Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

II Eylui 1954 CUMHtJRtYET N H A. B Çimento fiatlart arttt BÎR DAKİKA: Sulhu fehdid eden hâdise Mısırda 24 saat süren bir azil Millî İstikamel Bakanı Salih Salem affedildi ve dün vazifesine ' döndü Primden ne haber? irleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün yaptığı toplantısında, Sovyet temsilcisi Vichinsk>nin şiddetKahire, 10 (THA AP) Ka Fakat Askeri İhtilâl Komitesi içinİi muhaiefetine rağmen, yedi sene nıre radyosunun bugün yayınladığı de bütün anlaşmazlıklann hallediledenberi devara etmekte olan acaıb bır hükumet teblığinde. dün azle medıği ve yeru hâdiselere intizar bır harble meşgul olmayı karar al dildiğı bıldırılen Millî İstikamet edilmesı lâzımgeldıği de ilâve ediltıııa almıştır. Vekiji Salâh Salımin bugun yenı mektedir. larının beher tonu fabrika teshm Bundan hir halta ev\el bir Anıe den vazifesine Da^'adığı açıklanmış Müslüman Kardeşler Cemiyetinde fiatı 67 liradan 72 hraya,, Traslı çirikan nçağı Sibirva sahillerinin çok tır. 24 saat süren bu azlin ne seisvan mentolarınm beher tonu fabrika açıklannda Japon denizi üzerinde beble olduğu ve ne sebeble BaşbaMüslüman Kaıdeşler Cemiyeti teslım fiatı ise 61 liradan 67 liraya Sovyet avcıları tarafuıdan duşürul kan Nasr'ın (Mısırın iki numaralı içınde bugün isyan patlak vermiştir. çıkarılmıştır. düğü zaman bu oacaib harb > yenı adamını) affederek eski vazifesine Bu cemiyet âzatarmdan bir grup Yeni fiat durumu 149954 akşabir safhaya intikal etmiştir. Wa ^etirdıği kat'î olarak bilınememek Başbakan Nasr'ı tutmaktadırlar. mına kadar teslimi önceden takarshington. Güvenlik Konseyinin. tedir. Bunlar, Easbakana karşı oephe alan rür etmiş çimentolara şamil değilsulhu tehdid edici mahiyetle görBazı çevrelere göre. Albay Nasr cemiyet lıderi Hudeybi'yi azletmek dır^ duğü bu hâdise ile meşgul olma bir «kuvvet gösterisi» yapmıştır için hazırlıklar yapmaktadırlar. sını istemiştir. '••«ıııımıııııınıııllllllllımtmilllllIIIDllllllllllHlllllülllin ııııuı.».»." Komıinistler. sebebsiz yere komunist olmıyan uçaklara tecavüz etmeğe Berlin ablokası sırasında başlamıştardır. O günden bugune kadar 6 Amerikan. 3 İngiliz. 2 İsveç ucağı duşurulmüş ve bir Fransız, bir de Belçika uçağı hasara uğratılmıştır. Bu tecavüzlerde koZonauldak, 10 (Telefonla) Bun Tahran. 10 (A.P.) İran eski Sofya 10 (a a.) Bulgar hiikumiınist olmıyan memleketler 85 ölü dan bir muddet evvel T ü k işçımeti, 9 eylul halk ayaklanmasının Başvekili Dr Musaddık yazdığı sinın emeği ve yerli malzeme ile vermişlerdir. yılddnümunü kutiamak üzere dün 30 0O0 kelimelık bır mektubda yeBu hava korsanlısını yapanlar, akşam terrıb eltiği bir kfbul res ni petrol anlaşması ile İranın «teh büyük bir revizyona tâbi tutulan Üzulmez kok fabrikası, teknık tir kabahati her seferinde tecavÜ7e uğ mine Sofvadaki Sovyet, Komünıst dH» •edild'ğını söylemiştir. ârızadan dolayı faaliyetini tatil ra\anlann uzerine atmağa \elten Çin ve bu münasabetle Bulgaristairan Şahı ile Yuksek Mahkeme etmek zorunda kalmıştır. İstanbul, mi*ler, verilen prolesto nntalanm na gelmış olan halkçı demokrasi Başkanma gönderilen mektubda Ankara ve İzmir gıbı büyuk ~enirreddetmişlerdir. Yalnız gecen tem memleketler mümessillerini ve dıMusaddık cMemleketım 40 sene lerimıziiı kok kömürü ihtivr>cmı muz ayında biı ingiliz yolcu uca ğer demokratian davet etmiştir. müddetle esaret altıra girecektır.» kısmen karşılıyan ve yılda 80 ilâ ğuıı Çin ^ahilleri açıklannda de Toplantıdp hükumet erkânı da hademiştir. 100 bin tonluk bir istihsal tapaPıstrık efkânn. pı^'nk üniversiviren ve 10 kişinin olümiıne «ebeb 7ir bulunı^ ordu. sitesme sahib buiunan fabrikanm te«i, p^ınk ulema^ı. pı^mk rcatbuolan Ki7il Çin hiikumeti, tamamile Başvekıl Ç'ervenkof. bir ara hafaaliyetini tatıl etmesile husule geatı ve... Pek kenara sokulmıyapolitik mıılâhazalarla. tareiye ver zır buiunan YııgOflav, Türk. Yulecek buhran etrafında bir tedbir , lım.. işte o kadar.. miş. kabahatin kendisinde olduğu nan. İngiliz. Fransız ve dığer Baalınıp alınmadığını s'lâhiyetli kimtılı memleket diplomatlan şerefiAnkara 10 (a.a.t Dün pivasavı nu itiraf etmiştir. selere sordum Bunlar, ihtiyacm, Biıtün tarihlerde muhasara hsrne kddehinı ksldırmış ve bu diplotarayan beledıye kontrol ekıpleri, Bu hâdise vukua geldikten al<ı j • yeni tevsi edılen Karabük kok C. H. P. MECLİSİ TOPLANDI Cumhurivet Halk Part si hinin en büyük silâhı aclıktır. Aç Antalya 10 (Telefonla) Dün matların temsı ettığı memleketleretiketlere fiat yazmıvan 37. etıket j fabrikası ile karşılanacağını. kok hafta snnra, Birleşik Amerika detoplanmış, gündemdeki kalmadıkca en gevsek ordular tesle Bulgaristan arasırıdakı münase saat 21 sıralannda Finike ilçesine kömürü istihsalimizin içinde bu koymıyan 3. fazla fiatla satış ya Meclisi dun İnönünün başksnlığında niz kuvvetlprine mensub iki mo ' lim olmamıslar: fakat hepsi kahrabetlerin sslâh bulmasını temenni bsğlı Adrasan limanında (Arak lunduğumuz yıl zarfında geçen vıl pan 2 ve fatura vermiven bır fir meseleleri görüşmüştür. ; lorlü bir uçak. Japon denizi üzeGelecek toplantının 12 kasım Cuma gün i Ankarada Parti manlardan tnürekkeb kavveüer edeıek Bıılgaı ıstanın bu memleket Alto R 216) isimli 270 tonluk Yu lara nazaran dsha da artarak ferah ma hakkında Millî Korunma Karinde mutad keşif uçuşunu yapar j lerle tam biı sulh ve anlayış zih jıan bandırah bir kaçakçı motörü etmiflerdir. nunu gereğince zabıt tutarak. i'gili Genel Merkezinde yapılması kararlaşmıştır. Resim, dünku top aclık vüzunden pes ken Sibiryadan gelen Sovyet a\ nıyetı içinde yaşamak arzusunda yakalanmışür Motorün muretteba bir kış geçirileceğini ifade ettiler. komisyona havale etmişlerdir. Mune\verler de cahiller kadar lantıyı gdstermektedir. Karabük kok fab: ikasının ham cılarının tecavürıine uğramış ve olduğunu soylemiştir. acıkırlar.. tından 1 makinıst ve 5 tayfanrn kömür ihtiyacı için Ereğli kömürBelediyenin bu sıkı kontrollan düşürulmüştü. Mürettebattan bir kendilerine aıd kavıklprla sahile çı leri işletmesince lâzım gelen ted neticesınde. dün bir çok firmalar kişi olmiiş, dokuzu da bir AmeriBir adamı dovurarak elde etkarak buradaki hdta bir takım birler alınmışür. dükkârlarinı kapayarak. belediyekan uçağı tarafmdan kurtarılmıstı mekle ar bırakarak elde etmenia narhma tâbi olmıyan maddelere Ky'on eşya satmakta oldukları da farkı >okhır: sdamina gore de|i=»a Burılan evvel vukua gelen I I maliyet fıatlarını yazmağa ba^lagörülmüs ve onlar da. sahil muhahu usııl hep aynı neticeyi vermişhava korsanlığı hâdisesi ile meşgul mışlardır. Böylece bu maddeleı de j taza memurlan ve jannarmalar tatir. olmamış buiunan Güvenlik Konvüzde 20 ilâ yüzde 30 arasnda bır Şam, 10 (TH.A.) Suriye ba rafından sucüstü vakalanmtstır Moucuzluk musahedp edilmistir seyi şimdi 12 nci hâdiseyi «sulhu sımnın bueün haber verdıği bir tör musadere edilmış kaçikçılar Tıırkirerlp teker tekpr rpünevrer, tehdid eden bir hâdise» olarak mu ha'oerp goıe Amerika Suriye hü Gümrük Muhsfaza âm Hıâine teslım mutefeUkir vnrdır. Bunlar rumre tatea eyliyercğini açıklamaktadır kurm>* ne, silâh yardımında bulun edilmiştir. Tahkikat devrfm etmekte<;kil edempmislerdir. l'mıımî efmağa hazır olduğuru bildirmistir. tedir. Konseydeki II üyeden yalnu biri kâr ıi7erinde verlesememislerdir. nin (yani Rusyanin) buna itiraz Sunye basmında intişar eden Her hiri genis bir ovada golge veetmesi, diğer on delegenin bu ka bu haber Amerikan resmî mahfilren ağaclardır Savesine sığmanlar Lopdra 10 (B B C ) Bırleşmiş 'erince ne tekzib, ne de teyid eran tasvib etmeleri manidardır. Ankara 10 faa 1 Yabancı <=ergiınesten kontndtıkları kadar y l Mılletler Gıda ve Tarım teskilâtmın dilmistir. mayevi teşvik kanunundan favdaBugün UzakDogu'da gayet gerdırımla vıırıı'mak tehlikesine de himaye^inde 13 eylulden 16 evlu'.e | Diğer taraftan verilen bir h^bere lanmak makssdile vaki olan müragin bir riurum mevcuddur. 1948 den marurdurlar Bunlar bir orman hakadar Bovrutta vapıiacpk olan bir j dune kadar. büyük tehlike jarat gore, Amerika, Suriyede komünıst îznivr' fO (Ankai T)iin $phri caatler devam etmektedir TlBİli'er böİ2e konferansında Ortadoğuda line ee'medikçe rahmetleri olmaz; çoğalması üzerine. madan geçiştirilmiş olan bu hava faaliyetlerinin mİ7de bir esekari":) ta>af'ndan bir den aldiBirruz mslumata goıe. va ziraî mahsullerin istihsal ve i=tihbelki zahmetleri olur. Suriye hükumetinin dikkatini çektecavüzlerinin yarın nasıl bir duvatardas Koffiılrrak «ure*ile ölmüy bancı seTnavevi tesvik kanunun lâkinin senisletilmpsi irin rcler vaB FK1.EK miştir. dan favH^lanmık üzere vapılan mü rum yaratabileccğini kestirmek kotü'' Hâdfce SÖVIP olm'i"tur' Dilabilecp<2i mrvzuu gorüsülecektir. 1 lav degildir. E=refpaşa semt'nde oturan Yu racaatieıden simdive kadar 56 sı Bu konfpıan<:a Turkive. İnsilteıe. nus Keceoı isimli bir vatandaş. ev knbuledi'mis ve bu suretle mpmle Fran<=a. İran. Afernistan. Hrtbe^i1;Dünyada mevcnd gerginliği azaltvelki gün evine gelmekte iken veni keMmize rem'an 48 542.326 Türk ta nve Arab merrlp^tleri dahil 17 mak için calıstığım (!) iddia eden bir espk ansı tarafından tam ense Hrasına balig olan vabancı serma mem'eket davet edılmiş olup OrSovyet hükumetinin baş temsilcisi ' venııı eetirilrnesine tera Vekilleri tadosrunun daha fazla mahsul ve Vichinsky neden bu meselenin müAdapazan 10 (Telefonlai Göy <;inden soktılmustur Yunus bu ha hevptinde karar verilmistir daha ivi eıda ihtivpcı. diğer bölgefif ıstınba pek ehemmıvet vermezakere edilmesine mâni olmağa te niiğün Hasanlar kövünden iki çoSon olarak Icra Vekilleri Heve lerdeki bazı mah=ullerin fazlalığışebbiis eylemistir. Hattâ hedefine cuk babası muhtar Rıza Türkel misse de. hiTShare kendi«inde bir tince karara bafelanan 8 nv %ı"aat nm ışığı altmda gözden geçirilpBakırköv kazasına bağlı B=scılar vasıl nlmak için savurduğu tehdid aynı köyden evii Ley'â Tnan admda çavritpbıilik bissedeıek evine dokarasında vernik, bova ve kimv»vî rektir. kbyü halkmdan Mübeccel Durak 1 de manidardır; bir kadma göz kovmuştur. Aşık tor eajhrnııstır. isminde bir kad'n. bundan üç gun Adamrajızın boâazı sismeye ve maddeler istıhsa edecek fabrikı. Beyrut koferansı için FAO tara« Bu meselenin miınakaşa edil muht=r rîi'vsıilannı Levlâya açmış ziraî romork montai fabrıkasi. kul fından hazHanan bır rs;iorrta harbı l PVV°1 Fene^dç Salmatomî*uk ssmmesi milletlerarası gerginliği art ve saat 22 de Çaydere mevkiinde teneffüs cihazı eürliıkl» çalısmiva ] lanılmıs motor vaelannı rafıne etinde Hocaçakır caddesmde 132 nubas'amıstır De'ha] temin pdilpn bir hemen takıb eden vıllardan bu yan o bulu'magı teklif etmiştir. tıracaktrr.» marab evde oturan ve üfiırıjkçüîuk vapmağa Ortadoğuda insan b^ına gda madvas'ta ile hac+pnpve çö'ide'ilpn Yu , decek fabrika, kavnak Beürli siatte randevu mahailinp Birleşmiş Milletler tf>hkikatından yap=n ReceVı M°tinin evıne giderek, nus. volda boculmsk sure*ı!e öl mahsus elektrod imal edecek fab desi i^tihsslinin vüzrl» 14 artnış karması. bıınu kat'ivven istpmemesi girien rruhtar. İsm^ıi] Kefkin ve AH rika, aküm'ilâtör ve batarva fabri bul"nduğu b»liıtilmektedir Masbastalıktan kurtulmak için kendisucln olduğuna en kat'î delil dcğil fnan admda iki sahı« tarafından kar kası. balık ve karidesleri dondur mafıh bu bpk^mdan 'on vıllaH? | «ini okutturmuştur. Tıbbî te«bıte nazaran an. Yunu3i'ı?nmış ve dövülrrrk «urptile bldümi? ma ve balık unu fabrikası da bu büvük aeli^me'ler kavdeden Türki j Üfürükçü hoca. Mübeccele önce ü'müsfür. Savcılık hâ('i«eye e! sun tnm Vavntî loktalannm birleş lunmsktidır Ömer Sami COSAR bir nffes okum'is, fonra okşayıp ve hariç OrtadoŞuda insan basma ı tiği verden sokmu=tur kovınuştur. Dicer taraftan. mprrı'eketinizde iase madde"!İ i<=t'hsa!i sncak viiz ı sevmeğe baslamıstır. Pecebin kenkuıulmakta ol?n 500 000 lira «er de 7 artmıs bulunmaktadır, ve ekir disine «srkıntılık yapmssına smirYeni Lübnan kabinesi Ava Gardner, erkek maveli Migro sirketi icin Tsvıçre bpsına va«ati i^tih^al harbden ev I lenen Mübecrel evine döimüş. bir Beyrut 10 (a.a > İki çün önce den mem1eket;mize sjrmsve aet; velkı rakâmı geomemiş obıo. FAO | «Sinema sevcrlerini» bıcak fpda'ik ettık+en sonra dün kabmesınin istifasını devlet =etı ıılmesı de Vekiller Heyetince ka rapoıund? beliı tıidigine gore bazı } =abah Fpnpre eitmiçtir Üfurukçüitham ediyor Camille Chamoun'a vermiş olan , bul edilmiştir mar>=;uller bakımından azalma bı.e | ve. tekrar okuması için geldığinl Abdullah Yafı veniden kabineji olmustur. sövlıvpn Mühpfrel. =vnı muamelsRio de Janeıro (Bıezn\<!) 10 'A kuımakla vazifelenH" lmis^ir. ye manız kalınca. bıçağpm çekmiş P.) Ava Gaıdner dun ateşlı erFAO raaorunda bu gelismenin Bshkesir 10 (Telefonla) İvve Receb Mpt'ni arkasmdan nıraGenera] Castries kek sinema severleri kendilerine vavas o'masında âmıl taktorler şu rindının Kaleobp köyünden İsı.iaıl hâkım olamamakla ıtham etmış ve sekilce belirtilmpktedir Yetersız ı KUNDURA ÇANTALAR Batı Almanyada kundura cantalar rak varslamıstır. Yvksel. aralannds şid let i bir gePariste kendisınin Brezilvada yapacağı seHoca İİP kaH,n ^akalaniriîlar, rsğbettedir Yukarıdaki resimde boyle bır çanta tajnan bir çim^i'iik b u ' ^ an k<*ıi.smı bir İzmir 10 (ANKA) Sehıimiz calısma ve yetersiz naklive ve en tkadın görülmektedır. Batı Almanşa çantacılar.ı c3aha bazı >enı hâd'se etrafında tahkik3ta başlm» Paris 10 (A P.) Dien Bien Phu yahate fena şartlar içerisinde başmühimmi. dış vardım ve istikraz | ha\"l: dövroüştür. Kad:>ı bu davak •nüdafii General Christian de Gas'amasına sebeb olduklarını söyle hastanelprinden bırinde heyecanh Rİan Türkive ile petroldan t e m ^ iiklerimiz» var demektedırler. m'stır. sonuri'lti bayıİTi^t ı Kadını oldü tries. bugün ansızın Parise gelmişmiştir. Siyah saçlı Ho!!vwood vıl hir hâdise cerevan etmiş. vefat edılen eeüıin cosu ziraî inkisafa zanneden İsmail de eline geçirdiği tir. Vanan motnrün kantan ve dızı, son hâdiseleri izah için gaze ettiği zannedilen bir ha=+a. 30 saat hasred^mekte olan Irak har'.c. diâ c r 1 bir iple evinın bhc°s!" pki bir Generalin Hindieiniden hareketı tecileri davet etmiştir. Basın mu •=onra tenesir tshtasırda vıkanırken mak' ı?stin!n cescdîeri buîundu Ortadoğu memleketVrinde seiTnaağ=ıca kendisini asarak intbar et haber veıilmediği icin Psrıie eele messili daha evvel Ava Gardner'ın «ben ölmedim» Gfc«n «alı e'ırü Bevkozda Servlbur diyerek ayağa ve enve«TPRnı ek=;iklisidir nu nnlprlndp Soionl Vakuma aid miştir ceğinden de kimsenin haberi yoktu. bir sinir buhranı eeeırdiğini ve kalkm"=tir Hâdise şövle olmustur: •Burc rrn^orücd» Mr Tingm eıitıgıEtraftan yetişenler kaHm bay ve kimse de onu farketmemısti. Pa kendisinden otelini terketmesi ısBir şoför muavini, Hacı Sabri sdında bir vatandaş nı mo'or kaptanı 11» maklülstla y»n gın. kocasını da asılı haide bulmuş 'is mırtakasi Komu+Prı varrlmfisı tendığini söylemısti Ava Gardneı tansivonunun fazla vükselmesi seeın sıraamda k*ndilerlnl dsnlse at kamyon altında öldü »ıkHnn:. faksf kurtulamıvarak toolarchr. Hâdise hakkında tahkikat General Louis Dio'dan baska De' bılhassa şu noktalarda ısrarla de bebile damarlartndaki kan pihtılaşKADIKOY AJANSI HUSUSİ KE$İDESİ tiı'duklarmı büdlrrnİBttk Bursa 10 (Telefonla) Bugün Gastries'i karşılamağa gelen kim=p ' miştir ki: mış ve kalb adpta çalışamaz bir K»'» pfr?fır.'İ3 tahklka+ rapac Ber olmadığı sibı, re<;mî merasim de ya j hale gelmistir. Bu srada, bir ara şehrimızde feci bir kaza olmuştur. | ko7 Mılri<1ptnmumlli&l. hldlseve tsreç « Bazı Brezilya gazetelerinin oılmamıştır. Madam de Castries. Saat 18 sıralannda kömür yuklü ' bar.dırslı hir ppmlnln Karadeniz boyazdığı gibi hava mevdanına sar bü=bütün hareketsiz kala^n ve hiç meydana koc^sından yanm saat olarak Merinos fabıikasından gei ^azınfian cıkarken d*nlz* doktüğu ahoş gelmedim Ot<=lde ne oteberiyi bir havstivet em^resi görünmiyen kanakıt'n ıwb»b olduğu ooktası Ü2esonra eelebilmış ve vemeği orada len Bekir Baydan idaresindeki 1437 sağa sola attım, ne de bir şey kır Hacı Sabrı, öidüeü zannedilerek, ı rtndp dnrmaktadır onunla beraber yedikten sonra, eplâkalı kamvon, yükünu boşaltiD dım Oteli kendi rızamla terket ölüler kısmma sevkedilmiş ve gece Dlfter taraftan kaza.zede kaptan vine dönmüştür. hareket edeceği esnada arka teketcesedler arasmda kaimıştır. j Mphm?d KalPdnln ceiedi =errtfcur tim.» ı nu sahillerlnd» maklniıt Ahrr.sd TelErtesi sünü yıkanmak üzere te lekteki takozu cekmekte olan şoför . Ava Gardner çarşamba günü Vatikan, doğumun ı llnln cesedl ls* Emlrgân acıklarıada muavini Ahmedin başını ezerek ı Zonsuld^k 10 CTelefonla) 8 Galco hava alanma geldıği zpman neşir tahtasına vatırılan Hacı Sabri bulnnmuftur Ksza turbanlarnıi! ceölcürmustur Hâdıseye savcılık el kontroluna muanz mart 19î4 günü saat 21 sıralannda SKllprl d1ın meraslmlp deînedllmlftir. 700 den fazla kirrtsenin etrafını çe üzerJne horturrUrla sıı sıkıhrken, koymuştur. nısanl «ı Nurhavat ve baldızı BeVatikan sehri 10 (a.a.) Salâ virdiğıni ve bunlar arasında buiu hayat eseri eöstermistir Olüyü vıİki yankesicilik hâdisesi hicevi Balta He feci bir şeküde ol iıyetli Vatikan cevreİPrınden bıldi nan bazı erkeklerın rpaale^efı e1 kayan hademe enzlerinp inanamaKadıkovde. Gun=Bİl'ıahçp »okağır.d» Sis yüzünden vapur dıireı O«man Tekinin son duıuştna nldiğıne göre klise. doğum kon | lerine hâkim olamadıklarmı» söy mi's şa«kın bir vazivette bakışırken, ' 552 numaralı evdp oturan H'vbe^allah Alpa.y lBtnlnd» bir kadm. Sırk»cldek! sı =ehrımiz Ağırrpza mahkemesinde troluna muhalefet etmektedir. lemiştir. Hacı Sabri biHen kenrlisine geleseferleri aksadı yapılnıs ve katil idama mahkum rek, cben ölmedim. ben yaşıyorum» Romada topianmış olan dünya kpn, vpnına nokulan vsnkpslcı bir kaDün sabah şehri kaplayan kesif er'ılmi.îtir. , dm. c«nt*ımı acaraü Içtnde buiunan nüfus kongresinde bir çok delege diverek ayağa kalkmış ve feryada Bir idam mahkumu ' sis vüzunden Şehır Hat'.arında sefer 950 llrafinı cslmış'ir gittikçe büyük bir mesele halini abaslamıstır. Ruslar tarafmdan öldürülen | yapan vapurlardan bir kısmı 15leSirkecldekî ctflleroen bır'nde fcalan cezaevinden kaçtı 1 J lan nüfus fazlahğınm önüne geçNihavet S'brinn öİTne iSi anlaşı raemistir. İdrl» Gündüz Umlndf Kutahvalı bir mek üzere doğumun kontrol altma Alman doktoru Antalya, 10 (Telefonla) Dün larak, hastaneden taburcu edilmişsahii, Mı»ırçar=ısından geerken paüalmması tezini müdafaa etmekte gece Alanya cezaevinden bir .dam talon rpbındekl İ T 'ıra*ı a OO Kıznay Sağlık Ekipi 1 Berlin 10 (A.P > Batı Berlin tir. iur'til» çalınrııştır Poüs JÎ iüler. mshkumu firar etmiştır: resrrı? sahsivetlerinin biHıHıkleriPortekiz Hindistan ihtilâfı Başkammn basın toplantısı ar^maktadır Alanya ilçesinin Saplıdere köne aore 4 hafta evvel. bir hudud Balonlarla uçan adam Hac münaîebetıle gerekli te tıLizbon 10 (a P ) Porf^kiz H P yünden olup 5 insan oldürnıesten vak'açında kotnüni^t Dotısler taraAfbany (New York) 10 (A P ) ricive Vekâleti dün ak^am neşret , batı almak üzere 200 yataklı bir ftndan vuıulan Batı Beılirılı a\ij 26 vaşında Garret Gn«hman isimli tutuklu buiunan ve Alanva tnna| Hği bir tpbhede Hınlıv'.nla varjı' i seyyar hsstane ve diğer vasıtalaıia Ö L Ü M k?t Dr CorraH Doebbeke. cajs?m bir senç. dün, 60 tane aazla =işirıl varı namile maruf Hasan Yılm:.z müzakerelerde Suudî Arabistana gitmiş olan KıSe'ânfk ps'afrTGan Haır»dı bey adındaki bir kati! dün gece ce i ması muts^avver bs siinü bir Rus hastanesinde öl miş Dalondan mütesekkil iki salkı| Portekiz hükumetinin durumunu zıhy sağlık ekipi başkanı Kema« t GaLb Hamdı Tekyelımn es: mdstür ma asılarak, bir bucıık <;iat müd zaevi duvarını delmek suretile fi I bir kere dnha açıklamak lüzumunu leddin Akadur cün saat 15 te bir Selamk pfiafmdan merhurn Abd: rar etmiştir Hâdiseyı mııte Kib Amerikan şahsiyetleri, bu vak'a detle havalarda uçmu?tur. Seşbes bpvın kızı Hakkı N'eıaa basın toplantısı yaparak ekipin Hac hissetmiştir. Fetruh Afıf Keran \e Turhan dan dolayı Ruslara verilmek üzere Ancpk, hareket noktasından 21 motörlü jandarma devriyesi kaBu tebliÇde ezcümle şu noktalar muddetince gösterdiğı faaliyet hakSeçbesın hemşıreler Rıfat Tekbir prnt^cto hnzr lpmaktacurlar. kında izahat vermiştır. I mıl ıleude bir domates tarlasma tilin takibine çıkmıştır. Katılın iki tebarüz ettirilmektedir: yelıban ve Nusret Tek>clının Doebbe!;e, ağustosun 10 unda, inen Cashman. «pilot ehliveti ol gün evvel duruşması bitirilmiş ve ypngpleri 1 Portekiz hükumeti hic oir Bazı devletlerin Hacca gidecekleı Rııs hududu kenannda Amerikan madığı için polis tarafından tevkif kendisine idam cezası verilmişti. şart ileri sürmemıştir ve vap'lacak hakkında yaş tahdıdi yaptıklaımı BAYAN ŞEYDA GALİB bolsesinde otomobille giderken vu edilmiştir. belirten ekip başkanı $unları soyTEKYEIİ Türk İngiliz ticaret odası müzakerelerin mevzuunu tayin ile lemiştir: ru'muştu Geceyi hapiste geçiren «genç haj iktifa etmiştir. aynca aylık büyük keşide: 15.000 lira kısa bîr rahatsi2İığı nmteakıb Berlındeki Amerikan İşgal Kuv vacı» bu sabah 100 dolar kefaletle « Bazı devletler 5560 ya^mdan ' Londra 10 (a.a.) Ankara ve 2 Portekiz hükfımeti teklifini Hakkın rahmetıne ka\,iışmuştxır vot!f>rı Kmıııtpnı Genpra] George eıbest bırakılmıştır. Hergün bir çekiliş Açılış hedlyeleri buiunan vr.tandaşla'ını , Londra hükumetlerinin tasvibı ile £Teri almamış ve bu tpklifte bir de yukarı Cen^zesl 11 eylul bugıınku cuHcnnen Rıı;!atd.ın biı trhkikat aGarrett Cashman, 900 metreye İngilterede bir Türk İneiliz Tıca ği'siklik vapmamıstır P.>rtekİ7 hü Hacca gondermiv o l.ır. Bİ7de bu marte^i gun\ı Sışlı Hala=kâr G^7i cılmasım ı«tpmt"=tır Rus çalı«i"Pt çıktığ^nda keyfinin verınde oldu ret Oda?) ihda« edilmiştir Bu Tikumeti Hindistan hükumeti mu tahdid olmadığı icın 80100 \<i';l.rı r^rri^mnp 222 No !ı hanesmdçTi lerı. \eıdıkleri cıvabHj Doebbeke îunu fakat 1860 metreye vükseldiğ: caret Odası Türkiye ile İngiliz mil vacehe'îindp bu teküfini mutpbpr arasında buiunan vatamlajlaıi'P.ız a?t ıs (> k^'riınlaMk Sıslı CaT«u « Şerıfmde ık'noı ııa'nzmı "iıılehaksız olduğunu kabu) ettıâıni ve vakit güneşm hararettl^ balor>lanrt Ietier camiasma dahil memleketler saymakta devam etmektedir. Bu da Hacca gıtmışleıdir.» akıb nam=zı kılındıktan sonra dur emnni işitmedıği ıçın Alman patlamağa başladığmı. bunun üze arasmdaki ticarî müna=ebetlerin ko hususta Portekiz hükumetinde taSağhk ekipi başkanı bjn]=n eort1 Ferıkoy kabrıstanmda ebedi ıstihudud muhafızları tarafından vu rine bir kaç balonu salarak aşağı runması ve ıslahı ile meşgul ola yüı edilen hşyet müzakerelere baj ra gazetecilerin Buallerıni cevabrahatgâhına tevdl «üle«ktır Ifd* v * sür'at ruiduğunu bildirmişlerdir. indigıni söylemiftir. caktir. lamağa hazır biı vaziycttcdir. Günlük havadisler: Bir otomobtl kamyonla çarpı$tt, 5 ölü 6 yaralı var. Bir otobüs dağdan uçtu, 14 kişi oldü. Bir traktör kazasında 8 vatandaş kurban gitti. VesaSıvas fabrikasınm ambalâjlı ire... portland çimentolannın tonu Bir başka havadıs: Trafik 67 liradan 72 liraya jnikseltildi lcaiiunuM göre her nakil vaAnkara 10 (Telefonla) Dttisad sıtası yolculanm sigorta ettive Ticaret Vekâleti tara&ndan bu recek. gün yayınlanan bir resmî tebliğe Bu da netice: Acaba hangöre, 159954 tarihınden itıbaren, gt kabadayı sigoria şirketi bu Sivas çimento fabrıkasında ımal zişi uzerine alacak? D. N. dilen ambalâjlı portland çimento Libyaya Amerikan yardımı arttırıldı Libya Başbakanı, Amerıkadan 5 milyon dolar ahnacağııtı açıkladı Sus pus! Bulgar Başbakanı Batılıiar serefine kadeh kaldırdı! Musaddık, petrol anlaşmassna hiicum ediyor ~Bir kok fabrikası kapandı es hayattır; sukut ölüm. Issızlık korkunçtur. Kor kaklar. gece yalnız giderken tslık çalıp kendi sesleriaden ceçaret alırlar. Ses hürriyettir. Sesiiıi kes! İstibdaddnr. Bİ7İrn gibi elli senede ses ve sesBirlesik Amerika. bundan tatka Trablusgarb (Ubya) 10 (A P.) Başvekil Mustafa Ben Halim. ksrşıhksız olarak Lıbyiya 30 000 sİ7İik devrelerinin birbirini nasd takib etmiş olduğunu gorenler: her L'byaya yapılacak Amerikan yar »on buğday gönderccektir. dımının iki misli olacağını söyleAnlaçma ş:mdı tasdik cin Lı'ıya sükutu bir se* devresi takib edeceğinden emindirler. miştir. parlamentosuna sevkedilecektır. Ben Halim. askerî yaıdım ve Ben Halim. anİH^m?nın "ar'^men Modern müzik gitgide sessiz mftüsler için verilecek olan bu para to tarafından tasdik edıleceğınien nun bir milyondan iki milyon do çok ümıdli olduğunu soyl^mıstır. ' zik olacak.. diye saka ciddî bir lara çıkarılacağını ve bu .na'îsadBen Halim. geçen temmazda En [iddia vardır: caı samatasının sükut la perşembe gunü bir anlaşma ını leşik Ameıikayı zijvretı sn» ınâa melodisine hasret çektirdiğini gösza edildığirfi ilâve etmiştır. Eun< Başkan Esenhower ile vdoıl.ın l u terir. Se«ie. hıirriyete alışmak hailâve olarak Birlesik Amerıkanın anlaşma üzerinde görüşmüştür. A yata alışmak demektir. 3.000 000 dolar iktısadî yarHını iıe merıkamn Lıbyacpkı çn büyük Bediî Faik üç sükârtan şikâyetgelecek yıl Libyaya yapılacak y,.r hava üssü Trablusgarb ivarında dım 5 000 000 dolara yükselnış c Wheelus bölgesidir Bu nsva us çidir: lacaktır. 1 Bir profesörü haksız olarak bunde 5 000 havacı bulunm Va..iır. ve usulsiİ7 olarak hoealıktaB at(Baştarafı 2 nıct ;a'^t?de) mışlardır; ııniversite tınmamıştır. tin maraton müsabakasını başar2 Üniversite muhtarivetini kömıştır. künden söken bu harekete karşı Marilyn Bell, çarşamba gecesi j hasın aldırmamıstir. NewYork eyaletinde Youngstown3 Adlivemizin ne gibi eksikda suya gırmiş ve 20 «aat 56 dakileri nlduâTJnu ve adaleti memleketka sonra karaya çıktıöında, kendi t te daha i\i tev7İ etm«'nin çarelerİBİ sini Kanada millî seıaısi müna<=eher >ıl mahkemPİer acılırken kobetile toplanmış bulunsn 75 000 nusan Temyİ7 Reisi bu sene yalnı* kişi çılgince alkışlamı,tır. j istatistik malumBt vermekle iktîGonc yuzücü bu muvaffakiveti'e fa etmis. yani adliyemiz hakkında 50 000 dolar mukâfat kaz?nmış bu«usmustur. lunmaktadır. ı Bediinin müsahedeleri verindeATanlyn Bell ile biılikfe varısa dir: ama ser7erİ5İeri verirde debaç'.amış olan meşhur vuzücu F'.oğildir. Cıinkiı bütün bu cihazlar'H rence Chadwick i^e 15 ir.cı mılde «e<; cıkaraMlme<i için muhtae r l bastaîanarak abandone etmİNtı dıığu ıımıımî efkâHan ırürekkeb cenis kuhhe mpvrurl degildir. Açık havada ses aksetmez. 16 yaşında bir kız buzlu suiarda 32 mil yüzdii Bir Yunan kaçakçı molörii vakalandı Ankarada 43 firma hakkında zabıt tululdu Suriyede komiimst faaliyeü ve Amerika Yabancı sermaye istirakile memleketimizde kurulacak fabrikaSar Eşekarısı bir adamı öldürdu Ortadoğunun ziraî istîhsal durumu Bir muhfar, dövülerek öldürüldü Bir kadın, kendisins sarkıntılık eden üfiirükçüyü bıcakladı Kadın, dayaklan bayı» lınca öldii sanarak kendisini astı Tenesirde dirilen TÜRK EKSPRES BANK İki kadın? balfa ile öldüren eenç idama edildi CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog