Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

YASU KREM SAÇ BOYASIDIR Btrttriniıdtn isnrla iti*r>*<ı MBİÇit 30 ancu yıl sayı 10.722 umhuriYet KUîUCUSU: YUKUS Teîgraf ve mektub tdresi: Cmhurlyet, tsta nbul Posta kutusu İstanbul No. 248 Telefonlar: Unvıml Sanral Numarsus: 24298 Yazı İşleri 24299, Matba» 24290 Almanca liîanıM~Q^TenmS istiyenlere Deutseh ^ür Âuilaender Yabancüara aŞn^M^Şl ki>lav ve pra tik şekilde ö[|r«iş&&me1:odu. Cîld I 375 kuruç. Ci& 2 5ov kurus saüs ve tevzi yeri. BİÎRjKftlfP pcitabevleri. Ankara i •s kS..*. L. j. Cumartesi 5 Haziran 1954 Türk Amerikan Görüşmeleri Dün Vaşington'da bu sabah müşterek bir tebliğin neşrolunması bekleniyor Askerî ve iktisadî sahalarda tam görüş birliğine varıldı Amerika, iktisadî bünyemizin sağlam esaslarda tutulmasmı dünya sulhu için temel şart olarak kabul ediyor öğleyin Eisenhower'in verdiği ziyafette buîunan Menderes ve arkadaşlan bu sabah Washington'dân Nev Yorha hareket ediyorlar (Arkadaşımız Doğan Nadi Wa hin§ton'dan telsizfe bildiriyor) (TELEFOTO CUMHURİYET A P. WASHİ>;GTÜ.>İ) Menderesin dün Washinfton'da Amerika Milli Savunma Bakanı Mr. Wilson ne giriişmesi (Menderesin beraberinde Milli Savunma Bakanımız Ethem Menderes ve Genel Kurmay Bajjkanı Orgeneral Nuretldin Baransel görülmektedir) Kıhlaıt kinci Cihan Harbini hazırlıyan sebeblerin tahlilini yapan ayduüar şu nokta üzerinde birlik haliııdedirler: Bu harbi Hitlcrin aşırı ihürasından ziyade Batı demokrasilerinin aşırı ve sürekli kararsulıkları doğurmuştur. Ben kıyılannın işgali sırasında Fransa biraz enerjik davranabilseydi Vertaille» andlaşmasının ötcki sahifelerini Hitler o kadar kolaylıkla bir paça*n gibi yırtıp atabili* miy<U? Avusturyanın ilhakı bahsinde Batıhlar öyle ta» kesilip duraklamasalardı. Çekoslovakya hâdisesi ortaya çıkar mıydı? Nihayet Münich konuçmalarında İngiltere bir parça sesini yükseltcbilseydi Polonya davasını Hitler ele alabilir miydi? Bunlar bugiin tarih bilffinlerinin üzerinde tamamile birleştiği gerçeklerdir. Iki Cihan Harbi arası devresinde Batılılar lüzumundan çok fa7.1a gevşek davranmışlar ve HitlerHeri, Mussolini'leri kendi hareketlerile yaratmıslar. onlann ihtirasını adeta körükle üflemişlerdir. Ikinci Cihan Harbinden sonra Batı dtinyası araba hatalarını anlamış. bir daha bunlan tekrarlamatnak ihtiyacmı duymuş mudur? Batı memleketlerinde son yirmi yılın panoramasına ibretle bakan. Eeçmişin tecrübelerini sorumlu politika adamlarına gösterraeKe çalısan aydın yazarlar çoktur. Fakat ne yazık ki bütiin yerinde ikazlara rajrmen eldc edilen netice hueiine kadar müsbet olmaktan bir hayli Uîakhr. Eğer bir güa patlak verirse, üçüncii rihan harbinin ileride tahlilini yapacak olanlar. Ikinci Cihan Harbini hazırlıyan sebeblere pek benzer meselelerle ugraşmak zorunda kalacaklardır. Hitler harbe inanmıyordu. Elindeki kuvvete dayanarak. daha doğrusu bu kuvveti göstermelik diye knllanarak isteklerini kan dökmeksiîîn birer hirer yerine getireceğini umuvnrdu Karşı tarafın tihammül Eİirünü yanlıs hesabladığı icin rinci Cihan Harhi ötilenemedi Şim di Kızıl blok da harbe inanmıyor. Ne Stalin. ne Malenkov. ne He MaoTsheTung batı diinyası ile kapışmak hevesine bir an olsun kapılnmmışlardır. Bütiin hesablar dem"Ura5İ âleminin mecbur olmadıkra harbe girmiyefeği. giremiyeceçi e?ası üzerinde kurıılmuştur Bu hususta Kıztllar şiiphesiz Hitler'den daha iht)>~atlı davranıyor. ona kıyasla daha realist. daha kıvrak bir pnlitika çiidüyorlar. Kızıllann elindpki imkânlann da bir hayli eeni^ oldueunu kahul etmck gerektir. Komiini'it partileri Moskovanın besinri kollan halinde her tarafa yayılmış vazivettedir IV.akşarkta. Ortadoçuda. Kuzey Afrikada (fmiHi kurtulus" hareketleri şeklinde gördüğiimüz hamlelerin hcr biri. a^nı zamanda Batı diinyasına karşı ıtirisilmiş umumi bir taarruzun takrik birer safhasıdır Birbirinden ayrı | pibi görünen bu hareketler gerçek | te bir elde toplanmıstır. Bunlar bir | nıerkezden idart edilir ve sırasına | förp rtama ta«ı eihi ileri geri oyna | Mır. Hedef. Batı diinyasile açık bir rc'he sirmeksizin kilid noktalarını b;">r hirer cle geçirmek ve Kızil . h"~pmonyasının temellerini sağ i Tehlikeyi en iyi göi'en Birlejik I A^pHka nlmuştur. Fakat ne yazık ! • Bstı Avruna milletlerine hâkim j • »):>»» dıs politika avnhkları. raillî ', ve okonomik rekahetler. tarihî düşnvmiiklar. kiiçiik hesahlar, Birleşik ^"îorika pnlitikasına da az <ok teSr etmekten geri kalmamakta. j ı İııee Çıkmadığımız günlerdeki Atina, 4 (aa. K) Mareşal Tıto'nun Yunanistanı ziyartüne daır Menderes. çar*«mba gü lyarın müşterek bir tebliğ nesredılnü. B*»'v«n Eİ5enhower°le yarım mesi b«klenmektedir. Yugoalav sa^ttcn fxz\* süren bir görünue fiaze arasmda Balkan ask«ıi paktı ile atecilere verdij» b*y«n*tta Baba ikalı müzakereler cereyan ettiği ! kar., bu üöı ü.meden çok ivi intiba anlaşılnvştır. ; lar edindiçmi ve Amerika Devlet Mareşal Tito çarçamba günü bu: Eei'iini enrmekle şcref duyduğuau I i BpV.an F,isenhower de daha sonra yaptığı bssın konferaiisında, bu Arknst Sa « Sü 4 «* temaslarının hıilâsası Washington Uçltt Balkan Askerî Pakts hazîr Papagos, Ankara andlaş masını bir ittifak haline getirmeği kararlaştırdık, dedi raya şelmiş ve muhtelif temaslarda b'ilunnıustur. Kral saraymda veıılen ziyafette Yunan Krah Marssale hitaben verdiği demeçte «Balkan paktı askerî^bir £aktakalbediTeMilîf ve ?diîrnclldiro demiîtn^.3; Mareçgl Tito ile Yunan kralı hediyeler ve nişaniar teafi etmişlerdir. Arkası Sa. S, Sü. 6 da Kıbrıs adası etrafiRda manevrası Kon;re«i" ndp Arabların yardımi ile ta^dik edi»«n karar ('.) Atina 4 (T.HA) Yunsn gazetelerinin verdikleri bir lıabere göre. Palermo'dî topîanan Akdeniî Koneresinde Yunanh ve Mısırlı deiegeler e'ele vermiçler ve Kıb"sı ynlnız Rumların temsil debilecekleri hususunda bir karar çuretiıü Kcngreye tasHik ettirmiîleHir. Vunan Dış İşleri Bakanhâın'.r resmi sözcülüğünü yapmakta olan î,s Messager d'Athanes aazetesi bu Arkası Sa b Su • 5 de tieçen çarşamba Jtünü vuku bulan Menderes Amerika Cumhur Baskanı Eise«hower mıılakatında BKşbakanımız el sikışırken (Foto A.A.) Türkiyeye iktisadî yardım Dulles, bu yardım lehinde mühim bir nutuk »öyledi Washington. 4 (r.a.) Amerika Dış tşleri Bakanı Foster Dulles, bu sabah. Âyan Meclisi Dış İsleri Komisyonu huzurunda Amerikanın karşılıklı giKenlik pıogramı gereğince yapacağı yardımla ilgiii Arkası Sa 6 SU 7 de Kömiir havzasında grizu Kandilli maden ocaklarında vukua gelen inf ilâkta 5 ifçi yaralandı Zonguldak, 4 (Telefonla) Bugün îehrimize gelen bir habere göre. Zonguldağa 40 kilometre mesafede bulunan Kandilli maden ocaklannda müessif bir grizu infilâkı olmuş ve iyi bir tesadüf eseri olarak zayiat olmamiî, sadece 5 işçi ağır ve hafif olmak üzere yaralanmışlardır. Kaza, etrafında yapılan tahkikat Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Dünkü toplantıdan bir görünüs vilâyet teşkil ediüyor r Ankara, 4 (Telefonla) 9 haziranda çahşmaîanna başlayacak olan Büyük Millet Meclisinin top(TELEFOTO CUMHURİYET A. P. WASHİNGTON) lantı gündemlerinde ehemmiyetli Başbakan dün sabah George U'ashington'un mezarına mevzuların yer alacağı anlaşılmakçiçek koyarken tadır. Memurlann durumile ilgiii i'aztst 6 Tict sahHemizde Arkası Sa. 6, Sü. 8 de Yeniden iki Ankara 4 (Anka) r Şehrimizde güreş müsabakalan yapmak üzere misafir olarak gelen Iranın Taş takımı güreşçileri bueün Ankara Güreş takırru ile yaptığı müsabakalan 43 kayb*tmiştir. îşverenler, asgarî gündelik ücretin 2 lira, Tekstil Müsabakalarda aşağıdaki neticeler alınmıştır: ve ÖrmeSanayii Işçileri Sendikası ise 755 kuruş 52 kiloda: Hidayet Atakan (Türk) ormasını istiyorlar Hüseyin Pur (İrana> ittifakla mağlub. 57 kiloda: Ali Cyar (Türk), EnTekstil ve Örme Sanayii İşçileri raber 26 iş Ihtilâfının takib edildiği belirtilmiş, Yüksek Hakera Kuruîu cede (îran) ittifakla galib. Sendikasının dördüncü genel ku62 kiloda: Ibrahim Pehlivan rulu dün saat 10 dan itibaren şiddetle tpnkiH eHilıniştir. Arkası Sa. 6, Sü. 8 de Arkast Sa. 6, Sü. 6 da Eminönü Öğrenci Lokalinde faaliyete geçmiştir. Üç gün devam edecek olan kongrenin başkanhğma Sabri Yayını seçilmiş ve tüzük tadilât komisyonu seçiminden sonra, idare heyeti faaliyet, murakabe ve haysiyet divanı raporları okunmuştur. Idare heyeti fasliyet raporunda. sendikanm muhtelif işyerlerinde çıkarttığı toplulukla iş ihtilâfı, üeçen devreden kalan 8 ihrilâfla be Tekstil işçilerile iş verenlerin ihtilâfı İranlılarla Ankaradaki güreşler Ankara Güreş takımı İranın Taç takımını 43 mağlub etti Kırkpınar giireşlerine dün Sarayiçi nde başlandı CUMHUR BAŞKANI Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Cumhur Başkanı Celâl Bayar, yukarıdaki resimde Florya Köşkünâe görülmektedir. j NADİR NADİ j » Arfcast S. 3, Sü. 5 te ' Fehlivanlar merasimle saiıa.ya sıkarlarkeb 3 uncu iulujemuatıj Son senelerde lkokullarda tatbik edilmekte olan «FaarMetod* tedrig tarzı, bitirme imtihanlannm eski şekli muhafaza etmesi yüz\inden bazı güçlüklere sebeb olmaktadır. Sene içinde öğrencilerin zekâ ve kabiliyetlerine hitab eden bir öğretim, sistemi tatbik edildiği halde, Ankara, 4 (T.H.A.) 1954 seçim imtihanlarda eskiden olduğu gibi lerinde Secim kanununa aykırı ha bafızaya dsyanan sualler sorulmak'eket ertikleri iddiasile muhalefet Udır. 15 valinin seçimlerdekanunaaykın hareket ettikleri iddia olunuyor Arkası Sa. 6, 5u. 5 te İlkokuMarda bitirme imtihanı Faal nıetod tedris tar/ına uygun bir itntihan şekli tatbik e<lilecck Batı ve Dc;u. sııln unaaıliıjııü Sa. 6, Sü. S de BmiİYEN KAVGA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog