Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTET II lylul 1954 Şahin Manşs geçmek icin n%ait hava bekliyor 11 eylule kadar nıüsaid hava olmadıîı takdirde Şahitı 13 evhılde Tiirkiyeye dönecek det içerisinde de Ingiüz gazetelerindsn «Butlins» gazetesinm tertib etmiş olduğu \anşa katıldım. Normal halde 11 eyiule kadar Folketone'den denize girmeğe çalışacağımı ve Manş'ı geçeceğimi zannediyorum. < Milletlerarasj Sanat Tenkidcileri kongresi Lonara. İU (Anka) Manşı geçmek üzeıe buraya gelen Türk yüzücüsü Doean Şahin müsaid bir hava bekiemektedir. Kanal Fedeıasyonu tarafmdan akıntı kuvveti hesablanarak ve dikkate alinarak hazıılanm:ş bulunan cetvelde en geç 11 eylule kadar Manşm geçileceâi bildırilmektedir. Dosnn Şahin 11 eylule kadar müsaid o;r hava bulmazsa. 13 eylulde Türk" eve hareUet edecektir. Dos^n Şahinin antrenöı lüğünü, meşlıor k o ı n yüzücü Fiorenca Chatuirk'in antrenörü Sam Rocket ve pilotluğunu da tarünrruş Ingiüz püotianndan Harry Brown yapacaklardır Doğan Şahin Fransada Dünya Uzun Mesafe Yüzme Federasyonunun tertib etmiş olduğu Donger'den Baul'e kadar 42 kilometrelik yüznve maratonuna girip 5 üıci geldikten »onra Folkeston'a muvasalat etmişttr. Burada kendisi Ue görüşen Anka Ajansı muhabirine Doğan Şahin junları söylemiştir: Folkestone'de deınzm yüzü( se müsaid bulunan bir zamanmı bekliyorum 7 ağustostan 5 eylule kadar hava «ncak S gün iyi olabildi. Bu müd GÜNÜN MEVZULARI f RADYO Bugünkü program İSTANBUL Narmarada yapılan balıkçılık tecrübeleri Yazan: Rıdvan Tezel J Radyo reklâmlarından illâllah İstanbul yelken birinciükleri Dünkfi müsabakalar çok heyecanlı ve sürprizli geçti îstanbul yelken birincilikleri ikin Cİ gün müsabakalarına dün Motla Ttoyunda devam edilmiştir. Hayli alâkah ve sürprizl geçen mü»abakalann teknik neticeleri şöyledir: Dragon sınıfı: 1 Münir Murad Sati (G.S.) 2 Büyükdere denizcilik ekipi. 3 Tukel kardeşler (Fb.) 4 Cafer Ilban Emre (İyk) 5 Niyazi Atakan Ilhami (GS.) 6 Behzad Demir Hüsameddi:ı (Iyk). Pırat sınıfı: : Erdoğan Tarık (Modaspor) 2 Manmud Aydın (G.S.) 3 Umur Tuncer (İyk) A Oktay Fbrahim (Iyk) 5 Vecdi Kaya (G.S.) 6 Samim Halil (G.S.) 7 Mümtaz Rizan (Modaspor) Şaıpi sınıfı: 1 Mertmed Demir Eşi (G.S.) 5 ZiV3 Erdem (G.S.) ? Turhars Süheyl (Refii S.) Dıagon sınıfmda birinci günün ilk üç derecesini getiren ekipler ikinci sün 4. 5, 6 ncılıklan paylaştılar Bu yönden üçüncü gün yarışları çok çetin cereyan edecektir. Istanbu! birinciliklerinl Cafer (İyk), Münir (G.S.'I, Serkis (Büyükdere), Behzad (îyk) arasından çıkacağı kruvvetle muhtemeldir. Pirat fimfında: Durum. aynı şekildedir. Birinciliği ilk iki gün yarışları neticesi garantiliyen yoktur. Birincinin Umum (Iik), Mahmud (G.S). Erdoğan (Modaspor), arasın dan çıkması ihtimal dahilindedir. Oktay (İyk) ve Vecdi (G.S.), Yük«el (İyk) nın da üçüncü gün yanşları neticeleri klâsmanda yer almalan beklenebilir. Şarpi sınıfı: Vaziyet Lelli olmuştur. 3 üncü gün yanşları durumu değiştirmiyecektir. Erzin Demir İstanbul şampiyonu, Ziya (G.S) ikinel ve Tıırhan (Refii Spor) üçüncü dür. Beynelmilel hava kuvvetleri boks şampiyonası Londra, 10 (SHA) Beynelmilel askerî hava kuvvetleri boks şampiyonası, 10 kasımdan itibaren Wembley'de Empire Pool kapalı spor salonunda yapılacak ve Kanada bu müsabakaiara ilk defa olarak iştirak edecektir. İştirak edecek diğer milletler şunlaıdır: İngiltere, Birleçik Amerika. Belçika, No:veç. Hollanda. Diyarbakır, 10 (Telefonla) Yu Son iki sene üîtüste İngiltere federasyonunun Kralivet hava kuvvetle i umumi gosla^a atıcıbk puan tasn:finde şanıpiyonluğu ka daveüisi olarak Üskübe giden Türkiye birincisi Diyarbakır atıcılık ezar.mıçtır. kipi, 30 ağustosta yapüklan karEmniyet futbol takımı şılaşmada birinciliği kazanm,ışlardır. Dün gece ekspresle YugoslavBalıkesirde yadan dönen 5 kişilik ekip 22 çapta Balıkesi:, 10 (Telefonla) Rrr tüfeklerle birincUiği, muharebe tür.ivet futbol takımı, iki maç yap feğile de birincilik. ikincilik ve rr k ü?fie hueün şeh'imize gel üçüncülüğü kazanp madalya ve mştir. Misalir takım, ilk aaçırıı hediyeler almışlardır. bî~'in 6 Eylul ^ ı n r l e , pazar günü de Ege;porla yapscaktır. Fransa turu galibi Eobet, 2. Evin Saraçoğlu (G.S.) Ikinci günün çalışmalan hayli 3. Elbi (G.S.) enteresan olmuş, rPlâstik sanatlar 4. Gülderen Grin (Modaspor) tenkidi ve felsefe» konusanda ko100 metre serbest (Ortalar): nuşan R. Assunto ve Argan'dar. 1. Muammer Alakın 1:15 sonra Lionelo Venturi, «yeni nesil (Beykoz) ile eski nesil arasındaki plâstik gö2. Yalçm Dinç (Modaspor) 1:16.2 rüş farklarına işaret ederek, eski 5. Ahmed Atakan 1:17^ neslin estetik unsuru (Modaspor) istediğini, halbuki yeni neslin ise 4. Süleyman Akçakaya 118.3 taıihî unsuru genişletip estetik unsuru daraltmak gayesinde olduğu(Refiispor) 5. Nureddin Pınar 1:193 nu belirterek, meselenin «mutlaknr. aranılmasında olduğunu sövlemiş(Refiispor) 6. Muvaffak Namdar 1:19.5 tir. Bunun üzerine münakaşa açılmış, Pierre Francastel fevkalâde (Beykoz) 4X66 lerbest bayrak yansı fi enteresan bir konuşmayla VeEturiye cevab vererek uhayat», «innal (Küçükler) 1. Beykoı 3:25.5 san ve gerçek» unsurlanndan bah2. Refiispor 3:39 3 setmiştir. Münakaşalar kızışmış. J. Leymarie bu meselede «kelime» 3. alat&saray 3:48.4 üzerinde fazla durulduğunu söyle4X100 kanşık bayrsk final (Bümiştir. Gerçekten konuşmaların yükler): fazla teorik sekildo .iTür^ası ou 1. Galatasaray 5:29 5 meselenin bağlanmasına imkân ver 2. Modaspor 5:59.7 j ra^miştir. Çahşmalar devam etmek3. Beşiktaş 6:20 5 j tedir. 3 gündenberi devam etmekte olan \ İstanbul yüzme birincilıkîsri seç "ı Resim ve afiş müsabakası meleri yarın saat 10 dan itibaren gene Ortaköyde Lido yüzme havu { Yaoı ve Kredi Bankasınm 10 un;; zunda yapılacak müsabakalardan "U vıldönümü m ^hptilf. tPitiblediği «Resim ve Afiş müsabakas;" sonra sona erecektir. Final mü•™ sabakalan 27 eylulde başlıyacak ve na aid eserler. Snor ve ^ i ^sraymda saat 16 da, beynelmilel sanat 3 gün devam edecektir. (SHA) tenkidçilerine sösterilecektir. Sergi varın 11 den itibsren haika açılacaktır. Milletlerarası plâstik Sanatlar Tenkidcileri Birligi Aica'rnn 5 inci kongresi, şehrimiz Bundan evvel yazmış olduğu j lık Kurumu tarafından Norveçe sisanat hayatına bu muz bir yanda (1) hidro biyoloji j r i ş edilmiş bulunan Asdic isimli pa mevsimde olağanüstü bü canlılık araşürma enstitüsü tarafından va S ' Doğan Şahın Fransada büyük t iüü t f d Kurumun arasi s k a n d c i hâzı da . . . . . . . , 'SKanojıi l cınazı aa, kurumun araşbir alâkd fcörmüş ve 5 inci geldiği getirmiş bulunuyor. Dünyaca ta pılmakta olan araştırmalar haktırma gemisi olan «Arar» a takılvarış dolavısile ilk dünya amatör \ nınmış tenkidci ve sanatçılarından kında geniş ölçüde malumat veruzun mesaîe kupasını kazanmıştır ! Paul Fierens, Lionello Venturi, mi|. bu meyanda Et ve Balık Ku dığı takdirde, en modern bir araştırma gemisi haline gelecek olan Bu müsabakrıda 1 2 ve 4 üncü <• Herbert Read. James Johnson rumu Umum müdürlüğü tarafıngelenler Mısırın en meşhur yüzü ; Sweeney, Otto Benesch, G. Huis dan yapılan ihzarî faaliyetleri de «Arar» la sadece geminin seyTettiği rü Tunar ve arkadaşları 19.45 Ha hale sokabiliriz. Çiinkü normal neş cülerindendir. man. Pierre Francastel, J. Leyma zikretmiştik. Bugünkü yazırnızda, rotaya tesadüf eden zemüıdeki ba berler 20 00 Türküler; okuyan: Jie riyatın rekorlan hakikaten kırılalıklan değil, ve fakat geminin ci riman Sarısözen 20.15 Radyo Gaze mıyacak cinsten değildir. Yanşa iştirak edip abandone eden ne, G. Pillement, G. C. Argan, R. 1920 ağustosta Marmara denizmtesi 20 30 Sarkılar; okuyan: Mefhavarında yarım nüllik bir sahada ret Yıldırım 21.00 S«rurd1e bu hafta Mal sahibinin gözüne 5 kişi de Manşı müteaddid defalar ! Assunto. NiccoFasoîa, F. Henn, de tecrübl mahiyette yapılan bir balıkçılıktan bahsetmek istiyoruz. olmak şartile mevcud balık yatak 21.15 Şarkılar; Zeki Müren (Özel B n geçmis bulJnuyorlard, »• ° « ™ B | r l : k *k™J\ ".% çocuk, bir tahrib vasıtası larmı kejfettikten sonra, hangi ne Pl.) 21.45 Percy Faith orkestraıı D o i Şahine Fransada Mısır. GilleDelafonun bulunduğu 107 Böyle bir tecrübeye, modern vas (Pl.) 22.00 Dinleyici İstekleri deleae calışmalarına ve gezılere baş fını katarken, kelimenin mesuliye viden olursa olsun ağlan atarak, az , 22.30 Cumartesi gecesi için müzik görünüyor Arjantin. Portekiz ve Fransız yüz lamışlardır. Türk delegasyonu, San tüıi de müdrik bulunmaktayız. Da emeğe mukabil bol balık tutmak 23.00 Dans miiziği (Pl.) 23.15 HaberSütunumuzda, çok çocuklu aileme federasyonları ile Ingiüz yüzme at Tenkidcileri cemiyeti adına Nu ha doğrusu. yapılan bu denemeyi imkânı elde edilmiş olacaktır. ler 23.30 Kambiyo Borsa Proglerin kira meselesini canlandıran ! ram 24.00 Kapanıj. kulübü tarafından başanlanndan rullah Berkin başkanlığında Prof. Memleketimize gelmiş bulunan bu vasıflandınrken bu kelimeyi kasbir yazı çıkmıştı. İş adamı olan dolayı, tertib edecekleri bütür» mü i s ü u d Kemal Yetkin. Prof. Celâl takılınca Birleşmiş j den rntihab etmiş bulunuyoruz. cihaz gemiye bir mal sahibi, bu yazıdan müteANKARA sabaaklara gelmesi içüı tekliflerde E s a d Arseven. Burhan Toprak, HaZira, herhangi bir avdan bahseder Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 628 Açılış ve program 6 30 Çesîdli has=is olduğunu fakat başına gelen bulunmuşlardır. !uk Şehsüvaroğlu, Halil Dikmen, : ken modern kelimesinin kullanıl tarafmdan gönderılmiş bulunan ba Türk müziği ı Pl.) 7 25 Zaruri ihtiyac şu vak'ayı da anlatmaktan geri kaDoğan Şahin ve beraberinde bu Bülend Ecevid, Cemal Tollu, Zahir ; masını, adeta o kelimeyi suiistimal lıkçılık uzman ve biyologu Olaav e I maddeleri fiat listesi 7.35 Vals ve j lamıvacağmı yazıyor: lunan Türk Millî Talebe Federas Güvemliden mürekkebdir. tango programı ı.Pl I 7.45 Haberler Kiraya verdiğimiz bir katı, de^ etmek şeklinde telâkki etmektedir. Aasen, bu âletin keşfedilmiş olduğu 8.00 Şarkı ve rürküler (Pl.) 8 30 yonu Spor Komisyonu Başkanı dayanamıyarak, Tekrar belirtelim ki, bu kongre ' Nitekim Almanyadan. kurum ta Norveçte dahi, mezkur cihazı kul Neşeli sabah müziği (Pl.) 9.00 Ka desinin ricasına Muzaffer Emeç bu teklifleri Türmuvakkat vaadile, bir emekliye rafından sipariş edilmiş bulunan lanmesını bilen bir ilim adamı ol panıj. pîâstik sanatlar tenkidçilerine tid verdik. Başlaneıçta kısmen uslu ÜU kiyede olgunlaştırarak diğer Türk * olup, prograrrunda sadece plâstik ağlar, herhangi bir balıkçı gemi duğu cihetle, müteakıb tecrübi ma 11.58 Açılış ve program 12.00 Şar ran 6 7 yaşındaki torun işi ^iteıde maratonculan ile beraber kabul saııatlann meseleleri, bunlann fel sinde, tecrübe edilmiş olsaydı. bu hiyetteki avlarm, çok daha verimli kılar (Pl.) 12.15 Ali Candan türkü azıtarak kendisi gibi j^ramaz beş. edebüeceklerini ve müsabakalara sefe ve diğer ilim kollarile müna na modern tabirini sarfetmiyecek olacağından şüphe etmiyoruz. ler 12.30 Sevıro Çağlayandan »arkı altı çocuğu bahçeden içeriye alakatılabileceklerini söylemişkrdir. sebetleri konuşulmakta, raporlar tik. Halbuki, mezkur tarihte yapıÖnürnüzdeki yıllarda. önündeki lar 1300 Haberler 13.15 Fiyanist rak ellerir.de demir. tahta parçaokunmakta ve münakaşalar yapıl lan deneme mahiyetinde olan avcı haritaya bakarak rotasını tayin e Emll Stern çahyor (Pl.) 13.30 Hadyo salon orkestraıı 14 00 Bağlama ta • larile tahribata başlamalarını na. pratik balıkçılık ile balıkçımaktadır. İlk günü «doğubatı» ko den balıkçılarla, mevsimine göre, kımından türküler ve oyun havaiarı | sılsa gördüm. İşimi bıraktım. onnusu ele alınmış, Prof Cejfel Esad lık biyolojisi, teşriki mesai etmiş, h?ngi nevi balıeı tutmağa gittiğini 14.15 Sarkılar (Pl.) 14.30 Keraan. larla meçgul oldum. İcab eden tenArseven açılış konuşmasında, son ilim adamlarile. «reisi» ve maiye bilen bir balıkçı gemilerinin, dö piysno. viyolor.sel refakatlnde Jarkılar bihatı dedesine y?ptım. Sözde öti, mutad hilâfına, birlikte çalışazamanlara kadar klâsik Türk esernüşünde getirdiği balıkla kısa bir 15.00 Eğlenceli tatil müzlgi (Pl.) zür diledi. fakat çocuk fırsat bullerinin diğer doğu memleketleri e rak, ileride memleketimizde yapıl zamanda sahib bulunduğu teçhizatı 15.30 Sidney Bechet orkestrası (Pl.) dukça yapmadığı ziyankârlık kal16.00 Kayıb mekrubları, kapanıj. masını şiddetle temenni ettiğimiz serleri ile karsılaştmldığını, bu haamortize edecek ekiplerin. müşkülmadı. • tanın Pariste Türk Sanatı sergisi balıkçılığuı, temelini atmışlardır. lerini, balıkçılık biyoloğlarma sık 16 5S Açılıj ve program 17.00 Rad Çinkonun kilosu. o da bulabilirİstanbul yüzme birinciliklerine, ve daha bir cok kitablarla düzeltüBugüne kadar, muhtelif vesile sık danışarak, daha verimli balık yo çocuk saaü 18 00 Radyo Ue ir.gi seniz karaborsada beş liraya, işçi dün de »aat 10 dan itibaren Orta mcö'e b^çladığmı ve Tanzimatla lerle temas etmekte olduğumuz o çılık yspacak balıkçıları görecefi :izce 18.15 tncesaz 19.00 Haber gündeliği 3050 lira olduğu bir ier 19.15 Tarihten bir yaprak köyde Lado yüzme havuzunda de başlıyan earblılaşma hareketüıden kuyucularımız arasmda. eskiden mize de inanmaktayız. zamanda bahçenin tahrib edilmiş 19.20 N'eriman Sarısözenden türküler sonra şimdi de Türk sanatının ken | beri kökleşmis. bü zihniyetin bakivam edilmiş ve asağıdaki teknik neBöyle bir fikri, "Ararj araştır 19 45 Şarkılar (Pl.) 20 00 Ziya Ay yağmur borularmı yaptırdık. Bahdi kaynaklarına doğru dönmeğe i yesi olarak, modern balıkçılığın ticeler alınmıştır ma gemisindeki balıkçı ekipi ile dıntan ve arkadaşlarından mandoHn çenin mermer sedleri kırılmış, bahmeyilli olduğunu belirtmiştir. Nu j manasını hakkile kavramamış kimkuarteti 20 15 Radyo Gazetesi 1500 metre isrbest (Büyükler): uzmanlar arasındaki teşriki ır.tsa. 20.30 Ovriye Ceytıundan film şarkıları çe duvan ojoık o>Tik! Bahçedek: rullah Berk. «Modern Türk res1. Yılmaz Özüak (G.S.) 22:07.8 j selere rastlamakta olduğumuzdan, nin ilham ettiğüıi tebarüz 21.00 Hafta sonu sohbeti 21.15 Tatil musluk, bütün ihtarlarımıza rağminde e<=ki Türk celenekleri» adlı 2. Engin Ünal (G.S.1 22:07.91 Marmarada yapılan bu denemenin le, pek fazla hayale kap'.lmadıgırrızı gecesi programı 22.45 Haberler men açık bırakmak suretile bize raporunda, Levni ile Türk rr.inya23 00 Tatil gecesi programmın devamı zarar verdiler. Bir gece sabaha ya3. Başar Acarlı (Molasp.) 24:55.7 | tebarüz ettirerek, istitrad kabilinden arzetmek istitürlcri devrinden. 1900 de başlayan ehemmiyetini 24.00 Kapanıj. kın, gizlice evin bahçe tarafından, 4. Olcay Ertuğrul (Modasp.) 26. zihinlerde tebellür eden bazı istif yoruz. rmpresyonizm tesiri, 1933 te «D» kira, elektrik. su parasmı da ver4. Olcay Ertugrul 26:40.4 1920 ağustos günlerinde yapıhamlan, bertaraf etmeğe çalışacaenınunun modern sanat için mücamiyerek bir semti meçhule ruaa (Modaspor) lan tecrübelerde. balık mevsimi delesinden, bahsederek, henüz aile kaçıp gidiyorlar. Gittikleri tabaşlamamış olduğundan her ne kaSezer Üneri (Modasp.) 27:21.6 Türk resminin kendini bulmamış 5. Almanyaya sipariş edilmiş oldurihtenberi iki ay olduğu halde, klâsik kurbağalama olmasile beraber, grup hareketlerin ğunu bildirdiğimiz Trawl 66 metre ağlan, ! dar fazla balık tutulamamıssa da. T a l ğan, mshalle muhtarına vesair tanıdık(Küçükler): den ve değerli ressamlann varhŞın bir bahkçı gemisinden denize atıl ; bilhassa Trawl aâlannm, ne derinlara müracaat ettiğim halce bulikte. ne gibi akıntılarda. gemiye 1:04.7 dan söz acmıştır. Otto Benesch makta, ağın açıimasını müteakıb. lik 1. Veysel Ataynun ibi k t l d g i güne kadar izlerini dahi bulmak (Refiisp*) cDoğu ile batı sanatı arasındaki ta yanm yolla seyreden gemi tarafın sulara nazaran ne gîbi bir vaziyet mümkün olmadı. 2. BUge Ortaçdağ (G.S.) 1:10 rihl münasebetlerden, Françoise dan 34 mil ve bazan daha fazla bir ve sürat verdirerek atıhnası icab Trenlerde, dev'^i mîllet malı 1:10:5 Henri» îrlanda minyatüründe doJu mesafede sürüklenmektedir. Ka ettişi hakkmda oldukça kat'î bir fi3. Gündüz Çetintaş olan pantezot kanapeler, kayıdsız (Refiispor) unsurlanndan, Sweenev «Çağdaş nadlar vasıtasile, ağm torba kıs kir hasıl edilmiştir. Diğer taraftan, ebeveyn çoctıklarmın pencereden 4. Hüseyin Gözüm (D.Y.İ) 1:11.3 Avrupa resminde grafik unsurlar mına giren bahk, burada toplan dip çamuru içinde bulunan ve babakması icin ayfkkablarile kirle5. Ünal Zekioğlu (Beykoz) 1:13 dan bahsetmiş, GiedionWelkler'in» m a k t a , iktisadi ehemmiyeti haiz hklann gıdasını teşkil eden iptidaî tilir, tahrib edilir. Oraya oturan 6. Sıtkı Alim (Refiispor) 1:18.3 modern sanatta semboller dilinin olmıyacak kadar küçük olan bahk I hayvanlann da tetkiki ile, o saha * yolcu mendilile temizlemeden. otu400 metre serbest bayanlar: (Aşa degişimine aid raporu okunmuştur. lar. ağm, muayyen bir büyüklükte i >'», kaba bir teşbihle bir otlağa ben ramaz. Büyük adarr o!icak çocuk m S. K. Yetkin «Batı Sanatma Do olan gözlerinden çıkarak, sadece. I zeterek, hangi bahklann, mevsığıdaki yüzücüler, müsabık adedi az böyle mi terbiye edilir? olduğundan seçme yapılmasına lü ğunun etkileri» nden bahsetmİFtir. muayyen bir büyüklüğe erişmiş o minde olmak şartile ne miktarlar m Ekrem Bereket zum görülmeden finale kalmışlar Bfllend Ecevit «Batı ve Dogn Sa lan balıklar tutulabilmektedir. Bil da tutulabilecefinin evvelden az Evlenme salonları ihttyacı naÜannda Perspektiv» hakkmdaki hassa Avrupada bu tip ağlar, fazla çok ileri giden bir kat'iyetle, kesraponmu okumuştur. 1. Viktorya Rull« (Beykoz) balık tuttuğundan çok rağbet gör tirilmeşinin mümkün olabileceâini * 12.27 Açılıj ve program 1230 Beraber şarkılar; çalanlar: Hadiye Otü Dünya radyolannda ticaret reklâmlan çok cazib bif gen, Vecih» Daryal, Vecöi Seyhun, Necdet Yaşar 13.00 Saz eserleri; çalan hal almışken bizde halkın radyodan soğumasına l«r: Nubar Tekyay Ercümend Batanay 13.15 Şaıkılar: okuyan: Muaîlâ Göksebebiyet veriyor day 13.45 Haberler 14.00 §arlular: okuyan Nad:r HİIkat Çulha 14 20 Aldığımız şikâyet mektubların biletlerden maalesef ekserl bttHaftanm programı 1430 Cumartesi konserl (Pl.) 15 00 Danı ve caı mü da, radyolardaki ticaret reklâmla yükler istifade etmekte, küçük m»ziği (Pl.) 15.30 Karıjık' haöf müzik nnm pek soğuk ve bıktıncı jekil murlar bu biletlerin yüzünü gör(Pl.) 15.45 Viyolonist Necib Aşkın de tertibiendiği ileri sürülüyor. Hat | memektedir. Niçtn onlar ifitifad» 16.00 Günümüzun melodileri (Pl.) halk ettirilmiyor? Asıl büyüklük odur 16.30 Hakkı Derman fasıl heyeti tâ bu reklâmlar yüzünden ki, küçük memurlar, gencler ve 1 7 1 0 T ü r k ü l e r ; o k u y a n v e Ç a l a n : M U M" ra<jy°!arlm kapamaktadır. Garb Nezihe i radyoları ise, ticaret reklamlarını genc evliler düşünülmeli... c j b A r c l m a n r e { a k a t e d e n ; Darga 17.30 Necdet Koyutürk dans c a z j b bir hale £okm?yı biliyorlar. M. Ş. orkestraaı 18.10 Dinieyici istekleri Onlardan ib:et alıp. biz de rekAtatürkün fedakâr evlâdı 19.00 Şarkılar; okuyan; AfıUb Karacan 19.30 Ovun havaiarı: çalanlar: Şuk lâmlan diğer neşriyattan üstün bir P.T.T. memurlan ne halde? İstanbul yüzme birincilikleri Bütün deviet memur ve müstahdemlerine verilen bir maaş tahsisat biz fedakâr memur ve hizmetlilerine verilmedi. Evet biz prim ahyoruz, bu priml çalışma karşılığı ahyoruz. Çalışmtdığımız, raporlu ve izinli oldugumuz günlere karşılık ve fimirimi» takdir etmediği günler için verilmiyen bu prime karşılık tutulması adaletsizlik sayılmaz mı? Bayram. tatil. pazar ve fevkalâd* ahvallerce bankalar da dahil bütün devlet memurlan eğlence yerlerinde eğlenip. evinde istirahat ederken, aynca yaz mesaisi tatbik ederken biz fedakâr muhabereciler makine başmda nefes almadan buram buram ter döküyoruz. Hiç bir devirde Meciisin diğer memurlar için almış oiduğu iyi ksrarlardan bizi de istifade ettirmeğ» çahşacak bir millervekiline rastkyamıyacak mıyız? İşte rahmetli Atatürkün fedakâr evlâdları bu haldedir. Aianya P.T.T. memuru Cezmi Neftçi Millî günlerde canlılık lâzım Bilecik vilâyctine bağlı Pazaryeri kazasında Türkün ve şanll ordumuzun büyük bsyramlannın sessizlık ve kayıdsızhk içinde geçtiğinden şikâyet olunuyor ve bundan sonraki bayramlarda daha fazla alâka göstermemiz tavsiye olunuyor. Pazar>erinde tsmail Kocatürk BULMACA • • • •1 İki talebe teşekkülü birleşmeli i sövliyen uzmanların beyanlarma nazaran. fazla balık tutmak istiyen Bazı balıkçılar tarafından dipte balikçının. çer.e uzmanlarla isbirlici süründüğü cihetle, «balık yumuryapması lüzumu. bir kere daha ortalarını itlâf ediyor), diye kuüatava çıkma^tadır. nılmaması hususunda ısrar edilen Et ve babk • kurumu uzmanlar! trawlçekme ağları, balıkçılık biyologları tarafmdan hararetle tav tarafmdan, eeçen i'.kbaharda, basiye ediîmektedir. Zira, bir iki ba hkçı reisleri ile Karadenizde iskan hk müstesna. bütün iktisadî ehem dil kullanarak vapılan hamsi araşmiyeti haiz balıkların yumurtaları tırmaları. müsbet r\<f e vermiş. suyun içinde adeta askı halindedir. hattâ o zaman bir cok varlıkh reBu itibarla. ilmî tabirile pelâjik o islerin bu iskandi! cihazından telan bahk yumurtalarma hiç bir za darik etmek üzere. harekete geçrarı dokunmıyan ve sadece dipleri tikleri rıaber ahnmıştı. O tarihlertarıyan traw! ağile yapılrnış bulu de kçrıdî'îile görüçmüş bulunduğunan bu tecrübe hususi bir ehem muz bir Ameriklı uzman. böyle bir miyet taşımaktadır. ifbirliği savesinde. reislere. daha Azamî derinliği 25 kulaç olan. fazla bshk tutturabildiğini sövleve dibi kumsal olan sahalarda kul mişti. Bu iki tecrübe. Et ve Balık lanılan bu tip ağların istimali hu Kurumunun. bu volda eraeç mususunda, gerçekten balıkçılarla \ vaffak olacağını gösteren bir işaret mektedir. ilim adamları arasmda bir teşriki ı olduğu cihetle. modern ballkcılımesai göze çarpmakta idi. Geminin \ S^n. memleketimizde de tesis voseyir istikametini. 20 kulaç derin j 'unda olduğu iddiasile yazımıza son • • • SOLDAN SAĞA: 1 Her hangi bir alış verişten sonra satıcının bedava olarak verdiği mik1ar. 2 Tafsilâtile anlatış liki kelirae). 3 Bir soru edatı. lâtifenin yarısı. 4 Açgö^lüieri doyuramıyacak kadar, akıth tacir onu .kâr« ın ortağı ciiye kabul eder. 5 Mevcud degil. zaman pç bet gösteren (iki kelime). 7 ökula devam eden. 8 İmtihanda öğretmenin dirhemle vermek ve öğrencinin batmanla almak is'ediği. bazılarına göre hakiki varlığımız vücudümuz ocğil de odur. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Çeçen yıl için Meksikanın rekorunu kırdıgı aiır suç. 2 Kutsa! bir duruma gircn (iki kelime). 3 Zorla ahnan vergi. şişmanların azal:mak zayıfların çoğaltnıak için uğrastıklan. 4 Alıp kabul erme hareketi. manialı yer ve tepccik. 5 Alçak tıynetli kinıse. bir harfin okunuşunun tersi. 6 Herkesin tasımaya mecbur olduğu. komutanın çnipe.ci gibi yanından ayrılmıyan. 7 Beiirti ve alâmet. 8 Her hangi bir sahada olağanüstj yararlık eösterenlere ka7andıkları. hâlâ bulunamıyan peygamber. Amaçları ve idealleri b?kımından aralarında fark bulunmıyan «Türkiye Millî Talebe Federasyonu» fT.M.T.F.) ile "Millî Türk Taleb» Birliği» (M.TT.B.) nin birleşmeleri zamanı gelmiştir ve hattâ geç« miştir. 7 ay önce birleşme konusundabasına akseden haberler hepimızi sev'ndirmiştir. Fbkat netice alınamadı. Önümüzde koskoca bir «Kıbns davasm vardır. Çahşmalann teit elden idaresi daha tesirli oîacaktır. Bu da iki teşekkülürı birleşmesi ile kaimdir. karşılamıyor. Fevzi Güven KâjTnakamlıklardaki tek evlenme salonlarile bilhassa bu iyi gün icin v Erkek Orta Sanat Okulu öğretrr.en ve müdür yardımcısı inşa edilip istenilen rahatı vereBandırma miyen Beyoğlu evlenme salonunun giriş, çıkış karşılaşmalasmdaki iz Bulgurlu semtinin ihtiyacı dihama bir çok cefa şahid olup bir Buleurlu ve Libadede oturan bizdaha gitmeğe tövbe edeceğirr.ize lerin gecen senedenberi hallini bek evlenme memurlsrımızı her kazada lediğimiz bir mesele var. Fakat mabir kaç zata çıkarsak, masrafı göze alesef Belediye bugüne kadar bu alan davet!ilerin:n rahatını düşün lüzumu hissetmedi. Bulgurlu semti sek evlenenlere cemiyet tarafmdan artık kış ve yaz oturanlann yeri hediye vermiş sayılırız. olmuştur. Burada oturan bizler Bostancı Bağdad Cad 444/1 yalnız iki aded halk otobüsünün seMüeyyed Şenkal fe: lerine baâlıyız. Arttırılmasmı v« Amirler, memurlann gönlünü almalı seferlerin leriz. muntazam olmasım di veTece likte olan sahalara inhisar ettir j &zmek maksadile, balıkçı neisinin, { . ( 1 ) Memleket balokçıhğmm kalhamleler. 17 hazisık sık, EchoSounder isim'.i âlet ran 1954 tarihli Cumhurivet başında bulunan bir biyologdan derinliği sorması, Türk balıkçısının, şimal denizinde avlanan balık Yatağmda uyurken otomoçıyı hatırlatacak şekilde hareket bil tarafmc'an ezildi ettiğini göstermekteydi. Yugoslavyaya giden atıcılarımız iyi neficeler aldılar Barıington. (Rhode İ.şland') 10 Sadece derinlik göstermekl.9 iktifa etmiyen bu âlet, diğer. taraftan (a.a.) 76 yaşında Alice Bates adlı büyük bahk yataklarmın keşfedil bir kadın. yatağında uyurken bir ölmesine de yaradığı cihetle, geniş otomobil tarsfmdan ezilerek Sadi Diren seramik sergisi müştür. Geçen yıl, Maya'daki sergisi bü bir sahayı tarayarak. bahğın buPolisin tahminlerine göre. saarte yük ilgi toplayan seramîstcilerimiz lunduğu bölgeyi keşfettikt>en sonra, d^rı Sadi Direnin nu mevsimin ilk oraya ağ atan balıkçıyı, muhakkak 130 kilometre hızla giden otomobi! sergisi bugün saat 15 te Modemo'da ki, karanhkta yürüyen, veyahud bir virajı alamıyarak tam köşe başında bulunan bir eve girmiş ve açılacaktır. gözü kapalı yürüyen bir kimsenüı ya.agmda bulunan kadını çiğniyeakıbetine uğratmamaktadır. rek ölümüne sebeb olmuştur. Şo«Amerikan Sanah» Son zamanlarda. gene Et ve Ba före bir şey olmamıştır. Amerikan sanat münakkidi ve «The Emergence of an American Art» isimli eserin mnhsrriri Mr. Jerome Mellquist, 13 eylul pazartesi %kşamı saat 19 da Amerikan Ha| berler Merkezinde, Amerikan sanaDaktilografi dersleritun ikindi ve akşam kadroları doltına dair projeksiyonla izahlı bir muş. görülen rağbet üzerine: Öğlen (saat 1416) ve akşam konuşma yapacaktır. (saat 2022) dersleri için talebe kaydma baSlanmıştır Öğ m A !Sİ AİRİAİSİAİT N İAİ K İAİ H •; S Ü İ İRİ A İK!Bi 1 İB İI N T| II"K İE E vlıS Ki A| Nj.A * * s lu!B ll L A| N m u İDİ I İYİ AİMİ A İN s lii R İAİYİ ElT m 1 4 •> Büyük müesseselerin küçük memurlarından aldığ:mız mektubdan şu cümleleri neşrediyoruz: Büyük müessese, şirket, bâhusus banka ile jigortalar. hayır cemiyetlerinin menfaatlerine tertib edilen balo. çay ves?ir eğlencelere tebtrru için tah?i<! ettikleri pars ile alman Bülend Özcan Lib^e cacl"esi No. 5 Bulgurlu Açık mektublaşma: Galata Yolcu salonları karşısında Anadolu Sigoria han. Nâzime Tezşel Tedaviniz bir gazete yazısile mümkün değüdir. Bu işi heV'.m haüeder. ? harb Taipeh CFormcza) 10 C P.) A Bugün de. Formozanın karşı kıyı; ; ; •=ınd?ki komün'st P n «t*''"»»ı frstarvrlan ve psken ii cl eri Müliverci Çin ucık ve harb e°mileri tarafından bombarHîma! ediİTT^i^tır. Fsdakar hir ana (Baştarafı 1 inci •. ;; rlc m\ Ö L Ü M Cmera: Bahılyeden raerhum Abdi Paşa ve merhvım Halet hanımın oğlu Fatma Özdeııiz. Kadri Deneızin aeaOeyîeri. Hatice Özdenizin eşi. Meısin Yapı Kredi Baııkası Kambiyo şefi Ui!âîeddın, Haleı Ir.ci. Nuran ve Seraa özcenizir babaları emekli 7 nci A^lıye Hııkuk hâkim!erinden ve avııknt NİZAMEDDİN ÖZDENİZ uzun zamandanberi duçar r.iduğu hastalıktan kurtulamıyarak 10 9 354 cııma g ^ ü Hakkjn rahmetine ka\iişmuştur. Cenazesi 11/9'954 cumartesi günü ikindi namazını müteakıb Fındıkiı Camilrden ka'.dırılarak Evüb Sultandakı makberei mahsusa defnedileccktir. Mevlâ raiımet eyliye. *** Dul Bayan Arsine S. Altıparmakyan ve evlâd'ları Armine ve Nigoğot. Dui Bayan Diruhi H. Altıparmakyan, Bay ve Bayan Vahe Altıparmakj'an ve ev!âdları, Dul Bayan Marl Altıparmakyan ve evlâdları (Kanada). Altıparmakyan, Muşayan, Hovagimyan allelerl v« bütün akrabaları, »evgill e«l, pederleri. oğlu, kardesi ve akrabaları olan Bay Sahak H. Altıparmakjan'ın 'Deri ve Kösele fabrikaıı sahlbl) velat ettifrinl derin teessürle blldirtrler. Cen»z« merasiml yarın pazar 12 eylul 1954 sast 14.30 d« Beyoglu Bahkpaarı Uç Horan Ermeni kilisinde icra olunacaktır. Cenaze Levazımatı v« Sen'is isleri Garbiı Celll; Tel: 427« Daktilo ve Sekreter Kursları Selmi ANDAK bir gey oîmamiî ve oyuncular yollarına devam etmişlerdir. Eirleşik Amerikanın davis badem şekeri ile tartılacak kupası ekipi seçüdi Paris, 10 (Y.H.A.) Bu sene Forest Hills. 10 (SHA) 2 ile 4 ekim tsrihleri aıasında Meksico Ciîy'r:e ysp lacak olan kuzey Arpsrika kıtası Davis kupası fınalİP' i icin Meksika ile karşılaşacak Bi'leFİk Amerika ekipi seçümiştir. Burs göre (1) v? (2) numarab teniseiler, Tony Trabert i!e Vic Se xas ve aync= Bernprd Bartzen ile Ed'â d Moylan Birlççik Amejı;flyı tcm^il edetekjeıdir. Tenis Federasyonunun Biıleşik Ajr.eriiia klâçmamnda altmcı gelen Bernard Bartzen ile klâsmana hiç girerriven Edward Moylan'ı seç"rniş olması bir sürpriz olarak kabul edilmiş ve hayret uyEnflırmıştır. Birleşik Amerika Davis kup*sı ekipine. eski şsmpivonlardan Bill Talbert kaptanlik edecektir. başarılı bir mevsim geçiren Fransa turu ve dünya şampiyonası galibi Louison Bobet, Franss çikolatacılar cemiyeti tarafından 13 eylulde badem şekeri ile tarulacaktır. Masraftan çekinmiyen çikolatscılar, Bobet'yi bisikleti ile beraber tartacaklarını söylemişloriaBobet de ağırhğınca badem sekerini fakir çocuklara dağıtacajuu açıklamıştır. •^^•M len kursları 13 eylulde başlıyacaktır. Stenografi. muhasebe. vergi hukaku ve yabaneı dil derslerinin kayıdlan henüz kapanmamıştır. Acele ediniz. Lâleli, Kemalpaşa Mah. Ağayokuşu Cad. No 14 Modaspor basketbol takımı Yugoslavyaya gidiyor Türkiye »ampiyonu Modaspor basketbol takımı, muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere 15 eylul çarşamba günü trenle Yugoslavyaya hareket edecektir. Modaspor takımı, ilk raaçını 19 eylulde Belfradda Beogradski takımı lle yapaeaktır. Bugün matinelerden itibaren SÜ1ER SN M S İ E AI Yeni sinem» mevsiminin birinci yeni ve görülmemiş îsveç millî takım oyunculannın atlathğı tehlı'ke Stockholm, 10 (SHA! Moskovaya gitmek üzere buraya gelirken beş millî takım oyuncusunun içinde bulunduğu bir tren, kaza neticesinde devrilmi$se de oyunculara Beyoğluspor, Adalet ile karşıUfiyor Önümüzdeki pazar günü Şeref stadında saat 1600 da Beyoğluspor ile Adalet profesyonel takımlan bir maç yapacaklardır. Bu karşılaşmadan önce her iVi kulübün amatör takımlan da karşılajacaklardır. SANGAY BATAKHANELERİ güıel ve büyük filmini takdim ediyor. Ba5 Rollerde korkulmakta oiduğu şeklinde tef . v a r n erJ.^n rnuvaffskıvetli bir arnesir ediîmektedir. liyatı müteakıb 6 v^ındaki AytuBalıkçılık malzemesi ithal nun beikemiğine ka^natılmıştır. Ameliyatın yapıld:ğı sırsda Ş'.'li edilecek Ksjtn.ieimd» buiur;?r. S:hh=t VeAnkara. 10 (Telefonla'! Et ve kili Dr. Beivjet Uz fedskir anneve Balık Kurumu. yerli bahkçilığın şunları söylemiştir: gelişmesini sağlamak maksadile, ilk « Sizi tebrik etlerim. Cidden olarak Batı Almanyadan 3.5 milyon | fedakâr ve c.?sur bir Tür kadır.ıliralık muhtelif malzeme siparişini i sıntz. Benim İ^mirde doktorluk kararlaştırmıştır. Malzemenin mii yaptığrm sırabrda öyle ar.ne!e!]e bayaası için bugünlerde bir heyet karşıia.jmışımt'ır ki. evk'dlan için Batı Almanyaya hareket edecektir. ' yarım tüb kan vermekton korkHeyet ilk plânda av ipliği, çeşidü muşlardır.o av malzemesi ve deniz motörleri ! Ameliyattan sonra hastaneye yamübayaası hususunda temaslarda ı tırılan Aytunla annesinüı sıhhî dubulunacaktır. I ruınları son derece iyidir ve birîzmirde de Migro teşkilâtı kaç güııe ksdar tabuıcu edilecekleri söylenmektedir. kurulacak M. CeMsun nik heyoti, Aytunun sıhhî durumurıu tetkik sttikten sonra annesi KurVete, ârazın ufak bir la giderilebHeceğini, ancak bunun için 20 santim uzunluüunda caniı Millivetci Çirin Qı°noy a^isı bir kemiğe ihtiyaç olduğunu bılcir"i",Unda cerevan ec'en fcu u'ak ! miştir. , •'ki harb. kızılların bir h.^fta î Sevinçtcn gozleri yaşaran anne, :Q] burasını 5 sast müdetle bom i bu teklifi büyü's bir memnuniyrtbardıman etmeleıüe baslamıştı. i le ka'.'Şîlnm'.ş ve daktoıİ3ra. t'nun Millî Müdafaa Vckâletinin bil i bu halir.e ben scbtb olHum. Kediı diğine BÖre. dün Milliyetçi Çin i mii'i benr;en a!ab:lusiniz!» cevabı• ıçakları 18 komürist teknesini baj nı vermiştir, tırmış ve Autou. Shihmutau ks'c | leri ile Amoy"daki askeri üsleri j fakati üzerine kadmcf ğız ameliv t bombardıman etmişlerdir. ' masasma yav.nlmış ve ayağmcpn Milüyetçi Çin uçakl&rının deniz ; 20 santim uzunluğunda bir kem'k de gördtikleri bütün Kız'' tekne parçası ahnmıtşır. Yarım saat sülerine taarruz etme^i, Kızılların ren ameüyattan sonra. annenin baQuemoy adasını istilâ ermeierinden cağ:ndan abnarı kernik. 2.5 saat de Tony Curtis ve Joan Dru Çin batakhaneleri esrarı arasmda bir kadın için 3 erkeğin kavgalan İzmir, 10 (Telefonla) Migro Baaan r* jmyaa teşkilâtının şehrimizde de kuru! Yeni mahsul ilk incir partisi Cumbuıiyet Matbaaojlık re ması rnâksadüe İzmir Belediyeji teGazeteclui Türk Aaonlm 81rkeH ihrac edildi şırC*eolo|ru Ralkevl «ok»k No ÎO/4) şebbüse geçmiştir. Belediye, kete ortak olarak girecektir. İzmir. 10 (Telefonla) Yetıl mah *nlb«r1 Böylece, İzmirin muhtelif yer sul ilk incir partisi bugün mers\ÂZİME NAÜİ ve ÇOCL'KLAKI Y«n Itlcriru fl'len tdar* eden lerinde kuruUcak Migro 'uo? tın simle ihrac edılmiştir. İhrac ediMen'ul Müdm de halka muhtelif gıda malde'.eri len miktar 30 ton olup bir NAZEH ÜLUSAY ucuzca. saülacakür, yüklenmigttr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog