Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

umhuri ODEON MAĞAZALARl p Herdfl fe|^3İk«iaİ}tesini ula5tıran yegâne FTanşız mecmuasıdır. H A İ İf,t,; KİTABEVtNDE * T« her yerde »atılır. 30 BBCB jıl sayı 10.724 KUKUCUSU î T U N U S NADİ g re mektub idresi: Cumhuriy«t, lsta nbul Porta knruJtı tsttnbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298 Y«u İşleri 24299, Matbaa 24290 Pazartesi 7 Haziran 1954 J"i*tı fp kuryştur. Adnan Menderes Dün Balkan ittifakma dair Amerikadan Ayrıldı Tito'nun yeni demeci "Ankarada başlamış olan hayırh Başbakan bugün öğte yem eğini Yunançahşmalar tam bir ahenk ve Krah ile birlihte Atinada yiyeceh anlaşma ile neticelendi,, Mareşal Tito dün I Yugoslavyaya c'öndii I Belgrad 6 (a a ) Yugoslsvya Reısıcumhuru Mareşal Tıto. Yunanistana vapheı bes aünlük ziyaretten buffün Yueoslavyaya dönraü| ve Makedonya Meclısi Başkanı Lazar Kolıçevski ile dığer ııivi] v« sskerî sahsıyetler tarahndan merasimle karsılanmıştır. Tito'nun beyanatı Atina 6 (a.a ) Mareşal Tita Selâniğe hareket etmeden evvel Arkası Sn. 6. Su. 1 de Washingtondaki resmî kaynaklar Menderesin, Türkiyeye 200 milyon dolarlık askerî yardım yapılacağı teminatını almakla şahsî bir zafer kazandığmı belirtiyorlar Âmerikatı basııtııtift neşriyatı NewYork 8 ( a * ) Basbakan Adnan Menderes ve heyetimiz az«•ı, Amerikan buyük elçisi ile beraber hususî bir askert uçakla bu ıabah mahalli saatle 10,30 da Atinaya müteveccihen hareket etmişlerdir. Başbakan Adnan Menderes, New York hava alanında Washington Büyük Elçimız Feridun Cemal Erkin, Birlesmiş Milletlerdeki daimt delegemiz büyük elçi Selim Sarper, NewYork Başkonsolosumuı r» Türk kolonisi tarahndan uğurlanmıştır. Başbakanımız yann aaat 18 de Atinada olacak ve ertesi gün «kşam memlekete «vdet edec«ktir. Hareketinden evvel hava meydanında gazetecilere hit«b eden Adnan Menderes, Amerikayı ziyaretinden fevkalâde memnun kaldığı nı belirttikten «onra «uzun zaman •vvel hazırlanmıs plSnlannı adım •dım tatbik etmekte olan mütecavizler cephesi karsısında hür milletlerin durumuna» isaret etmiş, bununla beraber «Amerikanın, bilhassa son aylarda tezahür ettiği •eklil* siyasetini müketnmel buhıyaruz» demistir. Sözlerire devam edeo Adnan Arkttsı Sa. <r,"5fi. 3 te Irakta seçim mücadelesi Kanlı niimayisler yapıltyor, ölen ve yaralananlar var Bagdad 6 CT H.A.) 9 hasiranda vapılacak olan mebus seçimleri sebebiJe, partıler tarahndan giri>;ilen propaganHalar son derece hızlanmıştır. > Bu arada dündenberi adavlarm bir çoğu adavlıktan çekilerek vatırm'ç oldukları teminstları t=leb etmektedirler. Bueün yalnız BağMar«şal Tıto. Atinads ^erefıııe verilen s»ıarrdp Bıiyük Elçimiı Arkası Sa 6. Su. 4 te Bulgaristanda yiyecek sıkıntısı Dün şphrimîzı» gelen İtalyanın Sofya Bü.yük Elçisi Bulgaristanın iç diırumunu anlatıvor İtalyanın Sofj'a bu>ulîelcisı FKselans Gastone Possı Lonahl, beraberınde refikası ve kıu oldu^J halde dün sabah saat 9 30 da otomobıüe şehnmize gelmiştir. Ekse« lans Gaston» Rossı Lcnshi, Sofyada Cemai Husnü Tarar ile bir arada Yeni Gümrük Kanunu bugün yürürlüğe giriyor (RADYOFOTO Dün N«w Tork'tan »yrılan Başbakan Adnan Menderes. uç afın ktpısında kcndlslnt ufurlıyanları selâmlıyor. Arkası Sa, 6, Sü. 5 te Beylikahır istasyonunu basan Yeni kanunan iç piyasada bazı ithal yukselmesine yol açacagı ileri stirilflyor Yeni Gümrük kanunu bu sabahtan itibaren yürürlüğe gırmektedır. Bugune kadar ağırhk esasına gore alınmakta bulunan gümrük resmi terkedılerek yerıne kıymet esasmm kabul edılmiş bulunması, gümrük sistemımızde ehemmiyetli değişiklıkler husule getıreceğı alâksdarlarca tabıi telâkki edılmektedır. Yeni gumruk kanunu 1301 pozUyonu ıhtıva etmektedır. Pozisyonlara dahıl maddeler memıeketımize lu zum ve himayeye gore vergilere tabi tutulmuştur. Yerli sanayiimizin inkişah için lüzum görülen 171 pozisyona dahil maddelerden yüzde 5 gibi cuz'i vergj almacaktır. Buna mukabil memleketimizde imal, ıstıhsal edılmekte olan ve boylece miUî sanayiimizin himaye ve gelişmesıni sağlamak maksadıle 200 pozısyonda bulunan iaaddeler yüzde 150200 gibi vergiye tâbi tutulmuştur. Dığer taraftan, yeni gümrük kanunu. alınacak vergiler dolayısıle bazı ıthal esyaları hatlannm yük Arkası Sa. 6, Sü. 3 te haydudlar Eii tabancah haydudlar ancak Istasvon memurunun üzerinde 10 Hra parabulabildiler Eskışehir 6 (Teİefonla) Dün geceyansırdan sonra «aat 1 i beş gece Beylikahır istasyonu hareket memuru Canıb telgraf makinesl b» şında Beylikahır istasyonuna Eskişehir ve Ankara istikametınden geîecek trenlerin emniyetle ıstasyom girip çıkmalan için yol vereceğı bir sırada ellerinde birer toplu ta« banca ve yüz kısımları tamamen bezlerle maskelenmis iki sahtın birrlenbıre istasyon odasına girdiklerıni gormüştür. Bu iki meçhul jshıs, hareket memuru Canıbe. para kasasının anahtarlannm nerede olduöunu sormuşlardır. Neye uğradığmı anlamıyan haıeket memuru Canib anahtarlann yelek cebinde bulunduğunu söylemesi üzerıne yuzleri örtülü gangsterlerden bitisi hemen Canibin yamna »okul Arkam Sa. 6, Sü. 5 te Menderesin Amerikada yaptığı basın toplantısı Başbakan, dünya ve Ortadoğu meselelerine dair sorulan sualleri cevablandırdı I I Dünya kupası maçları arif esinde İsvîçrc Türk takımının 2,t ü aşmıysn va<.ati va? duruınu buradaki bazı futbol idarccilerini meşgul ediyor Zürich, 6 (Hususî su^ette gönderdığimiz arkadasımız Cezmi Zallak telefonla bildirıyor) İsviçrelıler Pantekot dinî bayramı münasebetile çılgınca eğlenıyorlar Müzıkholler, dansıngler ve aklınıza gelecek her yer, hattâ eczane ve post neler bıle kapalı. Bınleree İsviçreli motörize bir halde. Cumartesinden başlıyarak, salı sabahına kadar devam edecek tatıllerınin iyi geçmesi içın durmadan geziyorlar. Saint Mauritz c«ğlan kış aylarında olduğu gibi haziran ortasında da kayak sporu yapanlarm hücumuna uğramıs. Halbuki iki gun evvel İsvıçre hududunu agtığımız zEman dünya kupası maçlarından başka bir şey işitmek mümkün değildi. Tatil eğlenceleri haric günun başhca mevzuu, dunya kupası maçlarıdır. Şampiyona münasebetile muhtelif mendiller, eşarplar, h?ttâ ciddiyetil* tanınmıs İsviçre bankaları da dünya kupası Sa. 6, Sü. 2 de Galatasaraylılar dün an'ane vl piUn neş'e içbıd* verierken New York *(».».) Amerikan deres, Amerikan idaresile Türk huve yabancı basm mensublarma ve kumetinin harici siyaset bahsınde nlen bir oğle yemeğinde söz alan tamamen muvszi istıkpmette bu Arkası Sa. 6, Su. l de Ankars 6 (SHA) Turkiye fut Turkiye Başbakanı Adnan Menbol şampiyonası karşılaşmalanna îaat 15 ten itibaren 19 Mayıs stadyomunda devam edılmiştır. 3 ünculüğü tayin edecek maç hakem Faik Gokay idaresinde oynanmıştır. Bursa Merino» takımı hâkim bir oyundan aonra Erzurum Karagücunü 32 raağlub ederek Turkiye 3 üncüsü olmuştur. Erzurum Karagücü de 4 ünculüğü katanmıç+ır. Maçın ilk devresi 20 Bursa Mepinos takımı lehine neticelenmijtır. Erzurum Karagucu taJcımı ilk »ayısım Penaltı atışuıdan kazatımi}br Arkası Sa 6, Sü. 4 t« Adana D. Spor takımı Tiirkiye şampiyonu oldu (RADYOFOTO CUMHURIYET A.P. NEW Şerefine verilen son ziyafette Menderes kadeh kaldınyor. Yanındaki zat, New York Herald Tribune jazetesfnin başmuharriri Mr. W. Reid'dir. İbrahim Karabacak Turkiye Başpehlivanı oldu Yeni Istanbul Emniyet Mııdtiro Ala«ddin Eria İzmir, Ç (Teİefonla) Kemalp»»a kazasının Yukarı Kızılca köyünde garib bir hâdise olmus ve bir cami vaizi hırsızhk suçile yakalanmıştır. Aslen Ispartah olan 70 yajlarında sakalı göbeğinde bir cami vaizi, kaza müftüsü tarahndan bu köye gönderilmiş ve ihtiyar valz, feütün r»m*7.ı«n müdrietince yedi S»jda; Turkijf Bajpchlivanlığını kasanan ibrahim Karabacak. SolHa: Karabacak Kırkpııı.uda gıırr^îrken (Kırkpınar güreslerinin yazısı nı 6 ncı «ahifcmizde buUcakjıruz) Arkan Sa. 6, Sü. 1 d» Camiin seccade ve kilimini çalan vaiz Yeni İstanbul Emniyet Müdürü dün geldi Paris 6 (H.) Tunusta tethiş hareketlerinin gitgıde srtrassı üzeri ne bugün asker ve polislerden müDün, Galatasarayhların an'anevi nün Snemini belirten bir nutuk teşekkil birlikler tarafından Tunupilâv günü idi. Genc, orta yaşlı ve söylenmiştir. sun 7 kilometre cenubunda buluihtiyar mezunlar oğleden evvel okuHalid Fahri Ozansoy evvelce t» nan tethişçilerin meıkezme karşı lun bahçesinde toplanmışlardır. Arkasx Sa. fî, Sü. 3 tt büyük bir taarruza geçmişlerdir. Okulun çok eskl kapıcısı Ali trampeti çahnca genc, ihtiyar Galatasaray mezunlan sıraya dizilerek içeri girdiler. Evvelâ okulun müzesi gezildi. Burada bir çoğu tarihe mal olmus ve memlekete kıymet'.i hizmetler ifa ederek ebediyete ıntikal etmis Galatasarayhların ve öğretmenlerinin fotoğrsflan asılı idi Diğer bir kısımda ise spor müsabakalarından elde edilmiş kupa ve bayraklar bulunuyordu. Oradan kotıferans salonuna geçilmiştır. Şehir Bandosunun çaldığı İstiklâl marsından lonrg bu sene ebediyete intikal eden Galatasarayhlar için bir dakikalık tazım sukutu yapılmıştır. Bundan sonra Galasarayhları birbirine b?Slıyan pilâv gunü Galatasaraylılarm Tunusfa ledhisrilere karşı harekele geçildi an'anevi pilâv günü AMERİKADA TEŞHİR ED1LE CEK ELBİSELER Beyoğlu Olgunlasma Enstitüsü tarafın dan AmeTikada teshir edilmek üzere hazırlanan elbıseler ta mamlanmıstır. Bu elbiseler 10 haziran persembe etinü Snor ve Sergi Sarayında bir defilede gösterıleccktir Yukarıdaki resim, bu elbıselerden birinı eöstermektedir. Şehrimiz Emniyet müdürlüğune tayin edilen Izmır Vali muavini Alâeddin Eriş dün saat 17,30 da «Tır| han» vapurile gebniştır. Rıhtımda I Emniyet müdür muavini Mehmed | Ali Alpsar, şube müdürlerı ve bai sın mensubları tarahndan karşılan ! mıştırI Alâeddin Eriş, kendisile görüşen gazetecılere şunlan sbylemıştir: « Istanbul matbuatım evvelden ve çok yakından tanırım Selefleri' m« gösterilen alâka ve yardımın bana da eo.«terıleceğine eminim > | ionra bir basın toplantısı yapacaktır. Bayan Roosevelt Rusyaya gidiyor NewYork 6 (a.a) Bayan Roosevelt gelecek »y Look mecmuası namına Rusyaya ilk defa o(arak seyahat edecektir Bayan Roosevelt sımdılik bu hususta malumat vermek istememiî ve mecmuanın yakuıda her şeyi bil dıreceğmi söylemiştir. Geçen sene bir dünya seyahati yapan eski Başkanın eşi, Rusyayı görmedığıri açıkîamışbr. BıHırıM'âme eore. Bayan Roo«evelt'in dıplomatik pasaportu vardır. Vallahi nradığınjz. >cri bcn çıkafaınadjnı, bir kcre de | u ruristlere soruverin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog