Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

BStSa CuibMİz v Stçlınmzm Rtngfot\ Bt§iıdır. i Eyyelca jılr8m»ı)ın / Oekolore etmeden / 14 muhttlil renk J u m hu r i yet 30 nncu yıl sayı 10.726 KURUCUSUrTUNUS NAOf Teigraf re mektub adresi: Cumhurtyet. tsta nbul Posta kuhısrı îstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santra] Numara»: 24298 Vazı İşieri 24299, Matbaa 24290 fSsÖH TürkiyedelSil i m ve irİhM Revohıtionary Tut'key T Ğ&LÛŞoa Türklye}, dinin kalkınmasî| ydi)$ı :ı kıtük tman, inkılâb yolunda vs. ftjer fe^ıF muellifi Dr. H. Malik Evrenojun'^rW iurnjızdaki 393 hapisanede yapbğTfilrtrf«i| ^ f yıeler neticesind« hazırladığı tresirr$, **fikli bu klâsik eseri herkese işaraVeİM 5i|/fsiye ederiz. Ankarada AKBA,=kto ıMlda İNKELÂP. Kitabcılarmda ^atâfeİİ |(4li 2,5 liradır. I İ \ j YAÖU KREM 8AÇ BOYASİ BERBERİNİZDEN ISRARLA İSTEYİNİZ. Çarşamba 9 Haziran 1954 Pakistan Başbakan Başbakan dün akşam Amerikadan döndü bugün 11,30 da geliyor Muhammed Alinin Ankarada Türk Nenderes ile arkadaslan hava alanmda askerı törenlevehalkın devlet adamlarile yapacağı sevgi tezahürlerile karşılandılar, C. Bayar da alana gelmişti temaslara biiyük ehemmiyet veriliyor Tiirkiyeye 3 Değerli Bir Kooıık Dost Pakistan Başbakanı Muharn med Ali. beraberinde . refftası Begüm Mehmed Ali. 9 ve 12 yaşlarında iki oğlu Hamd: Ali ile Hammed Ali ve hususî kâtibi Aziz Ahmed bulundugu halde, «Viking» tipindeki iki motörlü özel bir uçakla hükumetimizin davetlisi olarak bugün saat 11 S da şehrimize geO lecektir. Basbakm Muhammed Ali, Ye?ilköy hava alanında merasimle karşıl nacaktır. Pakistan Başbakanı Muhammed A linin memleketiınizi ziyaıetine, şeh rimizdeki siyasi çevrelerde büyük ehemmiyet atfedilmektedir. Bunun Türkiye Basbak?nı Adnan Menderesin Amerika Birleşik Devletlerini ziyaretinin hemcn sonrasına rastlam:sı, bir tesadüf eseri olarak ksbul edilmemskte ve muhtelif tefsirlere yol açmaktadır. Pakistan Başbakanı Muhammed A linin Ankararia kalacağı üç ffün Arkası Sa. fi, Sü. 7 de milyon dolar tahsîs edildi Bununla motnrlii taşıt. mntnr ve nıotor aksamı ahnacak Washin2ton 8 ı'A.P.) B. Amerika harici yardım idaresi hugün Türkiyeye dış yard:m tahsislerinden 3 milyon dolar sarf yetkisi vermiştir. Türkiye bu para ile motbrlü taşıt, motör ve motör aksamı alacaktır. Yunanistana da çelik' levha kââı i hamuru. alümınyum ve diğ?r ceşidli mamuller içın 1 milyon 150 bin dolar sarf yetkisi verümiştir. Stassen'in beyanatı Wa5hj"neton 8 (aa ) (United Press Ajansı bildiriyor): Haricî Arkası Sa. 6, Sü. 7 d e nst Pakistanın Başbakanı Ekselâns Muhammed Ali, yanında sayın eçi Muhammed Ali. Dış Işleri Bakanı Ekselâns Zafirullah Han ve diğer seçkin şahsiyetler bulundugu halde misafirimiz olarak bugun aramızdadır. Dcgerli Başbakanla sayın eşine ve çalısma arkadaşlarına hoş geldiniz der. yurdumuzda İyi günler gecirmelerini dilerız. Bir yıldan fazl» b i r "mandır Pakistan idaresinin sorumunu omuz Kıymetli misafîrimizin son larında taşıyan sayın Muhammed resimlerinden biri Ali. henüz 45 yaşında genc bir devlet adamıdır. Boyle obnasına rağmen pek erken politika hayatına atılan bu seçkin şahsiyet, şimdiye kadar milletvekilliği, Bakanl.k, Büyük Elcilik gibi önemli vazifeler görmüş, memleketine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Fakat onun asıl büyük hizmetieri Başbakanlığı kabtıl ederek hükumet kurması ile başlar. Bilindiği gibi 1947 yılında bağımsızlığına kavuşan Pakistanın siyasî, içtimaî. iktisadi bir çok davaları vardı. Çeşidli güçlükler güsterafc im *«•»•« snyıft *tm*hanımed Ali azim ve cesaretle ele almı; ve onların önemli bir kısmmı limdiden çözülme yoluna koymuşhır. Bilhassa anayasa konusunda Ekselâns Muhammed Alinin tuttuğu ileri görüşlü politikayı, Atatürk devrimlerini benimsemiş bir Türk sıfatile övmemeğe imkin yoktur. Pakistanın anayasa davası. altı yıldır sürüncemede kalmış. âdeta bir çıkmaza saplanmıştı. Bir takım geri kafalı adamlar din ile devlet işlerini birbirine karıştırmaktan bir türlii vazgeçemiyor, Pakistan anayasasının Kur'an esaslarına göre hazırlanmasım istiyor, bunu sağlama bağlamak için de bir mollalar kurulu teşkil edilmesini öne sürüyorlardı. Ayrıca Konfederasyonu meydana getiren eyaletlerden her biri de hükümranlık haklarına benrer bir takım haklar üzerinde direniyordu. Hükumet sorumunu kabul ettiği gündenberi sayın Muhammed Ali Anayasa davasuıı çıkmazdan kurtarmak. yobazlan sindire rek bunlann sesini kısmıştır. Pakistan Anayasası medenî milletlere yakışır hukuk esaslarına uygun I.ÜLEBURGAZDA İLK MAHSUL Lüleburçazda ilk buğday mahsulü idrak edilmiş, davul ve zurna larla kasabaya indırılerek pazara olarak hazırlanma yoluna frinniştir. içtimaî ve iktisadi alanlarda da götürülmüştür. verimli bir politika başarı ile yürütülmektedir. Bununla beraber 75 milvonluk muazzam bir kütlenin çetrefil meselelerini kısa zamanda çnzmenin imkânsızlığım kabul etmek gerektir. Pakistan yan kıt'a gibi bir şeydir. Ayrı dinden. ayrı dilden. hattâ ayn ırktan sayısız insanları bir idare altmda birbirile iyi geçinerek refaha kavuşturmanın güçlükleri meydandadır. Buna rağmen Türk milletinin dost Pakistana karsı hüyiik bir sempatisi ve güveni vardır. Bu devletin haDünya futbol şampiyonasıııın başlamasına 8 gün kaldı; yatiyetine ve istikbaline inanıyoTürk futbokulannın ehemmiyetini ve başarılannı belirruz. Ortadoğu bölgesinde Pakistaten İsviçreliler: «Türkleri yenmek herhalde çok güçtiir» nın barış uğruna üzerine düşen vaneticesine vanyorlar zifeleri başarı ile yürütebileceğinden şüphe etmiyoruz. Böyle olduLozan, 8 (Arkadaşımız Cezmî Brezilya, Ingiltere) bütün takımğu içindir ki. kıırulduğu giindenberi bn devlete karşı geniş bir ilyi Zallak telefonla bildiriyor) Dün ların sıtma nöbeti geçirdiklerini gösterdik. 1951 yıluıdanberi Pakis ya futbol şampiyonasının başlama söylemeğe lüzum yok. tanla imzaladığımız üç anlaşmadan sma sekiz gün kaldı. Dört büyükİsviçrede buaün çıkan gazeteler, her biri bir öncekinden daha sıkı lerden eayri (Urugugy, Macaristan, Arka.5i Sa. 6, Sü. 5 te bir dostluğun inkâr kabn] etmez VEsikalandır. Oteki milletlere de açık bulunan bu anlaşmalar. Türkiyenin ve Pakistanın komşulanna karşı yi>lnız iyi niyetli duygular beslediklerini isbat eder. bu itibarla dıinya barışı hesabına da birer ileri adımdır. Sayin misafirlerimizin aramızda bulunduklan giinler boyunca, bölgpmizi ilgilendiren çeşidli meseleler. öyle temenni ediyoruır ki, iyilige doğnı yeni bir gelişme imkânı kszanacakhr. Ekselâns Muhammed Ali Han ve deeerli aıkadaslannı burada bir daha saygi ile selâmlanı. NADİR NADİ Başbakan Adnan Menderes, Washington hükumetinın davetine icabetle Birleşik Amerikaya yaptığı resmi ziyaretten dün saat 18.24 ta memlekete dönmüş, Yeşilköy hava alanında törenle karşıhnmiçtır. Bilindiği üzere. bu seyahatle Başbakana Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcîsı Fatin Rüştü Zorlu, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nurecdin BaranseL, Di| ujleri Bakanlığı Müsteşarj Muharrem Birgi de refakat ediyordu. Arkası Sa. 6, Sü. lde TürkAmerikan ticareti Başnakan dün aksam Yeşilköyde uçnktan inerken Amerikan sanayiinp lüîumlu maddelerin Reniş ölçüde ketimizden ithalile iki arasındaki mal miıbadfllesi bir kat daha artacak Başbakan Mtnderesin Anıerikâ seyahati iki memleket arasmdaki ticarî münasebetlerde yenl bir inkişaf yolu açılmasına vesdile olmuştur. Arkon Sa. 9, Sü. 4 te Memleketimize göçmen sıfatile gîlen şebekenin elebasısınrn 4 5 lefa Bulgarislana^ gidip geldiği tesbit edildi S (Geceyarısı telefonla)Şimdi haber aldığimıza göre Tüık Millî Emniyeti Kırklar?li ve umumiyetle Trakya mıntakasında Bulgaristan hesabıra casusluk yapan bir şebekeyi yakalsmağa muvaffak olmuştur. Şebekenin elebaşısı Ahmed Yusu fof Eminof admda bir hain olup 1951 senesinde göçmen sıfatile mem leketimize gelmiş ve İspartaya iskân edilmiştir. Ahmed Yusuf yurdumuza geldikten bir müddet sonra ana ve babasını bırakarak Bulgaristana dönmüş. akabuıde de Bul garlarm Burgazdaki Emniyet teş Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Trakyada bir Bulgar casus Tutun ışçılerı Menderesin Atinada için asgarî iicret dünktt temasları şebekesi ele geçirildi 250 kurus! tnrıi't*ı<r. ' S^örtife* Bafefto'rk ncrdlnde itiraza hazırlanıyor Çalışma Bakanhğınca Tekstil ve Tütün işçileri için teşkil edilen. ssşari ücret komisyonları ücretlerin teEbiti mevzuunda çalışmaktadırlar. Üc hükumet temsilcisi ,bir Sehir Meclisi üyesi. Bölge Çalışma Müdürü. Hükumet Tabibi. iki işveren ve iki işçi mümessilinden meydana gelen komsiyonlardan ilki tütün İŞ Arkaaı Sa. fi. Sü. 5 te Başbakan, Yunan g&zetecilerine: «Konufmalantnızclatrher zaman olduğu gibi memnunuz» dedi Molotov'un yeni bir teklifi Sovytt Dış Bakanı, Hindi Çrnl'd» ateş kesümeden «sulh konferansı» toplanmasını istedi Cenevre, 8 (A.P.) Sovyetler Birliği bugün Hindiçinî'de çarpışmaların «ona ermesi beklenihneklizin bir sulh konferansı aktedilip Arkası Sa. 6, Sü. 3 te * Kırşehir heyett Ankaraya döndü Kırşehirin ilçe olacsgı yolunda haberler yayınlanması üzerine, A merikada bulunan Başbakanın dönüşünü bekliyerek bu konuda kendisine ricada bulunmak için şehrimize gelen 19 kişilik Kırşehir heyeti dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. Cumhur Başkanı ile Başbaka nın dün Yeşilköy hava alanı Başbakanı karşılarrak üzere hsva binasında kar |i]a$malan alanına giden heyet üyeleri. «Kırşehirlilerin hürmetlerile» ibaresini Atina 8 (a.a.) Başbakan Men devlet adamlan arasında cereyan taşıyan bir buketi ilgililere verip deres bu sabah Yunan devlet rica eden görüşmelere Başvekilimiz Adhava alanından ayrılmışlardır. lile bir buçuk saat süren bir konuj nan Mendere», Bajvekil yardımcısı ma yapmıştır. ve Devlet Vekill Fatin Rüştü ZorSaat 1 1 3 da Yunan Hariciye lu, Milli Müdafaa Vekili Etem Men Vekileti binasında Türk ve Yunan Arkast Sa. 6, Sü 8 da Rusya, Amerikaya 10 avcı bolu daha iade etti Bir Ingiliz bava filosu İstanbulu ziyarete geliyor isviçre gazeteleri futbolumuzu öviiyorlar Avcı botlannı getiren Rus denizcileri dün şehri Iteıerlerken (Yazrsı 6 ınci sahiiemizde) Tabarin bar vak'ası Türkiye amatör futbol birJnc'fiklert için Ankaraya gelen ve şampiyon olan Adanamn Demirspor takımı oyuncu. lar\ gece Tabarin bara gidiyorlar. Bar müdavimleri ile aralannda raüthiş bir kavga kopuyor, sporculardan biri a. ğır yaralanarak hastaneye kaldırıhyor. Sporcvlanrmz böyle şampiyonluk kazandMarı bir püiün gecesrnde takım halinde barda acaba ne anyorlardı? Dostlar, vatandaşlar, gün. düzîcrini futbol sahalarmda. gecelerivi ise barlarda veya meyhanelerde geçiren. sarhos olan, kavga eden neui bize münhasır sporcu tipinden bu memleket hâlâ kurtulamıyacak mı? Sabık bazt güreş şampiyonlarımızın gösterdikleri kötü örneklerin mukallidleri böylece türeyip gidecek mi? Bu misaller ortadn dvrurkcn biz yeni nenllere *spor karakteri kuvvetlevdirir, bt. dev ile birlikte rubu da QÜzelleştirir. diye nasil öğüd vereb'liriz? Sporm insan değil mi? Ara. siro bir kadeh bira içmez mi. gazinolardan birinde bir parça eğlenmez mi, diyecekler bulunabilîr. Ama canım inaaf e. din, nerede böylesi1' Gö'stersentz de işte Koca Yusufların, Kurdderelilerin, Adnh Halillerin torvnunu bulduk diyc hep beraber bayrarn ycp.ak... Haksız fiat artışııta karşı düsünülmüş tedbir yok Yeni gümrük kanununun tatbikından evvel ithal edilen ve halen tüccar elinde bulunan mallann fiatlannı kontrol imkânsız görülüyor Yeni gümrük tarifesi piyasada iyi karşılanmıştır. Kanunun yürürlüŞe :^i5i Jk gün, yeni tarifeye göre mal çekmek üzere gümrüklere yapılan müracaat yekunu 25 i bulmuştur. Kanunun UtbikınHsn e\*\elki müracaatlerin »ayıgı 300350 arasmda idi. Diğer taraftan. alâkadarlarm ifadelerine göre. kanunun tatbikten evvel ithal edilmiş olup halen tüccar elinde bulunan mallann fiatlarını kontrol etmek mümkün görülememektedir. Böyle bir kontrolun yapıkbilmesi içirt saklanan mallana daha evvel b«»vqnnsme ile tesbi'i Arfcası Sa. 6, Sü. 7 de 1 Akrobasi hareketleri yapan bir Canberra ıtcaçı. Hikine dömi|ü Biraşında Yizısı b nc\ \ Meclis bugün toplanıyor Ankara, 8 (ANKA) Şeker bay ttmı rtıünasebeti ile 28 Mayıs cuma (ünü 10 günlük tatil yapmış olan B. M. M. si yarın saat 15 de toplafearak (ahşmalarına devam edecek Ir. Dun Beyoflunporla bir deneme maçı yapan Milli takım namzedleri (Maça aid taisilât 4 üncu sahıfemizde) **+ J BATIDA VE DOĞUDA GÖRÜş BİRLİĞİ J \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog