turkhenin teşebbusile) kurulmuş olan anlaşma ve ittifak dahi bu bakımdan elbette ki bir takun muşkulâtla karşılaşaeaktı. Nitekim kom Gumuz ve dostumuz Yunanistan, durup dururken ve hiç luzıımn yokken. bir Kıhnj meselesi cıkardı. Doct v« müttehk Yugoslavyavı ziyaretten donmekte olan »avın Reislcumhurumuz Celâl Bayar, bu gün iaat 10 da fehrımıze muvasalat •decek v# törenle karjılanacaktır. Reısıcumhunım'uru getirmekte olan Savarona genusl iki muhrıb tarafmdan (Seğre) feneri açıklarmda karşılanacak, muhriblerden blrind» Denı» Kolordu Kumandanı hazır bulunacaktır. Ayncae, muhtelıf tefekkfiller* ve şahıslara aid dcniz vasıtalan, Denız Kolordu Kumandanlığumı tayin •daccgi bir mDımandar refakatind«, Reiticumhurumuzu Yenikapı onlertnd» karşılayacaklar v« S«vmronayı kendilertn» gösterilen lrttkanetten takib •deceklerdlr. Savarona, Haydarpaaa dnlerind* Belçika. Holanda ve Lüksemburg 9 devlet konferaruına taraftar olduklannı bildirdiler Milli Mudafaa Vekâleti aleyhine açılan dava Bir tavAare kazastnda ölea 10 kişinin ailesi, Milli Mudafaa Vekâleti ile pilot aleyhine tazminat davası açh Ankara 12 (TVIefonla) Bır müddet once, Eskıçehırde fecı bı' kaza olmuş. Eskı=<>hır Hsva Hsro AksdeTiı^ine aid bır tavA are çok alçaktan uçarken u^rfu açık bır kamvonda bulunan 10 ışcıve çarp?rak hepiını parçal?mıştı. Ölenlerın varıslerı, tavvarenm pıle*u Doâan Gursfl ile Milli Sa'TinTia Vekâleti ale\hıne Sıvrıhı=ar aslne Arkaiı Sn « Su 5 te 4 Arkası Sa. 6. Sü. 1 d« Maarif Vekili Amerikadan döndtt Cumhur »yrılırkea Celâl Yardımcı Atarürk ÜnİTersitMİ ile atâkah işlertn neticelendirildiğini belirtti Cezayirde zelzele devam ediyor Doğu Anadoluda kunılacak Atatflrk univefsıtesi hakkmd» tetkıkler yapmak üzere bır m**rrf hevett Afrikada tptkikler yapan (A P.) 11» birhkte < be« gtin evvel Am merıkaya gitmıj olan Maarif Vekili ANKARA KOVKVRHTPrKLERİ Ankarada yapılan ordu atlı müsabakalan çok hey*canlı g«çAjancm'n Türki^e nıuhabiri Celâl Yardımeı bu gece »aat 20 30 m.ş ve ıyi dereceler elde edılmıştır. Yukarıda bu musabakalara aid güz«l bir atlayıj förülm«kintıbalarını antetı\or tedır. da uçakla fehrimıze gelmıstır Vekili hava meydenındb alle^ı efradı ve Maarif Vekâleti ve basm mensublan kars,ılamıştır. Vekil, «eyahat intıbalarını »oran gazetecılere aşağıdaki beyanatı ver mıştır: « Atatürk flniversitesi ile ilsı1) içimizı hallettık Unı\ er<;ıtenın kuruluşu hususunda Nebraska unı Arkası S a 6 S u l d e Maıı Maular arasmda Müslüman Kardeşler Mısıra karşı harekete geçtiler Turkiye Cumhuriyetl hukumetinin bu mesekde gösterdiği olgun luk hakikaten takdir olunmalıdır. Başvekıl Adnan Menderesin uç dort pun ewel gazetelerde çıkan betanatı. >alnız l'unanlı dostlanırıi7a değıl. butun dunya mılletlerine ders verecek mahi>ette, bir si•vasi edebıvat şaheseridir. Çunku, bazı bu\uk snasi davalann halk \e genclık mitıngleri ile halli kabil oWa\dı, \erjU7unde ne coğrafi. ne dp shasî e$as«n hiç bir mesele kalmazdı Bunlar, tâbir caizse lâf a\ağa duşurulmeden, karşı karjıva otıırnlmalı ve aklı başında insanlar tarafmdan muzakere ve munakaşa eHilmelidir. Turkhe Cumhurijeti Zelzelede Orleansville'de yıkılan bujuk binalardan birinin enkazı hııkumeti. saym Adnan Menderesin (Yazısı 6 ncı sah}fem>zde) »?7indan. butun dun>a milletleri nrasında başka tıırhı herhangi bir anlaşma ve hanşma imkânı olmadıjrını anlarmak istemiştir. Cumhur Başkanımı?, son ti sıra^mda. dost ve muttefik Yuposlavva devlet adamlarma, hiç Siıphesiz. hu hnsuslan anlatmak fırsatmı bulmuştur. Celâl Bajar gıbi devlet işlerinde pişrniş, savm Mareşal Tito gibi bu dunyanın «han\a<;ına (') konyasma» girip çıkmış iki Reisin viızvıize konu?ıtıaia)' hcmen simdi değilse bile, pek vaVın bir i<iHkbalde beklediğlI»H/ tabii netirelrri verecektir. Turk milleti. top>ekun sevdiğl. benım5ediği Cclâl Bayan busrün k^rsılamakla bahtı\ardır tç polirlkamm biz kendi aramızda. nasıl olsa haIİpdcrİ7 Dış politikamızda ise. mııhalifimiz >ok ki. meselemiz olsıın Turk umumî efkârının miımesslll SaMn Celâl Ba\arı bııgun, butun memleket tekrar bağrına basarken mııt<pfreımİ7 Yujroslavvanın, onun dılınden kendisini anladı^ina inannor. Halk oyunları neticelendi Ensurum. Balıkesir \e Trabzon ekipleri en fazla rey aldılar Bir muddettenberı devam etmekt* olan halk oyunlan musabak^sı dun gece netıcelenmıştır. Şehnmızde umıdın fevkinde büjuk bir alâka uvandıran bu musabaka netıce^ınde ujrı ekipleri aldık lan puvana gore 5 grupa ayırmıştır Ar^nsı Sa 6 Su 3 de Dün Suriyedeki Müslüman Kardeşler de nümayiş yaptılar, Kahirede Cemiyet mensublanndan 17 kişi tevkif edildi Şam 12 ( T H A ) Mısır huku deşler cemıyetı, Mısır hükumeti ametı ile Mısırdakı Musluman Ka levhınde bir numayif tertıb etmıjdeşler cemıvetı arasmda vuku bu lerdır lan ıhtılâfı protesto etmek maksaNumavışçıler, Mısır hukumetının, dıle bugun Suııje Musluman KarSa 6 Su. S de Sirkeci hattında elektrikli trenler Yeni trenler gelecek senenin temmuzunda işlemeğe başlıyacak t Dün yapılan hazırlık maçları Koreeneral Vedad Garan Korgeneral Vedad Garan Tokyodan döndü Bir senedenben Tokvoda Bırleşmıj Mılletler Komutanlığı nezdındeki Turk askert irtıbat heyetınin reıshgml yapmakta olatı Korgeneral VeHad Garan, dun bır Panamenkan uçağı ile yurda donmuştür General,, YeşıJcoy hava alanmda Merkez Komutanı ve vuksef rütbeli subaylar tarafmdan karşılanmıştır. Sırkecı ile Soeuksu arasmda ya numuzaekı gunlerde peronlann u Fred Suıv'nin Bneanrfa Kraliçe 1 pılınakta olan elektııklı tren ın ze lerının betonlanmaşı amf!ı\e=ı sinin saravında cekilmij şaatı butun hızı ile devam etmek yapılacak ve bunu mL.*eakıb e'ekbır resmı Arkasx Sa 6 Su l de tedir Gene bu arada Sırkecı Av(Yazısı 6 ncı sahıfemizde) rupa hattında çalışacak motdrlu tıenlerın de pek yakında seferlee b3ilj\acağı memnunıyetle oğrenılm «,tır Bu hususlarla ılgılı o'arak ycus uğumuz TCD D°mı yolları Hr^narpasa 1 ıncı 1= etmc Muou'U Ruştu Sarp bıze şunları «oyıeni'ştır « Sırkecı Soğukstı arAMnc'akı e.ektrıf kas\on ınşaatı devam etr ckte olup bu hat uzerfadFkı but'in ıstdsvonların kaldırım smeîıvesı sona ermıs bulunm ktadır O Sehirde dün de 5 İskandinavya taşıt kazası oldu notları Şehirdeki taşıt kazalan hergün bır kaç kışınin olumüne sebeb olmaktadır Dun de şehrin muhtelıf ^erlennde 5 taşıt kazası olmuş, 1 çocuk olmuş, 2 çocuk ağır, bır kadmla bır eıkek de hafıf şekılde yaralanmı^ljrdır. Şofor Alı ıdaresındekı petrol sırketlerınden bırıne aid benzın kam\onu Bahçchevler onundekı Tifait \oldan suratle scçeıkcn, Hazrıedar kt>pıu.u maıında çıft CUMHURtYET Süveyş anlaşması imzalanıyor Ka^np l ' ( a a ) Yetkılı İngilız fevrelennden oŞrenıldığıne gore, 6ın evş kanal uslennın tahlıvesi ^dWl.ında İncı'teıe ılp Mmr aıa^ınDun yapılan hazırlık maçlarında Fenerbahçe Ankara Havagucünu 31, Bevogluspor da Ada |a 2025 e^ lulde bir anla§ma un letı 32 yenmislerdır. Yukandakı resımde, Hava uıru kalecisıııin bir kurtarışı gorulmektedır. Blacâcaktır. (Maçlann tafsüâtıle dığer spor haberlerımızı 4 uncü »ahıiemizde bulacaksuuz.) Avrupa muhabirlerimizden AYDEMIR BALKAN'ın hazırladığı ve İsveç, Norveçin hususıjetlerini anlatan bır yazı serisi Yarın «Cumhuriyet» le Arkası Sa 6.5u, ö tf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog