Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Dale Carnegie'nin ÖMEK dilimîz« çevırdıği KrDOST Kazanmak 200 Soz Sbylemek 300 Üzüntüyü bırak yasamaya bak 300 Meghur adamların meçhul tarafları 200 AHMET HALİT Kitabevl tstanbul yazdıjtı •• RIZA DOĞRUL'un 30 onco yıl sayi 10.807 umhuriyet K U R U C U S U î Y U N U S NADÎ Teigraı re mektub adresi Cumburlyet tsta nbul Posta kutusu tstanbul No 248 Telefoalar: ümuml Santral Numaras: 24298 Yazı Uleri 24299 Matbaa 24290 DOĞURANK MERKtZİ BUGÜNDEN ftlBAREN En az 300 Liralık A f Ây vadeli hesab acah^ia Çarşamba 1 Eylül 1954 Altın HediyÇEdiyor a*1 NÂTO Konseyi acele toplanıyor Daha ruksel toplantısımn g'ârultulu bir fnasko ile jona ermesi beklerunijen bir âkıbet değildi. Bovlelikle, Bati dunyası poKtikacılan. hiç degilse kotu bir «urpririn âsab bozucu teMrinden kendilerini kurtarmıs oldular. Iki yıldanberi Fransız Millî Meclisinin başkanlık bürosunda u\uklayıp duran Avrupa savunma birliği projesini ölu doğmuş bir eenin haline getirmek hususunda sayın Moloiof elinden gelebilecek hiç bir gayreti esirgememişti. Ingiliz ye Fransu dostlarımız da Paris anlas.masının bu şekli ile yürurluğe girmesini hani pek özluyor sayılmazlardı. Çin Hindi dâvasında olduğu gihi şimdi (jünün büyük mağlubu gene Birlejik Amerikadır. Amerikalı dostlanmız, dünyayı iyi tanımamanm, Avrupa meselelerini basite afinanın, usta politikacı olmamanın hayal kırıkhğt ıle karsı karsıyadırlar her halde. Kore harbi başlangırında bir Fransız teklifi t>lar«k ortaya atılan Avrupa savunma birliği proje^i. J ıllarca surünee'""~ Kilidtaşı tatbikatı başladı NATO kavvetleri, mefruz daşman istilâsına karşı savasıyorlar tzmir. 31 (Telefonla) NATO'nun Kılidtaşı manevralarmm tatbikatına bueün başlanmıştır. Türkiye ve Yunanistanın kara, deniz ve hava kuvvetleri doğu ve kuzeyden gelen mefruz ıstilâya karşı, İneılız, Kanada. Italyan ve Amerikan ku\Tetlerıle teşııki mesai etmek sure ıle savunmaktanırlar. Duşman kuvvetlerınm 3 noktadan taarruz ettıkleri farzolunmaktadır. Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Amerika, Avrupa ordusu tasarısı reddedildikten sonra böyle bir toplantıya lüzum gördüğünü bildirdi. Fransanm kararı üzüntü ile karşılandı Washington 31 (R A F a a) Başkan Eısenhow.er, Fransanın Avrupa Ordusu tasansmı reddetmesmi «ciddî bır gerıleme» olarak vasıflandırmış fakat «ümıdsızhge kapılmamalıyız» sozlerinı de ılâve etmıştir. «Bu genlemeye rağmen. hür mılletler âlemi ezici bir şekilde kuvvetlı bulunmaktadır. Bugun büyük dünya meselelerinın nuvesini mılletlerarası komumzmın mütecavız niyetleri teşkil etmekterhr. Mılletlerarası komunizmin Amerika kıt'asında bır koprübaşı elde etmek hususundaki ilk eavretleri Guatemala halkı tarafından akim Arfcast Sa. 6 Su I de Yugoslav rauhripleri dün Âdriyatikte Savaronayı top atını ile selamladılar, Cumhur Başkanı yann Belgrada varacak Menderesin Almanya seyahati Bu ziyaret esnastnda ricari ve iktisadî meselelerin ele ahnacapı bildiriliyor Bonn, 31 (T.H.A ) Yetkıli kaynaklardan bıldirıldığine gore, Turkıye Başvekılı Adnan Menderes, önümuzdeki ekim avrnda Batı Al| manyayı resmen ziyaret edecektir. Adnan Menderes, bundan bil müddet evvel Tu'kıyeyi ziyaret et Cumhur Başkanının ciyaret edeceği Saraybosna mış olan Başvçkıl Dr. Konrad şehrinden bir ebrünüs nauer'in zıvaretını ısde edeoektir. Savarona, 31 (a.a ) (Umum Tıtonun Turkıyeyi zıyaretınde kenSa. 6. Sü 5 te Mudurümuz Şerıf Arzık telsızle bil dısını Çanakkale açıklarmda karşı^ dırıyor): Reısicumhur Bayarı go layan denız birlığimıze gosterdiğı türmekte olan Savaronayı ıki Yu nezakete bır mukabele olmak ua*goslav muhnbı bugun saat 17 45 de re Devlet Başkanımızın emrıle SaDubrovnık hızalarında karşılamıs varona Yugoslav tumamıralinın tır Tımanıral forsunu taşıvan Yu forsunu on uç top atımı ıle selâmgoslav denız bırüğı Reısıcıynhuru lamış, bırıncı topta Savarona ve muzu j ırmı bir top atımıle selâm muhrıblerımızde toka edılen Yulamış. gıandı dıreklerıne Turk bav goslav bayrakları sonuncu topta arrağı toka etmış bulunan gemiler ya edılmıştir. Savaronanın sancağuıdan geçerken Yugoslav muhrıbleri geçidden çamarıvadakı Yugoslav dsnızcılerı sonra muhnbleriroızın arkasında Meksıko 31 (4vP) Bir uç dcfa hurra demışlerdır.. Marejal I Arkası Sa. 6. Su. 2 de tarafınri^n c=k^ân bır kıbnt bır otobiısu a'evler ıçınde hırakmı? vt 35 kışının Hııı dırı vanmssına se1 beb olmuştur Burava gelpn hsbprlere gore. dün gece Gus.'lalaıaiaraSsn Luıs Po Celâl Bayar bugün Yugoslavyaya vanyor Avrupa ordusu tasarısmı reddeden Fransıı Meclisi son toplantısında Valiniıt açıklaması .tO ağustosta bavrak asmadıklan iddia edilcnler hakkında Talebe Federasjonu beyannamesi tasvib edilmedi Istanbul Vahliğinden tebliğ edilmıştır: «Dun Talebe Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramında bir kısım vatandaşlarm ba>Tak asmadıklarıru şıkâyet ederek gazetelere beyanname gonderıldiğıni ha ber aUık. Turk vatandaşları ar*aslatî»vib etmiyoruz. Türk genchğinin memleket ve millî davalarda hassasiyetlerini her vakit takdır ederiz. Fakat bu memlekette oturan yalnız anayasamızm değil, Türk de mokrasisinin yüce prensiplerıni kabul etmij ve Turkum d.ye ıftıhar eden vatandaşlarımızı dmî mezheb farklan ile Türk camıasmda çoğunluk ve azınlık diye bır tef'ik yapmağa rejimin tahammülü yoktur. Korede aynı safta dünya VP !nsanlık ideali için kanlarmı doken Arkast Sa. 6. Su 8 de İzmirde 19 firma savcılığa verildi İzmir, 31 (Telefonla) Şehrlmız ihtıkârla mücadele komisyonu, kâr hadleri kararnamesi yürürlüğe Eirdiğınden bu yana, tesbit edılmiş olan ıhtıkâr hâdıselerinin incelennıesinı bıtirmış Te bugun 19 fiımayı savcılığa sevketmiştir. Bu fırmaUrın ekserisi mal istıfa etmekten ve fahi? fıatla satı? yaparak gayrimeşru kazanc elde etmekten sanık bulunmaktadırlar. Komisyon, bazı firmalsr hakkında da ademi takıb karan taleb ermiş.tir. Sanık firmalarm duruşmalarına yakında başlanacaktır. Vali: 1 ayda 4 saat dinleıtebildim, diyor Isviçrede Migro teşkilâtını incelediğini bildiren Gökay, Paris belediyesinin bizden ilham alarak Bir aylık mezunıyeti sırasında, Kanadada toplanan mılletlerarası akıl sağlığı kongresine ıştırak eden, dönüşte Avrupanm bellıbajlı şehirlerinde tetkıklerde bulunan Vali ve Belediye Reis Vekıli Profesor Fahreddin Kerim Gokay, dün vılâyette bır basın toplantısı yaparak seyahat inübalarını anlatmıştır. Profesor Gökay, gecenın geç saatlerinde kendısını Yeşılkoy hava meydanında karşılayan Gazeteciler Cemıyeti ve sendıkası mensublarına teşekkürlerini belirttikten sonra demıjtir ki: Reisicumhurumuzun v« Basvekilımızin Amerikaya yaptıklan ziyaretlerin müsbet intıbalan devam etmekte, her vesıle ile akisleri müşahede olunmaktadır Yapbğım hususî ziyaret ve temaslanm neticesinde funa inandım ki, Türkive ilt Amerika arasmdaki kültürel ve Arkası Sa 6. Su. 6 da Amerikada bir kibrit yüziinden 35 kisi yandı bulup yürürliığe kon«w»Lda. Işte gene Fransızlsnn çektagenliği yüzündan hnsıraltı ediliyor Avrupa birliğine iimid bağlayan. bu fikrin ferçekleşip yajayabileceğine Inananlar hesabına hazin bir manrara! Buntmla beraber hükümlerlmlzde acele davranmaktan sakınnıahyıı. Avrupa ordusu tasansı, Birleşik Amerikayı ve otıunla beraber lamimî Avrupalılan hayal kmklığina uğratarak sahneden çekildi ise de. bu çekiliş «caba karşı tarafın kayıdsu şartsıı bir raferi mânasına alınabilir mi? Rusya. Avrupa ordusu tikrinin jerçekleşmesini istemij ordu. Çünkü bn takdirde Batı Abnanyanın gilâhlandmhnasından korkuyordn. Gerçi Avrupa ordusn fikri şündilik nkamete uğramış gibidir. Fakat bu, Batı Avrupada bir savunma gücü kurulmasını, hele Federal Almanyanın bir ordu sahibi olarak hür mil Vali gazetecilere izahat verirken letler yantnda yer almasını imkân»ız kılacak bir sebeb midir? Elbette değildir. Hattâ serinkanla duşımurgek, İki buçuk yıldır aydmlık bekleyen bir durumun. ters tarahndan da olsa bir sonuca bağlanması yarmki hareket çizgilerini açıkça bellı edeceği için, hürriyetçi devlctın hesabına bir bakıma hayırlı olmnştur. diyebiliriz. Şüphesiz arada kıjmetli zaman kaybına nğranınıştır. Bunu dikkate almak. bundan sonraki çalıs,malan daha sıkı bir tempo ile yürutmek lâzımdır. Ama her çevin mahvolduğuna inanmak, karanuar duyrulara kapılmak için de Ankara, 31 (Teiefonla) Yann butün devlet memurlanna bütçe ortada bir sebeb yoktur. NADİR NADİ yılının ikinci maaş ikramıyesi ve Arkası Sa 3. Su 5 te rilecektir. Bu hususta lâzımgelen Kıbrıs Türkleriıti temsil eden geMı İngiliz filosu Yunanistana gidemiyor! Atina, Kıbns dolayısile hâdise çıkar diye ziyaretten bu sene vazgeçilmesini istedi Ankaıa, 31 (Telefonla) Son zamanlarda dunya olçusunde siyasi akısler yapan ve Bırleşmiş Mılletlere kadar aksettırılen Kıbns me^elesı hakkında Turk ve İngıhz hukumetlenle temaslarda bulunmak ve bu mevzuda bır neticeye varmak uzere Kıbrıs Turklerıni temsılen seçılen uç kişilik heyet bugun saat 18 50 de uçakia Ankaraya EelmışHr Adadaki Rum topluluğunun Kıbusı Yunanistana ilhak fıkrıle Amerıkaya kadar heyetler = ve . Bu heyet. hükumetle yapacağı temaslardan sonra İngiltereye giderek bazı taleblerde bulunacak gondermek suretile yaptıklan hareketlere karşılık bır Turk heyetinin de Turk re ingiliz hukumetlerı nezdınde istişareler vapmak maksadile mukabelede bulunması siyasî çevTelerde ilgı ile karşılanmıştır. Bu akşam Ankaraya gelen Kıbruı heyeti, Faiz Kaymakın başkanlığında, Ahmed Mithat Berberoğl» ve Ahmed Zaimden terekkub etmektedır. Faiz Kaymak Kıbrısta, Arkan Sa. t, Sü. 4 M Halk oyunlan mtisEbakalan Final müsabakaları Açıkhava Tiyatrosunda yapılacak Memurlara bugün ikramiye veriliyor hazırlıklar ıkmal edılmiş ve bütün alâkalı daırelerle defterdarlıklara Maliye Vekâletınoe gereken emir HARB OKULU ÖĞRENCİLERİ Arkası Sa. 3 Sü. 6 da NİN YENİ KIYAFETİ. Harb Okulu öğreneılerinin üniformalan değıştırılmıştır. Yukarıdaki resimde bır öğrenci yeni kıyafetile görülmektedır. Hususî mnesseselerde çalısan işçiler de ikramiyeden faydalanmak istiyorlar Londra, 31 (a.a.) Amirallık Daıresı sozciısunun bildirdığıne grire, Ingılterenın Akdenız fılosunun Yunan hmanlarına yapması mutad bulunan ziyaret bu yıl yapılmıyacaktır. Haberi, Dış İşleri Vekâletinın sözcusü de teyıd etmiş ve bu ziyaret hakkında Yunanistan ıle müzakerelere girışıldığı zaman Yunan hukumetinin Kıbnstaki durum sebebıle, hâdise çıkmasını onlemek için bu yılkı ziyaretın iptalini teklıf ettığını bıldırmı^tır. C H. P. nin seçimlere ıstirak kararı D. P. de müsnet karşılandı C. M. Partisi çevreleri bu karar karşısında sukutu uğradıklannı ifade ediyerİMAnkara 31 (Telefonla) Cumhunyet Halk Partisinm seçimlere girip girmemesi son günlerde Ankara sıvasî mehafılmde üzerinde en fazla durulan ve çeşıdli tefsirler vapılan muhim bır konu haline gelmısti İstanbulda toplanan C. H P. meclisinin seçimlere sırme karannı vermesi Ankaradaki D. P. çevrelerinde gayet müsbet karşılanmıştır. Cumhariyetçi Millet Partisi çevreleri ise Halk Partisinin seçimlere gırme kararı karşısında sukutu hayale uğradıklannı ıfade etmekte ve bu kararla partinin hata yapüğını soylemektedirler. Bueün kenriisıle aoruştuğumıiz Cumhuriyetci Millet Partisi Genel Başkanı Ahmed Tahtakılıc bu mevzuda şunlan soyiemıştir: «Partilerin kendi sıyasl istik»metlerini dıledıklerı gıbı tayuı etme leri tabiidır Bu cihetten sb'ylenecek soz yoktur. Ancak. önümüzdeki mahallî seçimlere katılmamak suretile iktidann zıhnivetini ve bu zıhnıyetin eseri olan kanunları, r#Emırum ekipinden 2 ojmca jım davasını. Türkıvenin en havaHalk oyunlan musabakalannr ti ve ciddi meselesı sayarak pro şehrımizde yapılacak final nüsabaJ testo etmek demokrası prensıpleri kalarma katılacak ekıplerinin sene, hurrivet ideallerme toptan zıd çılmesı ıçm 23 vılâvette yapılan ma Arfcasi Sa. 6. Sü lde Arkası Sa. 6, Su 8 de İngiliz Müdafaa Vekâleti Miisteşarı Türkiyeye geliyor Londra, 31 (a a ) Savunma Vekâleti tarafından yayınlanan bir tebhcde bıldirıldığine gore, Mustessr Nıeel Bırch bueün Akdeniz böl gesmde tetkiklerde bulunmak üzere Ingıltereden ajTilmıştır. Nigel Bırch. bu seyahati sırasındi Kıbns ve Turkıvede enfrastuktür inşaatlarmı tetkık edecektir. Yakında CUMHURİYET'te **' ' ••••"««I Roman edebiyatımızda yeni ve heyecanlı bir telif eser "BAHÇEDEN BIR ADAM GİRDİ,, <Gönül Çiçeği». cBeklediği Aşk» ve «Bir Gecenın Romanı» adlı romanlarından başka İstanbul basınında birçok hikâyeleri okunmuş olan nun heyecan ve merakla yeni eserini Tahaııealı kaclııı Bir köylii kadın eski kocasını tabanca ile yacaladı tzmir, 31 (Telefonla) Ödsmişin Adagide nahiyesınde Ali Keıkin isminde biri, gayrimeşru olarak yaşadığı Ayşe Çullu ile beraber dün ge7meğe giderlerken eski karısı Ay^e Ka&kalın tabancalı tecavüzüne uğramıştır. Ayşe önce kocasile mıinakaşaya başlamış. bılâlıaıe Ali Krskıııe 2 pl atc^ ehniştır. Ah K<=kın jaralanmış, Ayşe tevkıi cdıimiğtir. Perihan Zorlu takib edecegjniz macera dolu İSTANBUL TENİS TÜRNL'VASI Istanbul Enternasyonal Tenis Turnuvasının sona erdiftıni yazmıstık. Bu muna..ebetle evvelki akşam Tenis Dağcılık Kulübünde bir balo verilmiş ve kazananlara kupaları (tvzi edılmıştir. Yııkarırlakı rosım tok rrkrklfr sampıyonluğıırıu ka/.anan SkonıckıVe knna vrnlnken ahnmi5,tır. (Tenis maçlarına daır hab«rlerle dıger süor yazılarımızı doıduncu sahıîemude bulacaksauz.) ası C'ıı>l kldr kongred **>na #,r^t Oazeteler ' Aca^ib, bızi ııe^e ^agumadılar dersin?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog