Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Türlriyede Suçhı Çocuk T8 Mahkemeieri Revolutioaary dirıin kalkınm falib yolund» H. Maîik Evre pistnede yaptı de hnırlad] eeeri herkes» Türkiye), iman, inmüellifi Dr. uzdaki 393 ha.«ler neticesüîi bu klasik vsijre 30 nncü yıl sayı 10.723 KURUCUSU î YUNUS NADt Tdgraf ve mektub adr«sl: Cumhurlyet, tsta nbui Posta kutusu tstanbul rTo. 248 Telefonlar: Umtıml Santral Num&ra»: 24298 Yaafcjieri24299, Matbaa 24290 »" • . . Pazar 6 Haziran 1954 Anksrsda AKB/ff»«latanoulda INKILÂP, v Kitabcılarınd\ı satıhr,' B«dell 2,5 liradır. BaşbakanBugünAmerikayıTerkediyor Dün Vaşington'da mühim bir müşterek tebliğ neşrolundu Menderesin "Cumhuriyet,, e demeci: "Neticeden pek çok memnunum,, Tebliğden çıkanlaniki önenli netice: Kısılraası mukarrer askeri yardımın bilakis arttırılması ve iktisadı yardıma da devant olu nması kararlaştırıldı New York 5 Başbakan Menderes bu sabah Washingtondan aynlarak buraya geldi. Başbakandan tek bir sualime cevab vermesini rica et tim: Amerikan ajanslannın aşbakan Adnan Mcnde Neticeden memnun musunuz? vesin Washington seyatebliği telhis ve tefsir Başbakan Menderes ju cevabı ver hati sona erdi Dcirt, beş, di: ediş şekilleri gün içinde Birleşik Amerikanın so Memnunum, pek çok memnurıımlu devlet adamlan ile hükumet num. Washington 5 (»».) Türk başkammız ve arkadaşları arasmda Filhakika dört günlük WaghingAmerikan görüsmeleri sonunda bu yapılan temaslardan. biz, her ikiton temaslan her iki tarahn arrusu sabah doğu Amerikan saatile 10,30 millet hesabına olduğu kadar dün dahllinde mesud bir şekilde netlda aşağıdaki müşterek tebliğ neşya banşı hesabına da iyi neticeler celenmiştir. Amerika devlet adamredümiştir: elde edildiğine eminiz. lan, Türkiyenin siyasl görüşlertnl oTürkiye ve Amerik» hükumçtBugün barış cephesini layıl dii ve isteklerini büyük bir anlayışla leri Başvekil Adnan Menderesin. şüren, daha doğrnsu. bu cephenin karşjladılar. Bu temasların semere Arkası Sa. 6, Sü. 6 da perçek kuvvetlerini olduğu gibi de lerini yakın zamanda göreceğimize şüphe yoktur. ğerletMİirmekten «lıkoy«uı~ sehebBaşbakan busün New Yorkta balerin basında hir görüş biriiği buhram gelmektcdir. Bu da bclki hür a mühim iş adamîarile temaslarda riyet rejiminin kaçınılmaz bir neti bulunmuştur. Menderes yarın bueesidir. Genc, yaşlı, tccrübeli, tec radan ayrılacak ve evvelfi Atinaya rübesiz bütün hür mületler, hürri uğrayacaktır. Başbakan oradan Anyet yıkıcı karanhk kuvvetlere karşı karaya gidecektir. Cİidülmesi gereken politika üzerinde Amerikalılara göre elde tam bir anlaşmaya varmış değilleredilen netieeier dir. Hemen her hükumetin kendine Washineton 5 (AP) Associated Röre bir dış politika anlayışı var Press'in Washingtondaki diplomatik dır. Ara yerde küçüklü, büyüklü muhabiri B. F. Meyer, Baş\ekilin menfaat oyıınlan işin içine kanş Washington'dan hareketi münasemnkta. bu da çeşidli kombinezon betile şu yolda bir havadis vermişlara yol açmaktadır. tir: Bu arada Türkiye ile Birlesik A«Türkiye Başvekili Adnan Men(TELEFOTO CUMHURİYET A.P. NEW YORK) merikayı birbirine yaklaştıran bağ deres ileri gelen Amerikalı idareAdnan Menderes dün akşam Xew Yorkta Fatin Rüştü Zorlu. Ethem lann sağlamlığı hiç bir gözden kaç cilerle yaptığı müzakereleri müteMendere» ve Feridun Cemal Rrkin ile Wal<!\orf Astoria mıyacak kadar meydandadır. Ata A r k a s ı . S a . 6, S ü l d e otelinin onünde türkün önderliği altında temellerl atılan ve kurulan Türk dış politikası, samimi bir barış isteğinde ifadesini bulur. Millî menfaatlerin, nıillî şeref ve haysiyetin korunmannı her nirnetin üstünde bilen. fakat başka milletlerin menfaatlerine, şeref ve haysiyellerine de aynı derecede saygı gösteren bu politiKANGURLLAR GİBİ Siz de bika. otuz yıldanberi yolumuzu aylirsiniz: Kangurular, yaradıhştan dınlatan bir ışıktır. İki Cihan Harbi önlerinde bir torbaya sahibdirler ve •r8Si devrinin karanhklarını biz çocuklanm bu torbada taşırlar. Son bu ışıkl» yarmış, İkinci Cihan çünlerde İstanbul sokaklarında Harbi kasırgasından bu ışık sayerastladığımız, çocuklanm hususî bir sinde kurrulmuş, İkinci Cihan Haraskı ile omuzlarına asıp önlerinde binden sonra da gene bu ışıktan taşıyan kadınlar, kangurulardan illlham alarak yaşamış bir milletizham almışa benziyorlar. dir. Son on yıl içinde memleketimizde büyük bir hareket olduğu. iktidar el değiştirdiği halde bugün Ev\relki gün Ankaradan şehrimi fında iki saate yakın görüşmüştür. olarak yarın saat 15 te ilimizdeki rehborimiz gene o ışıktır. Dostumuz Amerikanın barış anlayışma tama ze gelen İç İşleri Bakanı Namık Bu konuşma sırasında, jandarmala bütün jandarma subaj'larının iştira mile uygun olan ve Türk Amori Gedik dün sabah Vali Gökayı, Göz rm .sebeb olduğu bazı hâdiseler dik kile Vilâyette bir toplantı yapılmakan dostluğunun temelini teşkil tepedeki evinde ziyaret ederek Is kalle incclenmiî ve alınacak trdhir sı kararlaşınıştır. Miitpakıben Emni Arkas\ Sa. 6. Sü 4 te eden bu polirikaya dair, saynn Cum tanbulu iİEİlendiren konular etra ler eörüşülmüştür. Bu cümleden hur Başkanımız Celâl Bayar. son Amerika seyahatinde etraflı açıklamalarda bulunmuşru. VVashingtonNevsehirden Ankaraya gida yaptığı bir basın toplantısında den bir heyet kazalanmn viBaşhakan sayın Menderes de dış polâyet yapılmasinı istedi ve litikamızın bugiinkii şartlara göre rivayete göre arzularının Kırgüzel bir izahını yapraış. Amerika jehir vilâyetinin Nevşehire halk efkârını aydınlatmıştır. Gernakü sureüle yerine getirUeçekten samimî bir barış politikasıceği cerabını aîdı. nın basan ile yüriitülebilme^i için Kırşchir C.M P. nin fatn lis. yalnızca samimilik yetmez. Ayrıca te hnîırtde kazandığı viiâyet realM olmak ve rpalitenin gerekrrcrkeîi... Derhal (D.P.) nin tirdiği şartlan ha?ırlamak. yaratNADİR NADİ krtrar verdıği iddialart ortaya Arkası S. 3, Sü. 5 te nfıldı, Bizce Nevşehirlilerin istekleri hakh ve makul olsa dahi böyle bir kararın tatbikını taci! değtl, tehir etnıek lâzımdır. Ortaya bu ?ıevi iddialar atıldıfctau sonra Kırşehirin kaza haline sokulmasının siynsi bir ceza nlmadığtna umıı. m> cfkârı ikna etmek kolay rieğild'r. Kırşehir yülar ve yfilardanberi vUâyet, Nevşehir 'ÜC kaza idi. Vaziyetîerinı • bir kaç seve daha miıhafaza f etmelerile kıyamet kopmaz. ı 3954 seçimlerinin galibinderı miisamaha. yumiışakhk, anla I yı?. (jöitennes'mi bekVıyor ve İHİha.ssa yannki seçimlerde b,r parti değişikliği ohırsa /<;. İ tavbnl ile Avkaranm kaza ' îolclitıc sokulmnlart tchlikesi I nin önlenrrtesini ist'yoruz. j , Ekipimiz Galata rıhtunında ve süvarilerimizin kıymetli allarından biri vapurdan cıknnlırkcn **•/. Yazısı 6. nct sahıfemizde V Barış yolunda yeni bir kazanç (Doğan Nadi New York'tan telsizle bildiriyor) Resmî tebligin metni Mareşal Tito, Yunan Kralı ile hir likte Atina snkaklarından (reçerken Başbakan Menderes Atinada bekleniyor Üçtü Balhan Askeri Pahtmm gelecek ay imzalanması hararlaştı Atina. 5 (Türktel) Blrlstflt Amerikaya yaptığı seyahatten tv • det etmekte olan Türkiye Başb«kanı Adnan Menderes için burad» büyük bir karsılama programl hazırlanmıştır. Bıı proçram gereğince. Yunan Başbaksnı Mareşal Pa Arkam & 6. Sü. i n Hububat stoklarımız eriyor Ankara S (Telefonla) İSM w nesi hububst Mnkların'n vaısıoHaa fazlası ihrar pdilmi^tir. Ofim elıri" Arknsi Sa. fi, Sı«. 4 te Iç Işleri Bakam, dün Yali ile asâyiş mevzuunu görüştü subaylarının yapılacak Yarın, ilçemizdeki bütün jandarma iştirakile Vilâyette bir toplantı SICAKLAR BAŞLADI Sıcaklar birdenbire bastırmı?, hararet derecesi dün 29.6 dereceye kadar yükselmiştir. Mevsimin ilk boğulma vak'ası evvelki gün Kartalda vuku bulmuştur. Aslen Sürmenenin Dağbaşı ilçesi Aşar kö>ü halkından olup, Pendikte Ertuğrul Yalçındağın inşaatında çalışan İsmail Sarı isminde bir amele, evvelki gün Kartalda denize girmişse de yüzme bilmediğinden boğulmuştur. Tokyo 5 (a.a.) Dünya serbest Resimde, Florya plâjında bir Akademi öğrencisi tarafından ıs güreg şampıyonasına katılmak için '.ak kumla yapılmış bir kadın kabartması görülmektedir. buraya gelen Türk güreşçileri dört hafta kaldıktan ve dünya serbest güreş şampiyonlueunu kaz;ndıktan sonra bugün akşam uçakla buradan ayrılmışlardır. Güreşçiler pazartesi akşam üstü İstanbula varmış olac:ktır. J^pon Federasyonu Başkanı Hatta, Türk güresçilerini uğurlarken şöyle demiştir: «Türklerden öğrenecek daha Orhan Çakar Babaeskili Mustafayı, Sındırgılı pek çok şeyimiz var.» takımı yarın geliyor Giireş Millî Kırkpınarda başpehlivan güresleri dün başladı Şerif, Ali Ahmedi yendiler, Izmitli Necmi ile Çolak İsmail pes ettiler Binicilik ekipimiz dün yurda döndü Sakın haî Avrupanın muhtelif şehirlerinde yaptıkları müsabakalarda giizel neticeler alan süvarilerimiz tezahüralla karsılandılar Kırkpınar 5 (Hususi surette gönaerdiğimiz Cem Atabeyoğlu hildiriyor) Kırkpınar güreşlerine bu sabah saat 11 den itibaren Sarayiçi meydaTiında çok kalabalık bir meraklı kütle?) onünde devam edildi. Bugün yapılan aüreşlerle 1954 Kırkpmarının finalistleri belli olduYarın yapılsrak final müsabakalanrıa şu pehüvanlar katılacaklardır: Deste küçük boy: Hakkı Selvıli. ismail Seyyar. Sinarı Gamsız. Şevki Eren. Mehmed Çeliktürk, Mustafa Şen (6 ncı oldu). Deste orta boy: Hilmi Gezici. Sar'eddin Şimşek, Kemal Demirsüren. Refet Merd, Merkan Deligöz (Servet Şen ve Kadir Dereli güreşlerini ?yıramadılar. Yarın yapılacak bu güreşsn galibi 6 numaraya geçecektir.) Deste büyük boy: Turhan Çakar, İsmail Kaya. Ali Akysy, Ziya Dosatı. Emin Çiitlik (beşinci), Hüseyin Çetın (altıncı). Küçük orta küçük boy: Nuri Ayvalı, Bahaeddin Aydın, Şefik Yurd Arkası S. 6, Su. 3 te Kırkpınarda baga füre«enler dün mfiMbakalardMi rrrd bb
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog