Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

11 Eyiul 1954 CUMHURİYET DOĞU BÖLGESİNDEN RÖPORTAJLAR : İstanbula ucak yolculuğu Bu sefer başladık Zülfünün evini Bugün. Erzurumdan acele olarak Istanbute gelmek zorunda bulunan aramaya Aradan uzun bir zaman bir yolcunun durumu cidden acık geçip saat 23 olduğu halde Zülfiilıdır. Havayolları idaresinin yeni yü bulamamıştık. O gece çaresiz, uçakları şervise girinciye kadar Er gidip yattım. Ertesi sabah saat 5 te zuruma yapılmakta olan uçak se bu defa Havayollan acentasının öferleri kaıdınlmış olduğundan, ge nünde nöbet bekliyordum. Nihayet riye tren kalıyor. Postaya binerse Zülfü saat 6.15 te geldi. Durumu niz üç giin. Doğu Ekspresine biner kendisine anlattığım zaman gülüm samz iki .?ün vollarda langur lun siyerek: «Bilet yok ki keseyim» gur çide cıdp perişan olacaksınız. dedi Bense bu ihtimali önceden Buradan Erzııruma gidişte tren hesaba katmakla beraber geae de derdini kâfi dereeede çektiğim için, «Tsmam! Işimiz iş!» dedim ve Züldönüşte, üstelik işimin acele oluşu fünün ağzından girip burnundan dolavısüe ne vapıp edip başka bir çıktım ama nafile! Nihayet meydan çareye başvurmak zorundaydım. müdürüne müracaat ederek duruGünlerden o:r salı, saat 18 de. kal mu bır kere de ona anlattım Şevdığım otelde haritayı açıp baktım. ket Gürler admdaki bu zat beniTn Erzuruma en yakın ucak. Vandan için ehnden geleni yapacağını vakalkıp istanbula giderken bu arada detti. Vandan hareket etmiş buluElâzığdan geçiyordu. Perşembe gü nan uçakta yer bulunup bulunmanü bir uçak vardı Erzurumda ka dığını henüz bilmediği için, her lacak olsam. oradar. da perşembe hangi bir yer bulunmaması ihtimagünü tren kalkıyordu ama aynı gün line karşı hemen Ankaraya telsız u<ağın Istanbula varmasına mukaçekerek, hostes yerini veya p V t bil tren ancak cumartesi eünü Hay yanını bir gazeteciye verip veredarpaşava ulaşacaktı Şu halde umiyeceğ'ni îşletme müdürlüğünden çağan binersem iki gün kazanıycrdum Ivi ama bİT kerp Erzurun sordu. Aldığı cevab maalesef menfi E'szız arası 350 kilometre idi. bu | oldu Bu görüşme oladururken umesafevi nasıl aEacaktım? Sonra çak da Diyarbakıra ugrayıp Elâzığa yönelmişti. Nihayet geldi, kondu. uçakta yer ^ar mıyd'.? Pilotla ilk sörüşen gene bizım meyHemen E'âzığa telefon edip du : dan müdürü oldu ve kendısinden rumu öSrenmek iftedim. Fakat ] uçakta boş bir yer bulunduğrunu oğ klâsik cevabla karsılastım: Hathr I renince bana müjdeledi. On beş bozuk olduğu ıcin konuşma yarjı'a dakika sonra Istanbula mütevec.:imıyordu Arkadaşlanm. uçaktaki hen havalandık. yer durumu bakkmda her han?i bir cevab almadan Elâzı§a sitmenin | Biraz sonra hostesin dağıttığı ufavdasız oldujunu sövledılerse de çuş notundan öğrendiğimize göre karanmdan dönmedim ve akşam C.47 tipi ve Ata adını taşıyan bu ga'aia gidip çarsamba günü vani uçağın o andaki hızı 250 kilometertesi sabah Elâzığa hareket ede redir. Açık bir havada ve 2592 metcek olan otobüste yer avırttım Çar re yükseklikte uçuyoruz. Malatyaşamba sabahı saat 7 de hareket ve ya ugravıp Gürün, Boğazlıyan. Kes rine gitti&im zaman bir de ne aö kin Ü5tunden geçerek Ankaraya va revim: îçinde 12 saat yolculuk e racagız. Vaziyetimizi böylece belle decefiımi? otobüs, her hali ile bir dikten sonra ara kapıyı açıp makine panayır yeri manzarası arzediyor. dairesine girdlm. Bu dururn karşısında. diger 4 yolBurada tanıştığım kimseleri, yani cunur. ileri sürdükleri dolmuş sistemile otomobil kiralama teklifinl uçağın bütün personelıni siılere derhal kabul ettim ve Vie=imİ7 kü takdim edeyim: Kaptan pilot Alllüstür bir taksiye binip Erzurum eddin Şakar, ikınci pilot Şükrü Özker. telsizd Raşid Sönmezer, madan ayrıldık. kinist Muzaffer Gürses, hostes GüDevamlı olarak bir veva iki ta ner Koray, Alâeddin Şakar adı barafımızın uçurum oldu£u vollari na yabancı gelmedigi için kaptan tam 12 saatte aşıp o akşam saat 8 pilota, kendisini nereden tanımış de Elâzığa vardı&ımızda kim=He olabileceğimi sordum. Gülümsiyehal kalmvnıştı. Bavulumu otele b1.rek: rakıp. bu saatte çoktan kapanmıs Her halde Merzuka Akçam olan Havayollan acentasına değil, meselesi dolayısile tanıyorsunuz, acentanm evine koştum. Karan'.ık sokaklardan girip bir hayli yol a dedi. O zaman haürladım. Filhakika lan faytonumuz ahşab bir evin örıünde durdu. Kanıyı açan küçük Alâeddin Şakar, iki ay müddetle bir kız çocuğu: «Babarn Ankaraya polisle işbirligi yapıp Merzuk» Akgitti. dedi 0nun yerine muhase çamı yakalatan pilottu' Bah % böylece açılınca kendisi 'I bana o işi beci Zülfü bilet kesiyor.» başından somma kadar etraflıca an lattı. Bu fasıl bitince, kaptana kaç yıllık pilot oldugunu sordum. «15 yıllık» dedi. Bunun üzerine ona, bu 15 yıl boyunca başmdan geçen en mühim vak'ayı sorduro. Anlattı: I ' • Muayyen zamanlardaki sancılora karşı ARI YENİKAPI Gazinosunda t M & s GIPAIAR1N . ÂiAnoiR HLARI M. ÇAKIR • LUks • Dakik • Yüksek kalite Oaimt programına ilftveten böyük muvaffaky3tlerle temin ettiğimiz Arab rakkasesi KULLANINIZ GRİPİN Tahiye Muhammed ile halk sanatkârı İSMAİL DÜMBÜLt,(J ve arkadaşlan. NOT: Memleketirr.izin ikinci hafız Burhanı Celâl Adanalı Her pazar tam kadrc ile saat 14 ten 19 a kadar içkisiz aile matinesi. Tel: 13757. Yağmurlu günlerde programlarımız, kapalı salonumuzda devam etmektedir. Teklif Alma llâm Türkiye Şise ve Cam Fabrikaları A.Ş. Umum KüdiirSüğünden: Fabrikamız personeli için 40 ila 45 kişilik Diesel veya benzin motörlü yeni bir servis otobüsü alınacaktır. Alâkalıların kataloğ ve rekli'ierini en gec 25.9 1954 tarihine kadar İstanbul Galata. Perşembepazarı. Samur sokak Iş handaki şirket merkezine göndermeleri rica olunur. Müe?se?e, siparışi dilecliği şekilde vermekte tamamen serbesttir. 3 HİSLON lsvicre saat sanayiinde zarafet ve dakikligin timsalicfir. K I NI NLİ Suadiyede r f En güzel kısmı olan KORU PARK'm lclnde nadide İki arsa satılıktır. 1075 ve 1118 metrekare olan bu arsalar. ağaçlar arasmda denize karşı ve denizden rshat bir şekilde isttfade imkânma sahibdirler. Müracaat 1017 arası 47294 veyahud KoruPark No. 4 ^ m Dr. Operatör İZMİR Enternasyonal Fuarının GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. Cafer Tayyar Kankat I Harict hastaliklar. esteiik plâstik cerrahisl ve ttmumf I cerrnhî mütehassısı I Muayenehane: Şişli Halâskârgazi Cad. 330 Merey Apt. 2 | nci daire 26 ya kadar. Tel: Ev 84308. Muayenehane 80093 Nacar Pavyonunda Teşhir Edilmekte Olan Macar Dıs Ticaret Muesseseleriıin SATILIK CflMLIK ARSALAR Bnlanmaz Fırsat Boğaziçinde, Beylerbeyinde, fevkalâde deniz manzaralı, havadar, çok güzel çamlan, muntazam yolu, «uyu, elektriği ve havagazi bulunan yaz kıa rahat ve zevkle ikamet edilecek müfrez koru anaları saüja çıkarılmi|tur. Bu arsalar, alıcılara Adalan aratmıyacaktır. Köprüden evınize yanm saatte gidebilirslniz. Gönnek iatiyenler, Beylerbeyi iskelesindeo Çengelköye giderken Yalılar caddesi üzerinde, sağda 11/13 numaraya lutfen gelmeleri. Fiat için: Galatada Bankalar caddesinde Demirbank karşısmda 84 No. da İbrahim Taşçıoğluna miiracaatleri. ÇİMENTO Kiralık Daireler I Yugoslav malı çimento satışa arzedilmıştir. Müracaat: I Galata, Aynahlokanta So No. 28. Telefon. 40212 46448 BOR îst. Borsasınm 10/9/1954 fiatları Açılıt Kapuuf 1 SterUn 78*. 784.100 DoUr 282.30 280.30 100 rrarutıı t r t n p 6.8() . 6 8 0 . 44.80 44.80 100 Uret 64 03 64 03 100 tsvlcr* Frafltfı 100 riorln 73 68 40 73.B8 40 560 5 6 0 100 Belclka trangı 9314 93.34 100 Dratıml 100 Çefcoslo Kuı S8.88 87 38.İS.S 87 100 tsvec Kuı 54.12 50 54.12 50 ESHAM n % TAHVtLAl J FAIZL1 lAHVtLl.FH 2125 21 40 22 90 22 60 22 15 23 25 22 60 22 20 22 20 21 40 .03 00 Sıvas Erzurum 1 Sıva» Erzuru 27 1941 Demiryolu I Mill! Mudafaa n 1942 Demıryolu III Mill! Mudafaa I MİUİ Müdaf» II MîlU Mudafaa m Mill! Mııdafa IV Zirat Bankası I Zlraat BankHSi n %i FMZLl « Bundan 4 yıl kadar önce bir pazar günü Elâzığdan Erzunıma giderken Kuşovasında silindirlerden biri patladı. Tek motora kaldık. yağmur ve fırtına müthişti. Akşam olmus, karanlık basmışb. Günlerden pazar olduğu için Van hav» »lanına inemezdim. Çünkü o gün, hele o saatte o alanda kim bulunurdu? Maamafih Van gölünun üstünden geçmekten başka çare de yoktu. Çünkü diğer bütün yollarda karşıma dağlar çıkacak ve ben ! tek motörle bittabi bu irtifplan aşamıyacaktım. Böylece Vana doğru istıkamet verdim. Bir yandan da bu derdli durumdan kurtulmanı» çazslerini araştınyordum. Tam Van hava aTamnırr üstünden geciyordum ki. bir de ne göreyim? Alanda bir ısık parlamıyor mu? Sonradan öğ lAHVtLLKH IV 104 50 104 60 105 00 1 1 5 D5 • 1941 D Demiryolu Kalkınma 1 Kalkınma II Kalkınma i n 1948 istıkrazı 1 1948 istıkrazı 1 1 1948 Tahvili U 1949 Tahvili 1J4 7İ 105 00 104 75 104.00 % 5 FAİZLI TAHVILLEH 19+8 ıkramıveli Ikr M. Mudafaa Ikr D Yolu r\' Isr 1941 D Yolu V 1951 Tahvılt 1953 tahvili Zıraat Bankası III Zıraat Bankası IV Zıraat Bankası V 22 S'ı 23 85 U'.OO 112 05 102 70 102 £5 100 90 100 45 100 65 % «5 PA1Z1.1 lAHVIU.tH 1949 Tahvüi 104.00 Banka MısaeıeM ve Maden ŞlrKetıerı I C Merkez Bankası Garanti Bankası H Obligasyon And IIl rürkive Kredi Bankas i Is Bankas] Yapı ve Kredi Bankas S. Akbank T A O Sanayi Kalkınms B Aslan Çimento Şark Deglrır.enlerl Tıcaret Bankası PARIS RORSASl ALT1N 247 00 130 00 172 00 132 00 fil 10 15 75 1300 00 1IMI00 62 00 41 Î5 • 67.00 ' FTAT1 (11 kilo a!tm 11* Dolar SEBERST 427 000 Fr. 373 Fr. PtVASADA DOVIZ1 Eft 14251450 99100 15301550 585590 605608 137138 ALT1\ Sterlin efektl» Fransız Fr. (58) TürklshAceant Dolar efekttf Dolar N W. tsvlçre frangı SARKAFI.ARDA Cnmhuriyet Ata. 48254850 Reşad 57755785 Ingtltz 53255850 Gulaen 46604665 Kulçe 710712 K.AL1N BEStBtRLIKLER Cumhuriyet 2425024500 Reçad 4200042500 Hamld 3350033800 Ariı 2920029500 S»«t 12 de tesbH edlldl '•> tsaretıneı H,,r«aa» muamel» görenıeıdlı kanda da yazdıgımız gıbi Güner Koray. Kendisi bu i$te beş aydanberi çalışıyormus.. Ona, bu meslekte başmdan geçen enteresan vak'alan sordum. Gülerek: Bir gün İstanbuldan Eskisehire gidlyorduk, dedi. Yolculara lirr.onata daeıtıvordum. H?lin^=n s*hirli olmadıgı anlaşılan yaşlıca t i r yolcu, bardağı aldıktan sonra tana 50 kuruş verip «üstü sizin olsun« demez mi? Başka bir «efennde de Adanaya gitmekte olan sengin volculardan biri öv!e terbiyesizce bir teklifte bulundu ki. fena halde içerledim. Ne dedi o adam size? 1 Ne diyecek" Yasma başına ie reıriie.me söre, meğerse meydsn benim nişanlı oluşuma bskmadan bekcısı motör sesini duvunca fe • haydi gel. seninle evlenelim dedı. neri kapıp fırlamıs,. Bense yukan sana altın bilezikler, besibirveHedan o ısığı görüyor, fakat iniş yap ler alırım.» Tabiî kendisine lâzım mak için bunun yetersiz oldu&unu gelen cevabı verJim Bâska "">• pün hesabhvarak ne yapacaSımı düşü de doğu ıllerımizin birinden İ?t=nKoyun tuecan nüyordum Ancak daha fazla geci bula gehyorduk. mıdır nedir. birisi, Amerıkalı Hr kemezdim. Alanm üstünde bir kaç yolcunun yanında oturuvordu Ud n i r vapıp 1516ın yerine göre tahçagın havalanma=ır.dan bes d ki'a rrinî bir iniş vaptım. Tahminimiz sonra bir de ne görevinv TüccaT d^euı çıktı da salimen alana ineeferdi o sıca'' K=)^"H« l«c rj^ı o n i bildık. Yoksa halimiz dumandı.» ayaklarını havalandırmak için Kaptanm bu sözleri üzerine ken önce ayakkablarını, sonra da k?, disir.e, uçaklarda radar cihazmın bn yün çorablarını çıkartnıiî. Vıvif lüzumlu olup olmadığmı sordum. yapıyor O keyif ediyor ama yanın| Bizde radara lüzum yok, dedi daki Amerikalı, hattâ civarınd = ki Çünkü kaide icabı, uçasımız arazi diğer yolcular fenalık geçrıyorlar nin rakımmdan daima iki bin avak Uçağın icine feci bir koku yayıldı • yukanda gideriz. Bu sebebl» dikkat Hemen adamın yanına kosup du\ etmişseniz uçak kazalan V ı ^en hiç rumu elden geldiği kadar kendibir zaman yolda olmaz. Kazalar da sine anlattım ve çorablarile ayakima mevdanlar civarında olur. Ha kablarını tekrar giymeğe ikna etva alanlan civarında pilotun en tim. Tabii bu arada ben de fenaküçük bir ihmali felâketle netice hklar geçirdim. Uçakta daima haenebilir. zır bulunan bir şişe limon kolonBu sırada Malatyaya vardık. İner yasını her yana serperek elimizden inmez yolculardan bir çoğu mey geldiği kadar( havayı tebdil ettim) Sizee kadmlar mı, yoksa erdan büfesine koştular. Fakat büfe Kapalıydı. Sebebini sorduk. «İdare kekler mi uçaktan daha çok kor0u büfeyi kaç kere ihaleye çıkardı kuyorlar? Muhakkak ki erkekler daha ima gelen giden yolcu çok az olduğu için kimse talib olmadı» de çok korkuyorlar. Uçak havadayken korkudan eüeri zan^ır zanşr titUler. Peki, idare işletse olmaz mı? reyen erkekleri çok gördüm. Buna mukabil korkan kadm yolcu sayısı Olmaz olur mu beyim? Olur çok az oldu. ıma neden öyle yapmazlar, bilmeGüner Koray'ın belki de hakkı .•iz ki! var ama kadm yolcu sayısı da erYani bu işin hikmetinden sual keğe nazaran çok az değil mı? Yani »Imaz mı? Ashnda Havayolları ida korkan cinsin yüzde nisbetini bulresi, ticaret yaptığına göre, bu gibi mak için çok dikkatli olmak gerek işlerle neden mesfful olmaz? SonZarif hostesimize bir de, yolcura benim öğrendiğime göre büfesi lardan aldıklan flört tekliflerinin kapalı olan alan sadece Malatya sayısını sorduk. Güldü: değilmiş. Meselâ Van hava alanın Sorar mısınız? Uçmadığım:z da da büfe yokmuş. Benim hatırzamanlar bir sürü telefon, uçsak ladığıma göre galiba tskenderun da uçmasak da bir >nğm mektub hava alanmda da büfe yoktu. Daha alınz. Artık böyls jeylere alıştık. j bizim bilmediğimiz kimbilir kaç alan da aynı durumdadır. Her hal Peki nişanluıızla da böyle bir münasebetle mi tanıştınız? de Havayollan İdaresinin bu meYanaklan kızardı. Mahcub mahseleyle gerektiği şekilde meşgul cub gülümseyerek: o'.ması icab eder. Evet, dedi, öyle oldu. Bir gün Malatyadan havalandıktan sonra Izmirden İstanbula geliyorduk. Habiraz da hostesle konuşalım dedik. vada tanıştık. Bu güleryüzlü genc kızm adı, yuŞahab BALdOĞLU I. Bebek Bahçesi karşısında, Boğaza manzaralı, arkasında ayrıca iki sed bahçesi, kaloriferli. şofbenli, telefonlu, ve bütün konforu haiz dai'eler 350 liraya. Müracaat: Bebek Eczane sokak No. 332. Tel: 36321. HaSit ve Ağır Sanayiitıitı Çeşitli Mamullerini Cörmeyi İhmal Etmeyiniz Bavan Daktilo « ARANIYOH Büyük bir bankada çalışmak üzere türkce ve fransızcayı makinede seri ya zabilen bir Bayan aran maktadır Taliblerin posta kutusu 373 I&tanbula müracaat etmeleri rıca olunur Apartıman 4 kat boş te&lim, tam konforlu, çocak bahçeli, Lu napprkh. caTilı kbçklü, bayanların zevk'erine cok uygun yapılmıçtır İtinalı, zar'f emsalfiz bir cser. fır satı kacırmayın T.âleli Çn kurresrne So. 38. Irinieki sphibıns, 8 den 19 a kad a r ırıuracaatlerı. „. Gıpta edtlecek bir tene tnahk. Sizin de cildiniz si güzelleşebilir « Günduzlen eüdlnizin beyaz Tokalon Kremine ihtiyacı vardır. Bu b e y a z Tokolon Kremi cilcildinizi berrak, pürüısüz, mot, yumosak bir hal» getirlr. • Geceltrt eildınizl besleyen, ono pürüzsüz bir hal ver«rek gençllğin revnakını femin eden pembe T o k a l o n Kremi kullamntz. lÖk I. . Kremi smjesinde 20 Atustss 20 Eyliil DENIZC1LİK BANKASI T. A. 0. Gemi Ku»*tarrna İ«letmesinden: Kurtarrna g.emilerımi? irın asağıda a'jsterilen ihtıvaç ^'ardır Ru personele liyakat ve +ecruhelerine gore hizalarında gcsteriltn azami avlık iıcret verilecektir. Taliblerm hal tercümeleri VP hon=;ervisleri!e Ortaköy Kıırueştr.p Komür Parkta İşlelmeje müraoaatleri rica oluPT(12473) ıd:r 1717u iicr >r Aded G 6r c v i Aran'lan e/ı!tt/«t 47.=. Yak'n vol h a s ^ a k m i s t Bgşrr,? kini't İkınci rr.skinist 475 Yakın vr<l rrta^'ne zabiti fDaTicalO 400 550 Yakın yol kaptanı 1 Birinci rabit 'iknci kap*an) 400 Yak'n yol güverte 1 fürnci ?ıbit fik'^ei kaotan 1 zahiti 1 '"rüvtrte zabiti t75 Yak'n yol süvert? 7 1 T^ljiz memuru 400 TeUız sehadetnamesi 1 Fl o ^tr'kci ' ? e m ' elcktrikçisi) M\ıhteVf tneîlpkler irir deni7 gediklıl'âinden ayrılmıs r>lqniar (dslgıç, por^ıın, motör. teliz) ve iııgilızce bilenler tercıh e'iüir Bıocel sayesmde testn aritınl'nış bır Krem . RİR PAKTİI.O RAYAN ve bir erkek memur alınacak. S A M S U N DA TAYL^N KOILEKTTF Şirketine müracaat. AHe Bt'cfci Diki$ Yurdu Talebe Kaydına Basladt. Yıllarca Yurd idaıe etmiş tanınmış ve takdır edilmiş olan Nımet Erim, tecrübeli vt? en ıleri metodüe bıçkı, diki$. ev ışleri. şapka. korse bova vesair derslermi talebesine kolaylıkla gosterir. Millî Egıtım'ien tasdikli aıploma verır. Adres: Beşiktaş Şairnedim Cad. Başaran Apt No. 63 HIIİET ERIM Kızlar » ARANIYOR. Ambalâj ışlerinde çalışnıak ıırere işçi kızlar aranıycr. İstıyenler Yenıpostane kar şıs'nda Mimarvedad cad desi 26 numaraya. k SAÇ D E P O « İ ' 13.500 litreük ikişer gözlü 5,5 rr.m saçtan inıpj edilmiş 2 aded depo. müsaid fiatla tatılıktır Gaz, benzm ve motörin veva su deposu içm gayet elverişlidır Galata Bosfor han 2 ncı kat 7 No. ya müracaat. Çankın Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 954/223 Çankın Zincirci un Jabrikasında lfçi , Memduh Yuruk taraiından Tiftikçi Huseyın Ekmekçioğlu yanında Hüseyin kuı Hatice Yürük aleyhine açılan bo \ şanma davasınm yapılmakta olan muhakemesinde: İnşaat İlânı Türkiys Çimeüto Sana/ıi T. Umum F!M!fiL^ü Kavakhdere Ankara 1 Kapalı zarf usulile ve birim fiat esası ile ihaleleri 15 10.1954 eünü saat Itj da yapılmak üzere ekç'ltmeye koııan ışi'r 4.735 Ü00 lira keşif bedelli Çor'in Çime'ilo fahrıkaîi ile 4.776.000 lira ktşıf bedelli Afyon Çimento fabr'kası ıkınci kıs'm inşaat işleridir. 2 Geçici teminat. Çorıım Çimento Fabrikası içm 1S5 800 lira, Afyon Çimento Fahrıkası için 157 030 hradır. 3 Bu işlerin ek<iltme dosvaları 9.9.954 •arihinden itibarpn Umum Müdürluğümuzde bedolsiz olarak şörulebikreği gıbi eksiltmpye girmek istivenler girecekleri eksiHmeye aid dosyadan 13 9 954 tarıhinden jti'oaren yüz lira mukabılınde bir takım almaya ve makbuzunu teklif zarfı içine. eksıltme şartlaşma^ında istenpn diğer vesikaları ile birlikte koymağa mecburdurlar. 4 Bu işe girebilmek için taahhüd mevzuu olarak 2 000.000 liralık bir nevı teknik onemJe iş yapm:$ veya kontrol etmiş ve kabulunü yaptırmış bulunan istekblerde aranan diğer şartlar eksiltme şartlaşmasımn 9 ve 10 uncu maddelerinde yazıhdır. Istekli, bu fabrıkalardan biri içm teklif verebileceği gibi her ikisi icin de teklif vermekte serbesttir. 5 İsteklilerin eksiltmeye girebilmek için ihale gününden 8 gün evvel lüzumlu vesikalarını bir dilekçe ile vermeleri, 4 gün evvel de bu işe mahsus olmak üzere şirketten fennî ehliyet vesikası almıs olmaları şarttır. Şirket, bu vesikayı verip vermemekte serbesttir. Teklifler, 15.10.1954 günü saat 14 e kadar Şirketimiz inşaat müdürlügüne makbuz mukabilinde tesllm edilmelidir. 6 Postada vâki olacak geciktneler nazan itibare almmaz. T Eksiltme, 15.10.954 Cuma günü saat 16 da Aafcarada Umum Müdürlükte yapılacaktır. 8 Şirket, yjaleyi yapıp yapmamakti veya diledigine yapmakta serbesttir. Yarınki Pazar sabah saat 10 da Kadıkoy Moda cadrîesi Konakla istasyon 229 Nc.lı apartımanrla 3 No lı dairesinde ve Bay Hasson'a aid stil yemek oda, yatak oda. salon muşambalar, sobalar. seccsdeler. perdeler. 62 aded kristal çatal bıeak takımı. gumüçler, vepyeni halde Mi^ll^ camaşır makinesi. Nelfisk elektriklı süpürge ve Greis markalı (kompresörlu) buz dolabı Dcık artt'.rma ile satılacaktır. İlân olunur. Ack aırtt^rrna satıs Kiralık Daireler Kalamış koyur.a nazır fevkalâde mansaralı ilk ve ortamektebe vakın, tam konforlu 4 oda ve 2 oda 1 hollü kiralık yeni apartımanlar Müracaat: Kadıköy stadyom, tramvay istasyonundan sonra inen, Rifatbey sokağının nihayetinde Şakar apartımanı. Telefon: 85750 62751. Davalının gösterllen »dreıte bulunmamatı ve açık adresı de olmamaıı hasebile ilânen tebligat ifasına kar»r verılmiş olmakla muhakemetun muallak bulunduju 7/10/954 perjembe günü uat 9 da asaleten veya vekâleten hazlr olmadıgı takdirde hakkında gıyab kararı verlleceği davetiye makamma kaim olmak Uzere ilân olunur. (İUU) KAYIB Yapı ve Kredi Bankasından aldığım 1656 numarslı lkr«mly«U ails cü2danımı kaybettlm. Yenlslnl alacağıradan *fki»inln hükmü yoktur. CICEK MACAZA5I IMİŞAIMMİKAM SEPtTLE CCLfNkLEB RUKETLFR t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog