Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ALTÎ CTJMHUHlVEfl. II EyluJ 1934 Eski İtalya Kralı dün geee şehrimize 1 (Bas*arafı I T C I fahi'edn) Sabık Velıahd Vıctor Emamıal de Kralıve* esaslarırıa sore (Bır ka za vukuunda Kral ve Veliahdın (Baştaraft 1 inci rabifede) birlikte olmemeleri ıçın) Aır meselesi yüzünden ortava çıkaa Früice'dan 20 dakıka sonra ınen ciddi vaziyetten çok ürkmektedır • t ^ i ~\ BEA uçağı ıls gelmıstır. ler. Temas ettığimiz bırçok Yu>,k\\s Ellenndp Be>ıka hukumeti tarananh Türkıye ile bozuşmanın doğfından verıimış kordiplomatık paru olmadığını acıkça ıfade etmısler, saportu olan sabık Kıal ve aılesi hattâ bunlardan bazı gruplar. kov1 J^B ' efradı hava meydanmda kahvelelerde toplanarak hukumetlerinin rıni içerken sabık Kralla gazateciKıbrıs polıtıkasını tenkid etmekte ler arasmda şu muhavere gecmıştir: ve Turklerle çıkacak bır ıhtilâfm Basma soyky eceğmız bır şey Yunanıstanın aleyhıne teoellı edetnevcud m u ' DEMÎN KOCA ... HAL&UKf S7Z ceğıni soylemektecırler. ı Sovlevecek hıç bır §ev yok8U A Ğ/X SAKSfY/ MAS//L Atinadaki. endişe tur Ziyaretım pek tabii olarak huP/KO/M/Z? He* HAL O£ / Atina, 10 (T.HA.) Sun günler susidır.» zarfında Kıbns meselesi etrafında Gelışinjzın Prenses Maria PıaCIHANGIRDE GECEKONDU MAHALLESI Istanbulun cn nın îstanbulda nişanlanacağına da guzel yerlerınden birı clan ve hâlen metrekaresi 500 600 lira vukua gelen gelışmeler burada sıir çıkanlan rıvayetlerle alâkası var kıymetınde bulunan Cıhangiıdeki Belediye arsalarında her gun yasî çevrelerde behrli bır end'şe mıdır ve bu rivayetler değru mu yeni bir gecekondu inşa edildığı gorulmektedır. Burada gayrini husule getınnıştir. Gazeteler davanm kolay kolay halledilemiyedur? zami bmaların sayısı çimdıden yüzu geçmiştir. Sabık Kral Umberto II cin bu Resım, bu mamur semtm eteğınde türeyen bir gecekonduyu ceğini anlatacak şekilde neşriyata yavaş yavaj donmektedirler. suale cevabı da: ve yenıleri için inşaat hazırlığını gostermektedir. Dığer taraftan, Yunan taleblerı <rEskı vaziyette bir değlşiklik yoktur» olmuştur. nin musbet bır hava bulmaması üUzerinde gri renk elbise ve sıyah zerın.» son bır teşebbus yapılacabir kıravat bulunan sabık Kral, gağından ve Kıbns Kilisesi ruhanj zetecilerle görüşmek istemedıği kareısı Makanos'un alelâcele Birleşdar resun aiınmasından da memmış Mılletlere gıdeceğinden bahse(Bas*arah (Baştarafı 1 mcı ga^ıjeâe) rnın kalmamış ve Emniyet müdüFıansaya gdre, bu ancak müşahhas \ dılmeğe başlanmıştr. İstanbul Vılâyetinden bildirildirüne tnudahale etmesi ricasında bu PROF. NTMBUS'un MACERALARI: Turkıyenin, be\nelınilel dıaumu ğıne gore, Reisıcumhuru hlmıl Sa meselelerın halli suıetılt sağlanalunmuştur bmr ve bunldnn da en âcillen Al nazan itıbara alarak gayet soğukAtinadan felen sabık Kraliyet a varona okul gemısi Marmarada ıki man %'e Avusturva me«e]E'endır. kanlı bir şekilde Kıbru meselesinde ilesinin sehrimizde kaç gün kalaca muhnbımiz, Yenıkapı açıklarında Bunu muteakıb notada, NATO goruşü izhar etmesinin Yunanısvapurları. ğı bilinmemektedir. Bu zıyaretm. da Denızcılık Bankası teşkılâtınm sirf «tedafuî» m^k'ad tan tarafandan ileri surülen ılhak Pren=es Mar'a Pıa'mn h^nuz kırrs denız spor kulubleri vasıtalan ve lar ıçın kurulduğu ve Batının bu te teklifini daha da muşkul bır duruolduğu biliamiyen ve îstanbulda deniî motorleri tarafından karşıla lâkkıyı deSiştırmesi veya bundan ma sokacağma da işaret edenler yaşadığı söylerilen bir zatla nışan nacaktır. feraeat etmesının bahıs mevzuu bulunmaktadır. Savarona limana girmce Selımisâkslı oHusu sovlpnj Newyork'taki Yunan delegelerinin olamıvacağı bıldırılmektedır. dıği gibi Yunan vapurlarının Ital yeden ve donanma gemılerınden faaliyeti Bundan sonra nota şoyle de%»am yava uğradığı halbukı sabık Kra atılacak toplarla Reısıcumhur se etmektedır: NewYork. 10 (T.HA.) Buralın halen yasamakta olduğu Porte lâmlanacaktır M.erasıme katılacak «Feaeral Almanya Cumhuriyetı da her gun muhtelif delegasyonlar Havdarpaşa a nin. Batı Avrupanın dığer barışçı kıze donerken Itaivava uğramıyan harb gemılerımız ıle temaslar yapmakta olan Yunan b.r vapur olabılmek ıcın Istanbula çıklaıınaa Tuvazı ikı sıra halınde devletlerını toplıyan bır mudafaa delegelermın Atınanın bekledıği fe'dirne A* işaret pdılmpktedır dızıleoek aralarından Savsrona ge s.stemıne katılması, Avrupa guvennetıceye varamamış oldjklan anSabık Kraî ve aılesi efradı Park mısıle geçecek olan Reısıcumhuru Iığı ıçm heıhanaı bır tehdıd teşkıl laşılmaktadır. Yunan delegasyona Ote'de ıkamet edeceklerdır. muza karşı selâm resmıni ifa ede j e t m ecnkten başka, tehdıde DÜNYA KARİKATÜRLERİ: ;. akın çevrelerde bunlann üçte ceklerdır. kuvvet ıstımali ıçın mustakıllen ıkı eksenyeti toplayacaklanna fazİstanbul Valisi ve Belediye Reıs girişılecek her hangi bır hareketi la inanmadıklanm kaydetmişlerdir. Vekılı Prof Gokay, beraberinde o""lemeye matuf olacakrır. Bırleşmış Mılletler çevrelerinde, Garnızon Komutara ve Donanma Fransız hukumetı, Almanyanın Türkıye hükumeünin görü§ünü Komu+anı olduğu halde, Savarona her tarafmda serbest seçimler icrası Kıbns (Başîarafı 1 'nci fafrife'i*) demirledıkten sonra gemıve gıae için Berhn konferansmda uç Bat.lı . nazan itibara alamadanmümkün halletmenın m e s e ^ s i n ı rika seferi sırasmda ve sommda rek Reisıcumhura «Hoş geldınız devletın arzett'ğı musbet plana daortaya aülan ıddialan cevablandır diyecektir. Reısıcumhur Celâl Ba yar.arak muzakerelere ginşmeye olmadığı kanaati yerleşmektedir. Diğer taraftan Yunan delegelerimışür. yar, Acar motdrile Sarayburnuna ' hazırdır nin, General Van Fleet'ı, Kıbrısı çıkacak, burada başında bir alay Avrupa güvenlıği yolunda terakKırdar şoyle d«n:ştir: Yunanıstana ilhak ertırme komi" Yolculann en az yarısı Arr.e sancağı bulunan ihtıram kıt'asmı | ki kavdetmek ıçin en basit teşeb tesi başına getirmeğe çahştıkları teftış edecektir. Protokola dahıl bus, Avustuıya meselesınin süratle r i a sefen olmasa kendı başlanna da oğnenilmiştir. General Van Fleet gene harıce gıdecek kımselerdı. yerli ve yabancı zevat Reisıcumhu | bır hal çiresine bağlanması suretıle Yunanıstanda bulunmuştur. Aynı sırada | ciabıiır Bu hususta Fransız hukuTarsus yolculan ıkı ay gemıde ya ru, or.lerınden geçtıklen zamanda Kore'dekı kuvvetlere de tıp, gemıde yemek j'emişierdır Do selâmlayacaklardır. Bılâhare açık metı Avusturya andlaşmasının ak komuta etmıştır. Yunanlılar. Bırla\.3i!s muhım bır dovız tasarrufu bir arabaya binecek olan Devlet rimın, Sov\et hukumetının ılen sur leşık Amenkada böyle bir komıte Reisımız, Gulhane parkı Sul duğu gıbı, Avıupa için umumî bır | vardır teşkıl edılıp hunun başma da GeDonujte gumrukte mutaddan Unahmed Yerebatan Babıâii hal çaresıne, Almanya ıle banş ak | neral Van Fleet getınldığı takdirde dme veya Avusturya andlaşması ha>lı sert davranılnuş, talebımız Sırkecı Emınonu Karakoy ıle alâkası olmıvan dığeı v?r hangi bundan faydalanacaklanm duşunuıerıne geımye bırı mudur, bın Sışhane Tepebaşı İstıklâl cadmuşlerdir. Fakat General Van Fleet desi Taksım Gumuşsuyu gu bır mesleye bağh olmaması icab ır.eırıur clarak gumruk erkânından bu yoldakı teşebbuslere henuz ceettiğı kanatındeâır.» ıkı kışı venlmıştı. Gumruğe tâbı zergâhını takıb ederek Dolmabahçe Bundan sonra rotada silâhsızlan vab vermemıştır Yunan delegeleri sarayına gelecektir. Saraya muvaeşyalarmı gumruksuz geçırmek ıssalatında, başında sancağı ıle De ma meselelerine ternas edilerek şu muteaddıd defalar Generale baştıvenler olmuş da bunların bır kıvurduklarmı, fakat cevab alamadıknız Harb Okulu ve Kolleıinden hususlar hatırlatılmaktariır: sım esvası alakonulmuşsa, muave«Fransız hukumetı sı'âhlann ve larını sovlemışl<?rdır. rautesekkü. buv mfrasim kıt'aâı, ne memurlan vazıfeiennı yspnuşlar Senin yaptığın delilikür... Bırak tamiri de gel, yoksa Su içnıeye pek alışık değildir de... deniz bandosu refakatmde Reisı sılâhlı kuvvetlerın muttefıkan tes Ankarada da bir «Kıbns Tiirktür üemektır. Komitesi» kuruluyor ıslanıp hasta olacaksın! bıt edüecek bir seviyeye aynı anda cumhuru selâmlayacaktır. Ikı noktaya daha temas edeceğim. Ankara, 10 (T.HA.) Türkive ^ındirilmesini mutazammın bır s Celâl Bayarın yurda avdeti müBuîıîarHan bırisî guya "kuTüîmm erMı'Ii Talebe Federasyonunun tetem ıfchilmde her türlu atom, nasebetıle şehrin buyuk cadde ve kânndan bıruım donuşte buyuk bır rojen veya kutle haîmde tahrıbe şebbüsü ıle îstanbulda basın, gencmeydanlarında takjar kurulacak, otomobıl geürmiî olduğu nvayetıyarıyan dığer sılâhların kullanılma lık. Unıversite temsılcılerınden tebınalar suslenecek, şehır bayrakdır Xe Kurum erkânındaıı, ne de larla donatılacak ve gece ds geniş I sının elde bulundurUimasının ve ıma şekkul eden «Kıbns Türktur» kolınin men'ını sağlamak temennısm mıtesınden sonra burada da bır koKurum mensublarından hıç bıri o olçude tenvırat yapılacaktır. (Baştaraft 1 ınct saKıiede) tBasînrafı 1 'ncı fvhıtıde) dedır Boyle bır program Mılletler mıtenın teşekkulü ıçın gereklı butamobıl geürmış değıldır. Hattâ (Baştarafı 1 inci sahıfiâe) Ba\arın mesajı bolee hususiyetlermı gosteren â Tevfık Remzi Kazancıgil, Prof. arası bır kontrol altifda ve müş tun hazıılıklar bıtınlmıştır. bu rıvayet üzerınds duran bır muhenklı oyunları umumî bır hayran Behçet Sabıt Erduran ve bir çok Savarona. 10 (a.a.) (Anadolu tereken tesbit edileceK safhalar hatıjen Sovyet uçaklarma atej açüharrir arkadaşa Almanyadan yazBu mevzuda bır toplantı yapıl lık uyandırrmştır. Halk Oyunları dcktor h.izır buîunmuştur Ajansmın hususî muhabırı bıldırı lınde tatbık edılecektır » ğını söylemıştir. dığım mektubda (Eğer benim ve ması da kararlaştınlmıştır. Thrkne Mıısabakalarının son ıkı temsılı bu Soz alan profesorlerie dığer konu yor) Savarona şımdı AdrıyatıkBu'eşık Amerika delegesl Henry Nota Avusturj'a ve Almanva me Mıllî Talebe Federasvonu tarafın akşam ve \arın akşam Açıkhava şsnhr, 700 Türk doktorjnun Ameyakınlarutun gemıde küçuk veva te guzel havada dot muhrıb reCabot Lod^e, uç^k hâdısesinde tazbuyuk bır otomobıkmiz varsa, sıze fakatınde seyıetmektedir. Sava o selelerine tekrar temas ederek şu clan tertıb edilen toplantı 11 e\ lul Tıyatıosunda verılecektır. Derece nkada \eıleştığme daır hriber'eı mmat meselesini hallermek üz=a saiâhıyet venyorum, bu otomobıle naya refakat eden Yugoslsv muh beyanatla nıhavet bulmaktadır: cumartesi gunıi saat 15 d = Gaze alan ekıpler pd?ar akşamı jurı ta mı balâğalı bulrrıu^lardir Bunanla > nEğer bu yolda ilerleme raumkım teciler Cemiyetı salonu^nda yapılane ıstersenız yapınız) demıştıın, rıbleri, dostluk mesajı teatsınden iki taraflı müzakerelere pirisilmealâkalı olarak, Tıb Fakültesi Tarafından ılân edilecektir. Şıaıdı burada. seyahatte vanfelı o sonra gemımızı selâmlıyarak ka ola'mlecekse, Fransız hukumetı bu , caktır. sıni ı^temiş ve eğer bu müzakereDîâer taraftan, Dokuzuncu Bey lebe cemı\etının tabiıvet değı 9 tımesele.erır. hallını bır netıceye bağlaa butun arkadaşlar namına avnı fıleden a.VTilmışlardır. ler bir netıce vermezse Sovyet l'us Haber verildiğine göre, Kıbrıs neimılel Sanat Kongresı dolayısıle renler.n dururrunu S'hhat ve Daşeyı soylıvbılının. Gemıde oto Bugun öğle uzen Kotor hizala lamak ve bur.u muteakib Avrupada Turktur Komıtelerinın sayısı artyarun mılletlerarasj adalet mahkehıüje Vekâletlerinoen sorduğu, bir guvenlık meselesınin dığer veçhe tırılacak \ e heı vilâyette bırer ko şehnmızde bulunan delegeler ev cevab almmadığı belirtilmiştir. mobıl yok değıldir. Fakat Ameri rında îdık. mesinin veece§i hükmünü fcabul velk] gece şereflenne tertib edilen kadan anavatana donen bır vatanKonusanlardan bir çoğu istanbul etmesini teklif etmiştir. Cumhur Başkammız Celâl Bayar lermı tetkık etmek uzere Fransa •nıte teşkıl edilecektir. hususî temsüde hazır bulunmuşlar daşunızm otomobılinden başkaları Savaronadan Majeşal Tıto'ya bır İngiltere, Birleşik Amerika ve Sov YunanManın Ankara büjükelçiliBundan sonra reye başvurulmuş ve mahalli Türk kıyafetleri Unıversıtesı Tıb Fakuitesı kadroyuk olarak sahıbsiz gelmıştır. sunun ihtıvacı ka %'ayamadığı umesaj gondermi'tır Bu mes3jda yet Rusya Haricıye Vekıllerının ğiniıı Atinaya gönderdiği tel^raf ve Vıchinsky'nin tekMi reddedilkarşısında hayranlıklarını oDüntoplanmalarını kabule hazırdır. Atına, 10 (Ankara) Yunanıs ya modasını idare eden Jacqucs zerınde durmuşlardır. Bu arada bemiştir. Güvenlik Konseyi bire Bır de sergi hesablanrun tetkiki şo"> le denilmektedir: Fransız hükumeti aynı zamarıda, lırtıldığme gdre gonullü asistan o"Dost ve muttefık Yugoslavyinın 'anda çıkan gazetelerde Türkıye Fath karşı (Rusya) 10 reyle Amerikan luzumu hakkındakı neşriyata temas ve Chrıstıan Dıor ilBır eşmiş Mıüetler çerçeve^ı dahılarak uzun zaman beklemek isteşıkâyetınin gündeme alınmasıru ka etmek ısterim. Idare Heyetrnuz, karasularından bıraz sonra ayrıl linde silâhsızlanma hakkınria gırısıl a'e\hınde çıkan yazıların ikı mem hdtn almak için gelıp bunlan seymiyen Tıb mezunlan ihtısaslanru CÇAN ASANSÖR Ingilterede bul etmiştir. mes'ulıyet devnesınin ve Amerıka mış olacağım Bu vesıle ıle de mem miş olan muzakeıelerın bır anlaş »sket dostluğunu bozacak bır ma retsinler»» cümlesıle ıfade etmişlerAmenkada vapmak imkânlanru a bir ucan asansor hazırlanmıs ve sefenıuD netıcelenni kongreye bır leketinize yaptığım zıyaret deva ma ıle netıcelenmesı arzusunu ızhar hıvet alması uzerıne Yunan huku dır. Tek aleyhte rey veren Vichinsky raştirmsktadırlar. mınca şahıd olduğıjm dostl'ğun metı bazı terlbırler almaktadır. ılk tecrübeleri muvaffakıyetle "Bu mese)enin rrünakaşası, milÎPtan evvel sTmmak emelındedrr. Hu i eder.» Bır'eşılc Amerıka delegesi Prof Netıce ıbbarıle genc doktorlann tamamlanmıstır. Verılen malutezahürleri karşısında duyduğum Bu aaada SelJnıkte çıkan «Ellıni Jose Weıssberger. ıhtısaslarını şoyle ler arasmdaki gerginliği arttıracakkumet kontroluna gelıace. hesablaAmerıkava gidişlerinin meslekleri | mata gdre, dıkıne kalkan ve diheyecanı tekrar zatı devletleıı.ım kos VorrosK adlı gazetenın Başba anlatmıştır: tır» demiştir. nmızın her cemıyetın hesablan gıbi ve kendıîerı ıcın fajdalı olacağı ve sayın refıkslarmın mısafirpar1 k.ne inen bu uçan asansör helikan Adnan Menderes hakkında yaz fcukumetimizın tetkikine daima Amerikan Milli Güvenlik « Hayatımda bu kadar muaz kanaatme varılmıştır. verhklerı buj ük meıasimlerin bü! kopterlerin de yapamadıklan isi dığı şıddetlı makale Turk Yunan zam bır perfonnan1; seyretmsdim D âmade olduğunu sbylerneğe bıle lüKonseyinin toplantısı yuk basitlık ve samımıyetle nasıl gorebı'ecektir Yukarıdaki re Washıngton, 10 (a.a.) AmeHdostkıeuna ciddi surette inananlazum yoktur.» İtalyan de!e°esı Sıgnor Lionello telıf edılebıldiğınır bır mısalı olasımde bu ucan asansorün bir kan Mıllî Güvenlik Konseyi dun i uzmuştur. (Baştarafı 1 <nc. Ventun ise demıştır kı: 'Bir gazetecinin bahıs konusu et rak hafızamda kalacaktır krokisi görulmektedır. İyi haber alan kaynaklardan öğBu şırket elıle bugune kadar « Hıç bır sanat hâdısesınin beBaşkan Muavini Nixon'un riyaseti Memleketlerimız arasmdaki denıesi üzerine. Vali Gokayın Amerırenıldıeıne gor°. Yunanıstanın An ni bu kadar fazla heyecanlandırdısltında gizli bir toplantı yaparalc, ka donuşü sdyledığı sozleri Kırdar rın dostluğun delıllerını yalnız ba tecrube mahıyetınde ışletılen Raburaya bir ğını hatırlamıyorum. Mılli ovunlaManşta kaybolan yüzücii dış siyaset ve vük^ek askert t r e na gösterdiğınız misafirperverlıkte man petrol vatağıle Garzan petrol kara buyukelcıhğı. şoy!e ce"ab!andırmıştır: (Baştarafı 1 tncı snlvfed!) telgraf çekerek bu kahil neşriyatın n, TüiKİer ıçm harcanmakla bitseleler üzerinde fıkir teati etmiş« Ben de valılık yaptım Bızim değil. aynı zamanda Yugoslav mıl yatağı ve Batmanda kurulmakta oşekilde ışleneceği, bunlara nasıl bulundu letınin, zıyaretim sırasmdakı mu lan petıol rafinerinın teknik ve ıki memleket arasındaki dostluğu mez bır servettır » lerdir. salâhıyetlenıııiz memurjı kanunu yenı bir istıkamet verıleceği hu• ktısadî icablara uyeun olarak ış bozmaktan başka bir işe yaramadıRotterdam, 10 (a.a.) Bir İnFransız delegesı şunlan söyle suslannda ızahat ve dırektıflerde çerçevesınde tesbit edılmışür. Go azzam tezahurlerınde gordum » Mıllî Güvenlik Konseyi azalan, «Memleketıme avdet edınce, nil letılmesine başlanabıleceğı gibi di Zmı belırtmış. bundan böyle bu miştır: bulunmuştur. Bılh^ssa moıal eğı gılız sarnıç gemisı telsizcisinın bıl Başkan Eisenhower ve Hsriciye Ve kay hükumete vereceğı raporu bize ğer petıol şırketleri ıle aynı hak kabıl neşriyata devam edılmemesi dırdıgme gore. ızı ka>bedilen Ingi« Biz sanat cephesinden Tür tim mevzuunda Baranselın ılgüiversin. Fakat ben Gokaym boyle 'etıme Yugoslavyaya karşı beslekili John Fo^ter Dulles ile görüşve vccıbeler icınae memleketımizin tem^nni^indp bulunmustur. kıveyi sadece İstanbul olarak mu lerı geniş ölçüde hassasıj'ete ve ti liz Manş yüzücüsü Ted May, çarmek üzere Denver'e gideceklerdır. bir şey yapacağmı tahmin etmiyo dıgim derın sempati, takdir ve ıtiGelw.Tmıs'ın Atmac'a D15 İsleri Vekâletine talea ederdJî. fakat ne kadar va tiz çabşmaya aavet ettıği anla^ıl şamba gecesi Doğu madın rrukabelesuıe şahid olduğu baska yerlerınrie de petrol aranıp rum » Yetkili kaynaklardan dğrenildiği men«ub bir sozcu. Yunan huku nılmışız' Her koşesınden sanat fış maktadır. Bu ai'ada ordunun iç hiz takrıben dort mıl açığından geçen rru teferı^ tıle anlatmak benım ıçin işletılebılecektır ne göre, toplant'da başhca mevÜcretsı= olarak sevahate iştrak hem çok zevkli. hem de ferah veYukarıda müteşebbıslerinin isim metın«n ıkı memleket arasmdaki met durumları da bahis mevzuu bir gemiden imdad ıstemiştir. zuu, Komünist Çinm Miîliyetçı Çiederüer hakkında da Kırdar şunlan rıcı bır vazıfe olacaktır. leıni bıldirdiğımiz şirketin ser dosfluğu bozacak neşmata mânı kıran Türkıyevi her defasmda hür edılmiş. erlerin ve subaylarm kışla metle yâdedeceğım a Gemi tayfası denıze tahlisiye si ne teca\rüzü teşkil edecektir. mayesi 150 000.000 liradır Bunun olmava çahsacagını sovlemıştir soylemiBtır. hayatlarında yeni ve muspet geZatı dev letlerinm ve muhterem midi ve ceketlerı armıslarsa da yüİngılız delegesı Herbert Read kısa Pazar eünü yapılscak topla^tıda, lışmeler meydana getiıY.mesi nu<•' Ucretsız olarak Kururn me refıkalarmm şahsî saadetleri ve \uzde 51 ıne aıd hısse senedleri naFılhakıka uzun zamandanbe'ı ük olarak şunu belırrmıştir: zücü bunlan alamamıştır. ma muharrer ve yüzdp 49 una aıH susları uzerinde durulmuştur. Buleşik Amerıka yedinei filo^'irıun murlan ve d:ğer vaz'fehler vardı her husus'aki i'erı hamlelerine bizdpfa Yunan gazeteleri. Kıbrıs me« Dıl'ere destan olan Türk hısse senedleri ise hâmılme mu s Gemi suvarisi «Kanaatımce, yö Mılhyetçi Çın adalarm rri'dafaa Bu araia ılgılılerden bır kısmının zat şahıd oljuğum knmetli dost e!esuv9 temas etmiven başmaka kuvvet ve cesaıetının nereden gelBu arada erlerin koğuş, vemokharrer olacaktır rücü ılk rastladğımız sırada boğul ıcin ne dereceye kada* muda'p IIPej'erinı de aldık Çunkü medenî ve munefık Yugoslavi anın tealı hane ve tahrreâhlarına yenı =enesıetmı«lerdır. dığmı şimdı anlamış bulunuyorum: Bu suretle hususî seımave ve havatta e=Ien avırmak doğru ol ve refahı hususundak en samımi killer verılmesi meselelerı ıle or mak üzeıe ıdi ve pek yakınına du de bulunacaâı hususunda gizîı bil Taııh. an'ane vs folklor.i teşebbüse açılmış olan bu çok emuyor Son dakıkaj'a kadar satıl temennılerimı bılvesıle teyıd ededunun iç bünyetini ilgılendıren şen tahlisiye kemerlerıne tutuna kai'ara var'lm sı muhterneHır. hemmıyetli sanavi sahasının, bir Selim Sarperin göriişü dığer noktalar gdrüşülmuştür. İyi mıyacak kadar yorgun düşmüş gömı^an bıletlerin verıne de ılgılıle IIıT » taıaftan mıllî gelırı arttlımak. dı İranda bir casus teşkilâtı + Celâl Bavar haber alan kaynaklardan oğrendi rünmekte idi» demiştir. rın vak'r.'aını kabul e tık • • > Bi'leşmış Mılletler Merkezi (Ne* ğer taraftan gerek petrol ve gemeydana çıkarıldı ğimize göre, bu toplantı çalışmaYork) 10 (AP.) Ruslar taraİsveç sulannda meçhul rek petrola istınaden sanavi zumların ana hatları hakkında ilgilıfından Sıbıryada düşürülen AmeTahran 10 (3 a ) İran İstıhbarelerının doğmasına ve gelışmesidenizaltılar görüldü lere yol gösterici bir mahiyet taİTî h^şinci fırtması rikan uçağınm, Rus hududlarını ne imkân haz:rlamak suretile mem lat ve Yabancı Sefaretler kaynaksımaktedır Toplsntıyı muteakıb Stockholm 10 (a a ) Dün Stock ' teca\oız etmiş bulunduğu Haiasına teketin pkonomik ve sosyal haya laundan bugun bıldırıldığıne e c e ılgili zevattan mürekkeb uç koNew Ycrk'a yâklaşıyor (Baş+arafı 1 inci ' 1 I r a n uven 1 t holm takım adalarmın cenub kıs manmadığını sö>lıyen. Birleşmiî tında bn\uk ve cilr ; tesırler icra 1 R ' ' kuvvetlerı bııhkleri. (Baştarafı 1 ncı *J »tede) 1954 temmuz ayı indeksinde bir misyon teşkil edılmiş ve bu üç mında görü'düğu bildırılen hüviyeti Moskovanın doğrudan doğıuya e! Alil'etlerdeki daimî Türk delegesi New York, 10 Ca a ) «Edna» %aptıkları sramada 3 kilo esrarı ka pr'eceğine suphe voktur komisyonun 3'?rından itibaren ayrı m>r ve taümatıle calışan % bu ay evvelkine nazaıan yüzde 15 nıs ivrı kendi mevzııları üzerinde ça meçhul bir veya ddha fazla deniz Selim Sarper, bu hu^ustaki duşane dıye adlandııılan mevsimın beşıncı pı aralannda hususî surette hazırKavnaktan para alan kara. hava ve netmde bir düşüklük kaydedilmiş lışmaları takarrür etmiştir. Bu altı gemistni araştırmak iızere dort cesini şu şek lde ifade etmıştır: kös^rsası Amerıkanın Atlantık kı lanan gizl. bo'melerde ve p?ketler polis kuvvetlerı subsvlarından mu tır. İndeksi te^kii eden gruplards ^alışmalar'ian sonra Orgeneral Ba 1 Isveç muhribi yola çıkanlmıştır. yılan acıklarırda bJ:unı surmek içirde ele geçirmış'eı dır « Amerikan ucağımn Hus h u tesekkıl bır şebekeji meydana çı en fazla artış ev kiralannda görün ranselin riyasetinde tekrar bir toptedır Meteorolojı servisi, kasırgaAmerikah dalma şampiyo dudları içine girdiğine ve ük aYapılan tahkikatta, Idrısın 24 mektedir. karmışlardır. lantı yapılacak ve komisyonun var nın y=rın New York ve c.varına senedenberı eroin kullandı°:, son Bu subaylar Şah ve Başvekil (Ge nu, Bebekteki G. Saray teşi açmış bulundueuna inanmıyo1954 ağustosunda ev kiralannın dığı netıceler karara bağlanacakFloransa 10 fa a ) Kafileye rege^esınden endişe etmekt=dır zamanLrda erom pıvasasının yukn e r a l Zahidl rum. Üstelik bu takdirde de Rus ye yakm mutemed artışı yüzde 20 olarak tesbit edıl tır. New York. New Jersey ve dığer selmesı üzerine, eroın temin et fakat eden Ankara Spor Yazsrları m e lokalini ziyaret etti avcı tayyarelermın Amerikan uçaDerneğinden Veli Necde* bıldirivor: vkı!erde bulunmakta idiler. miştir. eyaletlerm kıvılannda ee*ekh ih mekte guçluklerle karşılaştığı, bu Dünva Ordulaxarası hava pen5 gündenberi memleketimizde ğını düşürmeleri fı'lini tasvib ettki Amerikah kardeş Isıtma, aydınlatma ve temizlik t:yat ter"birleri alınm'ş ve halka sebebden ışi esrar satıcıbâma dok• ^ OperatBr . ürolot tatlon müsabakalarmda takımımız bulunan 1948 ve 1952 olımpıvad mek imkânsızdır. Sayed Amerikaa gibi maddelerde artış nisbetı yüzdr kasirganın saatte 190 kilometrohk tuğu anlasılmıştır Esrar satışından kaçınldı Halma şampiyonu Ame'ikah Bin uçağı \anlışlıkla Rus hududlarınOr. Bahaeddin Lutfi 17 76, gıda maddelerinde yüzde bir süratle esmesınin mümkün ol kazfnd:ğı paaları erome veren, yeni bir başarı daha kazanmıstır. Berlin 10 (a.a.) Bir Amerı 12 48 dır. Serbest atış müsabakasmda tabaşı Dr. Sammylee dün Galatasa dan içeri girmiş bıle ol=a Ruslarjn duğu bildirilmıştır. No> folk'taki 80 24 senedenben polisin eline geçVARNALI rayın Bebekteki lokalini zıvaret onu sadece ıkaz etmeleri lâzım gtkadar harb gemısi ıhtivat tedbıri miven ve sabıkası bulunmıyan Id kımımızc'an tegmen Erol Akıncı kan sozcusünun bu gece bıl./ıdiğıfdrar re Tenasfll Follnn etti. Amerıkalı şampiyon atlama lııdi.» •i« Emniyet Mudurlüğüne colbe ferdî olarak birıncıhğı kazanmağa ne gore, ıkı Amerıkalı kardeşin, olmak uzeıe limanı terVetmiçti'. Doğu Berlinle Batı Berlını bırleç 'm polisine verdıği ıfaAsde kardeşHastalıkİMD Mulehassi'i gosteııleri yapfıktan sonıa. sporSelim Sarper, bu gibi hâdisele i Bılındıği gibi ••Carol dıye ddl'n dıldıçi Zdm n eroınsızlıktetı buyuk muvaffak olmuştur Takım tasnifınrle durumumuz tııen korıdoıda dolaşırken Doğj 'erden bırı olan Henry Starr'ı, kı culara teknik izahat verdı ve geniş onlıyecek ve mevcud gerginliği aia'atasaray Mısır apartıdırılan bundin evvelkı fırtına 5S bır kriz gecırmış ve kendibinı yeralâka ile karşılandı. kişinin olümune ve 300 mılvon do den vere atmjştır Guçlukle teskin belli olmamıştır Bu ferdi birincılı Berlınh ajanlar tarafından kaçırıl geçen sah gunü kardeşi James Ue zaltacak herhangi bir tavsiyeyi des manı karşısı Emirnevruz edilen eroınman ve esrar satıcısı, ğın takımımıza ivi bır puvan sağ dığı sanılmaktadır. larlık hasara sebeb olmuştu. birlikte kaybolduğu güa gosede Galatasaray kulübü akşam büyük teklemeğe hazır bulunduğuBU soySo No 10/2. Tel 42203 layaeağı umulmaktadır. Bir Almaa motosüdetpisi BatıBsr görduguaü söylemistir. bugun adlıyeye verilecektir. I şampiyon şerefine bir ziyaiet verdi. lemiştir. Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri Resimli Romanımız | XaMn .™*™*™™™ 'KOAMl SAY *tt/A ?/M.. Bu / LÂZIM.. KlHTtf YP£Xt SAY 8UL MAM *'\K0MİS£ft HEt ? TAA7API ARA A/£ VA SO A/Ut WA#<L \YA B/'Ll YEŞİL SAKSI R III I '3 J I 1 i! filLıl m Gelâl Bayar, büyük förenle karşılanacak Batının Rusyaya cevabı Dedikodu uyandıran seyaha! Türk halk oyunları beğenildi Amerikada yerleşen doklorîar meselesi Güvenlik Konseyinde Rusyanın mağlâbiyeti Bir pelrol şirketi kuruluyor Ankarada diinkü askerî foplaniı Sir esrar safıeısı sucüs'ü yakalandı Ev kiralannda yüzde 20 arfış var Kavacîiarımızın yeni bir başarrs.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog