Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SEKÎZ 11 1954 Parker Afnan,im iava ne kadar fıs'vcyaçh ! DAİMA H I R ŞEYİN İYİSİNİ TERCİH E D I N L I R İ N SEÇTİKLERİ HEDİYEDİRI "1 5 bıl'rl^T Bunoo ıçtndır kı pkserıyt hedıveler ıçtn (dunyanın *n çok rstck fdbeden doLma kalemı o!a") ParkT " î l * tercıh edılır ' "Aercrrnetrır" mürekkep doldunna sıstemi ıle mücehhez olan Park^r "51 ' hakıkaten fevkalâde bır v a a âJetvdır ' HHıyelfnnr? jçın. knrîtm ksl<»nıı ıV bır P a r k ' r " î l " faLımıni «pçmız Muhtelıf ve uc kslmlıkUrı mevnırrur VIM mkadar iyi ut çahuk femîzfer/ X V 494 t 15T YIM her şeyi bozmadan ve çabuhça temizler Bu veya herhangı bir dolma kalem il« daha lyı yaımak ıçın, Solvtki'li PARKER OUİNK kullonınız. Yabancı bir sanatkâr ne diyor.. BİN ARÂNIYOR Ser\ıs ı<=tas\onu olarak kullanılabılecek asearî 2000 m2 sathında şehır dahıhnde bır veya ıkı katlı garaj veya bına aranmaktadır Mufassal ızahat ıle P K 176 lstanbul adresıne «Servıs Bınası» rumuzu ıle muracaat edılmesı mercudur 3«65 T AKın kaclama kapaklı TL İ P Takımı TL 1«4 Lustraloy çelık kaDâklı TL 85 Takımı TL 125 Türkıyede Mumessıllığı ve Bakım Servısı ELİ BURLA vt CRTAKLARI Galata, Voyvoda Cad 52. lstanbul Fnatlar Asfalt ve Deniz Kenarında Bu venı arsalar elek+rıklı tren ıstasyonuna 4 dakıka me«afede. Flor>a batı sahılın|p a^frfita \e plaıa BIRER DAKIKADIR 1 mılvon lıralık plai \e s a n n ı ınşaatının vaıındadır Denız kenarında ar*a anyanlar ıçın cıdden kacınlmıvacak bır fırsat olup bu cırtMskı ar^s'ar sazetelerle ılan edılmeden satıldıgından belkı bır daha bovlt bır arsa san«ına ra«tİEmanız mumkun olmıyacaktır PRODENT DISIERI TEMİZLER vcPARLATIR Dİ$ MACUNU •'Türkiyede, herhangi bir Amerikan veya Avrupa sabununu aratmıyan cidden nefis bir Tuvalet Sabunu buldum... „ Avusturya guzelı »çıldıkten sonra perdeye ıntısap eden ERİKA REMBER6 * l manyanın an tevılen artistisrindsndir SATILIK ARSALAR Miiessesesi MÜESSİSİ: TAHSİN KARAKASLI CIMENTO ILÂNU ASLAN ve ESKİHİSAR MÜTTEHİD ÇİMENTO VE SU KİRECİ FABRÎKALARI A. Ş. KomursuzluK dola\ısıle Darıca fabrıkamıı denıı se\kı>atı tatıı edılmek ıaru etı Kasıl olmu$tur Gecıkme mudcetı, komur durumu bellı olunca a\rıca ılân edılecektır Sajın muîtenlerımızm faorıkava denız vssıtası gondermemelerı luzumu «rzolunur cılt Ozerinde siyah b«nek ve sıvılcelenn teşekkOIUne mani olur I İstanhuî ARI İnşaat PURO PURO HARIKUL4DE ve ARTISTIK cildinızi besler, korur.. kadife gibi yuçiçek gtbi taze yapar AMERİKAN EŞYA MÜZAYEDESİ 12 E\lu' 1934 pazar gunu <=aat 10 da Mr CHARLES H LOCKTON Harbne Ahınbakkal, Cumhurıyet caddesi, No 10, Beşler Apt daırs 1 (Radyoevı sırasında) Maun ağacından dunya sanat sergılcrınde daıma bıııncılığı kazanan t Chıppendaleı vemek odası takımı, Chıppendale Sımmons Specıal \avl \ataklarıle Amcıkanm en kıjmetlı u^taları tarafından vapılm ş vatak odası takımı kumaşları ıtına ıle ışlenmış berjer \e sa on takımları Manıla bambu ağacından \eranda oturma takımı por^elen krıstal, bronz, fantazı masa ve ayaklı iâmbalar ma\un komodlar sıgaıa \e ça\ masaları, renklı o\TJn masaM moket ve hasır taban halıları rustık vatak odası takımı cocuk ovuncaklaıı 12 a>ak G E buz dolabı, 12 avak Deepfreezer Otomatıaue çamaşı makınesı, Hoover \e Regına aspırator ve cılâ makınesı, Glenwood moble gaz fırını, renklı bardaklar Kal fornıa porselenı Hallıcrafter radıo ve pıkap, seçme klâsık ve caz 33 devıılı plâklar Bell marka projektor \e bır çok onıınal parcalaı hankaUun hankası PORT^KAL günlük temizlik işlerınin eller Uzerindeki tahripkflr tesirine manı olur BOL KÖPOKLO • NEFİS KOKUL Memleketimize gelerek NİLGÜN fılmını çevıren Alman fılım yıldızı \e puzellık kralıçelerınden ERÎKA REMBERG, " n e kadar nefı» bir sabun bu PURO,, dıvor!'PURO cildime o kadar iyi geldı ki... Turk hanımları ıçın PURO pibi bır sabunu bıılmak ımkânı cıdden buvıık bır ma7harıvet! Sızlerc tav6İTem: PURO'dan baçka ea« bun kullanmavınız. PURO ıle, gençlik, puzellik ve cazibenizi daıma mulıafaza edebılırsımz. M Adres: Beyo^Iu îstiklâl Caddesi 258 Elhamra han kat 1 No. 1 Telefon: 42740 Parselleı 130 200 300 metrekare ve metrekare fıatları 7 9 lıra arasındadır 6 lıralık ucuz arsa satışlarımız avrıca devam etmektedır Arsa kapavan muştenlerımızden YALN tZ 50 LIRA KAPARO ALINIR bedelm mutebakı=ı t s k r ı r verılırken tahsıl edılır Arsalara gıdış 12 EYLUL PAZAR gunu Muessesemız ın onunden 10 da ve 14 te Bevazıd Elektrık Sırket onıındpn 10 da ve 14 t e 13 EYLUI/ PAZARTES1 gunu Muessesemızm o n u r d e n 14 te Be>azıd E l e L ' n k Sırketı onunden 14 te hususı otobuslerı nızle gılılerek arsalarımız 2n=:t=rıloceM]r Otobu<:lerımızın on ve arkalarında USTANBUL ARI INŞAAT MLESSFSESI TAHS1N KARAKAŞLI) vszılıdır Herke^ gelıp arsalan.nızı sorebılır b ı r ıcret alınTiaz memleketlmizde on güzel hanımdan dokuzunun kullandığı tuvalet sabunudur TURKİYE JOKEY KULLBU Saçlarınız KIYMETLİ TAŞLARGİBİ IŞILDAR. tfuetn&*#"* fch*** RO!A Briytntın \âfdır Sun ı > , p *••*' rutan ^» kırleter bır mftddr dffıldır ROTA g a v t berra> vr scyvftl olup saclar uzprınde elmaa pıbı ıstldar O derert haf ftır kı iacları ya^lajnajın* ımkin voktur «JAUVE TOPAZE> Rojt ıtf San Yakul parıltılan ıSarısınlv ıç.n ( >BLEl' SAPHİR. Roj» ılf G6k Ya.kut parılüları (Esmerler ıçın) POKER ^ PLAY cfe Sert sakala 010 m/nı Yoımjşak sakala 0 08 m/ro Nazık cıldt 0 06 Yaglamayan tek Bnyantm I ARAMYOR Talıblerın Tunel mevdanı 10 2 j e muracaatlerı ı Teknik Rsssam \ 1 Nefaset ehvenıyet \e sıhhate vararuk bakımlarından dıger her turlu \emeklık > aglardan kat kat ustun olmasının sebebı uç gun kım^ev. maddelerle b ı ' u i ecnebı maddelerın ımha edılmejdi kı dıg^r nebaM \agUida bojle bır amelne voktur Fa7İa olarak bu vagda A ve D Vıtamınlerını de ıhtı\a ettıgı kım^ager raporlanle tesmen sabıttır Sıhhatını sevenler bu vagları bılumu n mutfak ıhtı^açlaIlnda tercıhan kullanmalıdıı/ar Bu >agda mevcudıvetj tebejvun ^den E Vıtamının fa\daları hakkında rnaru* ecnebı kımva nuıtehas«ısı G \ YELOD HAUSER m eserırden alınan öır kaç satır Vucudun normal b ^ ume»ı ve iDofız guddesının normal çahsması ıçın luzumlu olan vıtarmnr'ır Bu vıtamın astım şeker hastalıgı kalb hastalıgı ve 'ıatta kanserle mucdaelede favdalıdır Kalbınızın daıma eenç kalmasını sağlar Adalelerınız cıldınız tabıı cınsı havatınız ve nıhavet agrısız adet gorme^ ıçın lızumludur Bunun jokluğu adalelerın ınkışafına manı olmakta kalb teşevvuşlerı kanın adalelerı beblememe<;ı ve kadınlık guçluklen nıevdana getırmektedır Yokluk da'ıa çogalırsa felçlere sebeb olur Baz felcler E vıtamını ıle tedavı edılmektedır bçer ço cıık kavbeden 52 kadına E Vıtamını tatbık edıldıkten sonra bunların ^ıhhatlı çocuklar dogurdukları gorulmuştur Kad nlara en zensın E vıtamınım ıhtıva eden çımlenmış buğdav jagı verılmıştır Taze çımlenmış bıgdav en tabıl E \ ıtamınını ı h t ı . a e d e r Bu kıymetlı oıadde mısır yagında sova vagında ver fıstıgı \agmda bulundugu gıbı marulda domateste havuçta jumuıta ^arısında \n cevızae vardır Toptan satış verı • Vanıkoy Faorıkası Tel 22919 Penk^nae satış \erı Emınonu Balıkpazarı Yagcılar So No 2 T=l 21369 msm özö YAC: YEM1!O,!K SAF İSTA\BML AT YARIŞLARI lstanbul jaıısldiının son haftaları r'â] mcv^ımmın •ionı e me ragbetıne mazhar olmaktadır halkın Mevsım ıtıbarıle İstanbulda cumarte^ı pazar yaı ç gunu olmuştur Son h^fta koşular çok zengm kr mıyeh ve hemen butun atlar n prognmaa ver alma^le cok cazıb bır mrhıvet a mış bulunujor Yarışlar cumartesı saat 15 te pazar gunierı l j C0 da baslaı ISTANBIL HIPODROMTJ Ataturk Bulvarında Gençlık Parkı karçısında her turlu konforu ha\T dort ka+ta kırk odadan rraada zemın katı tamarnen =alonlara ve bodrum katı pavıvona avrılan g^m bınanın ın'îaatı b'tnek uzeredır Telefon 21003 Ankarada Kiralık Otel TÜRK YAPI BANKASI ŞİŞLİ ŞUBESİ Y A K I N D A |Büyülc «ürprızlerlp halk hızmetıne giriyor m 1 Arsalar Yeşılkcvle Bakırkoy ı r a t ı 50 metrelık turıstık vol ustunde olup Ku ı^çekmeceden 17 F l o n a d a n 9 Yeşılkoyden 7 kılometre şehıre <iaha j a k ı n fe\kalâde hava momba suları Avrura şehırcılık sıstemıne ROre gelışı a>rı donusu a>rı \ollnra <;ahılx1ıı Bu nrsnlarımm eozmodpn 1 nl ı on nrsı alnu\ ıni7 2 Bır evlık arsa 96 metrekaredır Bu arsaya vapılacak cazıb vıllanın planı çap tapu masrafı İTİııl vnlnız U 0 l ı n t ı ı Bu fırsitı kıcırma\ ını? ADRES Amerikan Sırın Evler Muessesesı Karakoy Rıhtım caddesi Kefelı Husc\ın han bıtısığı Kııçıık han kat 1 2 lılefon 49040 NOT Mucssesemızden cumartesı Eunlerı saat 13 te dıgpr gunlfr saat 11 de kalkacak ucretsız vasıtalarımızla arsa alacak muşte ılerımızın bızzat turnifleıını ıstırham ederta. Evvelce 1500 lırahk olan 210 m e t r e k ı r e l ı k arsalar t a s f n e dolaM^ıle 750 lııadır 10 340 Liraya Denize Nazır Emsalinden DEFA tSTlIV ÇAMLlfc ARSALAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog