Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Mürebbiye Büyük Türk romancısı Hüseyin Rahmi Gürpınarın en güzel ve en meşhıır rohanınm sadeleştirilmi? yeni tab'ı çıkmıştır. Fiatı 150 kuruş. HÎLMİ KİTABEVİ u m h u riyet 30 ancn yıl sayı 10.817 KURUCUSU: YUNUS NADf »• mekrtıb tdresl: Cumburryet !•*• nbul Posta kuHısu tstanbul No 248 Teletanlar: Omuml StntraJ Numarma: 24298 ¥az> U'en 242H9 Matba» İ4290 DOĞUB Merkezi ALTIN MADALY Açılış hediyelerini tskdime etmektedir. Tel: 27380 22110 22202 TeV Um. AM. 22746 Yenipostane Curaartesi 11 Eylül 1954 Ankarada dünkü askerî toplantı İçtimada. subayların ve erlerin kışla hayatlarında yeni ve müspet gelişmeler meydana getirilmesi hususları üzerinde de duruldu Bir petrol şirketi kuruluyor Şirketin sermayesi 150 milyon lira olacak Emckli Sandıçı ve hnzı bankalar da şirkete hissedar olacakUr Ankara. 10 (a.a.) Büyük J'illet Meclisince 6 ay evvel kabul o!unan petrol ksnununun tatbikjtı gittikce gelişmektedir. Bu kanunun bir tezahürü olarak bugün. bir taraftan Hzine. diğ.^r taraftsn Emekli Sandığı, Sünerbank. Etibank. İs Bankası. Yapı ve Kredi Bankası. Ankara Sigorta Şirketi. Anadolu Siçorta Şirketi. İştss şirketi ve Ahmed Feyzi müessesesi arrsında Türiciye Petrolları Anonim Ortaklığı adı ile ve kendi hususî kanunu ile ticaret k^nununa tevfikan bir şirket mukavelenamesi imzalanmıstır. Bu mukavele 'cra Vekilleri Heyetinin kararma iktiran ettikten sonra S:cilli Ticarette tescil ve ilân olunacsk ve şirket kurulmu? olacaktır. Arkası Sa 6 Sü. 3 de Güvenlik Konseyi Rusyanın mağlubiyeti Konsey, Rusların düşürdüğtt Âmerikatı uçağı meselesini inceliyecek. Vichinsky gerginlik artacak dedi Birleşmiş Milletler, (New York) 10 (R.) Bir Amerikan uçağuun Sovyetler tar?fından düşürülmesl üzerine vâki Amerikan şikâyetini incelemek maksadıle toplantıya ç«ğ rılmış olan Güvenlik Konseyi bugün çalışmalarına başlamıştır. Sovyet delegesi Andrey Vichinsky. Amerikan şikâyetinin Güvenhk Konseyi gündemine alınmasma ıtiraz ederek. bu şikâyetin propagands gayesile yapıldığını ve A* merikanın hâdiseyi bu maksadla değiştirilmiş bir şekilde ortaya attığını ileriye sürmüş ve uçak hâdisesini Rus görüşü ile izah ederek, Amerikan uçağmın keniisine yolunu kaybettiğini ihtar etınek ıs Arkası Sa. 6. Sü. S de Orgeneral Baranseliıt başkanhgmdaki toplantıda ordunun moral egitim mevzuu ele alındı ^• Kıbrıs ve Batı Trakya Ttirklcri Ankaıa, 10 (Telefonla) Ordumuzun gelişlmpsi içirı tesbiti kararlaştırılan 5 senelik plânı »ıazırlamak üzere bugün Millî Müdafsa Vekâleti ceri Şura içtima salonunda bir toplantı yapıl[nııştır. Sabah saat 9 da başhyan ve 13 te nihayet buliart toplantıya Eıkânıhr.rbiyei Umumiye Reisi Or[seneral Nurecidin Baranse) riyaset etmiştir. Müzakereler. moral, eğitim, sosyal işler ve lojistik levazım mevzulaıı üzerinde cereyan etmiştir. Erkânıharbiyei Umumiyenin bu mevzularla ilgili generalleri. daire reisleri bu toplantıya katılmışUdır. Orgeneral Nureddin Baransel. topiantının maksadını açıklıyan bir konuşma yapmıştır. Ba, bu konuşmasında ele alınan mevzuların ne Arkas\ Sa. 6. Sü 6 da Kıhnsa dair Türk hükumetinin grirüşü Bah Trakya Türkleri arasında sevinç uyandırdı Gümülcine, 10 (Anka) Kıbrı» meselesinde Türk hükumetinin aldığı karar, buradaki Türkler arasında büyük sevinçle karşılanmıştır. Batı Trakyada yaşamakta olan 100.000 e yakm Türk bu karar dolayısile dışarıda yaşamakta olan ırkdaşlarının Türkiye tarafından unutulmadığını görmekle ayrıc» memnunluk duymaktadırlar. Yunan resmî memurlannın Türklere karşı takmdıklan tavır bir haftadanberi tamamen değişmiştir. Resmî dairelerde işi olan Türklere daire âmirleri kolayhk göstermeğe başlamtşlardır. Bilhassa köylerde yaşayan Rumlar iki memleket arasmda Kıbns Arkası Sa. 6. Sü. 4 te Cezayirde sarsıntı devam ediyor Ölü sayısının bini eeçtiği ikî hinden fazla yaralı olduğu bildiriliyor Cezayir. 10 (F) Cez?irde sarsmtılar devarn etmektedir. Bir çok şehirlerde halk korkudan evleıine girememektedir. Dün tahrib olan Orleanville bugün «ölü bir sehir» manzaraiinı arzetmekteydi Enkaz altından durmadan ce^ed çıka tlmaktadır. Veıilen malum = ta 201e, ölü sayısı bini de eeçmektedir ve yaalıların da iki binden fazla c\duğu anlasılmıştır. Yaralı sayısının 6.000 civarında olduğuna dair verüen haberler henüz teyid edilmemiştir. Orleansville'de oturulsc»k tek bir «v kılmutııstır. Ç^aııirde Batının Cumhur Reisinin yurda avdeti münasebetile sehrin muhtelif >erlerinde tâklar kurulnıaktadır. Resim. Dolmabahçe rıhtımında kurulmakta olan tâki gQstermektedir. eevabı Rusyanm, dört büyiikler konferatisı \apılmaMna dait teklifi kabul edilmiyor Paıis 10 (a.a) Üç B?.tılı hükumet 24 temmuz 1954 tarihli Sovyet nctasına ayüi mralde^i cev;blannı Mosko\M hükumptine tevdi etmişlerdir Fıansız hükunTeti nctatırıda. "Avnıpada EÜven'ik meselesine hnsusı bir eHomrrivetn atfettiğini belirttikten sonra Sovyet hükurr=rinın teküf etiizi neviden umumi br anlsşmanın suretüe Arkası 6u u. i a . j ae Ti«k Halk Oyunlan FEDAKAR ANA beğenildi İlk temsilde hazir bulunan Sanat Kongresi delegeleri: «Türk kuvvet ve cesaretinin nereden geldiğini şimdi anlamış bulunuyortız» dedilec Bel kemiği sakatlanan • yaşındald çocuğunun iyifeşmesi için bir anne kendi vücudünden 20 santim uzunluğunda kemik verdi IRAK VELİAHDİ Bir müddettenberi memleketimizde bulunan Irak Veliahdi Prens Abdülilâh. dün saat 12 de «Ankara» vapuru ile memleketimizden ayrılmıştır. Irak eski Kral Naibi, Galata rıhtımında Başvekil Adnan Menderes, Vali ve Belediye Reis Vekili Gökay, Irak sefaret ve konsolosluk erkftnı tarafından uğurlanmıştır. Resim, Irak Veliahdini, Başvekili ve uğurlıyanlan nhtımda sJSstermektedir. Celâl Bayar büyük törenle karşılanacak Devlet Dr. Lutfi Kırdar, gazetecilere izahat verirken »V ÜfS$Hbm k* * ii Bundan birk»ç gün evvel Şijli Çocuk Hastanesiode enteresan bir ameliyat cereyan etmiştir. Cihangirde İlyas Çelebi sokağında 8 numarah evde oturan ve Akarsu caddesinde kahvecilik yapan Sabahaddin Bozdemirin 6 yaşındaki oğlu Aytun Bozdemir, bundan 5 sene »vvel merdiventerden düşmüs Te belkemiğinden 4 kemik kırılmi{tır. O zamandanberi yavruy» yapılan bütün tıbb! müdahaleler bir netice vermemiştir. Ayrunun cırtındaki ârazın giderilmesi için başvurulmadık hastane v« doktor kalmamıştır. Dr. Adenauer. Aknanya>n silâhNihayet geçenlerde annesi taralandırmanın en süratli ve en ivi fından Şişli Çocuk Hastaneai Ortoçarenln bu «lduğtuiu söylüyoır pedi Kliniğine götürülen yavru, bir kere dah» muayen» edilmij, Kiel 10 (a.».1 Federal Almanmuhtelif filmleri «lınmıştır. Kli Bayan Kudret, ameliyaiı müteakıb ya Başvekili Konrad Adenauer bu Arkan Sa. 4. Sü. S d« eocuğu ile bir ırada akşam ?u beyanatta bulunmuştur: « Federal hükumet Almanyanın »illhlandırılması hususunda eü süratli ve en iyi çarenin, Federal Cumhuriyetin NATO teşkilâtına »lınması olduğu hususunda İngiltere ile mutabıktrr.» kalmıştır. Cezayirde hastsneye kaldırıian yarahlardan bir çoban, zelzelt felâketini jöyle anlatnuştır: € Dağda kovunlan otlatıyordum. Bir a r ı bir uğultu. bir gürleme duydum. arkasmdan yer yarıldı, koyunlarla birlikte aşağılara yuvarlandık. Göğsüm ezilmisti, buna rsğmen »ürüne türüne kendimi berzahtan kurtardım ve evime geldim. İçeriye girince karımla iki cocuğumu çökük duvarlaruı »Itında yerde ölü yatar bir hald» buldum.» Reisini istikbal için bir program hazırlandı Dedikodu uyandıran seyahat Evvelki 2Ün Yuenslavyadan ay mize muvasalat edecektir. Bayarl n!mıs olan Cumhur Rcisi Celâl kaışılamak için parlak bir program Bayar önümüzdeki pazartesi günü hazırlanmıştır Savarona mektrb eemisile çehri. Arkan Sa 6. Sü 2 de Amerikada yerleşen doktorlar meselesi Dün Tıb Fakültesi Talebe Cemiyetinde bir toplantı yapıldı Bir esrar satıcısı suçüstii yakalandı Batı Almanya NATO'ya aza olmak istedi Türkiye Turiztn Kurumu Başkanı Dr. Lutfi Kırdar. Tarsusun Amerika seyahati etrafında ortaya atılan iddialara cevab veriyor Tıb talebesinin istikbali ve ya yeti» tarafından bir toplantı tertib Türkiye Turizm Kurumu baskanı Dr. Lutfi Kırdar dün saat 15 de bancı memleketlere ciden hpkimle edilmiçtir. Toplantıda Tıb Fakültesi dekam Gazeteciler Cemiyetinde bir basın rin dıırumunu konuşraak mak5aProf. İhsan Sükrü Aksel. Prof. toplantısı yapsrak Tarsusun Ame dile dün saat 14 te Marmafa loka Arkası Sa. S. Sü. 6 da Arkasi Sa. 6. Sü. 3 de lindc "Tıb Fakültesi Tslcbe cemi Eski İtalya Kralı dün gece şehrimize geldi Bir köy öğretmeni, bir hâkimle oğlunu vurdu Hâdiseye hâkinin, öğretmen taraftndan açılan bir davayı usulsüzlfik noktasından reddetmesi sebeb olda Sabık Elâzığ ekipinden bir genc k a 1946 senesinde İtalyada kraliyet Maria Dobriella olduğu halde utemsil esnasında idaresine son verilmesi üzerine, taç çaktan inince, Vali adına Vilâyet Gazeteciler Cemiyetinin Yapı ve Kredi Bankası ile müştereken ter ve tahtını kaybeden, sabık italya Hususi Kalem Müdürü Nabi Up taKralı Umberto II dün akşam Air '. rahndan karşılanmıç ve Nabi Up tiblediği cHalk Oyiinları MüsabaFrance uçağı ile şehrimize gelmiş sabık Kiîliçe Maria Jozeye bir bukalan» evvelki gece Açıkhava tir. ket, sabık Krala da İstanbul şehTiyatrosunda başlamıştır. Sabık Kral beraberinde karısı rine aid kitablar takdim etmiştir. 22 vilâyette birincilıği kazanau Arkası S a . 6. S ü . lde Maria Joze, Prenses Maria Pia ve 22 ekipe dahil 200 oyuncunun k«tıldığı temsil büyük bir alâka ile karşılanmış ve halkın tezahüratma sebeb olmuştur. Ekiplerın mahalli kostümleri memleketin muhtelif Arkası Sa 6. Sü. 3 de Polonya Hariciye Kral Umberto'ya kansı, kızları, Vekili yardımcısı sabık Yeliahd refakat ediyor azledildi Parls. 10 (a.ı) Polonya h»berler ajansının bildirdiğine göre, Hariciye Vekil yardımcısı Verblowski, sıhhi sebeblerden ötürü, vazifesinden ayrılmıştır. Eski Vekil yardımcısı, ilmî araştırmalarla meş gul olacaktır. Amerikanın yeni atom tecrübeleri Hidrojen bombasının înfilâk ettiriiip ettirilıniyeceği •çıkkınmadı Washington, 10 (A.P.) Atom Eneriisi Komisyonu Başkanı Lewis L. Strauss, yeni silâhlar inkUaf ettiğinden Pasifikte yeni atom tecrübeleri yapılacağını söylemiştir. L. Strauss, bununla beraber bu tecrübeler için henüz bir progrsmın hazırlanmı? olmadığını ilâve etmiştir. Hidrojen Domlıası tecrübelerinin yapılıp yapılmıyacağı hıkkındı sorulan bir suale Strauf.t söyle cevab vermiştir: «Şu veya bu silâh arasında bence bir fark yoktur.» Ev kiralarında yüzde 20 artış var İstanbul Ticaret Odasının her «y tertib ettiği İstanbul geçim indeksi nin ağustos ayma aid olanı da haarianmıştır. 1938 senesi umumî indeks sayısı 100 oldu&una göre. 19S4 ağustosunda bu miktaı 481 ..rı a çıkmıçtır. Geçen senenin aynı aymda ise imumi indeks sayısı 4285 olup bir Hnelik yükselme nisbeti yüzde 125 Arkası Sa. 6. Sü. 5 te Emniyet İkinci Şube kaçakçılık masası memurları dün bir esrar satıcısını 3 kilo esrarla suçüstü yakalamışlardır. Taksimde Savaroğlu sokagında 19 numarah evde oturan İdris Beğeninin uzun zamandanberi esrar satyapılmıştır. tığını haber alan Beyoğlu kaçakBursa. 10 (Telefonla) Bugün sine derhal ameliyat Bursaya bağlı Yenişehir kazasında Zeki hâdiseyi müteakıb kaçmış ve çılık masası ekipi, dün bu yerde bir cinayet işlenmiş ve bir köy henüz yakalanamamıştır. Arkası Sa. 6. Sü. 2 de öğretmeni bir hâkim ile oğlunu tabanca ile vurmuştur. Oğrendiğime DOĞU BÖLGESİNDEN RÖPORTAJLAR : göre hâdise şöyle olmuştur: Süleymaniye köyü öğretmeni Ze kı Ertuğrul. aralarında ihtilâf bulunan bir radyo acentasını mahkerneye vermiş, fakat hâkim Hamid Mesudoğlu davayı usulsüzlük noktasından reddetmiştir. Buna muğber olan öğretmen, hâkimin evine gitmiş ve kapıya çıkan oğlu ile münakaşaya başlamıştır. Zeki. bu sırada kapıya gelen hâkimi göRöportajı yapan: Şahab Balcıoğlu rünce tabancasını çekerek ateş etmiş. çıkan kurşunlar hâkim Hamidi karnından ağır, oğlu Ünalı da ayaklarından hafif surelte yaralamıştır. Yarası çok ağır olan hâkim. Cursa haştanesine kaldırılmış, kendi Idris Elâzığdan İstanbula uçak yolculuğu Eski Kiil. Icşükoy hava alanında esi ve çocukiafile bir arad» Strausi demişlir ki: «Başkan Eisenhower'in geçenlerde beyan ettiği gibi, atom enerjisinin sulh Ontario gölünii yüzerek geçen yolunda kullanılmasmı temin için genc kız 50.000 dolar mükafat aldı Biıleçik Amerika yakında atoma Toronto 10 (A.P.) 16 yaşında. ahib ılost ılevletlerle uranyum i. gayet güzel Marilyn Bell isminde ilısal eden devletler arasında bir sarışın bir kız, dün gece Ontario ,'oplantı yapnnayı ümid etmektedn » gölünün buzlu sulannda 32 mil , Rltsya böylr hir ..atom isbiıliği j yüîmek suretile ainniş oldueru çe ' oi» reddetmij bulunnıakudıj:, i Arkan Sa. 3, Sü, i tc , 16 yaşında bir kız buzlu sularda 32 mil yüzdü Malalya hava alanmın kapalı bü Yazısı 1 ncı sahıfemi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog