Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ncı CITMHURÎY1T 11 Eylui 1954 \ azan: ROBERTFABİAN L0N1A GECELEİ ^ 3 Çevlren: HATİCE VtLDAN apı Kredi Bankası. kuruluşunun onuncu yılGenc kızı takibe kalkısan bu a kuk, hukukçuların kitablannda küf döniimü dolayısile. İsdam dürüst tavırlı, yabanlık kıya lenen, ölü, donuk bir mefhum deve kusurunu itiraf eden kimsenin tanbul halkma hakikî bir şölen Şair, «Münferid vasıtai rüyet iken fetli, kolah yakalı, ayakkabılan pı ğildir. Hukuk, medeniyetle berasözleri gizli kalmayuıca artık he yaşatıyor. Balkan festivaline nazigöremez kendisini dide bile» denl pırıl eilâh, şapkasız bir kimse ber inkişaf eden, onunla birlikte men hemen hiç kimseden böyle o re... Fakat o festivai. bir çok devmiş. Doğrudur. Göz, eli ayağı, vüidi. Kırçıl saçlı başı, eşkâl fişlerin tekâmiil eden bir nesiçtjr. Hakuk, tokritik, hata ve kusur itirafı bek let ve devletlulann himmetile ve cudün bütün diğer dış kısımlarıru de (ovoid) denilen biçimde idi. Et vatandnşın vicdanı ve sesidir; h u sröze aldıkları masraflarla miimkün Uyemeyiz. gördüğü halde kendini bir ayna rafına süratle göz gezdirdi ve her kukçu, hâkim, kanun vazıı, vaMaamafih kusur ve hata itirafı, olmnştu; bizim harsımızın da a n o k karşısına geçmedikçe göremez. Fahalde beni göremedi. Zira, hızlı tandaşa nazaran daima biraz gebir parçasını temsil edebilmi?ti. Pu siyasî teşekküllerde pek nadir tesa kendi kendini tenkid mahdud bir kat içe bakan bir göz vardır ki o malarda. dün, bugün her vakit. her adımbrla yürürken bir yandan da ridedirler. Daima zamnnın icablaarkadaşlar zümresi arasında kalsa sefer, kurucusu ve idare mecUsi Fiatlanmızı yüksek bulan Afanan değil sade gözü insanuı bütün yerde olduğu gibi günün hâkimi düf olunur. Çünkü siyasi hatayı arkasma bakm=ğa teşebbüs eden rına hak vermeğe uğraşırhr. reisi Kâ7im Taşkentin telkini ile, kimsenin görüş sahasında daima bir Bütün bunlar ukalâlık gibi gö firmalan dcri ihtiyaclaruıı Suriye kendi içini görür. İşte bu gözün olan zat bittabi sözünü yürütürdü. itiraf hususî hayatta olduğu gibi veyahud kalmasa bile herhalde vic Yapı ve Kredi. yirmi küsur vilâyedanlar üzerinden büyük bir yükü hafiflet(zaviyei meyyite) vardır. Ben de,zükebilir. İtiraf edeyim ki, bu muinsanın kendi hal ve hareketinde Bu parlamentolarda günün bi itiraf edenin zimmetini ve Liibnandan temin ediyor timizde mrhallî halk oyunlar'nın tarafımdan son derece mahirane taleayı, staj imtihanı için bir gün gördüğü ayıb ve noksanları ağız rinde edilen bir şikâyet dolayısi mekten uzaktır. Bilâkis dile düşen kaldırmakta müessir olduğu mu en ivi mümessillerini tesbit ettirdi. Dış piyasalardan gelen raporlara veyahud kalem vasıtasile ortaya le en güzel bir otokritik nümu bu knbahatin itirnfı ve kendi kendi hakkaktır. Hattâ daha ileri giderek bir hareket olarak değil, sırf tesa yazdığım vazifeden alclım. Kâzım Taşkentin dediei gibi: «Esgöre, koyun ve kuzu derisi fiatla dökmesine kendi kendimizi ten nesi zahir olmuştu. Âzadan bir ni tenkid teşekkülün düf eseri. tam bu zaviyede bulukuvvetlen söylenebilir ki samimi bir ifade. Polisin vazifesi kanunu tenkid kiden kültür, tstanbuldan Anadonnda geçen seneye nazaran mü kid ( = autocritique) diyoruz. Bu zat kendisinin bir şahıs tarafından mesini değil zaafını mucib oiur. içten eelen bir sesle yapılan bu nenuyordum Düşündüğüm zaman, etmek deı<ildir. (Sefiller) deki mesluya piderdi; ilk defa olarak topacİ3mın beni görmemiş olmasma ühim bir düsüklük vardır. Geçen çok eski bir müessesedir. Dinlerde tokatlandığından şikâyet ediyor ve Bunun içindir ki muhtelif siyasî vi tenkidler o tenkid edilen hatalekdaşı Javert gibi, onun vazifesi lu bir halde Anadolndan İstar'ıı1'» zü'.üyorum, çünkü görseydi, hiç sene 24 dolardan satılmakta olan buna «tövbe ve istiğfar» deriz. Is o şahsın cezalandırılmasını istiyor partilerde tutulan yolun yanlışlığı larm bir daha yapılmıyacağına, hiç şüphe yok, genc kıza saldırmıya (İyi olsun, fena oLsun, ikisi ortası koyun ve kuzu derileri şimdi 17 lâmda bunu nefsimize karşı kendi du. Bu taleb üaerine tokat yiyen anlaşılmış olmasına rağmen o yol olmazsa yapılmamağa çalışılacası gelmiştir.» Gelen heyetler sim'H olsun, kanuna harfiyen riayet ettirAçıkhava Tiyatromuzda temsil'?r caktj. dan a>Tilmak yıllarca kimsenin ha na dair dinliyenlerde bir kanaat hamektir). Şerefli bir vatandaş, bir 18 dolardan muameLe görmektedir. kendimize yaparız ki tam bir oto genc hâkime hakaretin nerede vuveriyorlar. Biz de hakem sıîat ; 'e, Derilerimize ötedenberi en büyük kritiktir. Katoliklerde itiraf mut kua geldiği sorulmuş ve bir baloda tırına bile gclmez. Yalnız şu vardır sıl eder. İşte bu kanaatin temin e aralannda seçmeler yapacagız. Fn Genc kızın. bu umumî bahçede denbire pantalonunu ayagmdan çıdeceği en basit fayda bazı zamantakib ettiği yolu görüyordum. Bak kanp caddenin ortasma hrlarsa, Tiüşteri olan Almanya fiatlanmızı laka kapalı bir höcrede bir papaza cevabı ahnınca parlamento âzası ki partilerin gizli, hakikaten gizii lyi oynnu tayin ne caiz. ne miimyüksek bulmaktadır. Bu yüzden karşı yapılmalıdır ki makbul ol gibi büyük bir hâkimin baloda ne içtimalannda yapüan yanhş hare lar Pandora kutusunun değil gayya kündür. Çünkti her biri kendi evtım, bu yolu yandan kesen bir ge polisin «Acaba bu adam akıl hasketler kendi aralarında tenkid o kuyusunun dibinde kalan «ümid» i çidien geçecek olursam, fazla dik tası mıdır, bundan evvel buna ben Alman firmalan deri ihtiyaclarını sun. Bu itiraflara tövbe ve istiğfar işi var diye her taraftan sesler yükuyandırabilmesidir. Binbir hatası safı içinde millî seıretimi'in ıınşıtrkati çekmeden. biraz ilerideki bir zer bir hareket yapmış mıdır, bun Suriye ve Lübnan gibi memleket duasının ilk kelimeleri olan Mea selmiştir (1). Mesele tetkik ve ka lunsa ve bu hususta mesul olan landır. Fakat ekipler arasmrla gfkimse cürmünü itiraf eylese elbette olduğu halde onların hepsini değil ağachğa ulaşabilecektim. O ye: dan sonra gene yapacak mıdır?» lerden daha ucuza temin etmekte ' culpa ( = benim günahım) sözile bahatin tokatı atanda değil balova hattâ tek bir tanesini bile ele ala rek âhenk ve ritm, gerek krnfpt istikbal için bu güzel hareketin tenha gözüküyordu. diye düşünmek vazifesi değildir. dirler. başlanır ve bu tabir buradan alı giden parlamento âzasında olduğuve eda bakımmdan en fa/la mıı< Bununla bera'oer, önümüzdeki narak alelâde konuşmalarda «Ka na hükmolunarak o âzaya bir daha terbiyevî bir faydası olur. Yalnız rak kendi kendini tenkid ve bir vaffak olmuşları tayine uğraşaca< Yapacağı iş, o adamı tevkif etmekGene de biraz gecikmiştim. Abu kendi kendini tenkid keyfiyeü daha böyle hatalardan kaçınacağını dam, genc kıza yetişmişti. kafası tir. Pantalonsuz adam hakkında günlerde bir firmanın Batı Alman bahatliyim» mânasında kullanılır. öyle yerlere gitmemesi tenbih olun dillere düşmemek lâzımdır. Eğer va'dedemiyen siyasî teşekküllerin tu. İçtimaî, siyasî hayatta bu türlü muştu. Eski zamanın şu hükmü Mütehassıslan, Türk halk oyun< na bir iki yumruk indirdi. Bece söylenecek bütün sözler. katil için yaya mühim bir parti deri ihrac bu kendi kendini tenkid alenî bir vay haline. riksizce vuruyordu, fakat kız cılız de variddir. Belki, onda dokuz, etmek üzere hazırhklara başladığı itiraf veyahud kendi kendini tenkid bugün bize ne kadar aykırı geliyor şekil alırsa ilk agızda lannı aşağıki kısımlara bölüyor: cesaretle Fransada mahkemelerin senelik bir şey olduğu için mukavemet gö= katil bir daha kat'iyyen adara öl haber verilmektedir. on üçüncü asırda Fransada Kral değil mi? 1 Çeşidli «halay» lar. 2 Cekabahati üzerine alan kimse veya tatilinden sonra işe başlarken en termedi. Yere düştü. adam da, ke dürtniyecektir. Buna rağmen, poSaint Louis tarafından tesis olunan t'horon» lar, 3 ÇeşiHH kimseler yavaş yavas mücrim mev yüksek adliye hâkiminin söylediği şldü Tevekkeli zamanın değişmesi ile di böeeğe saldırır gibi ona saldırdı, lisin nazarmda, bir tck adam öldür«bar» lar, 4 Çe$idli «zeybek» ve parlamento ( = Parlement) ismi hükümler de değişir diye bir kaide kiinden bütün hata ve kabahatleri nutka da Mucuriale ismi verilir. kızın elbiselerini zorla soymağa me vak'ası kâfidir. ler. verilen siyasî olmaktan ziyad<e adlî konulmamıştır. Garba dönen sark başkalannın üzerine atan ithamcı Bu nutukta en mühim fıkralar gebaşladı. Onu genc kızın yanmdan yüksek müesseselerde başlamıştır Bu dört ana şube. pek az farklar milletleri öyle inkılâb zamanlan lar vaziyetine düşebilirler. Bu na çen sene zarfında adliyenin işleniPolisin vazifesi, normal vatandaşı, uzaklaşnrmak için bagırdım, kısa Bu parlamentolar en yüksek adlî geçirmişlerdir ki mevki sahibi kim zariyatın bu gün tatbikatta asla şinde görülen aksaklıklar itiraf o arzederek memleketin bir çok »abir takibden sonra yakaladım, çün anormallerin hareketlerine karsı Son haftalar içinde tedavüldeki pa n.erci olduğu için memleketin adli raflarında var. Yukarıki tasnife gikü koşacak halde deeildl. Adamı korumaktır, bunlann malul bulun ramızın tniktarında büyük bir artıs gö hayatında bir hafta içinde vukubu seler, bir zamanlar gazetelerde san muvaffak olamıyacağını iddia et lunur, ve tenkid edilir. Bizde de remlyen diğer oyunlar şunlardır: ki bütün eğlence toplantılannda mek mümkündür. Çünkü ilkönce böyle bir usul konulmuştur. Bu runmektedir. Dün Merkez Bankasının gene h z m yanma Betirdim, üçü duklan ruh hastalıklan üzerinde 5 Benffi, S Mengi, 7 Daneşrettiği haftahk rapr.ro güre teda lan hataları parlamento reisi her asıl olan nezahet değilmiş gibi tne şunu itiraf ermeliyiz ki bugün en nutuklann bizde otokritik mahiyemüz birlikte en yakm telefon ku mutalea yürütmek değil. vul oyunu, 8 Kılıc kalkan, 9 söylediği vüldeki paramız 1 milyar 544 müyon hafta çarsamba günleri zih bir tarzda cereyan ettiği» ıs gizli toplantılarda bahis mevzuu tini haiz olduğuna dair bir şey billübesine doğru yürfldük. Maamafih, eğer kanun, bazı me 112 bin 117 lira 50 k'ııuşıur. Geçen bir nutukta itiraf ederek adlî meDepki, 10 Çen?i Kccek. 11 rar ile yazılan balolarda haklı, hak olan meseleler şurasından, bura miyoruz. Tek parti zamanında bu Gazeteler bu havadisi verdik selelere vukuf peyda edecek olsa, haftaya nazaran 74 mllvon lırs kadar kanizmayı tenkid ederdi. Bu nuaksetmektedir. nutuklann Mercuriale olmaktan Çayırçıra, 12 Diğer çeşidli oyun!jr Rrtış kaydedilmektedir sız tokat, tekme bile yemiş olsalar, smdan kulaklara leri zaman. işi menfur bir tecavöz polisin vazifesi sadeleşecektir. Araş ziyade bir takım temenniler ve bil lar. tuklar çarsamba günleri söylendigi o gibi modern toplantılara içtirak Eskiden «aman yerin kulağı var Afgan eski BaşvekiK gîtfi şeklinde eöstermişlerdi. Sanki mfi tırmalannın nticelerini bundan alt Bunlan toplu bir şekilde seyreduyulur» diye dağılması istenil hassa büyüklere medih ve sitayişBir müddettenberi teeaviz. bbzat karm desen Jaek'm mış sene kadar evvel yayınlamağa rahat etmekle olan eskisehrimizde isti için onlara Fransız dilinde Meı etmekten asla geri duramazlardı: miyen havadisler kulaktan kulağa lerle dolduruhnuş kasideler gibi ol derken, insanm çok mütehassis ^lAfgan Başvekaçmnk tâ kendisl İdi. Halbuki, adam, yap başhyan profesör Freud'ü herkes klli dün Londraya müteveccihen mem credi ( = Mercur dies) den alına çünkü böyle yerlerden duğunu okur veya dinlerdik. Ümid dujrunu söylemeğe hacet yoklur. nvsvkiini kaybetmek hiç olmazsa söylenirdi. Bugün yalnız yerin ve ederiz ki şu demokrasi devrinde tığı işe kerMisî herkesten daha hay duymuştur. Fteud'ün bu neticeler lcketlmizden ayrılmıçtır. rak Mercuriale derlerdi. Bilhassa, ırkımizın kahraman seduvarlann kulağı değil onlann bir eski kafalı, muhafazakâr damgasını rette. sanki ipnorizma tesirile ha den çıkardığı nazariyeler ne olurAlman tütün heyeti gitli Fransanın bu parlarrv'Sıtoları birde mikrofonlan var. Sonra sır tut bu nutuklar da dinliyenlere ferah ciyesi, kuvveti. azatneti bir çok tareket etmiş gibl «fallamıs. rfnk te sa olsun. cinsiyete dair modem bil Bir miiddettenberi şehrimizde bulu kaç mıntakada mevcud olduğu gibi yemek tehlikesine mal olabilirdi. mak hakikati halde bir marifettir ve ümid verecek ifadelerle söylen vır ve hareketlere aksediyor. Bunfek bir adamcaSızdı. Bu. ilk is.le gimiz hemen tamamen bu netice nan Almanya tütün heyeti dün uçakla lan başka milletlerin folklorunda Otokritiğin umum huzurunda a ve güç bir marifettir. Bu marifete sin. Pariste toplanan parlamento diğer Bonn'a hareket etmiç'ir. digi eürihndu: sdam, yetiskln iki lere dayanmaktadır. Halbuki, huaynile yahud benzcrlerile bu'mak taşra parlamentolarından daha mü lenî olan şeklinin en güzel ve ?n erişmeğe en birinci mâni bilgiçlik evlâd s=hibi. hürmete sayan bir kuk o tarihtenberi hiç tekâmiil et Belediye Yan İşlcri Müdiirlüğii miimkün depildir. Bizimki tam biBelediye Ya7i İjleri Müdürü Kemal him idi. Çünkü o parlamentoda ablâkî olacağı düşünülebilirse de sevdasıdır. İşte bu sevda ile yahud zattı. Davanın bütün devamınca. memiştir. Elektriğin, tayyarenin ze hastır. Ekseriya şakalaşarak Mutluayın miinhal bulunan Belediye Saint Martin yortusundan ve pas böyle alenî itiraflara, tenkidlere sırf konuşacak mevzu bulmak hekarısı yanında bulundu; bu mese mevcudiyetini tasdik etmiyormuş, Reis Mnnvinliğine, Çehir Tiyatrosu Mü«biz bize benzeriz!» divoruz a. Buvesile bir siyasî teşekkülün gizli lenin bana en hazin gelen tar.nfı da yahud bu icadlann, insanlann ha dürü Basri Dedeoclıınun Belediye Yazı kalyadan sonraki ilk çarsamba gürada şnkaya mahal yoktur. (U Ne yazık kl aynı hadise aürlarca yatı üıerinde ve cinsiyet üzerinde İ5leri Müdürlüğiine tayin edildikleri nü söylenen Mercuriale'lerde bir sonra bizde de geçen gün vaki olmuîtu. içtimaındaki kendi kendini tenkid zannederim bu olmuçtur. Gerek Kafkasyada, gerek Arab söylenmektedir. taraftan adliyedeki bozukluklardan Bu gibi hâdiselerin sebebi ne yapabileceği tesiri kabul etmiyormpmleketlerinde, gerek Balkaniarmuş gibi bir şey. şikâyet edildiği gibi bazan da siVali, bazı mpmurTara takdirname dir? Bu adam, Mitcham umumî da çalgılı oyunlu yerlerde tesadüyasî meseleler bahis mevzuu olaSeçkin bir ruhiyatçı olan Mr. bahçesinde. bu genc kızın ırzına teverdi fen uzun müddet bulunmustum. bilirdi. Meselâ 1559 nisanında par12 20 Eylul Meddlyekoyd. E»eııteppdeki Eecpfcon. csvüz edebileceğini hakikaten ü Nigel Halchin'in, polis okulunda Hele Kafkasyanm mahallî oyıın'ave âlim mid ediyor muydu? HattS hareke bize verdiği bir konferansı hatırlı dıılann htç bir hftdtaeye mshal Terll lamentonun münevver rını senPİerce seyrettim. Görmedimeden kalrtırılnıiMiı ve lrlndpkl hnlkın yapıları tinin akıbetini düsünecek vakit yorum; polislerin, bu meseleleri çadırlara yprlpştlrilln, ln?e erillmeslnde âzası protestanlara karşı ğim oyunları kalmamıştır diyebibulabilmis miydi? Eminim ki, iti münakasa ve mütalea etmek için ba.^anlı hİTmetl^rt cöriilen Beyoplu Kî»y mezalimi tenkid etmiş ve hattâ kililirim. Zannedenler vardır ki, bi'im harma ve hürriyetine, hürmete şa ne durumda olduklarım gösterecek makam veklll, Vllâyet Jandıırma Aliy senin neformunu istemişti. Bu Parıs meselâ Kars tarafında oynar.an yan mevkiine ve ihtiyarhğında ra bir hulasa vermeği faydalı bulu Komutanı. Beyo'lu Beledlve Şube Mü parlamentosuna sözde siyasî bir hak millî oyunlar kıyafetlerln andırdOr muavlnl. Merkp?. Kasimp^s. r,ahat etmek ümidlerine malolacak, yorum. ması nnktasından bir Kafkas serlata, HaRköy, Takslm Nnhlvp Müdürle gibi kralın emirnamelerini tescil aynı zamanda kansmın ve çocukTeke köyünde 6 kişi bir eve pintisidir. «Bugünkü hukukun kökü, cin rlne, Beyo^hı Emnlvet ünıirine Vnlt etmek salâhiyeti de 1646 senesinde lannın saadetini mahvedecek bir siyet ahlâkına aykırı hareketleri Ukçc Mrer takdlrnsme vertlnılstlr. teca\Tİz etti toplanan bir umumî mecliste veriTemin ederim. öyle değil: Bir Ayrıca Blrinrl Ordu MüfettişlHlTie, harekete girişmeden önce düsün papaz roabkenıelerinin salâhiyetine $ileye bağlı Teke köyünde cüretkâ acn Kaf daglannm yfiz kilometrelen karar ile tevcih edilmişti. Parcügünden çok daha fazla, yedi şi veren ortaçağ sistemine dayanır. BeyD*Htı. Çtsll Kavmakfmîürma, Emrane bir tecavüz hâdisesi cereyan et lerce kuzey do°'"=""Ha hulunan ve niyet Müriürüne, Kızılay İstnnhul Baş kral mlstir. İdöiaya pöre. köy muhtarı Hü umumivetle oralı TürkleTin de işlin altı penslik bir lcravat satın a Kilisenin, sırf din! kanunnamesi kanhjhrm, ve Jnndarma Er Okuluna lamentonun tescil etmediği •emirnamelerinin guya hükmü olaseyin Sarı ile Rnsid Özer, bir kız kalırken düfünürdü. Oelunu hatırlı varılı, buna dayanarak, cemiyet ırfiaterdiklerl yakın alSksrlnn dolayı da çırma meselesinden araları açık bulu tirak ettikleri bu o>iınlar manruIstanbul Vnllst tamfmdnn tewkknr mazdı. İşte bu tescil meselesinde yorum. fakülteyi terketmek zo a'eyü'inrie vffa ferd aleyninde «111m?>tf!r nan Mustafa Kıdıktan intikam almak mesi ister istemez bizim sınırlar kral ile parlamento arasında bir nında kalmıştı. işlenen her türlü cürmün içinde de kalmıjtır m u . kat'iven Libya İKisad Na/ınnın ihtilâf çıkınca kral bizzat parlaMustafa Civelek, Kemal Özdemlr. smır dısındakilerin kopyasl değilAllaha karşı giinah İnsan beyninin içinde olup bi dışında, ziyaretleri mentoya gelir ve emirnamesini Alaeddln Ar«lan. Hüsnü Yüksel, Niyazl dir. Tam manasile özellik ifade edicezalandınrdı. Papaz ter.leri incelemek. bu işin erbabı işleyenleri Şehrlmİ7fIe buiıınan Llbya İk+lmd müdafaa ederdi ki bu içtimaa cseAltıner ve Akif Açıkgoz adlarmda 6 yor. Bizim bu Kars oyunlan, yalkalktıktan Nazırı Mııstafa Snrnc ve beraberindekl olan ruhiyatcıva Hii<;pr. Fakat po mnhkemeleri ortadan ki?!, muhtn.rdan aldıklan talim riri adalet» ( = Adalet döşeği, 1 sonra, Allahın iradesi telâkki edi heyet riirn saat 10 30 da Vall ve BPüzerine gece yarısı snat 1 de Mustafa nız cengi. yalnız askı deçil, nezih ^nspektörii de bu babda bir r ledlyp Rpis veklll Prof Oökayı maka Lit de justice) derlerdi ki bu içtiKıdıâın evine taprruz ederek içeri glr bir muaşereti de ifade ettiklerinden \er biîmelidir. Çünkü. çoğu zaman. len şeye riayet ettirmek, bu ira mmda ılyaret etmlr, müteakıben 8üYapı ve Kredi Bankasınm 10 uncu yıldönümü rr.l;!er. zavallı ad.imı iyice dövür> çe dikkati çekiyorlar. Bilhassa kadmdeye karşı gelen kimseleri cezalan leymanlye camilnl ppîîmlstlr. işlediği acayib cürümlerin anahmünasevetile tertib ettiği Sanat ve Kültür hinde btılunan 240 lirayı da aldıktnn ların iştirak edisi ve çok früzel oySaat 13 30 da şphrlmlz Tlfaret Odnsı tarı. mücrimrn tahteşşuurundadır. dırmak için salâhiyetli makam kalMükâfatlarından RESİM ve AFİŞ müsabaka«nnra vak'a yerinden U7.iklnçmi!=lardır. Mustsfanın karakola şiVSvett üzerine navısı sempatimizi uyandınyor. Aksi takdirde, kapağını, iptidnî madı. Bu V3zifeyi cismani mahke 'arafınrla nmlstıflrlpr serpflne Yıldız sma gelen eserlerin teşhir edileceği bu Sergiye meler el° aldılar, bugün, ahlâka ÇadırkSKkiinf!p bir ö':le vpır.eSI vprilsuçlular yakalanmıştır. Tahkikata tfevam Yirmi küsur vilâyetten gelen hecinçi insiyaklarımn üstüne sımsikı bütün ssnatseverler davetlidirler. mlşttr. Yemekte icaret Vekftletl MÜB '•l'iirnîiktadır. yetler arasmda maalesef pek a ı örttüğu kafatası denilen o esra aykırı hareketleri muhakeme eder tesan Mıınls Falk Oznnaoy da hazır rengiz kutunun içinde cereyan e ken. işte o eski dinî hükümletin bulıınmuştur. Dolmabahce önierinıipk! denlz kadın vardır. Münhasıran erkeVİPr Mlsaflr Nazır Hprsbprindeki ypvatiR şekil değiştirmiş bakiyelerine datarafından oynanması gereken kalden şeyleri izah imkânı kaİmaı. kazası kurbnnlarındnn birinin Mleden sonnı Dolmabahçe Saraymı kan kılıclarda, yahud dağlara daBüyük Britanya polis enspektrö yanmaktayız. Pazar günleri şu veya zlyaret etmls ve Adalara kadar btr gecesedi bıılundu vanan dağ oarçası zeybeklerde. yalerinin yeriştirildiği muhtelif mer bu oyunu oynama.61 vasak eden ka «lnti ynnmıgtır. Bundan on beş Er<rn ewei Dolm» hud denizciliğin çeviküğini ve kolkezlerde, ezcümle Hendon'da, mil nunun hükmünü yerine getirmek Valinhı profc<;örlcre çay bnhce önlerlnde dSrt kisinln ftltimlTe lektif iş hayatmı temsil eden (belistediğiniz zaman, vatandaşlar küt954 55 mevsiminin ilk fevkalâde numarasını letlerarası bir mütehassıslar konnetlcelenen blr denlz kazası olmustu zi.vafeti yemek salonlarında takdim ediyor. Kazs kıırbanlarından 9 yaşındakl Oya ki de en güzei olan ve garbda en YAKINDA HİZMETİNİZE presine lâyık seksoloji konferans lesinin sineslnden doğan demokraVali Prof. Gökny dür, snat 17 de BüFlemeStn eesedl dCn »abRh Beçtktafrp fazla becenilmeje namzed buluGİRİYOR. lan ve münakasalan yapıldığını du tik bir kanunu müdafaa etmiş ol yükdere fldanlıında İstanbul ÜnlverS T E E N B A C K ler ÇıraŞan arayı Cnlerinde bulıınmustur. nan) Trahzon o>nı^larında kadm profesörlprin» yan bir çok kimseler belki 5 aşa muyorsunuı. Dnpaz mahkemeleri sltesl. Teknik Ünlverslte ve kendllerile Adll tablb tarafından yapılan muaye ıınsnrn aramak manasızlık olur. bir çay zly.ifetl vermis P E R G O L A da caklardır. Zira tecavüz eden kim nin eski vazifflerinden birini j'erine nasbıhnlde bulunmustur. nede cesedln Monta kaldınlmaBina 1UFakat.. selerin zjhniyerl bahsinde. Londra getirmiş oluyorsunuz. Küçükçeknıccp çöriinde bir adam Z U L E M A deram olıınmnktsdır. polislerinin, tam manasile klinik (Arkası v«r) Fakat omnz titreten, kalça ve bojuldu ve Türlcive MualHmlcr ff bir bilgj edinmeleri lüzumu anlaçöğüs hareketleri yapan figürlerin Mııstafa Kantareı isminde bir asçı, Sevimli Fransız şantözü: Silraısbr. Benee, ahlâk kaidelerlni aslında kadınsız olabileceğini havnrkadası Hasan Cnksu llp birlikte klvelîler enrümeni kurulacak Oduna konulan narh raladıkları bir sandalla Köciik ÇekmeÇignemeie hazırlanmış bir kimse. E V E L Y N E P L E S S İ S Türklye Mualllmler BtrllSl İdare sala abnıyor. crBunlar bizim memAnkara caddesi No. 171 Dnttnt Encümfnl tarafın ce Röltlnde Pe 7erlerkpn rtiztn»k İçln Heyeti. talebe velllerlnden müteşekkil lekette ötedenberi övjedir!» diyen mazisi temîz de olsa, belki kendisi , dan odun riatlarına konan n»rh, dün suya clrmlşlerdtr. Mııstnfa Kart>rrı Her gece 2230 ve 24.15 de iki program Sirkeci nlr enrümenln tesklllne karsr ver bulunsa bile, bir dalâlet devri )tede farkında olmadan, esasen ka I den itibnren yünirlüâe girmlçtir. vılzerefc sahlle cıkmifsa da. arkadaşı • NOT: Öğle yemeklerinizi KERVANSARAY'da yiyiniî mlşttr. Bj encümen, pedaenjlk eiaslar Hasan yüzmp hllmecll inden bocularak nun dıçı bir adam olmuştur. • Narha eöre, kpfllmlş odunun çrkict üzerlrde çalısmalarda bulunacak: Bî çirildiğine. o devrin ardmdan mutHWI«P etrafmda Jandarma retmen. okul Te rell miAnasebetleri laka kadm ficürlerini kadınlann Poli« memuru, bütün bunlara, e depodR tpsllm 17 ltra, deponun bulun olmiişMir. yapmakfadır. du£u mıntnka dnhlllndflrt erler» tes fahklkat S O N A V A N T A J hakkında Mualllmler BlrllSl İle lşbir yapmakta olduğuna gözü kapab pey zamandanberi çok dikkat et Hm 18 Un>. dcpoımn hsrlclndeld mmllfi y k t YAKACIĞIN en güzel mevkünde AĞAÇLA NDIRILMIŞ, SU ve ELEKTRÎĞİ getirilmis hükmederiz. rr.ektedir. Hukuk, bu cinsiyet ah takatarda olan evlere îpfillm 19 llradır. EYLÛL 11 MUIIARREM 13 İp«k sinemasınm ladiU bütün yolları açılmış arsalarımız 7 LİRA gibi çok makul fiatlarla satışa arzedilmiştir. Biliyonrm: Bu rakslarda cashna lakı meseîelerine nazaran çok ge Bu flatlardan fRzlaya satış yapanlar ıpek slnemasının tiyatro blnaaı ha mutabakat ^ otantiklikn arıyonız. ride oldugu içln, polis memuru hakkmrla Millî Korunma Kamınu hüSATIŞLAR SADECE BÎR HAFTA T A K S I T L E D I R kiimlrrt tntblk olunscaktır. Hae getirllmesl İçln btttün hazırl'klar Fakat Türk cemiyetinde kadm mın vazifesi daha çetinlesmiştir. tamamlnnmıçtır. Be'.ediye. sinpmanın hattâ cenk dahil hayabn bviün Cihali Fenrr yolu yaptınlacak A R D A: Ankara.. Anafartalar Cad. Vakıflş H. No. 202 Telefon: 10098 Tekrar ediyorum, ceri kalmış otadilinl 253.295 lira keşlf bedelle lhaelkısımlanna katılmıştir. Asle mutaMüessesesi: îstanbul.. İstiklâl Cad. No. 220/2 Telefon: 40227 ye çıkarmıstır. lan polis dsğil. hukuktur. Bu du Beledlye Clball Fener caddpsln! V. | 5.36H2.11I15.4518.2620.01I 3.54 İhale. Beledlye Dalml Bnetlmenlnde hakat ölçüsü budur. Tenkid gererumun çaresini bulmak polise de yenlden yaptıracaktır. Tol re bu yolun (Türkuaz saz salonu üstü) HER İKİ SEHİRDE DF MÜESSESEMıZ PAZARLARI da AÇIKTIR. lnşaatı 820R61 llra 30 eyiul perşembe günü sat 15 te ya kirse, müsbet tenkid olarak, her J11.0»; 5.44 9.9 15.00 1.33' 9 27 30 ryh'ıld» lhalp edllecelctir. pılnraktır. şeyi, her tezahürü beğendim ama, menfi tenkid olarak da kadm azlıarada bir kendisine karşı biraz say Neden bu kadar üzülüyorsukadarla kalsa!. »''nmhuriyet» in Edebî Tefrikası:48 Yaşı otuzu çoktan geçmişti. Her gı gösterenler çıktıkça, genc kız: nuz? Siz sahiden bir Prensese ben eün bir arada yaşadığı insanlara eına ve kadm rolünü bazan da erDiye dudaklannı büküyordu. keğin yaptıeına takıldım. Hakem Yıİlar var ki, her doğan gün o Beni de adam yerine koyan ziyorsunuz; gizli gizli dolaşan bir baka baka onun görüşleri de başkraliçeyi andırıyorsunuz da on kalaşmıştı. Yeni yeni neler öğren heyf'i sanırım, Psaslı bir unsur olaolurmuş!. nun için veni bir üzüntü ile başrak rıumı da rlikkate slacaktır. AlDiye için için sevinlyordu. Başı dan... Bunda sizin ne suçunuz var? mişti. hyordu Sabahları cözünü açarken: ması da lâzımdır. . . . Dedi. Bakalun bugün gene ne ola doğruluyor, gözlerinin içi gülüyor, Gene öyle uzun yolculukların bi( V: Emmy acı acı gülerek: cak? Başıma neler gelecek? Akşam bir azıcık olsun kendi benliğini rinde iki Amerikalı kadır.la tanıstı. Doğru söylediniz!. Bunda be Marsilyadan vapura binmişlerdi. olunca yatağıma nasıl gireceğim? buluyordu. Bir yandan da, böyleKorkulu bir rüya görmeden uyu lerinin öenünde kendini borclu gö nim ne suçum var? Çok zengin görünüyorlardı. Aylar Bir çocu^un ölünıüne sobeb olan yabi'.ecek miyim? Bütün gece uy rüyor, sıkılıyor, kaçacak yer a n Diye içini çekerken neler düşü ca Monte Karlo'da. Nis'te kalmışYazan: K.EMAİ. RAG1B şoför yakalandı nüyordu; bunu da komiser bilekumu kaçıran, kimbilir neler göre yordu. lardı. Bütün eğlence yerlerini, oyun Geçen pazar günü Beyazıdda Ordu însanlar, yeryüzüne öyle bir I Hele komiser, başı sıkıldıkça, Çocukluktaki, mektebdeki arka mezdü. ceğim? Kaptan: salonlannt gezmişler, çok tatlı gün cadrlesinde Fszıl Özjener lsmlnde blr kaç defa gelmişler, gitmişler, yeni yabancı volcular geldikçe hemen Sakın bunda bir iş olmasın!çamarak ölümüne «ebebiyet Dive titrerdi. Yeniden birisile daşları gibi gemidekiler de, kaptanler geçirmişlerdi; öyle aniatıyor cocuia ve kazayı müteakıb kaçan 1820 *** âen dosmuşlarsa bu kız da eskiden I Miss Emmy'vi çağırtıyor, ikide bir Bir yüz karası var da onun için mi tanıştıkca: ver^a lar, zabitler de ona hep: lardı. Her gün gazinoya gitmişler, plâkalı taksl şoförü İsraet Gune;e, tmııtlaka gemici imiş! Belki de birl de ondan yardım istiyordu. Prenses!. Dört ay süren o yolculuk bitti. herkesten kaçıyor, bizim aramıza Baknlım, bunun da bana ne her oyunu denemişlerdi. Kazandık kinci şube memurları tarafmadn yakor=an. bir derebeyü. j Böylece Marsilyaya kadar yol saklanmak istiyor?. Diyordu. Arka.'indan daha başkalan başlakötüliipj dokunacak? kalanarEk adalete tesm'.im edilmlstlr. Divp sövleniyordu. j cuhık. pek iyi geçmiş oldu FıanNerden bulmuşlar, nerden akıl dı. Prenses, vapurdaki işini bırak ları da olmuş, kazandıklanndan da Diye kuşkıı'andıkça komiser gfne Diye korka korka, gözlerini onha çoğunu verdikleri de obnuştu. . Bir Fransız vapurunda ingilizce sız topraklan yaklaşırken kaptan ondan başak türlü düşünüyordu: lanna gelmi?, bilinmez: daha ilk madı. Büsbütün yerleşti... dan ayıramazclı. MEVLIDİ ŞEPÎF fKİsinden de ayn ayrı, başka başka. bü^n hastahakıci bulmak. volcular onu çağırttı: Bana kalırsa. içinde gizli bir Bu veni baslayan yolculukta, bü günlerden ona herkes «Prenses!» *** hem de öyle bir heyecan duymuşHÜSNÜ KARAHASAN'ın ar?<;ındaki Ingilizleri. hele Ingiliz Bundan sonra da bizim ara küskünliik. hir kırsınlik rlacak!. tün bu üzüntülerin pek çoğundn diye ad tekmıştı. Adsız Sultan bular ki: kaHınlannı co ksevindirmisti. Hep mızda kalmak ister misinl?. Büsbü j Kimbilir sevdiğinden karşılık gö kurtulaoak, uzak yaşayacaktı. Bel na pek üzülüyordu Sıkıldığını belil ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının Yıllar geçiyordu... tesadüf eden 12 si de Miss Emmy'vi yanlanndan a tıin vaDurda çalışır mısınız? Geçen her gün onu kimbilir kitn Kumar oynıyanlar, onun ver kırkıncı gür.üne namazından sonra eylul remedi de ondan rr>ı? Yoksa daha , ki Ineiliz binbaşısı Harrison'un etmekten de korkuyordu. Kızdığını pazar günü öğle Ağa yırrnak istemiyordu. Diye sordu. baska bir iç aoı<;ı var da onun için sö^'lcdiâi cibi, artık hiç kimse ona: anlayan olursa büsbütün üstüne lerle karşı karşıya getirmiş, kimbi diği çarpıntıyı duymıyanlar hiç ya Camiinde Mevlidi Şerif okunacaktır. Kaptan clsun, komiser olsun, iki| düşeceklerdi; bunu da biliyordu. lir kimlerle tanıştırmıştı. Öyle iken samamış sayılır!. Geminin komiseri de yanlannda mi? Bilinmez ki... Dost ve akrabaiarm ve arzu buyuran Lady!. si de. ilkönce: din kardeşlerimizin teşrifleri rica oluidi: Diyordu. Demiyecekti. Yanlanndan geçer ! Onun için, hiç duymamış,, hiç anŞehzade Abdiilhalik Efendinin u Demeye kadar varıyorlardı. nur. Marsilyaya varır varmaz ona Hic ummuyorum!. I lamamış gibi davranıyor, gülmeden nutulmuş kızmdan kalan defter de, Erfine Sultan. îçin iein: ken, bir kamarot diye hiç kimse Bir yanda, birbirinin elinden ekEşl ve Çocukları yol veririz!. bu birbirinin arkasından, kimbilir Diyecek gibi üziîntülü bir bakış Bir kaç güne kadar veniden başını çevirip de onun vüzüne bsk peçip gidiyordu... meğinl almak Için insanlar boğaz Diye düşünmüştü Sitıdi: la onlan dinliyordu. denıVe npı1nca3'7 Gidip eelme yol mıyacaktı. Onu belki adam verine j Komiser, yaşlı başlı bir deniz nerelerde, kimlerin arasmda geçip boğaza gelirken ötede. yeşi! çuha Pîo vıpsak da alıkoysak, kaHr"kp«trn kacnn "izlenen Adsız cııluk dfirt ay piitocekmi"=. öyle di bile koymıyacnklar: kendilerini ciydi. Onunla aralan r ^ iyi idi; giden yıllar için pek öyle uzun u kaplı geniş masaların üstünde milçırmüsak' Sultan. hic düşünmedi: vorlar. Dört ay sezeceğim. Yarın dinleyip duyduğunM bile düşün pek iyi anlaşmışlardı. Bir gün, söz zun yazılar yoktu. Yalnız böyle ya yonlann oradan oraya uçmasına Diye konusuvorlardı Nüshası 15 kuruştur Tpşekkür ederim, kalırım. np olacsk. r'iye düşünmek yok! miyecekler, onun yanında istedik arasında, bu üzüntüsünü ona helli şamayı seviyordu; böyle yaşamaya bakıp bunu bir eğlence sayanlar, Bu kadar cok vabancı dil bida alışmış görünüyordu... I Abone şeraiti Türkiye Harle Yiyeceğim, içeceğim, hepsi önüme leri gibi konuşup gülüşeceklerdi. etti. Arkasından da gene korktu: o birazı güler, pek çoğu ağlaşan kalen, eiinrlen bu karlar is eelen. üsUra Ki Ötekiler, onun arkasından gene gelecek!. Daha ne isterim!. Geçen yıllar içinde bir çok deği labalığın birbirinden ne kadar ayn Böyle hiç kimseden saygı gör Sakın benimle eğlenmesin? Senellk 42.00 tPİik bu kadar afırbaslı. tok ?Ö7İii hirhirlprinin yüzüne bakıyorlardı: Dive «evinivordu. memek ne kadar acı çelirse gelsin Diye pişman oldu. Hiç de kork şiklikler olmuştu. O Fransız va görüşlerle, başka başka zevklerle Altı ayllk 22.50 t"miz bir kaHm nerpve çritsf is bu Bu ksHar eösterişli. bu kadar kipumndan çıkmış, başka başka kum Sonra da: hiç olmTzsa başı dinç yaşayacaktı tuğu gibi çıkmadı. Oç »ylılc 1200 yaşadığmı göstermiş oluyordu. lur. dah? coV psrs Vsranır! Onun bar Bön'infis'ü bir kız. nasıl olup Biı aylık 450 Komiser, söylediği söze kendisi panyalarda da çalışmışü. Bu deği Buna karşılık kam^ralan dü Ona bu kadarı bile elverip gidiiçin Kıır»<la bi'İTr< ramızda da kal na haciahalririiıVla hizmetçilik ara zelrmek deniz tutan vclcularla u6 yordu. nin de inandığmı gösteren, karşı şikligi daha çok kendisi ister, ken Kamarot kadm da söze kanşmaDİRRA1 sında ağır bir işi üstüne alıvor: rssmak var! Yaşadıkça çekeceğim Gazetemlze «önderııer evrak Öyle önüne gelen kadına yılışık smdakini de buna inandıran bir disi arar bulurdu. Gene de hep de dan onları dinliyordu: neşredilsin edllmes'.r lade .„,.,.,.,, Diye üzülüyorlardı. bunu bir türlü anlayamıyorlardı. nizlerde yasıyordu. acılar, duyacağım tiksinti, keşki bu lık, sımaşıklık edenler değil de sesle: (Arkası var) Ülnlardan mesuilyet UDUJ edilmez. Genc kıza taarruz =haberleri Kendini gören gözler Deri 1 1 i 1 D Y C E L E R vvABAHTAN ^ABAHA... Kadınsız halk oyunları fiyatları diiştii A. Yazan: ADNAN ADIVAR 1 Tedavüidsk! para 74 miiyon lira arttı Spor ve Sergi Sarajnnda RESİM ve AFİŞ sergisi Yarın saat 11 de açılıyor İSTANBUL Şubemîz KERVANSARAY İSTANBUL BANKASI 1 CÜMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog