Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

30 ancu yıl sayı 10.818 u m h u r iyet KURUCUSU: TTJNUS NADf Teiersi vt meirrub tdr«rf CumhurİT«t trta nbul Posta Inıhısu t'tanbul No 248 TelefooUr Dmuml SantraJ Numıruı. 242!») Vfazj UJeri i\Jtiu Matbaa ^42yO ri bır partı Saryolu İM.\ Pazar 12 Eylü] 1954 Ankarada da bir Kıbrıs komitesi kuruldu Dün yapılan toplantıda hükumetin ve gençliğin Kıbrıs mevzuunda gösterdiği olgunluk ve itidal tasvib edildi Hariciye Vekili Fuat Köprülü, Londraya gidecek Rıbrıs heyetîne Türk hükumetinin böyük bir titizlik ve hassâsiyetle durumu takib ettiğini söyledi Avrupa müdafaa plânı Eden, Avrupalı Başbakanlarla lemaslara başladı Alman>anın «ilâhlanacRsrı ne sekiMe me<;clesi de Müfrid dinciler Mısırı karıştırmaya çalışıyor Bir camide vaız veren Müslüman Kardeşler üyesi imara, Atatürke de dil uzatü, dinleyenlerin hücumuna Biz ile geçüıirken oğn Avrupayı bir an bnce Sovyetleştirmek nğuna Ruslann bujuk bir ravret nucadıklannı gonıvoruz. Polonjada, Doğu#Almanjada, Çeknslovakvada. Macaristanda, Rumanvada ve Bulgaristanda jiddetle jurutulen bu Sovvetleştirme politikası, her $e>den once enteHektuel gencligı hedcf tutmakta, sonra kademe kademe işçi cevrelerine k«dar va>ılmaktadır. Liselerd» re juksek okullarda yabancı dil olaı ık rusça başta gelmektedir, oğrenimı mecburidir. Komunist dunj a goruşunun butun esaslan (iktısadi, hukııki. içtimaî ve felsett) genclere şırmga edılmektedır. I5 saatleri dışvnda işçiler Uhsil sevl> elerine gore kurs gonnekte ve gerçek birer Marksist olarak yetiştirilmektedirler. Otuz yıl bojunea ihtilâl Rusvasmda edindikleri tecrıibeler sayesinde bolşevikler bn hususta metodlannı çok geliştirmışlerıMr. Buytik fedakarlıklara katUnarak çalışmaktadırlar. Doğu Avrupa ve o arada Dofcu Almanva Rns i«ali altina geçeli tanı doku* yıl ohnuştur. Dokuı jıldır, Batilı Muttefikler Alimuıjayı birleştırmek ve bununla bir barı; imzalanmasmı sağlamak için serbest »eçimleT yapılmasmı one surtnektedırler. Moskova hukumeti ise her defasında turlu bahaneler hularak işi savsaklamaktadır. Belli bir ?ey ki. bugım vapılacak durust bir secitn sonunda Dnğu Almanvadaki komtınıst idare«ınin rııtunmasına imkân voktur Bıınu bıldıkleri Içindir ki Ruslar serım işine hıc janaşmak istemijorlar. Öteki halk cumhurivetleri hakkında da şimdilik aym tahmini kuvvetle ileri surebiliriı. Ankara 11 (Telefonh) Turkne Mılli Talebe feaeras\ onunun teşebbusu ıle Istnbuldakı gıbı ehrırmzde de bır «Kıbrıs Turktur Komitesi < nın vuıulması ıçın genchk teşekkullerı faalıyete geçmıştır Unı\ersıte basın ve genclık teşekkullerı temılcılerının ıştı akıle bugun saat 15 te Ankara Ga z<>t°cıler Cemıvetı lokalınde ıstışari bır toplantıj 3^pılmış vc korrıte kurulmuştur Ankara Unıversıte^ındekı b'zı profeso lerın \el •nehusların da\eth olmalanna rağmen toplantı\al «"lmedıkle'i gorulmuştur Genclık ve basın temi silcıle'inden başka sadece doktor Rasım AJasal , Arka<;ı Sa 6 Su 2 r»e Kıbrısa Sttriye de talib çıktı! Kdhıre 11 (a a ) Dınisıvasi Mu«'uman Kardeşler Cemıvetmın Bıuksel 11 (R ) Inaılız Dı, I'ş hukumet slevhındekı faalıyetı dun levı Bakanı Eden bugun buıa'va ojrlevm tekrar başlamıştir I gelmıs \e BelçıKa Hol?nda ve Nıl delta=ınin merKez bolgesınde I Ljksembııra Dış Işlerı Bskanları ıle ıkamct eden < Kardes| rden» bır e A rupa mudtfaa plânı uzeıınde kac vuzu cuma namazında Tanta rpıızpkeıelerine ba^lam'ştır Bu akşehıı cmılerındcn bıınde toplan« m v n l e n malumata 2oıe, A!mak talımatını almışlardı Bu csrasmamn ne '•ckılde sılâhlanacası mıde vajz v eren \e Mus'^man ve Avrupa mudafaa=ına ne \olla katılacaaı hu=u<:unda gonjş bııhgı Karriesier Cemıvetuıın uvesı olan şshıs ıhtılâlın d^kerı ıdarecılerının haı! olmu^tur takıb ettıklen polıtıkavı takbıh etEden buradan Bonn a gidecek ve mıs ve onları Turk^ve CumhumeBatı A!man\a Başoakanı ıle avnı t:nm kurucusu K°m j l Atatuıku mo^elevı muzakere edecektır Batı Almanva Basbakanı, NATO\a uve taklıde çalışmak memleketı lâıko'makla Batı Alm?n\anın en t\ı leştırmek ve dıni kaıdeler» aykırı «ekılde «ı'âhlanacaeını kavdetmıştırj bıı dıktatorhıse dogıu ılerlemeKİe Eden daha sonra Roma ve Parı=te ıtham evlemmır Bu soz'er uzerıne camide toplangoruçmeleı ıne de\am edecek \e mış olan bazı kımseleı ıtıraza başIx>ndrava donecektır lsm ş \e şovle demı^'erdır «Bız Sa b Su 4 re inceletmor [ Cezayirde ölü sayısı ytikseliyor Dün yeniden zelzele oldu, ayakta duran bınalar hasara ugTadı Cezavır H (T H A ) Ikı gun evvel Cpzavırın Orleans Vüle şehrınde vuku bulan zelzele bugun de devam etmıştır Bu^unku zelzelede ıkı gundenberı yıkılmıyan evlerın hasara ugradıgı bıldırılrpektedır Şehırde oturulacak tek bır ev kalmamıştır Şehır halkı, sokaklar Arkası Sa 6 Su S de Dünkü topUntıda bir üye konuıurken Belediye Yapı Kooperatifi fevkalâde kongresi Dünkü toplantıda hari(teıt üye kabul ediİMemesine karar vcrildi Mufrit Suri^eli milli\etçilere İ7mır 11 (Telefonla) İhr?c mev gore Torosa kadar olan topraklar sımının açılması munasebetıle lzmır gibi Kıbrıs da (Talıiî Suri>e>e) limanında ızdıham başşosteırnıştır dahilmiş! Gelen gemıler ancak bır kaç gun Beyrut 11 (A P ) Bır kaç şun açıkta demırleyıp sıra bekledıkten evvel burada mufrit mıllıvetçı sonra Mendırek ıçıne alınmak'a genclerden muteşekkıl bır grup ?ı tahmıl ve tsblıye fa h\ etıne geeej rı«tığı tahrıkJetle Kıbrıs meselesı bılmrktedır Bugun Izmır '<or£ zınl He hulunan 25 gemılen 4 u aç :*=« ne venı bır veçhe vermEae kalkıssıra beklemekte 5 ı He Mendıreıt mış \e Surıyevı dogu \kdenızrte Hışında tahmıl ve tahlıye vapmaKkâın bu ada uzennde hak ıddıa etadır Bu halın bır ıkı av dcvan denlenn hstesıne katmıştır. edcregı tîhmın olunujor. Kıbrıs ıhtı'âfı resmen Ingıltere ve Yunanıstan arasında bır mesele ssMİmaktadır Turkıve bu içe resmen mudahalc etmemıştır Fakat Sunvedekı s \aı teşckimUctdeıt. »ağcı 44şval mııli parti şımdi Kırınsın «tabıî Surı,venın» bır parçası olduiu ıddıasındadır Bu sıva'i teşekkul, kucuk bır muhalıf partı olup Surıyenın resmî «ıvasetınde bır rol ovnamsk ıddıasında değıldır Ancak bu pattının, butun Oortadoğu memle Arkası Sa 6 Su. 5 t« Izmir limanında izdiham Muslııman Kardeşler Cemiyeti Reısı Hudetbi Cumhur Başkanı yarın sabah geliyor Çanakkalede de Bayarı karşılamak için bir program haztrlandı 1 Beledıve Memur ve Mustehdem mıryolunun fist tarafında, bırakılen Yapı Kooperatıfının fevkalâde len arazı kadar bır parçanm alınkongresı dun saat 15 de Belediye ması tekhh oya konulmuj ve ıttıfakla kabul edılmıştır Meclısı salonunda yapılmışbr Kongre başkanlığma MuzaHer Gundemın ıkmcı maddesı koopeErer seçılmış we nvaset dıvanmın ratıfe harıcden tiye kabul edılmetesekkulunden sonra gundenun mü sıne aiddi 7akeresıne geçılnuştir Florvada saBıldırildığrne gore 128 kisi kootın alınan arazinın sahıldeki kıs peratıfe kabul edılnvek içın mümının Beledıyej e bırakılması husu racaat etmiştır Goruşmeler sosunda yapılan <• uşmeler »onunda nunda çeşidli teklifler reye konFakat yann durumun değişml bu arazının Beledıveye terki, de Arkas\ Sa. 6 Sü 5 te yeceğini acaba kesin olarak iddia edebılir miviz Sovlemesi dıle kolav gelivor. ama dokuz \ıl hu. Yeni bir neslın gelişmesinde dokuz yılın onemini azımsamaya >er yoktur. Aradan bir dokuz yıl daha geçti mi. Halk Cnmhurivetleriniıı sosjal ve ekonomik bunvelerinde kopanlması imkânsır bazi inançlann kok salması pek muhtemeldir Zaten bu ihtimali gozonünde turmaHalk arasında endişe arttı, gazeteler manşetler salar ve bir gun butün Avrupavı, butun dunvayı kendi dinlerine zorhalinde tehlikeyi belırtiyorlar la çevinneğe niyetlenmeseler Ruslar ne dive bunca gavrete katlanıp New York 11 (Anka) Bu sa lometre süratle ılerledığı ılân edıljabancı miHetlerin kafasını deçişbah ıntışar eden butun New York mıştır tıımece ujra^acaklar? gazetelen bu akşama doğru gelmeKasırganın en geç yarın sabah Gırdıkleri her jeri Sovyetleştir sı beklenen kasırga hakkmda halkı New Yorka gelmesı beklenmekteme konımında RiMİann başvurdu ıkaz etmektedır. dtr gu sistomli çalı$malara karşılık Geçen hafta New York eyaletimn Buyuk manşetler halinde rasad bi'iuk demokrasiler hiç bir şev du şımahnde 500 mılyon dolarlık hasar ıstasyonlarına atfen verüen bu haşunmediler mi? Gerceği soylemek ıka eden kasırgaıun, «aatte 190 kı A r k a & ı S a 6 S u . lde icin itiraf etmeliviz kl. Amerikalılpr Ikınri Cihan Harbinden hemen sonra, bir aralık ba7i milletler tizerinde bir demokratlastırma denemesıne knlkıstılar Fakat onlann hııtun eavreti gide gide 7a\allı Mîkadnnun ustune vuklendi ve gaIılıa oıada kaldı Adamı sivil elbise ile dola^tırdılar, karısma vemek pi«ırttiler Japonlara imparatorun Tarrısal bır \arhk olmavip bir benı adern %ai ılmstiı eerpkti&ini anlatmasa ozendıler Hennz Ruslann İvi nnetme inanıldi?i sıralarda. çerbest secimlerle işhasma gelmemıs hukumetlere nıvi ilrifat göstermi^ eceklerini de Ameıikali dost Hacca gidecekler hakkında alınan kararlar tstenüen şartlar temin edilemediği takdirde haeı namz*dlerine pasap«rt TC doviz v«rilmiy«cek Ankara 11 (Telefonla) H»c mevsımınde Suudi Arabıstana gıden Turk vatandaslarının karşılaştıkları zorluklar ve bu yuzden uğradıkları maddl ve manevl kayıblstr karsısmdı hukumetımız bazı tahdıdler yapmağa karar vermıştır Oğrendığımıze gore, bundan boyle hac mevsıraıne takaddum eden haftalard» o sene hacca gıdeceklenn mıktarı harıciyemız tarafından Suudl Arabıstan hukumetine bıldırılecek r e hacı namzedlenmızın orada kalacaklan yerlerin sağlık vesaır durumları oğrenilecektır. Istenilen sartlar temin edılemedığı takdirde hacı namzedlerıne pasaport ve dovız verılmıyecektır Hacılarımızı Suudi Arabıstana goturecek vasıtalar da bundan boyle kontrol edılecek ve volcu taşıma evsafını haız olmıyanlara ızın verılmıyecektır SENFDE ERKEK ELBISELERI Romada bırıncı sınıf terzılerın ıştırakıle toplanan yıllık kongrede, bevnelmılel >un teşkılâtl 2 000 ıncı senece erkeklerın ne bıçım elbıse'er g'vecekle'inı gosterm°k ıçın bır defıle tertıb etmiştır. Yukarıdakı resımde Fransızlar ta rafından hazırlanan model gorulnvktedır Yun ve ıpekten vapılan bu elbısenm en buvuk vasfı son derpce kjjnani"!İı olmasındadır Dığer 2 000 ıncı sene elbıselenne <İ^IT t3*silât ve resımler 3 uncu sah 'em zdedır 2 nnn rvcı NevYorku büyük bir kasırça tehdid edivor Amerika ile tioaretimiz gelişiyor Amerika 1953 yılmda memleketimızden 73.915.323 dolar tutarında mal aldı Memleketımızle Ame ıka arssındakı tıcari muna^ebetlerde buyuk bır gel'sme kavdedılrrektedır Ame rıkansn bazı mahsullenmıze ve bılhassa kıom bakır manganez gıbı maddelerımıze genış olçuoe alıcı olması buna mukabıl memleketımızın havatî ehemmı>etı h ız bulunan petrol m?kıne, nakıl vasıtaları ve s = ns\ı mamullerı satm?sı ıkı memleket arasınHakı tıcari munaiebetleıın en karakteıı^hk vacfını te^kıl etmektedır Venlen mlums'a g c e 932 senesınd» Amerıkanın mrml=ket mızd"n alngı malİEnn tutarı 64 585 351 f olar ıken ou mıktar 953 senesırde 10 mılvon dolarlık bıı artiş ıle Arkası Sa 6 Su S de Dolmabahçe onunde kurulan tak Çanakkale 11 (a a ) (Hususi muhaoınmızden) Çanakkale vılâvetı Reısıcumhurumuzu varın karşılamak uzere hummah bır faalıvet jçındedır Karşılama torenıne ıştırak etmek uzere kazalardan bmlerce vatandaş şımdıden ÇanaJıkaleye geımeğe başlamıs!ardır Tahacumu ontemek ve herharij?ı bır aksaklığa mevdan vermemek uzere butun tedbırler ahnmıştır Yarın Çanakkale tanhi gunlerınden bırını daha vaşayacaktır Sa\ aronavı karşılamak uzere butun denız vasıtaları hazırlanmıştır. Şehır bavraklar ıçmde yarınkı sevınçlı gunu kutlamaga hazırlanmaktadır Şehrimızde Yugoslavvadan jurda avdet edecek olan sayın Reısıcumhurumuz yarın saat 10 da şenrımıze muvasalat edeceklerdır. Bursanın kurtuluşu Denız ve lımanda yapılacak toBursa 11 (sa) Bursanın kurren şudur tulusıınun 32 ncı vılnonumu bugun Sayın Reısıcumhurumuzu getıren Cumhurıyet alanında yapılan bır Arkası Sa 6 Su 6 da torenle kutlarmıştır. Halk Oyunları llüsabakaları N\DİR NADİ " te > 4 r ' n<fi Sti ? Su Tiitün Bankası lasarısı son şektini aldı bıtırenlere dun faat 15 te mpraGımle dıplomalaıı Torene Ltıklâl marşı ıle başlanmı? ve Okul 7ifelerını hatıılatan bır konıı.nn vapmşıtır Bunn ıle cevab verrrıştır Bılahare Iıplomaların tev7i> Bıı MI okuldan 121 talebe mezun olmu§tur. DENIZ ASS1IBAY OKU1.ÜNDA DIPI.OMA T«»Iî FN1 termektedır. vpnlmıstır Komütanı \arbav Vedad Bıırak, mezunlarT \a .ıkul bırıncvsı Orhan Toprak k'=!p b > konuşma > •* gecılmıştij < Resını, bır 'asuibayı, dıploma^'t Uırkeıı gos Bov leı b«v , Dfiıı/ ASMII>.I> Oı t.ıokuluı, Ankara 11 (Telefonla") Tutun "'ustahsılındei buşune kadar al<lan vuzdp 4 lenn bırıkmesıle hasıl • a meblâgdcn favdalanılarak buOn \ul. IJII Tıılun F <nk ısı kuıulınısi S ıcın bır mtıd.let pvvel pıen=ıp kaaiına \aıılrnı= ve f^alnete oer»l •ru^tı Üyıenduırni7^ eoıe Tııtiı» B^nkJsına aıd kanun tas,uısı u?" i r nndeki frfl matar bıtrpı; ı*on fekiını almıjUr v e taöclP r Cernjj.e+üe Yapı \e KteJı Ban'^asımp t rtıhk ılun gjce de Acıkhava rıy^trosunda c'evaın elmış ı PIu«bır al^ka tnplamı^ hi'lnnııvor v ''Kiuriakı re^ımdc kpclınh np h>>r «Mmeı " ' ı mmj >.>., nadıkları gorulmektedır (Muidbdk Ijıncı saJniemızdedır,) " > ınları MusabattTiıı cok uaturılolkloı ^kıpının ı lotogıallar be
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog