Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Kıymet esasına göre hazırlanan Y EN î Gümrük Tarifesi Cetveli Gümrük kanununun ban maddelerinin değıştirilmesin* •• 1499 tayıb gümrük tarifesi kanunu ilt ek v» tftdillennın kaldırılmasına dair kanun kltab halinde çıkü. umhurı 30 nncn j\\ sayı 10.725 KURUCUSU • TUNUS NADt T«!graf ve melrtub adresi Ctımhurfyet, tsta nbul Posts kuhım tstanbul F o 348 J Telefonlar: Umumî S«ntral Numarası: 24238 Ya» İş;eri 242" Matbaa 24290 I Atina 7 (aa ) J refakatinde bulunan umum mtidurümüz bildıriyor.) Amerikadan avdet etmekte olan Başvekil Adnan Menderes v» ma, ıyeH erkânı, NATO güney doğu Avrupa kesımi kuvvetleri komutaBaşbakanm Amerikada tnUsnı Amiral Fechteler'in özel uçağı bet neticeler sağlayışı ile bugun saat 19,40 ta Napoliden ithalâtçi ve ihracatçılan Atinaya gelmiştir. »evitıdirdl Baçvekilımiz. hava meydamnda Yunan Ba$vekıh Mareşal Papagos, Çeker Bavramı münasebetıle bır Müdafaa Vekıh Kanellopulo', Ha kaç BunHenberi kapalı duran bor^a rıcıye Vekilı Stefanopulos, Yunan ve pıyasalar dun tekrar faahyete kuvvetleri kurmay başkam ve de geçmişlerdir niz kuvvetleri komutanı Amiral Arkasr Sa. 6, Sii. 5 (e lappas, Atina Buyuk Elçımiz Ce' mal Hüsnü Taray, Amenkanm AI tına büyuk elçısı Cavendıs Can! non Yugoslavyanın Atinadakı buj A r k a s ı Sa.fi.S ü . 1 d e HALtüE EDtB ADIVAR'm en snn romanı İNKİLÂB KİTABEVİ Salı 8 Haziran 1954 Tanen 2 AHMEDH Kitabcılık Menderes dün 1940 daüçlü askeri i Türk ve Yunan Başbakanları bu sabah iki memleketi alâkalandıran meseleleri görüşecekler, Menderes öğle yemeğinî Kral ile birlikte yîyecek UÇakla Atinaya g e l d i için son hazırhklar İttifak raetnini hazırlamak üzere bir Türk • YunanYugoslav komitesi kuruluyor, üç memleketin mebuslardan mürekkeb bir de nüşterek İstişare Meclisi olacak Atina 7 (R ) Yunan Dı? tslerl Bakanlığmrlan bueün açıklandığına gore. Turk:vp. Yunanıstan ve YtıEoslavya muştprek bır sıyasî ve askeri komıte ktrmayı karsrlaştırmışlardır. Bu krrrute, uç memleket arasında yapılması kararlaştınl?n askeri ıttıfakın metnmt hazırlamakla vazıfelend'rılecektır. Bahıs mevzuj komıte, eelecek aya kadar mstnı hpzırlamaöa mu» vaffak olduâu »gkrîırde, a<=kpri ıtti» fakin Brl^radda »emmuz toplantisi" nı akded<v»k olan T"k. Yunan ' t Arka*r Sa fi, Su. 7 de Surada Cevher var Piyasada sevinç vnıpa milletleri arasında seyahat imkânlannı kolaylaşürmak amacı He kurulmuş bir komisyon rardır. On beç Avrupah milletin terasil edildiği bu komisyon yıllardanberi toplanır. riımruk muayeneleri nasıl yapıtan. pa«aport işleri ne »ekilde dÜ7enlen«in diye rapor nsttine raAdana Demirspor takırrundan por hazırlar. Muharrçm asırca ;> aralanarak Konmjon çalışa dursun, geçen yil CUMHIR BASKAM VtLÂYETTE Cumhur Baskanı Celâl hastaneye kaldınldı Alminlar Bundestaıt'dan bir kaBavar. dun saat on sekızde Vılâyete gitmis. Vali ve Beledıye nun çıkararak. Avrupa Konseyi üBaskan vekilı Fahreddin Kerim Gokav üe vılâyet erkânı ve Ankara, 7 (Telefonla) Dün ^e>p«i bıılunan miiletlere mensub MecHs. son seçimle alâkah mese basın mensublan tarafından karsılanmıstır. Cumhur Baskanı c? Taharın bad^ buyuk bir kavsa spyjahlan Almanyaya ipris vizesi leleri eözden gecirecek vc epey bır muddet Vilâyette kalmıs. il ve beledıye 15leri etrafında oımuştur. Kave^ sırasınHa bıça<Ur almak külfetinden kurtardı. Almançelnlmış, .«andalyalarla bira }i;?l=l izahat almıstır Kurultayın toplanti tarihini ya. bu kararı oteki milletlerden hiç havsda uçmus. bazı müşter'ler \Ade tesbit edecek bir kar«ılık beklemeksizin tek taraİEnmış ve bır kısım artisf'er cs Cumhtir Başkanı Calâl Bavan raflı olarak aldı. Koskoca bir ko Arknsı Sa. 6, Sü. 1 de Ankara, 7 (Telefonla) CH.P7İy?ret etmek uzere şehrımıze gemiv\onun yıllardır basaramadıjp bir Meclisi önumuzdeki perşembe gulen Kırjehır heyeti dun Bay^ar ile meseieyi Bundestag bir dakika içingorüşmeğe teşebbüs etmeden once nu toplanacaktır Bu toplantıya geHP ve ecniş olçüde çözmüştü. O tanel kurul üyelerıle C.H P. Meclıs Arkasi Sa 6, Su. 7 de man muhalif milletvekillerinin kagrup başkan vekılleri ve sfrup ıdanun İPklifini getiren çofcunluk par Arkası Sa 6. Su. 3 te ri<i livelerine karşi hiıruma ge<;riîi vp meselâ «mütekabiliyet prenslBüyük bir Ingiliz firketi, şehrin bütün yollannı pirti nirin fpda eHiyorsnmıı? Bu bir kapitulâsvondur» (ribilerden ba»on sistem usullerle yapmağa talib oldu ğırıp çnğırdığı^da duyulmamıştıAradan Wr >ıl jreçti. Şimdi Bafi Dün, Vilâyette Devlet Bakanı revteyonu gozden geçlrilmiştir. Bu Avrııpanın hütıin hiiknmetleri yaMukerrem Sarolun da iştirak etti arada, Belediyenin, Devlet Karabancı seyyahlara aynı kolayhğı göfğı muhım bir toplantı yapılnujbr yollannın ve Tramvay îdaresinin tpriri kammları meclislerinden çıBağdad 7 (THAR ) Çarşamba (TELEFOTO CUMHURtYET A.P. ATİNA ROMA) Bu toplantıda bilhassa şehrin yol yol injaatı v» kıj mevıimind* »elgünu yapılacak genel se''mlorın, k»rabilmek icin biiyiik bir e«yTet Arfca« Sa. 8, Su. 4 t« ışlen goruşulmu?, bütun yollann Ainın Menderes, dün alışam Atina hıva meydamnda Yunan yer yer hâdiselenn çıkması uzegosteriyorlar. Neden ıtıi? Bunnıı seBaşbakam Papagos'la bir arada rine tehır olunacağına dair haberhpbini geçen giın bir Alman miller tekzıb edılrmştır. lpt\ekili Avrupa Konscyinde resResmî makamar, 9 haziranda se<;mon acıkladı: Çünkii Almanyaya menlerin reylenni kullanacaklannı giren yabancılardan vİ7e miikefleyeniden bıldirmişlerdır. fiveri kaldırıldıjn jründenberi AlBir çok şehırlerde sergin bir haman>anın turizmden elde ettiğl yılÇARLOTA STALİN MÜKAFAva vardır Dun karışıkhklara < =h = tlık eelir uç yıiz milyon mark kadar ne olan Necefte bucun yenıd^n TI Şarlo'ya Sovyetlerin «Stalla bir artis eostermUtir. Önümiirdeki «barıçcılar» adı altında dola>an KO>ıllar hnvunra hıı miktarın daha da Banf Mükâfah» ru verdiklerial bilmunıstlerle hu'iumet kuvvetleri anrtarağından süphe edilmemekte« dirmiştik. Yukarıdaki resira, Sovyet Dün sabalıtan itibaren beyannameler kıymet rasında çarpışmalar olmust'.r â\c dir Almanja. rurizm endu<rrisinin tenullcilerl mtikafa'h İsviçred» Şarkışının blduğu, bazı nümavişçilerm bn «afında bulunan milletleri de gelo'ya teslim *ttikl»rl nrada esasına göre verilmeğe başlandı; Gümrük Başde yaralandıklan bıldırilmektet) • • ride bırakmak tizeredir. miftir. Necefte sokağa çıkma yasağı konul müdürü gazetecilere izahat verdi Aslında basit gibi RÖriinen şu mustur. ku^ük olayı bundan kendimize bir dpr< rıkaralım düsünresi ile anlatYenı Gumrük Tanfe Kanunu dün 'evvelce verilen beyannamelerde ma tım. Ttıri7m hueıın her bakımdan 'hn %95 ı ağırlık ve %5 i de kıy«on derece onemli bir endüstri ko sabahtan itibaren hururluğe gırmıştır Evvelce de vazdığımız gıbı veni met esasına gore vergilenirdi. BuİNGİLTEREDE SICAKLAB lıı haline gplmistir. Kendi imkânIn^ıltercde şHdetli sıcaklar hukum lanna B"re bu endü^rrivi eelistir kanunla kıymet esası kabul edil gün ıse malın %99 u kıymet ve nipk hu<;usunda buttin milletler miştir Dün sabahtan itibaren be %1 i de ağırlık esasına dayanmaksurmektedır Muhafız kıt'alanndan canla başla çali'maktadırlar. Knm yannameler bu esasa gdre alınmak tadır. bırı mutad talımlerıni yaparken bır Gumrük vergisinde esası teşkıl Sularımı? Sııriye. I.übnan re Yu tadır asker sırtustü düşup bayılmıştır. Goruştüğümüz Gümrük Başmü e<3en bu beyannamelerde mevcud nnnistandan tutunuz da tâ şimal Resım bu sahneyı gosterıyor. bazı sualler malın faturada gösteriınpmlektlerine kadar mümkiin ol düru şunları söylemıştır: Devlet Bakanı Mükerrem Sarel, duğtı nisbette yabancı çekmek uğc Bu sabahtan ıtıbaren yürür len kıymet ile alâkası ve dolayısi'e ! tstanbul radyoeunun ıslahı lji Il« runa elden felen fayreti harcamı lüğe girmış bulunan yeni Gumrük esas kıymetini meydana çıkarmakmeşgul olmaktadır. Radyo müdurü Tahran 7 (A.P) Dış Işleri yan bir millet Avnıpada ve Akde Kanunu ve tarifeler gereğince alâ tadır Mesud Cemile bir buçuk ay mec<Bakan muavinı Abdülhüseyın Mef ni/dp artik kalmamıştırkah tacirler beyanname vermeşe Anlaşma ile bağlı bulunduğumuz tah bugun Iranın 1934 te Turkiye, burt mezuniyet verildiği hakkındaBu umumî jridisin tek istisnasi bl başlamışlardır. Malum olduğu üzere ki haberlerin doğru olmadığı Dev A r k a s ı Sa. 6, S u . l d e Arkası Sa. 6, Su. 7 de ?İ7 Tabiî ve taribî ka\naklarımınn let Bakanı tarafmdan bıldirilmiştir. es«İ7 îenpinlifine rağmen yazık H Mükerrem Sarol, Istanbul radyofıırizm endbstrisinin onomini kav?unda ıslahat yapılacağını, bu •!*•• ramıs olmaktan henii7 ııragır. Topda bazı konuşmal^nn kaldırılacağıTakvimlerimiz 'çtn yeni btr raklanmızın alfında yatan madenO. F. yeni il idare kunılu üyeleri dünkü tonlantıda nı, Ankara ve îstanbul radyolanninevsımbaşı ıcad etmek uzerelerimm kpndi haline bırakmak ne (Hayn Gönen onde ve ortada çörülüyor) dan aynı neşruratın aynı zamandm yz. Sarkmtılrk ve ırza tasalise. >urdumu7un tııristik imkânlaDemokrat Parti Genel Kurulun jnen, dün kendisile göriişen bb: ar verılmesinin önüne geçileceğini sby lutlar\n artmasr. Yaz ıptıdası. nnı da dejrerlendirmemenin a>m lemiştir. Radyonun halka daha sera GitUkçe kesaiet peyda eden ca vazifelendirılen yeni ıl idare j kadaşırruza yeni kurulun çalışmaŞPV nldnhınu bir turlii kavnvamıpatik olması temin edılecek, progkurulu uyeleri dün saat 15,30 da j lan hakk.nda demıştır ki: son hır kaç gunluk vukuat buyoruz Kavrasak bile kar^imıza çıt Idare kurulumuz şımdiye ka ramlarda bıktına neşriyata yef parti merkezinde toplanmışlardır. nun \çın yeter de artar btîe.. kacak güclukleri sözümüzde büyüToplantıda yeni idare kurulu uye Arkast Sa. 6, Sü. 2 de verilmiy ecektir. SarkınUhk yuzunden artık yüz tmor. onları yenmek için harekete leri aralannda vazife taksimı yapkışıhk sokak ve meydan kavgecmeğe cesaıet edemiyoruz. galan olmağa başlad\ (Kü mışlar, binnci ve ıkınci başkanla Halbuki bu işe mullaka el atmakurulda faal hizmet alacak zevatı çuksu vak'ası). ga, hem de başarı elde etmeğe kagizlı oyla secmişlerdır Yapılan tas Peki ne yapacağız? Neye da nif sonunda il idare kurulu birıncı r?r vermiş insanlann azmi ile el yanarak bu hn!»n onüne çeçe başkanhgına ıttıfakla Turk Tıcaret atmağa mpchuruj:. Her endii<;tri jiceğız? Kavuva tm? Kanunu Bankası LJmum Muduru Hıyri bi rııri7min de hilime davanan eüç tatbrka memur olarılardan bır Gonen. ikmn başkanhğa eskı Is\p çok repheli bir tekniei oldugtı îcıstnt ayrıı curmu ışlemekten tanbul mıllen'ekıllennden Fahredfimhakkaktır Icimizdf yoksa bu suçlu (Bakırkoyuvdekt jan din Savın.er. îekreterlıge avukat teknisin ustalarını dışandan getirtdarmrfar vak'an) Dm kuvve. Şerrseddin Gunerı. muhasıb üyelıtneli, geniş kadrolu bir turizm teştıne mi? Bazı dtrı adamları ders ğe Nun Atılganın seçildikleri anküâtı vurdnmuzda bir an önee knverdıklen kı:ları baştan çi laşılmıştır. rulup harekete »ecmeli ve bu kadro karmakla meşgul (Sultanahilgili devlet teskilâh ile Khirliâi Yeni il idare kurulu başkanlıgımed imarm vak'an), kızlnrla halinde çalı^malıdıı Topraklarımız uğraimıyanlar ıse camılerden .ıa seçilen Havri Gonen uzun mıid ii'eıinde tıırİ7min felismfsi bUe seecude ve kılım ajtrıyorlar dettenberi kurul ikınci başkanlığı RİIIİkıe artan bir ıliıviı kaynağı vazıfesıni vapmakta idi Havn Gb(Kemalpaşa kazası vak'ası) sağlamakla kalmnacak, geçenlerde C.HP. Meclisi perşembe gütıü Kırşehir heyeti toplanacak Başbakanla görüşecek Ankarada Tabarîn barda büyük bir kavga oldu Irakta yarın genel seçimler " yapılıyor İstanbulun yol davası ciddiyetle ele alındı Yeni gümrük tarife kanunu yürürlüğe girdi D. Parti İl Başkanlığma Hayri Gönen seçildi Saadâbâd paktı ve Iran fstanbul Radyosunda ıslahat Milh gureş takımımız dün yurda döndii Uyanahm Federasybn Başkanı Vehbi Emre ve Nuri Boytorun Tokyo güreşleri hakkında beyanatta bulundular bıırada Duhamel'in de çok yerinde olarak Uaret etri?i pibi. aynca yer>u7iındc Türk dosflarının sayi^ım da cn^alrmaea rariyacakhr. GerccHesriei «akdirde bu ikinei Imkân birinritinden daha az faydah ol NADİR NADİ Vakiflar Bankası bugün açılıyor Ankara 7 (TYIefonla) Tiirkiye Vakıflar Bankası Genel Merkezi va hn sabah saat 10 da torenle açılataktır Bankanın ac'lışı müna^ebeİjlp Urniırn Müdıır Tarık Goreli bu Ankara Falasta bu kokt*yl vcrmlftir. Gureşçiifrimiz ucaktan inerlerken Yuu\ 6. nc\ mhıfemızdt J > Yoksa mekteblere mı? Bunu heîe h'ç beceremedığ'mtz av. laşıhyor (İzmırde takçıdcn kadtn kaldırmağa kaiktjan 6 mektebhmn macerası). tnkâra mahal yr>k, b'T buhran ıçındeyiz. Terb'ye ve ah. >âk kıthğı, kahve darhçı çeîcer Son tecavüz hâdiseleri dolayısı'.e azîtğı, su ktfayetsızbğı kadar Istanbul jandarma teşkilâtında bazı da mı mııh'm değıl ennım' Ka ı'eçişıkhkler yapılmıştır Bu arada yuhtzhıjı bırakabm. bir $(>?/ B.ıkırUov Jandjrm.ı Kumandanı ler yapahrn. Yokia bır gun ge. Yü/ba^ı Hilmi Eıer Nıgıie Janüarlecek, kadınlara sokağa çıkma ma Komutanhğı mvılhaklığına nakvnsaât koynaktan ba^ka çare ledılmış. İstanbul Mcrkpz Jandarm» kaimadığım dehsetle goreceBırlik Knmulanı Yuzbası Bahtar Urfa Okul rabu''u emrıne ve>'iLmjş Bakırköy Jandarma KumanHanı değiştirildi J Arkan Sa. 6, Sü. 2 dt Kahire Üıktatoni Albay Çiç.ıdiyi tutujor Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog