Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Ingılızee oğretmenlerıne oğrencılere ve kıtabçılara mujde Prof. E. V. Gatenby 4 DİRECT METHOD ENGÜSH COURSE Book Ons. noe, thres. four. five gelraıştır Teblığler dergısmdeka fıatlarla tevzı edılmektedır Bayılere tenalltlı ve odemelı olarak gondenlır Muracaat BERKALP Kitabevi ANKARA ve ISTANBUL 30 ÜDCU yıl sayı 10.816 u m hu r i yet KURUCUSU: TUNUS NADf e mektub adresi Cumhuriy«t tsta nbui Poeta Irurusu tstanbul No 248 Telefaaıar. Omuml Santral Nuaaraa: 24298 Yas Itlari 24289 Matbu 24£X> \\ OGUBANK tm». 22Uİ) 22202 2S8S2 'Tel**Um Md. 22746 Yenıpostane caddesı ~ı \ "Merkezi Açılıj fced"ıyeleryaq devam etmektedir Tel Cuma 10 Eylttl 1954 Cumhurreisimiz, dün Yugoslavyadanayrıldı Neşredilen müşterek deklârasyonda, işbirliğinin daha büyük bir hamle ile devam edeceği bildirîldi Marcsal Tito, Cumhur Baskanımızı Savaronaya giderek ugurladı, Bayar, iki milletin sulh yolunda mukadderat birliği yaptığını kaydetti Bnonı Adası 9 (a a) (Anadolu Ajansının hvtsusi muhabırı bıldırıvor) Bugun oğletbn sonra Fazana boğazında muttefık Yugoslav donanmasını teftışı muteak'b Reısıcumhurumuz Celâl Bavar Mareşal Josıp Broz Tıto ıle vedalsşmış ve dokuz gundenberı TurkYusoslav dos'lugu ve Balkan ıttıfakının bır plebısıtı hahnde mıslıne ra«tlanmıyan bır samımıvet ve halk hevecani ıçınd; devam eden Yugoslavva zıyaretı sona ernuştır Reısıcumhurumuzu hamıl olan Savarona okul gemısı dort Turk ve ıkı Yugoslav muhrıbınuı refakatınde mahalli saatle 18 30 da Turkıyeve muteveccıhen hareket etmıştır Mareşal Tıto protokol ıcabı Psı«ıcumhurumuza Jadranka vatında veda etraesı gereknken Feısıcumburumuzu Savarona vatına kadör geçırmıştır Reısıcumhurumuzun ve Mareşal Tıto nun Jadıanka'vı terketme=i uzerıpp Bnonı adaiın Arkav Sa 8 Su 3 ıe 5 senelik askerî plân Bıgm Millî Mıdafaa VekâleKnde miihim bir foplantı yapılaeak tctimada eldm ayında başlanacak ordu kongrelerinde ponışulecek m*\ zular incelenecek Aakara 9 (Telefonla) Mılli Mudafaa te^kilâtımızın kalkındirılması ıçın beş senelik bır plânın hazırlanmasına ve bu programın esaslarını tesbıt etmek uzere yarın Mılli Mudafa Vekâletınde bır toplantı vapılrnasına karar verılmıştır Ekım ayınaa başlıvacak olan kon Arkast Sa 8, Su 7 de Donku torenden iki intıba: Hukumet konajjına bavrak çekıliyor sagda), suvarilerimiı konak onu nde (solda) Cezairde şiddetli ve İzmiriıt tahripkâr bir zelzele oldu kurtuluş 1000 kişi öldü, bir şehir harab oldu. Su depoları yıkıldı. 15 bin kişi açıkta kaldı Cezavır 9 CTHAAP) Çarşamba gecesı sabaha karşı Cezavır tarıhınm en tıddetlı zelzelesı vukua gelmıstır Cezavıre 170 kılometre mesafede bulunan Orleansvılle seh n yerle bır olmuştur Bu şehır «ankı şıddetle bombardıman edılmış bır haldedır Tenes ve Mılıana kasabaları arasındakı butun bolgede bulunan kovlerın de yıkıldığı anlaşılmıştır Arkası Sa 8, S i 4 t* bayramı Izmirlıler 32 nci kurtuluş yıldönümlenni parlak torenlerle kutladılar Izmır " Ca a ) Izmırın 32 ncı » kurtuluş vildDnumu bu sabah yapılan parlak bır torenle kutianmıştır Bu mesud gun munasebetıle | 4 hır baştanbaşa bavıaklarla dantılrruş ve nakıl vasıtalaııle lımanda bulunan gemıler suslenmış bulunuvordu Arkati Sa. 3 Sv 8 d« Kremlin'iıt Attlee'ye hücumları nin Rus^adan Cumhur Başkanımı* tarafından hedı>e edılen atı Mareşal Tıto'nun eşı okşarken silâhlarım o hucumlara sebeb oldu Mosko\a İ (a.a ) Sovyet Koırunıst Partısının organı oıan «Pravda» gazet«sı bueun neşrettıgı bır makalede Ingılız Işçı Partısı lıden Clement Attlse'ye «Avrupa ve UzskDoğu nun en mutecavız kuv•vetlerının sılâhlandırma gayesı RUden Amerıkan sı\ase*ının raudafııa dıyerek şıddetle hucum etmekteclır Bılındıgı gıbı Attle« daha bır av önce Moskovayı zıyaret ederck feovjet Başvekılı Malenkof ıle muzakerede buiunmuş ve muzakerelerın samımî bır hava ıçmde cereyaıı ettığı belırtılmıştı Arkast Sa 8, Su 5 te Dttnyada Ingiliz hükumeti Kıbrısı fint artışı ^TTunanıstâna veremez! İngilterenin Ankara eski Büyük EIçisi, Yunanlılarm yanlış yol tuttuklarını söylüyor 1949 scnesmde Londrada kurulan Turk İngılız cemıjetının reısı olan Sır Kellv, Yunanıstanin Kıbrıs mevzuundakı teşebbuslerı hakkında duşuncelennı soran Anka Ajansı muhabırıne şu bevanatU bu Arkası Sa 8, Su 8 de HukumeUmızın davethsı olarak Turkıveve gelen ingilterenin eskı Ankara Buvuk Elçısı Sır Davıd Kelly memleketımızde ıkı hafta kalacaktır Sır Davıd Kelly bır kac gune kadar Izmıre giderek Fuarı zjyaret edecektır Birleşmiş Miiletler istatistiklerine gon yiıkseliş bilhassa jiyectk maddelerinde «Mu Bırleşmış Miiletler (New York) 9 (a a ) Bırleçmış Miiletler aylık ıstatıstık bultenıne gore ham madde fıatlan 1954 senesının ılk uç ayında 1951 denberı ılk defa olarak mamul eçva fıatlarma nazaran daha barız bır yuksehş kaydetmıştır Arkas\ Sa. 3, Su. 7 de Cesairden bir gonuıvı Bu yıl şeker rekoltesi 220.000 tonu bulacak Kristal şekerlerden bir kısmı birer kiloluk paket halinde çıkarıldı Dıaer taraftan Kutahva şekt'* Oğrendığımıze gore Konja ve Amasya yenı şeker fabrıkaları dun fabrıkası da ekım avmın ortasında başlaj'aşeker ıstıhsalıne ba«lamı=l=rdiı tecrube kampanvalarına Fabrıkaların açılış torenlen, Cum caktır hurreısımızın Yn^osUvvadan doAlpullu Usak Turhal ve Eskışenuşumı muteakıb v anılacaktır Sa 3 Su 7rfe Albay Nasr Binbaşı Salâh Salimi azletti Mısır Millî Islıkamet Vekilinin Harıeive Vekıh olınak istediği ve bu ^uzden ıhtılâf çıktıgi snjleniyor Birinci Ağırcezada mahkum oldu bir idam kararı Büyükderede 6 yaşında sağır ve dilaiz bir kızı kırlettıkten sonra ışkenceyle öldüren berber çırağı ıdama mahkum edıldi Safa Kıhçlıoğlu 6 ay hapse •Yeni Sabah» sahibine temjizi kabil olmak uzere verilen ceza tecil edıhn^di Balkan İştişariNeclisi kurulacak StatünuD hazırlanması için Harici\e Vekiletinde bır komisyon leşkil edilivor Ankaıa 9 (Telefonla) Turkı\e Yugoslavva ve Yunanıstan aıasında dostluk ve ışbırlığını daha venmlı bır safhaja ıntıkal ettıımek maksadıle h»ı uç memlçket parlamento azalarından mute^ekkıl bır «Balkan ıstışaıi merlısn kurulması hu=usunda çalısmolara A^;a^ı Sa 8. Su 4 te Sahıbı bulunduğu Yenı Sabah gazetesınde seçımleraen evvel Başvekıl Adnan Mendere^e çektıgı bır telgrafı neşreden Safa Kıhçlıoğlu ıle gazeterın Yazı Işlerı Mudunı Reşad Mahmud Yanardag alevhıne açılan ve o zamandanberı gızb olarak devam eden dava, dun 4 uncu Ağır Ceza mahkemesınde karara baglan.» mıştır Arkast Sa 3, Su 8 da DOGU BÖLGESİNDEN ROPORTAJLAR : GENELKURMAY IKINCI KAM Genelkurmav Ikıncı Başkanhğına getırılen Korgeneral Buştu Erdelhun yenı vazıfesır» baslamıştır Fesım General Ruştu Erdelhun u makamtnda gostermektîdır Erzurum treninde traş bıçağiîe nası! ameliyat oldum? Röportajı yapan: Şahab Balcıoğlu Salah Salım Kdhıre 9 (a a A P ) Iht' âl KonE?vımn bır karan ıle Mılli Istıkamet Vekılı B.nbaşı Sa'âh Sal m belır ı olmıvan bır muddet ıçın butun v azıf 3İerrnden affedılmıstır I\ı haber alan cevreleıde SOJlendıâıne goıe Bmbaşı SalaJi Salım rıkaddslaıı ı'e a'J'îLnda. çıkan bı anla=mazLk vuzund<*n v^zıfpl'iını terketmıştır Kendısının D'ş Işlen Vrekılheını ıstedıgı ve dış sıv a=etm ıdaresmı elıne almavı arzu ettı;ı sovlemv or Arkası İki köy ara^ında kanlı bir kavga İki kişi oldu. 16 kişi de yaralandı Katıi Hayrı Ljmaz ıdam kararını dınlıyor Yaztsı 8 ıneı sahıfede Ustüste 3 cinayet Bır jenc karısı ile kavgasma mudahale ettıler d b e uç kişiv i oldurdu Anka: a 9 (Telefonla) Bugun Ankaranın Kaman kazasma baglı Avcılar kojunde mue^ıf bır cınavet ı»lenmıştır Karısıle kavga etmekte olan Fevzı Sahın adında bırı komşularınm bu kavgava mudahaleleııne sınnlenmı= ve taban Arkasi Sa 8 Su 8 de Malatva 9 (Telefonlai S<hnmıze bash Kahta kazasmda ıkı kov halkı henuz tesbıt eHılemıven oıı sebebden dolajı bnbulerıne gırAnkaıa 9 fTelefonld) 6 Yar | Yargıtav Ceza Daıresı başkarJamifleıdır Kaza ^akınleımdsn Ab gıtav uvesı vas hadiını tamamla rından Vphbı Eebaş Yargıtav udullah Alacab Sehbaha ko\une djklanndan dolayı empklne s«*v velerınd»n Alâe^dın Alpay, yakın bır mesafede bulunan Kar kedılmıştır Adln emıze 30 sene ıle lerden Kemal Goguş Tıcaret Da>on koyune verleşmek ıstemıe eş 40 kusur sene arasuıda hızmst et' ıresı u'eİTinden Naıl İncı Ceza Sa 3 Su. 7 de j alaı ını alarak taşınmışür Fakat mış bulunan bu Yargıtay uvelerı Daııesı uyelertnden Asım Tuııca^, Arkası Sa 8 Su 5 te nm vazıfeleıı ve ısıml«"rı şudur Arkas\ Ao. 3 Su. b <la 6 Yargıtay üyesi emekliye ayrıldı 1<>54 TIFKIYE GVZELİ ıler S°ndıkası ve Dunva t=Y?J nrtan tertıolprcn T a bırıncılıgı kı^nan Sıbel Goksel. basın me'i^ııblaııle tamsaıak uz e re d m sa~t 15 30 da Gazetec.ler Cemı P ' T I zı> arf=t et.nıştır R e . sırnHe 1954 T u r k i ' e sı 7elı cedef nı ımza e d d a goru mek'edır BUGÜN 8 firma hakkmda iakibat yapılıyor Ihtıkârı Tetkık Komısyonu dun toplanmış mufettışlonn petırdıklerı »\ rakı tetkık etmı<=tır 8 fırmanın İıırumıı şuphrlı cmulduaunrien takıbnt vaoılmak uzere SAH1FE 10 Itaclyo Ilavcsi Trende amelnattan ^onra Erzurum Numune hastancsinde tcdavi altuu aluuu muiurrırımız mua\ene edılırken • Vaan S u>u »aiuiemiidı fc sabifelerde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog